Thông tư liên bộ số 31/TTLT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Thông tư liên bộ số 31/TTLT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 31/TTLT về việc phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị do Bộ xây dựng - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định 132-HĐBT ngày 5/5/1990 về phân loại đô thị và phân cấp quản lý đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 31/TTLT

  1. BAN T CH C-CÁN B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T CHÍNH PH -B XÂY NAM D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 31/TTLT Hà N i , ngày 20 tháng 11 năm 1990 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B XÂY D NG - BAN T CH C CÁN B C A CHÍNH PH S 31/TTLT NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 1990 HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH 132-H BT NGÀY 5-5-1990 V PHÂN LO I Ô THN VÀ PHÂN C P QU N LÝ Ô THN Ngày 5-5-1990 H i ng B trư ng ã ban hành Quy t nh s 132-H BT v phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th nh m t o cơ s pháp lý cho các công tác: - Phân c p, phân lo i ô th . - ra chính sách huy ng các ngu n v n, u tư xây d ng cho các i tư ng ô th khác nhau. - Ki n toàn b máy t ch c hành chính qu n lý ô th . - Ban hành quy trình, quy ph m tiêu chuNn quy ho ch xây d ng ô th . - Phân c p xét duy t các án quy ho ch ô th v.v... Nay Liên B hư ng d n vi c th c hi n như sau: I. Ô THN VÀ NH NG Y U T C U THÀNH Ô THN 1. Quy nh v " i m dân cư ô th " i m 1- i u 1 ư c gi i thích c th như sau: ô th là i m t p trung dân cư v i m t cao, ch y u là lao ng phi nông nghi p, có h t ng cơ s thích h p, là trung tâm t ng h p hay trung tâm chuyên ngành, có vai trò thúc Ny s nghi p phát tri n kinh t xã h i c a c nư c, c a m t mi n lãnh th , c a m t t nh, c a m t huy n ho c m t vùng trong t nh, trong huy n. - Trung tâm t ng h p: Nh ng ô th là trung tâm t ng h p, khi chúng có vai trò và ch c năng nhi u m t v chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i .v.v... - Trung tâm chuyên ngành: Nh ng ô th là trung tâm chuyên ngành, khi chúng có vai trò và ch c năng ch y u v m t m t nào ó như: Công nghi p c ng, du l ch- ngh dư ng, u m i giao thông v.v...
  2. - M t ô th là trung tâm t ng h p c a m t vùng t nh có th cũng là trung tâm chuyên ngành c a m t vùng liên t nh ho c toàn qu c. Do ó, vi c xác nh m t trung tâm t ng h p hay chuyên ngành còn ph i căn c vào v trí c a ô th ó trong m t vùng lãnh th nh t nh. - Lãnh th ô th g m: N i thành ho c n i th (g i chung là n i th ) và ngo i ô. Các ơn v hành chính c a n i th g m: Qu n và Phư ng, còn các ơn v hành chính c a ngo i ô g m: Huy n và Xã. 2. Quy mô dân s . i m 2. i u 1 quy nh chung quy mô dân s t i thi u c a m t ô th không nh hơn 4.000 ngư i. Riêng mi n núi, quy mô dân s t i thi u c a m t ô th không nh hơn 2.000 ngư i. Quy mô này ch tính trong n i th . 3. T l lao ng phi nông nghi p. i m 3. i u 1 quy nh t l lao ng phi nông nghi p c a m t ô th không nh hơn 60%. T l này ch tính trong n i th . Lao ng phi nông nghi p bao g m: - Lao ng công nghi p, ti u th công nghi p. - Lao ng xây d ng cơ b n. - Lao ng giao thông v n t i, bưu i n, tín d ng, ngân hàng. - Lao ng thương nghi p, d ch v , du l ch. - Lao ng trong các cơ quan hành chính, văn hóa, giáo d c, y t , ph c v nghiên c u Khoa h c k thu t. - Các lao ng khác... Ngoài khu v c s n xu t nông nghi p. 4. Cơ s h t ng ô th . Cơ s h t ng ô th g m h t ng k thu t ( giao thông, thông tin - liên l c, c p nư c, c p năng lư ng, thoát nư c, x lý phân rác, v sinh môi trư ng) và h t ng xã h i (nhà , các công trình thương nghi p, d ch v công c ng, ăn u ng, ngh dư ng, y t , văn hóa, giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c, th d c th thao, công viên, cây xanh và các công trình ph c v l i ích công c ng khác). Y u t này ph n ánh trình phát tri n, m c ti n nghi sinh ho t c a ngư i ô th và ư c xác nh theo các ch tiêu cơ b n sau: - Ch tiêu c p nư c sinh ho t: Lít/ngư i - ngày. - Ch tiêu c p i n sinh ho t:KWh/ngư i.
  3. -M t ư ng ph : Km/km2 và c i m h th ng giao thông. - T l t ng cao trung bình. 5. M t dân cư. M t dân cư là ch tiêu ph n ánh m c t p trung dân cư c a ô th ư c xác nh trên cơ s quy mô dân s n i th và di n tích xây d ng trong gi i h n n i th c a ô th , ơn v o: Ngư i/km2. II. PHÂN LO I Ô THN 1. Vi c phân lo i ô th ph i xu t phát t nh ng căn c sau: - Các y u t c u thành ô th ã ư c quy nh t i i u 1 và i u 2 trong Quy t nh 132-H BT. - i u tra hi n tr ng và d báo tương lai phát tri n c a ô th , ch y u trong gi i h n 5 năm u. Các ch tiêu phát tri n tương lai c a ô th ư c xác nh trên cơ s các án quy ho ch t ng th ã ư c c p có thNm quy n xem xét, th a thu n ho c phê duy t. - Th c ti n tình hình kinh t , xã h i và các c thù riêng bi t c a t ng ô th . 2. Khi ti n hành phân lo i ô th , ph i xác l p các căn c phân lo i và i chi u v i nh ng ch tiêu ã ư c quy nh c th trong i u 2 c a Quy t nh 132-H BT. 3. Khi i chi u phân lo i, c n lưu ý m t s i m sau ây: a) Vi c xác nh vai trò và ch c năng c a ô th c n d a vào tình hình hi n tr ng ô th và các k t q a nghiên c u phân b phát tri n l c lư ng s n xu t, sơ quy ho ch vùng ho c sơ liên h kinh t vùng. Trư ng h p nh ng c li u trên chưa có ho c còn thi u, thì nh t thi t ph i l p quy ho ch t ng th phát tri n ô th trong ó c n lu n ch ng rõ tính ch t, vai trò, ch c năng c a ô th trong giai o n hi n nay và tương lai. b) Vi c xác nh quy mô dân s và t l lao ng phi nông nghi p c a ô th ch ti n hành trong gi i h n n i th và ph i b o m m c quy nh t i thi u như ã ghi trong i u 2 c a Quy t nh 132-H BT. Riêng mi n núi, quy mô dân s ô th lo i 3 có th quy nh t i thi u t 8 v n ngư i, ô th lo i 4 t 2 v n ngư i là ô th lo i 5 t 2.000 ngư i. c) Các ch tiêu chính v trình phát tri n h t ng k thu t có th tham kh o phân lo i ô th ư c quy nh c th ph l c.
  4. d) i v i các ô th lo i 1, 2, 3, 4 m t dân s ư c tính trên cơ s m t dân s trung bình c a các qu n, phư ng trong n i th . Riêng i v i ô th lo i 5, m t dân s ư c tính trên cơ s dân s c a ô th và di n tích th cư (tr di n tích canh tác nông, lâm nghi p). M t dân cư các ô th mi n núi có th th p hơn, ô th lo i 3 là: 8000 ngư i/km2, ô th lo i 4 là: 6000 ngư i /km2 và lo i 5 là: 3.000 ngư i /km2. 4. Khi i chi u các ch tiêu c th c a m t ô th v i các ch tiêu phân lo i ư c quy nh t i i u 2 c a Quy t nh 132-H BT và trong Thông tư hư ng d n này, c n lưu ý hai trư ng h p sau: a. Trư ng h p ch có m t s ch tiêu t úng tiêu chuNn như quy nh i u2c a Quy t nh 132-H BT, thì vi c x p lo i ô th có th căn c ưu tiên vào ba ch tiêu cơ b n là: Vai trò ch c năng, quy mô dân s và t l lao ng phi nông nghi p c a ô th ó. b. Trư ng h p ch tiêu quy mô dân s và t l lao ng phi nông nghi p hơi th p so v i ch tiêu quy nh, thì vi c x p lo i ô th có th căn c ch y u vào ch tiêu ch c năng c a ô th , nhưng ph i xem xét tri n v ng c a ô th có i u ki n c n thi t t ư c ch tiêu còn th p. 5. Ch c năng và ranh gi i ngo i ô: a. Ch c năng c a vùng ngo i ô các ô th ư c quy nh t i i u 3 c a Quy t nh 132-H BT. Tuy nhiên, tuỳ thu c vào lo i ô th và các c i m t nhiên vùng k c n c a chúng, các vùng ngo i ô không nh t thi t ph i có y c b n ch c năng ã nêu. b. Ngo i ô là vành ai ch u tác ng nh hư ng tr c ti p c a n i th và n m trong gi i h n ngo i thành, ngo i th . Riêng ô th lo i 5, không có ngo i ô. c. Vi c xác nh ranh gi i ngo i ô ph i căn c vào c i m hi n tr ng và tương lai phát tri n c a t ng ô th theo d ki n quy ho ch và ph i ư c Ban t ch c và cán b cu Chính ph xem xét chuNn b chu áo trư c khi trình Nhà nư c phê chuNn. III. PHÂN C P QU N LÝ Ô THN 1. Phân c p qu n lý ô th v m t hành chính Nhà nư c ư c c th hoá như sau: - Thành ph tr c thu c Trung ương tương ương c p t nh ph i là ô th lo i 1 ho c lo i 2 và ch y u do Trung ương qu n lý. - Các thành ph thu c t nh, các th xã tương ương v i c p huy n a s thu c ô th lo i 3 và lo i 4, m t s ít có th thu c lo i 5 và do t nh qu n lý.
  5. 2. Quan h gi a phân lo i ô th và phân c p qu n lý ô th : Nguyên t c chung là d a vào k t qu phân lo i ô th phân c p qu n lý ô th . Tuy nhiên, có trư ng h p c bi t m t s ô th ư c phân c p qu n lý cao hơn ho c th p hơn m t b c so v i quy nh trên v i lý do: -Vai trò trung tâm chính tr c bi t c a ô th . - Quá trình hình thành và phát tri n ô th nư c ta tr i qua r t nhi u th i kỳ khác nhau. - Trình phát tri n kinh t - xã h i và ô th hoá t ng vùng khác nhau d n nv trí, vai trò và tính ch t ô th i v i t ng vùng lãnh th cũng khác nhau. Ví d : Có ô th lo i 4 nhưng v n là thành ph t nh l và có ô th thu c lo i 5 nhưng v n là th xã do t nh qu n lý. 3. Thành l p ô th m i: Vi c xin thành l p ô th m i ph i ư c ti n hành theo trình t sau: a. L p lu n ch ng kinh t - k thu t xin thành l p ô th m i. Trong lu n ch ng c n nêu rõ: - Lý do xin thành l p ô th m i. - Xác nh tính ch t vai trò ch c năng, quy mô dân s , t tr ng lao ng phi nông nghi p m t dân s c a ô th ... ch y u tương ng v i 5 năm u phát tri n. - i chi u v i các ch tiêu quy nh trong Quy t nh 132-H BT ki n ngh xin thành l p ô th m i và phân lo i, phân c p. b. U ban nhân dân t nh, thành ph , c khu l p t trình (có kèm theo lu n ch ng xin thành l p ô th m i) trình H i ng B trư ng phê duy t. IV. T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân các c p c n t ch c nghiên c u quán tri t Quy t nh 132-H BT và thông tư hư ng d n thi hành c a Liên B vào vi c rà xét l i quy ho ch t ng th và ngo i ô c a ô th l p t trình (có các lu n ch ng và s li u c th theo quy nh i u 2 c a Quy t nh) xin xét công nh n lo i ô th . 2. B Xây d ng ph i h p v i U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu v i s tham gia c a Ban T ch c - Cán b c a Chính ph xét duy t vi c phân lo i ô th t ng a phương theo Quy t nh 132-H BT. Trình H i ng B trư ng Quy t nh công nh n ô th lo i 1 và 2 và B trư ng B Xây d ng công nh n lo i 3 và 4. Riêng i v i ô th lo i 5, U ban nhân dân c p t nh, thành ph , c khu xét công nh n có tham kh o ý ki n c a B Xây d ng và ban t ch c cán b c a Chính ph .
  6. Sau m i kỳ k ho ch 5 năm, B Xây d ng s ti n hành i u ch nh x p lo i ô th n u có ngh c a a phương. 3. Trên cơ s nghiên c u Quy t nh 132-H BT, Thông tư hư ng d n Liên B và sau khi ã có quy t nh x p lo i ô th , U ban nhân dân các a phương ph i h p v i Ban T ch c và cán b c a Chính ph l p t trình xin thay i c p qu n lý ô th trong trư ng h p c n thi t. 4. Theo i u 3 Quy t nh 132-H BT U ban nhân dân các a phương c n ph i h p v i b xây d ng ti n hành l p quy ho ch vùng ngo i ô các ô th làm cơ s xác nh ranh gi i hành chính vùng ngo i ô thông qua Ban T ch c cán b c a Chính ph trình H i ng B trư ng. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c v n i dung và phương pháp, U ban nhân dân các a phương ph n ánh v Ban T ch c và cán b c a Chính ph và B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. 6. Thông tư này có hi u l c t ngày ký, các a phương c n ti n hành ngay công tác phân lo i ô th trong năm 1990 ph c v k p th i vi c l p k ho ch xây d ng ô th 1991 -1995. Ngô Xuân L c Phan Ng c Tư ng ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản