Thông tư 98/2004/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

0
98
lượt xem
28
download

Thông tư 98/2004/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 98/2004/tt-btc về luật kinh doanh bảo hiểm do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 42/2001/nđ-cp ngày 01/8/2001 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 98/2004/TT-BTC về Luật kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 01/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ---------------- S : 98/2004/TT-BTC Hà N i, ngày 19 tháng 10 năm 2004 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 42/2001/N -CP NGÀY 01 THÁNG 08 NĂM 2001 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A LU T KINH DOANH B O HI M Căn c Lu t kinh doanh b o hi m s 24/2000/QH10 ngày 9 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n c th như sau: I. THÀNH L P VÀ HO T NG C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. H sơ xin c p gi y phép thành l p và ho t ng 1.1. H sơ xin c p gi y phép theo quy nh t i i u 64 Lu t kinh doanh b o hi m bao g m nh ng tài li u sau: 1.1.1. ơn xin c p gi y phép ư c làm theo m u quy nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này. ơn xin c p gi y phép ph i có ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t ho c ngư i ư c u quy n c a ch u tư; 1.1.2. Phương án ho t ng 5 năm u trong ó nêu rõ phương th c trích l p d phòng nghi p v , chương trình tái b o hi m, u tư v n, hi u qu kinh doanh, kh năng thanh toán c a doanh nghi p b o hi m và l i ích kinh t c a vi c thành l p doanh nghi p; 1.1.3. Danh sách, lý l ch, các văn b ng ư c công ch ng ch ng minh năng l c, trình chuyên môn, nghi p v c a ngư i qu n tr , ngư i i u hành doanh nghi p; 1.1.4. M c v n góp và phương th c góp v n, danh sách nh ng t ch c, cá nhân chi m 10% s v n i u l tr lên; tình hình tài chính và nh ng thông tin khác có liên quan n các t ch c, cá nhân ó; 1.1.5. Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a lo i s n phNm b o hi m d ki n kinh doanh;
 2. 1.1.6. i v i doanh nghi p môi gi i b o hi m, h sơ xin c p gi y phép không bao g m i m 1.1.5 nêu trên. Riêng phương án ho t ng 5 năm u c a doanh nghi p môi gi i b o hi m không ph i nêu phương th c trích l p d phòng nghi p v , chương trình tái b o hi m, u tư v n, kh năng thanh toán c a doanh nghi p. 1.2. Ngoài các gi y t theo quy nh t i m c 1.1 nêu trên, tùy thu c vào lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p, h sơ xin c p gi y phép ph i có nh ng tài li u sau: 1.2.1. i v i doanh nghi p b o hi m nhà nư c, doanh nghi p môi gi i b o hi m nhà nư c: a) D th o i u l doanh nghi p bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c và các văn b n hư ng d n thi hành; b) Văn b n c a cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ch p thu n vi c doanh nghi p tham gia ho t ng kinh doanh b o hi m, kinh doanh môi gi i b o hi m; c) Gi i trình v ngu n v n thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 1.2.2. i v i công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m: a) D th o i u l bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành; b) Biên b n h p c a ch u tư v vi c thành l p công ty c ph n b o hi m, công ty c ph n môi gi i b o hi m, công ty trách nhi m h u h n môi gi i b o hi m, doanh nghi p tư nhân môi gi i b o hi m, công ty h p danh môi gi i b o hi m; c) Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v năng l c pháp lý c a các ch u tư là sáng l p viên: - i v i các ch u tư là pháp nhân: b n sao có công ch ng c a quy t nh thành l p doanh nghi p, gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y phép u tư (n u có); - i v i các ch u tư là cá nhân: lý l ch tư pháp theo m u do pháp lu t quy nh. d) Xác nh n v tính h p pháp c a ngu n v n thành l p công ty: - i v i ch u tư là pháp nhân: báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c l p trong 3 năm g n nh t. - i v i ch u tư là cá nhân: xác nh n c a ngân hàng v s dư ti n g i có trong tài kho n c a ch u tư, ho c th ti t ki m có kỳ h n còn l i ít nh t là 6 tháng (k t ngày n p h sơ xin c p gi y phép), ho c ch ng ch ti n g i ng tên ch u tư. Các h sơ, gi y t v nhà t không ư c dùng xác nh n v tình hình tài chính và kh năng góp v n c a các ch u tư.
 3. ) Văn b n u quy n cho ngư i i di n các ch u tư; e) Danh sách các thành viên sáng l p công ty ư c l p theo m u quy nh t i Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành. 1.2.3. i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài: a) D th o i u l doanh nghi p b o hi m 100% v n u tư nư c ngoài bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; b) i u l c a ch u tư nư c ngoài; c) Gi y phép ho t ng c a ch u tư nư c ngoài; d) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài: - Cho phép ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p 100% v n u tư nư c ngoài t i Vi t nam. Trư ng h p quy nh c a nư c nơi ch u tư nư c ngoài có tr s chính không yêu c u có văn b n ch p thu n thì ph i có b ng ch ng xác nh n vi c này; - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ư c phép kinh doanh lo i hình b o hi m mà ch u tư nư c ngoài d ki n ti n hành t i Vi t Nam - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ang trong tình tr ng tài chính lành m nh và áp ng y các yêu c u qu n lý t i nư c nguyên x . 1.2.4. i v i doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m liên doanh: a) H p ng liên doanh bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; b) i u l doanh nghi p liên doanh bao g m các n i dung chính ư c quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành; c) i u l c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; d) Gi y phép ho t ng c a bên nư c ngoài tham gia liên doanh; ) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài: - Cho phép ch u tư nư c ngoài thành l p doanh nghi p b o hi m liên doanh t i Vi t nam. Trư ng h p quy nh c a nư c nơi ch u tư nư c ngoài có tr s chính không yêu c u có văn b n ch p thu n thì ph i có b ng ch ng xác nh n vi c này; - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ư c phép kinh doanh lo i hình b o hi m mà ch u tư nư c ngoài d ki n ti n hành t i Vi t Nam;
 4. - Xác nh n ch u tư nư c ngoài ang trong tình tr ng tài chính lành m nh và áp ng y các yêu c u qu n lý t i nư c nguyên x . e) Văn b n c a c p có thNm quy n c a bên Vi t Nam cho phép tham gia góp v n vào liên doanh; g) Gi i trình v ngu n v n góp c a i tác là bên Vi t Nam có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n. 1.3. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c l p thành 3 (ba) b trong ó có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. H sơ xin c p gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m có v n u tư nư c ngoài ư c l p thành 3 (ba) b , m i b g m 1 (m t) b n b ng ti ng Vi t và 1 (m t) b n b ng ti ng Anh. Có 1 (m t) b là b n chính, 2 (hai) b là b n sao. Ch u tư ph i ch u trách nhi m v tính chính xác c a h sơ xin c p gi y phép. 2. Th t c ti p nh n và x lý h sơ xin c p gi y phép 2.1. H sơ xin c p gi y phép ư c B Tài chính ti p nh n và ki m tra trên cơ s sau: 2.1.1. u m c nh ng văn b n c n ph i có trong h sơ theo quy nh; 2.1.2. Tính h p l c a h sơ xin c p gi y phép; 2.1.3. Văn b n xác nh n tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư. 2.2. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép c a các ch u tư, B Tài chính quy t nh c p gi y phép ho c t ch i c p gi y phép. Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, B Tài chính có văn b n gi i thích lý do. Trong quá trình thNm nh h sơ xin c p gi y phép, trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i i m 2.1. nêu trên, B Tài chính có th g i thông báo yêu c u ch u tư b sung, s a i h sơ, n u th y c n thi t. Th i h n ch u tư g i văn b n b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép là 30 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u c a B Tài chính. H t th i gian b sung, s a i h sơ xin c p gi y phép bao g m c th i gian gia h n, n u ch u tư không hoàn ch nh h sơ theo yêu c u, h sơ xin c p gi y phép h t giá tr xem xét. 2.3. Gi y phép ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 3. ThNm nh h sơ xin c p gi y phép 3.1. H sơ xin c p gi y phép ư c thNm nh d a theo nh ng căn c sau: Lu t kinh doanh b o hi m và các văn b n hư ng d n thi hành; Các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
 5. 3.2. N i dung thNm nh h sơ xin c p gi y phép : 3.2.1. ThNm nh tư cách pháp lý, tình hình tài chính c a các ch u tư thông qua: a) Văn b n thành l p doanh nghi p và i u l t ch c và ho t ng c a doanh nghi p ( i v i các ch u tư là pháp nhân) hay văn b n ch ng minh tư cách pháp lý ( i v i ch u tư là cá nhân); b) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán trong 3 năm g n nh t ( i v i ch u tư là pháp nhân ang ho t ng), bao g m doanh thu, giá tr tài s n, l i nhu n hàng năm; kh năng huy ng v n c a các ch u tư; xác nh n c a ngân hàng v s dư ti n g i có trong tài kho n c a ch u tư ( i v i ch u tư là cá nhân); s h tr c a công ty m (n u có). c) Quy mô v n, trích l p d phòng nghi p v và các qu d tr theo quy nh c a pháp lu t, ho t ng u tư, phương án kinh doanh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m d ki n ư c thành l p. 3.2.2. ThNm nh v m c phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m v i quy ho ch và các l i ích kinh t -xã h i: a) H sơ xin c p gi y phép phù h p v i quy ho ch, k ho ch, nh hư ng phát tri n th trư ng b o hi m, th trư ng tài chính c a Vi t Nam; b) S phù h p c a vi c thành l p doanh nghi p ư c xem xét trên các v n c th sau: - m b o s phát tri n lành m nh c a th trư ng b o hi m; - Nhu c u c a n n kinh t qu c dân v lo i s n phNm b o hi m mà doanh nghi p d ki n kinh doanh; - Xem xét kh năng nâng cao năng l c khai thác ti m năng b o hi m trong nư c và năng l c gi l i phí b o hi m trên th trư ng; kh năng t o vi c làm cho ngư i lao ng; - Ti n trình h i nh p, phát tri n quan h thương m i gi a Vi t Nam và các nư c. 3.2.3. ThNm nh v nghi p v i v i h sơ xin c p gi y phép: a) Quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c xây d ng phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành, m b o tính kh thi v kinh t , k thu t ng th i phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và phong t c, t p quán c a Vi t Nam; b) Khuy n khích tri n khai các nghi p v b o hi m m i mà các doanh nghi p b o hi m ang ho t ng trên th trư ng chưa có kh năng áp ng. 4. L phí c p gi y phép
 6. Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép thành l p và ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i n p l phí c p gi y phép theo quy nh t i Ph l c s 2, Thông tư s 110/2002/TT-BTC c a B Tài chính ngày 12 tháng 12 năm 2002 hư ng d n thu, n p, qu n lý và s d ng phí và l phí trong lĩnh v c ngân hàng, ch ng khoán và b o hi m. 5. S a i, b sung gi y phép Th t c ch p thu n nh ng thay i theo quy nh t i i u 69 Lu t kinh doanh b o hi m ư c th c hi n c th như sau: 5.1. i tên doanh nghi p: Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n i tên doanh nghi p ph i g i n B Tài chính văn b n ngh i tên do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký và văn b n xác nh n c a cơ quan, cá nhân có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c i tên doanh nghi p; 5.2. Tăng ho c gi m m c v n i u l c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m: Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay im cv n i u l ph i g i n B Tài chính: 5.2.1. B n gi i trình v vi c i u ch nh tăng, gi m m c v n i u l có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p, trong ó ghi rõ s v n tăng (ho c gi m), lý do tăng (ho c gi m), phương án s d ng v n và th i gian th c hi n; 5.2.2. Văn b n ch p thu n c a cơ quan hay ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p v vi c tăng, gi m v n i u l ; 5.2.3. Gi i trình v ngu n tài chính dùng tăng v n trong trư ng h p tăng v n i u l . 5.3. M ho c ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n 5.3.1. H sơ ngh m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11 và i u 12 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/08/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 5.3.2. H sơ ngh m chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ra nư c ngoài th c hi n theo úng các quy nh c a pháp lu t v u tư ra nư c ngoài. 5.3.3. H sơ ngh ch m d t ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m bao g m: - Văn b n ngh ch m d t ho t ng;
 7. - Báo cáo tình hình ho t ng c a chi nhánh, văn phòng i di n trong 3 năm g n nh t. Trư ng h p chi nhánh, văn phòng i di n ho t ng chưa ư c 3 năm thì báo cáo tình hình ho t ng t khi b t u ho t ng; - Trách nhi m và các v n phát sinh khi ch m d t ho t ng. 5.4. Thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m mu n thay i a i m t tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n c a doanh nghi p ph i g i n B Tài chính văn b n ngh thay i a i m t tr s chính, chi nhánh c a doanh nghi p do ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p ký. 5.5. Thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng: Th t c và h sơ ngh thay i n i dung, ph m vi và th i h n ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh t i i u 13, Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/8/2001 quy nh chi ti t vi c thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 5.6. Chuy n như ng c ph n, ph n v n góp: H sơ ngh chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên ư c l p thành m t (1) b và n p cho B Tài chính bao g m các tài li u sau: 5.6.1. Văn b n ngh chuy n như ng c ph n, ph n v n góp chi m 10% s v n i u l tr lên có ch ký c a ngư i i di n trư c pháp lu t ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p trong ó nêu rõ s lư ng, giá tr c ph n và t l ph n góp v n ư c chuy n như ng; lý do chuy n như ng; 5.6.2. Các thông tin liên quan n t ch c, cá nhân ư c chuy n như ng c ph n, ph n v n góp; H p ng chuy n như ng c ph n, ph n v n góp. 5.7. Thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) 5.7.1. Trong th i h n ch m nh t 15 ngày trư c khi ra văn b n b nhi m, mi n nhi m theo nh kỳ ho c gi a kỳ Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, T ng giám c (Giám c), Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i ư c Ch t ch H i ng qu n tr u quy n ph i có văn b n g i B Tài chính ngh ch p thu n vi c thay i. 5.7.2. H sơ ngh thay i Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) bao g m: a) Văn b n ngh ch p thu n vi c thay i;
 8. b) D ki n b nhi m, mi n nhi m nhân s c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; c) Lý l ch ngư i d ki n ư c b nhi m có xác nh n c a H i ng qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; d) Văn b ng, ch ng ch ch ng minh trình và năng l c chuyên môn c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) d ki n b nhi m; ) Biên b n cu c h p v vi c b nhi m, mi n nhi m Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m, n u có. 5.8. Chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p: H sơ, th t c và th i h n gi i quy t yêu c u chia, tách, sáp nh p, h p nh t, gi i th , chuy n i hình th c doanh nghi p c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. 5.9. Th i h n gi i quy t các yêu c u s a i, b sung gi y phép: Trong th i h n 30 ngày k t ngày B Tài chính ti p nh n y h sơ ngh s a i, b sung gi y phép c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m quy nh t i các i m t 5.1 n 5.8, Ph n I, Thông tư này, B Tài chính có văn b n tr l i v vi c ch p thu n hay t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép i u ch nh cho doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c 3 kèm theo Thông tư này. Gi y phép i u ch nh là m t b ph n không tách r i c a gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m. II. KHAI THÁC B O HI M 1. ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m c a các s n phNm b o hi m. 1.1. Vi c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ư c áp d ng i v i các s n phNm b o hi m ư c quy nh t i kho n 3 i u 18 Ngh nh s 42/2001/N -CP c a Chính ph ngày 01/8/2001 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m i v i các s n phNm b o hi m thu c các nghi p v b o hi m ư c phép kinh doanh quy nh t i Gi y phép thành l p và ho t ng (ho c Gi y ch ng nh n tiêu chuNn và i u ki n ho t ng kinh doanh b o hi m) do B Tài chính c p cho doanh nghi p. 1.3. Doanh nghi p b o hi m ch u trách nhi m v n i dung và tính h p pháp c a quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m c a các s n phNm b o hi m ăng ký v i B Tài chính. 1.4. Khi ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí c a các s n phNm b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i g i cho B Tài chính các tài li u sau:
 9. 1.4.1. Văn b n ngh ăng ký s n phNm b o hi m theo m u quy nh t i ph l c 12 kèm theo Thông tư này; 1.4.2. Quy t c, i u kho n, bi u phí c a s n phNm b o hi m d ki n áp d ng (b n ti ng Vi t). i v i nh ng s n phNm b o hi m ư c cung c p theo thông l qu c t (như b o hi m hàng h i, hàng không ), doanh nghi p b o hi m có th ăng ký các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m b ng ti ng Anh. 1.5. Trong th i h n 3 ngày làm vi c k t khi nh n ư c y các tài li u ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m, B Tài chính có trách nhi m xác nh n vi c doanh nghi p b o hi m ã hoàn t t th t c ăng ký quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m. 1.6. Trong trư ng h p c n thay i, b sung quy t c, i u kho n, bi u phí c a s n phNm b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính, doanh nghi p b o hi m ph i ăng ký các thay i, b sung theo th t c quy nh t i i m 1.4 nêu trên. i v i các r i ro c thù ho c chưa c p y trong quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính, doanh nghi p b o hi m và bên mua b o hi m ư c phép th a thu n v i u ki n b o hi m, m c phí b o hi m b o hi m cho r i ro và th c hi n các th t c ăng ký s n phNm sau khi giao k t h p ng. 2. Phê chuNn s n phNm b o hi m 2.1. Trư c khi tri n khai các s n phNm b o hi m nhân th , b o hi m s c kh e và b o hi m tai n n con ngư i, doanh nghi p b o hi m ph i n p B Tài chính h sơ ngh phê chuNn s n phNm bao g m nh ng tài li u sau: 2.1.1. Văn b n ngh B Tài chính phê chuNn trư c khi áp d ng; 2.1.2. Quy t c, i u kho n, bi u phí, hoa h ng b o hi m c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai; 2.1.3. Công th c, phương pháp và gi i trình cơ s tính phí, d phòng nghi p v c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai. 2.1.4. Các tài li u có liên quan bao g m: m u gi y yêu c u b o hi m, tài li u gi i thi u s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m, tài li u minh h a bán hàng, các m u ơn mà khách hàng kê khai và ký vào khi mua b o hi m. i v i các s n phNm b o hi m nhân th có chia lãi, doanh nghi p b o hi m ph i quy nh rõ trong cơ s tính phí c a s n phNm b o hi m d ki n tri n khai nguyên t c, phương th c và t l chia lãi mà doanh nghi p cam k t tr cho khách hàng, nhưng không th p hơn 70% t ng s lãi thu ư c, theo phương pháp ư c B Tài chính ch p thu n. Quy nh này ch áp d ng i v i các h p ng b o hi m nhân th có chia lãi ư c giao k t k t ngày 1/1/2006. 2.2. Quy t c, i u kho n doanh nghi p b o hi m trình B Tài chính ngh phê chuNn ph i m b o:
 10. 2.2.1. Vi c mua các s n phNm b o hi m b tr kèm theo s n phNm b o hi m chính không ph i là i u ki n b t bu c duy trì hi u l c c a s n phNm b o hi m chính; 2.2.2. Tránh s d ng các t ng khó hi u, không rõ ràng ho c có th hi u theo nhi u nghĩa. Trong trư ng h p bu c ph i s d ng các t ng này, doanh nghi p b o hi m ph i có nh nghĩa y và gi i thích rõ ràng tránh gây hi u l m cho khách hàng. 2.3. H sơ ngh phê chuNn s n phNm b o hi m nhân th ph i có ch ký c a ngư i ng u doanh nghi p ho c ư c ngư i ng u doanh nghi p y quy n h p l và xác nh n c a chuyên gia tính toán ư c ch nh theo quy nh t i Ph n III dư i ây. 3. Quy nh v khai thác b o hi m nhân th 3.1. Tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m Doanh nghi p b o hi m có trách nhi m: 3.1.1. m b o tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p ph i ư c vi t b ng ngôn ng gi n d , rõ ràng, d hi u và không ch a ng b t kỳ thông tin nào có th d n n hi u l m; 3.1.2. m b o trong khi minh ho bán hàng, ph i phân bi t rõ gi a quy n l i có m b o và quy n l i không m b o; thông báo cho khách hàng bi t t ng s quy n l i b o hi m nh n ư c theo các h p ng b o hi m không m b o có th khác nhau; 3.1.3. Ít nh t m i năm m t l n, xem xét l i các gi nh dùng trong minh h a bán hàng. N u các gi nh ó không còn phù h p v i tình hình th c t , doanh nghi p b o hi m ph i s a l i minh h a bán hàng cho phù h p; 3.1.4. m b o tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m không ch a ng nh ng thông tin v quy n l i b o hi m trái v i quy t c, i u kho n b o hi m ã ư c B Tài chính phê chuNn. 3.2. Tài li u minh h a bán hàng 3.2.1. Doanh nghi p b o hi m ph i cung c p cho khách hàng minh ho v s n phNm b o hi m m t cách tr c ti p ho c thông qua các i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c phép ho t ng t i Vi t Nam; 3.2.2. Tài li u minh ho bán hàng ph i có s ch p thu n c a chuyên gia tính toán ư c ch nh c a doanh nghi p b o hi m i v i các gi nh dùng tính toán, trư c khi s d ng cung c p cho khách hàng. Tài li u minh h a bán hàng ph i rõ ràng, y và chính xác giúp khách hàng có s l a ch n phù h p; 3.2.3. Các doanh nghi p b o hi m ph i ch u trách nhi m v tính chính xác và c p nh t c a các tài li u gi i thi u v s n phNm, d ch v c a doanh nghi p b o hi m, tài li u minh h a bán hàng và các tài li u bán hàng khác trong su t th i gian s d ng; 3.2.4. Doanh nghi p b o hi m ph i trình bày trong tài li u minh ho bán hàng nh ng i u ki n ư c nh n giá tr hoàn l i và nh ng quy n l i, kèm theo s ti n c th
 11. mà khách hàng ư c hư ng khi nh n giá tr hoàn l i, nhưng ph i nêu rõ nh ng quy n l i này là có m b o hay không có m b o. 3.3. Cung c p thông tin có liên quan nh p ng b o hi m N u h p ng b o hi m không có quy nh rõ, khi c p ơn b o hi m, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho khách hàng b ng văn b n nh ng thông tin sau: 3.3.1. Phương th c và nh kỳ óng phí b o hi m; 3.3.2. Tên cá nhân ho c ơn v tr c thu c c a doanh nghi p liên h trong trư ng h p khách hàng c n ư c ph c v ho c ư c gi i áp v nh ng v n liên quan n h p ng; 3.3.3. Trách nhi m c a khách hàng ph i thông báo cho doanh nghi p khi có thay i a ch c a bên mua b o hi m; 3.3.4. a ch khách hàng có th liên h ư c gi i quy t khi u n i, th c m c, tranh ch p liên quan n vi c giao k t, th c hi n và ch m d t h p ng b o hi m. Hàng năm, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho các ch h p ng b o hi m v tình tr ng h p ng c a h . 3.4. Giá tr hoàn l i c a h p ng b o hi m nhân th 3.4.1. H p ng b o hi m nhân th ch có giá tr hoàn l i khi có hi u l c 24 tháng tr lên i v i các h p ng b o hi m óng phí nh kỳ; 3.4.2. Doanh nghi p b o hi m ư c quy n kh u tr các kho n n chưa ư c hoàn tr trư c khi thanh toán giá tr hoàn l i cho bên mua b o hi m. 4. Công b danh m c s n phNm b o hi m Trong th i h n 15 ngày u m i quý, B Tài chính công b danh m c các s n phNm b o hi m c a các doanh nghi p b o hi m ang cung c p trên th trư ng tính n th i i m công b . Vi c công b danh m c các s n phNm b o hi m ư c B Tài chính ti n hành công khai trên phương ti n thông tin i chúng và g i n Hi p h i b o hi m Vi t Nam, các doanh nghi p b o hi m ư c phép thành l p và ho t ng h p pháp t i Vi t Nam. 5. Hoa h ng b o hi m 5.1. Doanh nghi p b o hi m ch ư c chi tr hoa h ng b o hi m t ph n phí b o hi m th c t thu ư c theo t l hoa h ng b o hi m do B Tài chính quy nh i v i t ng nghi p v b o hi m cho các i tư ng quy nh t i i u 20 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m.
 12. 5.2. Hoa h ng b o hi m là các kho n chi phí c a doanh nghi p b o hi m tr cho doanh nghi p môi gi i b o hi m, i lý b o hi m. Doanh nghi p b o hi m ư c ch ng s d ng hoa h ng b o hi m cho các n i dung chi phí sau: 5.2.1. Chi phí khai thác ban u (tìm hi u, thuy t ph c và gi i thi u khách hàng); 5.2.2. Chi phí thu phí b o hi m; - Chi phí theo dõi h p ng và thuy t ph c khách hàng duy trì h p ng b o hi m. 5.3. T l hoa h ng b o hi m t i a mà doanh nghi p b o hi m ư c phép tr cho i lý b o hi m ư c th c hi n theo b ng t l hoa h ng b o hi m áp d ng cho t ng nghi p v b o hi m ư c quy nh t i Ph l c 4 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m phi nhân th và Ph l c 5 - B ng t l hoa h ng b o hi m t i a áp d ng cho các nghi p v b o hi m nhân th ính kèm Thông tư này. Hoa h ng b o hi m i v i các h p ng b o hi m tr n gói ư c tính b ng t ng s ti n hoa h ng c a t ng r i ro ư c b o hi m trong h p ng b o hi m tr n gói. 5.4. T l hoa h ng môi gi i b o hi m ư c xác nh trên cơ s tho thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m phù h p v i lu t pháp Vi t Nam và t p quán qu c t . Tuỳ thu c vào ph m vi, m c và n i dung d ch v môi gi i b o hi m ư c cung c p, hoa h ng môi gi i b o hi m ư c tr n 15% ph n phí b o hi m th c t thu ư c. III. CHUYÊN GIA TÍNH TOÁN Ư C CH NNH 1. Các doanh nghi p b o hi m nhân th ph i s d ng chuyên gia tính toán ư c ch nh th c hi n các nhi m v sau: 1.1. Cùng T ng giám c (Giám c) doanh nghi p b o hi m nhân th ký h sơ ngh phê chuNn s n phNm b o hi m; 1.2. L p d phòng toán h c cho các h p ng b o hi m nhân th theo quy nh c a pháp lu t; 1.3. Thông qua vi c phân chia th ng dư hàng năm c a qu ch h p ng b o hi m trên cơ s công b ng, h p lý và tuân th pháp lu t; 1.4. ánh giá kh năng tài chính c a doanh nghi p b o hi m nhân th thông qua vi c ki m tra kh năng thanh toán c a doanh nghi p vào cu i m i kỳ k toán; 1.5. Theo nh kỳ hàng quý và hàng năm, báo cáo b ng văn b n cho H i ng qu n tr c a doanh nghi p b o hi m nhân th v tình hình tài chính c a doanh nghi p trong t ng th i kỳ; d báo tình hình tài chính trong tương lai c a doanh nghi p b o hi m nhân th ;
 13. 1.6. Báo cáo k p th i b ng văn b n cho T ng giám c (Giám c), H i ng qu n tr doanh nghi p b o hi m nhân th v m i v n b t thư ng có kh năng nh hư ng b t l i t i tình hình tài chính c a doanh nghi p và xu t bi n pháp kh c ph c; 1.7. Trong trư ng h p doanh nghi p b o hi m nhân th không áp d ng các bi n pháp thích h p nh m kh c ph c tình tr ng tài chính c a doanh nghi p b o hi m nhân th trong th i h n h p lý theo ki n ngh c a chuyên gia tính toán ư c ch nh, chuyên gia tính toán ư c ch nh có trách nhi m g i m t b n sao báo cáo nói trên cho B Tài chính có bi n pháp x lý. 2. Chuyên gia tính toán ư c ch nh ph i áp ng các tiêu chuNn sau: 2.1. ư c ào t o và có kinh nghi m làm vi c ít nh t 5 năm v tính toán trong lĩnh v c b o hi m nhân th và ang là thành viên c a m t trong nh ng hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c qu c t th a nh n r ng rãi (H i các nhà tính toán b o hi m Vương qu c Anh; H i các nhà tính toán b o hi m Scotland; H i các nhà tính toán b o hi m Hoa Kỳ; H i các nhà tính toán b o hi m úc;H i các nhà tính toán b o hi m Cana a) ho c h i các nhà tính toán khác ư c B Tài chính ch p thu n; 2.2. Có tư cách o c t t; chưa vi ph m quy t c o c hành ngh tính toán b o hi m; không b truy c u trách nhi m hình s v các t i ph m có liên quan n công vi c chuyên môn c a mình; 2.3. Là cán b , nhân viên c a doanh nghi p b o hi m ho c công ty tư v n v tính toán b o hi m, ho c hành ngh c l p v i tư cách cá nhân. 3. Chuyên gia tính toán ư c ch nh không ư c ng th i kiêm nhi m các ch c v sau: 3.1. T ng Giám c; 3.2. K toán trư ng; 3.3. Thành viên H i ng qu n tr . 4. Th t c phê chuNn chuyên gia tính toán ư c ch nh 4.1. H i ng qu n tr c a doanh nghi p b o hi m nhân th ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr có trách nhi m b nhi m chuyên gia tính toán ư c ch nh ti n hành các công vi c theo quy nh t i i m 1 nêu trên. Vi c b nhi m chuyên gia tính toán ư c ch nh ph i ư c s ch p thu n b ng văn b n c a B Tài chính. 4.2. H sơ ngh phê duy t chuyên gia tính toán ư c ch nh bao g m nh ng tài li u sau: 4.2.1. Văn b n ngh B Tài chính ch p thu n chuyên gia tính toán ư c ch nh có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr ;
 14. 4.2.2. Văn b ng, ch ng ch , lý l ch ch ng minh năng l c, trình và kinh nghi m chuyên môn c a ngư i d ki n b nhi m làm chuyên gia tính toán ư c ch nh; 4.2.3. B n sao có công ch ng c a gi y ch ng nh n tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n. 5. Th t c phê duy t thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh Trong trư ng h p thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh, doanh nghi p b o hi m ph i n p B Tài chính h sơ ngh ch p thu n thay i bao g m nh ng tài li u sau: 5.1. Văn b n ngh B Tài chính mi n ch c v c a chuyên gia tính toán ư c ch nh ã ư c B Tài chính ch p thu n và ngh phê duy t chuyên gia tính toán ư c ch nh m i. Văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m ph i có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c (Giám c) trong trư ng h p doanh nghi p không có H i ng qu n tr ; 5.2. Văn b ng, ch ng ch , lý l ch ch ng minh năng l c, trình và kinh nghi m chuyên môn c a ngư i ư c ngh làm chuyên gia tính toán ư c ch nh m i; 5.3. B n sao có công ch ng c a gi y ch ng nh n tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n. 6. Ch m d t tư cách chuyên gia tính toán ư c ch nh Chuyên gia tính toán ư c ch nh s ương nhiên ch m d t tư cách pháp lý c a mình trong nh ng trư ng h p sau: 6.1. Ch m d t tư cách thành viên hi p h i các nhà tính toán b o hi m ư c công nh n; 6.2. Doanh nghi p b o hi m có văn b n ngh thay i chuyên gia tính toán ư c ch nh. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l quy nh t i các i m nêu trên, B Tài chính ph i tr l i b ng văn b n vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 7. Các quy nh v chuyên gia tính toán ư c ch nh ư c áp d ng k t ngày 1/1/2006. IV. HO T NG TÁI B O HI M 1. Doanh nghi p b o hi m th c hi n vi c tái b o hi m b t bu c theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 01 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. Danh m c các nghi p v áp d ng tái b o hi m b t bu c bao g m: 1.1. B o hi m tài s n và b o hi m thi t h i;
 15. 1.2. B o hi m hàng hoá v n chuy n ư ng b , ư ng bi n, ư ng sông, ư ng s t và ư ng không; 1.3. B o hi m hàng không; 1.4. B o hi m cháy, n ; 1.5. B o hi m thân tàu và trách nhi m dân s c a ch tàu. 2. Hoa h ng tái b o hi m b t bu c do Công ty Tái b o hi m Qu c gia Vi t Nam tr cho doanh nghi p ã như ng tái b o hi m b t bu c ư c th c hi n theo quy nh t i Ph l c 6 kèm theo Thông tư này. 3. Ho t ng kinh doanh tái b o hi m 3.1. Khi tái b o hi m ra nư c ngoài, các doanh nghi p b o hi m ch ư c phép thu x p tái b o hi m v i nh ng công ty tái b o hi m áp ng các yêu c u dư i ây: 3.1.1. Có năng l c tài chính và kinh nghi m ho t ng trên th trư ng; 3.1.2. Vào th i i m tái b o hi m ra nư c ngoài, công ty ng u nh n tái b o hi m ph i ư c x p h ng t i thi u "BBB" theo Standards & Poors, "B++" theo A.M.Best, "Baa" theo Moody s ho c các k t qu x p h ng tương ương. Trư ng h p tái b o hi m cho công ty m nư c ngoài ho c các công ty trong t p oàn mà không có ánh giá x p h ng tín nhi m theo quy nh t i i m b nêu trên thì doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo B Tài chính. 3.2. Doanh nghi p b o hi m ch ư c phép gi l i m c trách nhi m t i a trên m i r i ro ho c trên m i t n th t riêng l không quá 10% t ng s ngu n v n ch s h u. Ph n trách nhi m vư t quá t l 10% nói trên ph i như ng tái b o hi m. V. I LÝ B O HI M 1. Trách nhi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam (sau ây g i t t là cơ s ào t o i lý b o hi m) i v i vi c ào t o i lý b o hi m 1.1. Cơ s ào t o i lý b o hi m mu n ào t o i lý b o hi m ph i có văn b n ngh B Tài chính phê chuNn chương trình ào t o i lý b o hi m theo quy nh t i kho n 3 i u 31 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. C p ch ng ch ào t o i lý b o hi m 1.2.1. Ch nh ng cơ s ào t o i lý b o hi m ư c B Tài chính ch p thu n ho t ng m i có quy n c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m. Ngư i ư c c p ch ng ch ph i hoàn thành chương trình ào t o i lý b o hi m và thi trong kỳ thi c p ch ng ch ào t o i lý b o hi m.
 16. 1.2.2. Ch ng ch ào t o i lý b o hi m ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 7 kèm theo Thông tư này. 1.3. Hàng năm, ch m nh t vào ngày 30/01 c a năm sau, cơ s ào t o i lý b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v s lư ng khóa ào t o ã t ch c, s lư ng i lý b o hi m ã ào t o, s lư ng ch ng ch ã c p trong năm theo m u quy nh t i Ph l c 8 kèm theo Thông tư này. Hàng quý, ch m nh t trư c ngày 15 tháng u c a quý sau, doanh nghi p b o hi m ph i báo cáo B Tài chính v danh sách i lý b o hi m c a doanh nghi p theo m u quy nh t i Ph l c 9 kèm theo Thông tư này. 2. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m và i lý b o hi m 2.1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p b o hi m trong vi c qu n lý ho t ng i lý b o hi m, quy n và nghĩa v c a i lý b o hi m ư c quy nh t i i u 29 và i u 30 Ngh nh s 42/2001/N -CP ngày 1/8/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2.2. Các doanh nghi p b o hi m không ư c giao k t h p ng v i i lý b o hi m ã t ng b doanh nghi p b o hi m khác bu c ch m d t h p ng i lý do vi ph m nghiêm tr ng các quy nh c a pháp lu t và h p ng i lý trong th i h n 3 năm k t ngày ch m d t h p ng i lý. Khi bu c ch m d t h p ng i lý v i lý do nêu trên, doanh nghi p b o hi m ph i thông báo cho Hi p h i b o hi m Vi t Nam thông báo cho các doanh nghi p b o hi m khác bi t. 3. Nghiêm c m i lý b o hi m có các hành vi sau: 3.1. Thông tin, qu ng cáo sai s th t v n i dung, ph m vi ho t ng c a doanh nghi p b o hi m; i u ki n và i u kho n b o hi m làm t n h i n quy n, l i ích h p pháp c a bên mua b o hi m; 3.2. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m; 3.3. Tranh giành khách hàng dư i các hình th c ngăn c n, lôi kéo, mua chu c, e d a nhân viên ho c khách hàng c a doanh nghi p b o hi m, i lý b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m khác; 3.4. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c b t h p pháp như h a h n gi m phí b o hi m, hoàn phí b o hi m ho c các quy n l i khác mà doanh nghi p b o hi m không cung c p cho khách hàng. 3.5. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. 4. Vi c giám sát ho t ng c a B Tài chính i v i ho t ng ào t o và s d ng i lý b o hi m c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam
 17. 4.1. Doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng ào t o, s d ng i lý b o hi m. 4.2. B Tài chính có th ti n hành ki m tra theo nh kỳ ho c ki m tra t xu t i v i ho t ng tuy n d ng, ào t o, qu n lý và s d ng i lý c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. Vi c ki m tra trên không ư c làm nh hư ng n quá trình ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p b o hi m, Hi p h i b o hi m Vi t Nam. 5. T ch c ho t ng i lý b o hi m ph i th c hi n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các văn b n hư ng d n thi hành. VI. DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M 1. Nguyên t c ho t ng môi gi i b o hi m Doanh nghi p môi gi i b o hi m ch ư c tư v n, gi i thi u cho bên mua b o hi m các quy t c, i u kho n, bi u phí b o hi m ã ư c B Tài chính ban hành, phê chuNn ho c doanh nghi p b o hi m ã ăng ký v i B Tài chính. 2. óng phí b o hi m và tr ti n b o hi m thông qua doanh nghi p môi gi i b o hi m 2.1. Doanh nghi p b o hi m có th y quy n cho doanh nghi p môi gi i b o hi m thu phí b o hi m, b i thư ng, ho c tr ti n b o hi m. 2.2. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m, trách nhi m óng phí b o hi m c a bên mua b o hi m hoàn thành khi bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m cho doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m u quy n thu phí b o hi m và bên mua b o hi m ã óng phí b o hi m theo tho thu n t i h p ng b o hi m thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m theo th i h n ã th a thu n gi a doanh nghi p b o hi m và doanh nghi p môi gi i b o hi m. Trong trư ng h p không có th a thu n v th i h n thanh toán thì doanh nghi p môi gi i b o hi m ph i thanh toán s phí b o hi m nói trên cho doanh nghi p b o hi m trong th i gian s m nh t nhưng t i a không quá 7 ngày, k t ngày nh n ư c s phí b o hi m. 2.3. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p b o hi m v n ph i ch u trách nhi m trư c ngư i ư c b o hi m, ho c ngư i th hư ng v s ti n b o hi m mà doanh nghi p b o hi m có nghĩa v tr cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng. 2.4. Trong trư ng h p doanh nghi p môi gi i b o hi m ư c doanh nghi p b o hi m y quy n tr ti n b o hi m ho c ti n b i thư ng thì doanh nghi p môi gi i b o hi m có trách nhi m thanh toán s ti n b o hi m nói trên cho ngư i ư c b o hi m ho c ngư i th hư ng ngay khi nh n ư c s ti n b o hi m t doanh nghi p b o hi m.
 18. 3. Doanh nghi p môi gi i b o hi m không ư c th c hi n các hành vi sau: 3.1. Ngăn c n bên mua b o hi m cung c p các thông tin liên quan n h p ng b o hi m ho c xúi gi c bên mua b o hi m không kê khai các chi ti t liên quan nh p ng b o hi m. 3.2. Khuy n m i khách hàng dư i hình th c h a h n cung c p các quy n l i b t h p pháp xúi gi c khách hàng giao k t h p ng b o hi m. 3.3. Xúi gi c bên mua b o hi m h y b h p ng b o hi m hi n có mua h p ng b o hi m m i. VII. VĂN PHÒNG I DI N C A DOANH NGHI P B O HI M, DOANH NGHI P MÔI GI I B O HI M NƯ C NGOÀI T I VI T NAM 1. H sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n 1.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài mu n t văn phòng i di n t i Vi t Nam ph i g i B Tài chính m t b h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n theo quy nh t i i u 110 Lu t kinh doanh b o hi m. 1.2. ơn xin t văn phòng i di n t i Vi t Nam có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, theo m u c a B Tài chính quy nh t i Ph l c 10 kèm theo Thông tư này. 1.3. Gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ư c c p theo m u quy nh t i Ph l c 11 kèm theo Thông tư này. 1.4. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c y h sơ xin c p gi y phép t văn phòng i di n, B Tài chính có văn b n ch p thu n ho c t ch i ch p thu n ngh c a doanh nghi p. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n ph i nêu rõ lý do b ng văn b n. Trong trư ng h p ch p thu n, B Tài chính c p gi y phép t văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam. 1.5. Trong th i h n 7 ngày k t khi ư c c p gi y phép t văn phòng i di n ho c gia h n ho t ng, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i n p l phí c p gi y phép; m c l phí c p gi y phép ho c gia h n ho t ng là 1 (m t) tri u ng Vi t Nam theo quy nh t i i u 43 Ngh nh s 42/2001/N - CP ngày 01/08/2001 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t kinh doanh b o hi m. 2. Báo cáo ho t ng c a văn phòng i di n 2.1. Văn phòng i di n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài t i Vi t Nam ph i báo cáo B Tài chính các ho t ng c a văn phòng i di n theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm cho B Tài chính và U ban Nhân dân t nh, thành ph nơi Văn phòng i di n t tr s .
 19. Báo cáo 6 tháng u năm ph i g i trư c ngày 30 tháng 7 và báo cáo c năm ph i g i trư c ngày 1 tháng 3 c a năm ti p theo. 2.2. N i dung báo cáo: 2.2.1. Cơ c u t ch c văn phòng i di n, nhân s , s ngư i Vi t Nam và ngư i nư c ngoài làm vi c t i văn phòng i di n; 2.2.2. Nh ng ho t ng chính: a) Ti p c n th trư ng c a văn phòng i di n; b) Quan h gi a văn phòng i di n v i các doanh b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m và các t ch c kinh t Vi t Nam; c) Công tác tư v n, ào t o; d) Các ho t ng khác c a văn phòng i di n. 2.2.3. Phương hư ng ho t ng trong th i gian t i. 2.3. Trong trư ng h p c n thi t, B Tài chính có th yêu c u văn phòng i di n báo cáo t xu t ngoài các báo cáo nh kỳ nói trên, cung c p tài li u, gi i trình nh ng v n liên quan n ho t ng c a mình. 3. Thay i n i dung gi y phép 3.1. Khi có nhu c u thay i m t trong s các n i dung sau ây trong gi y phép t văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i có văn b n ngh B Tài chính s a i, b sung Gi y phép: 3.1.1. Thay i tên g i, qu c t ch c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ho c tên g i c a văn phòng i di n; 3.1.2. Thay i n i dung ho t ng c a văn phòng i di n. Trong th i h n 7 ngày k t khi nh n ư c văn b n ngh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài, B Tài chính s có văn b n tr l i v vi c ch p thu n ho c t ch i ch p thu n. Trong trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính ph i có văn b n gi i thích lý do. 3.2. Trong trư ng h p tăng, gi m s ngư i t nư c ngoài vào làm vi c t i văn phòng i di n ho c thay i a i m t tr s c a văn phòng i di n, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i thông báo ngay b ng văn b n cho B Tài chính. 4. Gia h n ho t ng c a văn phòng i di n: 4.1. Doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài mu n gia h n ho t ng cho văn phòng i di n t i Vi t Nam ph i n p B Tài chính H sơ
 20. ngh gia h n ho t ng c a văn phòng i di n 30 ngày trư c ngày h t h n c a Gi y phép t văn phòng i di n. H sơ ngh gia h n ho t ng bao g m: 4.1.1. Văn b n ngh gia h n văn phòng i di n có ch ký c a Ch t ch H QT ho c c a ngư i có thNm quy n c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m; 4.1.2. Gi y phép thành l p và ho t ng c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 4.1.3. B n sao Gi y phép t văn phòng i di n t i Vi t Nam và quy t nh gia h n ho t ng trư c ây c a văn phòng i di n doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài (n u có). 4.1.4. Báo cáo tóm t t ho t ng c a văn phòng i di n trong 3 năm g n nh t; 4.1.5. Báo cáo tài chính trong 2 năm g n nh t c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 4.1.6. H tên, lý l ch c a Trư ng văn phòng i di n trong trư ng h p thay i Trư ng văn phòng i di n. 4.2. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n y h sơ ngh gia h n ho t ng, B Tài chính s có văn b n ch p thu n ho c t ch i. Trư ng trư ng h p t ch i ch p thu n, B Tài chính s có văn b n gi i thích lý do. 5. Ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n: 5.1. Văn phòng i di n ch m d t ho t ng trong các trư ng h p sau: 5.1.1. Theo ngh c a doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài; 5.1.2. Khi doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ch m d t ho t ng; 5.1.3. Khi có quy t nh v vi c thu h i, hu b Gi y phép c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 5.2. Trong trư ng h p ch m d t ho t ng theo quy nh t i các i m a và i m b M c 5.1 nêu trên, doanh nghi p b o hi m, doanh nghi p môi gi i b o hi m nư c ngoài ph i g i văn b n thông báo vi c ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n n B Tài chính trong th i h n không quá 30 ngày, trư c ngày ch m d t ho t ng c a Văn phòng i di n và ph i n p l i b n g c Gi y phép t văn phòng i di n và các gi y phép, quy t nh có liên quan trong quá trình ho t ng c a Văn phòng i di n cho B Tài chính. Trong th i h n 7 ngày, B Tài chính có văn b n ch p thu n vi c ch m d t ho t ng c a văn phòng i di n và thông báo cho các cơ quan ư c g i b n sao Gi y phép t Văn phòng i di n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản