intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT/BTS-BKHĐT-BTC-NHNN của Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
91
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT/BTS-BKHĐT-BTC-NHNN của Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT/BTS-BKHĐT-BTC-NHNN của Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/1998/TTLT/BTS-BKHĐT-BTC-NHNN của Bộ Thuỷ sản, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch c ñ a B é  T h u û  s¶n, B é  K Õ  h o ¹ ch v µ   Ç u  t,    § B é  T µ i  h Ý n h  v µ   g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t na m   c N h s è  04/1998/TTLT/TS­K H § T­T C­N H N N V N  H í ng d É n  v Ò  vi Ö c  u ¶ n  lý  µ  q v s ö  d ô n g  v è n t Ý n d ô n g  ® Ç u  t theo  Õ  h o ¹ ch  h µ  n íc ch o   k N c¸c d ù  ¸n  ® ã n g  m íi,  c¶i h o¸n t Ç u  ¸n h  b ¾ t v µ   ® t Ç u d Þ c h  v ô   ¸n h  b ¾ t h¶i s¶n xa b ê ® C¨n  Quy Õt  nh  cø  ®Þ 393/TTg  µy  ng 9/6/1997  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph vÒ  Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  Ýn  ông  u    l  s d vtd ®Ç t theo  Õ   ¹ch  µ  íc k ho nh n   cho    ù  ®ãng  íi,c¶iho¸n  µu  ¸nh  ¾t  µ  Çu  Þch  ô  ¸nh  ¾t    c¸c d ¸n  m   t® b vt d v® b h¶i xa  ê; Quy Õt  nh  b  ®Þ 159/1998/Q§­TTg  µy  ng 03/9/1998  ña  ñ  íng  Ýnh   c Th t Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy Õt  nh  ®Þ 393/TTg  µy  ng 9/6/1997  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, Liªn Bé   û  c Th t Ch ph     Thu s¶n    Õ   ¹ch  µ  Çu     ­ K ho v§ t­ Tµi chÝnh    ©n   µng  µ   íc ViÖt nam   íng  Én    µnh  ét  è  iÓ m     ­ Ng h Nh n     h d thih m s® sau: 1.V Ò       Tæ chøc  ¹ c¸c®Þa  ¬ng: t    i ph Thµnh  Ëp  l Ban  chØ   o  ¬ng  ×nh  ¸nh  ¾t    ®¹ ch tr ® b h¶i s¶n  bê  ¹    xa  t i c¸c TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Th ph tr   Trung  ng  ã  Òu  ù  (n¬icã  t  ù  th× ¬ c nhi d ¸n    Ý d ¸n    kh«ng  tæ  nªn  chøc)gióp Uû       ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  µ  v Ban  chØ   o  µ   íc vÒ   ¬ng  ×nh  ¸nh  ¾t    ®¹ Nh n   Ch tr ® b h¶i s¶n  bê, do  xa    Phã   ñ  Þch  ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µm  ëng  ¬ l Tr ban.  Ban  chØ   o  ã  Ö m   ô  ®¹ c nhi v chØ   o, kiÓm     «n   c  ùc  Ön  ¬ng  ®¹   tra,® ®è th hi ch tr×nh  µy; híng  Én  óp      n  Þ  n  d gi ®ì c¸c ®¬ v kinh tÕ  µ    ©n  ©y  ùng  ù      v ng d x d d ¸n ®Ç u  . t Thµnh  Çn  ph Ban chØ   o  ¬ng  ×nh  å m   ®¹ ch tr g Gi¸m  c    ë   ®è c¸c S Thuû  s¶n,K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Gi¸m  c      ho   § t      ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ  íc, Ng h nh n   Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  Çu   µ  ng h § tv Ph¸ttr Ón,Côc  ëng  ôc  Çu   µ   i   tr C § tv Ph¸ttr Ón.  i Uû   ban  ©n  ©n    Êp  ã  nh d c¸cc c tr¸chnhiÖm     chØ  o,®Ó   ã  ù  èihîp ®¹   c s ph     cña  chøc  tæ  cho vay  µ    µnh  ã  ªnquan  ¹  a   ¬ng    íng dÉn, v c¸c ng c li   ti®Þ ph ®Ó h     qu¶n  ý,kiÓm     «n  c    n  Þ  µ    ©n  l  tra,® ®è c¸c ®¬ v v ng d vay  èn    a   µn  ö  v trªn®Þ b s dông  èn  v vay  ng  ôc  ch,  ®ó m ®Ý khaith¸ctÇu  ã  Öu     c hi qu¶, tr¶nî vay  u         ®Ç t (gèc vµ  i  ng  ¹n theo hîp ®ång  Ýn  ông.   l∙ )®ó h   ,    td 2.V Ò   i t ng ® îcvay  èn:   ®è  î     v ­ Thùc  Ön    hi theo  Òu  b¶n  §i 6  quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh   ®Þ 393/TTg  µy  ng 9/6/1997  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ,®èi t ng ® îcvay  èn  u    c Th t   ph    î     v ®Ç t ph¬ng  Ön ®¸nh  ¾t    ti   b h¶is¶n  bê  µ  Çu  Þch  ô  ¸nh  ¾t    xa  v t d v® b h¶is¶n  bê  µ xa  l   c¸c®¬n  Þ    v kinh tÕ  ã  ¨ng  ý  µnh  Ò   ¸nh  ¾t  µ  Þch  ô  ¸nh  ¾t      c® kh ngh ® b vd v® b h¶i s¶n, bao  å m     g c¸c doanh nghiÖp  µ   íc,®¬n   Þ   © n   i  µm  nh n   v Qu ®é l kinh  Õ, t  Doanh  nghiÖp   ©n,  t nh C«ng      Çn,  ty cæ ph C«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,Hîp    hh  t¸cx∙,Tæ   îp t¸cvµ  é     ©n.     h     H ng d ­ §èit ng  îc vay     î ®   ph¶icã    kinh nghiÖ m   i  Ón  µ  chøc  ¹t®éng    ® bi v tæ  ho   ®¸nh    bê, cã    c¸ xa    ®ñ møc   èn  ù cã  v t   theo  quy  nh  ¹  ôc  cña  ®Þ ti m 4  Th«ng    t nµy,cã  Óu  ÕtvÒ     hi bi   qu¶n  ýph¬ng  Ön ®¸nh  ¾t,kü  Ëtb¶o  l  ti   b   thu   qu¶n  nguyªn  liÖu,cã  ¨ng  ý  µnh   ® kh nghÒ   ¹  a   ¬ng  ¬i c  ó,hoÆc   Êy  Ðp  ¹t ti®Þ ph n   tr   gi ph ho  
  2. 2 ®éng  ¸nh  ¾t  bê  c¬  ® b xa  do  quan  b¶o  Ö   ån  î thuû  v ngu l   i s¶n  Êp. Ph¶i ®¨ng  c    ký    tªnThuyÒn  ëng,M¸y  ëng  tr   tr trong hîp ®ång     vay. 3/V Ò   µis¶n  ¶m     t  ® b¶o  îvay  µ  n  v mua  b¶o  Ó m: hi a.V Ò   µi   t  s¶n  ¶m   ® b¶o  îvay: n  C¸c  ù  vay  èn  Ýn  ông  u    µu  ¸nh  ¾t    d ¸n  vtd ®Ç t t ® b h¶is¶n  bê  µ  µu xa  v t   dÞch  ô  ¸nh  ¾t    v® b h¶is¶n  bê  xa  theo  Õ   ¹ch  ña  µ   íc ® îc lÊy tµis¶n  k ho c Nh n         h×nh  µnh  th b»ng  èn  v vay    ¶m   ®Ó ® b¶o  î vay.Trong  êih¹n  a    Õt  î, n    th   ch tr¶h n   c¸cchñ  u    ñ  ù      ®Ç t(ch d ¸n)kh«ng  îcchuyÓn  îng,mua  hoÆc   Õ  Êp  ®  nh   b¸n  th ch ®èi víi µis¶n  éc vèn      t thu   vay  Ýn  ông  u    td ®Ç ttheo kÕ   ¹ch Nhµ   íc.   ho   n b.Mua    b¶o  Ó m: hi ­ B ¾t  éc  ñ  u    ng  µu  ¸nh  ¾t      bu ch ®Ç t ®ã t® b h¶is¶n  bê  µ  µu  Þch  xa  v t d vô  ¸nh  ¾t    ® b h¶is¶n  bê  xa  ph¶imua    b¶o  Ó m   hi thuyÒn    µ  viªnv b¶o  Ó m   ©n  hi th tµu,m¸y  µu (trõphÇn    Þng  ô  µ    Ëtdông  ôc  ô    t    gi¸tr   c v c¸cv   ph v sinhho¹t)   . ­  ñ   u    m çi  Ch ®Ç t n¨m mua  b¶o  Ó m   ét  Çn, kh«ng  ¾t  éc  hi ml  b bu ph¶i   mua  b¶o  Ó m   ét  Çn  hi m l cho  hoÆc   n¨m.  µng  2  3  H n¨m,  Õu  ñ  u    µo  n ch ®Ç t n kh«ng mua  b¶o  Ó m   µ  a  ã  hi v ch c trang thiÕtbÞ       b¶o  Ó m   toµn  ×  hi an  th kh«ng  cÊp  Êy phÐp  ¹t®éng  ¸nh  ¾t    gi   ho   ® b h¶is¶n  bê. xa  ­ Trong  êng  îp  ã  ñiro  tr h c r   x¶y  thuéc  ¹m    îc b¶o  Ó m,  ñ  ra  ph vi ®   hi ch ®Ç u    tph¶idïng  è  Òn båith ng  ña    s ti     ê c C«ng    tyB¶o  Ó m       îkho¶n  èn  hi ®Ó tr¶n   v vay cho  cho  bªn  vay.Trong  êng  îp sè  Òn b¶o  Ó m     î kh«ng    Çn    tr h   ti   hi tr¶n   ®ñ ph thiÕu hôtsÏtr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ         t  ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x    4.M ét  è    s quy  nh  Ò     Êt,thêih¹n vay,tr¶vµ  ûlÖ  èn  ùcã: ®Þ v l∙su       i     t  v t  ­L∙i Êtcho     su   vay  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   ®Þ c Th t   ph ­ Thêi gian      cho vay  èi®a   t   kh«ng qu¸  n¨m,  Ýnh    Ó   õ ngµy  7  t l∙ k t   i ph¸t   sinhnîvay.    ­ Thêi®iÓ m   ¾t  u       ùc hiÖn      b ®Ç tr¶l∙th  i sau  th¸ng vµ    î gèc  1    tr¶n   sau    12 th¸ng kÓ   õ ngµy  µu  Ýnh    t  t ch thøc  i  µo  ® v s¶n  Êt (theo tiÕn      xu     ®é ghitrong dù    ¸n ® îcduyÖt).Thêi h¹n    î cô  Ó  tæ         tr¶n   th do  chøc  cho vay  µ  ñ  u     v ch ®Ç t tho¶   thuËn  tronghîp ®ång  Ýn  ông.KhuyÕn  Ých  ñ  u      î(gèc vµ  itr    td   kh ch ®Ç ttr¶n     l∙   ­ ) ícthêih¹n. Trêng  îp chñ  u    ©y  a      h  ®Ç td d kh«ng    îkhi®∙    ¹n th× xö  ý tr¶n     qu¸ h     l   theo  quy  nh  Ò   ¹tnî qu¸ h¹n  ña  chøc  ®Þ v ph       c tæ  cho  vay,n Õu  Êy  Çn  Õt   th c thi   th× khëitètr cc¬        í   quan  ph¸p luËt.   ­ Chñ   u      ®Ç t vay  èn  v ph¶i cã  èn  ù cã    v t   tham    èithiÓu  gia t   15%  tæng  vèn  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n. 5. V Ò   ùc hiÖn    th   cho vay    ®Ó øng  íc vµ  tr   cho  vay thanh to¸n khèil ng    î   hoµn  µnh  th cho    ù    c¸cd ¸n vay  èn  Ýn  ông  ng  µu ®¸nh  ¾t    vtd ®ã t   b h¶is¶n  bê: xa  ­  ùc  Ön  Th hi cho  vay  øng  íc vµ  tr   cho  vay  thanh to¸n khèi l ng  µn     î ho thµnh theo  îp ®ång  ∙  îcký  Õt  ÷a chñ  u    íi n  Þ  ng  µu,cung  h  ® ®   k gi   ®Ç tv   ®¬ v ®ã t   cÊp  ÕtbÞ, m¸y  ãc. § Ó   ¶m   thi     m  ® b¶o  èn  v vay  øng  íc® îcsö  ông  ng  ôc   tr     d ®ó m ®Ých,  iÒu  Ön    îc vay  èn  ® ki ®Ó ®   v øng  íc ph¶i cã  îp  ng  Ýn  ông, hîp tr     h ®å td    ®ång  ng  µu,dù  ®ã t   to¸n thiÕtkÕ   îc duyÖt,c¸c chøng  õ thanh            ®     t  to¸n nh ho¸ ®¬n mua   Ët t(gç,s ¾t  Ðp.. )thiÕtbÞ   v      th . ,   (m¸y  û.. )Møc  thu .  . cho  vay  øng  íc tr   kh«ng    qu¸ 25%  tæng møc  èn  Çu   ña  ù    µ  ã  Ó  vd t c d ¸n v c th øng  ícnhiÒu  Çn  tr   l trong ph¹m      vimøc   èn  îc øng  íc theo  v ®  tr   quy  nh,  îc chuyÓn  ¼ng    ®Þ ®  th cho
  3. 3 ®¬n  Þ  ng  µu,cung  Êp  ÕtbÞ, m¸y  ãc  v ®ã t  c thi     m theo    Þ  ña  ñ  u   ®Ò ngh c ch ®Ç t vay  èn. v ­ ViÖc    cho  vay  thanh    îcthùc hiÖn  to¸n®     theo  èil ng c«ng  Öc  µn  kh  î   vi ho thµnh theo  õng    o¹n  ∙  îcnghiÖ m     t giai® ®®  thu.B¶n nghiÖ m     èil ng hoµn  thu kh  î   thµnh  ph¶icã    Ën  ü  Ëtcña  ¬    x¸cnh k thu   c quan  ¨ng  Óm  µu. ® ki t 6.V Ò   É u   µu,m¸y  û,c¬  ë  ng  µu:  m t  thu   s ®ã t a.§èivíi É u   µu vµ       m t   m¸y  û: thu ­M É u   µu:   t Ngoµic¸c tµu ®ãng      theo  É u   ÕtkÕ   Bé  û  m thi   do  Thu s¶n  ban  µnh  tI h ®î    theo Quy Õt  nh   ®Þ 268/Q§­ KHCN   µy10/61997, chñ  ù   ® îc  Ðp   ùa ng   d ¸n  ph l  chän    É u   µu theo  Ëp  c¸cm t  t qu¸n cña  a  ¬ng  ng    ®Þ ph nh ph¶i® îcc¬      quan  ¨ng  ® kiÓm  µu x¸cnhËn  Ò   Æt   toµn  ü  Ët. t   vm an  k thu ­M¸y  û:   thu Ngoµi viÖc  ö  ông  chñng  ¹    sd 4  lo im¸y  û  ∙  íng dÉn  ¹  thu ® h   tic«ng    è  v¨n s 2214/CV­KH§T   µy  ng 23/9/1997  ña  é   û  c B Thu s¶n, cã  Ó  ë   éng    th m r thªm    c¸c chñng  ¹  lo im¸y  û  thu kh¸c,nhng    ph¶itÝnh    ü  ¶m     to¸n k ® b¶o yªu  Çu  ü  Ët c k thu   vµ  Öu  hi qu¶  kinhtÕ,kh«ng  sö  ông    Òu  ñng  ¹ .    nªn  d qu¸ nhi ch lo i C Ç n   Êp  µnh  ch h chØ  o  ®¹ chung,kh«ng  ïng    d m¸y  û  ∙  thu ® qua  ö  ông  sd hoÆc   m¸y  é  ïng thay m¸y  û ®Ó   ng  ¾p  µu ®¸nh  ¾t    bd     thu   ®ã l t   b h¶is¶n  bê. xa  b.C¬   ë  ng  µu:   s ®ã t §Ó  gi¶m  ítc¸c thñ  ôc hµnh  Ýnh, t¨ng cêng  b    t  ch     tr¸ch nhiÖ m   ña      c c¸c ngµnh, ®Þa   ¬ng, Chñ   Þch  û     ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc tung  ng  µ  ñ tr ng    é, Ngµnh  ã  ù    ùctiÕp xem   Ðt vµ      ¬ v th   ë c¸cB   c d ¸n,tr     x   cho phÐp    ¬  ë  ng  µu  ã    iÒu  Ön  ü thuËt,cë  ë  Ët chÊt vµ  c¸c c s ®ã t c ®ñ ® ki (k     sv    kinh  nghiÖ m) tham    ng  µu ®¸nh  ¾t    gia®ã t   b h¶is¶n  bê. xa  7.V Ò   Ëp vµ  Èm  nh  ù    l   th ®Þ d ¸n: Néi dung  ù  ®Ç u    vµ  chøc  Èm   nh  ù  thùc  Ön  d ¸n  t tæ  th ®Þ d ¸n  hi theo  Th«ng  t 09/BKH­VPT§  µy  ng 21/9/1996  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng  Én  c B K ho v§ th d vÒ   Ëp dù    Èm  nh  u    µ  Õt ®Þnh  u  . l   ¸n th ®Þ ®Ç tv quy   ®Ç t Héi  ng  Èm   nh  µ  Ö m   ô  ña  éi  ng  Èm   nh  ù    ®å th ®Þ v nhi v c H ®è th ®Þ d ¸n ®Ç u    ng  µu  ¸nh  ¾t    t®ã t® b h¶is¶n  bê  ùc hiÖn  xa  th   theo  Òu  m ôc  Quy Õt  §i 1  5  ®Þnh  è  s 159/1998/Q§­TTg  µy  ng 03/9/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ.   Th t   ph Néi dung  Èm  nh  ù    u    µu ®¸nh  ¾t      th ®Þ d ¸n ®Ç tt   b h¶is¶n  bê  Çn  Ëp  xa  c t trungvµo    éidung    c¸cn   sau: ­ C¸c vÊn ®Ò  kü  thuËt: É u  tµu,  M  m¸y tµu, trang thiÕt Þ, nghÒ    b nghiÖp,ng  êng,mïa  ô.   tr   v ­ C¸c  Ên    µichÝnh:HiÖu    v ®Ò t     qu¶ s¶n  Êt,vèn  u  ,nguån  èn,c¬  xu   ®Ç t  v  cÊu  èn  u  , doanh      Ý,  î nhuËn, thêih¹n  v ®Ç t  thu,chiph l   i    thu  åi vèn  h  vay, thêi    h¹n tr¶nîvay.      8.V Ò   Êp  Êy phÐp  ¹t®éng  ¸nh  ¾t      c gi   ho   ® b h¶is¶n  bê: xa  Côc b¶o  Ö   ån  îthuû  v ngu l   i s¶n  ña  é   û  c B thu s¶n  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ùc   tr   tiÕp qu¶n  ýho¹t®éng  ¸nh  ¾t  µ  Þch  ô  ¸nh  ¾t    l    ® b vd v® b h¶i s¶n  bê, lµ c¬  xa     
  4. 4 quan  Èm   Òn  Êp  Êy  Ðp  ¹t®éng  th quy c gi ph ho   cho    ñ  µu  ¸nh  ¾t    c¸c ch t ® b h¶i s¶n  bê. xa  Chi côc    b¶o  Ö   ån  îthuû s¶n    v ngu l   i   c¸ctØnh  ùc hiÖn  Êp,giah¹n  Êy th   c     gi   phÐp  ¹t®éng  ¸nh  ¾t  bê  ho   ® b xa  cho    ñ  µu  ña  a   ¬ng. X¸c  Ën  c¸c ch t c ®Þ ph   nh h¶i s¶n  ¸nh  ¾t  bê  ña    ® b xa  c khu  ùc  × nh     ã  vm ®Ó c c¨n  thùc  Ön  Ýnh  cø  hi ch s¸ch miÔn    gi¶m    ¹ thuÕ  c¸clo i  theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.   ®Þ hi h c Nh n Thñ  ôc cÇn  ã    µm  t  c ®Ó l c¨n  cÊp  Êy  Ðp  ¹t®éng  ¸nh      cø  gi ph ho   ® c¸ xa bê: ­Sæ   ¨ng  ý  µu.  ® kt ­Chøng  Ën    nh mua  b¶o  Ó m   hi thuyÒn  viªn, ©n  µu,m¸y  µu.  th t   t ­Cã       ®ñ trang thiÕtbÞ  toµn.     an  Thêih¹n  ¹t®éng    ho   quy  nh  ®Þ trong giÊy phÐp  ¹t®éng  ¸nh  ¾t        ho   ® b h¶i s¶n  bê    vµo  êih¹n  ¨ng  Óm   µu  xa  c¨n cø  th   ® ki t cho  Ðp,  ¹  Ò,    êng, ph lo ingh ng tr   mïa  ô,®èi t ng h¶is¶n  v    î     khaith¸cm µ   ñ  ù      Ðp, nhng  èi®a      ch d ¸n xinph   t   kh«ng  qu¸  th¸ng.H Õt  êih¹n  12    th   cho  Ðp  ¹t®éng  ñ  µu  ph ho   ch t ph¶i ®Õ n   ¬    c quan  b¶o  Ö   ån  îxingia h¹n  Êp  Êy phÐp  íivµ  v ngu l       c gi   i m   ph¶iphïhîp víi êih¹n  îc          ®   th b¶o  Ó m. hi 9.V Ò   o  ¹o   ®µ t K Õt  îp  ÷a ®µo  ¹ocã  Ö   èng  µ  h gi   t   h th v kinh nghiÖ m   µng    ö  ông    h h¶i,s d trang  ÕtbÞ   µ  thi   v khai th¸c cña   d©n    chøc  o   ¹o vµ  Êp      ng ®Ó tæ  ®µ t   c b»ng  thuyÒn  áng, m¸y  ëng  tru   tr b¶o  ¶m   è îng  µ  Êt îng.Thùc  Ön  ¬ng  ® s l v ch l   hi ph ch© m   µ   ícvµ  ©n  ©n  ïng lµm. Nh n   nh d c  Ngay  sau    ù    îcduyÖt,chñ  u    ã  Õ   ¹ch ®Ó   îc®µo  ¹o khid ¸n ®     ®Ç tc k ho   d  t  thuyÒn  ëng, m¸y  ëng  µ  û  ñ  oµn,    tr   tr v thu th ® ®Ó ngay    µu  ng  khi t ®ã xong  ã  c thÓ  Õp  ti qu¶n  µ  a  µo  ö  ông. B»ng  v®v sd   thuyÒn  ëng, m¸y  ëng  µu  c¸c tr   tr t do    tr ng  ê Trung  äc,§¹ihäc  éc ngµnh  û s¶n  o  ¹ocÊp. h    thu   thu   ®µ t   ViÖc  o  ¹okÕt  îp nhiÒu  ×nh  ®µ t   h  h thøc  kh¸c nhau,cã  Ó  Õt  îp ®µo       th k h   t¹otËp    trung t¹    êng  ña  µnh  û    i tr c¸c c ng thu s¶n,hoÆc     êng  µy  chøc    c¸c tru n tæ  c¸c líphäc  ¹    a   ¬ng  ã  ù    ö  ông     t i ®Þ ph c¸c c d ¸n,s d kinh phÝ   o  ¹ocho  ¬ng    ®µ t   ch tr×nh ®¸nh  ¾t      b h¶is¶n  bê  îcNhµ   ícgiao  xa  ®   n  cho  µnh  û  ng thu s¶n theo  Õ   k ho¹ch hµng    n¨m. 10.V Ò     tæng  îp vµ  h   giao kÕ   ¹ch:   ho Hµng n¨m  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       vµ  é,  µnh  ñ  B Ng ch qu¶n    nh    i îng  µm  ñ  u      ôc  cña  x¸c ®Þ c¸c ®è t l ch ®Ç t nh m 2  th«ng   µy. ChØ   o  ñ  u    Ëp  ù    Ëp  tn   ®¹ ch ®Ç t l d ¸n,l danh  ôc  ù  vµ  m d ¸n  nhu  Çu  c vèn  u    µu  ¸nh  ¾t    ®Ç t t ® b h¶i s¶n  bê  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   û  xa  g   K ho v§ t   Thu s¶n    ®Ó tæng  îp vµ  ©n  i kÕ   ¹ch. h   c ®è   ho ­ C¨n  vµo    cø  quy  ¹ch    iÓn,n¨ng  ùc qu¶n  ýthùc tÕ, ®Ò   Þ  ho ph¸ttr   l  l     ngh cña  a   ¬ng  µ    é   ã  ù    é   û  ®Þ ph v c¸c B c d ¸n,B thu s¶n  öi Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    g   K ho v§ t c©n  i tr×nh Ch Ýnh  ñ  ®è     ph møc  èn  Õ   ¹ch  u    µu  ¸nh  ¾t    v k ho ®Ç tt ® b h¶is¶n    xa bê cho  õng tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    é, Ngµnh  t    ph tr     ¬ v c¸cB   tham    gia ch¬ng  ×nh. tr ­C¨n  vµo  Õ   ¹ch ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt Bé  Õ   ¹ch   cø  k ho     t  ph phª duy   k ho   vµ  Çu   d tgiao h¹n    møc  èn  Õ   ¹ch  v k ho cho  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng,Bé, Ngµnh  ã  ù    µ  chøc      ¬   c d ¸n v tæ  cho vay.
  5. 5 Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng  µ  é, Ngµnh    ph tr       vB  cã  ù  chÞu  d ¸n  tr¸ch nhiÖ m   è  Ý vèn    b tr   cho  õng  ù  trong  ¹m  Þ   t d ¸n  ph v tæng  møc   èn  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   v do  K ho v§ t giao,®¨ng  ý  íitæ    k v   chøc  cho vay,®ång    thêicã    b¸o   c¸o tæng  îp ph©n    Õ   ¹ch  h  bæ k ho vay  èn  ña  a   ¬ng  µ  é, v c ®Þ ph vB  Ngµnh  ã  ù    öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  û  c d ¸n g   K ho   § tv B Thu s¶n. ­ C¸c  a   ¬ng  µ  é,  µnh  ã  ù  lËp    ®Þ ph v B Ng c d ¸n  b¸o c¸o  ×nh  ×nh  ùc t h th   hiÖn    ù    c¸cd ¸n theo  th¸ng,quý  öivÒ   é  û    g   B Thu s¶n,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    K ho   § tv tæ chøc cho vay    ®Ó tæng  îp b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ. h   c¸o Th t   ph Th«ng   µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý, trong qu¸  ×nh t n c hi l   15  k t  k    tr   thùc  Ön  Õu   ã  ã  hi n c kh kh¨n,víng  ¾ c     Þ     m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Þp  êicho    k th   c¸c Bé, Ngµnh  ªnquan      li   ®Ó xem  Ðt bæ   x   sung,söa  æi.   ®
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2