Thông tư liên bộ số 154/TT-LB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
77
lượt xem
5
download

Thông tư liên bộ số 154/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 154/TT-LB về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Giao thông vận tải-Bộ giáo dục và đào tạo ban hành,để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo quy định trong Nghị định 36/CP ngày 29-5-1995 của Chính phủ về "bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 154/TT-LB

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T O-B GIAO THÔNG Đ c l p - T do - H nh phúc V NT I ******** ******** S : 154/TT-LB Hà N i, ngày 29 tháng 5 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B GIAO THÔNG V N T I - B GIÁO D C ĐÀO T O S 154/TT-LB NGÀY 15 THÁNG 7 NĂM 1995 HƯ NG D N TH C HI N NHI M V GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QUY Đ NH TRONG NGH Đ NH 36/CP NGÀY 29-5-1995 C A CHÍNH PH V "B O Đ M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH " Căn c vào các quy nh v lĩnh v c giáo d c và ào t o t i i u 5 ( i m 4); i u 12 c a Ngh nh s 36/CP c a Chính ph ban hành ngày 29-5-1995 v "b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " và i u 31 c a i u l ban hành kèm theo Ngh nh trên. Th c hi n các quy nh c a Chính ph , B Giao thông V n t i và B Giáo d c và ào t o ban hành Thông tư Liên b hư ng d n c th m t s i m sau ây: I. V VI C T CH C GIÁO D C LU T L AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÁC TRƯ NG H C 1. B Giáo d c và ào t o (GD& T) ch trì biên so n. Xu t b n sách giáo khoa v Lu t l an toàn Giao thông (ATGT), quy nh th i gian gi ng d y chính khoá và ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p trong các trư ng t m u giáo n i h c. 2. B Giao thông V n t i (GTVT) ch u trách nhi m cung c p các tài li u v n i dung chuyên môn k thu t c n thi t; các văn b n pháp quy qu n lý nhà nư c v ATGT: ph i h p v i B GD& T trong vi c nghiên c u biên so n các lo i sách trên và t o i u ki n các nhà trư ng t ch c các ho t ng giáo d c v ATGT trong và ngoài gi h c. 3. B GTVT và B GD& T thư ng xuyên ph i h p t ch c và tri n khai các tài nghiên c u khoa h c v ATGT làm cơ s cho vi c xây d ng lu t l và biên so n các tài li u giáo d c. II. V M C TIÊU - CHƯƠNG TRÌNH ÀO T O LÁI XE 1. Trư c m t, các trư ng, Khoa, Trung tâm ào t o lái xe (dư i ây g i t t chung là cơ s ào t o lái xe) ti p t c áp d ng m c tiêu và chương trình ào t o lái xe ã ban hành kèm theo Quy t nh s 1002/Q ngày 21-4-1994 c a B trư ng GD& T. 2. B GTVT ch trì, v i s ph i h p c a B GD& T ti p t c nghiên c u xây d ng nh m hoàn thi n các m c tiêu ào t o, chương trình và giáo trình gi ng d y lái ô tô và
  2. các phương ti n cơ gi i ư ng b khác cho phù h p v i i u ki n th c t Vi t Nam, các quy ch ào t o và quy nh qu c t ban hành áp d ng th ng nh t trong c nư c. III. V QU N LÝ CÁC CƠ S ÀO T O LÁI XE 1. B GTVT ch u trách nhi m xây d ng, ban hành tiêu chuNn c a cơ s ào t o lái xe. Trên cơ s tiêu chuNn ã ban hành. B GTVT cùng v i B GD& T t ch c ki m tra, soát xét l i các cơ s ào t o lái xe trong c nư c, bao g m c cơ s c a ngành Công an và Qu c phòng có ào t o lái xe dân d ng B GTVT c p gi y phép hành ngh ào t o lái xe cho nh ng cơ s tiêu chuNn, theo quy nh t i i u 31 trong i u l v tr t t an toàn giao thông, ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29-5-1995 c a Chính ph . 2. Tiêu chuNn c a m t cơ s ào t o lái xe bao g m nh ng i m chính sau ây: - Có h th ng phòng h c chuyên môn, thi t b k thu t, d ng c ... h c lý thuy t và th c hành. - Có giáo trình tài li u các môn h c theo quy nh. - Có i ngũ giáo viên tiêu chuNn v chuyên môn và sư ph m. - Có xe chuyên dùng t p lái ã ư c c p gi y phép d y lái. - Có bãi t p lái th c hành di n tích và c u t o tình hu ng các khoa m c t p lái. T nh ng i m chính k trên, B GTVT s quy nh chi ti t c th . 3. B ng ngh lái xe do các cơ s ào t o ư c phép ào t o lái xe c p b ng (ho c ch ng ch ) ngh lái xe là ch ng ch v trình chuyên môn thí sinh ư c tham d sát h ch xin c p B ng lái xe. IV. T CH C TH C HI N 1. Sau khi nh n ư c Thông tư Liên b , các S GTVT (GTCC) và GD& T c n l p ngay k ho ch và phân công tri n khai th c hi n các n i dung c a Thông tư và các văn b n hư ng d n ti p theo trong ph m vi qu n lý c a a phương và ơn v . S GTVT (GTCC) và S GD& T c n có quan h ph i h p ch t ch cùng th c hi n các n i dung công vi c liên quan. 2. B GTVT cùng B GD& T hư ng d n và th ng nh t k ho ch ki m tra các cơ s ào t o lái xe trong toàn qu c. Các cơ s ang ào t o lái xe có yêu c u o t o ti p, c n c ng c , tăng cư ng cơ s v t ch t, i ngũ giáo viên b o m th c hi n úng chương trình ào t o quy nh, ng th i chuNn b m i i u ki n, h sơ theo văn b n hư ng d n ch u s ki m tra c a các cơ quan có thNm quy n xem xét c p phép.
  3. Liên b s làm thí i m ki m tra, c p gi y phép ào t o lái xe t i TP Hà N i và TP H Chí Minh, sau ó rút kinh nghi m, t ch c ph bi n và ch o áp d ng r ng t i các a phương. 3. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký, nh ng văn b n ho c quy nh trư c ây trái v i n i dung Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì vư ng m c, các ơn v , các trư ng c n k p th i ph n ánh v Liên b xem xét gi i quy t. Lã Ng c Khuê Tr n Chí áo ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản