Thông tư liên bộ 892-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
47
lượt xem
3
download

Thông tư liên bộ 892-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 892-TT/LB về Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Bộ Tài chính - Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành những vấn đề về tài chính và trả thưởng quy định trong Điều lệ Sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định 31-CP ngày 23/1/1981 của Hội đồng Chính phủ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ 892-TT/LB

 1. B TÀI CHÍNH-U BAN KHOA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H C VÀ K THU T NHÀ c l p - T do - H nh phúc NƯ C ******** ******** S : 892-TT/LB Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 1982 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 892 -TT/LB NGÀY 4 THÁNG 8 NĂM 1982 HƯ NG D N THI HÀNH NH NG V N V TÀI CHÍNH VÀ TR THƯ NG QUY NNH TRONG I U L V SÁNG KI N C I TI N K THU T H P LÝ HOÁ S N XU T VÀ SÁNG CH BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 31-CP NGÀY 23-1-1981 C A H I NG CHÍNH PH Căn c vào i u 56 và 57 c a i u l v sáng ki n c i ti n k thu t h p lý hoá s n xu t và sáng ch ban hành kèm theo Ngh nh s 31-CP ngày 23-1-1981 c a H i ng Chính ph (sau ây g i t t là i u l ), liên B Tài chính - y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c quy nh và hư ng d n vi c l p d toán, h ch toán quy t toán các kho n chi cho vi c t ch c th nghi m và áp d ng sáng ki n, sáng ch , tr thư ng cho tác gi , ngư i h tr tác gi , ngư i t ch c áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch và vi c th c hi n nh ng bi n pháp phát tri n ho t ng sáng ki n, sáng ch như sau. I. V T CH C TH C NGHI M VÀ ÁP D NG TH CÁC SÁNG KI N SÁNG CH 1. N i dung các kho n chi: Các kho n chi cho vi c t ch c th c nghi m và áp d ng th sáng ki n, sáng ch (sau ây g i t t là th nghi m) bao g m: a) Chi ti n lương và ph c p lương ho c ti n công theo h p ng cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia th nghi m và các kho n ph c p khác theo ch như làm thêm gi , công tác phí: b) Chi v nguyên li u, nhiên li u, v t li u, năng lư ng; c) Chi v mua s m máy móc, thi t b ho c trang b , d ng c ; v kh u hao tài s n c nh; d) Chi v c i t o ho c xây d ng các công trình nh (n u có); e) Chi v công tác chuNn b k thu t thi t k , công ngh . 2. Ngu n kinh phí:
 2. Ngu n kinh phí trang tr i các kho n chi phí cho vi c t ch c th c nghi m và áp d ng th sáng ki n, sáng ch nói trên là: a) i v i ơn v s n xu t kinh doanh ư c trích t qu khuy n khích phát tri n s n xu t ( i m 1, m c II, Thông tư s 3-TC/CNXD ngày 28-3-1978 c a B Tài chính). Ngoài ngu n v n nói trên, các ơn v s n xu t kinh doanh còn có th ư c h tr thêm kinh phí t qu nghiên c u khoa h c và áp d ng k thu t ti n b c a cơ quan qu n lý c p trên ho c t v n tín d ng v c i ti n k thu t và h p lý hoá s n xu t theo th l tín d ng c a Ngân hàng Nhà nư c. b) i v i ơn v hành chính s nghi p ư c l y t kinh phí nghiên c u khoa h c c a ơn v . Ngoài ra, ơn v còn có th ư c h tr thêm t qu nghiên c u khoa h c và áp d ng k thu t ti n b c a cơ quan qu n lý c p trên. 3. L p d toán: Vi c l p d toán chi và thu (n u có) v t ch c th nghi m sáng ki n , sáng ch ư c ti n hành theo k ho ch tài chính hàng năm và theo các quy nh hi n hành v vi c s d ng các ngu n v n và ch c p phát v n cho công tác nghiên c u khoa h c và áp d ng k thu t ti n b . 4. H ch toán quy t toán: M i kho n chi b t k b ng ngu n v n nào phát sinh trong quá trình th nghi m, xí nghi p u ph i h ch toán y , chính xác, ph i phân nh rõ các kho n chi theo t ng ngu n v n làm căn c cho vi c thanh, quy t toán n khi công vi c k t thúc. i v i các k t qu thu ư c (tài s n, v t tư - ti n v n) trong quá trình th nghi m, xí nghi p ph i h ch toán tăng v n theo ch hi n hành: a) N u là tài s n c nh như thi t b , máy móc m i ch t o, công trình m i xây d ng, ph n giá tr còn l i c a trang b d ng c ã mua s m thì h ch toán tăng tài s n c nh và v n c nh. b) N u là s n phNm th nghi m, nguyên li u, v t li u như ng bán l i cho n i b ho c ơn v khác thì h ch toán tăng tài s n lưu ng và v n lưu ng. K t thúc th nghi m, các ơn v ph i l p quy t toán toàn b s thu, s chi v th nghi m và s th c chi sau khi ã tr s ti n thu h i ư c theo ch quy t toán hi n hành quy nh cho t ng ngu n v n. II. V VI C ÁP D NG SÁNG KI N, SÁNG CH 1. N i dung các kho n chi: Các kho n chi v áp d ng sáng ki n, sáng ch vào s n xu t và công tác bao g m: a) Chi v u tư xây d ng cơ b n ph c v tr c ti p cho vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch như u tư v c i t o ho c xây d ng các công trình; c i ti n, ch t o m i thi t b máy móc, mua s m trang b ban u, v.v...
 3. b) Chi phí s n xu t liên quan tr c ti p c p theo ch cho nh ng ngư i tr c ti p tham gia áp d ng sáng ki n, sáng ch . - Chi phí v nguyên li u, v t li u, năng lư ng. - Chi v kh u hao tài s n c nh. - Chi v công tác qu n lý. 2. Ngu n kinh phí: Các kho n chi phí liên quan n vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch nói trên ư c chi b ng các ngu n v n sau ây: a) i v i ơn v s n xu t kinh doanh: - Các kho n chi nh m làm tăng thêm s lư ng ho c giá tr tài s n c nh thì chi b ng qu khuy n khích phát tri n s n xu t hay v n u tư xây d ng cơ b n c a ơn v ho c b ng v n tín d ng ngân hàng. - Các kho n chi nh m làm gi m chi phí v s a ch a thi t b máy móc ho c nâng cao giá tr s d ng thi t b máy móc ư c quy nh là s a ch a l n thì s d ng ngu n v n s a ch a l n c a ơn v . - Các kho n chi thu c i tư ng v n lưu ng như nguyên li u, v t li u, năng lư ng, ti n lương, v.v... thì chi b ng v n lưu ng c a ơn v . b) i v i ơn v hành chính s nghi p: - Các kho n chi làm tăng thêm s lư ng ho c giá tr tài s n c nh thì chi b ng v n u tư xây d ng cơ b n c a ơn v . - Các kho n chi khác có liên quan tr c ti p n vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch thì chi b ng kinh phí hành chính ho c kinh phí s nghi p c a ơn v . 3. L p d toán: Vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch trong các ơn v ph i theo úng quy nh trong m c I, chương III thông tư s 361-SCPM ngày 31-3-1981 c a y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c và ư c k ho ch hoá theo ch k ho ch hoá áp d ng k thu t ti n b hi n hành. Trên cơ s xác nh n i dung, các ch tiêu kinh t k thu t ch y u, ph m vi quy mô và các i u ki n áp d ng sáng ki n, sáng ch , các ơn v ph i l p d toán toàn b chi phí cũng như k t qu thu ư c v áp d ng sáng ki n, sáng ch ; các ngu n v n b o m các chi phí có liên quan n vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch theo quy nh i m 2. 4. H ch toán và quy t toán:
 4. Các kho n chi cho vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch b ng ngu n v n nào thì h ch toán và quy t toán riêng theo t ng ngu n v n ó theo ch quy nh hi n hành (v n u tư xây d ng cơ b n, v n s a ch a l n, v n tín d ng và v n lưu ng). a) Các kho n chi b ng v n lưu ng ư c h ch toán vào chi phí s n xu t ho c phí lưu thông. b) Các kho n chi làm tăng thêm s lư ng và giá tr tài s n c nh thì h ch toán tăng v nc nh và kh u hao d n vào chi phí s n xu t ho c phí lưu thông. S ti n kh u hao này ư c s d ng vào vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch (n u có) ho c n p ngân sách theo ch quy nh (tuỳ theo tài s n c nh hình thành b ng ngu n v n nào). c) H ch toán l lãi v áp d ng sáng ki n, sáng ch v n ti n hành theo ch hi n hành. III. V VI C TR THƯ NG SÁNG KI N, SÁNG CH A. NH NG V N CHUNG 1. i tư ng ư c tr thư ng: a) Tác gi sáng ki n ư c c p gi y ch ng nh n sáng ki n và tác gi sáng ch ư c c p b ng tác gi sáng ch cũng như nh ng ngư i h tr tác gi và nh ng ngư i tham gia t ch c áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch theo quy nh chương IV, m c c, i u 48, i m 1, 2, 3 c a i u l ư c tr thư ng khi sáng ki n hay sáng ch ư c áp d ng. b) Tác gi c a nh ng sáng ch mà l i ích có th tính ư c thành ti n ư c nh n ti n thư ng trong 2 năm u áp d ng, i v i nh ng sáng ch mà l i ích không th tính ư c thành ti n thì ch ư c nh n ti n thư ng trong năm áp d ng u tiên. Ti n thư ng cho các i tư ng nói trên ư c trích t ti n làm l i thu ư c do vi c áp d ng sáng ki n hay sáng ch . 2. Trách nhi m tính toán l i ích, xác nh m c thư ng và tr thư ng. a) Cơ quan ơn v áp d ng u tiên và tr c ti p thu l i cho vi c áp d ng sáng ki n hay sáng ch có trách nhi m tính toán l i ích, xác nh m c thư ng và tr thư ng cho các i tư ng nêu trên. b) Trư ng h p vi c áp d ng sáng ki n hay sáng ch không em l i l i ích tr c ti p cho cơ quan, ơn v áp d ng u tiên thì cơ quan, ơn v áp d ng u tiên có trách nhi m tính toán l i ích, xác nh m c thư ng và chuy n ngay h sơ cho cơ quan, ơn v thu l i tr thư ng k p th i cho tác gi theo quy nh i u 44, i m 2 c a i u l . c) Trư ng h p l i ích thu ư c thu c v xã h i ho c không xác nh ư c cơ quan, ơn v thu l i (thí d ngư i tiêu dùng... ) thì cơ quan, ơn v áp d ng u tiên có trách nhi m tính toán l i ích, xác nh m c thư ng v tr thư ng.
 5. 3. Nguyên t c chung tính toán l i ích và xác nh m c thư ng. a) L i ích tr c ti p thu ư c do áp d ng sáng ki n hay sáng ch là cơ s xác nh m c thư ng. L i ích tr c ti p thu ư c và ti n thư ng ư c tính b ng ng ti n Vi t nam. N u l i ích tr c ti p thu ư c b ng ngo i t thì tính thành ng ti n Vi t Nam theo t giá k t toán n i b c a Nhà nư c quy nh. N u l i ích tr c ti p thu ư c không tính ư c thành ti n, thì m c thư ng khác ư c tính ngay b ng ng ti n Vi t Nam, trên cơ s ánh giá hi u qu và các giá tr khác c a sáng ki n, sáng ch . b) L i ích ư c tính toán trên cơ s so sánh tình tr ng kinh t , k thu t (ch tiêu, nh m c...) sau khi áp d ng sáng ki n, sáng ch so v i trư c khi áp d ng sáng ki n, sáng ch . - i v i sáng ki n, sáng ch không có cơ s v tình tr ng kinh t , k thu t trư c khi áp d ng cơ quan, ơn v áp d ng u tiên thì so sánh v i tình tr ng chung tương t ã có cơ quan, ơn v khác ho c so sánh v i tình tr ng kinh t k thu t trung bình nư c ngoài có s n phNm tương ương. N u sáng ki n hay sáng ch ã ư c th nghi m trong i u ki n s n xu t, công tác trư c khi áp d ng chính th c thì cơ s so sánh là ch tiêu nh m c c a giai o n trư c khi th nghi m. - i v i sáng ch , khi tính toán l i ích trong năm áp d ng th hai, cơ s so sánh v n là ch tiêu nh m c c a giai o n chưa áp d ng sáng ch . c) Trong m t nhi m v k thu t áp d ng nhi u sáng ki n hay sáng ch nhưng không th xác nh riêng bi t l i ích c a t ng sáng ki n hay sáng ch , thì ánh giá l i ích theo m c nh hư ng c a t ng sáng ki n hay sáng ch i v i nhi m v k thu t ó theo t l ph n trăm c a l i ích chung và căn c vào ó xác nh m c thư ng cho t ng sáng ki n hay sáng ch . d) Khi tính toán l i ích t ng h p làm cơ s xác nh m c thư ng ph i căn c vào quy t toán c a ơn v kh u tr các chi phí tăng thêm ho c các ph n thi t h i v gi m th p các ch tiêu kinh t - k thu t ã t ư c (n u có), do h u qu c a vi c áp d ng sáng ki n hay sáng ch như ti t ki m m t hàng nhưng ng th i tăng chi phí m t khác, ti t ki m b ph n này nhưng tăng chi phí b ph n khác. e) Khi tính toán l i ích, ngoài vi c tính toán các chi phí vào giá thành và phí lưu thông c a giai o n em áp d ng sáng ki n, sáng ch vào s n xu t, còn ph i kh u tr các chi phí v trang b , ti t b , mua s m nguyên li u, nhiên li u, v t li u ban u cho vi c áp d ng sáng ki n, sáng ch . N u chi phí ban u là u tư tài s n c nh thì kh u tr theo nh m c kh u hao hàng năm. Không ư c kh u tr vào l i ích nh ng chi phí trong giai o n th nghi m sáng ki n, sáng ch ã nói i m 1, chương I trên ây.
 6. B. TR THƯ NG CHO TÁC GI CƠ QUAN, ƠN VN ÁP D NG U TIÊN 1. Phương pháp tính toán l i ích và xác nh m c thư ng i v i sáng ki n, sáng ch có l i ích tính ư c thành ti n. a) Ph m vi áp d ng: - Các sáng ki n, sáng ch ti t ki m chi phí v lao ng, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, năng lư ng, máy móc, thi t b , ti n v n... ho c chi phí theo d trù; - Các sáng ki n, sáng ch t n d ng ph li u, ph phNm, v t tư kém ch t lư ng... ho c nâng cao hi u su t s d ng tài s n c nh hi n có; - Các sáng ki n, sáng ch nâng c p tính năng s d ng hay ch t lư ng c a s n phNm mà s n phNm ó ư c nâng giá. b) Phương pháp tính toán l i ích: - L i ích thu ư c (trong trư ng h p này là ti n làm l i) có th ư c th hi n m t hay nhi u d ng l i ích. Trư ng h p m t sáng ki n hay m t sáng ch thu ư c nhi u d ng l i ích thì l i ích t ng h p là t ng s các d ng l i ích. T1 = Tl1 + Tl2 + ... + Tln - Công th c chung tính cho t ng d ng l i ích. Ti n làm l i áp d ng sáng ki n hay sáng ch (Tln) ư c tính như sau: l y giá tr làm l i c a m t ơn v công vi c, ơn v lao ng ho c ơn v s n phNm (t) nhân v i t ng s ơn v s n phNm (P) c a m t năm áp d ng các b phân trong cơ quan ơn v . Tln = t' x P Giá tr làm l i c a m t ơn v s n phNm (t) là hi u s gi a nh m c chi phí (chính và ph ) ho c hi u s giá c s n phNm trư c khi áp d ng và sau khi áp d ng sáng ki n sáng ch , tính ra thành ti n theo giá ch o c a Nhà nư c th i i m ó. Cách tính giá tr làm l i c a s n phNm m i, s n xu t l n u trong nư c, chưa có giá ch o c a Nhà nư c như sau: N u giá tr s d ng và ch t lư ng c a s n phNm m i s n xu t l n u trong nư c ngang v i s n phNm nh p khNu thì giá tr làm l i là hi u s gi a giá bán buôn hàng nh p khNu m t hàng này v i giá bán buôn công nghi p c a s n phNm m i. Giá bán buôn hàng nh p khNu ư c xác nh theo nguyên t c chung là l y giá v n nh p khNu (tính b ng ti n trong nư c) c ng v i th ng s ngo i thương. Giá bán buôn công nghi p ư c xác nh trên cơ s giá thành ơn v bình quân c a năm u áp d ng sáng ki n, sáng ch vào s n xu t.
 7. N u giá tr s d ng và ch t lư ng s n phNm m i kém hơn s n phNm nh p khNu thì ph i kh u tr giá tr làm l i theo m t t l ph n trăm thích áng. T ng s ơn v s n phNm (P) c a năm áp d ng các b phân trong cơ quan, ơn v là t ng s ơn v s n phNm tính trong th i gian áp d ng th c t sáng ki n, hay sáng ch . Th i gian áp d ng th c t sáng ki n, sáng ch t nh t ng s ơn v s n phNm ư c xác nh như sau: i v i áp d ng th c t sáng ki n, sáng ch tính t ng s ơn v s n phNm ư c xác nh như sau: i v i sáng ki n, sáng ch ư c áp d ng thư ng xuyên liên t c, thì năm áp d ng u tiên là 12 tháng k t ngày chính th c áp d ng. Năm áp d ng th hai i v i sáng ch 12 tháng ti p theo năm áp d ng u tiên. i v i sáng ki n hay sáng ch ư c áp d ng theo mùa thì năm áp d ng ư c xác nh theo mùa. Khi th i gian t o ra m t ơn v s n phNm dài hơn 12 tháng thì th i gian hoàn thành ơn v s n phNm u ư c coi là năm áp d ng u tiên. i v i sáng ch , th i gian hoàn thành ơn v s n phNm th hai ư c coi là năm áp d ng th hai. i v i sáng ki n hay sáng ch ư c áp d ng theo kh i lư ng h n ch (lo t nh ) ho c ư c áp d ng m t l n (s n xu t hay s a ch a ơn chi c); Khi th i gian áp d ng sáng ki n, sáng ch ng n hơn 12 tháng thì ch ư c tính th i gian áp d ng th c t sáng ki n hay sáng ch ó (trong trư ng h p này i v i sáng ch ch ư c tính thư ng m t l n); khi th i gian áp d ng sáng ch ng n hơn 24 tháng thì năm áp d ng u tiên là 12 tháng và th i gian áp d ng th c t ti p theo tháng th 12 ư c tính vào năm áp d ng th hai . c) Phương pháp xác nh m c thư ng: Ti n làm l i ã tính toán ư c s i chi u v i các b ng ph l c 1 và 2A ( i u 41, i m 2 c a i u l ), xác nh m c thư ng cho tác gi , thí d : - Xác nh ti n thư ng cho tác gi m t sáng ki n: Ti n làm l i do áp d ng sáng ki n trong m t năm áp d ng u tiên là 3946 ng, tác gi ư c thư ng theo b c 5 c a b ng ph l c 2, v y s ti n thư ng cho tác gi là: 10 3496 ng x + 81 ng = 430,60 ng 100 - Xác nh ti n thư ng cho tác gi m t sáng ch :
 8. Ti n làm l i do áp d ng sáng ch trong năm áp d ng u tiên là 78253 ng. Tác gi ư c thư ng theo b c 7 c a b ng ph l c 2A , v y s ti n thư ng cho tác gi trong năm u là: 3 78253 ng x + 2100 = 4447,59 100 Ti n làm l i áp d ng do sáng ch trong năm áp d ng th hai là 103170 ng, tác gi ư c thư ng theo b c 8 c a b ng ph l c 2A. V y ti n thư ng cho tác gi trong năm th hai là: 2 103170 ng x + 31000 = 5163,40 100 2. Phương pháp xác nh l i ích và m c thư ng i v i sáng ki n, sáng ch có l i ích không tính ư c thành ti n. a) Ph m vi áp d ng: - Các sáng ki n, sáng ch có l i ích tr c ti p liên quan n s c kho , c i thi n i u ki n lao ng, an toàn lao ng, b o v môi sinh, an toàn giao thông... - Các sáng ki n, sáng ch có l i ích v an ninh qu c gia, tăng cư ng qu c phòng, b o v tài s n xã h i. b) Phương pháp xác nh l i ích: L i ích không tính ư c thành ti n ư c ánh giá theo các cơ s sau ây: - Hi u qu kh c ph ho c hi u qu k thu t: Hi u qu kh c ph c th hi n l i ích thu ư c thu c các d ng b o v s c kho , c i thi n i u ki n lao ng , an toàn lao ng, b o v môi sinh, an toàn giao thông... theo m c h n ch ho c lo i b nh ng thi t hai hay m i nguy hi m i v i s c kho và i s ng con ngư i do áp d ng sáng ki n, sáng ch . Hi u qu k thu t th hi n l i ích không thu c các d ng nêu trên và ư c th hi n m c k thu t t ư c khi áp d ng sáng ki n, sáng ch như nâng cao nh ng ch tiêu k thu t ch y u; t o ra nh ng ch tiêu k thu t ch y u m i c a m t s n phNm hay m t quy trình công ngh t o ra m t s n phNm hay m t quy trình công ngh m i có ch tiêu k thu t ch y u ti n b hơn so v i các s n phNm ho c quy trình công ngh tương t .
 9. Hi u qu kh c ph c ho c hi u qu k thu t ư c bi u th b ng h s H1 trong ph l c 1 kèm theo. - Kh i lư ng và ph m vi áp d ng c a sáng ki n, sáng ch : i v i các d ng l i ích là d ng có hi u qu kh c ph c thì kh i lư ng và ph m vi áp d ng c a sáng ki n, sáng ch là s lư ng ngư i liên quan n tác d ng c a sáng ki n , sáng ch trong ph m vi cơ quan, ơn v áp d ng u tiên và kh năng áp d ng m r ng các cơ quan, ơn v khác trong th i gian 2 năm i v i sáng ki n và 5 năm i v i sáng ch (g i là th i gian g n). i v i các d ng l i ích là d ng có hi u qu k thu t thi kh i lư ng và ph m vi áp d ng c a sáng ki n, sáng ch là quy mô s n xu t cơ quan, xí nghi p áp d ng u tiên và kh năng áp d ng m r ng các cơ quan, xí nghi p khác trong th i gian g n. Kh i lư ng và ph m vi áp d ng ư c bi u th b ng h s H2 trong ph l c 2 kèm theo. -M c ph c t p c a nhi m v k thu t. M c ph c t p c a nhi m v k thu t mà sáng ki n, sáng ch gi i quy t ư c phân lo i t th p t i cao như t thi t k , ch t o chi ti t, c m chi ti t, d ng c , máy móc ph c t p ho c t xây d ng các quy trình công ngh ph c t p, ho c t thay i t ng thành ph n công th c pha ch n xác l p công th c pha ch ph c t p. M c ph c t p ư c bi u th b ng h s H3 trong ph l c 3 kèm theo. - Giá tr khoa h c - k thu t: i v i sáng ki n giá tr khoa h c k thu t không ư c xem xét. i v i sáng ch giá tr khoa h c k thu t ư c th hi n m c c a tính m i và ư c ánh giá b ng t s gi a các d u hi u cơ b n ã bi t và t ng s các d u hi u cơ b n trong công th c sáng ch . Giá tr khoa h c k thu t ư c bi u th b ng h s H4 trong ph l c 4 kèm theo. c) Phương pháp xác nh ti n thư ng: Vi c xác nh ti n thư ng ư c ti n hành theo phương pháp ánh giá 4 m t l i ích nêu trên bi u th b ng 4 h s và ư c tính theo công th c sau: Ti n thư ng cho m t sáng ki n (Tsk): Tsk = 30.H1.H2.H3 ( ng) Ti n thư ng cho m t sáng ch (Tsc): Tsc = 60.H1.H2.H3.H4 ( ng).
 10. 3. Nâng cao m c thư ng i v i sáng ki n, sáng ch mà ti n làm l i không ph n ánh y giá tr c a sáng ki n, sáng ch . a) Nh ng sáng ki n, sáng ch thu c di n ư c phép nâng cao m c thư ng theo quy nh i u 43 c a i u l , bao g m nh ng sáng ki n, sáng ch gi i quy t nhi m v tr ng i m c a cơ quan, ơn v , c a ngành, c a c nư c như: - Sáng ki n, sáng ch v ti t ki m ho c thay th nguyên liêu, v t li u quý hi m, ph i nh p ngo i; - Sáng ki n , sáng ch t o ra m t hàng m i, quý có kh năng m r ng s n xu t trong nư c và thay th hàng nh p khNu ho c m r ng xu t khNu. - Sáng ki n, sáng ch có ý nghĩa kinh t , k thu t l n nhưng kh i lư ng và ph m vi áp d ng h p như ph c h i máy móc, thi t b quý, s n xu t máy thí nghi m v.v... b) Nâng cao m c thư ng: Trong gi i h n ti n thư ng ư c phân c p, tuỳ theo ý nghĩa kinh t , k thu t c a sáng ki n, sáng ch , th trư ng các c p ư c nâng m c thư ng ã xác nh lên 1,5; 2; 2,5 ho c 3 l n, nhưng ti n thư ng cao nh t không quá m c thư ng t i a ã quy nh i u 40 c a i u l . 4. M t s quy nh riêng v tr thư ng cho tác gi sáng ch . a) i v i nh ng gi i pháp ăng ký sáng ch chưa có quy t nh c p b ng tác gi sáng ch nhưng ã ư c áp d ng cơ quan, ơn v thì tác gi ư c quy n nh n thư ng theo quy nh v tr thư ng cho sáng ki n. Khi có quy t nh c p b ng tác gi sáng ch thì tác gi ư c nh n thư ng theo quy nh v tr thư ng cho sáng ch . Th i gian tính toán l i ích là th i gian b t u áp d ng chính th c gi i pháp ó khi chưa ư c c p b ng. Ti n thư ng cho tác gi sáng ch ph i kh u tr s ti n ã tr theo quy nh v tr thư ng cho sáng ki n. b) Tác gi sáng ch công v ư c nh n ti n thư ng khuy n khích ban u theo quy nh i m 1, i u 20 c a i u l sau khi ư c c p b ng tác gi sáng ch . Ti n thư ng này do cơ quan, ơn v có sáng ch công v tr . c) Khi bán ư c quy n s d ng m t sáng ch ã ư c c p b ng tác gi sáng ch cho nư c ngoài, tác gi sáng ch ư c nh n ti n thư ng t i a b ng 3% s ti n thu ư c khi bán quy n s d ng sáng ch ó. - Trư ng h p là sáng ch công v thì cơ quan, ơn v có sáng ch v i tư cách là ch sáng ch , ký h p ng bán và thu ti n, có trách nhi m tr thư ng cho tác gi . - Trư ng h p không ph i là sáng ch công v thì m t cơ quan ( ư c y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c u quy n), ký h p ng bán và thu ti n có trách nhi m tr thư ng cho tác gi . d) Vi c tr thư ng cho tác gi sáng ch s hoãn l i khi sáng ch lâm vào tình tr ng ph i xem xét hi u l c.
 11. e) Tác gi sáng ch b sung ư c tr thư ng theo quy nh v tr thư ng cho sáng ch như các tác gi sáng ch khác. - Trong th i gian hai năm u tiên áp d ng sáng ch cơ b n n u có áp d ng sáng ch b sung thì l i ích thu ư c c a sáng ch cơ b n ư c tính toán như khi chưa áp d ng sáng ch b sung. L i ích thu ư c c a sáng ch b sung ư c tính toán so v i khi ã áp d ng sáng ch cơ b n. - Trong trư ng h p áp d ng ng th i sáng ch cơ b n và sáng ch b sung mà không tính ư c l i ích riêng bi t c a t ng sáng ch thì ti n hành tính toán l i ích thu ư c và xác nh m c thư ng theo quy nh i m c, m c 3 ph n III c a thông tư này. 5. Th t c tr thư ng: a) Th t c và th i h n tr thư ng ti n hành theo quy nh chương III, m c II, i m 1, 2, 3 c a Thông tư s 361-SCPM ngày 31-3-1981 c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c. Th trư ng ơn v cơ s khi nh n ư c h sơ c a c p có thNm quy n quy t nh m c thư ng và h sơ v khen thư ng sáng ki n, sáng ch ph i chuy n ngay h sơ này n cho k toán trư ng ơn v . K toán trư ng ơn v có trách nhi m ki m tra l i vi c tính toán giá tr làm l i do áp d ng sáng ki n, sáng ch em l i và tính toán ti n thư ng cho tác gi theo úng i u 41 c a i u l . b) Vi c gi i quy t nh ng khi u n i v tr thư ng ti n hành theo quy nh i u 52 c a i ul . c) Các trư ng h p tr thư ng sai ư c gi i quy t như sau: Do nh m l n trong tính toán ho c ánh giá l i ích thu ư c d n n quy t nh sai v m c thư ng, n u: Phát hi n khi chưa h t th i h n tr thư ng (2 tháng sau năm áp d ng) thì s a i quy t nh v m c thư ng. Phát hi n sau th i h n tr thư ng, n u ã thư ng cao hơn thì tác gi không ph i hoàn l i, n u ã tr thư ng th p hơn thì tác gi ư c thư ng thêm theo m c thư ng phù h p. N u có tính gian trá, l a d i thì ngư i gây ra s vi c ó ph i hoàn l i s ti n tương ng cho Nhà nư c. Trư ng h p nghiêm tr ng s b truy t trư c pháp lu t. C. TR THƯ NG KHUY N KHÍCH CHO NH NG NGƯ I H TR TÁC GI HO C NH NG NGƯ I T CH C ÁP D NG L N U SÁNG KI N, SÁNG CH CƠ QUAN, ƠN VN ÁP D NG U TIÊN 1. Nh ng ngư i h tr tác gi ho c nh ng ngư i t ch c áp d ng l n âu sáng ki n, sáng ch trong i m 1-3 m c II, chương III Thông tư s 361-SCPM ngày 31-3-1981 c a U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c ư c thư ng m t l n v i m c thư ng theo quy nh i u 48 c a i u l .
 12. 2. Vi c xét và quy t nh m c thư ng ư c ti n hành cùng m t lúc v i vi c xét và quy t nh m c thư ng cho tác gi sáng ki n hay sáng ch ; c p nào xét duy t và quy t nh m c thư ng cho tác gi sáng ki n, sáng ch s quy t nh m c thư ng cho nh ng ngư i này. Th i h n tr thư ng là 2 tháng sau khi k t thúc năm áp d ng u tiên. 3. Ti n thư ng cho nh ng ngư i h tr tác gi là ti n thư ng chung. Nh ng ngư i này t tho thu n vi c phân chia s ti n thư ng ó. Ti n thư ng cho nh ng ngư i t ch c áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch là ti n thư ng chung. Nh ng ngư i này t tho thu n vi c phân chia s ti n thư ng ó. N u nhi m v h tr tác gi ho c nhi m v t ch c áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch g m nh ng công vi c có tính ch t c l p v i nhau thì h i ng sáng ki n, sáng ch phân chia ti n thư ng theo t l công vi c, có tham kh o ý ki n c a tác gi sáng ki n, sáng ch . T ng s ti n thư ng cho nh ng ngư i h tr tác gi không vư t quá 25% s ti n thư ng cho tác gi . T ng s ti n thư ng cho nh ng ngư i t ch c và áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch cơ quan, ơn v áp d ng u tiên không ư c vư t quá 50% s ti n thư ng cho tác gi . D. TR THƯ NG B SUNG CHO TÁC GI CƠ QUAN, ƠN VN ÁP D NG M R NG Trong th i h n 2 năm i v i sáng ki n và 5 năm i v i sáng ch k t ngày sáng ki n hay sáng ch ư c áp d ng cơ quan, ơn v u tiên, n u sáng ki n ư c áp d ng m r ng các cơ quan, ơn v khác trong ph m vi ngành ho c a phương, n u sáng ch ư c áp d ng m r ng các cơ quan, xí nghi p khác trong ph m vi c nư c thì tác gi sáng ki n, sáng ch ư c nh n ti n thư ng b sung. Trách nhi m, th t c và quy n h n quy t nh m c thư ng b sung ti n hành theo quy nh i u 45 c a i u l và chương III, m c II, i m 4 c a Thông tư s 361-SCPM ngày 31-3-1981 c a y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c. E. CÁC KHO N CHI CHO VI C TR THƯ NG, NGU N KINH PHÍ VÀ H CH TOÁN 1. Các kho n chi: - Ti n thư ng cho tác gi sáng ki n, sáng ch , - Ti n thư ng b sung cho tác gi sáng ki n, sáng ch . - Ti n thư ng khuy n khích ban u cho tác gi sáng ch công v . - Ti n thư ng khuy n khích cho nh ng ngư i h tr tác gi . - Ti n thư ng khuy n khích cho nh ng ngư i t ch c áp d ng l n u sáng ki n, sáng ch .
 13. 2. Ngu n kinh phí và h ch toán: a) i v i ơn v s n xu t, kinh doanh: - Ti n thư ng cho nh ng sáng ki n n b c 3 và sáng ch n b c 2 thì ghi vào tài kho n qu n lý phí xí nghi p và h ch toán vào giá thành s n phNm ho c phí lưu thông c a tháng phát thư ng. - Ti n thư ng cho nh ng sáng ki n t b c 4 và sáng ch t b c 3 thì ghi vào tài kho n chi phí ch phân b và phân b d n vào giá thành ho c phí lưu thông qua tài kho n qu n lý phí xí nghi p. Th i gian phân b s ti n thư ng này vào giá thành và phí lưu thông b t u t tháng áp d ng th 4 khi có quy t nh tr thư ng t u cho tác gi . b) i v i các ơn v ki n thi t cơ b n, t t c các kho n chi tr thư ng cho sáng ki n, sáng ch không phân bi t m c thư ng u ghi vào chi phí qu n lý hành chính và h ch toán vào v n ki n thi t cơ b n khác ( i v i bên A) ho c h ch toán vào giá thành ( i v i bên B). c) i v i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p. Các kho n chi v tr thư ng ư c trích t kinh phí hành chính s nghi p ho c kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c k thu t. IV. V TH C HI N CÁC BI N PHÁP PHÁT TRI N HO T NG SÁNG KI N SÁNG CH 1. N i dung các kho n chi: Cơ quan, ơn v và các c p qu n lý ho t ng sáng ki n, sáng ch ư c phép chi cho các m c ích sau: - T ch c h i ngh t ng k t công tác sáng ki n, sáng ch ; h i th o chuyên v sáng t o k thu t; t ch c các cu c thi ch n sáng ki n, sáng ch nh m gi i quy t các nhi m v tr ng tâm... - T ch c xét công nh n sáng ki n ho c xét nghi m sáng ch . - T ch c công tác thông tin tư li u và tri n lãm sáng ki n sáng ch . - T ch c tham quan, kh o sát ho t ng sáng ki n, sáng ch . - T ch c các l p h c b i dư ng nghi p v cho cán b chuyên trách sáng ki n, sáng ch và cán b có liên quan. - Chi phí cho th t c b o h sáng ch nư c ngoài. 2. Ngu n kinh phí: Tuỳ theo t ng lo i ơn v (s n xu t kinh doanh , ki n thi t cơ b n, hành chính s nghi p) mà chi cho các bi n pháp phát tri n ho t ng sáng ki n, sáng ch nói trên b ng s kinh phí ho c các qu hi n có c a ơn v : qu khuy n khích phát
 14. tri n s n xu t, qu nghiên c u khoa h c k thu t và áp d ng k thu t ti n b , kinh phí hành chính s nghi p và kinh phí s nghi p nghiên c u khoa h c k thu t. V. I U KHO N THI HÀNH 1. Các ngành, các a phương có trách nhi m ch o th c hi n th ng nh t Thông tư này trong các cơ quan, ơn v thu c ph m vi qu n lý c a mình. Trong quá trình th c hi n n u có nh ng v n còn vư ng m c c n ph n ánh k p th i v i B Tài chính và U ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c gi i quy t. 2. H th ng cơ quan tài chính các ngành, các c p có trách nhi m nghiên c u và v n d ng úng n thông tư này trong quá trình gi i quy t nh ng v n tài chính liên quan n ho t ng sáng ki n, sáng ch . 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký, nh ng i u quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Chu Tam Th c ng H u ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 GIÁ TRN H S H1: HI U QU KH C PH C HO C HI U QU K THU T M c a. Hi u qu kh c ph c x p theo m c t 1 n6 i ma Giá tr c a H1 b. Hi u qu k thu t x p theo m c t 1 n6 i mb 1 a. H n ch bNn nơi làm vi c hay môi trư ng s ng, ho c 1 - Gi m b t n ng nh c c a công vi c hay t o ra s tho i mái cho tr ng thái lao ng, ho c - H n ch b nh t t, hay tai n n lo i nh có kh năng x y ra b. C i ti n k thu t bình thư ng mà không nâng cao ư c ch tiêu k thu t c a m t s n phNm hay m t quy trình công ngh 2 a. Lo i b hoàn toàn nguyên nhân gây bNn nơi làm vi c hay môi 1,5 trư ng s ng, ho c h n ch b nh t t hay ngh nghi p hay tai n n lo i nh có kh năng x y ra m t cách m t cách có h th ng b. Nâng cao ch tiêu k thu t c a m t s n phNm hay quy trình công
 15. ngh 3 a. Lo i b hoàn toàn nguyên nhân gây b nh t t hay tai n n lo i nh 2 có kh năng x y ra m t cách có h th ng ho c h n ch ư c b nh t t hay tai n n lo i n ng b. Nâng cao ch tiêu k thu t ch y u c a m t s n phNm hay m t quy trình công ngh 4 a. Lo i b hoàn toàn nguyên nhân gây b nh t t hay tai n n lo i 3,0 n ng có kh năng x y ra b. T o ra ch tiêu k thu t ch y u m i c a m t s n phNm hay m t quy trình công ngh 5 a. H n ch nguyên nhân gây b nh t t ho c tai n n ưa n ch t 4,0 ngư i b. T o ư c s n phNm m i hay quy trình công ngh m i, có ch tiêu k thu t ch y u cao hơn so v i các s n phNm ho c quy trình công ngh tương t 6 a. Lo i b hoàn toàn nguyên nhân gây tai n n ch t ngư i ho c 5,0 b nh t t ưa n ch t ngư i b. T o s n phNm m i ho c quy trình công ngh m i có ch tiêu k thu t ch y u hoàn toàn m i i v i n n kinh t qu c dân Ghi chú: M c n ng nh c a b nh t t hay tai n n d a theo quy nh v phân lo i b nh t t và tai n n hi n hành c a Nhà nư c. PH L C 2 GIÁ TRN H S H2: KH I LƯ NG VÀ PH M VI ÁP D NG M c a. S lư ng ngư i liên quan n tác d ng c a sáng ki n, sáng ch , Giá tr x p theo m c t 1 n 8 i m a c a H2 b. Quy mô s n xu t x p theo m c t 1 n8 i mb 1 a. T 1 n 3 ngư i 1 b. S n xu t ơn chi c ho c s n xu t m t t v i s lư ng ít 2 a. T 4 n 10 ngư i 1,5 b. S n xu t lo i nh (s n xu t l p l i nhưng không ư c i u ch nh kh i lư ng) 3 a. T 11 n 20 ngư i 2 b. S n xu t hàng lo t (s n xu t thư ng xuyên theo chu kỳ)
 16. 4 a. T 21 n 50 ngư i 2,5 b. S n xu t hàng lo t và trong kho ng th i gian g n, có kh năng áp d ng m r ng nhi u cơ quan, ơn v khác 5 a. T 51 n 100 ngư i 3,0 b. S n xu t hàng lo t l n (nâng cao kh i lư ng c a lo i s n phNm trong m t năm) 6 a. T 101 n 500 ngư i 4,0 b. S n xu t hàng lo t l n và trong m t kho ng th i gian g n có kh năng áp d ng m r ng các cơ quan, ơn v khác 7 a. T 501 n 1000 ngư i 5,0 b. S n xu t i trà (s n xu t liên t c trong m t th i gian iv i kh i lư ng l n các s n phNm như nhau) 8 a. Trên 1000 ngư i 6,0 b. S n xu t i trà và trong kho ng th i gian g n có kh năng áp d ng m r ng cho các cơ quan, ơn v khác. PH L C 3 GIÁ TRN H S H3: M C PH C T P C A NHI M V K THU T M c M c ph c t p c a nhi m v k thu t Giá tr c a H3 1 - Thi t k , ch t o m t chi ti t ơn gi n c a máy móc, thi t b ho c 1,0 - Thay i m t thông s hay m t công o n, trong quy trình công ngh ho c phương pháp ơn gi n, ho c - Thay i m t thành ph n c a công th c pha ch 2 - Thi t k , ch t o chi ti t ph c t p hay m t c m chi ti t c a máy 2,0 móc thi t b ho c - Thay i m t s thông s ph hay m t s công o n ph c a quy trình công ngh ho c phương pháp, ho c - Thay i m t s thành ph n ph c a công th c pha ch 3 - Thi t k , ch t o m t c m chi ti t chính hay m t s c m chi ti t 3,0 ph c a máy móc, thi t b , ho c - Thay i thông s chính hay công o n chính c a quy trình công ngh ho c phương pháp, ho c
 17. - Thay i thành ph n chính c a công th c pha ch 4 - Thi t k , ch t o máy móc, thi t b ho c d ng c , ho c 4,0 - Xây d ng quy trình công ngh ho c phương pháp, ho c - Xác l p công th c pha ch 5 - Thi t k , ch t o máy cái, thi t b , d ng c ph c t p, ho c 5,0 - Xây d ng các quy trình công ngh liên h p ho c phương pháp t h p, ho c - Xác l p công th c pha ch ph c t p 6 - Thi t k , ch t o máy móc, thi t b , các h th ng c bi t ph c 6,0 t p, ho c - Xây d ng quy trình công ngh liên h p ph c t p ho c phương pháp t h p ph c t p, ho c - Xác l p công th c pha ch có tính ch t ph c t p c bi t PH L C 4 GIÁ TRN H S H4: GIÁ TRN KHOA H C - K THU T M c M c tính m i c a sáng ch Giá tr c a H4 1 Sáng ch s d ng các cơ c u, phương pháp hay ch t ã bi t theo 1,0 m t ch c năng m i và em l i m t l i ích m i 2 Sáng ch có ít d u hi u cơ b n là m i 1,5 3 Sáng ch có m t n a d u hi u cơ b n là m i 2,0 4 Sáng ch có ph n l n d u hi u cơ b n là m i 2,5 5 Sáng ch có toàn b d u hi u có b n là m i (sáng ch không có 3,0 gi i pháp ti n thân) Ghi chú: Các m c 2, 3, 4 d a vào t s gi a s d u hi u cơ b n ã bi t và t ng s d u hi u cơ b n trong công th c sáng ch (t ng s s d u hi u cơ b n c a sáng ch bao g m c s d u hi u cơ b n trùng v i gi i pháp ã bi t và s d u hi u cơ b n m i c a sáng ch ) và t s này l n hơn 1/2 t c sáng ch có ít s d u hi u cơ b n là m i, b ng 1/2 là có
 18. m t n a s d u hi u cơ b n là m i, nh hơn 1/2 là có ph n l n s d u hi u cơ b n là m i.
Đồng bộ tài khoản