Thông tư liên bộ 09/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ 09/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ 09/TTLT về việc hướng dẫn bổ sung việc cấp phát và quản lý kinh phí chi tiêu cho công tác phòng, chống bệnh sốt rét do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 09/TTLT

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/TTLT Hà N i , ngày 04 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A LIÊN B Y T - TÀI CHÍNH S 09/TTLT NGÀY 4 THÁNG 4 NĂM 1991 HƯ NG D N B SUNG VI C C P PHÁT VÀ QU N LÝ KINH PHÍ CHI TIÊU CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG B NH S T RÉT Ngày 13 tháng 12 năm 1990, Liên B Y t - Tài chính ã ban hành Thông tư Liên B s 24-TT/LB "Hư ng d n n i dung chi tiêu cho công tác phòng, ch ng b nh s t rét". Nay Liên B Y t - Tài chính hư ng d n b sung v c p phát và qu n lý kinh phí cho công tác phòng, ch ng b nh s t rét như sau: I- NGUYÊN T C CHUNG 1. Ngu n kinh phí chi tiêu cho công tác phòng, ch ng b nh s t rét bao g m: a) Ngu n h tr c a Ngân sách Trung ương b) Ngu n b o m c a Ngân sách a phương c) Vi n tr c a các t ch c qu c t d) Các ngu n khác: óng góp c a nhân dân, cơ quan, xí nghi p, quyên t ng, ng h c a các t ch c, cá nhân... 2. Ngu n kinh phí h tr c a ngân sách Trung ương do B Tài chính c p th ng cho B Yt chuy n cho các a phương theo k ho ch liên b ã th ng nh t, phân ph i hàng quý, hàng năm. 3. Hàng năm, B Y t l p d toán chi h tr c a ngân sách Trung ương cho các a phương g i B Tài chính xét duy t t ng h p vào ngân sách Nhà nư c trình H i ng B trư ng. II- N I DUNG CHI C A C P NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ NA PHƯƠNG: Các kho n chi tiêu c a ngân sách Trung ương và ngân sách a phương ư c phân nh như sau: 1. Ngân sách Trung ương chi h tr cho a phương các kho n chi sau ây:
  2. - Chi ti n mua thu c, hoá ch t, d ng c và phương ti n ph c v công tác xét nghi m, i u tr v.v.. cho các vùng s t rét n ng, các vùng có d ch s t rét và các t nh mi n núi theo phân lo i c a B Y t . - Chi m các l p t p hu n nghi p v phòng, ch ng s t rét do Trung ương t ch c. - Chi cho các ho t ng tuyên truy n, giáo d c v phòng, ch ng s t rét. - Ki m tra, ch o, sơ k t, t ng k t ánh giá công tác phòng, ch ng s t rét các mi n hay toàn qu c. 2. Ngân sách a phương c p kinh phí chi cho b máy và các ho t ng thu c chương trình, phòng ch ng b nh s t rét a phương, d toán kinh phí phòng b nh ã quy nh t i Thông tư s 24-TT/LB ngày 13 tháng 12 năm 1990 c a Liên B Y t - Tài chính v vi c: "Hư ng d n n i dung chi tiêu cho công tác phòng, ch ng s t rét" 3. Kinh phí do ngân sách Trung ương h tr cho công tác phòng, ch ng b nh s t rét a phương do B Tài chính c p cho B Y t t ó c p cho S Y t các a phương nh m th c hi n h p ng cam k t trách nhi m gi a U ban nhân dân các t nh, thành ph và B Y t . - Kinh phí chi cho công tác phòng, ch ng s t rét c a ngân sách a phương do các S tài chính c p cho S y t như hi n hành. 4. Hàng quý, hàng năm, S Y t ph i báo cáo quy t toán các kho n chi cho phòng, ch ng s t rét do Trung ương h tr cho B Y t . B Y t t ng h p quy t toán g i B Tài chính. III- I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c gì ngh các a phương, các S Y t báo cáo v liên b s a i l i cho phù h p. Lý Tài Lu n Nguy n Văn àn ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản