intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9/11/2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch B é  th¬ n g   ¹i    m ­ bé  k Õ   o¹ch vµ ® Ç u   h t ­  b é  c«n g  n g hi Ö p  sè 02/2002/TTLT/BT M/ B K H § T/ B C N n g µ y 28  th¸ng 02 n¨ m   2002 ®i Ò u  ch Ø n h  vµ h íng d É n   thùc hi Ö n  T h « n g  t Liªn tÞch sè 25/2001/TTLT/BT M­B K H § T­B C N  n g µ y  9  th¸ng  11 n¨ m  2001 Ngµy  9/11/2001 Liªn tÞch  Th¬ng      KÕ     Bé  m¹i ­ Bé  ho¹ch  §Çu       vµ  t ­ Bé C«ng  nghiÖp  ban  ®∙  hµnh  Th«ng     t LiªntÞch  25/2001/TTLT/BTM­BKH§T­ sè  BCN  híng dÉn    viÖc thùc hiÖn  ng¹ch hµng    h¹n    dÖt  may  xuÊt khÈu    vµo  tr thÞ  ­ êng  EU,  Canada,Thæ     NhÜ   n¨m  Kú  2002; C¨n  t×nh  cø  h×nh  thùc hiÖn      h¹n ng¹ch 2    th¸ng®Çu     n¨m  2002; Bé Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch  §Çu   Bé  vµ  tvµ  C«ng  nghiÖp ®iÒu chØnh  vµ híng dÉn thùc hiÖn    bæ sung Th«ng   Liªn tÞch  25/2001/TTLT/BTM­ t   sè  BKH§T­BCN  ngµy  th¸ng11  9    n¨m 2001  sau: nh  1.Bæ     sung  môc    I­Quy  ®Þnh  chung: Bæ   sung vµo  cuèicña    c©u  ®Çu  (dßng  6        thø  tõdíi lªn)côm           tõ“… trõh¹n ng¹ch cña    tho¶ thuËn    níccã    riªng­ nÕu    c©u     cã)”vµ  ®Çu   îcviÕtl¹ lµ:“N¨m  ®         i 2002  thùc hiÖn  viÖc cÊp  giÊy phÐp  xuÊt khÈu    (E/L)tù ®éng      ®èi      víitÊtc¶  c¸c chñng  i   lo¹ hµng  dÖt  may  (Cat.)  xuÊt khÈu    vµo  thÞ  êng  tr EU, Canada  vµ  Thæ  NhÜ   kÓ   h¹n  Kú  c¶  ng¹ch  ASEAN   chuyÓn  nhîng    (trõh¹n ng¹ch  cña    níc cã tho¶ thuËn    riªng­nÕu     cã)”. 2.§iÒu    chØnh  kho¶n    1,môc     II thùc hiÖn    ­   h¹n ng¹ch: Kho¶n    1,môc    îc®iÒu  II   ® chØnh  b»ng  ®o¹n  sau: “TÊt c¶    h¹n  ng¹ch xuÊt khÈu  hµng  dÖt  may  sang c¸c thÞ  êng  tr EU,  Canada,Thæ     NhÜ   n¨m  Kú  2002  îccÊp  ®   giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    (E/L)tù®éng.       Khimøc    xuÊtkhÈu    (cÊp E/L)®¹t50%       tæng    h¹n ng¹ch c¬  trong quý    së    I/2002;   70%  trong quý  /2002 hoÆc     II   90%  trong quý  I quý    II vµ  IV/2002    sÏngõng  cÊp  giÊy phÐp    xuÊtkhÈu      tù®éng”. Sau    khingõng  cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu    (E/L)tù ®éng, h¹n        ng¹ch cßn  l¹® îcthùc hiÖn  sau:     i   nh  1. LiªnBé      Th¬ng        m¹i­ KÕ ho¹ch vµ    §Çu     t­ C«ng  nghiÖp    sÏgiao cho      c¸c ®¬n   vµ    vÞ  Uû ban  Nh©n   d©n   c¸c thµnh phè    Hµ Néi,Thµnh    phè    Hå ChÝ   Minh,H¶i Phßng, §µ        N½ng     vµo  c¨n cø  møc  thùc hiÖn  ng¹ch n¨m    h¹n    2001  vµ  n¨m 2002,trong ®ã   tiªnc¸c ®¬n  cã      u      vÞ  hµng  s¶n  ®∙  xuÊt chê    xuÊt khÈu, ®∙      nhËp  khÈu  nguyªn phô    liÖu,®∙    mua   nguyªn phô        liÖu ®Ó s¶n  xuÊt,®∙  hîp   ký    ®ång  xuÊt khÈu    (®Æc   biÖt lµ c¸c hîp        ®ång  ký      ®∙  víic¸c nhµ  c«ng  nghiÖp  thuéc EU).   2.C¸c    quy  ®Þnh  kh¸ccña    Th«ng   ªntÞch  Th¬ng     KÕ   tli   Bé  m¹i­Bé  ho¹ch   vµ  §Çu     C«ng  t­ Bé  nghiÖp  25/2001/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng 9    11 n¨m 2001  vÉn    gi÷nguyªn hiÖu    lùc. Th«ng   ªntÞch  tli   nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2