Thông tư liên bộ số 473-TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
1
download

Thông tư liên bộ số 473-TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên bộ số 473-TTLB về chế độ chính sách và bảo đảm kinh phí đối với lực lượng dân quân tự vệ do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính- Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên bộ số 473-TTLB

  1. Server Error in '/' Application. Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [InvalidOperationException: Showing a modal dialog box or form when the application is not running in UserInteractive mode is not a valid operation. Specify the ServiceNotification or DefaultDesktopOnly style to display a notification from a service application.] System.Windows.Forms.MessageBox.ShowCore(IWin32Window owner, String text, String caption, MessageBoxButtons buttons, MessageBoxIcon icon, MessageBoxDefaultButton defaultButton, MessageBoxOptions options, Boolean showHelp) +2662442 System.Windows.Forms.MessageBox.Show(String text, String caption, MessageBoxButtons buttons, MessageBoxIcon icon) +23 VNReview.TVPLDN.BLL.MSG.Error(String msg) +38 VNReview.TVPLDN.BLL.Utils.WriteStatus(String Function, String Message) +566 VNReview.TVPLDN.BLL.FullText2007.TVPL.ReadContent(Int32 BlockID, Int32 OffsetBin, Boolean IsDoc, String& fileCache, Boolean& Success) +2229 LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.GetDownload() +107 LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.GetData() +6845 LawSoft.TVPL.Web.Pages.Content.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +1150 System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e) +0 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +99 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +50 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +141 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +627 Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.4200; ASP.NET Version:2.0.50727.4016
Đồng bộ tài khoản