Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn sử dụng vốn viện trợ để lập quỹ quay vòng thuốc thiết yếu do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên Bộ 02/1998/TTLT-BYT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1998/TTLT-BYT-BTC Hà N i , ngày 23 tháng 1 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - B TÀI CHÍNH S 02/1998/TTLT-BYT-BTC NGÀY 23 THÁNG 1 NĂM 1998 HƯ NG D N S D NG NGU N V N VI N TR L P QU QUAY VÒNG THU C THI T Y U Th c hi n văn b n s 3576/QHQT ngày 18 tháng 7 năm 1997 c a Chính ph v vi c s d ng ngu n vi n tr c a NIPPON - UNICEF trong khuôn kh d án "Chăm sóc s c kho ban u" thu c chương trình h p tác qu c gia Vi t Nam - UNICEF l p qu quay vòng thu c thi t y u trong gia o n 1996-2000; Liên b Y t - Tài chính hư ng d n các a phương có d án th c hi n theo n i dung sau ây: I- NH NG NGUYÊN T C CHUNG 1. Ngu n vi n tr NIPPON - UNICEF cho d án "Tăng cư ng chăm sóc s c kho ban u" là m t ngu n thu c a ngân sách nhà nư c, dùng vào m c ích xây d ng qu thu c thi t y u quay vòng t i m t s cơ s y t xã huy n nh m th c hi n m c tiêu s n sàng có thu c ph c v khám ch a b nh cho nhân dân, không s d ng kinh doanh ki m l i nhu n. 2. Vi c l p qu thu c thi t y u t i cơ s y t xã huy n ph i có k ho ch th ng nh t gi a B Y t và UBND các t nh thành ph , Qu thu c thi t y u (vòng u) sau khi ã phân ph i cho xã và huy n ư c xem như kho n v n ư c c p m t l n và xã - huy n ph i t ch c qu n lý duy trì ph c v khám ch a b nh trong nhi u năm. 3. Vi c nh giá bán thu c vòng 1 a phương ph i ư c S Y t và cơ quan Tài chính - V t giá ng c p th ng nh t trình UBND t nh quy t nh giá. Giá bán bao g m ph n ti n mua bù l i thu c vào qu thu c và t l ph n trăm d ch v phí cho ngư i bán thu c và tr m y t xã. Phương th c bán quay vòng (thay cho phương th c c p không như trư c ây) nh m m c ích hình thành m t qu thu c thư ng xuyên t n t i ph c v khám ch a b nh thông thư ng ngay t i tr m y t xã th c hi n vi c chăm sóc s c kho cho m i ngư i không k ngư i ó có hay không có kh năng óng góp tài chính. 4. Do m c tiêu qu thu c có ph n h tr xã h i không tìm ki m l i nhu n, m t s t ng dùng trong Thông tư này có ý nghĩa riêng: "Bán": Tr m y t "bán" thu c c n hi u theo nghĩa huy ng thu góp l i ti n v n và phí ph c v duy trì qu thu c ư c lâu dài ph c v khám ch a b nh cho c ng ng.
  2. "Mua": Ngư i b nh mua thu c ho c tr ti n thu c c ng 10% chi phí ph c v ư c quan ni m là s óng góp tài chính c a c ng ng nh ng trư ng h p ngư i b nh có kh năng óng góp (Sáng ki n BAMAKO). Trư ng h p b nh nhân nghèo không có kh năng óng góp l i cho qu thu c và s i tư ng chính sách, hoàn c nh khó khăn thì UBND xã xét mi n gi m theo quy nh hi n hành c a nhà nư c, m b o th c hi n ư c m c tiêu m i ngư i dân khám ch a b nh u có thu c ch a b nh. 5. B Y t có trách nhi m cùng các UBND a phương qu n lý, giám sát s d ng úng m c ích ã ký k t gi a Chính ph Vi t Nam và t ch c qu c t , qu n lý như m t ngu n thu vi n tr c a ngân sách nhà nư c. Ti n thu ư c do bán thu c thu c ngu n v n vi n tr này sau khi tr i chi phí qu n lý và d ch v 10% ư c phép s d ng duy trì qu thu c, do UBND a phương qu n lý và giám sát. II- NH NG QUY NNH C TH 1. Thu c thi t y u Thu c thi t y u quy nh trong Thông tư này là các lo i thu c có ghi trong danh m c thu c thi t y u do B Y t ã ban hành th ng nh t. Thu c vi n tr c a NIPPON - UNICEF cũng n m trong danh m c này, và ã ư c thương lư ng v i bên vi n tr khi ký k ho ch t hàng vi n tr cho Vi t Nam. 1. Qu thu c quay vòng, m c tiêu, huy ng óng góp tài chính c a c ng ng: Thu c quy nh trong thông tư này là thu c do ngu n vi n tr không hoàn l i xây d ng qu thu c quay vòng theo sáng ki n BAMAKO, hi n là ngu n NIPPON - UNICEF. Qu v n thu c u tiên là thu c vi n tr b ng hi n v t. M c tiêu Qu thu c quay vòng là "s n sàng có thu c cung c p cho m i ngư i dân khi khám ch a b nh" góp ph n nâng cao ch t lư ng d ch v i u tr . Thu c ư c bán cho ngư i b nh: 90% ti n thu ư c dùng mua l i thu c duy trì s t n t i thư ng xuyên m t qu thu c t i cơ s y t xã (qu quay vòng); 10% chi v n chuy n, chi v công tác qu n lý qu thu c, chi thù lao cho cán b y t , trang thi t b cho tr m duy trì m i ho t ng c a tr m và qu thu c. 3. Phân ph i qu thu c v huy n, xã: Sau khi hoàn thành các th t c ti p nh n vi n tr thu c B Y t ph i làm th t c ghi thu ghi chi ti n thu c v i NSNN và phân ph i cho các t nh theo k ho ch ã xác nh d a trên cơ s s dân m i t nh. Kinh phí ti p nh n v n chuy n thu c t c ng vào các kho t i c ng và v t nh, huy n, do ngân sách a phương c a t nh tr . 4. nh giá, bán/ i thu c cho phù h p s d ng tuy n huy n xã: S Y t báo cáo v i U ban nhân dân t nh (UBND t nh) và t ch c ti p nh n b o qu n thu c. UBND t nh thành l p H i ng nh giá thu c g m UBND, S Tài chính - V t giá và S Y t .
  3. Giá bán thu c do H i ng quy t nh ph i cao hơn giá bán buôn c a Doanh nghi p Dư c và th p hơn giá bán l ra th trư ng c a các i lý Dư c, b o m duy trì ư c qu thu c và cung c p k p th i thu c thi t y u cho nhân dân. Nh ng lo i thu c không h p v i tuy n xã (trong cơ c u m t hàng ban u) nhưng phù h p v i nhu c u c a các cơ s y dư c trung ương, t nh, huy n thì Ban i u hành d án trung ương ưu tiên giao Công ty Dư c bán cho cơ s i u tr (b nh vi n) có nhu c u theo giá ch o chung c a B Y t ã ư c Ban V t giá Chính ph phê duy t. Ti n thu ư c, Công ty Dư c ch u trách nhi m cung c p thành thu c thi t y u giao l i Ban i u hành d án theo giá bán buôn bình thư ng c a công ty phân ph i cho qu thu c huy n xã. S Y t trình UBND t nh k ho ch phân ph i qu thu c cho t ng huy n trong t nh. Căn c l p k ho ch phân ph i qu thu c là s dân m i huy n, xã. Doanh nghi p Dư c các c p b o m ngu n cung ng ch y u cho qu thu c (quy vòng 2) theo giá bán buôn. V n mua l i thu c thi t y u cho qu thu c quay vòng c a huy n-xã, do Trung tâm y t huy n và các Tr m y t xã căn c theo nhu c u thu c ch a b nh c a nhân dân trong a bàn và danh m c thu c thi t y u. III. HƯ NG D N TH C HI N T I HUY N, XÃ 1. Căn c k ho ch phân ph i c a t nh cho huy n, trung tâm Y t huy n (TTYT) trình UBND huy n phê duy t k ho ch phân ph i cho các xã d a trên cơ s s dân m i xã. TTYT huy n ch u trách nhi m ti p nh n thu c v huy n, b o qu n, phân ph i thu c xây d ng qu thu c quay vòng t i các tr m y t xã ph c v chăm sóc s c kho nhân dân (CSSKND). 2. T i xã, UBND l p ban ti p nh n qu thu c, trong ó Ban Tài chính xã là thành viên có trách nhi m giúp UBND xã ti p nh n qu thu cc ghi vào ngân sách xã. UBND giao tr m y t xã ch u trách nhi m qu n lý và bán thu c theo nhu c u khám ch a b nh hàng ngày và l p, t ng h p danh sách ngh U ban nhân dân xã xét duy t các trư ng h p mi n gi m. Nh ng nơi ã có Ban CSSKND, trong ó có i di n UBND, Tài chính, Y t , H i Nông dân, H i Ph n , Lao ng thương binh xã h i, và các t ch c nhân dân khác thì Ban CSSKND có trách nhi m tư v n cho UBND xét duy t nh ng i tư ng c n mi n gi m nêu trên. 3. Tr m Y t xã c dư c tá ph trách qu thu c quay vòng. Nơi chưa có dư c tá thì trư c m t c cán b y t ư c ào t o hu n luy n v Dư c ph trách. Hàng ngày theo yêu c u khám ch a b nh, tr m y t bán thu c cho b nh nhân và thu l i ti n, ghi vào s bán thu c hàng ngày: lo i thu c, s lư ng, s ti n thu l i. Trư ng h p b nh nhân nghèo, b nh nhân di n chính sách... chưa có ho c không có ti n tr l i qu thu c t i ch , thì ghi s tr ch m ho c ghi n . Nh ng trư ng h p ã ư c Ban CSSKND xác nh n là di n ư c mi n gi m phí khám ch a b nh (có gi y xác nh n c a UBND xã), thì ghi s s ti n thu c mi n gi m.
  4. 4. M i tháng m t l n, tr m y t xã có trách nhi m l p báo cáo k t qu ho t ng c a qu thu c quay vòng báo cáo UBND và Ban CSSKND xã (theo m u ính kèm). 5. Mua thu c b sung thu c quay vòng: Tr m y t xã ư c quy n mua thu c b sung quay vòng sau m t th i gian bán thu c ph c v khám ch a b nh, ch ng lo i thu c thi t y u mua b sung c n t m c cân b ng ho c tăng hơn các lo i thu c c a qu thu c v n có ban u. H th ng doanh nghi p Dư c là ngu n cung c p b sung thu c thi t y u cho qu thu c quay vòng xã -huy n. 6. Giám sát t i xã: Ban Tài chính - V t giá xã có trách nhi m giúp UBND xã giám sát và ki m tra ho t ng thu chi c a qu thu c quay vòng. 7. Giám sát t i huy n: Trung tâm Y t huy n ch u trách nhi m chính trong công tác giám sát ho t ng c a qu thu c quay vòng xã, m b o các yêu c u: - Thu c thi t y u luôn có thư ng tr c t i tr m y t . B o m cho m i ngư i dân n khám ch a b nh u có ngay thu c s d ng. Danh m c thu c thi t y u ư c thư ng xuyên duy trì, b sung (quay vòng). - Nâng cao hi u su t s d ng d ch v y t c a nhân dân t i tr m, giúp tr m y t xã s d ng thu c an toàn và h p lý. Phòng Tài chính huy n có trách nhi m ch trì ph i h p v i Trung tâm Y t huy n trong giám sát v n qu thu c. Trư ng h p v n c a qu thu c gi m quá 50% qu thu c ban u do h tr dân nghèo, gi i quy t chính sách, ho c thi t h i do thiên tai lũ l t v.v... ph i báo cáo UBND huy n trình UBND t nh, báo cáo liên B Y t - Tài chính. IV. CH GHI CHÉP S SÁCH VÀ BÁO CÁO 1. Vi c k toán ghi chép s d ng qu quay vòng thu c ph i th c hi n theo úng ch k toán hi n hành. 2. Vi c qu n lý mua, bán thu c, s d ng phí d ch v 10% ph i có s sách và ư c ghi chép hàng ngày có cơ s l p báo cáo hàng tháng trình UBND xã duy t, và báo cáo v i UBND, Trung tâm y t huy n theo ch qu n lý tài chính hi n hành. V. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và ư c áp d ng trong khuôn kh d án Tăng cư ng chăm sóc s c kho ban u thu c chương trình h p tác qu c gia Vi t Nam - UNICEF và các chương trình d án khác liên quan n s d ng ngu n vi n tr thu c thi t y u xây d ng qu thu c quay vòng. Các quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b .
  5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, cơ quan y t - tài chính các c p, các cơ quan liên quan, có trách nhi m ph n nh v Liên B k p th i b sung, s a i. Lê Th Băng Tâm Ph m M nh Hùng ( ã ký) ( ã ký) M U ÍNH KÈM NÓI T I TRANG 4 M C III, I M 4 THÔNG TƯ LIÊN TNCH B Y T - B TÀI CHÍNH Báo cáo c a Tr m Y t xã hàng tháng v k t qu ho t ng c a qu thu c quay vòng c n nêu rõ: 1. T ng tr giá quý thu c t n u kỳ (g m có thu c và ti n m t). 2. Tr giá thu c ã s d ng trong kỳ. 3. T ng s ti n mi n gi m ( ã ư c UBND duy t). 4. T ng s ti n ã dùng mua thu c b sung qu thu c trong kỳ. 5. T ng tr giá qu thu c t n cu i kỳ (c thu c và ti n m t).
Đồng bộ tài khoản