Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
145
lượt xem
20
download

Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thủ tục về thế chấp, cầm cố tài sản đối với doanh nghiệp Nhà nước và thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 01/TT-LB của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T LIªN  é   è  B S 01/TT­   µ Y   TH¸NG   N¨M   LB NG 03  7  1996  ñ A   C LIªN  é   © N   µ NG   µ   B NG H NH N íC   µI CH Ý NH      ­T   ­T PH¸P  íNG  É N   ñ   ô C   Ò   Õ   Ê P,  Ç M   è   µI S¶N   I  íI H D TH T V TH CH C CT  ®è V   DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  µ   ñ   ô C   NH N V TH T C«NG   CHøNG   îP  NG   Õ   Ê P,  Ç M   è   H ®å TH CH C C Vµ   B¶O  L∙NH  VAY   èN   © N   µ NG V NG H § Ó     µnh  thih ph¸p  Ët®∙  lu   quy  nh  Ò   Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n, t¹o ®Þ v th ch   c t     ®iÒu  Ön  Ën  î cho    ki thu l   i c¸c doanh  nghiÖp vay  èn    v ®Ó s¶n  Êt kinh doanh   xu     vµ  b¶o  d¶m   toµn  èn  an  v cho  vay  ña    chøc  Ýn  ông,li   é  µichÝnh   c c¸ctæ  td   ªnB T   ­ T    ph¸p ­ Ng ©n  µng  µ  íchíng dÉn  ñ tôcthÕ  Êp,cÇ m   è  µis¶n  i     h nh n     th     ch   c t  ®è víi  doanh  nghiÖp  µ   ícvµ  ñ tôcc«ng  Nh n   th     chøng  îp ®ång  Õ  Êp,cÇ m   è  h  th ch   c tµis¶n  µ    v b¶o    i  íim äi  µnh  Çn  l∙nh ®è v   th ph kinh  Õ    t khi vay  èn  ©n  µng   v ng h (sau ®©y  äilµTæ     g     chøc  Ýn  ông)nh  td   sau: I.THñ   ôC  Õ   Ê P,  Ç M   è   µI S¶N   I    T TH CH C CT  ®è VíIDOANH     NGHI Ö P   µ   íC NH N 1. Khi cÇn  Õ  Êp, cÇ m   è  µis¶n       th ch   c t  ®Ó vay  èn,doanh  v  nghiÖp  µ  ­ nh n íc lËp    danh  ôc    µis¶n  ïng    Õ  Êp  m c¸c t   d ®Ó th ch hoÆc   danh  ôc    µis¶n  m c¸c t   dïng    Ç m   è  ®Ó c c theo  É u   m quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy    îcC¬   t n ®Ó ®   quan  qu¶n  lývèn  ã  Èm  Òn    Ën.   c th quy x¸cnh 1.1.§èi víic¸c tµis¶n  µ bÊt  ng          l  ®é s¶n  µ   m doanh nghiÖp  µ  íc ® îc nh n     quyÒn  ïng    Õ  Êp  d ®Ó th ch theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët th×  Ëp  lu   l danh  ôc   m riªng (mÉu  è    s 01.TSTC), kÌm    theo    c¸c b¶n  èc  Êy  g gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ®Ê ®   n    hoÆc   cho    t  Õu  ã). thuª®Ê (n c 1.2.§èivíi   µis¶n  µ®éng        t  c¸c l  s¶n  µ   m doanh  nghiÖp  µ  íc® îcquyÒn  nh n     dïng    Ç m   è  ®Ó c c theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtth×  Ëp  lu   l danh  ôc  m riªng(mÉu     sè 02.TSCC)  Ìm  k theo    c¸c b¶n  èc  Êy  ê vÒ   Òn  ë  ÷u  g gi t   quy s h hoÆc   Òn   quy qu¶n  ýtµis¶n  Õu  ã). l    (n c 1.3.§èivíinh÷ng  µis¶n  µ        t  m ph¸p  Ëtquy  nh    Õ  Êp, cÇ m   è  lu   ®Þ khith ch   c ph¶i ® îc C¬       quan  qu¶n  ý cã  Èm   l   th quyÒn cho  Ðp  : d©y  ph nh   chuyÒn    s¶n xuÊt ®ång  é,c¬  ë  ¹ tÇng    b   s h  quan  äng..th× doanh  tr    . nghiÖp  µ  ícph¶ilËp nh n      danh  ôc  m riªng (theo m É u       01.TSTC  hoÆc   É u   m 02.TSCC)  µ    Þ   ¬   v ®Ò ngh C quan  qu¶n  ýcã  Èm  Òn  l   th quy cho  Ðp  ph b»ng    v¨n b¶n  îcdïng    Õ  Êp, ®  ®Ó th ch   cÇ m   è. c 2.  ¬   C quan  µi chÝnh  T  (Tæng  ôc  c qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹ l  v t  nh n     i doanh  nghiÖp    ë Trung  ng,C¬   ¬   quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n   i   nghiÖp  tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng    ¬ ­ sau  y   äi t¾t lµ C¬   ®© g       quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n) tiÕn hµnh    Ën  l  v t      x¸c nh cho doanh nghiÖp  µ  ícthuéc nh n     m × nh qu¶n  ýc¸c b¶ng  l    danh  ôc  µis¶n  doanh  m t  do  nghiÖp  Ëp  µ   µ   íc l m Nh n   giao  cho doanh  nghiÖp  qu¶n  ý cÇn  Õ  Êp, cÇ m   è    l  th ch   c ®Ó vay  èn  ¹    v t itæ chøc  Ýn  ông. td 2.1.§èivíi ÷ng  µis¶n  µ        nh t  m doanh nghiÖp  µ  íc® îcquyÒn  ïng    nh n     d ®Ó thÕ  Êp, cÇ m   è    ch   c nh quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti® 1.1  µ  v 1.2  ôc  µy  ×  ¬   m n th C quan 
  2. 2 qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  Õn hµnh    Ën  l  v t  ti   x¸cnh danh  ôc  µis¶n  µ    Õu  èghi m t  v c¸cy t    trªnb¶ng    danh  ôc  m theo m É u     quy  nh. ®Þ 2.2  èi víinh÷ng  µis¶n  §   t  quy  nh  ¹  iÓ m   m ôc  µy  ×  ¬   ®Þ ti ® 1.3  n th C quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  l  v t  chØ  Õn  µnh    Ën  ti h x¸c nh danh  ôc    µis¶n  µ    m c¸c t   v c¸c yÕu   è      t ghi trªn b¶ng danh  ôc   m sau    ã  khi c v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  cho  Ðp  ph doanh nghiÖp  µ  íc® îcdïng  µis¶n    Õ  Êp, cÇ m   nh n     t  ®Ó th ch   cè. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  td cho  vay  Õn hµnh  ti   xem   Ðt danh  ôc  µis¶n  Õ  x  m t  th chÊp, cÇ m   è  ña    c c doanh  nghiÖp  µ  íc®∙  îcC¬   nh n   ®   quan  qu¶n  ývèn  µ  µi l  v t  s¶n      Õn    Ën, trõ nh÷ng  µis¶n  ghi ý ki x¸c nh     t  kh«ng    iÒu  Ön  Õ  Êp, ®ñ ® ki th ch   cÇ m   è;haibªn  nh    ¹ tµis¶n  µm  ¬  ë  c    ®Þ gi¸l     i l c s cho  Öc    nh  è  Òn ® îc vi x¸c ®Þ s ti     vay,lËp hîp ®ång  Õ  Êp      th ch hoÆc   îp ®ång  Ç m   è  µis¶n. h  c c t  ViÖc  nh    µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  haibªn  Õ  Êp, cÇ m   è  ®Þ gi¸t   th ch   c do    th ch   c vµ  chøc  Ýn  ông  tæ  td tho¶  Ën    ¬  ë    Þ cßn  ¹ (sau    ∙  Êu  thu trªnc s gi¸tr   li  khi ® kh hao)  µ    thÞ  êng  ¹  a   ¬ng  ña  µis¶n    ¹  êi®iÓ m   ý  îp v gi¸c¶  tr ti®Þ ph c t  ®ã t i   th kh  ®ång. §èivíi   Þ quyÒn  ö  ông  t  × theo          tr   gi¸ sd ®Ê th   gi¸giao ®Êt    hoÆc   Òn thuª ti     ®Êt  ®èivíi®Êt  îc thuª)m µ   (    ®    doanh nghiÖp  ∙    íc theo    ña  û     ® tr¶tr   gi¸c U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh   ®Þ trong  ¹m    ph vi khung    Ön  µnh  ña  Ýnh  ñ. gi¸hi h c Ch ph 4. Danh  ôc  µis¶n  Õ  Êp    m t  th ch hoÆc   danh  ôc  µis¶n  Ç m   è  îclËp m t  c c®    thµnh  b¶n:m ét  2    b¶n u  ÷ t¹  chøc  Ýn  ông  l gi   itæ  td cho vay  èn  v trong suètthêi      gian thÕ  Êp, cÇ m   è  µ  ét    ch   c v m b¶n u  ¹  ¬   l t i quan  C qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  ¬i l  v t  n  x¸cnhËn.   5. Nh÷ng  µis¶n  ∙  îcC¬     t  ® ®   quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n    Ën  ang  l  v t  x¸c nh ® ® îcdïng  Õ  Êp, cÇ m   è  ¹  ét  chøc  Ýn  ông  ×    th ch   c ti m tæ  td th doanh nghiÖp  µ  nh níckh«ng  îckª khaib¶ng    ®      danh  ôc  m kh¸c ®Ó   îcx¸c nhËn    ®   hoÆc     Ðp  xin ph ® îcthÕ  Êp,cÇ m   è    ch   c vay  èn  ¹ bÊt kú  chøc  Ýn  ông  µo  v t i   tæ    td n kh¸c.N Õ u       tæ chøc  Ýn  ông  td ph¸thiÖn    doanh  nghiÖp  µ  íc nµo  è    µm    nh n   c ý l saiquy  nh   ®Þ nµy  × ®×nh  th   chØ ngay  Öc  vi cho  vay  èn  µ    ông    Ön  v v ¸p d c¸cbi ph¸p xö  ýtheo    l  quy  nh  ña  Ó  Ö  Ýn  ông  Ön  µnh.Nh÷ng  µnh    è    õa®¶o      ®Þ c th l t d hi h   h vic ý l   ®Ó kª khainhiÒu    b¶ng danh  ôc    m ®Ó vay  èn  ¹ nhiÒu  chøc  Ýn  ông,n Õu    v ti   tæ  td   ph¸t hiÖn  ÏbÞ    ètr cph¸p luËt. s   truyt   í     M ét  µis¶n  ïng    Õ  Êp, cÇ m   è  t  d ®Ó th ch   c cho  Òu  Çn  nhi l vay  ¹  ét    tim tæ chøc  Ýn  ông  ×  td th chØ   Çn    Ën  c x¸c nh b¶ng danh  ôc  µis¶n  Çn  u,    m t  l ®Ç c¸c lÇn cho  vay  sau  chøc  Ýn  ông  Çn  tæ  td c theo  âi®èi chiÕu    d    ®Ó tæng  è  Òn  s ti cho vay  kh«ng  îcvîtqu¸ møc  ®     quy  nh  víigi¸trÞ tµis¶n  Õ  Êp  Ç m   ®Þ so          th ch c cè  ∙  îctho¶ thuËn  nh    êng  îp cÇn    ®®     ®Þ gi¸,tr h  bæ sung thªm  µis¶n  Õ  Êp, t  th ch   cÇ m   è  c cho    è  Òn xinvay  × doanh  ®ñ s ti     th   nghiÖp  µ  ícph¶ilËp  nh n     danh  ôc   m tµis¶n      bæ sung. Trêng  îp  ét  µis¶n  îc dïng    Õ  Êp, cÇ m   è  hm t  ®  ®Ó th ch   c cho  Òu    nhi tæ chøc  Ýn  ông  ïng  ét  óc cho  td c m l  vay  ét  ù    u    ×  îc dïng  ét  m d ¸n ®Ç t th ®   m b¶ng  danh  ôc    ý  îp ®ång  Õ  Êp, hîp ®ång  Ç m   è  µis¶n  m ®Ó k h   th ch     c c t  cho  Òu    nhi tæ chøc  Ýn  ông. td 6. Trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  µ   íc kh«ng    îc nî  nh n   tr¶ ®   hoÆc   Þ  b tuyªn bè    ph¸  s¶n  ×  chøc  Ýn  ông  th tæ  td c¨n  vµo  îp  ng  Õ  Êp, hîp  cø  h ®å th ch   ®ång  Ç m   è  µis¶n  µ  c c t  v b¶ng danh  ôc  µis¶n  Õ  Êp  m t  th ch hoÆc   Ç m   è  µm  c cl c¬  ë    Þ  ¬  s ®Ò ngh c quan  µ  íccã  Èm  Òn  chøc  u    µis¶n  nh n   th quy tæ  ®Ê gi¸t   theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt®Ó     åinî.     thu h  
  3. 3 II  ñ   ôC  . TH T C«NG   CHøC   îP  NG   Õ   Ê P,  Ç M   è,  H ®å TH CH C C B¶O   L∙NH  VAY   Vè N   © N   µ NG NG H 1. M çi  Çn  Õ  Êp, cÇ m   è    l th ch   c hoÆc   b¶o l∙nh,haibªn  Õ  Êp, cÇ m   è     th ch   c hoÆc   bªn b¶o    µ  chøc  Ýn  ông  l∙nhv tæ  td ph¶iký  Õt      k v¨n b¶n  theo  ×nh  h thøc  lµ hîp  ng  Õ  Êp, hîp ®ång  Ç m   è    ®å th ch     c c hoÆc   îp  ng  h ®å b¶o l∙nh,kÌm    theo  giÊy  ê vÒ   Òn  ë  ÷u  µis¶n  t   quy s h t  hoÆc  b¶ng danh  ôc   µis¶n  Õ  Êp, m t  th ch   cÇ m   è  ®èivíi c(    doanh  nghiÖp  µ  íc). nh n   1.1.Hîp  ng  Õ  Êp, hîp ®ång  Ç m   è    ®å th ch     c c hoÆc   îp ®ång  h  b¶o    Ëp l∙nhl   thµnh  b¶n  ã  4  c chøng  Ën  ña  ¬  nh c c quan  c«ng  chøng  µ  íc hoÆc   nh n   chøng  thùc cña  û     U ban  ©n  ©n  Êp  Ön, quËn, thÞ    µnh  è  éc  nh d c huy     x∙,th ph thu tØnh  (sau  y   äi chung  µ Uû   ®© g   l  ban  ©n   ©n   Êp  nh d c huyÖn)  theo quy  nh   ¹ ®Þ t  i ®iÓ m     ôc  µy  µ  4  1.3 m n v c¶  b¶n  u   ã    Þ ngang  ®Ò c gi¸tr   nhau.ViÖc  µm  ñ tôc   l th     c«ng chøng  îctiÕn hµnh  ®    sau    cho  khibªn  vay  ng    Öt cho  ®å ý duy   vay  µ  v tho¶  thuËn  ý  îp ®ång. kh  ­1    b¶n  thÕ  Êp,cÇ m   è  bªn  ch   c (bªnvay)hoÆc   b¶o    ÷.     bªn  l∙nhgi ­ 1    b¶n  chøc  Ýn  ông  tæ  td (bªn cho    vay)gi÷ cïng víic¸c b¶n  èc  Êy  ê         g gi t   së  ÷u  µis¶n  h t  hoÆc  danh  ôc   µis¶n  Õ  Êp,  Ç m   è  ®èi víidoanh  m t  th ch c c(    nghiÖp  µ  íc). nh n ­ 1    b¶n  ¬  c quan  ¨ng  ý  Õ  Êp, cÇ m   è  ÷ (nÕu  µtµis¶n  ã  ¨ng  ® k th ch   c gi   l    c® ký  Õ  Êp,cÇ m   è). th ch   c ­ 1    b¶n u  ¹  ¬  l t i quan  c c«ng  chøng  µ  íchoÆc   û   nh n   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn  ¬ichøng  Ën. n  nh 1.2.Chøng  Ën  ña  ¬    nh c c quan  c«ng  chøng  µ  íchoÆc   û   nh n   U ban  ©n  nh d©n  Êp  Ön  µ x¸c thùc viÖc  ý  Õt  îp  ng  Õ  Êp, cÇ m   è  c huy l      k k h ®å th ch   c hoÆc   b¶o    ña    l∙nh c hai bªn, tÝnh  îp    h ph¸p  ña    Êy  ê kÌm  c c¸c gi t   theo  µ  µm  ¬  ë  vl cs ph¸p lý®Ó   ö  ýtranhchÊp,®Êu    µis¶n  Õ  Êp,cÇ m   è      x l      gi¸t   th ch   c hoÆc   b¶o    l∙nh cña    li   c¸cbªn  ªnquan. 1.3.Ph¹m      vic«ng  chøng: ­ §èivíinh÷ng  µis¶n  µ bÊt  ng       t  l  ®é s¶n,®éng    s¶n  µ   m ph¸p  Ëtcã    lu   quy ®Þnh   ph¶i ®¨ng  ý    k quyÒn  ë  ÷u; tµis¶n  µ   sh    m ph¸p  Ët kh«ng  lu   quy  nh   ®Þ ®¨ng  ýquyÒn  ë  ÷u  ng  l  s h nh tæng    Þ c¸c tµis¶n  ña  îp ®ång  Õ  Êp, gi¸tr       c h  th ch   cÇ m   è  c hoÆc   b¶o    õ 50  l∙nht   (n¨m  ¬i)tr Öu ®ång  ëlªnth×  îp  ng  Õ  m  i   tr     h ®å th chÊp, hîp  ng  Ç m   è    ®å c c hoÆc   îp  ng  h ®å b¶o    Êt  Õtph¶i cã  l∙nh nh thi     chøng  nhËn  ña  ¬  c c quan  c«ng  chøng  µ  íc hoÆc   nh n   chøng  ùc cña  û   th   U ban  ©n   nh d©n  Êp  Ön. c huy ­  èi víinh÷ng  µis¶n  §   t  kh¸c ngoµi quy  nh     ×  Öc  Çn      ®Þ trªn th vi c chøng  nhËn  hay kh«ng  ña  ¬  c c quan  c«ng chøng  µ  íchoÆc   nh n   chøng  ùc cña  û   th   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  µo  îp ®ång  Õ  Êp, hîp ®éng  Ç m   è  nh d c huy v h  th ch     c c hoÆc   hîp ®ång    b¶o    µdo    thÕ  Êp, cÇ m   è  l∙nhl   haibªn  ch   c hoÆc   b¶o    µ  chøc  l∙nhv tæ  tÝn  ông  d tho¶ thuËn.   2.KhitiÕn hµnh       chøng  Ën  îp ®ång  Õ  Êp,hîp ®ång  Ç m   è,hîp nh h   th ch     c c    ®ång b¶o    × c«ng  l∙nhth   chøng    viªnhoÆc     é  îcgiao tr¸chnhiÖ m  ña  û   c¸n b ®       cU ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy ph¶ikiÓm    y      Õu  ècña  îp ®ång  µ    tra®Ç ®ñ c¸cy t  h  v
  4. 4 c¸c giÊy  ê kÌm    t  theo    nh b¶n  èc  Êy  ê vÒ   Òn  ë  ÷u  g gi t   quy s h hoÆc   qu¶n  ýtµi l    s¶n,b¶ng    danh  ôc  µis¶n  Õ  Êp, cÇ m   è  ®èivíidoanh  m t  th ch   c(    nghiÖp  µ  ­ nh n íc). 3.§Þa  iÓ m     ® c«ng  chøng: §èivíitµis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  ×  Öc      c® k quy s h th vi chøng  Ën  îp ®ång  nh h   thÕ  Êp,hîp ®ång  Ç m   è  ch     c c hoÆc   îp ®ång  h  b¶o    îcthùc hiÖn  ¹ Phßng  l∙nh®     t  i c«ng chøng  µ  íchoÆc   û   nh n   U ban  ©n  ©n  Êp  Ön  ¬i®¨ng  ý  µis¶n  nh d c huy n  k t  ®ã. II   Ö U   ùC  IHI . L THI  µ NH H 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý.   tn c hi l     k 2. M äi  iÒu    ® kho¶n  quy  nh  ¹ c¸c Th«ng   íc®©y    íi ®Þ ti     ttr   tr¸v   i Th«ng   µy  tn h Õt  Öu  ùcthi µnh. hi l     h 3. ViÖc  öa  æi, bæ     s®   sung   c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   µy  Bé  ëng  é  ®Þ ti  tn do  tr B Tµi chÝnh, Bé   ëng  é    ph¸p  µ  èng  c  ©n   µng  µ   íc quyÕt     tr BT v Th ®è Ng h Nh n     ®Þnh. 4. Tæ     chøc  Ýn  ông,C¬   td   quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp,C¬     quan  C«ng  chøng  µ  ícvµ    n  Þ  ªnquan  ã  nh n   c¸c®¬ v li   c tr¸chnhiÖ m     thihµnh    Th«ng   µy. Qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  íng  ¾ c   Çn  tn   tr th hi c v m c ph¶n  ¸nh  Þp  k thêivÒ     é      Õt.   LiªnB ®Ó gi¶i quy  Tªn doanh nghiÖp  µ  íc                       éng  µ    éichñ  Üa  nh n                       C ho x∙h   ngh ViÖtNam                                        §éc  Ëp ­ Tù  ­ H¹nh                                         l     do    phóc §Þa  chØ:.. . .....      . . .....      . . M É U:  01.TSTC THEO   TH«NG     T LIªN  é: B TµichÝnh       ­T ph¸p ­NHNN    Sè  1013/TT­ ngµy  LB  3/7/1996 DANH   ô C   µI S¶N   Õ   Ê P   ñ A   M T  TH CH C DOANH   NGHI Ö P   µ   íC  NH N VAY   èN   © N   V NG Hµ NG Sè  Tªn  µi t  Sè  Sè  Êy  ê vÒ   gi t   DiÖn   Nguyªn  Gi¸trÞ    TT s¶n hiÖu  quy Ò n   ö  s tÝch  gi¸  cßn  ¹i l  tµis¶n   dông  t  ®Ê ®Êt (1000®) (1000®) (nÕu  ã) c
  5. 5 Céng     .. Ngµy...    .   th¸ng..n¨m    . 19...       ý  Õn        ki         Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è cña  ¬   C quan  qu¶n  ývèn  l       doanh        nghiÖp  µ  íc nh n vµ  µis¶n  ¹ doanh  t  t  i nghiÖp      (Ký    ng  Êu)                          ý    ng        tªn,®ã d                         (K tªn,®ã dÊu)  Tªn  doanh  nghiÖp  µ  íc nh n        Céng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi   Nam                                   éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc        § l    do   ph §Þa  chØ:.. . .....      . . .....      . . M É U   è:  S 02.TSCC Th«ng   ªnBé: tli   TµichÝnh       ­T ph¸p ­NHNN    Sè  1013/TT­ ngµy  LB  3/7/1996 DANH   ô C   µI S¶N   Ç M   è   ñ A   M T  C CC DOAN H   NGHI Ö P   µ   íC  NH N VAY   è N   © N   µ NG V NG H Sè  Tªn  µi t  Sè  Sè  Êy  ê vÒ   gi t   DiÖn   Nguyªn  Gi¸trÞ    TT s¶n hiÖu  quy Ò n   ö  s tÝch  gi¸  cßn  ¹i l  tµis¶n   dông  t  ®Ê ®Êt (1000®) (1000®)  (nÕu  ã) c §Õn:.. . Céng ..  µy... . Ng  th¸ng..n¨m    . 19...
  6. 6           Õn        ý ki Tæng  gi¸m ®èc  (Gi¸m  ®èc) cña  ¬   C quan  qu¶n  ývèn  l     doanh      nghiÖp  µ  íc nh n vµ  µis¶n  ¹ doanh  t  t  i nghiÖp     ý    ng  Êu)   (K tªn,®ã d   (Ký  tªn,  ®ãng  dÊu) 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản