Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 06/2001/TTLT/BCN-BTC về việc hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn lưới điện trung áp nông thôn do Bộ công nghiệp- Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC

  1. B CÔNG NGHI P-B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÀI CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 06/2001/TTLT/BCN- Hà N i , ngày 23 tháng 8 năm 2001 BTC THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B CÔNG NGHI P - B TÀI CHÍNH S 06/2001/TTLT/BCN-BTC NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2001 HƯ NG D N GIAO NH N VÀ HOÀN TR V N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN Th c hi n Quy t nh s 22/1999/Q -TTg ngày 13 tháng 2 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án i n nông thôn và Văn b n s 2995/VPCP-KTTH ngày 4 tháng 7 năm 2001 c a Văn phòng Chính ph v vi c x lý v n u tư xây d ng m ng i n trung áp nông thôn. B Công nghi p - B Tài chính hư ng d n vi c giao nh n, xác nh giá tr tài s n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn và mi n núi (sau ây vi t t t là lư i i n trung áp nông thôn-L TANT), như sau: I. PH M VI TRÁCH NHI M GIAO NH N TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Ph m vi giao nh n a) Lư i i n trung áp nông thôn bao g m các ư ng dây trung áp có i n áp 6 - 35KV và các tr m bi n áp 6 - 35/0,4KV c p i n cho các thôn xã, thu c tài s n c a a phương do các t ch c qu n lý i n nông thôn ang qu n lý, ư c chuy n giao cho T ng Công ty i n l c Vi t Nam (sau ây vi t t t là TCT LVN) qu n lý, trên cơ s th a thu n gi a TCT LVN v i các a phương. b) Lư i i n h áp 0,4KV t xu t tuy n tr m bi n áp n h s d ng i n không thu c ph m vi bàn giao theo hư ng d n c a Thông tư này. 2. Trách nhi m bên giao và bên nh n a) Bên giao: là i di n ch s h u tài s n lư i i n trung áp nông thôn (U ban nhân dân xã, H p tác xã, Công ty, Xí nghi p i n nư c ). Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u lư i i n trung áp nông thôn, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây vi t t t UBND t nh) ch nh t ch c phù h p làm i di n Bên giao. Bên giao có trách nhi m chuNn b y h sơ ch ng t theo quy nh t i kho n 1 m c 2 Thông tư này; ch trì th c hi n ki m kê, ánh giá giá tr tài s n còn l i c a lư i i n trung áp nông thôn; xác nh danh m c và cơ c u các ngu n v n u tư lư i i n trung áp nông thôn; bàn giao và t o i u ki n thu n l i cho vi c ti p nh n c a Bên nh n; Thông báo công khai cho dân bi t các ph n v n vay và v n huy ng c a dân,
  2. v n u tư c a H p tác xã (HTX) ã ư c ch p nh n hoàn tr và th c hi n nhanh chóng vi c tr ti n theo quy nh c a UBND t nh. b) Bên nh n: là Công ty i n l c tr c thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam ho c i n l c t nh ư c Công ty i n l c y quy n. Bên nh n có trách nhi m ti p nh n y h sơ c a tài s n lư i i n trung áp theo quy nh: Tham gia v i Bên giao th c hi n ki m kê và xác nh giá tr còn l i và cơ c u ngu n v n u tư; h ch toán tăng và qu n lý tài s n theo úng quy nh c a B Tài chính: t ch c qu n lý v n hành, c i t o lư i i n trung áp, l p k ho ch th c hi n vi c hoàn tr v n theo quy nh t i m c III c a Thông tư này. II. H SƠ GIAO NH N VÀ XÁC NNH GIÁ TRN TÀI S N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN TRONG GIAO NH N 1. H sơ giao nh n H sơ giao nh n L TANT g m có h sơ g c theo quy nh ho c h sơ thay cho h sơ g c và h sơ ư c l p t i th i i m giao nh n, c th như sau: a) H sơ g c theo quy nh, bao g m: - Quy t nh u tư, thi t k k thu t và d toán ư c duy t, biên b n nghi m thu công trình; - Văn b n th a thu n tuy n, văn b n c p t; - Các ch ng t s sách tài chính k toán liên quan vi c xác nh nguyên giá và giá tr còn l i c a tài s n lư i i n trung áp, cơ c u ngu n v n u tư, báo cáo quy t toán ư c duy t. - Kh ư c vay (h p ng vay) Ngân hàng, các t ch c kinh t khác (k c vay c a các ơn v thi công) và biên b n i chi u công n có xác nh n n c a Ngân hàng ho c bên cho vay v h sơ thanh quy t toán có xác nh n s ã tr và còn dư n n th i i m bàn giao công trình; - Gi y n ã vay c a dân trên cơ s các văn b n cam k t vay ph i tr c a Bên giao t i th i i m xây d ng công trình: Ngh quy t c a H i ng nhân xã ho c UBND xã ho c Ngh quy t c a i h i xã viên HTX; các ch ng t s sách ph n ánh s n ã tr và s n chưa tr n th i i m bàn giao công trình và các tài li u liên quan khác (n u có); - Các ch ng t th hi n v n huy ng c a dân, v n c a HTX t i th i i m xây d ng công trình như phi u thu, danh sách ho c s ghi chép. b) H sơ thay h sơ g c trong trư ng h p không h sơ theo quy nh Bên giao ph i ph i h p v i Bên nh n th c hi n nh ng công vi c sau:
  3. - L p biên b n ánh giá th c tr ng v ch t lư ng, xác nh giá tr còn l i c a tài s n L TANT theo quy nh t i kho n II m c 2 Thông tư này. - L p h sơ hành lang tuy n ư ng dây và m t b ng tr m bi n áp, có xác nh n c a UBND t nh v c p t. i v i các công trình L TANT chưa ư c c p có thNm quy n c p t xây d ng, UBND t nh ch o các Ban, Ngành ch c năng có liên quan c a a phương l p, trình và duy t h sơ c p t theo úng ch hi n hành giao cho Bên nh n. Trư ng h p n th i i m bàn giao còn chưa có y các h sơ c p t, hai bên giao - nh n ph i l p hi n tr ng hành lang tuy n ư ng dây và m t b ng tr m bi n áp theo quy nh t i Ngh nh s 54/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v b o v an toàn lư i i n cao áp. H sơ này ư c trình UBND t nh xác nh n, làm cơ s pháp lý c p t sau này. Bên giao bàn giao cho Bên nh n và Bên giao có trách nhi m gi i quy t nh ng phát sinh cho n th i i m có quy t nh v h sơ c p t ư c phê duy t giao cho Bên nh n. i v i các a phương t trư c n nay không làm th t c c p t cho L TANT như quy nh nêu trên, Bên giao ph i l p th t c xin phép hành lang tuy n ư ng dây và tr m bi n áp, trình UBND t nh phê duy t thay cho th t c c p t. - L p h sơ xác nh cơ c u các ngu n v n ã u tư L TANT theo quy nh t i kho n 3 m c II Thông tư này. c) H sơ ư c l p t i th i i m giao nh n - Sơ m t b ng th c tr ng lư i i n trung áp. - Sơ u n i (m t s i) th c tr ng lư i i n trung áp - B ng ki m kê s lư ng, ch ng lo i, ch t lư ng c a thi t b , v t tư ư ng dây trung áp và tr m bi n áp. - Biên b n giao nh n L TANT theo m u quy nh t i Thông tư này (ph l c 1a). - Biên b n xác nh giá tr còn l i c a tài s n L TANT bàn giao ư c H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn (sau ây vi t t t là H i ng GTS) thNm tra theo m u quy nh t i Thông tư này (ph l c 1b và ph l c 2). 2. Phương pháp xác nh giá tr còn l i c a tài s n bàn giao Căn c vào tình hình th c t v qu n lý tài s n c nh (TSC ) c a Bên giao, giá tr còn l i c a tài s n lư i i n trung áp bàn giao ư c xác nh theo m t trong hai phương pháp sau: a) Phương pháp ánh giá theo s k toán: áp d ng i v i nh ng tài s n ang ư c qu n lý theo ch qu n lý s d ng và trích kh u hao TSC quy nh t i Quy t nh s 1062 TC/Q /TSC ngày 14 tháng 11 năm 1996 (nay là Quy t nh 166/1999/Q - BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999) c a B trư ng B Tài chính và h ch toán theo ch k toán áp d ng cho doanh nghi p ban hành theo Quy t nh s 1141 TC/C KT
  4. ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B Tài chính, ho c ch k toán áp d ng cho các doanh nghi p v a và nh ban hành t i Quy t nh s 1177 TC/Q /C KT ngày 23 tháng 12 năm 1996. Giá tr còn l i c a = Nguyên giá TSC trên s - Giá tr hao mòn TSC TSC k toán trên s k toán b) Phương pháp ánh giá theo giá tr th c t : áp d ng i v i nh ng tài s n không ư c qu n lý theo ch qu n lý TSC c a B Tài chính. Giá tr còn l i c a tài s n bàn giao ư c xác nh như sau: Giá tr còn l i = S lư ng th c t x ơn giá c a x Ch t lư ng còn l i c a TSC c a TSC t ng TSC c a t ng TSC (%) Trong ó: - S lư ng th c t c a TSC ư c xác nh trên cơ s s li u ki m kê th c t c a L TANT bàn giao; - ơn giá c a t ng TSC làm cơ s xác nh giá tr còn l i c a tài s n L TANT ư c tính theo quy nh t i Quy t nh s 84/1999/Q -BCN ngày 16/11/1999 c a B trư ng B Công nghi p; - Ch t lư ng còn l i c a t ng TSC (%) ư c tính b ng nguyên giá TSC (100%) tr i hao mòn c a TSC (%). Hao mòn TSC (%) ư c tính b ng s năm ã s d ng nhân v i t l hao mòn là 10%/năm. Trư ng h p tài s n L TANT ã h t th i gian kh u hao mà v n còn ang s d ng, hai bên giao - nh n căn c hi n tr ng s lư ng, ch t lư ng c a t ng h ng m c, tính ng b , m c l c h u k thu t cùng ti n hành ánh giá t l giá tr còn l i (%) c a toàn b công trình, làm căn c thanh toán. 3. Xác nh cơ c u các ngu n v n xây d ng công trình a) Căn c vào s k toán, ch ng t g c có liên quan c a công trình xác nh t ng v n u tư và phân theo t ng ngu n v n làm cơ s x lý v n quy nh t i m c III Thông tư này, như sau: - V n ngân sách (Trung ương, a phương), v n ngành i n, v n ph thu ti n i n, v n t ngu n thu nông nghi p ư c mi n u tư xây d ng công trình i n và ph n v n không xác minh ư c ngu n; - V n c a HTX, v n huy ng c a dân; - S dư còn n Ngân hàng và các ơn v khác (k c vay còn n c a các ơn v thi công), trên cơ s kh ư c vay (h p ng vay) t i th i i m xây d ng công trình và có xác nh n c a Ngân hàng ho c bên cho vay, v n vay c a dân trên cơ s văn b n cam k t (Ngh quy t) vay ph i tr c a H ND xã ho c UBND xã ho c H p tác xã , biên b n i chi u công n n th i i m bàn giao.
  5. b) i v i công trình u tư chung, bao g m: ư ng dây trung áp, tr m bi n áp, ư ng dây h áp, tr m bơm , trong ó L TANT ch là m t h ng m c c a công trình, thì vi c xác nh cơ c u ngu n v n u tư L TANT ư c tính tương ng theo t tr ng cơ c u ngu n v n u tư chung c a c công trình. c) Sau khi xác nh giá tr c a công trình và xác nh các ngu n v n u tư c a công trình ph i li t kê vào b ng t ng h p theo m u quy nh ph l c 1b và ph l c 2 kèm theo Thông tư này. 4. H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn. a) H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn t nh do Ch t ch UBND t nh quy t nh thành l p, trong ó: lãnh o S Tài chính - V t giá làm Ch t ch; lãnh o Công ty i n l c ho c i n l c t nh ư c Công ty u quy n là u viên thư ng tr c; i di n S Công nghi p, cơ quan qu n lý tài chính doanh nghi p a phương, S K ho ch và u tư, S Xây d ng, S a chính và i di n ch tài s n bàn giao là u viên. Ngoài các u viên chính th c, căn c vào tình hình c th c a t ng a phương, Ch t ch H i ng ư c m i thêm các t ch c, chuyên gia k thu t, kinh t , tài chính k toán c n thi t cho vi c ánh giá ch t lư ng và xác nh giá tr còn l i c a L TANT. b) H i ng nh giá tài s n lư i i n trung áp nông thôn có nhi m v : - T ch c thNm nh giá tr còn l i c a lư i i n trung áp. K t qu thNm nh ph i ư c l p biên b n có y ch ký c a các y viên chính th c. H i ng GTS ch u trách nhi m v tính pháp lý c a h sơ giao nh n tài s n gi a hai bên giao và nh n, xác nh cơ c u các ngu n v n u tư quy nh t i kho n 3 m c II trình UBND t nh phê duy t làm căn c hoàn tr và B Tài chính ra quy t nh tăng v n cho T ng Công ty i n l c Vi t Nam. - T ng h p, báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n giao nh n và hoàn tr v n lư i i n trung áp nông thôn a phương v i UBND t nh và T ng Công ty i n l c Vi t Nam. 5. Chi phí cho ho t ng giao nh n tài s n lư i i n trung áp nông thôn Chi phí dùng ph c v ho t ng c a H i ng GTS lư i i n trung áp nông thôn liên quan n công tác bàn giao do cơ qua Tài chính a phương trình UBND t nh duy t m c chi. Trên cơ s m c chi phí ư c UBND t nh duy t, các cơ quan ph i ch u chi phí cho ngư i c a cơ quan, ơn v mình c i tham gia công tác này. Các chi phí in n tài li u, h i h p do bên nh n công trình L TANT ch u. III. HOÀN TR V N VÀ NGU N V N HOÀN TR TRONG GIAO NH N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Nguyên t c x lý và hoàn tr v n Ph n giá tr c a công trình lư i i n trung áp nông thôn bàn giao ã ư c H i ng GTS thNm nh và xác nh n t ng ngu n v n hoàn tr , ư c th c hi n như sau:
  6. a) i v i các ngu n v n: Ngân sách Trung ương và v n TCT LVN, ngân sách a phương, v n t ngu n ph thu ti n i n, v n t ngu n thu nông nghi p ư c mi n u tư xây d ng công trình i n và ph n v n không xác minh ư c ngu n thì th c hi n tăng v n Ngân sách cho TCT LVN theo giá tr còn l i c a tài s n. b) i v i ngu n v n vay c a dân, vay c a ngân hàng ho c vay c a t ch c kinh t khác (k c vay c a ơn v thi công) có cam k t tr , làm căn c hoàn tr v n vay, bên giao t p h p h sơ vay, ch ng t vay theo úng hư ng d n t i i m a kho n 1 m c II, thông qua H i ng GTS thNm tra trình UBND t nh phê duy t. ch p hành nghiêm túc Pháp l nh K toán - Th ng kê c a Nhà nư c, h sơ hoàn tr v n vay tuy t i không ư c l p l i, s a ch a, tNy xoá các ch ng t h sơ vay n . Bên nh n th c hi n vi c tăng giá tr tài s n (theo giá tr còn l i) và hoàn tr toàn b s vay còn n cho các ch n (không bao g m s n mà a phương ã tr ). c) i v i v n c a HTX, v n huy ng c a dân ư c hoàn tr theo giá tr còn l i c a ph n v n này trong t ng giá tr còn l i c a công trình và ư c xác nh như sau: - Trư ng h p còn y h sơ ch ng t g c Căn c vào giá tr và cơ c u ngu n v n u tư ban u xác nh t l tương ng v n c a HTX, v n huy ng c a dân trong t ng giá tr còn l i c a công trình. - Trư ng h p không còn ho c không h sơ ch ng t g c Ch s h u công trình L TANT l p b ng kê khai các ngu n v n ã u tư công trình t i th i i m xây d ng. i v i các ngu n v n c a HTX, v n huy ng c a dân (s h ho c s dân huy ng và m c huy ng c a m i h ho c ngư i dân tham gia) ph i ư c H i ng nhân dân xã xác nh n. B ng kê khai làm cơ s xác nh t l v n u tư c a HTX, v n huy ng c a dân ư c trình H i ng GTS t nh thNm nh. Ch t ch UBND t nh phê duy t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s chính xác c a b n kê khai. Cách xác nh ph n v n c a HTX, v n huy ng c a dân ư c hoàn tr như trư ng h p còn h sơ ch ng t g c nêu trên. - i v i các công trình ã bàn giao và hoàn t t th t c giao nh n (theo Thông tư 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27 tháng 8 năm 1999 c a Liên B Công nghi p - Tài chính) trư c ngày ban hành Thông tư này, không ph i l p l i h sơ mà hai bên giao - nh n căn c vào giá tr còn l i c a L TANT ã ư c H i ng GTS t nh thNm nh và UBND t nh phê duy t, ti n hành xác nh cơ c u ngu n v n u tư công trình, giá tr hoàn tr v n c a HTX và v n huy ng c a dân, trình H i ng GTS t nh thNm nh và UBND t nh phê duy t. - i v i công trình ang và s tri n khai giao nh n, trong quá trình l p h sơ và xác nh giá tr còn l i c a tài s n L TANT, hai bên giao - nh n ng th i làm rõ giá tr còn l i c a ph n v n c a HTX và v n huy ng c a dân trình H i ng GTS t nh thNm nh và UBND t nh phê duy t làm căn c hoàn tr . d) Th i i m xác nh các công trình nh n bàn giao và hoàn tr ư c th c hi n trên cơ s th i i m có hi u l c thi hành c a Quy t nh s 22/1999/Q -TTg ngày 13
  7. tháng 02 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph "phê duy t án i n nông thôn". C th là các công trình ã ư c u tư k t ngày 28 tháng 02 năm 1999 tr v trư c. Trư ng h p các công trình u tư n ngày 28 tháng 2 năm 1999 còn d dang thì bên giao ti p t c hoàn thi n bàn giao cho bên nh n. Sau ngày 28 tháng 2 năm 1999, a phương nào có kh năng ng v n trư c u tư L TANT theo m c tiêu c a a phương, c n tho thu n b ng văn b n v i TCT LVN trư c khi có quy t nh u tư, nh m th c hi n t t vi c bàn giao ti p nh n qu n lý v n hành và hoàn tr v n sau này. 2. Ngu n v n hoàn tr . a) Ngu n v n hoàn tr ph n v n vay (quy nh t i i m b kho n 1 m c III Thông tư này) ư c l y t ngu n: - Kh u hao cơ b n (KHCB) trích hàng năm c a toàn b tài s n nh n bàn giao lư i i n trung áp nông thôn. - Trư ng h p ngu n trích KHCB hàng năm nói trên không hoàn tr ph n v n vay c a lư i i n trung áp nông thôn, thì cho phép TCT LVN trích tăng t l kh u hao so v i ch c a tài s n này, tr n trong 2 năm. Hàng năm TCT LVN ăng ký ph n trích kh u hao tăng v i B Tài chính th c hi n. b) Ngu n v n hoàn tr ph n v n c a HTX, v n huy ng c a dân (quy nh t i i m c kho n 1 m c I Thông tư này) ư c cân i t ngu n v n ngân sách Nhà nư c và ngu n v n kh u hao cơ b n hàng năm c a TCT LVN như quy nh t i i m a c a kho n này. 3. Phương th c hoàn tr và cơ ch s d ng ngu n v n hoàn tr a) Phương th c hoàn tr Căn c vào quy t nh ã ư c UBND t nh duy t, phương th c hoàn tr c a t ng ngu n v n th c hi n như sau: - hoàn tr cho các i tư ng thu c ngu n v n vay ( i m b kho n 1 m c III), TCT LVN y quy n cho các Công ty i n l c tr tr c ti p cho UBND t nh qua S Tài chính - V t giá tr cho các i tư ng vay. Trong th i h n không quá 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh c a UBND t nh, Bên nh n ph i chuy n ti n hoàn tr v n vay còn n cho S Tài chính - V t giá a phương tr Bên giao. - hoàn tr cho các i tư ng thu c ngu n v n HTX, v n huy ng c a dân ( i m c kho n 1 m c III), B Tài chính chuy n ph n ngu n v n ngân sách Nhà nư c cho TCT LVN và cùng v i ngu n v n c a T ng Công ty hoàn tr theo giá tr ã ư c UBND các t nh phê duy t. T ng Công ty i n l c Vi t Nam y quy n cho các Công ty i n l c tr tr c ti p cho UBND t nh qua S Tài chính - V t giá tr n HTX, UBND xã và h dân. Hàng năm TCT LVN quy t toán các ngu n v n hoàn tr v i B Tài chính.
  8. b) Cơ ch s d ng ngu n v n hoàn tr : - Ph n v n u tư c a HTX ư c tr cho HTX ho c UBND xã (n u HTX ã gi i th ) s d ng vào u tư các công trình cơ s h t ng c a HTX ho c xã, trong ó ưu tiên trư c h t cho vi c u tư m r ng, c i t o nâng c p lư i i n h áp m b o ch t lư ng và an toàn i n, th c hi n gi m t n th t i n năng và gi m giá bán i n n h dân. Phương án s d ng c th ph i ư c bàn b c dân ch công khai v i dân và do h i ngh xã viên ho c H i ng nhân dân xã quy t nh. Không ư c s d ng ngu n v n này cho m c ính khác. Vi c u tư th c hi n theo trình t , th t c qu n lý u tư và xây d ng c a Nhà nư c. - Ph n v n huy ng c a dân, UBND xã có trách nhi m hoàn tr tr c ti p n h dân, theo danh sách huy ng c th c a t ng h dân. IV. T CH C GIAO NH N QU N LÝ VÀ HOÀN TR V N LƯ I I N TRUNG ÁP NÔNG THÔN 1. Vi c giao nh n lư i i n trung áp nông thôn, bao g m hai giai o n giao - nh n qu n lý v n hành và hoàn tr v n. - Giai o n giao - nh n qu n lý v n hành: Bên nh n ti p nh n qu n lý v n hành, khi có quy t nh bàn giao c a UBND t nh hoàn thành vi c giao nh n và th c hi n tăng gi m tài s n gi a hai bên. - Giai o n hoàn tr v n: Vi c hoàn tr v n theo quy nh t i kho n 3 m c III nêu trên và t ch c tr xong cho dân, HTX, UBND xã và bên cho vay hoàn thành n h t năm 2002. 2. Trình t ti n hành giao nh n và hoàn tr v n. a) Các Công ty i n l c l p k ho ch ti p nh n L TANT trình TCT LVN phê duy t, sau khi ư c s tho thu n c a UBND t nh. b) Bên giao t p h p các h sơ quy nh t i kho n 1 m c II Thông tư này. c) Hai bên giao và nh n cùng ti n hành ki m kê s lư ng, ánh giá ch t lư ng còn l i c a t ng tài s n công trình i n, xem xét h sơ g c, l p biên b n bàn giao tài s n công trình i n trình H i ng GTS t nh. d) Trên cơ s biên b n bàn giao và ánh giá tài s n, H i ng GTS t nh thNm tra và xác nh chính th c giá tr tài s n còn l i ư c bàn giao, xác nh cơ c u các ngu n v n u tư và giá tr s v n vay còn n , v n c a HTX và v n huy ng c a dân ư c hoàn tr và trình UBND t nh phê duy t. ) Căn c vào quy t nh c a UBND t nh phê duy t, hàng tháng H i ng GTS tính t ng h p t ng ngu n v n hoàn tr báo cáo UBND t nh và TCT LVN. ng th i bên giao - bên nh n h ch toán tăng gi m v n tương ng. nh kỳ hàng tháng TCT LVN
  9. báo cáo B Tài chính, B Công nghi p v vi c bàn giao tài s n và tăng gi m v n trong tháng theo quy nh. 3. Nh ng v n không th ng nh t gi a bên giao và bên nh n do H i ng GTS t nh xem xét gi i quy t. Trư ng h p còn vư ng m c và không th ng nh t thì UBND t nh và TCT LVN s xem xét quy t nh, n u v n còn vư ng m c thì UBND t nh và TCT LVN báo cáo Liên B Công nghi p - B Tài chính xem xét và quy t nh cu i cùng. V. T CH C TH C HI N 1. Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phân công m t ng chí lãnh o UBND t nh ch o các cơ quan ch c năng c a t nh, thành ph và H i ng GTS t nh th c hi n vi c giao nh n lư i i n trung áp nông thôn. 2. T ng Công ty i n l c Vi t Nam ch o các Công ty i n l c và i n l c các t nh t o i u ki n thu n l i cho H i ng GTS t nh th c hi n nhi m v , t ch c ti p nh n và qu n lý lư i i n trung áp nông thôn. 3. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th các văn b n: Thông tư 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999 c a Liên B Công nghi p - Tài chính, văn b n s 2299/TC-TCDN ngày 7 tháng 6 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính và văn b n 1465/CV-TCKT ngày 18 tháng 4 năm 2001 c a B Công nghi p. Trong quá trình th c hi n nh ng vư ng m c n y sinh c n ư c báo cáo v B Công nghi p, B Tài chính k p th i gi i quy t. ng Vũ Chư Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản