Thông tư liên bộ số 17/TT-LĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
39
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 17/TT-LĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 17/TT-LĐ về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, trang thiết bị y tế do Bộ Tài chính - Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 17/TT-LĐ

  1. B TÀI CHÍNH-B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/TT-L Hà N i , ngày 07 tháng 3 năm 1995 THÔNG TƯ LIÊN B C A B TÀI CHÍNH - Y T S 17/TT-L NGÀY 07 THÁNG 03 NĂM 1995 QUY NNH CH THU, N P QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KI M NGHI M M U THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C, TRANG THI T BN Y T Căn c Quy t nh s 600/TTg ngày 19/10/1994 c a Th tư ng Chính ph v cho phép các cơ s ki m nghi m thu c ngành y t thu phí ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c và trang thi t b y t . Căn c Quy t nh s 276/CT ngày 28/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c qu n lý thu phí và l phí. Liên B Tài chính - Y t hư ng d n ch thu n p, qu n lý và s d ng ngu n thu phí ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c, trang thi t b y t như sau: I- I TƯ NG THU: Các t ch c, cá nhân trong nư c, nư c ngoài s n xu t kinh doanh thu c và các ơn v s nghi p s d ng thu c phòng và ch a b nh cho nhân dân khi ư c các cơ s ki m nghi m thu c ngành y t th c hi n ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c và trang thi t b y t theo yêu c u thì ph i n p phí ki m nghi m theo quy nh t i Thông tư này. II - M C THU: M c thu phí ki m nghi m y t quy nh t i ph l c " Bi u thu phí ki m nghi m m u thu c, nguyên li u làm thu c và d ng c y t " kèm theo Thông tư này. Trư ng h p cơ quan ki m nghi m ã làm vi c h t gi hành chính theo ch c a Nhà nư c quy nh, mà khách hàng yêu c u ki m nghi m khNn trương thì ph i có ơn ngh và có s tho thu n gi a hai bên v làm ngoài gi hành chính thì ư c phép thu thêm 50% m c thu quy nh t i ph l c kèm theo Thông tư này. Khi giá c th trư ng bi n ng t 20% tr lên thì B Tài chính ph i h p v i B Y t quy t nh i u ch nh l i m c thu quy nh t i Thông tư này. III- QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KI M NGHI M Y T : 1/ Phí ki m nghi m y t là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c. Các cơ s ki m nghi m y t t ch c thu phí ki m nghi m y t c a khách hàng. Khi thu phí ph i s d ng ch ng t thu do B Tài chính (T ng c c thu ) phát hành. Các cơ s ki m
  2. nghi m nh n ch ng t thu t i C c thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi cơ s óng tr s . 2/ S d ng kho n thu phí ki m nghi m y t : a) Các cơ s thu phí ki m nghi m y t ư c t m th i gi l i 90% s phí thu ư c chi vào các vi c sau: - Mua v t tư, hoá ch t ph c v cho công tác ki m nghi m; - B i dư ng làm ngoài gi hành chính; - Thư ng cho cán b làm công tác ki m nghi m, m c thư ng m i năm t i a không quá 03 (ba) tháng lương cơ b n. Vi c s d ng kho n phí ki m nghi m y t ph i th c hi n theo úng ch tài chính hi n hành, cu i năm quy t toán n u không s d ng h t s phí ư c t m gi thì các cơ s ki m nghi m ph i n p toàn b vào ngân sách nhà nư c. b) S phí còn l i sau khi trích theo t l trên (10%) các cơ s ki m nghi m y t ph i n p k p th i vào ngân sách nhà nư c theo th i h n quy nh c a cơ quan thu nơi cơ s ki m nghi m óng tr s . 3/ Trách nhi m c a các cơ s ki m nghi m y t : a) Ph i ăng ký v i cơ quan thu a phương và m s sách theo dõi tình hình thu, chi phí ki m nghi m theo Pháp l nh k toán th ng kê c a Nhà nư c. b) Hàng năm các cơ s ki m nghi m y t ph i l p k ho ch thu, chi phí ki m nghi m ng th i v i vi c l p k ho ch tài chính năm c a ơn v và ph i quy t toán thu, chi phí ki m nghi m cùng v i quy t toán ngu n kinh phí do Nhà nư c c p. IV - T CH C TH C HI N: Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Riêng các kho n ã thu ư c t 01/01/1994 ư c áp d ng theo quy nh t i M c III c a Thông tư này. M i quy nh trư c ây v phí ki m nghi m y t trái v i quy nh c a Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính và B Y t nghiên c u gi i quy t. Lê Văn Truy n Vũ M ng Giao ( ã ký) ( ã ký) PH L C
  3. BI U THU PHÍ KI M NGHI M M U THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C VÀ D NG C Y T (Ban hành kèm theo Thông tư s /LB-TT Ngày /1/1995) I - PHÍ KI M NGHI M M U THU C, NGUYÊN LI U LÀM THU C VÀ D NG C Y T : S Thu nghi m M c phí (d) áp d ng cho K và xét duy t tiêu chu n TT M u M u M u xét trong nư c duy t nư c g i ngoài g i tiêu chu n 1 2 3 4 5 1 Hành chính phí 10.000 30.000 40.000 2 Nh n xét bên ngoài b ng c m quan (mùi, v , màu s c, hình dáng, óng gói, nhãn...) 10.000 30.000 40.000 3 Th v t lý, thu c tiêm và thu c nư c - Th tích 10.000 30.000 40.000 - l ng c n 15.000 45.000 60.000 - C n sau khi bay hơi 80.000 240.000 320.000 - Soi m u thu c tiêm 15.000 45.000 60.000 - Soi m u thu c nư c, trong 15.000 45.000 60.000 4 Th thu c viên và thu c b t: - Chênh l ch kh i lư ng 15.000 45.000 60.000 - tan rã: + Trong nư c 20.000 60.000 80.000 + Trong ư ng ru t 30.000 90.000 120.000 - mn 20.000 60.000 80.000 - hoà tan có tính nh lư ng 200.000 600.000 800.000 5 Th thu c m : - Kh i lư ng trung bình c a ng h p 30.000 90.000 120.000 - ng u 8.000 24.000 32.000 6 nh tính - ơn gi n, m i ph n ng 10.000 30.000 40.000
  4. - Ph c t p 50.000 150.000 200.000 - Ghi ph t ngo i toàn b 50.000 150.000 200.000 - Ghi ph h ng ngo i 70.000 210.000 280.000 - Soi b t kép 50.000 150.000 200.000 - Vi ph u nhu m soi kính hi n vi 75.000 225.000 300.000 - Soi b t dư c li u 40.000 120.000 160.000 - Kích thư c, c m quan, mùi, màu, 10.000 30.000 40.000 m c, m t - Ki m nghi m m u cao th c v t ã có 300.000 900.000 1200.000 quy trình 7 Th tinh khi t, tìm t p ch t: - ơn gi n (các ion thư ng) 20.000 60.000 80.000 - Kim lo i n ng ( ơn gi n) 20.000 60.000 80.000 - Ch t h u cơ 20.000 60.000 80.000 - Kim lo i n ng (ph c t p) ho c 35.000 105.000 140.000 ASEN 8 Th Nm b ng phương pháp: -S y 60.000 180.000 240.000 - S y chân không 90.000 270.000 360.000 - nh lư ng v i dung tích Karlfischer 120.000 360.000 480.000 - B ng xylen, toluen 60.000 180.000 240.000 - C t dung môi 40.000 120.000 160.000 9 C n tro: - Tro thư ng 90.000 270.000 360.000 - Tro sulfat 100.000 300.000 400.000 - Tro không tan trong HCL 110.000 330.000 440.000 10 Các ch s : - Ch s acid 70.000 210.000 280.000 -Ch s xà phòng 90.000 270.000 360.000 - Ch s ESTE 6.000 18.000 24.000 - Ch s Axetyl 100.000 300.000 400.000 - Ch s khúc x 50.000 150.000 200.000
  5. - Ch s I t 90.000 270.000 360.000 - Ch s không xà phòng hoá 100.000 300.000 400.000 - dày găng tay cao su 25.000 75.000 100.00 11 i m ch y và i m nh gi t: - C a ch t bi t trư c 20.000 60.000 80.000 - C a ch t chưa bi t 40.000 120.000 160.000 - C a cao xoa 20.000 60.000 80.000 12 ông c 13 sôi: - ơn gi n b ng mao qu n 20.000 60.000 80.000 -Ph c t p có c t 50.000 150.000 200.000 14 Thăng hoa 20.000 20.000 40.000 15 o b ng t tr ng: - B ng t tr ng k 15.000 45.000 60.000 - B ng cân thu tinh 25.000 75.000 100.000 - B ng Picnomet 40.000 120.000 160.000 16 nh t o bàng máy Hopplor hay 50.000 150.000 200.000 OSTWALD 17 Năng xu t quay c c 25.000 75.000 100.000 18 Hn băng i m 40.000 120.000 160.000 19 o PH:+ Không ph i ch/b m u 20.000 60.000 80.000 + Ph i chuNn b m u 30.000 90.000 120.000 20 o c n: + ơn gi n 15.000 45.000 60.000 + Ph c t p 30.000 90.000 120.000 21 Các phương pháp s c ký: - S c ký l p m ng: + Silciagel không phát quang 75.000 225.000 300.000 + Siclicagel phát quang 90.000 270.000 360.000 - S c ký trên gi y 75.000 225.000 300.000 - S c ký trên c t 70.000 210.000 280.000 - S c ký trao i ion 50.000 150.000 200.000
  6. - S c ký khí ã có quy trình 200.000 600.000 800.000 - S c ký l ng cao áp ã có quy nh 200.000 600.000 8000.000 22 M t s phép th trên sinh v t và vi sinh v t: - Các phép th sinh v t: + Ch t gây s t 90.000 270.000 360.000 + c tính b t thư ng 150.000 450.000 600.000 + c tính c p 1.200.000 3.600.000 4.800.000 + LD50 1.200.000 3.600.000 4.800.000 + Ch t h áp 150.000 450.000 600.000 + nh lư ng Heparine 230.000 690.000 920.000 + nh lư ng Oxytixine 250.000 750.000 1.000.000 + nh lư ng Insuline 1.100.000 3.300.000 4.400.000 + Kích ng da 300.000 900.000 1.200.000 - Các phép th vi sinh: + Th vô khuNn thu c tiêm 100.000 300.000 400.000 + Th vô khuNn thu c m 140.000 420.000 560.000 + Th vô khuNn dây chuy n 120.000 360.000 480.000 + Th vô khuNn kháng sinh Bình thư ng 150.000 450.000 600.000 Màng l c 180.000 540.000 720.000 + Làm kháng sinh 140.000 420.000 560.000 + Th nhi m khuNn thu c u ng 120.000 360.000 480.000 (thông thư ng) + Th nhi m khuNn thu c u ng có phân l p 160.000 480.000 640.000 23 Th b n kín c a nút cao su chai huy t thanh 70.000 210.000 280.000 24 Th kích thư c cơ b n c a nút chai 20.000 60.000 80.000 25 Th ch t hoà tan c a nút chai 30.000 90.000 120.000
  7. 26 nh lư ng: 1.- B ng phương pháp th tích - Acid ki m 80.000 240.000 320.000 - nh lư ng b ng complexon 100.000 300.000 400.000 - nh lư ng b ng nittrit 110.000 330.000 440.000 - nh lư ng penixilin 150.000 450.000 600.000 - inh lư ng môi trư ng khan 120.000 360.000 480.000 - b c 100.000 300.000 400.000 - o i n th 120.000 360.000 480.000 2.- B ng phương pháp cân: 120.000 360.000 480.000 3.- B ng phương pháp v t lý: - o quang ph t ngo i (kh ki n) 80.000 240.000 320.000 - S c ký l p m ng các v t chi t o quang 250.000 750.000 1.000.000 - o huỳnh quang 100.000 300.000 400.000 - Th hoà tan c a thu c 150.000 450.000 600.000 - nh lư ng m t n k trên s c ký l p m ng: +2v t-4v t 100.000 300.000 400.000 + T 4 v t tr lên c thêm 1 v t c ng 12.000 36.000 48.000 thêm - nh lư ng s c lý trao i ion 60.000 180.000 240.000 4.- nh lư ng nh ng i tư ng c bi t: - nh lư ng nitơ toàn ph n 120.000 360.000 480.000 - Tinh d u trong dư c li u 60.000 180.000 240.000 - Ogenol 150.000 450.000 600.000 - Xinecl 150.000 450.000 600.000 - Aldehydcinnamic 150.000 450.000 600.000 - Ascaridol 240.000 720.000 960.000 - Long não 180.000 540.000 720.000
  8. - Tanin 100.000 300.000 400.000 - Caroten trong d u g c 500.000 1.500.000 2.000.000 - Vitamin A trong d u cá 200.000 600.000 800.000 - Stricnin trong mã ti n 350.000 1.050.000 1.400.000 - Mocphin trong cao c n thu c phi n 350.000 1.050.000 1.400.000 - Alcaloit tron dư c li u 300.000 900.000 1.200.000 - D n ch t Antraxen trong dư c li u 180.000 540.000 720.000 - Rutin tron hoa hoè 250.000 750.000 1.000.000 - Ki m nghi m tinh d u tràm 150.000 450.000 600.000 - Glyxirisin 250.000 750.000 1.000.000 - Ch t chi t ư c trong dư c li u 200.000 600.000 800.000 - D u báo 300.000 900.000 1.200.000 - I t trong k u ng a 400.000 1.200.000 1.600.000 - ư ng trong m t ong theo phương 150.000 450.000 600.000 pháp Caussbonan 5.- nh lư ng b ng phương pháp vi sinh v t: - nh lư ng kháng sinh 150.000 450.000 600.000 II. PHÍ KI M NGHI M HOÁ PHÁP: STT Th nghi m M c thu ( ) 1 Ph t ng: 200.000 2 - Không có nh hư ng 120.000 3 - Có nh hư ng 30.000 - Rư i trong máu 80.000 Tang v t: 50.000 - Không có nh hư ng 10.000 - Có nh hư ng 15.000 M u c p c u: 20.000 - Tìm thu c ng và an th n trong d ch sinh lý
  9. - Tìm thu c tr sâu - Không có nh hư ng
Đồng bộ tài khoản