Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM-BCN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM-BCN về hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005 do Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2004/TTLT/BTM-BCN

 1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA THƯƠNG M I VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 04/2004/TTLT/BTM-BCN Hà N i , ngày 28 tháng 7 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I - B CÔNG NGHI P S 04/2004/TTLT/BTM/BCN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C GIAO VÀ TH C HI N H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO THN TRƯ NG HOA KỲ NĂM 2005 Căn c Hi p nh v buôn bán hàng d t may Vi t Nam-Hoa Kỳ ngày 17/7/2003 và Biên b n ghi nh ngày 22/7/2004; Căn c Quy t nh s 46/2001/Q -TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t kh u, nh p kh u hàng hoá th i kỳ 2001-2005; Căn c tình hình xu t kh u hàng d t may sang Hoa Kỳ năm 2004 và ánh giá tình hình xu t kh u năm 2005; Sau khi tham kh o ý ki n c a Hi p h i d t may Vi t Nam, Liên t ch B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may vào th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng h n ng ch H n ng ch xu t khNu hàng d t may sang Hoa Kỳ có 38 ch ng lo i m t hàng (Cat.), bao g m 13 Cat. ôi và 12 Cat. ơn ư c quy nh t i Ph l c s 01 kèm theo Thông tư này. 2. i tư ng ư c giao và th c hi n h n ng ch Thương nhân ư c giao và th c hi n h n ng ch ph i có các i u ki n sau: - Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ã ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu ho c có Gi y phép u tư theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; - Có năng l c s n xu t hàng d t may; - Không vi ph m các quy nh hi n hành cũng như các quy nh c a Hi p nh trong năm 2004. - Thương nhân có quy n nh n quota xu t khNu c l p ho c nh n quota trong liên
 2. k t chu i (có ghi m c quota c a doanh nghi p trong liên k t chu i. Thương nhân có th tham gia liên k t chu i sau khi ư c nh n quota). II. QUY NNH V GIAO H N NG CH 1. Giao h n ng ch Vi c giao h n ng ch hàng d t may sang Hoa Kỳ ư c ti n hành công khai, không phân bi t i x và úng i tư ng, c th như sau: - Dành 80% ngu n h n ng ch (bao g m c t l tăng trư ng 2% và 7% tuỳ t ng ch ng lo i m t hàng) giao cho Thương nhân ã th c hi n vi c xu t khNu m t hàng tương ng (g i chung là thành tích xu t khNu) t ngày 01/1/2004 n 31/12/2004. - Dành 20% h n ng ch giao b sung cho thương nhân (g i chung là h n ng ch phát tri n), trong ó: + 3% h n ng ch dành cho các h p ng xu t khNu hàng d t may s d ng v i/nguyên li u s n xu t trong nư c. + 3% h n ng ch dành cho thương nhân xu t khNu các ch ng lo i hàng d t may không qu n lý b ng h n ng ch sang Hoa Kỳ t tháng 7 năm 2004 n tháng 6 năm 2005. + 1% h n ng ch dành cho thương nhân có nhà máy cách c ng H i Phòng ho c c ng qu c t Thành ph H Chí Minh trên 500 km. + 4% h n ng ch dành cho thương nhân t nguy n tham gia liên k t chu i và thương nhân ã th c hi n h n ng ch trong năm 2004 nay u tư m i các d án d t, nhu m l n. + 7% h n ng ch dành cho thương nhân có h p ng ký v i khách hàng là các nhà nh p khNu hàng d t may l n c a Hoa Kỳ, có doanh s nh p khNu hàng d t may s n xu t t i Vi t Nam t 20 tri u USD tr lên trong năm 2003 ho c 2004 và khách hàng có thương hi u l n, n i ti ng. + 2% d phòng. 2. Căn c giao h n ng ch 2.1. H n ng ch thành tích: Các ch ng lo i m t hàng ư c chia làm hai nhóm. - Nhóm I bao g m 9 ch ng lo i m t hàng (Cat.): 334/335, 338/339, 340/640, 341/641, 342/642, 347/348, 359/659-S, 638/639 và 647/648. H n ng ch thành tích giao cho thương nhân là t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch c a t ng ch ng lo i hàng trong năm 2004 tr i s lư ng h n ng ch năm 2005 ã ng trư c s d ng trong năm 2004. - Nhóm II bao g m 16 ch ng lo i m t hàng (Cat.): 200, 301, 332, 333, 345, 351/651,
 3. 352/652, 359/659-C, 434, 435, 440, 447, 448, 620 và 645/646. H n ng ch thành tích giao cho thương nhân b ng s lư ng th c hi n h n ng ch c a t ng ch ng lo i hàng trong năm 2004 tr i s lư ng h n ng ch năm 2005 ã ng trư c s d ng trong năm 2004 - H n ng ch năm 2005 ng trư c s d ng trong năm 2004 không ư c tính vào thành tích xu t khNu c a năm 2004. - H sơ ăng ký h n ng ch như m u 05 kèm theo Thông tư này. 2.2. H n ng ch phát tri n: 2.2.1. H n ng ch dành cho s n phNm d t may s d ng v i/nguyên li u s n xu t t i Vi t Nam. - H p ng xu t khNu s n phNm d t may ư c s n xu t b ng úng lo i v i/nguyên li u s n xu t trong nư c phù h p v i s n phNm xu t khNu; -H p ng mua v i/nguyên li u s n xu t t i Vi t Nam; - Hoá ơn thanh toán mua v i/nguyên li u do B Tài chính phát hành. H sơ như m u s 01 kèm theo Thông tư này. 2.2.2. H n ng ch dành cho thương nhân xu t khNu các ch ng lo i hàng không áp d ng h n ng ch sang Hoa Kỳ t tháng 7 năm 2004 n tháng 6 năm 2005; - B ng th ng kê ch ng lo i hàng, s lư ng, kim ng ch xu t khNu c a thương nhân; - S li u th ng kê c a cơ quan H i quan (do cơ quan H i quan cung c p cho B Thương m i). H sơ như m u s 02 kèm theo Thông tư này. 2.2.3. H n ng ch dành cho thương nhân t nguy n tham gia liên k t chu i và thương nhân ã th c hi n h n ng ch năm 2004 nay u tư m i các d án d t, nhu m l n. - i v i thương nhân t nguy n tham gia liên k t chu i: Hi p h i d t may Vi t Nam ph i h p v i thương nhân t ch c các chu i liên k t. Căn c vào s lư ng h n ng ch thành tích c a các thương nhân trong chu i, báo cáo v cơ ch v n hành c th c a chu i bao g m s h p tác trong s n xu t, xu t nh p khNu nguyên ph li u và s n phNm may m c qu n lý b ng h n ng ch và các m t hàng không qu n lý b ng h n ng ch xu t khNu sang th trư ng Hoa Kỳ trong năm 2005 thông qua m t tho thu n tham gia liên k t chu i c a các thành viên (tương t như m t h p ng kinh t gi a các bên tham gia). - i v i thương nhân ã th c hi n h n ng ch năm 2004 nay u tư m i các d án d t, nhu m: căn c s v n u tư, s lư ng máy móc, thi t b m i ã ho c s l p t theo
 4. chương trình k ho ch t 1/2004 n 12/2005 H sơ như m u s 03 kèm theo Thông tư này. 2.2.4. Thương nhân có nhà máy cách c ng H i Phòng ho c c ng qu c t Thành ph H Chí Minh trên 500 km: - Có h p ng gia công, s n xu t hàng d t may xu t khNu hàng Hoa Kỳ. - Có năng l c s n xu t phù h p v i ch ng lo i hàng ngh . 2.2.5. Thương nhân có h p ng ký v i khách hàng là nhà nh p khNu l n Hoa Kỳ và các khách hàng có thương hi u l n, n i ti ng: - Thương nhân Vi t Nam có năng l c s n xu t phù h p v i ch ng lo i hàng ngh và có h p ng ký v i khách hàng là nhà phân ph i l n c a Hoa Kỳ ho c khách hàng có thương hi u l n, n i ti ng. H sơ như m u 04 kèm theo Thông tư này. - Các nhà nh p khNu khNu l n, có thương hi u n i ti ng, có văn b n ngh g i v B Thương m i (V Xu t nh p khNu) ch m nh t là ngày 30/9/2004 nêu chi ti t danh sách các thương nhân cung c p hàng t i Vi t Nam, ch ng lo i hàng, s lư ng, tr giá trong năm 2003, 2004 và k ho ch d ki n c a năm 2005. 3. Th i h n giao h n ng ch 3.1. H n ng ch thành tích giao hai t: - H n ng ch giao cho thương nhân có thành tích xu t khNu sang Hoa Kỳ t 01/01/2004 n 31/7/2004 ư c th c hi n vào u tháng 9/2004. - H n ng ch giao cho thương nhân có thành tích xu t khNu t 01/08/2004 n 31/12/2004 ư c th c hi n vào cu i tháng 01/2005. 3.2. H n ng ch phát tri n: - H n ng ch dành cho các h p ng xu t khNu s d ng v i/nguyên li u s n xu t t i Vi t Nam ư c giao làm hai t. t I vào tháng 12/2004, t II vào tháng 4/2005. - H n ng ch dành cho thương nhân có thành tích xu t khNu các ch ng lo i hàng không áp d ng h n ng ch sang th trư ng Hoa Kỳ 6 tháng cu i năm 2004 và 6 tháng u năm 2005 ư c th c hi n vào tháng 2 và tháng 7/2005. - H n ng ch dành cho thương nhân có nhà máy cách c ng H i Phòng và c ng qu c t Thành ph H Chí Minh trên 500 km ư c th c hi n vào tháng 10/2004. - H n ng ch giao cho thương nhân t nguy n tham gia liên k t chu i sau khi Liên B Thương m i, Công nghi p và Hi p h i D t may Vi t Nam ã ki m tra ho t ng th c
 5. t c a chu i. - H n ng ch dành cho thương nhân có h p ng ký v i khách hàng là các nhà nh p khNu l n c a Hoa Kỳ và khách hàng có thương hi u l n, n i ti ng ư c th c hi n vào tháng 10/2004. III. TH T C ĂNG KÝ H N NG CH Thương nhân có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t khNu vào th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 g i ăng ký (theo m u ính kèm) v B Thương m i (V Xu t nh p khNu, 21 Ngô Quy n, Hà N i) và ph i ch u trách nhi m v tính xác th c c a vi c kê khai các tiêu chí trong ơn ăng ký h n ng ch. Th i gian ăng ký: - H n ng ch thành tích: H sơ ăng ký theo m u g i v B Thương m i trư c ngày 01/09/2004. - H n ng ch phát tri n : h sơ g i v B Thương m i trư c 30/9/2004. Riêng: + i v i h n ng ch s d ng xu t khNu hàng d t may làm b ng v i s n xu t trong nư c ch m nh t trư c ngày 31/3/2005. + i v i h n ng ch dành cho thương nhân có thành tích xu t khNu các ch ng lo i hàng không áp d ng h n ng ch sang Hoa Kỳ 6 tháng cu i năm 2004, h sơ g i v ch m nh t trư c ngày 30/1/2005 và 6 tháng u năm 2005, h sơ g i v ch m nh t trư c 20/7/2005. + i v i h n ng ch dành cho thương nhân t nguy n tham gia liên k t chu i và các thương nhân ti n hành u tư m i các d án d t, nhu m l n, h sơ ăng ký g i v ch m nh t trư c 30/6/2005. IV. NH NG QUY NNH TH C HI N 1. Hi u l c th c hi n - H n ng ch năm 2005 có hi u l c t ngày 01/01/2005 n 31/12/2005. - Quy nh v th i h n n p h sơ ư c tính là ngày ghi trên d u công văn nB Thương M i 2. C p Visa. Vi c c p Visa ư c th c hi n theo Thông tư s 03/2003/TT - BTM ngày 05/6/2003 c a B Thương m i hư ng d n vi c c p Visa hàng d t may xu t khNu sang Hoa Kỳ theo Hi p nh d t may Vi t Nam - Hoa Kỳ và nh ng i u ch nh (n u có). Không c p Visa cho các lô hàng xu t khNu bán s n phNm sang nư c th ba l p ráp s n phNm hoàn ch nh ho c nh ng lô hàng nh p khNu bán s n phNm v Vi t Nam l p
 6. ráp hoàn ch nh xu t khNu sang Hoa Kỳ. 3. Hoàn tr : Thương nhân không có kh năng th c hi n h n ng ch ư c giao ph i có văn b n hoàn tr l i B Thương m i. - H n ng ch hoàn tr trư c tháng 9/2005, s ư c tính vào h n ng ch tiêu chuNn năm sau. - H n ng ch hoàn tr t tháng 9/2005 tr is ư c tính b ng 50% vào h n ng ch tiêu chuNn năm sau. - H n ng ch ư c giao nhưng không th c hi n ho c th c hi n không h t mà không hoàn tr s b tr vào tiêu chuNn h n ng ch năm sau. - Thương nhân không ư c phép bán quota cho thương nhân khác. - Thương nhân tham gia liên k t chu i có ăng ký cơ ch liên k t (bao g m liên k t nh p khNu, xu t khNu hàng có h n ng ch và phi h n ng ch, liên k t s n xu t) và ư c Liên B xác nh n chu i v n hành úng theo cơ ch th t s ư c di chuy n quota trong n i b chu i. 4. Chuy n i h n ng ch Trong trư ng h p có nhu c u chuy n i h n ng ch gi a các ch ng lo i hàng (Cat.) tr c ti p xu t khNu, thương nhân có văn b n g i B Thương m i ngh gi i quy t phù h p v i quy nh c a Hi p nh. 5. U thác và nh n u thác Vi c u thác và nh n u thác ư c th c hi n theo Ngh nh s 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 và Ngh nh s 44/2001/N -CP ngày 02/8/2001 c a Chính ph . 6. Phí h n ng ch M c thu phí h n ng ch t ng ch ng lo i hàng (cat.) th c hi n theo quy nh riêng c a B Tài Chính. Thương nhân n p phí h n ng ch (n u có) cho t ng Thông báo giao h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t khNu. Khi làm th t c c p Visa, thương nhân xu t trình v i Phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c ch ng t ã n p phí h n ng ch vào tài kho n c a B Thương m i s 920.01.023 t i kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. V. I U KHO N THI HÀNH 1. B Thương m i, B Công nghi p hư ng d n th c hi n các i u kho n c a Hi p nh ã ký và các quy ch ã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài gi i quy t k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. K t qu vi c phân giao h n ng ch và tình hình th c hi n h n ng ch ư c thông báo trên các
 7. phương ti n thông tin i chúng và trang Web: www.mot.gov.vn c a B Thương m i. Các S Thương m i ho c S Thương m i Du l ch có trách nhi m ph i h p v i T i u hành Liên B trong vi c : ki m tra xác nh năng l c s n xu t, xu t khNu c a thương nhân, ch ng gian l n thương m i m b o cho vi c th c thi Hi p nh d t may Vi t Nam - Hoa Kỳ. 2. Thương nhân th c hi n úng các quy nh c a Thông tư Liên t ch và các quy nh c a Hi p nh buôn bán hàng d t may ký v i Hoa Kỳ. Trong trư ng h p vi ph m, tuỳ m c s b x lý t thu h i h n ng ch n ình ch giao h n ng ch ho c theo quy nh c a pháp lu t. C th : 2.1. Thương nhân chuy n t i b t h p pháp hàng hoá, làm và s d ng Visa gi , C/O gi , gi m o h sơ b thu h i h t h n ng ch, không giao h n ng ch năm sau và chuy n h sơ sang cơ quan b o v pháp lu t x lý. 2.2. Thương nhân khai không úng n i dung ơn xin h n ng ch, ơn xin Visa, lNn tránh vi c ki m soát h n ng ch c a Liên B Thương m i, B Công nghi p b thu h i h n ng ch, không giao h n ng ch b sung. 2.3. Thương nhân khai sai năng l c s n xu t, sai kim ng ch xu t khNu ư c giao h n ng ch b sung thì thu h i ph n h n ng ch ư c c p do khai báo sai và ph t 30% h n ng ch theo tiêu chuNn ư c c p. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bùi Xuân Khu Mai Văn Dâu ( ã ký) ( ã ký) Ph l c s 1 (kèm theo Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM-CN ngày 28/07/2004) S TT Mô t ơn v Cat. 1 Ch may, s i bán l Kg 200 2 S i bông ã tr i Kg 301 3 T t ch t li u bông Tá ôi 332 4 Áo khoác nam d ng comple Tá ôi 333 5 Áo khoác nam n ch t li u bông Tá 334/335 6 Áo sơ mi d t kim nam, n ch t li u bông Tá 338/339
 8. 7 Áo sơ mi nam d t thoi ch t li u bông vào s i nhân Tá 340/640 t o 8 Áo sơ mi n d t thoi ch t li u bông và s i nhân t o Tá 341/641 9 Váy ng n ch t li u bông và s i nhân t o Tá 342/642 10 Áo sweater ch t li u bông Tá 345 11 Qu n nam n ch t li u bông Tá 347/348 12 Qu n áo ng ch t li u bông và s i nhân t o Tá 351/651 13 lót ch t li u bông và s i nhân t o Tá 352/652 14 Qu n y m ... Kg 359/659C 15 Qu n áo bơi Kg 359/659S 16 Áo khoác nam ch t li u len Tá 434 17 Áo khoác n ch t li u len Tá 435 18 Sơ mi nam, n ch t li u len Tá 440 19 Qu n nam ch t li u len Tá 447 20 Qu n n ch t li u len Tá 448 21 V i b ng s i fi-la-măng t ng h p khác M2 620 22 T t ch t li u s i nhân t o Tá ôi 632 23 Áo sơ mi d t kim nam n ch t li u s i nhân t o Tá 638/639 24 Áo sweater ch t li u s i nhân t o Tá 645/646 25 Qu n nam n ch t li u s i nhân t o Tá 647/648 M us 1 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: Email: 5. a ch giao d ch: 6. a ch cơ s s n xu t chính: 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao ng:
 9. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S công văn: ......, ngày...... tháng..... năm 200.. Kính: g i: B Thương m i V VI C NGHN XÉT ƯU TIÊN H N NG CH HÀNG D T MAY XK SANG HOA KỲ NĂM 2005 S D NG V I/NGUYÊN LI U S N XU T TRONG NƯ C - Căn c Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM/BCN c a Liên B Thương m i và Công nghi p ban hành ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân...) ngh Liên B giao s lư ng h n ng ch sau ây xu t kh u hàng d t may s d ng v i/nguyên li u s n xu t trong nư c sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005: STT Tên Cat. Slư ng H p D H p Hóa ơn hàng XK s ng tính ng mua v i do d ng v i XK s ngày mua v i B Tài SX trong XK trong chính phát nư c nư c hành (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u và ch ng t kèm trong h sơ. Ngư i ng u thương nhân (ký tên và óng d u) Lưu ý: 1. H sơ g i kèm bao g m b n sao các ch ng t nêu t i c t (4); (6) và (7) có d u Sao y b n chính và ch ký c a ngư i ng u thương nhân. 2. i v i các thương nhân có năng l c d t và s d ng v i do chính ơn v mình s n xu t ch ng t nêu trong c t (6) và (7) có th thay th b ng Phi u xu t/nh p kho t b ph n d t sang b ph n may (ho c các ch ng t tương ương) có d u sao y b n chính và ch ký c a ngư i ng u thương nhân. 3. Không xét các h p ng/hoá ơn mua v i ký v i ơn v kinh doanh thu n tuý, không có năng l c d t.
 10. 4. V i/nguyên li u trong H p ng và hoá ơn ph i phù h p v i ch ng lo i hàng (Cat.) xu t khNu. 5. Ch xét các hoá ơn mua v i sau ngày 30/6/2004. M us 2 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: Email: 5. a ch giao d ch: 6. a ch cơ s s n xu t chính: 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S công văn: ......, ngày..... tháng...... năm 200.... Kính g i: B Thương m i V vi c NGH XéT THƯ NG H N NG CH HàNG D T MAY XK SANG HOA Kỳ NĂM 2005 DO THàNH TíCH XU T KHNU HàNG D T MAY KHÔNG áP D NG H N NG CH(*) - Căn c Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM/BCN c a Liên B Thương m i và Công nghi p ban hành ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân ... ) ngh Liên B xét thư ng cho thương nhân h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang Hoa Kỳ năm 2005 do thành tích xu t kh u các ch ng lo i hàng không áp d ng h n ng ch trong 6 tháng cu i năm 2004 (6 tháng u năm 2005): - STT Tên hàng Cat. S lư ng Tr giá T khai XK
 11. (USD/FOB) (s /ngày) .... T ng T ng (*) Hàng d t may không áp d ng h n ng ch trong bi u trên bao g m các ch ng lo i hàng d t may xu t khNu sang tr trư ng Hoa Kỳ không qu n lý b ng h n ng ch M t hàng ăng ký ư c xét thư ng: (1) VD: áo sơ mi d t kim nam n ch t li u bông (Cat. 338/339) (2) .... (Cat. ...) ........................ (5) .... (Cat. ...) ngh Liên b xét thư ng cho thương nhân theo th t ưu tiên nêu trên. Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u và ch ng t kèm trong h sơ. Ngư i ng u thương nhân (ký tên và óng d u) Lưu ý : H sơ g i kèm bao g m b n sao T khai H i quan (T khai xu t khNu m t hàng không qu n lý h n ng ch giai o n ngh xét thư ng, ã thanh kho n và Ngư i xu t khNu chính là thương nhân ăng ký thư ng) có d u Sao y b n chính và ch ký c a ngư i ng u thương nhân. M us 3 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: Email: 5. a ch giao d ch: 6. a ch cơ s s n xu t chính:
 12. 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S công văn: ......, ngày...... tháng..... năm 200.. Kính g i: B Thương m i V VI C ĂNG KÝ H N NG CH HÀNG D T MAY XK SANG HOA KỲ NĂM 2005 CHO NĂNG L C S N XU T M I U TƯ VÀO D T, NHU M - Căn c Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM/BCN c a Liên B Thương m i và Công nghi p ban hành ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân ....) báo cáo v tính hình u tư m i các d án d t, nhu m như sau: STT Tên thi t b /v Tr giá (USD) Th i i m Ngày d 1 Máy d t ... Chi c l p t ki n i vào ho t ng 2 ... ... 3 ... ... ... ... T ng s (Tên thương nhân ...) ngh Liên B giao h n ng ch hàng d t may xu t khNu sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 cho năng l c s n xu t m i u tư trên c a thương nhân theo th t ưu tiên như sau: (1) áo sơ mi d t kim nam n ch t li u bông (Cat. 338/339) (2) .... (Cat....) ................................ (5) .... (Cat....) Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u nêu trên.
 13. Ngư i ng u thương nhân (ký tên và óng d u) Lưu ý: H sơ g i kèm bao g m gi y phép ho c các quy t nh liên quan n d án u tư, báo cáo chi ti t k ho ch u tư, t khai H i quan nh p khNu các thi t b ( i v i các d án ã l p t). M us 4 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: Email: 5. a ch giao d ch: 6. a ch cơ s s n xu t chính: 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S công văn: ......, ngày...... tháng......năm 200..... Kính g i: B Thương m i V VI C ĂNG KÝ H N NG CH HÀNG D T MAY XK SANG HOA KỲ NĂM 2005 DÀNH CHO KHÁCH HÀNG LÀ NHÀ NH P KH U L N HOA KỲ/KHÁCH HÀNG CÓ THƯƠNG HI U L N, N I TI NG (*) - Căn c Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM/BCN c a Liên B Thương m i và Công nghi p ban hành ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân... ) ngh Liên B giao cho thương nhân h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang Hoa Kỳ năm 2005 th c hi n h p ng ã ký v i các khách hàng là nhà nh p kh u l n c a Hoa Kỳ/khách hàng có thương hi u l n, n i ti ng như sau: STT Tên hàng Cat. S lư ng Tr giá (USD, H p FOB) ng
 14. XK (S /ngày/Khách Ngày d Ngư i 1 .... hàng) ki n nh n giao hàng hàng 2 ..... (*) Khách hàng là nhà nh p khNu l n c a Hoa Kỳ là các thương nhân có doanh s nh p khNu hàng d t may s n xu t t i Vi t nam t 20 tri u USD tr lên trong năm 2003 ho c 2004. H sơ g i kèm bao g m b n sao H p ng xu t khNu h p l có d u Sao y b n chính và ch ký c a ngư i ng u thương nhân. Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u và ch ng t kèm trong h sơ. Ngư i ng u thương nhân (ký tên và óng d u) M u s 05 1. Tên Thương nhân: 2. Gi y ăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s XNK (Mã s H i quan): 4. i n tho i: Fax: Email: 5. a ch giao d ch: 6. a ch cơ s s n xu t chính: 7. T ng s thi t b hi n có: 8. T ng s lao ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S công văn: ........, ngày..... tháng...... năm 200.... Kính g i: B Thương m i
 15. V VI C ĂNG KÝ H N NG CH HÀNG D T MAY XK SANG HOA KỲ NĂM 2005 THEO THÀNH TÍCH XU T KH U C A THƯƠNG NHÂN NĂM 2004 - Căn c Thông tư Liên t ch s 04/2004/TTLT/BTM/BCN c a Liên B Thương m i và Công nghi p ban hành ngày 28/07/2004 hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch hàng d t may xu t kh u sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005, (Tên thương nhân...) ngh Liên B giao h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang th trư ng Hoa Kỳ năm 2005 căn c trên thành tích xu t kh u c a thương nhân năm 2004 như sau: STT Tên Cat. /v H n giao ã XK tính hàng ng ch năm n 31/7/2004 ư c 2004 H n ng ch Ghi chú ăng ký năm 2005 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Công ty hoàn toàn ch u trách nhi m v tính xác th c c a các s li u kê khai trên. Ngư i ng u thương nhân (ký tên và óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản