Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN-B TÀI NAM CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 102/1999/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 21 tháng 8 năm 1999 BNNPTNT THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN S 102/1999/TTLT-BTC-BNNPTNT NGÀY 21 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N VI C TRÍCH L P, QU N LÝ VÀ S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 354/CP-NN ngày 9 tháng 4 năm1999 v vi c cho phép l c lư ng Ki m lâm ư c l p qu ch ng ch t phá r ng và gian l n thương m i, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n như sau: A- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Qu ch ng ch t phá r ng và gian l n thương m i (sau ây g i là "Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép") ư c l p trên cơ s trích t s ti n thu ư c do x lý các hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n theo quy nh t i Ngh nh s 77/CP ngày 29 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n. 2. i tư ng ư c trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép là các Chi c c Ki m lâm, H t Ki m lâm, H t phúc ki m lâm s n (sau ây g i là H t Ki m lâm) ư c giao nhi m v x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c nêu t i i m 1, ph n A c a Thông tư này. 3. Vi c trích l p qu ph i tuân theo các nguyên t c sau ây: - Ch ư c trích l p qu sau khi ã có quy t nh x ph t vi ph m hành chính c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và không có khi u n i trong th i gian pháp lu t quy nh. Trư ng h p có khi u n i thì ch ư c trích l p qu sau khi quy t nh gi i quy t khi u n i c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n có hi u l c. - Ch ư c trích l p qu trên s ti n th c thu ư c theo quy nh c a pháp lu t ã n p vào tài kho n t m gi c a S Tài chính - V t giá m t i Kho b c Nhà nư c. 4. Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ch ư c l p c p t nh và theo dõi chi ti t cho t ng ơn v Ki m lâm. Cơ quan Tài
  2. chính, Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c trích l p, qu n lý và s d ng qu theo quy nh c a pháp lu t. B - CÁC QUY NNH C TH I.- T P TRUNG CÁC KHO N THU 1- Các kho n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép bao g m: - Các kho n ti n ph t do các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n n p theo quy t nh x ph t ho c quy t nh x lý khi u n i (n u có) c a cơ quan có thNm quy n theo quy nh c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính ngày 6 tháng 7 năm 1995 và các văn b n hư ng d n thi hành. - Ti n bán lâm s n trái phép, tang v t, phương ti n b t ch thu theo quy t nh x lý c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. 2- Toàn b các kho n thu trên ây ph i ư c t p trung vào tài kho n t m gi c a cơ quan Tài chính m t i Kho b c Nhà nư c a phương nơi phát sinh. Trư ng h p có các v vi c di n ra t i nhi u a phương ho c t i các a bàn giáp ranh thì l y a i m b t gi làm căn c gi i quy t. 3- S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương m tài kho n t m gi t i Kho b c Nhà nư c c p t nh t p trung các kho n thu do l c lư ng Ki m lâm ki m tra, phát hi n, b t gi và x lý. i v i các v vi c ư c x lý t i a bàn cách xa nơi m tài kho n t m gi thì các kho n ti n thu ư c ph i n p vào Kho b c Nhà nư c qu n, huy n. Kho b c Nhà nư c qu n, huy n có trách nhi m t p trung toàn b s thu ư c v tài kho n t m gi c a S Tài chính - V t giá t i Kho b c Nhà nư c c p t nh. II.- S D NG NGU N THU VÀ TRÍCH L P, S D NG QU CH NG CH T, PHÁ R NG VÀ S N XU T, KINH DOANH, V N CHUY N LÂM S N TRÁI PHÉP 1. Ngu n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép nêu t i i m 1, m c I, ph n B c a Thông tư này ư c s d ng trang tr i các kho n chi phí sau ây: - Chi phí i u tra, xác minh, b t gi v vi ph m bao g m các kho n xăng, d u cho phương ti n, ph c p làm êm, thêm gi , chi khác ( tr nh ng i tư ng ã ư c cân i trong d toán ngân sách c a ơn v ). - Chi phí v n chuy n, b c x p, b o qu n, ki m nh, t ch c bán tang v t, phương ti n vi ph m b t ch thu. - Chi phí sơ c u, chăm sóc ng v t trư c khi th vào r ng, chi phí t ch c th ng v t r ng tr l i r ng.
  3. Cơ quan Ki m lâm nêu t i i m 2, ph n A Thông tư này có trách nhi m l p d toán và quy t toán hàng quý v i S Tài chính - V t giá v các n i dung chi liên quan n ngu n thu. S Tài chính - V t giá ch u trách nhi m thanh toán các kho n chi phí này khi l c lư ng ki m lâm t p h p ư c y ch ng t theo ch quy nh. Tuỳ thu c i u ki n c th c a t ng a phương, Giám c S Tài Chính - V t giá có th u nhi m cho phòng Tài chính qu n, huy n th c hi n giám sát vi c thu và t p trung các kho n thu v tài kho n t m gi ; thanh toán các kho n chi phí nói trên c a các H t Ki m lâm óng t i a bàn huy n i v i nh ng v vi c có ngu n thu nhưng ph i báo cáo v S Tài chính - V t giá theo dõi, qu n lý chung. 2. S ti n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép còn l i sau khi tr các kho n chi phí nêu trên (coi như 100%) ư c x lý như sau: 2.1. Trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép: 30% (ba mươi ph n trăm); 2.2. S còn l i 70% (b y mươi ph n trăm) n p toàn b vào ngân sách nhà nư c. 3. Qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ư c qu n lý và s d ng như sau: 3.1. Dành 30% chi b i dư ng, chi khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, như: chi tuyên truy n, t ng k t, thư ng cho ngư i có công t cáo, phát hi n v vi c; chi b i dư ng trong th i gian i u tr , chi vi n phí cho cá nhân b tai n n, b "lâm t c" gây thương tích trong trư ng h p không có ch b o hi m y t ; chi tr c p cho nh ng gia ình có ngư i thân b hy sinh trong khi làm nhi m v . Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh m c thư ng c th cho t ch c, cá nhân có thành tích trong khuôn kh ngu n ti n thư ng ư c trích phù h p v i tình hình th c t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. Trên cơ s quy nh c a Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, th trư ng cơ quan Ki m lâm có trách nhi m xem xét, quy t nh vi c phân ph i ti n thư ng m t cách công khai, dân ch tùy thu c tính ch t ph c t p c a v vi c và m c tham gia c a t ng ơn v , cá nhân. 3.2. Dành 60% (sáu mươi ph n trăm) mua s m b sung trang thi t b , phương ti n ph c v cho công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; chi h tr cho ho t ng ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép i v i các v vi ph m do các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n x lý nhưng không có ngu n thu. Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm có trách nhi m l p k ho ch tu n tra, ki m tra, truy quét, k ho ch mua s m b sung trang thi t b , phương ti n c n thi t ph c v công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n c a Chi c c và các ơn v tr c thu c t ngu n kinh phí này g i cho S Tài chính - V t giá xét duy t. Vi c chi mua s m b
  4. sung trang thi t b , phương ti n ph i theo úng ch qu n lý chi ngân sách nhà nư c hi n hành. 3.3. Dành 10% n p lên c p trên tr c ti p ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, ư c x lý như sau: 3.3.1. Dành 5% n p lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p a phương chi cho vi c ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n trên a bàn. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh cơ quan ch c năng (Chi c c Ki m lâm ho c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn) m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s theo dõi, qu n lý và s d ng ngu n kinh phí này. 3.3.2. Dành 5% n p lên c p trên tr c ti p ch o công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n Trung ương l p qu ngành. Giao cho C c Ki m lâm m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c nơi óng tr s theo dõi, qu n lý và s d ng cho m c ích chi b sung cho các ho t ng thu c ch c năng nhi m v c a C c Ki m lâm và ph i h p v i UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh m tăng cư ng năng l c ch o, ki m tra c a C c i v i các ơn v Ki m lâm a phương, cơ s . Vi c qu n lý, s d ng qu ngành ph i m b o tuân th ch l p d toán, quy t toán theo quy nh c a pháp lu t. C c trư ng C c Ki m lâm quy t nh vi c s d ng qu ngành và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. S dư cu i năm c a qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép (k c Qu ngành) ư c k t chuy n sang năm sau s d ng ti p. 4. S ti n thu v ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép n p Ngân sách Nhà nư c (nêu t i i m 2.2 m c này) ư c l i toàn b cho ngân sách a phương và ư c s d ng theo quy t nh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Trong ó, ưu tiên cho các m c tiêu sau ây: 4.1. B sung ngu n v n u tư tr l i cho r ng theo các chương trình, m c tiêu c a Nhà nư c và k ho ch c a a phương; 4.2. B sung v n xây d ng cơ b n và mua s m phương ti n ph c v công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n c a l c lư ng Ki m lâm a phương; 4.3. B sung v n xây d ng cơ b n cho các công trình cơ s h t ng, phúc l i xã h i trên a bàn; 4.4. H tr cho các chi phí liên quan n vi c ph i h p trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, như: chi cho giáo d c, tuyên truy n, sơ k t, t ng k t... 4.5.- Căn c vào tình hình th c t các huy n và kho n ti n th c t ư c l i cho ngân sách a phương, Ch t ch UBND c p t nh quy t nh h tr thêm kinh phí cho các huy n, th th c hi n nhi m v ph i h p ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép, c bi t i v i các huy n vùng giáp ranh gi a các t nh, các huy n vùng biên gi i.
  5. Vi c chi u tư tr l i cho r ng, chi mua s m phương ti n trang b cho l c lư ng làm nhi m v qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n, chi xây d ng các công trình cơ s h t ng, phúc l i xã h i ph i m b o tuân th các quy nh v qu n lý chi tiêu ngân sách, qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành c a Nhà nư c. III.- CH BÁO CÁO VÀ H CH TOÁN Các ơn v Ki m lâm ư c trích thư ng t ngu n thu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép ph i m s sách, lưu gi ch ng t và th c hi n vi c h ch toán, k toán theo quy nh hi n hành. Hàng quý và k t thúc năm, Chi c c Ki m lâm các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v k t qu ki m tra, x lý, k t qu thu t x ph t vi ph m hành chính, vi c trích l p và s d ng qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép. S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các ơn v qu n lý s d ng ngân sách th c hi n vi c l p d toán và báo cáo quy t toán theo quy nh c a Lu t ngân sách Nhà nư c. S ti n bán lâm s n trái phép, tang v t, phương ti n t ch thu, n p vào ngân sách nhà nư c ư c h ch toán vào chương tương ng lo i 10, kho n 10, m c 052 ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. C- T CH C TH C HI N Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh c th m c ti n thư ng cho t ch c, cá nhân có thành tích trong công tác qu n lý r ng, b o v r ng và qu n lý lâm s n; hư ng d n, ch o th c hi n vi c qu n lý, s d ng s ti n thu ư c t ho t ng ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép l i cho ngân sách a phương theo quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng v vi c ã phát hi n nhưng chưa x lý tính n ngày Thông tư này có hi u l c thì ư c gi i quy t theo quy nh t i Thông tư này. Các cơ quan Ki m lâm ư c trích l p qu ch ng ch t, phá r ng và s n xu t, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái phép không ư c thanh toán các kho n chi phí và ti n b i dư ng quy nh t i Thông tư s 52 TC/CSTC ngày 12 tháng 9 năm 1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu và s d ng ti n x ph t i v i hành vi vi ph m hành chính. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các ngành, các c p k p th i báo cáo v B Tài chính và B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, hư ng d n b sung. Nguy n Văn ng Ph m Văn Tr ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản