Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
61
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT về việc hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Bộ Giáo dục và đào tạo - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BYT

  1. B Y T -B GIÁO D C VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ÀO T O NAM B LAO NG, THƯƠNG c l p - T do - H nh phúc BINH VÀ XÃ H I ******** ****** S : 01/2006/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2006 BGD& T-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N CÔNG TÁC D Y VĂN HÓA, GIÁO D C PH C H I HÀNH VI, NHÂN CÁCH CHO NGƯ I NGHI N MA TÚY, NGƯ I BÁN DÂM VÀ NGƯ I SAU CAI NGHI N MA TÚY Căn c Lu t Phòng, ch ng ma túy ngày 09/12/2000; Lu t Giáo d c ngày 14/6/2005; Pháp l nh X lý vi ph m hành chính ngày 02/7/2002; Pháp l nh Phòng, ch ng m i dâm ngày 17/3/2003; Ngh nh s 147/2003/N -CP ngày 02/12/2003 c a Chính ph quy nh v i u ki n, th t c c p gi y phép và qu n lý ho t ng c a các cơ s cai nghi n ma túy t nguy n (sau ây vi t t t là ngh nh s 147/2003/N -CP); ngh nh s 135/2004/N -CP ngày 10/6/2004 c a Chính ph quy nh ch áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh, t ch c ho t ng c a cơ s ch a b nh theo Pháp l nh x lý vi ph m hành chính và ch áp d ng i v i ngư i chưa thành niên, ngư i t nguy n vào cơ s ch a b nh; Ngh nh s 34/CP ngày 01/6/1996 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh Phòng, ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i; Sau khi có ý ki n c a y ban Dân s , Gia ình và Tr em t i Công văn s 1506/DSG TE-TE ngày 26/12/2005 và th a thu n c a B Tài chính và Công văn s 16177/BTC-HCSN ngày 12/12/2005; B Y t hư ng d n công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: a) Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n v n i dung, chương trình và qu n lý công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghiên ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy. b) i tư ng áp d ng: - Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm b áp d ng bi n pháp ưa vào cơ s ch a b nh theo i u 26 Pháp l nh X lý vi ph m hành chính, k c ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm t nguy n áp d ng bi n pháp này t i cơ s ch a b nh. - Ngư i sau cai nghi n ma túy áp d ng bi n pháp t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy quy nh t i i u 2 Ngh nh s 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 c a Qu c h i v vi c th c hi n thí i m t ch c qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy thành ph H Chí Minh và m t s t nh, thành ph khác tr c thu c Trung ương.
  2. - Ngư i nghi n ma túy cai nghi n t i cơ s cai nghi n ma túy t nguy n theo n i dung Gi y phép ho t ng cai nghi n ma túy quy nh t i i m b và i m d kho n 1 i u 3 Ngh nh s 147/2003/N -CP. Các cơ s ư c quy nh t i i m b kho n 1 này bao g m: Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n ma túy và cơ s cai nghi n ma túy t nguy n (sau ây g i chung là Trung tâm). 2. Phương pháp giáo d c: công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy là s d ng t ng h p các li u pháp y h c, li u pháp tâm lý v i các bi n pháp giáo d c. 3. N i dung giáo d c: a) H c văn hóa theo chương trình giáo d c thư ng xuyên bao g m: các chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch ; b túc trung h c cơ s ; b túc trung h c ph thông. b) Giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy (sau ây g i chung là giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách) bao g m: giáo d c chuyên ; giáo d c nhóm; giáo d c cá bi t và sinh ho t t p th . Tùy theo i u ki n cơ s v t ch t, thi t b d y h c, giáo viên và qu n h c viên b trí s lư ng ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy cho m t l p h c. M i l p h c không quá 50 ngư i (không k giáo d c cá bi t và sinh ho t t p th ). 4. Phân lo i h c viên: ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm sau th i gian i u tr c t cơn, gi i c và ph c h i s c kh e mà tham gia h c văn hóa; giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách, ư c phân lo i theo các tiêu chí như sau: a) Theo tu i, trình văn hóa và kh năng nh n th c; b) Theo b nh lý như m c các b nh nhi m trùng cơ h i ho c có b nh truy n nhi m nguy hi m không b o m i u ki n h c t p, giáo d c; c) Ngư i ã ch a tr , cai nghi n nhi u l n hay ngư i có hành vi gây r i nguy hi m ho c có ti n án, ti n s ; d) Theo k t qu cai nghi n, ph c h i s c kh e trong quá trình ch a tr , cai nghi n t p trung i v i ngư i sau cai nghi n ma túy. Căn c k t qu phân lo i theo các tiêu chí trên, Giám c Trung tâm chia ra các l p có n i dung, chương trình phù h p m b o k t qu công tác h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách t i cơ s . 5. Chương trình giáo d c a) H c văn hóa: th c hi n theo chương trình giáo d c do B Giáo d c và ào t o quy nh. b) Giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách: th c hi n theo n i dung, chương trình giáo d c do B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành sau khi th a thu n v i B Giáo d c và ào t o, B Y t và các cơ quan liên quan.
  3. 6. Th i gian: h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách ư c b trí phù h p v i chương trình ch a tr , cai nghi n ph c h i cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy như sau: a) i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm quy nh t i o n 1 và o n 3 i m b kho n 1 M c I c a Thông tư này thì th i gian h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách không quá 70% t ng s th i gian mà ngu i nghi n ma túy, ngư i bán dâm ang ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm. b) i v i ngư i sau cai nghi n ma túy quy nh t i o n 2 i m b kho n 1 M c I c a Thông tư này thì th i gian h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách không quá 35% t ng s th i gian ngư i sau cai nghi n ma túy ang sinh ho t và lao ng s n xu t t i Trung tâm. 7. Ngu n kinh phí: kinh phí th c hi n công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách theo quy nh t i Thông tư này ư c b trí trong d toán ngân sáchnhà nư c hàng năm theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành; t ngu n cung ng d ch v , lao ng s n xu t; óng góp c a i tư ng và các ngu n tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. Vi c l p d toán, phân b , ch p hành và quy t toán kinh phí th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách Nhà nư c. II. D Y VĂN HÓA, GIÁO D C PH C H I HÀNH VI, NHÂN CÁCH 1. H c văn hóa: ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy ang ch a tr , cai nghi n t i Trung tâm v i th i gian t 6 tháng tr lên và s c kh e h c t p, ư c quy n tham gia h c văn hóa. Trung tâm có trách nhi m t ch c các l p h c văn hóa phù h p v i trình c a t ng i tư ng như sau: a) Chương trình ti u h c: Th c hi n theo chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch a theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy chưa bi t ch ho c chưa bi t h t chương trình ti u h c. b) Chương trình trung h c cơ s : Th c hi n theo chương trình b túc trung h c cơ s theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy ã h c xong chương trình ti u h c ho c chưa h c h t chương trình trung h c cơ s . c) Chương trình trung h c ph thông: Th c hi n theo chương trình b túc trung h c ph thông theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy ã h c xong chương trình trung h c cơ s ho c chưa h c h t chương trình trung h c ph thông. d) Chương trình h c văn hóa quy nh t i kho n 1 m c II c a Thông tư này ư c giãn th i gian c a m i môn h c ho c t ng ph n c a bài h c, phù h p c i m tâm lý, s c kh e c a ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy, nhưng không quá 50% t ng th i gian theo yêu c u m i khóa h c và ph i b o m m c tiêu, n i dung và hư ng d n c a chương trình h c văn hóa theo quy nh.
  4. 2. Giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách: ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy sau khi ch a tr , cai nghi n ph c h i, s c kh e h c t p thì Trung tâm có trách nhi m t ch c giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách như sau: a) Giáo d c chuyên : - N i dung, chương trình giáo d c chuyên bao g m: giáo d c o c, giáo d c công dân và pháp lu t; xây d ng l i s ng, n p s ng có văn hóa; quan h ng x trong i s ng gia ình và xã h i; giáo d c lao ng và sinh ho t; giáo d c s c kh e và phòng, ch ng HIV/AIDS; giáo d c l ch s , an ninh qu c phòng và truy n th ng dân t c; quan i m c a ng và Nhà nư c i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy… nh m ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngu i bán dâm s m tái hòa nh p c ng ng. - N i dung, chương trình giáo d c chuyên chuyên sâu c n b sung ho c gi m nh hay tăng cư ng, phù h p c i m t ng nhóm ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy như sau: + i v i ngư i nghi n ma túy: n i dung, chương trình tăng cư ng giáo d c v c i m tâm, sinh lý, nh ng tác h i và y u t nh hư ng i v i ngư i nghi n ma túy… + i v i ngư i bán dâm: n i dung, chương trình c n tăng cư ng giáo d c gi i tính, tình d c an toàn và s c kh e sinh s n; lòng t tr ng, nhân phNm. + i v i ngư i nhi m HIV: n i dung, chương trình gi m nh v an ninh qu c phòng, giáo d c pháp lu t; tăng cư ng n i dung v tình thương yêu gia ình và c ng ng; bi n pháp, k năng phòng, ch ng HIV/AIDS. + i v i ngư i cai nghi n nhi u l n, có hành vi gây r i tr t t công c ng hay có ti n án, ti n s : n i dung, chương trình ph i tăng cư ng giáo d c pháp lu t v cai nghi n t p trung và áp d ng bi n pháp qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai nghi n. + i v i ngư i cai nghi n ma túy: n i dung, chương trình b sung giáo d c v lao ng và sinh ho t; nhân cách, o c và pháp lu t; tăng cư ng các bi n pháp phòng, ch ng tái ph m, tái nghi n ma túy. - i v i ngư i h c h t chương trình ti u h c và t 16 tu i tr xu ng: n i dung, chương trình ư c gi m nh , không ưa nh ng n i dung ph c t p, khó hi u so v i trình và l a tu i, tăng cư ng v giáo d c tâm lý, gi i tính và l a tu i; tình b n, tình yêu trong i s ng thanh niên. b) Giáo d c nhóm (tư v n nhóm): - N i dung, chương trình giáo d c bao g m: kh năng s ng, quan h ng x , các giá tr cu c s ng, ki n th c và kinh nghi m thay i l i s ng, nâng cao nh n th c xã h i… trong sinh ho t t i Trung tâm và c ng ng. - i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy c n nâng cao nh n th c thay i hành vi, hoàn thi n nhân cách c a t ng ngư i, ư c t ch c t 20 n 30 ngư i trên m t l p v i hình th c giáo d c như t a àm, h i th o, trao i thông tin, theo nh m c c a ngư i hư ng d n v i th i gian 90 phút trên m t bu i. c) Giáo d c cá bi t (tư v n cá nhân): - N i dung, chương trình giáo d c bao g m: nâng cao nh n th c các giá tr cá nhân, quy t c và giá tr xã h i v o c, tinh th n, l i s ng…
  5. - i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngưòi sau cai nghi n ma túy có hoàn c nh, tâm lý c bi t ho c nh ng ngư i vi ph m n i quy, quy ch c a Trung tâm, v i hình th c trao i thông tin, tham v n và i u tr tâm lý theo nh hư ng c a ngư i hư ng d n, trong th i gian t 20 pút n 45 phút trên m t bu i. d) Sinh ho t t p th : - N i dung, chương trình giáo d c bao g m: l ch s , truy n th ng dân t c, lòng yêu nư c; tình hình th i s , phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c… - i v i ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy tham gia các bu i sinh ho t t p th nhân các ngày l , k ni m c a dân t c; vui chơi gi i trí, th d c, th thao, văn hóa, văn ngh ; các bu i h c ngo i khóa, nâng cao i s ng tinh th n. 3. K t qu h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách: a) V h c văn hóa: - Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy hoàn thành chương trình xóa mù ch và giáo d c ti p t c sau khi bi t ch , n u i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, thì ư c xét công nh n, c p gi y ch ng nh n ngư i bi t ch , công nh n h c h t chương trình ti u h c. - Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy hoàn thành chương trình b túc trung h c cơ s , n u các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, thì ư c xét công nh n và c p b ng t t nghi p trung h c cơ s . Trư ng phòng Giáo d c và ào t o huy n, qu n, thành ph thu c t nh c p b ng t t nghi p trung h c cơ s . - Ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy hoàn thành chương trình b túc trung h c ph thông, n u các i u ki n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, thì ư c d thi t t nghi p trung h c ph thông và n u các i u ki n t t nghi p ư c c p b ng t t nghi p trung h c ph thông. Giám c S Giáo d c và ào t o c p b ng t t nghi p trung h c ph thông. b) V giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách: - Vi c t ch c các l p giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách ư c quy nh t i kho n 2 M c II c a Thông tư này, ph i có th i gian th o lu n, th c hành, vi t thu ho ch ho c ki m tra, hình th c vi t hay tr c nghi m cho m i l p h c hay khóa h c. - Giám c Trung tâm c p gi y ch ng nh n hoàn thành chương trình giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy, ng th i làm căn c ánh giá, nh n xét quá trình ch a tr , cai nghi n ph c h i t i cơ s . III. CƠ S V T CH T, TRANG THI T BN VÀ CH , CHÍNH SÁCH 1. Trong quá trình xây d ng, quy ho ch, nâng c p, m r ng cơ s ch a b nh trên cơ s quy mô ti p nh n, các Trung tâm ph i b trí các phòng h c văn hóa, giáo d c chuyên theo quy nh c a ngành giáo d c và s p x p các l p h c văn hóa, giáo d c chuyên luân phiên vào các bu i sáng, chi u, t i; riêng giáo d c nhóm, giáo d c cá bi t và sinh ho t t p th ư c b trí phù h p c i m v cơ s v t ch t c a t ng cơ s .
  6. 2. Thi t b d y h c: ph i b o m thi t b d y h c theo t ng c p h c; các thi t b âm thanh, èn chi u… cho các l p d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách; gi y bút, sách v … 3. Thư v n: có phòng h c và y các d u sách cho công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách và nh ng sách báo tham kh o c n thi t cho công tác này. 4. Ch , chính sách cho giáo viên, gi ng viên, báo cáo viên… th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Hàng năm các Trung tâm có trách nhi m d toán kinh phí b o m y thi t b d y h c; gi y, bút, sách v ; tài li u gi ng d y, h c t p và tài li u tham kh o; ch , chính sách cho cán b tham gia công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách t i cơ s , trình c p có thNm quy n phê duy t. IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M 1. Trách nhi m c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i: a) Ch trì, ph i h p v i S Giáo d c và ào t o và S Y t có trách nhi m tri n khai n i dung, chương trình giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy t i các Trung tâm. i v i n i dung, chương trình giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách chưa ư c quy nh thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m phê duy t, sau khi có ý ki n c a S Giáo d c và ào t o và S Y t , k c các d án ào t o, t p hu n trong nư c và qu c t ang th c hi n t i a phương; ng th i báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i t ch c tri n khai t i các Trung tâm. b) Ch o, hư ng d n và ki m tra các cơ s cai nghi n t nguy n th c hi n công tác d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy theo quy nh t i Thông tư này. c) Ch o, hư ng d n và t ch c b i dư ng, c p nh t ki n th c cho giáo viên th nh gi ng h tr d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách v c i m tâm, sinh lý ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy t i các Trung tâm. d) Ch o, xây d ng quy trình nh n xét, ánh giá và c p gi y ch ng nh n cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n, sau khi hoàn thành chương trình giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách t i cơ s . 2. Trách nhi m c a S Giáo d c và ào t o: a) Ch o th c hi n chương trình h c văn hóa: t ch c thi và c p b ng t t nghi p trung h c ph thông; ch o phòng Giáo d c và ào t o huy n, qu n, thành ph thu c t nh, t ch c xét công nh n và c p b ng t t nghi p trung h c cơ s cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy t i Trung tâm theo quy nh c a ngành giáo d c. b) Ph i h p tri n khai n i dung, chương trình giáo d c chuyên , c p nh t ki n th c, kh năng, th i lư ng, phương pháp và hình th c ho t ng giáo d c áp ng yêu c u c a ngư i h c; cách th c ánh giá k t qu phù h p c i m tâm sinh lý c a ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy. c) Ch o các Trung tâm giáo d c thư ng xuyên huy n, qu n, thành ph thu c t nh t o i u ki n v giáo viên d y văn hóa cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy, theo ngh c a Giám c các Trung tâm.
  7. d) T o i u ki n cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy, sau khi k t thúc th i h n ch a tr , cai nghi n t i các Trung tâm ư c ti p t c h c t p t i các cơ s giáo d c do ngành giáo d c qu n lý. ) Ch o, hư ng d n và t ch c t p hu n, b i dư ng kh năng sư ph m, phương pháp gi ng d y, tâm lý giáo d c cho i ngũ cán b giáo d c, qu n h c viên t i các cơ s ch a tr , cai nghi n. 3. Trách nhi m c a S Y t : a) Ch o, hư ng d n các cơ quan y t trong ph m vi qu n lý, t ch c khám s c kh e, ánh giá, phân lo i s c kh e c a ngư i nghi n ma tuý, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy theo các Tiêu chuNn phân lo i s c kh e ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1613/Q -BYT ngày 15/8/1997 c a B trư ng B Y t , các Trung tâm l a ch n i tư ng, b trí th i gian, phân chia l p h c phù h p v i t ng nhóm ngư i nghiên ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sai cai nghi n ma túy; tr các i tư ng nhi m HIV ã phát tri n sang giai o n AIDS, lao ph i ti n tri n ho c chưa ch a kh i, cơ th suy ki t. b) Hư ng d n s d ng t ng h p các li u pháp y h c, li u pháp tâm lý k t h p v i vi c d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách S Lao ng - Thương binh và Xã h i ph i h p v i S Giáo d c và ào t o ch o các Trung tâm b trí th i gian, phân chia l p h c phù h p cho t ng nhóm ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy. c) Ch o, hư ng d n và t ch c t p hu n, ph bi n, ki n th c v c i m ph c h i s c kh e; các b nh truy n nhi m c bi t là b nh lây truy n qua ư ng máu, ư ng tình d c và các bi n pháp phòng ng a lây nhi m do i ngũ giáo viên, qu n h c viên c a ngành lao ng, thương binh và xã h i và ngành giáo d c th c hi n d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách t i các Trung tâm. 4. Trách nhi m c a các Trung tâm: a) Trung tâm Ch a b nh - Giáo d c - Lao ng xã h i; cơ s qu n lý, d y ngh và gi i quy t vi c làm cho ngư i sau cai có trách nhi m: căn c s lư ng ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy t i cơ s , h ng năm xây d ng k ho ch t ch c các l p h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách; ng th i căn c n i dung, chương trình, th i gian t ch c các l p h c, xây d ng k ho ch kinh phí hàng năm báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i và S Giáo d c và ào t o trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t và t ch c tri n khai công tác này t i cơ s . b) Cơ s cai nghi n ma túy t nguy n có trách nhi m hàng năm th ng kê s lư ng ngư i nghi n ma túy theo trình văn hóa, báo cáo S Giáo d c và ào t o h tr vi c d y văn hóa; riêng công tác giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy ư c th c hi n theo quy nh t i Thông tư này. V. T CH C TH C HI N 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o S Lao ng - Thương binh và Xã h i, S Giáo d c và ào t o và S Y t qu n lý và t ch c tri n khai các chương trình, k ho ch v d y văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho i tư ng nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy, tri n khai trên a bàn t nh, thành ph .
  8. 2. S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, S Y t nghiên c u, kh o sát xây d ng các án t ch c h c văn hóa, giáo d c ph c h i hành vi, nhân cách cho ngư i nghi n ma túy, ngư i bán dâm và ngư i sau cai nghi n ma túy t i các Trung tâm trên a bàn t nh, thành ph . 3. Hàng năm, S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i S Giáo d c và ào t o và S Tài chính xây d ng k ho ch kinh phí trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t t ch c tri n khai; S Tài chính ch u trách nhi m b trí kinh phí m b o cho công tác này t i a phương. 4. C c phòng, ch ng t n n xã h i - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i V Giám c thư ng xuyên - B Giáo d c và ào t o và V i u tr - B Y t thư ng tr c giúp lãnh o các B hư ng d n th c hi n Thông tư này; hàng năm t ch c giao ban m t l n, t ng h p tình hình, báo cáo k t qu lãnh o các B . 5. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 08/TT-LB ngày 22/04/1996 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Giáo d c và ào t o hư ng d n v công tác xóa mù ch (sau xóa mù ch ) cho ngư i nghi n ma túy, ngư i m i dâm t i các cơ s ch a b nh. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v Liên b nghiên c u, gi i quy t./. KT. BTRƯ NG B Y KT. B TRƯ NG B GIÁO KT. B TRƯ NG B T D C VÀ ÀO T O LAO NG -THƯƠNG TH TRƯ NG TH TRƯ NG BINH VÀ XÃ H I TH TRƯ NG Nguy n Văn V ng Nguy n Th Xuyên àm H u c Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - VP Ch t ch nư c; - VP Qu c h i; - VPTW ng; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan TW c a các t ch c chính tr , xã h i; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - S L TBXH, S Giáo d c và ào t o, S Y t các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n QPPL, B Tư pháp; - Các V , C c, Ban, Vi n, Thanh tra thu c b L TBXH, b Giáo d c và ào t o, B Y t ; - V Pháp ch (B L TBXH, B Giáo d c và ào t o, B Y t ); - Phòng Công báo, Văn phòng Chính ph ; - Lưu VP B L TBXH, B Giáo d c và ào t o, B Y t C c PCTNXH (3), B L -TB&XH, V GDTX (3), B GD& T, V i u tr (3), B Y t .
Đồng bộ tài khoản