Thông tư liên bộ số 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT về lập hồ sơ, đưa người vào Cơ sở chữa bệnh và phối hợp, bảo vệ, chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Nội vụ - Y tế ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm tại TT số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT ngày 25/5/1996 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 20/CP về lập hồ sơ, đưa người vào Cơ sở chữa bệnh và phối hợp, bảo vệ, chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 24/TTLB/LĐTBXH-NV-YT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B N I V - NAM B YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 24/TTLB/L TBXH-NV-YT Hà N i , ngày 26 tháng 11 năm 1996 THÔNG TƯ LIÊN B C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - N I V - Y T S 24/TTLB/L TBXH-NV-YT NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 1996HƯ NG D N S A I B SUNG M T S I M T I THÔNG TƯ S 11/TTLB/L TBXH-NV-YT NGÀY25/5/1996 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH 20/CP V L P H SƠ, ƯANGƯ I VÀO CƠ S CH A B NH VÀ PH I H P, B O V , CH A B NH T I CƠ S CH A B NH Ngày 25/5/1996 Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - N i v - Y t ã ban hành Thông tư s 11/TTLB/L TBXH-NV-YT hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh 20/CP c aChính ph . Trư c tình hình các t n n xã h i ngày càng di n bi n ph c t p, m ts quy nh c a Thông tư này chưa áp ng ư c yêu c u c a th c ti n, gây khókhăn, ách t c trong công tác u tranh phòng ch ng các t n n xã h i. Th c hi n i u 43 c a Quy ch v Cơ s ch a b nh ban hành theo Ngh nh 20/CP c a Chínhph , nh m áp ng yêu c u th c ti n; sau khi có ý ki n th ng nh t c a Vi n ki msát nhân dân t i cao t i Công văn s 1610/AN ngày 05/11/1996, Liên B Lao ng- Thương binh và Xã h i - N i v - Y t hư ng d n s a i c th như sau: 1. Hu b o n th 2 i m 1.2 M c II c a Thông tư s 11/TTLB/L TBXH-NV-YT ngày 25/5/1996; thay vào ó là: 1.1. L c lư ng Công an, Lao ng - Thương binh và Xã h i khiphát hi n các i tư ng c a i u 24 Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, i u 3Quy ch v Cơ s ch a b nh ban hành theo Ngh nh 20/CP ngày 13/4/1996 c aChính ph mà không có nơi cư trú nh t nh thì l p biên b n (3 b n) theo úngquy nh c a pháp lu t. N u i tư ng do c p xã, c p huy n phát hi n thì chuy nngay cho c p t nh (c p xã chuy n lên cho c p huy n, c p huy n chuy n lên choc p t nh). S Lao ng - Thương binh và Xã h i có công văn ngh Công an c pt nh (Phòng C nh sát hình s ) ưa i tư ng vào Cơ s ch a b nh t m th i cư trútrong th i gian ch Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ra quy t nh ưa vào Cơs ch a b nh. Khi nh n ư c công văn ngh c a S Lao ng - Thương binh vàXã h i, Công an c p t nh (Phòng C nh sát hình s ) có trách nhi m t ch c ưangay i tư ng vào Cơ s ch a b nh kèm theo công văn ngh c a S Lao ng -Thương binh và Xã h i, h sơ sơ b v vi ph m c a i tư ng. 1.2. Khi ti p nh n i tư ng, Cơ s ch a b nh ph i l p biênb n v vi c ti p nh n i tư ng và làm th t c ăng ký t m trú cho i tư ngnày, th i gian t m trú không quá th i gian ch các cơ quan có thNm quy n xemxét và ra quy t nh theo quy nh t i i u 74 và 75 c a Pháp l nh x lý viph m hành chính. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i Công an c pt nh khNn trương hoàn thi n các th t c theo quy
  2. nh, H i ng tư v n trìnhCh t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh, th i gian ch p hành quy t nh ưa vào Cơ s ch a b nh ư c tính t ngày ưa i tư ng vào Cơ s ch a b nh t mth i cư trú. 1.3. Cơ s ch a b nh có trách nhi m b trí ch riêng bi tcho nh ng i tư ng ph i t m th i cư trú theo Thông tư này. Ngư i ư c ưa vàoCơ s ch a b nh t m th i cư trú ư c hư ng ch tr c p ti n ăn, ti n thu c i u tr theo quy nh t i Thông tư s 12/TTLB/L TBXH-TC ngày 07/6/1996 c aLiên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính. 2. Thông tư này có hi u l c k t ngày ký. Lê Ng c Tr ng Nguy n Th H ng Lê Th Ti m ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản