Thông tư liên bộ 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
71
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH về việc thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế -Bộ Lao động, thương binh và xã hội hướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1998/TTLT-BYT- Hà N i , ngày 20 tháng 4 năm 1998 BL TBXH THÔNG TƯ LIÊN TNCH B Y T - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 08/1998/TTLT- BYT-L TBXH NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N CÁC QUY NNH V B NH NGH NGHI P Căn c B lu t Lao ng ngày 23-6-1994; Căn c Ngh nh s 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng; Căn c Ngh nh 12/CP c a Chính ph ngày 26-1-1995 v vi c ban hành i u l b o hi m xã h i; Sau khi có ý ki n c a T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam t i Công văn s 21/TL ngày 9 tháng 6 năm 1997, Liên B Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n các quy nh v b nh ngh nghi p như sau: I- KHÁI NI M B NH NGH NGHI P B nh ngh nghi p là b nh phát sinh do i u ki n lao ng có h i c a ngh nghi p tác ng t i ngư i lao ng. B nh x y ra t t ho c c p tính. M t s b nh ngh nghi p không ch a kh i và l i di ch ng. B nh ngh nghi p có th phòng tránh ư c. II- I TƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG M i t ch c, cá nhân s d ng lao ng và ngư i lao ng làm vi c trong các doanh nghi p Nhà nư c, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , các doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang, các cơ quan hành chính s nghi p, các cơ quan, t ch c nư c ngoài, t ch c qu c t óng trên lãnh th Vi t Nam. III- PHÒNG CH NG B NH NGH NGHI P 1- Hàng năm, khi xây d ng k ho ch s n xu t, kinh doanh, nghiên c u, ngư i s d ng lao ng ph i l p k ho ch phòng ch ng b nh ngh nghi p bao g m: a) Tuyên truy n, t p hu n phòng ch ng b nh ngh nghi p. b) o ki m tra môi trư ng lao ng có nguy cơ gây b nh ngh nghi p. c) Bi n pháp can thi p kh ng ch ho c lo i tr nguyên nhân gây b nh ngh nghi p.
 2. d) Chăm sóc s c kho khi công nhân m au do tác ng c a các y u t gây b nh ngh nghi p. e) Khám s c kho ngh nghi p nh kỳ. f) Khám phát hi n s m b nh ngh nghi p. g) i u tr , i u dư ng, ph c h i ch c năng cho ngư i b b nh ngh nghi p. h) Phát hi n, xu t nghiên c u b sung b nh ngh nghi p. 2- Hàng năm, ngư i s d ng lao ng có trách nhi m t ch c cho ngư i lao ng làm vi c trong môi trư ng có y u t gây b nh ngh nghi p ư c h c t p v : a) Các y u t gây b nh và nguyên nhân gây b nh. b) Các d u hi u bi u hi n nhi m c, b nh ngh nghi p c p tính và mãn tính. c) Các phương pháp x lý khi b nhi m c, b nh ngh nghi p c p tính và mãn tính. d) Các bi n pháp d phòng cho cá nhân, t p th . 3- T i nơi làm vi c có y u t c h i ngư i s d ng lao ng có trách nhi n: a) Ph i có n i quy quy nh v các bi n pháp an toàn phòng ch ng b nh ngh nghi p m i ngư i lao ng bi t và th c hi n. b) Cung c p y phương ti n phòng b nh ngh nghi p cho cá nhân và t p th . 4- Khi tuy n d ng lao ng làm vi c môi trư ng có y u t c h i, ngư i s d ng lao ng c n ph i lưu gi h sơ khám tuy n c a công nhân làm căn c khám b nh ngh nghi p. 5- Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m gi i quy t chi phí cho d phòng, khám phát hi n, i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng, i l i trong quá trình khám, i u tr , i u dư ng cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p. IV- KHÁM PHÁT HI N, CHĂM SÓC NGƯ I BN B NH NGH NGHI P 1- Ngư i s d ng lao ng các cơ s có y u t gây b nh ngh nghi p ph i ph i h p v i các cơ s khám b nh ngh nghi p t i a phương ho c ngành t ch c khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. Vi c th c hi n khám b nh ngh nghi p ph i th c hi n úng quy nh, quy trình k thu t t ng b nh do B Y t quy nh. 2- S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c n t ch c ít nh t m t phòng khám b nh ngh nghi p. Các B , ngành có nhi u lao ng có nguy cơ b b nh ngh nghi p và có s n h th ng y t thì có th t ch c phòng khám b nh ngh nghi p. Các phòng khám b nh ngh nghi p ph i ăng ký v i B Y t (V Y t D phòng).
 3. 3- Bác sĩ b nh ngh nghi p ph i là bác sĩ ã h c t p chương trình v v sinh lao ng và b nh ngh nghi p và ph i có ch ng ch do các cơ s ào t o c p. B Y t quy nh các cơ s ào t o này. 4- Ngư i s d ng lao ng ph i có trách nhi m t ch c th c hi n vi c khám b nh ngh nghi p cho ngư i lao ng. H sơ khám b nh ngh nghi p bao g m: a) Gi y gi i thi u c a ơn v s d ng lao ng; b) H sơ s c kho bao g m: h sơ khám tuy n và khám nh kỳ; c) K t qu ánh giá môi trư ng lao ng; d) Nh ng h sơ b nh án, i u tr b nh (n u có). 5- Ngư i lao ng khi phát hi n b b nh ngh nghi p ph i ư c cách lý môi trư ng lao ng gây b nh ngh nghi p theo dõi, i u tr , i u dư ng ph c h i ch c năng và hoàn thi n h sơ. N u suy gi m s c kh e do b nh ngh nghi p thì ư c giám nh s c kho . 6- Ngư i b b nh ngh nghi p ph i ư c i u tr theo úng chuyên khoa, ư c i u dư ng, ph c h i ch c năng và khám s c kh e 6 tháng 1 l n. 7- H sơ c a ngư i b b nh ngh nghi p ph i có 02 t p, m t t p do ngư i s d ng lao ng qu n lý, m t t p do ngư i lao ng qu n lý có giá tr như nhau. V- GIÁM NNH B NH NGH NGHI P 1- Nh ng ngư i lao ng sau khi khám xác nh b b nh ngh nghi p u có quy n i giám nh b nh ngh nghi p. 2- H i ng Giám nh Y khoa các c p có trách nhi m xác nh m c suy gi m kh năng lao ng i v i nh ng ngư i b b nh ngh nghi p còn di ch ng nh hư ng n s c kho . Nh ng b nh chưa có kh năng i u tr kh i (b nh b i ph i silic, b i ph i Amiăng, b nh nhi m c Măng gan, i c do n và b nh rung chuy n th xương kh p) khi phát hi n, ngư i b b nh ư c làm th t c giám nh ngay. 3- H sơ, th t c giám nh b nh ngh nghi p l n u. a) H sơ giám nh b nh ngh nghi p bao g m: - ơn xin giám nh c a b nh nhân (bi u m u s 1a) - K t qu o c môi trư ng lao ng (ho c sao y b n chính do các trung tâm y t d phòng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh n) nơi ngư i lao ng làm vi c trong vòng 12 tháng g n nh t. N u k t qu này chưa căn c thì kèm theo k t qu o c môi trư ng lao ng trư c ó. - H sơ s c kho và các gi y t có liên quan n b nh ngh nghi p (ho c sao y b n chính).
 4. - S lao ng ho c ch ng minh thư nhân dân. b) Th t c giám nh b nh ngh nghi p: - Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m hoàn ch nh h sơ và gi i thi u ngư i lao ng b b nh ngh nghi p n cơ quan B o hi m xã h i nơi ngư i s d ng lao ng óng b o hi m. - Cơ quan B o hi m xã h i ki m tra l i h sơ n u y thì ph i gi i thi u ngư i lao ng b b nh ngh nghi p n H i ng Giám nh Y khoa thu n ti n nh t giám nh (Bi u m u s 1b). - Các i tư ng không tham gia óng b o hi m thì ngư i s d ng lao ng có trách nhi m hoàn ch nh h sơ và gi i thi u ngư i lao ng b b nh ngh nghi p n giám nh H i ng giám nh Y khoa thu n ti n nh t cho ngư i b b nh ngh nghi p. 4- H sơ, th t c giám nh b nh ngh nghi p l n th 2 tr i: a) H sơ giám nh b nh ngh nghi p bao g m: - ơn xin giám nh l i. - Biên b n giám nh và quy t nh c a H i ng giám nh Y khoa l n k trư c ó. - K t qu o c môi trư ng lao ng, n u ngư i lao ng ã ngh vi c ch c n k t qu o c môi trư ng lao ng khi ngư i lao ng còn làm vi c. - H sơ s c kh e, gi y t có liên quan. - S lao ng ho c ch ng minh thư nhân dân. b) Th t c giám nh b nh ngh nghi p: - Sau khi nh n ư c ơn c a ngư i lao ng b b nh ngh nghi p, cơ quan B o hi m xã h i ki m tra l i h sơ, n u y thì có trách nhi m gi i thi u ngư i b b nh ngh nghi p ó giám nh t i H i ng giám nh Y khoa thu n ti n nh t. - Các i tư ng óng b o hi m xã h i, ngư i s d ng lao ng hoàn ch nh h sơ gi i thi u ngư i lao ng b b nh ngh nghi p n H i ng giám nh Y khoa thu n ti n nh t cho ngư i b b nh giám nh. 5- Thành ph n c a H i ng giám nh Y khoa b nh ngh nghi p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t i thi u ph i có m t bác sĩ chuyên khoa v sinh lao ng và b nh ngh nghi p thu c Trung tâm y t d phòng làm u viên. Tiêu chuNn giám nh b nh ngh nghi p theo úng quy trình do B Y t quy nh. 6- Trong trư ng h p H i ng giám nh Y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ngành không i u ki n giám nh thì chuy n lên H i ng giám nh Y khoa Trung ương.
 5. 7- K t qu giám nh ph i ư c H i ng giám nh Y khoa ghi trong biên b n giám nh y khoa theo quy nh c a B Y t (Bi u m u s 2a, 2b, 2c). 8- Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p có quy n khi u n i theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo n u chưa tho mãn v i các quy t nh c a H i ng giám nh Y khoa. VI- CH I V I NGƯ I LAO NG BN B NH NGH NGHI P Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p theo danh m c các b nh ngh nghi p ã ư c Liên B ban hành t i Thông tư 08-TTLB ngày 19-5-1976 c a Liên b B Y t - Thương binh và xã h i và T ng Công oàn Vi t Nam; Thông tư 29/TT-LB ngày 25- 12-1991 c a Liên B Y t - Thương binh và Xã h i và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; Quy t nh s 167/BYT-Q ngày 4/2/1997 c a B trư ng B Y t và các văn b n khác ư c b sung sau này (ph l c s 1) ư c hư ng các ch quy nh như sau: 1- Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p ư c hư ng ch b o hi m xã h i v b nh ngh nghi p theo quy nh hi n hành và ư c tính t ngày có quy t nh c a H i ng giám nh Y khoa (Ph l c s 2). 2- Ngư i s d ng lao ng căn c vào k t lu n cu H i ng giám nh Y khoa, nguy n v ng c a ngư i b nh và tình hình th c t c a cơ s b trí công vi c cho phù h p v i s c kh e theo k t lu n c a H i ng giám nh Y khoa. 3- Vi c b i thư ng cho ngư i lao ng suy gi m kh năng lao ng t 81% tr lên quy nh t i Kho n 3 i u 107 c a B lu t Lao ng ph i th c hi n trong th i gian 5 ngày k t ngày có biên b n giám nh c a H i ng giám nh Y khoa. VII- B SUNG VÀO DANH M C B NH NGH NGHI P 1- Các b nh ngh nghi p ư c b sung khi ư c phát hi n và nghiên c u y v b nh, B Y t ban hành danh m c b sung b nh ngh nghi p sau khi ã tho thu n v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và có ý ki n tham gia c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 2- Các t nh, thành ph , các B , ngành, doanh nghi p theo dõi th y d u hi u phát sinh b nh liên quan n ngh nghi p ngư i lao ng thu c quy n qu n lý thì báo cáo v B Yt ưa vào k ho ch nghiên c u b nh ngh nghi p. 3- Các Vi n thu c h Y h c d phòng, các Trung tâm Y t d phòng, Trung tâm Y t lao ng ngành trong quá trình giám sát môi trư ng và s c kho ngư i lao ng c n ch ng xây d ng k ho ch nghiên c u b nh ngh nghi p. 4- Chi phí cho vi c nghiên c u các b nh ngh nghi p l y t ngân sách s nghi p và óng góp c a doanh nghi p. VIII- CH BÁO CÁO
 6. 1- Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p ph i có h sơ theo quy nh c a B Y t và ư c lưu gi su t i (Bi u m u 3). 2- Ngư i s d ng lao ng ph i t ng h p báo cáo tình hình b nh ngh nghi p g i v S Y t các t nh, thành ph trư c ngày 10 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 10 tháng 1 năm sau i v i báo cáo c năm (Bi u m u s 4a) 3- S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Trung tâm y t lao ng các B , ngành báo cáo t ng h p tình hình b nh ngh nghi p trong t nh và trong ngành trư c ngày 20 tháng 7 i v i báo cáo 6 tháng u năm và trư c ngày 20 tháng 1 năm sau i v i báo cáo c năm (Bi u m u s 4b, 4c) v B Y t (V Y t d phòng). IX- T CH C TH C HI N 1- Các S Y t , S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ph bi n, hư ng d n th c hi n Thông tư này cho các cơ s . 2- Các B , ngành ôn c và hư ng d n các cơ s thu c quy n qu n lý th c hi n vi c chăm sóc s c kh e ngư i b b nh ngh nghi p. 3- Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m th c hi n úng các quy nh v t ch c d phòng, khám phát hi n, giám nh b nh ngh nghi p, i u tr , i u dư ng, qu n lý ch t ch h sơ cá nhân b nh ngh nghi p và báo cáo y , úng quy nh. Các chi phí v b nh ngh nghi p c a ngư i s d ng lao ng ư c tính vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông i v i doanh nghi p và cơ s s n xu t kinh doanh và ư c tính vào chi phí thư ng xuyên i v i các cơ quan hành chính s nghi p. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh khác trái v i quy nh trong Thông tư này u b bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c gì ngh các ơn v ph n ánh v B Y t (V Y t d phòng) và B Lao ng - Thương binh và Xã h i (v B o h lao ng) nghiên c u gi i quy t. Lê Duy ng Nguy n Văn Thư ng ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 DANH M C 21 B NH NGH NGHI P Ư C B O HI M TÍNH N 1998 (Ban hành kèm các Thông tư Liên b s 08-TTLB ngày 19-5-1976, Thông tư Liên b s 29-TTLB ngày 25-12-1991 và Quy t nh s 167/BYT ngày 4-2-1997 c a B Y t ) TT Tên các b nh phân theo nhóm Ban hành t i
 7. văn b n Nhóm I: Các b nh b i ph i và ph qu n 1 1. B nh b i ph i - Silic ngh nghi p (BP-silic) Thông tư 08 2 2. B nh b i ph i Atbet (amiăng) (BP-amiăng) Thông tư 08 3 3. B nh b i ph i bông (BP-bông) Thông tư 29 4 4. B nh viêm ph qu n mãn tính ngh nghi p (viêm PQ- NN) Quy t nh 167 Nhóm II: Các b nh nhi m c ngh nghi p 5 1. B nh nhi m c chì và các h p ch t chì Thông tư 08 6 2. B nh nhi m c benzen và các h p ch t ng ng c a Thông tư 08 benzen 7 3.B nh nhi m c thu ngân và các h p ch t thu ngân Thông tư 08 8 4. B nh nhi m c mangan và các h p ch t c a mangan Thông tư 08 9 5. B nh nhi m c TNT (trinitro toluen) Thông tư 29 10 6. B nh nhi m c asen và các h p ch t asen ngh nghi p Quy t nh 167 11 7. B nh nhi m c nicotin ngh nghi p Quy t nh 167 12 8. B nh nhi m c hoá ch t tr sâu ngh nghi p Quy t nh 167 Nhóm III: Các b nh ngh nghi p do y u t v t lý 13 1. B nh do quang tuy n X và các ch t phóng x Thông tư 08 14 2. B nh i c do ti ng n ( i c NN) Thông tư 08 15 3. B nh rung chuy n ngh nghi p Thông tư 29 16 4. B nh gi m áp mãn tính ngh nghi p Quy t nh 167 Nhóm IV: Các b nh da ngh nghi p 17 1. B nh s m da ngh nghi p Thông tư 29 18 2. B nh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc Thông tư 29 Nhóm V: Các b nh nhi m khu n ngh nghi p 19 1. B nh lao ngh nghi p Thông tư 29 20 2. B nh viêm gan virút ngh nghi p Thông tư 29 21 3. B nh do xo n khuNn leptospira ngh nghi p Thông tư 29
 8. PH L C 2 CH TR C P B NH NGH NGHI P (Trích i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 12 /CP ngày 26 tháng 01 năm 1995 cu Chính ph ) 1. Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p ư c hư ng tr c p tuỳ theo m c suy gi m kh năng lao ng và ư c tính theo m c ti n lương t i thi u chung. * B suy gi m t 5 n 30% kh năng lao ng ư c tr c p m t l n theo quy nh dư i ây: M c suy gi m kh năng lao ng M c tr c p m t l n 5-10% 4 tháng ti n lương t i thi u 11-20% 8 tháng ti n lương t i thi u 21-30% 12 tháng ti n lương t i thi u * B suy gi m lao ng t 31% kh năng lao ng tr lên, ư c hư ng tr c p hàng tháng k t ngày ra vi n theo quy nh dư i ây: M c suy gi m kh năng lao ng M c tr c p hàng tháng 31-40% 0,4 tháng ti n lương t i thi u 41-50% 0,6 tháng ti n lương t i thi u 51-60% 0,8 tháng ti n lương t i thi u 61-70% 01 tháng ti n lương t i thi u 71-90% 1,4 tháng ti n lương t i thi u 91-100% 1,6 tháng ti n lương t i thi u 2. Ngư i hư ng tr c p b nh ngh nghi p hàng tháng, n u ngh vi c thì ư c b o hi m y t do qu b o hi m xã h i chi tr . 3. Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p b m t kh năng lao ng t 81% tr lên mà ư c H i ng giám nh Y khoa xác nh n không t ph c v ư c thì ư c ph c p ph c v b ng 80% m c ti n lương t i thi u. 4. Ngư i lao ng b b nh ngh nghi p t n thương các ch c năng ho t ng c a chân, tay, tai, m t, răng, c t s ng... ư c trang c p các phương ti n tr giúp cho sinh ho t phù h p v i các t n thương ch c năng theo niên h n. 5. Ngư i b b nh ngh nghi p ư c hư ng tr c p m t l n ho c hàng tháng, khi b nh tái phát ư c cơ quan b o hi m gi i thi u i giám nh m c suy gi m kh năng lao ng do b nh ngh nghi p.
 9. 6. Ngư i lao ng ch t do b nh ngh nghi p (k c ch t trong th i gian i u tr l n u) thì gia ình ư c hư ng tr c p m t l n b ng 24 tháng ti n lương t i thi u và ư c hư ng ch t tu t như sau: * Ngư i lo mai táng ư c nh n ti n mai táng b ng 8 tháng ti n lương t i thi u. * Trư ng h p ã óng b o hi m 15 năm tr lên, ã hưu trí, ch hưu trí, hư ng tr c p b nh ngh nghi p hàng tháng ho c ang làm vi c n u ch t do b nh ngh nghi p thì nh ng thân nhân do h tr c ti p nuôi dư ng sau ây ư c hư ng ti n tu t hàng tháng. + Con chưa 15 tu i (bao g m con , con nuôi, con ngoài giá thú ư c pháp lu t công nh n, con khi ch ng ch t v còn mang thai). N u con còn i h c thì ư c hư ng ti n tu t t i năm 18 tu i. + B m (c bên v ho c bên ch ng), v ho c ch ng, ngư i nuôi dư ng h p pháp ã h t tu i lao ng (nam 60 tu i, n 55 tu i tr lên), m c ti n tu t hàng tháng b ng 70% m c ti n lương t i thi u. + N u không có thân nhân thu c di n hư ng ti n tu t hàng tháng thì gia ình ư c nh n ti n tu t m t l n. * Ngư i ư c hư ng tr c p b nh ngh nghi p m t l n ho c hàng tháng, n u có i u ki n theo quy nh t i i u l B o hi m xã h i ban hành kèm theo Ngh nh s 22 /CP ngày 26 tháng 1 năm 1995 c a Chính ph thì ư c hư ng ch hưu trí. M u s 1a C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN XIN GIÁM NNH S C KHO Kính g i:............................................................................ Tên tôi là................................ Tu i....................................................... ơn v ................................................................................................... Ngh nghi p......................................................................................... B b nh ngh nghi p............................................................................ Hi n t i s c kho ngh cho tôi ư c i giám nh b nh ngh nghi p Ngày... tháng.... năm 1998
 10. Ngư i làm ơn ký Xác nh n c a ơn v s d ng lao ng Ông bà làm ơn xin giám nh s c kho là lao ng c a ơn v Th trư ng ơn v (Ký tên óng d u) Bi u m u s 1b B O HI M XÃ HÔN VI T NAM C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B O HI M XÃ H I T NH, THÀNH PH c l p - T do - H nh phúc ................... S : /GTG N GI Y GI I THI U Kính g i:............................................................................... B o hi m xã h i t nh: ........................................................... Trân tr ng gi i thi u Ông (bà).................... Tu i................................... Là:.......................................................................................................... ơn v s n xu t :........... thu c huy n.................. t nh........................... ã hoàn ch nh h sơ ngày tháng năm c a ngư i b b nh ngh nghi p nH i ng giám nh Y khoa V vi c giám nh s c kho b b nh ngh nghi p ngh H i ng giám nh Y khoa giám nh s c kho cho ông (bà)...... k p th i b o m ch cho ngư i lao ng b b nh ngh nghi p. Có giá tr ngày...... Ngày..... tháng... năm 199... n ngày............. Giám c BHXH t nh, thành ph Bi u m u s 2a
 11. (Ban hành kèm các Thông tư Liên t ch Y t - Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) UBND T NH, THÀNH PH ....... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H i ng giám nh Y khoa c l p - T do - H nh phúc S :......... /G YK BÊN B N GIÁM NNH B NH B I PH I SILIC NGH NGHI P H i ng giám nh Y khoa t nh, thành ph .......... H p ngày.... tháng.... năm 199.... giám nh kh năng lao ng cho Ông bà.................... sinh năm 199.... (tu i........) Nguyên quán................................................................................... Ngh và b c ngh .............................. Ch c v ............................... a ch hi n nay............................................................................... Theo ngh t i Công văn /Gi y gi i thi u s .... ngày.....tháng.... năm 199.. C a: ................................................................................................ Trư c ã giám nh t i H i ng ngày.....tháng.... năm 199.. Biên b n ghi (ho c ti n s ngh nghi p) Làm vi c....... năm, b ph n.................... thư ng xuyên ti p xúc v i b i có t l Si02 t do..... %, b i tr ng lư ng...................mg/m3, b i h t......h t/cm3, h t
 12. i n tâm : ....................................................................................... Xét nghi m máu: ho c................BC....................HST.............. ML.... m BK............................................................................................... K t lu n: B nh b i ph i Silic th : ....................................................... QUY T NNH C A H I NG T l m t s c lao ng do b nh b i ph i silic ngh nghi p là............% (................. ph n trăm), theo tiêu chuNn b nh ngh nghi p ban hành t i Thông tư Liên b s 08/TTLB ngày 19-5-1976. ngh : Hư ng ch b o hi m xã h i hi n hành...................................... Ngày.....tháng.... năm 199.... Các U viên U viên Thư ng tr c Ch t ch H i ng Bi u m u s 2b (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) UBND T NH, THÀNH PH ....... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H i ng giám nh Y khoa c l p - T do - H nh phúc S :......... /G YK-NN BIÊN B N GIÁM NNH B NH I C NGH NGHI P H i ng giám nh Y khoa t nh, thành ph ................ H p ngày.... tháng..... năm 199.... giám nh kh năng lao ng cho: Ông bà............................. sinh năm 199................... (tu i..........) Nguyên quán............................................................................... Ngh và b c ngh ................................ Ch c v .......................... a ch hi n nay........................................................................... Theo ngh t i Công văn /Gi y gi i thi u s .... ngày.....tháng.... năm 199.. C a: .............................................................................................
 13. Trư c ã giám nh t i H i ng ngày.....tháng.... năm 199........ Biên b n ghi (ho c ti n s ngh nghi p) ..................................... Làm vi c....... năm, b ph n............ ti p xúc thư ng xuyên v i ti ng n có cư ng ........................... dbA ư c phát hi n và i u tr năm 19................................ Các b nh k t h p............................................................................... K T QU KHÁM HI N T I Toàn tr ng........................... cao............. cm. N ng.................. kg Tri u ch ng cơ năng.................................................................. + Khám TMH: - Màng nhĩ: ................................................................ - Val sava: .................................................................. - B nh mũi h ng.......................................................... - Thính l c âm............................................................ K t lu n: i c ngh nghi p, m c ......................................... QUY T NNH C A H I NG T l m t s c lao ng do b nh i c ngh nghi p là............% (............ph n trăm), theo tiêu chuNn b nh ngh nghi p ban hành t i Thông tư Liên b s 08/TTLB ngày 19-5-1976. ngh : Hư ng ch b o hi m xã h i hi n hành...................................... Ngày.....tháng.... năm 199.. Các U viên U viên Thư ng tr c Ch t ch H i ng Bi u m u s 2c (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) UBND T NH, THÀNH PH ....... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H i ng giám nh Y khoa c l p - T do - H nh phúc
 14. S :......... /G YK-NN BIÊN B N GIÁM NNH B NH NGH NGHI P H i ng giám nh Y khoa t nh, thành ph ....... H p ngày.... tháng năm 199... giám nh kh năng lao ng cho Ông bà................................. sinh năm 199.... (tu i) Nguyên quán.................................................................. Ngh và b c ngh .................................Ch c v ............. a ch hi n nay................................. ............................ Theo ngh t i Công văn /Gi y gi i thi u s .... ngày.....tháng.... năm 199.. C a: .............................................................................. Trư c ã giám nh t i H i ng ngày.....tháng.... năm 199.... Biên b n ghi (ho c ti n s ngh nghi p) ......................... Làm vi c....... năm, b ph n............. ti p xúc thư ng xuyên v i n ng ...... Phát hi n và i u tr năm 19..................................... K T QU KHÁM HI N T I .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. K t lu n: QUY T NNH C A H I NG T l m t s c lao ng do b nh ngh nghi p là............% (................. ph n trăm), ngh : Hư ng ch b o hi m xã h i hi n hành.......................... Ngày.....tháng.... năm 199... Các U viên U viên Thư ng tr c Ch t ch H i ng
 15. Bi u m u s 3 (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H SƠ NGƯ I BN B NH NGH NGHI P S : H tên b nh nhân.............................. Sinh năm.......................................... Nguyên quán: ........................................................................................ Ngh và b c ngh ....................................................................................... a ch hi n nay......................................................................................... Tên ơn v làm vi c.................................................................................... Làm vi c b ph n.................................................................................... Ti p xúc v i............................................................................................... Th i gian phát hi n b nh ngày................ tháng.............. năm 19................ Tên b nh ngh nghi p................................................................................ T iH i ng y khoa.................................................................................. Quy t nh c a H i ng G YK s ......... ngày........ tháng.......năm 199..... T l m t kh năng lao ng....................................................................... S tr c p ngày..... tháng...... năm 19............ i u ki n làm vi c (ghi rõ t ng y u t ti p xúc n ng nh c c h i nguy hi m): .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. Các b nh, thương t t khác
 16. .............................................................................................. .............................................................................................. .............................................................................................. DI N BI N S C KHO HÀNG NĂM Năm Tình i u tr i u Ph c h i Giám K t qu Ghi khám tr ng c a t ngày dư ng t ch c nh sau t chú t i b nh ngày năng l i i u tr , i u dư ng 1 2 3 4 5 6 7 8 Ngày l p h sơ.................. Th trư ng ơn v lao ng (Ký tên, óng d u) Bi u m u s 4a (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) BÁO CÁO NGƯ I BN B NH NGH NGHI P Ngày..........tháng..............năm 199....... Tên ơn v : .............................................................................................. a phương: ............................................................................................ Thu c B , ngành,..................................................................................... TT Tên Tu i Ngh khi Tu i Ngày Tên b nh T l Công b nh b BNN ngh phát hi n ngh m t vi c nhân b nh ngh p KNL hi n nay
 17. Ngày.... tháng.... năm 199.... Th trư ng ơn v lao ng (Ký tên, óng d u) Bi u m u s 4b (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) S y t t nh, thành ph ....... B , ngành........................... BÁO CÁO B NH NGH NGHI P Ngày.......tháng....... năm 199... TT Tên các b nh phân theo nhóm T ng T ng T ng S S s s s hư ng hư ng khám nghi ngư i tr tr c p BNN BNN i giám c p1 thư ng nh l n xuyên I Các b nh b i ph i và ph qu n 1 B nh b i ph i -Silic ngh nghi p (BP-Silic) 2 B nh b i ph i Atbet (Amiang)(BP-Amiăng) 2 B nh b i ph i bông (BP bông) 4 B nh viêm ph qu n mãn tính ngh nghi p (viêm PQ-N N) II Các b nh nhi m c ngh nghi p 5 B nh nhi m c chì và các h p ch t chì 6 B nh nhi m c benzen và các h p ch t ng ng c a benzen 7 B nh nhi m c thu ngân và các h p ch t thu ngân 8 B nh nhi m c mangan và các h p ch t c a mangan
 18. 9 B nh nhi m c TNT (trinitro toluen) 10 B nh nhi m c asen và các h p ch t asen ngh nghi p 11 B nh nhi m c nicotin ngh nghi p 12 B nh nhi m c hoá ch t tr sâu ngh nghi p III Các b nh ngh nghi p do y u t v t lý 13 B nh do quang tuy n X và các ch t phóng x 14 B nh i c do ti ng n ( i c NN) 15 B nh rung chuy n ngh nghi p 16 B nh gi m áp mãn tính ngh nghi p IV Các b nh da ngh nghi p 17 B nh s m da ngh nghi p 18 B nh loét da, loét vách ngăn mũi, viêm da, chàm ti p xúc V Các b nh nhi m khu n ngh nghi p 19 1. B nh lao ngh nghi p 20 2. B nh viêm gan virút ngh nghi p 21 3. B nh do xo n khuNn leptospira ngh nghi p Bi u m u s 4c (Ban hành kèm theo Thông tư Liên t ch Y t -Lao ng - Thương binh và Xã h i s 08/1998/TTLT-BYT-BLDTBXH ngày 20-4-1998) S Y t t nh, thành ph ...... Bô, ngành.......................... BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC CƠ S CÓ B NH NGH NGHI P
 19. Ngày.... tháng........ năm 199....... TT Tên ơn v T ng s lao N S lao S lao ng giám Lo i b nh ng ng nghi nh b BNN NN BNN ngh c a S Y t : Ngày..... tháng.......... năm 199...... Giám cS Yt (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản