intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
252
lượt xem
34
download

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính và Tổng cục Địa chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn Þ ch c ñ a n g © n  h µ n g  n h µ  n íc vi Ö t na m  ­ B é  t p h¸p ­   t b é  c«n g  an  ­  é   µi c h Ý n h   æ n g  c ô c ® Þ a  ch Ý n h  s è  BT ­ T 03/2001/TTLT/N H N N­B T P­B C A ­B T C­T C § C  n g µ y 23  th¸ng 4 n¨ m  2001 h ­ í ng d É n  vi Ö c x ö  lý  µi t  s¶n b¶ o  ® ¶ m  ti Ò n vay ® Ó   thu h åi n î ch o  c¸c  æ  t ch øc  t Ý n d ô n g C¨n cø  kho¶n 2  §iÒu 39  NghÞ  ®Þnh  sè  178/1999/ N§­CP  ngµy  29/12/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v b¶o  ¶m   Òn vay  ña    chøc  Ýn  ông  ® ti   c c¸c tæ  td vµ    c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan;      li   § Ó   ùc  Ön  Öc  ö  ý tµis¶n  th hi vi x l     b¶o  ¶m   ® nh»m  thu  åi nî cho      h   c¸c tæ chøc    ông,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  é    tind   h Nh n     B T ph¸p,Bé    C«ng    é  µi  an,B T chÝnh  µ  v Tæng   ôc  Þa  Ýnh  èng  Êt híng  Én  Öc  ö  ýtµis¶n    c§ ch th nh   d vi x l     b¶o ®¶m   Òn vay      åinîcho    åchøc  Ýn  ông    ti   ®Ó thu h     c¸ct   td nh sau: A. N H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  C H U N G I.M äi    kh¸ch hµng    vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  ã  Üa  ô    î khi v ti tæ  td c ngh v tr¶n     ®Õ n   ¹n  h hoÆc     î tr ch¹n  tr¶n   í   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët.Bªn  lu   b¶o      l∙nhcho kh¸ch hµng    vay  èn  ¹  chøc  Ýn  ông  ã  Üa  ô    î thay cho  v ti tæ  td c ngh v tr¶n     kh¸ch  hµng  vay,n Õu    kh¸ch hµng    vay  kh«ng  ùc hiÖn  th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  ng   ®ó nghÜa  ô    î. v tr¶n Trong  êng  îp  tr h kh¸ch  µng  h vay, bªn    b¶o    l∙nh kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   thùc hiÖn    kh«ng  ng  Üa  ô    î,th× tµis¶n  ng    ®ó ngh v tr¶n       ®ï ®Ó b¶o  ¶m   Üa  ® ngh vô    î t¹ tæ  tr¶n   i chøc  Ýn  ông    td (sau  y  äichung  µtµis¶n  ®© g   l    b¶o  ¶m)  îcxö  ® ®  lý®Ó     åinî.   thu h   II  µi s¶n  .  T b¶o  ¶m   îc xö  ýtheo  ¬ng  ® ®   l  ph thøc  ∙  ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông  td hoÆc   îp  ng  Ç m   è, hîp  ng  Õ  Êp, hîp  ng    h ®å c c   ®å th ch   ®å b¶o l∙nh (sau  y   äi chung  µ hîp  ng    ®© g   l  ®å b¶o  ¶m)  ÷a  chøc  Ýn  ông  µ  ® gi tæ  td v kh¸ch hµng    vay,bªn    b¶o    l∙nh(sau  y   äichung  µ bªn  ®© g   l  b¶o  ¶m). Trong  ­ ®   tr êng  îp    h c¸c bªn  kh«ng  ö  ý ® îc tµis¶n  x l      b¶o  ¶m   ® theo  ¬ng  ph thøc  ∙  ® tho¶   thuËn,th×  chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ñ  ng    ông    ¬ng    tæ  td c quy ch ®é ¸p d c¸c ph thøc  ö  x lýtµis¶n     b¶o  ¶m.  µis¶n  ® T  b¶o  ¶m   îcxö  ýtheo c¸cph¬ng  ® ®   l     thøc sau  y:   ®© 1. B¸n  µis¶n    t  b¶o  ¶m:  ® B¸n  µis¶n  t  b¶o  ¶m   µviÖc  chøc  Ýn  ông  ® l  tæ  td hoÆc   bªn b¶o  ¶m   ® hoÆc     c¸c bªn  èihîp ®Ó   tµis¶n  ùctiÕp cho  êi ph     b¸n    tr     ng   mua hoÆc   û  Òn  u quy cho  thø  b¸n tµis¶n  bªn  ba      cho  êimua. ng   Bªn thø  ® îc uû  Òn  ba    quy b¸n  µis¶n  ã  Ó  µ Trung  ©m   t  c th l   t b¸n  u     ®Ê gi¸ tµis¶n    hoÆc  doanh nghiÖp  ®Êu     µis¶n  b¸n  gi¸t   hoÆc   chøc  ã  tæ  c chøc  n¨ng  ® îcmua  µis¶n        t  ®Ó b¸n. 2. NhËn  Ýnh  µis¶n    ch t  b¶o  ¶m   Ó   ® d thay thÕ    cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  vi th   ngh vô  îc b¶o  ¶m:  Ën  Ýnh  µis¶n  ®  ® Nh ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay thÕ    cho  Öc  ùc vi th   hiÖn  Üa  ô  îcb¶o  ¶m   µviÖc  chøc  Ýn  ông  ùctiÕp nhËn  µis¶n  ngh v®  ® l  tæ  td tr     t  b¶o  ¶m,  Êy gi¸tµis¶n  ® l    b¶o  ¶m   îc®Þnh      ö  ýlµm  ¬  ë    ® ®  gi¸khix l   c s ®Ó thanh  to¸nnî gèc,l∙vay,l∙qu¸ h¹n  ña  b¶o  ¶m        i       c bªn  i ® sau    õ®i      Ý  khitr   c¸cchiph kh¸c 
 2. 2 (nÕu  ã) vµ  îc tiÕp  Ën  µis¶n    c  ®  nh t  ®ã theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng    µy  µ    t n v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   3. NhËn      c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  µ   ti     m bªn  thø  ph¶itr¶hoÆc   ba     ph¶igiao    cho  b¶o  ¶m:  Ën    bªn  ® Nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  µ   thø  ph¶itr¶hoÆc   ti     m bªn  ba     ph¶igiao    cho bªn  b¶o  ¶m   µ viÖc  chøc  Ýn  ông  ùctiÕp  Ën  ® l  tæ  td tr   nh kho¶n  tiÒn hoÆc   µis¶n  µ   t  m bªn  thø  ph¶itr¶hoÆc   ba     ph¶igiao    cho bªn b¶o  ¶m   ® theo    ñ  ôc quy  nh   ¹  c¸c th t   ®Þ t iTh«ng   nµy  µ    t v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p  luËt. II     ITæ chøc  Ýn  ông  ã  Òn  . td c quy chuyÓn giao quyÒn    åinîhoÆc   û    thu h     u quyÒn  cho  bªn  ba  ö  ýtµis¶n  thø  x l     b¶o  ¶m.  ® Bªn  ba  thø  ph¶ilµtæ      chøc  ã   ct c¸ch ph¸p  ©n  µ  îc thùc  Ön  Òn  nh v®  hi quy thu  åi nî hoÆc   ö  ý tµis¶n    h   x l    b¶o ®¶m  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Trong  êng  îp  îc tæ  tr h ®   chøc  Ýn  ông  td chuyÓn giao  Òn  quy thu  åi nî, h   bªn  thø  cã  Òn  ùc hiÖn    Ön  ba  quy th   c¸c bi ph¸p    håi nî hoÆc   ö  ýtµi ®Ó thu      x l    s¶n  b¶o  ¶m    tæ  ® nh chøc  Ýn  ông. Trêng  îp  îc tæ  td   h ®   chøc  Ýn  ông  û  td u quyÒn  ö  ýtµis¶n,th×  x l      bªn  thø  ® îc xö  ýtµis¶n  ba    l     b¶o  ¶m   ® trong ph¹m      vi ® îcuû  Òn.   quy IV.ViÖc  ö  ýtµis¶n    x l    b¶o  ¶m   ® ph¶itu©n  ñ nguyªn t¾c    th     c«ng  khai, ñ    th tôc ®¬n    gi¶n,thuËn  Ön,nhanh  ãng,b¶o  ¶m   Òn, lî Ých  ña        ti   ch   ® quy   i c c¸c bªn vµ  ÕtkiÖm    Ý. ti   chiph   V.  Trong  êng  îp chñ  ë  ÷u  µis¶n  tr h  s h t  b¶o  ¶m   Þ   ëitè vÒ   ét  µnh  ® b kh     m h viph¹m  éikh«ng  ªnquan  n   Öc    t  li   ®Õ vi vay  èn  ña  chøc  Ýn  ông  v c tæ  td hoÆc   kh«ng  ªnquan  n   ån  èc  ×nh  µnh  µis¶n  li   ®Õ ngu g h th t  b¶o  ¶m,  × tµis¶n    ® th     b¶o ®¶m   ña  êi ®ã   c ng   kh«ng  Þ   biªn vµ  îc xö  ý theo  b kª    ®   l  quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  t nµy,trõtr ng  îp ph¸p luËtcã     ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. VI.C¸c  ¬    c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  ã  nh n   th quy c tr¸chnhiÖm   ¹o®iÒu  Ön    t  ki thuËn  î  ùc hiÖn    Ön  l ith   , c¸c bi ph¸p cÇn  Õt®Ó   ç  î chøc  Ýn  ông  ö  ý   thi   h tr tæ  td x l  tµis¶n    b¶o  ¶m   ® theo c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy  µ       ®Þ t i tn v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt   B. M é T  S è  Q U Y  § Þ N H  C ô  T H Ó  V Ò  T H ñ  T ô C   X ö  L ý  T µ I S ¶ N  B ¶ O  § ¶ M   I. ö  lý t µi  X  s¶n b ¶ o  ® ¶ m  theo tho¶ thu Ë n 1. Tµis¶n     b¶o  ¶m   îcxö  ýtheo  ® ®   l  tho¶ thuËn  ÷a tæ    gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn  b¶o  ¶m   ¹ hîp ®ång  Ýn  ông  ® t    i td hoÆc   îp ®ång  h  b¶o  ¶m.  ® C¸c  cã  Ó  bªn  th tho¶ thuËn  öa  æi,bæ     s®   sung  hoÆc  tho¶ thuËn  íivÒ   Öc  ö  ýtµis¶n      m   vi x l     b¶o ®¶m.  Öc  Vi tho¶ thuËn  µy    n ph¶ilËp thµnh       v¨n b¶n. 2. Tríc khixö  ýtµis¶n        l    b¶o  ¶m,  chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn    ñ ® tæ  td th   c¸c th   tôcsau  y:    ®© 2.1     . Tæ chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho bªn b¶o  ¶m   ® vÒ   Öc  ö  ýlµi vi x l     s¶n  b¶o  ¶m   µ  ¨ng  ý  ® v® k th«ng  yªu cÇu  ö  ýtµis¶n    b¸o    x l    b¶o
 3. 3 ®¶m   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¨ng  ý    ® k giao dÞch    b¶o  ¶m   Õu  ® (n giao  dÞch b¶o  ¶m     ∙  îc®¨ng  ý). ® ®ã ® ®   k a.V¨n    b¶n  th«ng  xö  ýtµis¶n  b¸o  l     b¶o  ¶m   ã    éidung  ñ  Õu    ® c c¸cn   ch y sau ®©y: ­Lý  xö  ýtµi   do  l     s¶n  b¶o  ¶m; ® ­Gi¸trÞnghÜa  ô  îcb¶o  ¶m;     v®  ® ­Lo¹itµis¶n  ö  ý: Æc   iÓ m,  Êtl ng,sè îng;      x l  ® ® ch  î   l ­Ph¬ng    thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m; ® ­Thêi®iÓ m   ö  ýtµis¶n      x l    b¶o  ¶m;  ® ­Thêih¹n  µ  a  iÓ m       v ®Þ ® chuyÓn  giao tµis¶n     b¶o  ¶m   Õu  ã); ® (n c b. Tæ     chøc  Ýn  ông  n  nh  êi®iÓ m   ö  ýtµis¶n  td Ê ®Þ th   x l    b¶o  ¶m   ® trong  th«ng  b¸o  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m,  ng  ® nh kh«ng  îc sím  ¬n  ngµy  i  íitµi ®  h 7  ®è v     s¶n  Ç m   è,15  µy  i víi µis¶n  Õ  Êp, kÓ   õ ngµy  ¨ng  ý  c c   ng ®è       t th ch   t   ® k th«ng   b¸o yªu cÇu  ö  ýtµis¶n    x l    b¶o  ¶m   ¹ c¬  ® t   quan  ¨ng  ý  i ® k giao dÞch    b¶o  ¶m.  èivíi ® §   giao dÞch    b¶o  ¶m   ® kh«ng ph¶i®¨ng  ý    k hoÆc   a  ¨ng  ý  c¬  ch ® k do  quan  ¨ng  ® ký  èc    qu giagiao dÞch    b¶o  ¶m   a  ¹t®éng, th× thêithêih¹n  ngµy  µ    ® ch ho           7  v 15 ngµy  nªu    îc tÝnh  õ ngµy  chøc  Ýn  ông  öith«ng  trªn®   t  tæ  td g  b¸o  ö  ýtµis¶n  x l    cho bªn  b¶o  ¶m.  ® Trong  êng  îp tµis¶n  tr h   b¶o  ¶m   ã  ® c nguy  ¬  Ô      háng  c d h  th×  chøc  Ýn  ùng  îc xö  ýtµis¶n  tæ  td ®   l    ngay  sau    khith«ng b¸o  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m. ® 2.2.Bªn    b¶o  ¶m   èi hîp  íitæ  ® ph   v   chøc  Ýn  ng  ùc  Ön    Ön  t ®ô th hi c¸c bi ph¸p  Èn  Þ   chu b cho  Öc  ö  ýtµis¶n  vi x l     b¶o  ¶m     µn  ® nh b giao tµis¶n     b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ng, bµn  tæ  t ®ô   giao  Êy  ê cã  ªnquan  n   µis¶n  gi t   li   ®Õ t   b¶o  ¶m   ® theo  cÇu  ña  chøc  Ýn  ông  yªu  c tæ  td (trong tr ng  îp bªn   ê h   b¶o  ¶m   ® hoÆc     bªn thø  gi÷ giÊy tê,tµis¶n  ba        b¶o  ¶m), t¹o®iÒu  Ön  ®    ki cho  bªn  mua  xem   µis¶n  t  vµ  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p cÇn  Õtkh¸c®Ó   ö  ýtµis¶n    thi     x l    b¶o  ¶m. ® Trong  êng  îp bªn  tr h  b¶o  ¶m   ® hoÆc  bªn thø  gi÷ giÊy  ê,tµis¶n    ba    t    b¶o ®¶m  (sau  y   äichung  µ bªn  ÷ tµis¶n  ®© g   l  gi     b¶o  ¶m), tæ  ®   chøc  Ýn  ông  n  td Ê ®Þnh  µy  ng giao giÊy tê,tµis¶n      ö  ýtrong th«ng    ö  ýtµis¶n          ®ã ®Ó x l     b¸o x l     b¶o ®¶m;  Õu  n bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® kh«ng  ùc hÝÖn,  ×  chøc  Ýn  ùng  th   th tæ  td cã  Òn  quy yªu  Çu    ¬  c c¸c c quan  ã  Èm   Òn  dông    Ön  c th quy ¸p  c¸c bi ph¸p  éc  bu bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® ph¶igiao  Êy  ê,tµis¶n    gi t     theo    nh  ¹  ôc    qui ®Þ ti m XI phÇn  B. 3. Tæ     chøc  Ýn  ông  Õn hµnh  Ëp biªnb¶n  ö  ýtµis¶n  td ti   l    x l    b¶o  ¶m.  ® Biªn  b¶n  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m   ® ph¶ighirâ  Öc  µn      vi b giao,tiÕp nhËn  tµis¶n           b¶o ®¶m,  ¬ng  ph thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m,  Òn, nghÜa  ô cña    vµ    ® quy   v  c¸cbªn  c¸c tho¶ thuËn    kh¸c(nÕu  ã).   c Trêng  îp tæ  h   chøc  Ýn  ông    ông  Ön  td ¸p d bi ph¸p buéc  gi÷tµis¶n      bªn      b¶o ®¶m   ph¶igiao tµis¶n       b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ng    ö  ý, chøc  Ýn  tæ  t ®ô ®Ó x l   tæ  t dông  Ëp biªnb¶n    ÷tµis¶n  l    thu gi     theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   3.3 kho¶n  m ôc    3  XI phÇn B. 4. Sau    ùc hiÖn  Öc    khith   vi th«ng b¸o  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m,  Òn  ña  ® quy c tæ  chøc  Ýn  ng, nghÜa  ô  ña  t ®ô   v c bªn b¶o  ¶m   µ  ® v bªn  ba  ÷ tµis¶n    thø  gi     b¶o ®¶m   îcquy  nh    ®  ®Þ nh sau: 4.1.Quy Òn  ña  chøc  Ýn  ông   c tæ  td
 4. 4 a. Yªu  Çu    c bªn b¶o  ¶m   èi hîp  íitæ  ® ph   v   chøc  Ýn  ông  ùc  Ön    td th hi c¸c biÖn ph¸p  Çn  ÕtchuÈn  Þ  c thi   b cho  Öc  ö  ýt¹ s¶n  vi x l   i   b¶o  ¶m   ® theo quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m       i 2.2 kho¶n  m ôc   Çn  2  Iph B; b. Khai th¸c,sö  ông  µis¶n       d t  b¶o  ¶m   ® hoÆc  cho  Ðp  ph bªn b¶o  ¶m   ® hoÆc   û  Òn  u quy cho bªn  ba  thø  khaith¸c,sö  ông  µis¶n     d t  b¶o  ¶m   ® theo    quy ®Þnh  ¹ m ôc  phÇn    t i VI  B;  c.Yªu  Çu    c bªn  b¶o  ¶m   ® hoÆc  bªn  ba  thø  kh«ng  îckhaith¸c, ö  ùng  ®     d s tµis¶n    b¶o  ¶m   Õu  Öc  ® n vi khaith¸c,sö  ông    ã     d ®ã c nguy  ¬  µm  Êt    Þ cl m gi¸tr   hoÆc   µm  l gi¶m  ótgi¸trÞtµis¶n; s     d.Thanh    î ®èi  íihoa  î  î tøc thu ® îctõ viÖc    to¸nn   v  l il           ,i khaith¸c,sö  ông     d tµis¶n    b¶o  ¶m   ® sau    õ®i      Ý   Çn  Õtcho  Öc  khitr   c¸c chiph c thi   vi khaith¸c,sö      dông  µi t  s¶n  ; ®ã ®.  Yªu  Çu  c bªn  ÷ tµis¶n  gi     ph¶igiao tµis¶n       b¶o  ¶m   Õu  ã  ét  ® n c m trong  c¸chµnh      visau  y: ®© ­Kh«ng    giao tµis¶n     b¶o  ¶m   ® theo yªu cÇu  ña  chøc  Ýn  ông;    c tæ  td ­ Kh«ng  ùc  Ön    th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  y       Ön  ®Ç ®ñ c¸c bi ph¸p    b¶o qu¶n  µis¶n  t  b¶o  ¶m; ® ­ Tù     Õn  µnh  µnh      ý ti h h vi b¸n,trao ® æi, tÆng        cho, cho    thuª,cho  în,   m  gãp  èn  ªndoanh,tÈu    µm    áng,m Êt    µis¶n  v li     t¸n, l hh   m¸t t   b¶o  ¶m;  ® ­Cã   µnh     h vikh¸cg©y      ra nguy  ¬  µm h  áng,m Êt    µis¶n  c l  h   m¸t t   b¶o  ¶m.  ® Trong  êng  îp bªn  ÷ tµis¶n  tr h  gi     kh«ng giao tµis¶n       theo  cÇu  ña    yªu  c tæ chøc  Ýn  ông, tæ  td   chøc  Ýn  ông  ã  td c quyÒn  yªu  Çu  ¬  c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  éc  quy bu bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® ph¶igiao  µis¶n    t  theo quy  nh   ®Þ t¹ m ôc  phÇn    i XI  B.  e.C¸c  Òn    quy kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   4.2 .Ngh Üa  ô  ña  b¶o  ¶m:     v c bªn  ®   a.  èi hîp  íitæ  Ph   v   chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  td th hi c¸c  Ön  bi ph¸p  Çn  Õt c thi   chuÈn  Þ   b cho  Öc  ö  ýtµis¶n  vi x l     b¶o  ¶m   khicã  ®     yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  c c tæ  t dông  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t  i 2.2 kho¶n    ôc   Çn    2 m Iph B; b. Kh«ng  îctù ý      ®     b¸n,khaith¸c,sö  ông,cho     d   thuª,cho  în tµis¶n      m    b¶o ®¶m   Õu  n kh«ng  îctæ  ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën; td ch thu c. Kh«ng  îc huû  ¹i, thÈu      æi, tÆng    ®  ho     t¸n,trao ®   cho  µis¶n  t  b¶o  ¶m,  ® sö  ông  µis¶n  d t  b¶o  ¶m     ãp  èn  ªndoanh,lµm    áng,m Êt    µis¶n  ® ®Ó g v li     hh   m¸t t   b¶o  ¶m   ® hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸cg©y  Öth¹i®Õ n   µis¶n    thi     t  b¶o  ¶m; ® d.B¶o    qu¶n,gi÷g×n  µis¶n     t  b¶o  ¶m,  ® giao tµis¶n     b¶o  ¶m   µ    Êy ® v c¸cgi   tê li     ªnquan  n   µis¶n  ®Õ t   b¶o  ¶m     Ën  îc yªu  Çu  ña  chøc  Ýn  ® khi nh ®  c c tæ  t dông; ®.  C¸c  Üa  ô  ngh v kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   4.3.Ngh Üa  ô  ña  thø  gi÷tµis¶n    v c bªn  ba      b¶o  ¶m: ® Bªn thø  gi÷ tµis¶n  ba      b¶o  ¶m   ã  Üa  ô  ® c ngh v b¶o qu¶n  µ  v giao  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td nh quy  nh  i víi ®Þ ®è    bªn  b¶o  ¶m   ¹ c¸c tiÕt ® ti       b,c,d  µ    iÓ m       v ®® 4.2 kho¶n  m ôc   Çn  4  Iph B. 5.C¸c  ¬ng    ph thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ® theo tho¶ thuËn.    
 5. 5 5. .B¸n  µis¶n  1  t  b¶o  ¶m. ® a. ViÖc  tµis¶n    b¸n    b¶o  ¶m   ùc hiÖn  ® th   theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  34  NghÞ   nh  è  ®Þ s 178/1999/N§­CP   µy    ng 29/12/1999 cña  Ýnh  ñ  Ò       Ch ph v b¶o ®¶m   Òn  ti vay  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸c tæ  td (sau  y   äichung  µ NghÞ   nh   ®© g   l  ®Þ sè 178). C¸c    bªn tho¶  Ën  nh     µis¶n  thu ®Þ gi¸ t   b¶o  ¶m     ® ®Ó b¸n  theo    quy ®Þnh  ¹ m ôc    Çn  t i VIIph B. b. Hîp  ng    ®å mua  b¸n  µis¶n  îclËp  µnh    t  ®   th v¨n b¶n  ÷a bªn  îcb¸n  µi gi   ®  t  s¶n b¶o  ¶m   µ  ® v bªn mua   µis¶n  t  b¶o  ¶m.  ® Trong  êng  îp bªn  tr h  b¶o  ¶m   µ  ® v tæ chøc  Ýn  ông  td kh«ng  ã  c tho¶  Ën  thu hoÆc   kh«ng  tho¶  Ën  îcbªn    thu ®   b¸n tµis¶n    b¶o  ¶m,  ×  chøc  Ýn  ông  Õt  nh  ® th tæ  td quy ®Þ bªn b¸n theo  ét  m trong   c¸ctr ng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è   ê h   ®Þ t i 1  34  ®Þ s 178. 5.2.Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën  µis¶n  td nh t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay  Õ  th cho  Öc  vi thùc hiÖn  Üa  ô  îcb¶o  ¶m.   ngh v ®   ® a. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn b¶o  ¶m   Ëp  ® l biªn b¶n  Ën  µis¶n      nh t  b¶o ®¶m     ®Ó thay thÕ    cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  îcb¶o  ¶m.  vi th   ngh v®  ® Biªn b¶n    ph¶i  ghirâ viÖc  µn     b giao,tiÕp nhËn,®Þnh    ö  ýtµis¶n        gi¸x l     b¶o  ¶m   µ  ® v thanh    to¸n nîtõviÖc  ö  ýtµis¶n     x l    b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn b. Sau    Ën  µis¶n  khi nh t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay  Õ   th cho  Öc  ùc  Ön  vi th hi nghÜa  ô  îcb¶o  ¶m,  chøc  Ýn  ông  îclµm  ñ tôcnhËn  v®  ® tæ  td ®  th     chuyÓn giao  quyÒn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  µis¶n  sh   sd t  b¶o  ¶m   ® hoÆc   îcb¸n,chuyÓn  îng ®    nh   tµis¶n    b¶o  ¶m   ® cho  mua,  nhËn  bªn  bªn  chuyÓn  îng tµis¶n  nh     theo quy  nh     ®Þ cña ph¸p luËt.   5.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën    td nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  µ   thø  ph¶i ti     m bªn  ba    tr¶hoÆc     ph¶igiao cho  b¶o  ¶m.     bªn  ® a. Tæ     chøc  Ýn  ông  td hoÆc   b¶o  ¶m   bªn  ® ph¶ith«ng  cho  thø      b¸o  bªn  ba biÕt viÖc  chøc  Ýn  ông  îc nhËn      tæ  td ®  c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  ti     nªu trªn,®ång    thêiyªu cÇu  thø  giao c¸ckho¶n  Òn,tµis¶n  ã     bªn  ba     ti     d cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td   ViÖc  giao    c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  ti     cho  chøc  Ýn  ông  tæ  td ph¶ithùc hiÖn      theo  ®óng  êih¹n, ®Þa   iÓ m   îc Ên  nh   th     ® ®   ®Þ trong th«ng b¸o  ö  ý tµis¶n    x l    b¶o ®¶m,  õtr ng  îp quy  nh  ¹ §iÒu  tr   ê h   ®Þ t  i 320  é  Ët D © n   ù. B Lu   s §èivíi µis¶n      t b¶o  ¶m   ® quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m           µ  kho¶n  .   ®Þ ti     b, c,d, ® v e  11 m ôc    ¬ng    IICh IITh«ng   t 06/2000/TT­ NHNN1   µy  ng 4/4/2000  ña  èng  c  c Th ®è Ng ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc  Ön  h Nh n   d th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 178, tæ    chøc  Ýn  t dông  îc tiÕp  Ën  µis¶n  ®  nh t  b¶o  ¶m   µ    Òn  ® v c¸c quy ph¸tsinh tõ tµis¶n  .         ®ã Bªn thø  cã  ba  nghÜa  ô  v giao  c¸c kho¶n  Òn, tµis¶n  µ  ti     v chuyÓn  giao    c¸c quyÒn    ph¸tsinhtõtµis¶n       b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td b. Tæ     chøc  Ýn  ông  Ëp    td l biªnb¶n  Ën    nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  ÷a læ  ti     gi   chøc  Ýn  ông,bªn  td   b¶o  ¶m   µ  thø    ® v bªn  ba.Biªnb¶n  Ën      nh c¸ckho¶n  Òn,tµi ti     s¶n ph¶ighirâ  Öc  µn      vi b giao,tiÕp  Ën      nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n,viÖc  nh   ti       ®Þ gi¸tµis¶n  µ     v thanh    îtõviÖc  ö  ýtµis¶n. to¸nn     x l    6.Sau    µis¶n    khit   b¶o  ¶m   ∙  îcxö  ý®Ó     åinî,tæ  ® ® ®   l   thu h     chøc  Ýn  ông  td hoÆc  bªn b¶o  ¶m   Õn  µnh    ¨ng  ý  ö  ý tµis¶n, xo¸ ®¨ng  ý  ® ti h xo¸ ® k x l       k giao  dÞch  b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¨ng  ý    ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ®
 6. 6 II. ö  l ý t µi ¶ n b ¶ o  ® ¶ m  theo q ui ® Þ n h  t¹i  X  s   k h o ¶ n  2 §i Ò u 3 4 N g h Þ  ® Þ n h  s è  1 7 8 1.    ö  ý tµis¶n  Khi x l     b¶o  ¶m   ® theo    êng  îp    nh   ¹  c¸c tr h qui ®Þ t ikho¶n    2 §iÒu  NghÞ   nh  è  34  ®Þ s 178, tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn b¶o  ¶m   ® ph¶i thùc    hiÖn    ñ  ôc quy  nh   ¹  c¸c th t   ®Þ t ikho¶n  kho¶n  m ôc     Çn  quyÒn  µ  2,  3  I ph B;  v nghÜa  ô  ña    theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc   Çn  v c c¸cbªn    ®Þ t i 4  Iph B. 2. Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ñ  ng  ùc hiÖn  ét  td c quy ch ®é th   m trong c¸c ph­    ¬ng  thøc xö  ýtµis¶n    l    b¶o  ¶m   ® sau  y: ®© 2. . Tæ   1  chøc  Ýn  ông  ùc tiÕp  td tr   b¸n  µis¶n  t  b¶o  ¶m   õtµis¶n    ® (tr     b¶o ®¶m   µ quyÒn  ö  ông  t  µ    µis¶n  l  sd ®Ê v c¸c t   kh¸c m µ     ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶i  ® îcb¸n t¹ tæ        chøc    u    i b¸n ®Ê gi¸chuyªn tr¸ch)   . a. Tæ     chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng    b¸o c«ng khaivÒ   Öc    vi b¸n  µis¸n    t   b¶o ®¶m   µ  îc tiÕn  µnh  v®  h b¸n  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ® sau  êih¹n  th   quy  nh  ¹  Õtb  ®Þ ti   ti ®iÓ m     2.1 kho¶n  m ôc   Çn  2  Iph B. b. Hîp  ng    ®å mua   tµis¶n  ÷a tæ  b¸n    gi   chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn mua   µis¶n  t  ® îc lËp  µnh    th v¨n b¶n. Tæ     chøc  Ýn  ông  Õt  nh    td quy ®Þ gi¸b¸n  µis¶n    t  b¶o ®¶m   theo quy  nh  ¹ m ôc    Çn    ®Þ t i VIIph B. 2.2.Tæ     chøc  Ýn  ông  û  Òn  td u quy b¸n  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ® cho Trung  ©m   t b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   hoÆc  doanh nghiÖp b¸n  u     µis¸n  ®Ê gi¸t   (sau  y   äi ®© g   chung  µtæ  l   chøc    u    µis¶n). b¸n ®Ê gi¸t   a.C¸c  êng  îp uû  Òn  ®Êu      tr h   quy b¸n  gi¸: ­ Tæ     chøc  Ýn  ông  ùa chän  td l  b¸n  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ® theo  ¬ng  ph thøc  û  u quyÒn cho  chøc    u    µi tæ  b¸n ®Ê gi¸t   s¶n; ­  µi s¶n  T  b¶o  ¶m   µ quyÒn  ö  ông  t  ® l  sd ®Ê theo quy  nh   ¹  ôc   I ®Þ t im II  phÇn    µ    µis¶n  B v c¸c t   kh¸c m µ     ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶i® îc b¸n  ¹  chøc     ti tæ  b¸n ®Êu      gi¸chuyªn tr¸ch.   b. Hîp  ng  û  Òn  ®Êu     µis¶n  îcký  Õt  ÷a tæ    ®å u quy b¸n  gi¸t   ®   k gi   chøc  Ýn  t dông  µ  chøc  ®Êu     µis¶n.Tæ   v tæ  b¸n  gi¸t     chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn  b¶o  ¶m   ã  ® c thÓ  tho¶ thuËn    b¶o  ¶m   ùyªu cÇu    u    µi   ®Ó bªn  ® t    b¸n ®Ê gi¸t  s¶n  b¶o  ¶m. ® c.Thñ  ôc b¸n  u     µis¶n    ông    t   ®Ê gi¸t   ¸p d theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   vÒ     u    µis¶n. b¸n ®Ê gi¸t   2.3.Tæ     chøc  Ýn  ông  û  Òn  td u quy hoÆc  chuyÓn giao viÖc  ö  ýtµis¶n    x l    b¶o  ¶m   ® cho  chøc  ã  tæ  c chøc n¨ng  îcmua  µi ®  t  s¶n    ®Ó b¸n. a.Tæ     chøc  ã  c chøc  n¨ng  îcmua  µi ®  t  s¶n      µ: ®Ó b¸n l ­ C¸c    C«ng    ty qu¶n  ýnî vµ  l     khaith¸ctµis¶n  Õ  Êp  ña  ©n   µng       th ch c Ng h Th¬ng  ¹i ® îc thµnh  Ëp  m    l theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 305/2000/Q§­NHNN5   µy  ng 15/9/2000 cña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam;   Th ®è Ng h Nh n     ­ C¸c    c«ng    îcthµnh  Ëp nh»m   ty®   l  qu¶n  ývµ    Õt    l   gi¶iquy c¸ckho¶n  îkhã  n  ® ßi  ña    chøc  Ýn  ông  c c¸ctæ  td theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   b. Tæ     chøc  îc tæ  ®   chøc  Ýn  ng  û  Òn  t ®ô u quy hoÆc  chuyÓn giao  Öc  vi xö  ýtµis¶n  l    b¶o  ¶m   ã  Òn  ö  ýtµis¶n  ® c quy x l    b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ ti  II  Çn  vµ    I ph A  c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
 7. 7 §èivíiquyÒn  ö  ông  t  µ  µis¶n  ¾n   Òn víi®Êt,tæ     sd ®Ê v t   g li       chøc  îc tæ  ®  chøc  Ýn  ông  û  Òn  td u quy hoÆc  chuyÓn  giao viÖc  ö  ýtµis¶n    x l    b¶o  ¶m     ® khi thùc hiÖn  ¬ng    ph thøc  tµis¸n b¶o  ¶m   × ph¶i® a    ®Êu     ×nh  b¸n      ® th     ra b¸n  gi¸.Tr tù,thñ tôcb¸n ®Êu    ùc hiÖn       gi¸th   theo quy  nh  ¹ m ôc  IphÇn    ®Þ t  i II    B. 2.4.Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  td nh ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay thÕ      cho viÖc  ùc  Ön  th hi nghÜa  ô  îc b¶o  ¶m   õtµis¶n  v®  ® (tr     b¶o  ¶m   µ quyÒn  ö  ® l  s dùng  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi t): ®Ê     g li     ®Ê Trong  êng  îp nµy,tæ  tr h    chøc  Ýn  ông  td kh«ng  Çn  c tho¶  Ën  ¹ víibªn  thu l     i b¶o  ¶m.  ñ  ôc nhËn  Ýnh  µis¶n  ® Th t   ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay thÕ    cho  Öc  ùc vi th   hiÖn nghÜa  ô  îc b¶o  ¶m   v®  ® theo quy  nh   ¹  iÓ m   ®Þ t i® 5.2 kho¶n  m ôc     5  I phÇn  B. 2.5.Tæ     chøc  Ýn  ông  Ën    td nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  µ   thø  ph¶i ti     m bªn  ba    tr¶hoÆc     ph¶igiao cho  b¶o  ¶m.      bªn  ® a. ViÖc  Ën      nh c¸c kho¶n  Òn,tµis¶n  µ   ti     m bªn  ba  thø  ph¶itr¶hoÆc      ph¶i   giao cho bªn  b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËthoÆc   lu   theo tho¶  Ën  thu cña    c¸c bªn  ¹  îp ®ång  ti   h b¶o  ¶m.  ×nh  ù,thñ tôc nhËn    ® Tr t      c¸c kho¶n  Òn,tµi ti     s¶n  îcthùc hiÖn  ®    theo quy  nh  ¹ ®iÓn      ®Þ t i 5.3 kho¶n  m ôc   Çn  5  Iph B. b. Trong  êng  îp bªn  ba    tr h   thø  kh«ng  giao c¸ckho¶n  Òn,tµis¶n  ãitrªn    ti     n    theo yªu cÇu  ña  chøc  Ýn  ông,th× tæ     c tæ  td     chøc  Ýn  ông  ã  Òn    Çu   td c quy yªu c c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn    ùng  ñ tôcbuéc  thø  ph¶igiao tµi nh n   th quy ¸p d th     bªn  ba       s¶n theo quy  nh  ¹ m ôc  phÇn      ®Þ t i XI  B hoÆc   ëikiÖn ra Toµ  kh      ¸n. 3. Sau    ö  ýtµis¶n    ¶m,  chøc  Ýn  ông    khix l     b¶o ® tæ  td hoÆc   b¶o  ¶m   bªn  ® thùc  Ön  Öc    ¨ng  ý  ö  ý tµis¶n, xo¸ ®¨ng  ý  hi vi xo¸ ® k x l       k giao  ch  ®Þ b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ¨ng  ý    ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 4. Trong    ×nh xö  ýtµis¶n    qu¸ tr   l     b¶o  ¶m   ® theo    ¬ng  c¸cph thøc quy  nh     ®Þ t¹  ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  34  ®Þ s 178, tæ    chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn  b¶o  ¶m   ® cã  Òn  quy tho¶  Ën,tho¶  Ën  ¹   thu   thu l itho¶  Ën  íivÒ   ¬ng  , thu m   ph thøc  ö  ýtµi x l    s¶n, quyÒn  µ  Üa  ô  ña      v ngh v c c¸c bªn  µ    v c¸c tho¶  Ën  thu kh¸c phï hîp  íic¸c    v    quy  nh  ¹ Th«ng   µy  µ    ®Þ t i tn v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   III.X ö  lý  µi   t  s¶ n b¶ o  ® ¶ m  lµ q u y Ò n   ö  d ô n g  ® Ê t,  s t µi s¶n g ¾ n  li Ò n víi ® Ê t   1. ViÖc  ö  ýtµis¶n    x l    b¶o  ¶m   µ quyÒn  ö  ng  t,tµis¶n  ¾n   Òn  ® l  s ®ô ®Ê     g li víi®Êt  îc thùc hiÖn    ®    theo  tho¶  Ën  ña    thu c c¸c bªn  trong hîp ®ång  Ýn  ông,    td   hîp ®ång    b¶o  ¶m   µ  ® v ph¶iphïhîp víi           quy  nh  ªnquan  ¹ m ôc   Çn    c¸c ®Þ li   t i Iph B Th«ng   µy  µ    tn v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 2.Trêng  îp tµis¶n    h   b¶o  ¶m   µquyÒn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi ® l  sd ®Ê     g li     ®Êt kh«ng  ö  ý® îctheo  x l    tho¶ thuËn  ña    trong hîp ®ång, th× tæ    c c¸cbªn         chøc  tÝn  ông  a  µis¶n      u        åinîhoÆc   ëikiÖn  ¹ Toµ  d ® t  ra b¸n ®Ê gi¸®Ó thu h     kh   t  i ¸n. 3.ViÖc  ®Êu    Òn  ö  ông  t  îcthùc hiÖn    b¸n  gi¸quy s d ®Ê ®     theo tr×nh tùsau:        3. . Tæ   1  chøc  Ýn  ông  öi hå  ¬    Þ   ¬  td g   s ®Ò ngh c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn sau  y  ®© cho  Ðp  ®Êu    Òn  ö  ùng  t: ph b¸n  gi¸quy sd ®Ê a. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy cho  Ðp  ®Êu     Òn  ö  ông  ph b¸n  gi¸quy sd ®Êt  ∙  Õ  Êp  ña  é    nh, c¸nh©n; ® th ch c h gia®×    
 8. 8 b. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh cho  Ðp  ph b¸n  u     Òn  ö  ông  ®Ê gi¸quy sd ®Êt  ∙  Õ  Êp  ña    chøc. ® th ch c c¸ctæ    3.2.Hå   ¬      s ®Ò nghÞ  cho  Ðp  ph b¸n  u     ®Ê gi¸quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê bao gå m: a.§¬n    Þ    ®Ò ngh cho  Ðp    u    Òn  ö  ông  t; ph b¸n ®Ê gi¸quy sd ®Ê b. B¶n    sao  îp  ng  Ýn  ông, hîp  ng  h ®å td   ®å b¶o  ¶m   ® (tæ chøc  Ýn  ông  td ký  sao); c. B¶n    sao  Êy  gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   Êy  gi chøng  nhËn  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë hoÆc   Êy  ê kh¸c theo  gi t     quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 7.3 kho¶n  m ôc  µy  chøc  Ýn  ng  ý  7  n (tæ  t ®ô k sao). 3. .Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ãitrªn, û     3  th   15  k t  nh ®   s n     ban U nh©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  ã  d c c th quy c tr¸chnhiÖ m:   a. Ra   b¶n    v¨n  cho  Ðp  ph b¸n  u     Òn  ö  ng  t  i  íitr ng  ®Ê gi¸quy s ®ù ®Ê ®è v   ê hîp ® îcchuyÓn  îng quyÒn  ö  ng  t;    nh   s ®ô ®Ê b. H íng  Én    d cho  chøc  Ýn  ông  µm    ñ  ôc cÇn  Õt®èi  íitr tæ  td l c¸c th t   thi   v ­ êng  îp hå  ¬  a  y  ,  h   s ch ®Ç ®ñ sau    v¨n b¶n  ®ã ra    cho  Ðp  ph b¸n  u     Òn   ®Ê gi¸quy sö  ông  t; d ®Ê c. Tr¶  êib»ng    l  v¨n b¶n cho  chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  tæ  td v vi kh«ng  îc b¸n ®   ®Êu     Òn  ö  ùng  t  i  íic¸c lo¹  t  gi¸quy sd ®Ê ®è v     i ®Ê kh«ng  îcphÐp  ®  chuyÓn  ­ nh îng theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt §Êt ®ai.     ®Þ t i 30     3.4.Riªng ®èi víi t         ®Ê n«ng nghiÖp  ång c©y  µng  tr   h n¨m  îcnhµ  ícgiao ®  n    cho  é    nh, c¸ nh©n  × ngêitham    u    Òn  ö  ông  t  h gia ®×     th     gia ®Ê gi¸quy sd ®Ê ph¶i  cã    ®ñ c¸c  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 9  ®Þ s 17/1999/N§­   CP ngµy  27/3/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ tôc chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  c Ch ph v th     ®   nh   thuª,cho    ¹   õa  Õ   Òn  ö  ông  t,thÕ  Êp  µ  ãp  èn    thuªl ith k quy , sd ®Ê   ch v g v b»ng    gi¸ trÞquyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê (sau ®©y  äichung  µNghÞ   nh  è      g  l  ®Þ s 17). 3.5.Sau    îc Uû     khi®   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn  nh d c c th quy cho  Ðp    ph b¸n ®Êu     gi¸quyÒn  ö  ng  t, tæ  s ®ô ®Ê   chøc  Ýn  ông  Õn  µnh    ñ  ôc quy  td ti h c¸c th t   ®Þnh  ¹  ti kho¶n    2, kho¶n  m ôc    Çn    µ  û  Òn  3  I ph B v u quy cho Trung  ©m     t b¸n ®Êu    µis¶n  ùc hiÖn  Öc    u    Òn  ö  ông  t. gi¸t   th   vi b¸n ®Ê gi¸quy s d ®Ê 4. Sau    µn  µnh  Öc  ö  ý tµis¶n    khi ho th vi x l     b¶o  ¶m   µ quyÒn  ö  ông  ® l  sd ®Êt,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt,tæ     g li       chøc  Ýn  ông  ã  td c tr¸chnhiÖm   µm    ñ    l c¸c th tôc xo¸ ®¨ng  ý     k th«ng  b¸o  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m,    Õ  Êp, xo¸ ®¨ng  ý  ® xo¸ th ch     k thÕ  Êp. Tæ   ch   chøc  Ýn  ông  Õn hµnh  ñ tôc chuyÓn  Òn  ö  ông  t, td ti   th     quy sd ®Ê   chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  quy s h t  cho bªn  Ën  nh chuyÓn  îng,bªn  nh   mua   µis¶n, t    trõtr ng  îp  Trung  ©m     ê h do  t b¸n  u     µis¶n  ùc hiÖn  ®Ê gi¸t   th   theo ph¸p  ËtvÒ   lu   b¸n ®Êu    µis¶n.   gi¸t   5.  Öc  Êp  Êy  Vi c gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  t, giÊy  sd ®Ê   chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    îcthùc hiÖn    s h nh ë v quy sd ®Ê ë ®     nh sau: 5. .Bªn  ã  1  c tr¸chnhiÖm   Õn hµnh  ñ tôc chuyÓn  Òn  ö  ông  t,   ti   th     quy sd ®Ê   chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  quy s h t  cho bªn  Ën  nh chuyÓn  îng,bªn  nh   mua   µis¶n  t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  trªn®©y   öihå  ¬  n   ¬  4    g   s ®Õ c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  xin  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  t, giÊy  sd ®Ê   chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    s h nh ë v quy sd ®Ê ë cho bªn  Ën  nh chuyÓn  îng, nh   bªn mua  µi t  s¶n.
 9. 9 Hå   ¬    Êp  Êy  s xin c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,giÊy  nh quy sd ®Ê   chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ng  t    s h nh ë v quy s ®ô ®Ê ë theo quy  nh  ¹ kho¶n  m ôc     ®Þ t i 2  X  Çn  ph B. 5.   2. Trong  êih¹n  ngµy  ®èi víigiÊy  th   15  (    chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt)hoÆc   ngµy  ®èivíi Êy    60  (    gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn   nh quy s h nh ë v quy sö  ông  t  ) kÓ   õ ngµy  Ën  îc  y    å s¬  îp lÖ,c¬  d ®Ê ë   t   nh ®  ®Ç ®ñ h   h     quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  ã  th quy c tr¸chnhiÖm  Êp    Êy tênãitrªncho bªn  Ën    c c¸cgi           nh chuyÓn  nhîng,bªn    mua  µis¶n. t  6. Ngh Üa  ô  ép  Õ    v n thu chuyÓn  Òn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n  Òn víi quy sd ®Ê     g li     ®Êt  theo quy  nh  ¹ m ôc  phÇn    ®Þ t i IX  B. 7. C¸c    quy  nh  ña  ®Þ c th«ng   µy  îc¸p ®ông    ö  ýtµis¶n  tn ®     ®Ó x l     b¶o  ¶m   ® lµ quyÒn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ∙  Õ  Êp  íc ngµy    sd ®Ê     g li     ® th ch tr   NghÞ   ®Þnh  è  s 178  ã  Öu  ùctrongc¸ctr ng  îp sau  y: c hi l      ê h   ®© 7.1   . Quy Òn   ö  ng  t, tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ∙  ã  y     Êy s ®ô ®Ê     g li     ® c ®Ç ®ñ gi   tê,hå  ¬  ïhîp víi     s ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p  Ëtt¹ thêi®iÓ m   Õ  Êp  lu   i     th ch hoÆc   phï hîp  íic¸c quy  nh  ña    v    ®Þ c ph¸p  Ëtt¹  êi®iÓ m   lu   i   th NghÞ   nh  è  ®Þ s 178  ã  c hiÖu  ùc; l 7.2.Quy Òn   ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn víi®Êt  ∙  ã    iÒu  Ön    sd ®Ê     g li     ® c ®ñ ® ki theo quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 7.1    y   ng  a  ö  ý ® îc do  îp  ng  Õ  trªn®© nh ch x l     h ®å th chÊp  Õu  thi chøng  Ën  ña  nh c C«ng  chøng  µ  íc hoÆc   Õu  nh n   thi chøng  ùc th   cña  û   U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn; nh d c c th quy   7.3.Quy Òn  ö  ông  t,®Êt  ã  µis¶n  ¾n   Òn m µ   ¹  êi®iÓ m   Õ    sd ®Ê   c t  g li   t i   th th chÊp, ngêi thÕ  Êp  ã  Êy      ch c gi chøng  Ën  Òn  ö  ng  t, hoÆc   Êy nh quy s ®ô ®Ê   gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  , hoÆc   ét  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë   m trong   c¸c giÊy  ê quy  nh  ¹    t  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  vµ  ã  Òn  Õ  2  3  ®Þ s 17  c quy th chÊp  Òn  ö  ông  t; quy sd ®Ê 7.4.Tµis¶n  ¾n  Òn víi t  µ   ¹  êi®iÓ m   Õ  Êp, ngêithÕ  Êp     g li     ®Ê m t i  th th ch     ch cã  Òn  ë  ÷u  îp  quy s h h ph¸p  i  íitµis¶n    µ  ã    Êy  ê vÒ   Òn  ö  ®è v     ®ã v c c¸c gi t   quy s dông  t  ®Ê theo quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 7.3    y   ng  trªn®© nh kh«ng  ã  Òn  Õ  c quy th chÊp  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® Trong  êng  îp  µy, tæ  tr h n   chøc  Ýn  ông  a  µis¶n  ¾n   Òn víi®Êt    td ® t  g li     ra b¸n  u     ¹  ®Ê gi¸t i Trung  ©m   t b¸n  u     µis¶n. Sau    µn  µnh  Öc    ®Ê gi¸t     khiho th vi b¸n ®Êu     gi¸,Trung  ©m  l b¸n  u     µis¶n  öi hå  ¬  n   ¬  ®Ê gi¸t   g   s ®Õ c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn      Þ  Êp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  quy ®Ó ®Ò ngh c gi   nh quy sd ®Ê cho  ­ ng êi tróng  u       ®Ê gi¸theo  ×nh  h thøc  îc nhµ  íc gian  t, cho  ®  n  ®Ê   thuª ®Êt    hoÆc   nhËn  chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t      ®Ê ®ai. 7.5.Khi xö  ýtµis¶n      l    b¶o  ¶m   µ quyÒn  ö  ông  t,tµis¶n  ¾n   Òn  ® l  sd ®Ê     g li víi®Êt    theo    êng  îp  c¸c tr h quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m     iÓ m   ®Þ ti ® 7.1,® 7.2,® 7.3    trªn ®©y,  chøc  Ýn  ông  öi hå  ¬  Ön  ã  n   ¬  tæ  td g   s hi c ®Õ c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  m ôc  I Çn  ®Ó     Ðp  3  II ph B  xin ph b¸n  u     ®Ê gi¸ quyÒn  ö  ông  t.Sau    îcc¬  sd ®Ê   khi®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph b¸n  u     chøc  Ýn  ông  Õn  µnh    ñ  ôc xö  ýtµis¶n  ®Ê gi¸,tæ  td ti h c¸c th t   l     b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn
 10. 10 I V. ö  lý t µi  X  s¶n  è i víi o a n h  n g hi Ö p  k hi  hia, ®  d c  t¸ch,  h î p n h Ê t, s¸p  h Ë p,  h u y Ó n  ® æ i, c æ   h Ç n   o¸ n c p h 1.Tæ     chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n      åinîtr ckhidoanh  td c quy x l    ®Ó thu h     í     nghiÖp chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn  i,cæ   Çn              ®å   ph ho¸ theo    ­ c¸c tr êng  îp quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  h  ®Þ t i 3  13  ®Þ s 178. Trong  êng  îp  µis¶n  tr h t  b¶o  ¶m   Òn  ® ti vay  a  ö  ý® îc ®Ó   ch x l     thu  åi nî h    mµ  doanh nghiÖp  ∙  ® chia,t¸ch,hîp  Êt,s¸p  Ëp, chuyÓn  æi, cæ   Çn      nh   nh   ®   ph ho¸,th×      c¸c doanh  nghiÖp  ×nh  µnh  h th sau    khichia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp,           chuyÓn  æi, cå  Çn    ®   ph ho¸ ph¶inhËn  î vµ  ùc hiÖn  Üa  ô    î cho      n   th   ngh v tr¶n   tæ chøc  Ýn  ông.Trong  êng  îp doanh  td   tr h  nghiÖp  ×nh  µnh  h th sau    khichia,t¸ch,     hîp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn  i,cæ   Çn           ®å   ph ho¸ kh«ng  ùc hiÖn  Üa  ô    th   ngh v tr¶ nî,tæ    chøc  Ýn  ông  ã  Òn  ö  ýtµis¶n  td c quy x l    b¶o  ¶m   ® theo quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ ti  IIphÇn    B. 2. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  ö  ýtµis¶n  td x l    b¶o  ¶m   Òn vay  ® ti   theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  4  13  ®Þ s 178, th×  Öc  ö  ýtµis¶n  µ  ùc   vi x l     v th   hiÖn  Üa  ô    î vay    theo  îp ®ång  ngh v tr¶n   c¨n cø  h  b¶o  ¶m   ∙  îcký  Õt  ¹ sau  ® ® ®   k l  i khidoanh    nghiÖp  chia,t¸ch,hîp nhÊt,s¸p nhËp, chuyÓn  æi, cæ   Çn              ®   ph ho¸. Tæ   chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  Öc  ö  ýtµis¶n  td th   vi x l     theo    c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   ®Þ ti   t nµy. V. X ö  lý t µi s¶n b ¶ o  ® ¶ m  trong tr n g  h î p  ê bªn  ¶ o  ® ¶ m   h Õ t h o Æ c   b c v ¾ n g  m Æ t  t¹in ¬ i   tró v µ o  th êi ® i Ó m     c   x ö  lý  µi t  s¶ n b¶ o  ® ¶ m Tæ   chøc  Ýn  ông  îctiÕn  µnh  ö  ýtµis¶n  td ®  h x l    b¶o  ¶m   ® trong tr ng  îp  ê h   ®Õ n   ¹n    î hoÆc   h tr¶n   ph¶i tr¶nî tr c h¹n  µ         í  m bªn  b¶o  ¶m   Õt  ® ch hoÆc   è    cý v ¾ng  Æt   ¹  ¬i c  óvµo  êi®iÓ m   ö  ýtµis¶n  ∙  îc tæ  m t i   tr   n th   x l    ® ®   chøc  Ýn  ông  td th«ng  tr c.Ng êigi÷ tµis¶n  b¸o  í       b¶o  ¶m   Õu  ã) hoÆc   êithõa  Õ   µis¶n  ® (n c   ng   k t  cña  ña  c bªn  b¶o  ¶m   ® (trong tr ng  îp bªn   ê h   b¶o  ¶m   Õt)cã  Üa  ô  ® ch   ngh v giao   tµis¶n    cho  chøc  Ýn  ông    ö  ýtheo th«ng  cña  chøc  Ýn  ông. tæ  td ®Ó x l     b¸o  tæ  td   Trong  êng  îp  êi gi÷ tµis¶n  tr h ng       b¶o  ¶m,  êi thõa  Õ   µis¶n  ña  ® ng   k t  c bªn    b¶o ®¶m   kh«ng  Þu  ch giao  µis¶n  t  cho  chøc  Ýn  ông    ö  ý,tæ  tæ  td ®Ó x l   chøc  Ýn t dông  ã  Òn  c quy yªu  Çu  ¬  c c quan  µ  íc cã  Èm   Òn  dông    Ön  nh n   th quy ¸p  c¸c bi ph¸p  éc  bu bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® ph¶igiao  µis¶n    t  b¶o  ¶m   ® cho  chøc  tæ  tÝn  ông    ö  ýtheo quy  nh  ¹ m ôc  phÇn  d ®Ó x l     ®Þ t  i XI  B.  VI. h ai th¸c, s ö  d ô n g  t µi  K    s¶n b¶ o   ¶ m   ® trong th êi  gian ch a x ö  lý 1. Trong  êigian tµis¶n    th      b¶o  ¶m   a  îcxö  ý®Ó     åinî,tæ  ® ch ®   l   thu h     chøc  tÝn  ông  ã  Òn  d c quy khaith¸c,sö  ông  µis¶n     d t  b¶o  ¶m   ® hoÆc   cho  Ðp    ph bªn b¶o  ¶m   ® hoÆc   û  Òn  u quy cho  thø  khaith¸c, ö  ông  µis¶n  bªn  ba     d s t  b¶o  ¶m   ® theo  ng  Ýnh  ®ó t n¨ng  µ  v c«ng  ông  ña  µis¶n. ViÖc  d c t    cho  Ðp  ph hoÆc   û  u quyÒn  khaith¸c, ¬ng     ph thøc khaith¸cvµ  Öc  ö  ýhoa  î  îtøc tõ viÖc        vi x l   l il       ,i khai   th¸c, ö  ông  µis¶n   d s t  b¶o  ¶m   ® ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n.
 11. 11 2.Hoa  î  îtøc thu ® îcph¶ih¹ch to¸nriªng(trõtr ng  îp c¸cbªn  ã    l il         ,i          ê h     c tho¶   thuËn kh¸c); sau    õ®i      Ý   Çn  Õtcho  Öc  khitr   c¸c chiph c thi   vi khaith¸c,sö  ông     d tµis¶n    (bao  å m:    Ý  g chiph qu¶n  ý,   l   bæ,  öa  ÷a  µis¶n,c¸c lo¹ thuÕ, phÝ  tu s ch t     i     khai th¸c tµis¶n  µ      Ý   Çn  Õt,hîp  ý kh¸c),sè  Òn       v c¸c chi ph c thi   l    ti cßn  ¹  îc li   ® thanh    îcho  chøc  Ýn  ông  to¸nn   tæ  td theo quy  nh  ¹ m ôc    Çn    ®Þ t i VIIIph B. VII. Þ n h  gi¸ µi  §  t  s¶n b ¶ o  ® ¶ m  k hi  ö  lý x 1. Tæ     chøc  Ýn  ông  µ  td v bªn  b¶o  ¶m   ® tho¶  Ën  Ò     ö  ýtµis¶n  thu v gi¸x l     b¶o  ¶m   ¹ thêi®iÓ m   ö  ývµ  Ëp biªnb¶n  ® t    i x l  l     tho¶ thuËn  Öc  nh    µis¶n.   vi ®Þ gi¸t   2. Trêng  îp c¸c bªn    h   kh«ng  tho¶  Ën  îcvÒ     ö  ýtµis¶n  thu ®   gi¸x l     b¶o  ¶m   ® th× viÖc  nh    îctiÕn hµnh      ®Þ gi¸®     nh sau: 2. .Tríckhitæ  1       chøc  Ýn  ông  Õt ®Þnh    ö  ýtµi td quy   gi¸x l     s¶n b¶o  ¶m,    ® tæ chøc  Ýn  ông  td thuªtæ    chøc   Ên, tæ  t v   chøc  chuyªn m«n     nh    x¸c ®Þ gi¸hoÆc   tham  kh¶o    ∙  îctæ  gi¸® ®   chøc   Ên, tæ  tv   chøc  chuyªn m«n     nh,    ùc   x¸c ®Þ gi¸th   tÕ  ¹ ®Þa  ¬ng  µo  êi®iÓ m   ö  ý,gi¸quy  nh  ña  µ  íc(nÕu  ã) vµ  ti  ph v th   x l    ®Þ c nh n   c  c¸cyÕu  èkh¸cvÒ     t    gi¸. 2.2.Trong  êng  îp b¸n  µis¶n    tr h   t  b¶o  ¶m   µ   ã  ù  ® m c s chªnh  Öch  ínvÒ     l l   gi¸ gi÷a nh÷ng  êicïng ®¨ng  ý    ng     k mua  µis¶n  t  hoÆc     ã  Òu  êicïng ®¨ng  khic nhi ng     ký mua   µis¶n  ×  chøc  Ýn  ng  Õt  nh    ö  ýtµis¶n  t  th tæ  t ®ô quy ®Þ gi¸x l     b¶o  ¶m   ® trªnc¬  ë        s gi¸tr¶cao  Êt hoÆc   a      u        åinî. nh   ® ra b¸n ®Ê gi¸®Ó thu h   3.  êng  îp  û  Tr h u quyÒn  cho  å  t chøc  b¸n  u     µis¶n  ×  Öc    ®Ê gi¸t   th vi x¸c ®Þnh    ö  ýtµis¶n  gi¸x l     b¶o  ¶m   îcthùc hiÖn  ® ®    theo quy  nh  cña  ®Þ   ph¸p  Ët lu   vÒ     u    µis¶n. b¸n ®Ê gi¸t   4. Trêng  îp uû  Òn    h   quy hoÆc   chuyÓn giao cho    bªn thø  xö  ýtµis¶n  ba  l     b¶o  ¶m   ×  chøc  tÝn  ông  ã  Ó    nh    ö  ýtµis¶n  ® th tæ    d c th x¸c ®Þ gi¸x l     b¶o  ¶m   ® hoÆc  tho¶  Ën    thu ®Ó bªn  thø  x¸c ®Þnh    ö  ý tµis¶n  ba    gi¸x l     b¶o  ¶m   ® theo  nguyªn t¾c    quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 2.1 kho¶n  trªn®©y. 2    VIII. h a n h  to¸n   T thu n î t õ  Ö c x ö  lý t µi vi  s¶n b ¶ o  ® ¶ m 1.ViÖc    thanh      î® îctiÕn hµnh  to¸nthu n       theo thø  ùsau:   t  1.1.C¸c    Ý  Çn  Õt®Ó   ö  ýtµis¶n    chiph c thi   x l    b¶o  ¶m:    Ý  ® chiph b¶o  qu¶n,  qu¶n  ý®Þnh    l  gi¸,qu¶ng    tµis¶n,b¸n  µis¶n,tiÒn hoa  ång, chiphÝ, c¸o b¸n      t      h      lÖ  Ý  ph b¸n  u     µ      Ý   Çn  Õt, îp lýkh¸c li   ®Ê gi¸v c¸c chiph c thi       h   ªnquan  n   ö  ý ®Õ x l   tµis¶n    b¶o  ¶m. ® 1.2.Thu Õ   µ      v c¸ckho¶n  Ý  ép  ©n  ph n ng s¸ch nhµ  íc(nÕu  ã).   n  c 1.3.Nî  èc, l∙ vay, l∙ qu¸  ¹n  Ýnh  n   µy    g    i    i ht ®Õ ng bªn b¶o  ¶m   ® hoÆc     bªn gi÷tµis¶n     giao tµi    s¶n cho  chøc  Ýn  ông    ö  ý. tæ  td ®Ó x l 2. Trêng  îp tæ    h   chøc  Ýn  ông  td øng  íc®Ó   tr   thanh        Ý  ö  ý to¸nc¸c chiph x l   tµis¶n    hoÆc     c¸c kho¶n  Õ, phÝ   ép  ©n  thu   n ng s¸ch  µ  íc,th×  chøc  Ýn  nh n   tæ  t dông  îc thu  åi l¹ sè  Òn  ®   h   i ti øng  íc nµy  íc khithanh  µn  î gèc, l∙ vay,l∙   tr   tr     lo n     i    i qu¸  ¹n,trõtr ng  îp  h     ê h bªn  b¶o  ¶m   ∙  ® ® thanh  to¸n l¹ sè  Òn    i ti øng  íc cho      tr   tæ chøc  Ýn  ông. td
 12. 12 3. Trong  êng  îp  è  Òn    tr h s ti thu  îc khi b¸n  µis¶n  µ    ®   t  v c¸c kho¶n  thu  õ t  viÖc khaith¸c, ö  ông  µis¶n     d s t  b¶o  ¶m   ® trong thêigian cha  ö  ý(sau    õ      x l  khitr   ®i      Ý  Çn  Õtcho  Öc  c¸cchiph c thi   vi khaith¸c, ö  ông  µis¶n)lính¬n  è  îph¶i    d s t     s n    tr¶, × phÇn     th chªnh  Öch  õa ® îchoµn    ¹cho  b¶o  ¶m.  l th     tr¶l   i bªn  ® Bªn b¶o  ¶m   ® cã  Üa  ô  Õp tôc tr¶nî n Õu  ngh v ti         kho¶n  Òn thu ® îckh«ng      ti       ®ñ ®Ó thanh    to¸n kho¶n  îph¶itr¶vµ  ÷ng    Ý  ªnquan  n   Öc  ö  ýtµi n      nh chiph li   ®Õ vi x l     s¶n b¶o  ¶m. ® Trêng  îp tå chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  h    td nh ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay thÕ    cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  vi th   ngh v hoÆc   Ën    nh c¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  µ     ti v t   m bªn thø  ph¶igiao cho  b¶o  ¶m,  × phÇn  ba      bªn  ® th   chªnh  Öch  õa gi÷a gi¸xö  ýtµi l th       l    s¶n b¶o  ¶m   µ    ® v c¸c kho¶n  thu  õ viÖc  t  khai th¸c,sö  ông  µis¶n     d t  b¶o  ¶m   ® trong thêigian  a  ö  ý(sau    õ®i      Ý   Çn  Õtcho  Öc     ch x l   khitr   c¸c chiph c thi   vi khai   th¸c,sö  ông  µis¶n) víisè  î ph¶itr¶® îc tr¶l¹ cho   d t      n         i   bªn b¶o  ¶m.  ® Bªn    b¶o ®¶m   ã  Üa  ô  Õp tôctr¶nîn Õu    c ngh v ti         c¸ckho¶n      á  ¬n  è  îgèc,l∙  thu trªnnh h s n    i , l∙qu¸ h¹n vµ      Ý  ªnquan  n   Öc  ö  ýtµis¶n        c¸cchiph li   i ®Õ vi x l     b¶o  ¶m. ® 4. §èivíi ÷ng  µis¶n       nh t  b¶o  ¶m   ® bªn mua  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng thanh    to¸n ngay      î,tæ  ®Ó thu n   chøc  Ýn  ông  îc¸p dông  ¬ng  td ®    ph thøc    î tõng  Çn  thu n   ph theo kh¶ n¨ng thanh to¸n cña  êi mua.      ng   Tæ chøc  Ýn  ông    nh  è  î td x¸c ®Þ s n  gèc,l∙      ¹n  µ      Ý     il∙ qu¸ h v c¸c chiph ph¶ithu  Ýnh  n   µy  chøc  Ýn  ông  ,i  t ®Õ ng tæ  td tiÕp nhËn  µis¶n    t  b¶o  ¶m. ® 5. Trong  êng  îp  ét  µis¶n  îc sö  ông    tr hm t  ® d ®Ó b¶o  ¶m   ® cho  Òu  nhi nghÜa  ô  ¹ m ét  chøc  Ýn  ông,n Õu  v ti  tæ  td   ph¶ixö  ýtµis¶n    ùc hiÖn  ét    l    ®Ó th   m nghÜa  ô    î ®Õ n   ¹n,thic¸c nghÜa  ô    î kh¸c tuy cha  n   ¹n  òng  v tr¶n   h      v tr¶n      ®Õ h c ® îccoilµ®Õ n   ¹n  µ  chøc  Ýn  ông  îcxö  ýtµis¶n       h v tæ  td ®   l    b¶o  ¶m       î. ® ®Ó thu n   Thø  ù thanh    ÷a c¸c kho¶n  î ® îcb¶o  ¶m   t  to¸ngi     n    ® b»ng  ét  µis¶n    nh   m t  x¸c ®Þ theo thø  ù®¨ng  ý  ¹ c¬    t  k t   quan  ¨ng  ý  i ® k giao dÞch    b¶o  ¶m. ® 6. §èivíim ét  µis¶n       t  b¶o  ¶m   ® cho  Òu  Üa  ô  nhi ngh v trong tr ng  îp cho   ê h   vay  îp  èn, n Õu  hv  ph¶ixö  ýtµis¶n    ùc hiÖn  Üa  ô    î ®Õ n   ¹n,   l    ®Ó th   ngh v tr¶n   h  th× c¸cbªn      tham    giacho vay  îp vèn  îcthanh    h  ®  to¸ntheo tûlÖ  èn  ãp.    v g 7.Trêng  îp bªn    h   b¶o  ¶m   µm      Þtµis¶n  ® l t¨nggi¸tr     b¶o  ¶m     öa  ÷a  ® (nh s ch hoÆc   ©ng  Êp  µis¶n..   n c t  . trong qu¸ tr×nh trùctiÕp  )       qu¶n  ý,sö  ông  µis¶n  l  d t  b¶o  ¶m,  × phÇn    Þt¨ngthªm  ña  µi ® th   gi¸tr     c t  s¶n b¶o  ¶m   îccoilµm ét  Çn  ® ®      ph trong gi¸trÞtµis¶n       b¶o  ¶m     ® ®Ó b¶o  ¶m   ùc hiÖn  Üa  ô  ® th   ngh v ban  u.    ®Ç Khi xö  ýtµis¶n  l    b¶o  ¶m,  chøc  Ýn  ông  îcthanh    î tõ c¶  Çn    Þ ® tæ  td ®  to¸nn     ph gi¸tr   t¨ngthªm  ña  µis¶n    c t  b¶o  ¶m. ® 8. Trong  êng  îp tµis¶n    tr h   b¶o  ¶m   ∙  îcmua   ® ®®  b¶o  Ó m,  ×  Òn b¶o  hi th ti   hiÓ m   c¬  do  quan  b¶o  Ó m     îc tr¶trùc tiÕp  hi tr¶®       cho  chøc  Ýn  ông    tæ  td ®Ó thu nî.Sè  Òn nµy  Ï® îcdïng ®Ó       ti   s      thanh    to¸nkho¶n  îcña  b¶o  ¶m. n  bªn  ® IX. Ö c t Ý nh   vi thu Õ  ch uy Ó n   u y Ò n  s ë  h ÷ u,  q q u y Ò n  s ö  d ô n g   µi t  s¶ n b¶ o  ® ¶ m 1. ViÖc  Ýnh  Õ    t thu chuyÓn  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông  µis¶n    quy sh   sd t  b¶o ®¶m   îc thùc  Ön    µm  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông  ®  hi khi l th t   quy sh   sd hoÆc     chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  khi tæ  td nh ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay  Õ  th nghÜa  ô    îvµ  µis¶n    îcchuyÓn  Òn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ùng    v tr¶n   t   ®ã ®   quy sh   sd cho tæ  chøc  Ýn  ông. td
 13. 13 2.  èi víithuÕ   §   chuyÓn quyÒn   ö  ng  t  îc thùc  Ön  s ®ô ®Ê ®   hi theo    quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   ®Þ 19/2000/N§­   µy  CP ng 8/6/2000  ña  Ýnh   ñ     c Ch ph quy ®Þnh  chØ  Õtthihµnh  Ët thuÕ  ti     Lu   chuyÓn  Òn  ö  ông  t  µ  Ët söa  quy sd ®Ê v Lu   ® æi,bæ     sung  ét  è  iÒu  ña  Ët thuÕ  m s® c Lu   chuyÓn  Òn  ö  ông  t. quy sd ®Ê 3. Trong  êng  îp tæ    tr h   chøc  Ýn  ông  Ën  Ýnh  µis¶n  td nh ch t  b¶o  ¶m     ® ®Ó thay thÕ    cho  Öc  ùc hiÖn  Üa  ô  îc b¶o  ¶m   µ   µis¶n    a  îc vi th   ngh v®  ® m t  ®ã ch ®   lµm    ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  × cha  c¸cth     quy sh   sd th   ph¶inép  Õ    thu chuyÓn  Òn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông. quy s h   sd X. Tr¸ch n hi Ö m  p h èi h î p c ñ a c¸c c ¬  q u a n  h ÷ u  q u a n 1. Khi tæ      chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  ö  ý tµis¶n  td ti h x !    b¶o  ¶m   ® theo    ­ c¸c ph ¬ng  thøc quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng  nµy, c¬  t   quan  C«ng chøng  µ  íc,Uû     nh n   ban nh©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn  d c c th quy trong ph¹m    Ö m  ô,quyÒn  ¹n cña  × nh     vinhi v  h  m cã tr¸chnhiÖ m     chøng  Ën    îp ®ång  nh c¸c h   mua   tµis¶n,hîp ®ång  b¸n       chuyÓn  nhîng  µi s¶n, biªn b¶n  Ën  µi s¶n  µ   t      nh t  v c¸c  Êy  ê  ªn quan  n   Öc  gi t li   ®Õ vi chuyÓn  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông  quy sh   sd cho bªn mua, bªn  Ën  nh chuyÓn  ­nh îng. 2. C¸c  ¬    c quan  µ  íccã  Èm  Òn  û  nh n   th quy (U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   nh d c c th quyÒn, Së   Þa  Ýnh   § ch hoÆc   ë   Þa  Ýnh    µ   t,Phßng  S§ ch ­ Nh ®Ê   c¶nh    s¸tgiao  th«ng  C«ng  tØnh,thµnh  è,c¬  an    ph   quan  ¨ng  Óm  ¬ng  Ön vËn    û, ® ki ph ti   t¶ithu   Chi côc  ¨ng  ý  µu biÓn  µ    ® kt  v thuyÒn    viªnkhu  ùc,Côc  µng  v  H kh«ng  ©n  ông  d d ViÖt Nam)  ã    c tr¸chnhiÖ m   µm    ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö    l c¸c th t   quy sh   s dông  µis¶n  t  cho bªn  mua, bªn  Ën  nh chuyÓn  îng tµis¶n    Ën  îc®Ò   nh     khinh ®  nghÞ   ña  chøc  Ýn  ông  c tæ  td (hoÆc  chøc  tæ  b¸n  u     µis¶n) vµ    µi ®Ê gi¸t     c¸c t   liÖu li     ªnquan  kh¸cbao  å m:   g 2.1   .B¶n  sao  îp ®ång  Ýn  ông;hîp ®«ng  h  td    b¶o  ¶m   chøc  Ýn  ông  ® (tæ  td ký  sao); 2.2.GiÊy    chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µis¶n, hoÆc   Êy  nh quy s h t    gi chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  µis¶n, hoÆc   Êy  ¨ng  ý  µis¶n  ña  ñ  µis¶n, hoÆc   sd t    gi ® k t  c ch t     giÊy tê kh¸c theo       quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti   7.3 kho¶n  m ôc  I Çn  (tuútõng  ­ 7  II  ph B    tr êng  îp cô  Ó); h   th 2.3.Biªnb¶n  ö  ýtµi    x l    s¶n  hoÆc     biªnb¶n    ÷tµi thu gi     s¶n;   2.4.Hîp  ng    ®å mua  b¸n  µis¶n, hoÆc   îp  ng  t    h ®å chuyÓn  îng  µis¶n, nh t    hoÆc     biªnb¶n  Ën  µis¶n,hoÆc     nh t     v¨n b¶n    Êu    µis¶n  útõng  êng  b¸n d gi¸t   (tu   tr hîp xö  ýcô  Ó);   l   th 2.5.GiÊy  ê x¸c nhËn  ∙  ép  Õ    t    ® n thu chuyÓn  îng tµis¶n  nh     theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt.   3.  ñ   ôc  Th t chuyÓn  quyÒn   ë  ÷u, quyÒn   ö  ông  µis¶n  sh   sd t  b¶o  ¶m   ® trongtr ng  îp xö  ýtµis¶n    ê h   l    b¶o  ¶m   µtµis¶n    µnh  ® l    thi h ¸n: C¬  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  µm  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u, nh n   th quy l th t   quy sh   quyÒn  ö  ông  µis¶n  sd t  b¶o  ¶m   ® cho bªn mua, bªn  Ën  nh chuyÓn  îng  µi nh t  s¶n    vµo  å  ¬  c¨n cø  h s bao  å m     Êy têsau  y: g c¸cgi     ®© 3.   Ých  ôcb¶n    1. Tr l  ¸n hoÆc   b¶n  sao  b¶n    ¸n hoÆc   b¶n  sao  Õt  nh   quy ®Þ cña  µ  To ¸n;
 14. 14 3.2.Quy Õt  nh    µnh    ña  ¬    ®Þ thih ¸n c c quan    µnh  thih ¸n; 3.3   îp  ng  Ýn  ông,hîp ®ång  .H ®å t d    b¶o  ¶m   chøc  Ýn  ông  ý  ® (tæ  td k sao); 3.4.Hîp  ng    ®å mua  b¸n  µis¶n, hoÆc   îp  ng  t    h ®å chuyÓn  îng  µis¶n, nh t    hoÆc   îp ®ång  Ën  µis¶n,hoÆc     h  nh t     v¨n b¶n  ®Êu     µis¶n  ú tõng  ­ b¸n  gi¸t   (tu   tr êng  îp xö  ýcô  Ó). h   l   th 4.Trong  å  ¬  µm  ñ tôcchuyªn quyÒn  ë  ÷u,quyÒn  ö  ông  µis¶n    h s l th       sh   sd t  b¶o  ¶m,  ® kh«ng    Çu  yªu c ph¶icã      v¨n b¶n  ña  ñ  ë  ÷u  µis¶n  c ch s h t   b¶o  ¶m   Ò   ® v viÖc  ng    ®å ý cho  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m   ×    ® (v v¨n b¶n  ng    ö  ýtµis¶n    ®å ý x l    b¶o ®¶m   ∙  îc thÓ  Ön  ®®  hi trong hîp  ng  Ýn  ông, hîp  ng    ®å td   ®å b¶o  ¶m); kh«ng  ®   yªu  Çu  c ph¶icã  îp ®ång    h  mua  tµis¶n  ÷a chñ  ë  ÷u  µis¶n  b¸n    gi   s h t  hoÆc   êi ng   ph¶ithihµnh    íi êimua   µis¶n,trõtr ng  îp ngêixö  ýtµis¶n  µchñ  ë     ¸n v  ng   t     ê h     l    l  s h÷u  µis¶n  t  hoÆc   êiph¶ithi µnh  ng      h ¸n. 5. Thêi h¹n  µn  µnh  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u, quyÒn  ö  ông      ho th th t   quy sh   sd tµis¶n    cho  êimua,  êinhËn  ng   ng   chuyÓn  îng lµ15  µy  ªng®èi víiviÖc  nh     ng (ri       chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    µ60  µy)kÓ   õngµy  quy s h nh ë v quy s d ®Ê ë l   ng   t   nhËn  îc ®Ò   Þ   ña  chøc  Ýn  ông  ®  ngh c tæ  td (hoÆc   chøc  tæ  b¸n  u     µi ®Ê gi¸t   s¶n)vµ    µiliÖu nãitrªn, õtr ng  îp ph¸p luËtcã    c¸ct          ê h   tr     quy  nh  ®Þ kh¸c. XI. T h ñ   ô c  u é c    t b bªn  ÷ tai gi  s¶n b¶ o   ¶ m  p h ¶i giao  ® t µi s¶n b ¶ o  ® ¶ m  c h o  t æ  c h ø c t Ý n d ô n g Theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 35  ®Þ s 178,thñ tôcbuéc  gi÷  µis¸n b¶o  ¶m       bªn   t     ® ph¶igiao tµis¶n       b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ng    tæ  t ®ô nh sau: 1. Bªn  ÷tµis¶n    gi     b¶o  ¶m   ã  ® c tr¸chnhiÖm     giao tµis¶n     b¶o  ¶m   ® cho    tæ chøc  Ýn  ông    ö  ýtheo  td ®Ó x l   th«ng  b¸o  ña  å chøc  Ýn  ông. N Õ u   Õt  êi c t  td   h th   h¹n  n  nh  Ê ®Þ trong th«ng  m µ     b¸o  bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® kh«ng  giao tµis¶n     b¶o  ¶m,  chøc  Ýn  ng  v¨n  ® tæ  t ®ô ra  b¶n th«ng  b¸o  Öc  dông  Ön  vi ¸p  bi ph¸p  buéc bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® ph¶igiao  µis¶n    t  cho  chøc  Ýn  ng . V¨n  tæ  t ®ô   b¶n th«ng  b¸o ph¶ighirâ  ý®o   dông, thêih¹n  µn      l   ¸p     b giao  µis¶n  t  b¶o  ¶m,  ® biÖn ph¸p thùc hiÖn,quyÒn  µ  Üa  ô  ña          v ngh v c c¸cbªn. 2.Tæ     chøc  Ýn  ông  îc¸p dông    Ön  td ®    c¸cbi ph¸p sau  y:   ®© 2.1 Tæ   .  chøc  Ýn  ông  td yªu  Çu  c bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® giao  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ang  ® ® qu¶n  ýcho  chøc  Ýn  ông. l  tæ  td 2.2.Sau    ∙    ông  Ön    khi® ¸p d bi ph¸p    µ   trªnm bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   Én  ® v kh«ng giao tµis¶n     b¶o  ¶m,  chøc  Ýn  dông  öiv¨n b¶n  í Uû   ® tæ  t  g    t   ban  ©n  i nh d©n  µ  ¬  v c quan  C«ng  n¬ic  ócña  b¶o  ¶m   an    tr   bªn  ® hoÆc   ¬icã  µis¶n    n   t  b¶o ®¶m     Þ  èihîp,hç  î chøc  Ýn  ông    åitµis¶n  ®Ò ngh ph     tr  tæ  td thu h     b¶o  ¶m. ® Trong  êng  îp  tr h bªn  thø  gi÷  µis¶n  ba  t  b¶o  ¶m,  chøc  Ýn  ông  ® tæ  td th«ng b¸o cho bªn b¶o  ¶m   èi hîp  íitæ  ® ph   v   chøc  Ýn  ông  éc  td bu bªn  ÷ tµi gi     s¶n b¶o  ¶m   ® ph¶igiao tµis¶n       b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ông. tæ  td 2.3   . Sau    Õt  êih¹n  n  nh  khi h th   Ê ®Þ trong th«ng b¸o  dông  Ön  ¸p  bi ph¸p  buéc  giao tµis¶n  µ   gi÷tµis¶n     m bªn      b¶o  ¶m   ® kh«ng  giao tµis¶n     cho  chøc  tæ  tÝn  ông    ö  ý, chøc  Ýn  ng  Õn hµnh    ÷tµis¶n  d ®Ó x l   tæ  t ®ô ti   thu gi     b¶o  ¶m   ïng  ® c víi ù  ç  î ña  û     h tr  s c U ban  ©n  ©n  µ  ¬  nh d v c quan  C«ng  an.
 15. 15 3.  Tr¸ch  Öm   èi hîp  ña  û   nhi ph   c U ban  ©n  ©n   µ  ¬  nh d v c quan  C«ng    an trongviÖc  ç  î chøc  Ýn  ông    åitµis¶n    h tr  tæ  td thu h     b¶o  ¶m     ® nh sau: 3.1.Sau    Ën  îc ®Ò   Þ   ña  chøc  Ýn  ông    khinh ®  ngh c tæ  td theo quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m       i 2.2 kho¶n  trªn®©y,  û   2    U ban  ©n  ©n    ông  Ön  nh d ¸p d bi ph¸p gi¸odôc,      thuyÕt phôc    bªn  ÷ tµis¶n  gi     giao tµis¶n     b¶o  ¶m   ang  ® ® qu¶n  ýcho  chøc  l  tæ  tÝn  ông.Uû   d   ban  ©n  ©n  nh d quy  nh  êih¹n  gi÷ tµis¶n  ®Þ th   bªn      b¶o  ¶m   ® ph¶i  giao  µis¶n  t  b¶o  ¶m   ® cho  chøc  Ýn  ông    ö  ý,nhng  tæ  td ®Ó x l   kh«ng qu¸    10 ngµy  Ó   õngµy  û   k t  U ban  ©n  ©n    ông  Ön  nh d ¸p d bi ph¸p gi¸odôc    3.2.N Õ u   Õt  êih¹n    h th   trªn,bªn  ÷ tµis¶n    gi     b¶o  ¶m   Én  ® v kh«ng  giao  µi t  s¶n b¶o  ¶m   ® theo    Þ  ña  chøc  Ýn  ông, Uû   ®Ò ngh c tæ  td   ban  ©n  ©n  nh d chØ   ®¹o    c¸cban,ngµnh    chøc  n¨ng  tham    èihîp víi chøc  Ýn  ông  µ  Õn  gia ph       tæ  td v ti hµnh    ñ  ôc cÇn  Õtbuéc  c¸c th t   thi   bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ® giao  µis¶n    t  b¶o ®¶m  cho  chøc  Ýn  ùng. tæ  td a. §èivíitµis¶n        b¶o  ¶m   µph¬ng  Ön giao th«ng,c¨n cø  µo      ® l  ti         v v¨n b¶n ®Ò   Þ  ña  chøc  Ýn  ông  ã ghirâ ®Þa  ngh c tæ  td (c       chØ  ªnh Ö,  è  li   s Fax,sè  iÖn    ® tho¹i : ) ­ C¬     quan  C¶nh    s¸tgiao th«ng qua c«ng    ¨ng  ý  ¬ng  Ön,n Õu   t¸c® k ph ti   ph¸thiÖn  Êy    êng  îp  µ   chøc  Ýn  ông    Þ   ×    th c¸c tr h m tæ  td ®Ò ngh th kh«ng    cho sang    tªn,chuyÓn  Þch  ë  ÷u  µ  cÇu  ñ  ¬ng  Ön hoÆc   êi® îcuû  d s h v yªu  ch ph ti   ng     quyÒn  ña  ñ  ¬ng  Ön ph¶ixiný  Õn  ña  chøc  Ýn  ông  íckhilµm  c ch ph ti       ki c tæ  td tr     c¸cthñ tôcsang        tªn,chuyÓn  Þch  ë  ÷u. d sh ­  êng  îp  Tr h th«ng  qua c«ng    Çn    Óm   t¸ctu tra,ki so¸t,c¬    quan  C¶nh    s¸t giao th«ng    Ön  Êy  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön sö  ông    ph¸thi th ng   khi ph ti   d b¶n sao  Êy gi   chøng  Ën  ¨ng  ý  ¬ng  Ön  nh ® k ph ti theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   2  12  ®Þnh  è  s 178  ∙  Õt  êi  ¹n u  µnh, th×  ¬  ® h th . h lh   c quan  C¶nh    s¸tgiao  th«ng  Ëp l  biªnb¸n  ¹m  ÷ ph¬ng  Ön  µ  ã  b¸n    t gi   ti v c v¨n  th«ng b¸o  öitrùctiÕp,fax hoÆc   (g        qua    ¬ng  Ön  c¸c ph ti th«ng    ªnl¹ckh¸c) cho  chøc  Ýn  ông  Õt ®Ó   tinli       tæ  td bi   nhËn  µn  b giao ph¬ng  Ön t¹m  ÷.Trong  êih¹n 15  µy  Ó   õkhinhËn  îc   ti   gi   th     ng k t     ®  th«ng    chøc  Ýn  ông  b¸o,tæ  td ph¶icö  êi ®Õ n   Ën  µis¶n.ViÖc  µn    ng   nh t    b giao   tµis¶n  ÷a c¬    gi   quan  C¶nh    s¸tgiao th«ng  µ  chøc  Ýn  ông    v tæ  td ph¶ilËp thµnh     biªnb¶n    giao nhËn.Tæ       chøc  Ýn  ông  td ph¶ith«ng    Öc    b¸o vi giao,nhËn  µi     t  s¶n nµy cho  ñ  ¬ng  Ön,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön biÕt.N Õ u     êih¹n  ch ph ti     khi ph ti     qu¸ th   nµy  µ   chøc  Ýn  ông  m tæ  td kh«ng  n   Ën  µis¶n, c¬  ®Õ nh t    quan  C¶nh    s¸tgiao  th«ng  Ïtr¶l¹ph¬ng  Ön cho  êi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön bÞ  ¹m  ÷. s      i ti   ng   khi ph ti   t gi Tæ  chøc  Ýn  ông  td ph¶ithanh      Ý    to¸nchiph th«ng    ¹m  ÷ph¬ng  Ön b¸o,t gi   ti   vµ      Ý  îp lýkh¸c (nÕu  ã) khi®Õ n   Ën  ¬ng  Ön bÞ   ¹m  ÷.Sè  c¸c chiph h       c   nh ph ti   t gi   tiÒn  µy  îctÝnh  µo    Ý  ö  ýtµis¶n  n ®  v chiph x l     theo quy  nh  ¹  ôc    Çn   ®Þ tim VIIIph B.  êng  îp tæ  Tr h   chøc  Ýn  ông  td kh«ng  n   Ën  ¬ng  Ön  ®Õ nh ph ti theo  th«ng    b¸o cña  ¬  c quan  C¶nh   s¸t giao th«ng, th×  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m thanh        Ý  ãitrªntõkho¶n  Òn cña  × nh. to¸nc¸cchiph n       ti   m b.§èivíi µis¶n        t b¶o  ¶m   µkho  µng,nhµ    µ    ® l  t   ë v c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d kh¸c,tæ    chøc  Ýn  ông  td cho chuyÓn    c,tµis¶n  ®å ®¹     kh«ng  éc tµis¶n    thu     b¶o ®¶m   n   ¬  ®Õ c quan  öi gi÷ tµis¶n  µ  Õp  Ën  µis¶n  g     v ti nh t  b¶o  ¶m     ö  ý. ® ®Ó x l   Chi phÝ  öigi÷tµis¶n  o  cã  µis¶n    g     ® bªn  t   thanh to¸n. c. §èivíitµis¶n        b¶o  ¶m   µ m¸y  ãc,  ÕtbÞ, nguyªn  Öu,nhiªnliÖu ® l  m thi     li       vËt  Öu  µng    ïng,kim  Ý   ý, ®¸  ý  µ  µis¶n  li h tiªud   kh qu   qu v t   b¶o  ¶m   ® kh¸c,tæ    chøc  Ýn  ông  Õn hµnh    ÷. td ti   thu gi  
 16. 16 3.3.ViÖc    ÷tµis¶n    thu gi     b¶o  ¶m   ® ph¶i® îclËp thµnh        biªnb¶n    ÷tµi thu gi     s¶n,cã  ù    s chøng  Õn  ña  idiÖn  û   ki c ®¹   U ban  ©n  ©n  a   ¬ng  ¬i c  ó nh d ®Þ ph n   tr   cña  gi÷tµis¶n  bªn      hoÆc   ¬icã  µis¶n  n   t  b¶o  ¶m   µ    ¬  ® v c¸cc quan  ªnquan. li   3.4.Trong    qu¸  ×nh  chøc  Ýn  ông  Õn  µnh  tr tæ  td ti h thu  ÷ tµis¶n    gi     b¶o ®¶m     ö  ý,n Õu  ®Ó x l   bªn  ÷ tµis¶n  gi     b¶o  ¶m   ã  µnh    èng  i,c¶n  ë ® ch vich ®è   tr   c¸n  é    µnh  Ö m   ô, hoÆc   ã    µnh    b thih nhi v  c c¸c h vi kh¸c nh»m   Êy  ¹  µis¶n,   l li   t   hoÆc   © m   ¹m  Ýnh  ¹ng, søc  Îcña    é    µnh  Ö m   ô,g©y  èi x ph t m   kho   c¸n b thih nhi v  r  trËttù,an      ninh  ×  ¬  th c quan  C«ng  cã  an  tr¸chnhiÖm   ®ông    Ön    ¸p  c¸c bi ph¸p  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   lu   ng¨n chÆn   µ  ö  ýkÞp  êi  û   v x l  th ; ban  ©n  U nh d©n  ã  c tr¸chnhiÖ m   ¹oc¸c ®iÒu  Ön  ç  î chøc  Ýn  ông,cö  êitham    t    ki h tr  tæ  td   ng   gia vµ    Õt    gi¶iquy theo  Èm  Òn    íng m ¾ c     th quy c¸c v   ph¸tsinh trong qu¸ tr×nh tå         chøc  Ýn  ông  Õn hµnh    ÷tµis¶n  td ti   thu gi     b¶o  ¶m     ö  ý. ® ®Ó x l C. T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  V µ  HI Ö U  L ù C  T HI H µ N H I.Th«ng   µy  îc¸p dông    ö  ýtµis¶n    tn ®     ®Ó x l     b¶o  ¶m,    åinî cho    ® thu h     c¸c lo¹  ×nh  chøc  Ýn  ông  ih tæ  td quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt c¸c tæ  ®Þ ti   12      chøc  Ýn  ông. td   ViÖc  ö  ýtµis¶n  x l    b¶o  ¶m       åinî cho    ©n, ph¸p  ©n  ® ®Ó thu h     c¸ nh   nh trong níc;    c¸ nh©n,    ph¸p  ©n  íc ngoµikh«ng  nh n    ph¶ilµ tæ      chøc  Ýn  ông  dông  td ¸p  theo  c¸c quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   nh   è  ®Þ s 165/1999/N§­   µy  CP ng 19/11/1999  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v giao dÞch    b¶o  ¶m. ® II C¸c  îp ®ång  Ýn  ông  ∙    ¹n tr¶nîtr cngµy    . h  td ® qu¸ h       í   Th«ng   µy  ã  Öu  tn c hi lùc nhng  µis¶n    t  b¶o  ¶m   a  îc xö  ýth×  îc ¸p  ông  ÷ng  ® ch ®   l   ®   d nh quy  nh  ¹ ®Þ t i Thßng   µy    ö  ý. tn ®Ó x l II   I Trong  êng  îp  chøc  Ýn  ông  Êp  Ýn  ông  íic¸c h×nh  . tr h tæ  td c td d    thøc  kh¸c,n Õu      c¸c bªn  ã  c tho¶  Ën  Ò   Ön  thu v bi ph¸p  b¶o  ¶m   ×  îc¸p  ông    ® th ®   d c¸c quy  nh  ¹ Th«ng   µy    ö  ý. ®Þ t i tn ®Ó x l IV.§èivíic¸c tµis¶n          b¶o  ¶m   µ vËt chøng  ® l    trong vô  h×nh  ù  ×      ¸n  s th ¸p dông  c¸c quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   li   Þch  è  t ªnt s 06/TTLT/TANDTC­VKSNDTC­ BCA­BTC­BTP   µy  ng 4/10/1998  ña  µ    ©n  ©n  èicao,ViÖn  Ó m     c To ¸n nh d t    Ki s¸t nh©n  ©n  èicao, Bé   d t    C«ng    é     an, B T ph¸p,Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è    T  h d ms vÊn    Ò   ®Ò v b¶o  qu¶n  µ  ö  ý tµis¶n  µ vËt chøng, tµis¶n  Þ       v x I    l       b kª biªn trong  qu¸ tr×nh ®iÒu      è,xÐt xö  ô    ×nh  ù.     tra,truyt     v ¸n h s V.  Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    ×nh tn c hi l   15  k t  k  qu¸ tr   thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    µnh  c¸o ®Ó   ªnngµnh    Ých,bæ       cv   c¸cng b¸o    li   gi¶ith   sung, söa  æi  Þp  êi  äi  öa  æi, bæ     ® k th . Ms®   sung Th«ng    µy  Thèng  c  t n do  ®è Ng ©n   µng  µ   íc,Bé   ëng  é     h Nh n   tr B T ph¸p,Bé   ëng  é     tr B C«ng    é   ëng  é  an, B tr B TµichÝnh  µ    v Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  Õt ®Þnh. c § ch quy  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2