Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC về việc hướng dẫn bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án do Bộ Tư pháp - Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 04/2009/TTLT-BTP-BTC

  1. B TƯ PHÁP - B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2009/TTLT-BTP-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N B O M TÀI CHÍNH T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C THI HÀNH ÁN Căn c Lu t Thi hành án dân s năm 2008; Căn c Ngh nh s 58/2009/N -CP ngày 13/7/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành án dân s v th t c thi hành án; Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22/8/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Liên t ch B Tư pháp và B Tài chính hư ng d n b o m tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án như sau: i u 1. i tư ng ư c b o m tài chính thi hành án 1. i tư ng ư c b o m tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án quy nh t i i u 27 Ngh nh s 58/2009/N -CP ngày 13/7/2009 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi hành án dân s v th t c thi hành án. 2. i tư ng ư c b o m tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án quy nh t i kho n 1 i u này b h p nh t, sáp nh p, chia, tách, gi i th , chuy n i thì th c hi n như sau: a) Trư ng h p h p nh t, sáp nh p thì t ch c m i ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án. N u t ch c m i thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u này thì ngân sách nhà nư c b o m tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. b) Trư ng h p chia, tách thì cơ quan ra quy t nh chia, tách ph i xác nh rõ t ch c ti p t c th c hi n nghĩa v thi hành án theo quy t nh chia, tách. Trư ng h p quy t nh chia, tách không quy nh nghĩa v c a các t ch c m i thì sau khi chia, tách các t ch c m i có trách nhi m liên i th c hi n nghĩa v thi hành án c a t ch c b chia, tách. N u các t ch c m i thu c i tư ng ư c quy nh t i kho n 1 i u này thì ngân sách nhà nư c b o m tài chính th c hi n nghĩa v thi hành án. c) Trư ng h p gi i th , chuy n i thì cơ quan có thNm quy n ra quy t nh gi i th , chuy n i có trách nhi m xác nh rõ t ch c ti p nh n nghĩa v thi hành án. Trư ng h p quy t nh gi i th , chuy n i không xác nh rõ t ch c ti p nh n nghĩa v thi hành án thì cơ quan ra quy t nh gi i th , chuy n i ph i có nghĩa v th c hi n vi c b o m tài chính thi hành án. i u 2. i u ki n b o m tài chính thi hành án Cơ quan, t ch c ph i thi hành án thu c di n ư c b o m tài chính thi hành án ư c ngân sách nhà nư c b o m tài chính thi hành án sau khi: 1. ã yêu c u ngư i có l i th c hi n nghĩa v nhưng ngư i ó chưa có kh năng th c hi n nghĩa v ho c có nhưng s ti n ã n p ch áp ng m t ph n nghĩa v thi hành án. 2. Cơ quan, t ch c ã s d ng kho n kinh phí ti t ki m ư c t ngu n kinh phí giao khoán theo quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t
  2. ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan nhà nư c ho c giao t ch tài chính theo quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p ho c kho n kinh phí ti t ki m ư c s d ng t ngu n kinh phí ho t ng hàng năm theo quy nh t i Ngh nh s 68/2006/N -CP ngày 18/7/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí nhưng v n không có kh năng thi hành án. Kho n kinh phí ti t ki m nêu trên ư c xác nh t i th i i m l p h sơ b o m tài chính thi hành án và ch ư c s d ng b o m cho các nghĩa v ph i thi hành án. i u 3. Ph m vi b o m tài chính thi hành án Ngân sách nhà nư c b o m tài chính thi hành án trong các trư ng h p sau: 1. i v i nghĩa v thanh toán b ng ti n ư c xác nh trong b n án, quy t nh, bao g m nghĩa v b ng ti n m t và nghĩa v b ng tài s n n u b n án, quy t nh ã quy ra thành ti n. 2. i v i nghĩa v ư c xác nh trong b n án, quy t nh là nghĩa v giao tài s n nhưng tài s n ph i giao b gi m giá tr ho c tài s n ph i giao không còn sau khi b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. i u 4. Xác nh nghĩa v ph i thi hành án Nghĩa v ph i thi hành án là căn c tính m c b o m tài chính thi hành án và ư c xác nh như sau: 1. Kho n ti n ư c xác nh trong b n án, quy t nh i v i nghĩa v thanh toán b ng ti n cho ngư i ư c thi hành án, bao g m nghĩa v b ng ti n m t và nghĩa v b ng tài s n n u b n án, quy t nh ã quy ra thành ti n. 2. i v i nghĩa v trong b n án, quy t nh là nghĩa v giao tài s n nhưng tài s n ph i giao b gi m giá tr ho c tài s n ph i giao không còn sau khi b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t, thì nghĩa v ph i thi hành án là giá tr ph n tài s n b gi m sút trong trư ng h p tài s n b gi m sút giá tr ho c giá tr c a tài s n trong trư ng h p tài s n ph i giao không còn. Giá tr gi m sút ho c giá tr c a tài s n ph i giao ư c xác nh như sau: a) Giá tr trong văn b n thNm nh giá c a t ch c có ch c năng thNm nh giá do cơ quan thi hành án dân s ký h p ng thNm nh giá n u các bên ương s không tho thu n ư c vi c thanh toán b ng ti n i v i tài s n là v t cùng lo i ho c tho thu n thanh toán b ng ti n cao hơn giá tr trong văn b n thNm nh giá. b) Giá tr tho thu n c a các bên ương s trong trư ng h p giá tr tho thu n th p hơn giá tr xác nh trong văn b n thNm nh giá c a t ch c có ch c năng thNm nh giá do cơ quan thi hành án dân s ký h p ng thNm nh giá. 3. Trong trư ng h p cơ quan, t ch c ph i thi hành án ph i th c hi n nghĩa v thi hành án v i nhi u ngư i ư c thi hành án trong m t b n án, quy t nh ho c ph i th c hi n nhi u nghĩa v thi hành án trong nhi u b n án, quy t nh khác nhau, thì nghĩa v ph i thi hành án là t ng các nghĩa v thi hành án mà cơ quan, t ch c ph i thi hành án ph i th c hi n. i u 5. M c b o m tài chính thi hành án M cb o m tài chính thi hành án do ngư i có thNm quy n quy t nh ư c xác nh như sau: a) M c b o m tài chính thi hành án là ph n còn l i c a nghĩa v thi hành án sau khi cơ quan, t ch c ph i thi hành án ã áp d ng các bi n pháp tài chính ư c quy nh t i i u 2 Thông tư này thanh toán nghĩa v thi hành án.
  3. b) Trư ng h p cơ quan, t ch c ph i thi hành án không có kh năng áp d ng các bi n pháp tài chính quy nh t i i u 2 Thông tư này th c hi n nghĩa v thi hành án thì m c b o m tài chính thi hành án là toàn b nghĩa v ph i thi hành án. i u 6. Ngu n kinh phí ngân sách b o m tài chính thi hành án Cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c Trung ương qu n lý do ngân sách Trung ương b o m tài chính thi hành án; cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c a phương qu n lý do ngân sách a phương b o m tài chính thi hành án theo phân c p ngân sách nhà nư c hi n hành. i u 7. Th t c th c hi n b o m tài chính thi hành án 1. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh thi hành án, cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m áp d ng các bi n pháp tài chính quy nh t i i u 2 Thông tư này thanh toán nghĩa v thi hành án. Sau khi áp d ng các bi n pháp tài chính quy nh t i i u 2 Thông tư này nhưng không có kh năng th c hi n ho c ch th c hi n ư c m t ph n nghĩa v thi hành án thì cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m l p h sơ ngh b o m tài chính thi hành án. a) i v i cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán c p I (c a ngân sách các c p), h sơ ngh b o m tài chính ph i g i B Tài chính (n u là ơn v d toán c a ngân sách Trung ương) thNm nh, c p kinh phí b o m thi hành án; ho c g i cơ quan tài chính cùng c p (n u là ơn v d toán c a ngân sách a phương) thNm nh, trình U ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh c p kinh phí b o m thi hành án. b) i v i cơ quan, t ch c ph i thi hành án không ph i là ơn v d toán c p I thì h sơ ngh b o m tài chính ph i g i n cơ quan c p trên tr c ti p xem xét, t ng h p, g i cơ quan có thNm quy n thNm nh, c p kinh phí b o m thi hành án. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c y h sơ theo quy nh, cơ quan c p trên có trách nhi m xem xét, g i h sơ ngh b o m tài chính n ơn v d toán c p I xem xét, t ng h p g i B Tài chính thNm nh, c p kinh phí b o m thi hành án (n u là ơn v d toán c a ngân sách Trung ương) ho c g i cơ quan tài chính cùng c p thNm nh, trình U ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh c p kinh phí b o m thi hành án (n u là ơn v d toán c a ngân sách a phương). c) i v i cơ quan, t ch c ph i thi hành án là U ban nhân dân các c p thì cơ quan tài chính cùng c p ph i h p v i các cơ quan chuyên môn có liên quan thu c U ban nhân dân cùng c p l p h sơ b o m tài chính trình U ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh c p kinh phí b o m thi hành án. 2. Vi c xem xét, c p kinh phí b o m thi hành án ư c th c hi n như sau: a) Trư ng h p cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán c a ngân sách Trung ương thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh b o m tài chính c a cơ quan, t ch c ph i thi hành án, các B , cơ quan ngang B , cơ quan Trung ương c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i có trách nhi m g i h sơ ngh b o m tài chính v B Tài chính thNm nh, c p kinh phí b o m thi hành án. b) Trư ng h p cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v d toán c a ngân sách a phương thì trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh b o m tài chính c a cơ quan, t ch c ph i thi hành án, cơ quan tài chính cùng c p có trách nhi m thNm nh, trình U ban nhân dân cùng c p xem xét, quy t nh c p kinh phí b o m thi hành án. c) Trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c h sơ ngh b o m tài chính thi hành án, B Tài chính ho c U ban nhân dân các c p có trách nhi m xem xét, quy t nh c p kinh phí b o m thi hành án.
  4. 3. H sơ ngh b o m tài chính thi hành án g m: a) Văn b n ngh ư c b o m tài chính thi hành án c a cơ quan, t ch c ph i thi hành án g i cơ quan nhà nư c có thNm quy n; b) B n án, quy t nh có hi u l c c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; c) Quy t nh thi hành án; d) Báo cáo v tình hình th c hi n nghĩa v thi hành án c a ngư i có l i ã gây ra thi t h i và c a cơ quan, t ch c ph i thi hành án ã s d ng kho n kinh phí ti t ki m quy nh t i i u 2 Thông tư này; ) Biên b n tho thu n thanh toán b ng ti n i v i nghĩa v giao tài s n c a các bên ương s . Biên b n ph i ư c l p thành văn b n, có ch ký, óng d u (n u có) c a các bên ương s và có xác nh n c a Ch p hành viên ph trách vi c thi hành án. Cơ quan thi hành án dân s có trách nhi m ký h p ng thNm nh giá v i t ch c có ch c năng thNm nh giá ch m nh t là 05 ngày làm vi c k t ngày các bên ương s không tho thu n ư c vi c thanh toán b ng ti n ho c k t ngày các bên ương s tho thu n ư c thanh toán b ng ti n nghĩa v giao tài s n theo b n án, quy t nh. Cơ quan thi hành án có trách nhi m g i văn b n thNm nh giá cho cơ quan tài chính thNm nh h sơ b o m tài chính. 4. Quy t nh b o m tài chính thi hành án ư c g i cho cơ quan, t ch c ph i thi hành án và cơ quan thi hành án. Kinh phí b o m thi hành án ư c c p tr c ti p cho cơ quan, t ch c ph i thi hành án theo ch qu n lý tài chính hi n hành. i u 8. Thanh toán ti n thi hành án Trong th i h n 05 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c kinh phí b o m thi hành án, cơ quan, t ch c ph i thi hành án ph i ti n hành các th t c thanh toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án thông qua cơ quan thi hành án ho c chuy n s ti n b o m tài chính vào tài kho n ti n g i c a cơ quan thi hành án thanh toán cho ngư i ư c thi hành án. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c kinh phí b o m tài chính thi hành án, cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m l p báo cáo b ng văn b n v tình hình thanh toán ti n thi hành án cho ngư i ư c thi hành án, g i cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p, ng th i g i cơ quan tài chính ã c p kinh phí b o m thi hành án. i u 9. Chi phí th m nh giá Trư ng h p i tư ng thi hành án là tài s n, cơ quan thi hành án có trách nhi m ký h p ng v i t ch c có ch c năng thNm nh giá thNm nh giá tài s n thi hành án. Chi phí thNm nh giá là m t kho n chi nghi p v c thù c a cơ quan thi hành án dân s và ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a cơ quan thi hành án dân s . i u 10. Th t c hoàn tr các kho n b o m tài chính thi hành án vào ngân sách nhà nư c 1. Cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m thu h i s ti n hoàn tr c a ngư i gây thi t h i n p ngân sách nhà nư c. S ti n ư c thu h i t ngư i gây ra thi t h i ph i ư c n p vào ngân sách Trung ương i v i các cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c Trung ương qu n lý do ngân sách Trung ương b o m tài chính thi hành án ho c n p vào ngân sách a phương i v i các cơ quan, t ch c ph i thi hành án là ơn v thu c a phương qu n lý do ngân sách a phương b o m tài chính thi hành án.
  5. Vi c quy t toán, thu, n p ngân sách s ti n thu h i ư c th c hi n theo ch qu n lý tài chính hi n hành. 2. M c hoàn tr vào ngân sách nhà nư c ph i do H i ng xét hoàn tr quy t nh trên cơ s xem xét m c l i, m c ti n thu c trách nhi m ph i thi hành án, hoàn c nh gia ình, nhân thân và i u ki n kinh t c a ngư i gây ra thi t h i. 3. Ngư i ng u cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m ra quy t nh thành l p H i ng xét hoàn tr , ch m nh t là sau 15 ngày k t ngày cơ quan có thNm quy n ra quy t nh v vi c b o m tài chính thi hành án. 4. Thành viên H i ng xét hoàn tr g m: Ch t ch H i ng xét hoàn tr là ngư i ng u ho c c p phó c a ngư i ng u cơ quan, t ch c ph i thi hành án, i di n c a t ch c công oàn cơ s , ngư i ph trách tr c ti p c a ngư i gây ra thi t h i, k toán trư ng, nh ng ngư i có liên quan. Trong trư ng h p c n thi t có th m i thêm chuyên gia thu c các lĩnh v c có liên quan. H i ng t gi i th sau khi hoàn thành nhi m v . 5. Ngư i ng u cơ quan, t ch c ph i thi hành án ra quy t nh v m c hoàn tr , th i h n hoàn tr trên cơ s ngh c a H i ng. Quy t nh hoàn tr ph i g i cho ngư i gây ra thi t h i và nh ng ngư i có liên quan th c hi n. Trong trư ng h p có ơn yêu c u ư c mi n, gi m m c hoàn tr , ngư i ng u t ch c ph i thi hành án có trách nhi m xem xét, quy t nh theo thNm quy n. Quy t nh v vi c mi n, gi m m c hoàn tr ph i nêu rõ căn c pháp lý và lý do gi i quy t. 6. Trong trư ng h p ngư i gây ra thi t h i ng th i là ngư i ng u cơ quan, t ch c ph i thi hành án thì Th trư ng cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c ph i thi hành án ra quy t nh v m c hoàn tr vào ngân sách nhà nư c. 7. Trư ng h p ngư i ph i hoàn tr không th ng nh t v i m c hoàn tr ho c t ch i hoàn tr thì cơ quan, t ch c ph i thi hành án ph i l p h sơ yêu c u Toà án gi i quy t. i u 11. L p d toán, quy t toán ti n b o m tài chính thi hành án 1. Hàng năm, căn c th c t b o m tài chính thi hành án c a năm trư c, các B , ngành trung ương; các cơ quan chuyên môn a phương ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p l p d toán kinh phí b o m thi hành án t ng h p vào d toán ngân sách c p mình và ngân sách nhà nư c, trình c p có thNm quy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. 2. D toán ngân sách b o m tài chính thi hành án ch ư c s d ng khi phát sinh vi c c p kinh phí chi tr thi hành án, không phân b cho các cơ quan, t ch c có trách nhi m th c hi n vi c thi hành án. 3. K t thúc năm tài chính, các cơ quan, t ch c ph i thi hành án có trách nhi m quy t toán kho n kinh phí ư c ngân sách nhà nư c b o m thi hành án theo quy nh c a pháp lu t v ngân sách nhà nư c. i u 12. i u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành, thay th Thông tư s 86/2005/TT- BTC ngày 03/10/2005 c a B Tài chính hư ng d n thi hành m t s i u c a Quy t nh s 136/2005/Q -TTg ngày 09/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s . 2. Nh ng trư ng h p thu c di n h tr tài chính theo Quy t nh s 136/2005/Q -TTg ngày 09/6/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án dân s chưa làm h sơ ho c ã làm h sơ nhưng chưa ư c h tr tài chính thi hành án, n u thu c các i tư ng quy nh t i i u 1 Thông tư này thì ư c b o m tài chính t ngân sách nhà nư c thi hành án.
  6. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các ơn v báo cáo v i B Tư pháp, B Tài chính k p th i gi i quy t, x lý. KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH KT. B TRƯ NG B TƯ PHÁP TH TRƯ NG TH TRƯ NG Hoàng Anh Tu n Nguy n c Chính Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Văn phòng BC trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính, KBNN t nh, TP tr c thu c TW; - S Tư pháp t nh, TP tr c thu c TW; - Thi hành án dân s các t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n - B Tư Pháp; - Công báo; - Website Chính ph ; Website B Tư pháp; Website B Tài chính; - Lưu: VT B Tư pháp, B Tài chính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản