Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đối với các dự án thuộc doanh nghiệp của Đảng theo Chỉ thị số 31-CT/TW ngày 2/4/1998 của Bộ Chính trị do Ban Tài chính-Quản trị Trung ương, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/1998/TT-LT

  1. BAN TÀI CHÍNH-QU N TRN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRUNG ƯƠNG-B K NAM HO CH VÀ U TƯ-B TÀI c l p - T do - H nh phúc CHÍNH-NGÂN HÀNG NHÀ ******** NƯ C ******** S : 08/1998/TT-LT Hà N i, ngày 01 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ U TƯ - BAN TÀI CHÍNH - QU N TRN T.W - B TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 08/1998/TT-LT NGÀY 1 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N CƠ CH U TƯ I V I CÁC D ÁN THU C DOANH NGHI P C A NG THEO CH THN S 31 CT/TW NGÀY 2/4/1998 C A B CHÍNH TRN Th c hi n Ch th s 31 CT/TW ngày 2/4/1998 c a B Chính tr v công tác s n xu t, kinh doanh b sung Ngân sách ng, và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 795/CP-KTTH ngày 15/7/1998, liên t ch: B K ho ch và u tư, Ban Tài chính - qu n tr Trung ương, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c ph i h p hư ng d n c th i m 3 v cơ ch u tư i v i các d án thu c các doanh nghi p do ng qu n lý ư c th c hi n như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG: Thông tư này ư c áp d ng i v i các d án u tư thu c các doanh nghi p c a ng qu n lý bao g m: 1. Các d án ã ư c u tư b ng ngu n v n theo Quy t nh s 247/CT ngày 2/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). 2. Các d án u tư m i. 3. Các d án u tư không mang tính ch t s n xu t kinh doanh. II. NGUYÊN T C CHUNG: 1. Các d án u tư s n xu t, kinh doanh c a t nh, thành u (bao g m các d án ã u tư b ng ngu n v n theo Quy t nh s 247/CT ngày 2/7/1992 và các d án u tư m i) n u có hi u qu , có kh năng thu h i v n thì ư c vay v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c và th c hi n cơ ch vay - tr (c g c và lãi) theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Các d án không mang tính ch t s n xu t kinh doanh như xây d ng tr s làm vi c, nhà in báo ng, n u th t c n thi t s ư c cân i u tư b ng v n ngân sách c a Nhà nư c trong k ho ch u tư hàng năm c a t nh, thành ph .
  2. III. QUY NNH C TH : 1. Các d án u tư b ng ngu n v n theo Quy t nh s 247/CT ngày 2/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) ư c gi i quy t như sau: 1.1. i v i các d án u tư ã hoàn thành nhưng còn n do ã vay ngân hàng ho c vay t các ngu n khác xây d ng v i lãi su t cao mà chưa thanh toán xong ư c chia làm hai lo i: - Các d án ang ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu , có kh năng tr ư c n thì ư c ưu tiên b trí v n vay ưu ãi tr n cho các ngu n ã t m vay; s v n ư c vay t i a b ng giá tr quy t toán công trình ư c c p có thNm quy n phê duy t bao g m c lãi vay phát sinh trong th i gian xây d ng phù h p v i m c lãi su t do Ngân hàng Nhà nư c quy nh t i th i i m vay v n, tr i s v n ã ư c c p theo Quy t nh 247/CP ngày 2/7/1992. Các ch d án ph i tr n cho các u m i cho vay theo úng h p ng ã ký k t. Các ch d án thu c lo i này không ph i l p l i d án u tư nhưng ph i l p và trình c p có thNm quy n duy t quy t toán công trình ã hoàn thành theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. ng th i chuNn b các h p ng ã vay Ngân hàng ho c t m huy ng có xác nh n c a cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p và cơ quan ã cho vay báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph . U ban nhân dân t nh, thành ph xem xét n u d án u tư có hi u qu , có kh năng ã tr ư c n thì b trí v n cho t ng d án trong t ng m c v n vay tín d ng Nhà nư c dành cho các doanh nghi p c a ng trong k ho ch v n tín d ng u tư hàng năm c a Nhà nư c. - Lo i d án không có hi u qu , không tr ư c n ho c ph i tr n trong th i h n quá 10 năm thì ph i s p x p l i theo i m 2 c a Ch th 31/CTTW. Trên cơ s ó, các ch d án xây d ng phương án s n xu t, kinh doanh m i và có phương án tr n kh thi ư c c p có thNm quy n xét duy t m i ư c xem xét ti p t c cho vay. 1.2. i v i các d án xây d ng d dang: Các d án ang xây d ng d dang do thi u v n ph i ình l i, n u không có gì thay i thì ch d án ch c n b sung b n thuy t minh phương án kinh t - tài chính và các gi i pháp tr n c g c và lãi; còn n u ph i thay i n i dung d án và t ng m c v n u tư thì nh t thi t ph i trình c p có thNm quy n phê duy t l i d án u tư, t ng d toán công trình làm cơ s ti p t c u tư v n theo k ho ch Nhà nư c. 1.3. Các d án u tư m i: U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p các d án u tư m i c a các doanh nghi p c a ng (thu c i tư ng vay v n tín d ng ưu ãi c a Nhà nư c hàng năm) trong k ho ch tín d ng u tư c a a phương mình. Ban Tài chính qu n tr Trung ương t ng h p các d án c a các T ng công ty, Công ty tr c thu c Ban, th c hi n theo cơ ch k ho ch hoá tín d ng u tư hàng năm c a Nhà nư c. 1.4. Các d án u tư liên doanh v i nư c ngoài:
  3. i v i các d án liên doanh v i nư c ngoài ư c th c hi n theo ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 795/CP-KTTH ngày 15/7/1998. 2. Các d án u tư mang tính ch t s n xu t, kinh doanh như xây d ng tr s , nhà in báo ng, theo ch th s ư c gi i quy t b ng v n u tư thu c Ngân sách Nhà nư c, c th x lý như sau: 2.1. Các d án ã ư c u tư b ng v n theo Quy t nh s 247/CT ngày 2/7/1992 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ): U ban nhân dân t nh, thành ph và Ban Tài chính qu n tr Trung ương t ng h p và thông báo danh m c các d án ã xây d ng hoàn thành còn n v n (có kèm theo các b n t ng h p quy t toán công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, thuy t minh rõ s v n ã c p có xác nh n c a các cơ quan c p phát v n và cơ quan qu n lý tr c ti p) và các d án xây d ng d dang. B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph b sung v n u tư thanh toán kh i lư ng ã hoàn thành ho c xây d ng chuy n ti p t ngu n v n Ngân sách Nhà nư c trong k ho ch u tư hàng năm. 2.2. Các d án u tư m i: Trong năm 1999 và nh ng năm ti p theo ch xem xét các d án xây d ng m i th t s c n thi t, c p bách ch u u là các t nh m i ư c chia tách, ph i di chuy n. N u i u ki n ghi k ho ch, s ư c cân i b ng ngu n v n Ngân sách Nhà nư c bao g m v n u tư t p trung và các ngu n thu ư c l i cho ngân sách a phương u tư theo Ngh quy t c a Qu c h i, s v n này ư c cân i trong d toán thu - chi ngân sách a phương do Th tư ng Chính ph giao cho U ban nhân dân các t nh, thành ph . IV. V T CH C TH C HI N: 1. Th t c u tư: - Các d án u tư nói trên ph i b o m úng th t c u tư theo quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. - Các d án vay v n tín d ng u tư theo k ho ch Nhà nư c th c hi n theo cơ ch tín d ng u tư do Th tư ng Chính ph quy t nh hàng năm và hư ng d n th c hi n c a các B ngành có liên quan. - Các d án xây d ng tr s m i: trư c m t th c hi n theo Thông tư s 5584/BKH- CSHT ngày 10/8/1998 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n xây d ng m i tr s 1998-1999. 2. Cơ ch k ho ch hoá: Ban Tài chính qu n tr , Ban Tài chính kinh t , Ban Tài chính, Văn phòng các t nh, thành u t ng h p các d án u tư (bao g m các d án c p phát v n Ngân sách Nhà nư c và các d án vay v n tín d ng u tư), xin ý ki n c a Thư ng tr c t nh u , thành u và g i U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p vào k ho ch u tư hàng năm c a a phương.
  4. U ban nhân dân t nh, thành ph là u m i t ng h p, báo cáo k ho ch và th c hi n vi c phân b v n cho t ng d án nhóm B, C i v i v n tín d ng u tư và nhóm C i v i v n ngân sách c p thu c ph m vi qu n lý c a a phương trong ph m vi ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c giao và ch o các ch u tư chuNn b y các th t c ăng ký vay v n và c p phát v n theo quy nh hi n hành. Ban Tài chính qu n tr Trung ương là u m i t ng h p, báo cáo k ho ch và th c hi n vi c phân b v n cho t ng d án nhóm B, C i v i v n tín d ng u tư và các d án nhóm C i v i v n Ngân sách c p c a các ơn v tr c thu c trong ph m vi ch tiêu k ho ch c a Nhà nư c giao và ch o các ch u tư chuNn b y các th t c vay v n, c p phát v n theo quy nh hi n hành. 3. th c hi n nghiêm túc Ch th s 31 CT/TW c a B Chính tr , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ban Tài chính qu n tr Trung ương t ng h p s li u theo n i dung c a ph l c s 1 và s 2 kèm theo Thông tư này g i v B K ho ch và u tư và B Tài chính ch m nh t vào ngày 30 tháng 9 hàng năm t ng h p trình Th tư ng Chính ph quy t nh khi giao k ho ch năm. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có v n vư ng m c ho c ngh U ban nhân dân các t nh, thành ph ph n ánh v Ban Tài chính qu n tr Trung ương và B K ho ch và u tư ph i h p k p th i nghiên c u gi i quy t. Ph l c 1 (Kèm theo Thông tư s 08/1998/TTLB-BKH-BTCQTTW-BTC-NHNNVN ngày 1 tháng 12 năm 1998) T NG H P NHU C U V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N (Xây d ng tr s , nhà in báo ng c a t nh, thành u ....) STT Tên d án a Th i S S Q V n V n ã S v n i m gian Q phê T ư cc p còn l i xây KC - u duy t (1) theo Q ngh d ng HT tư t ng d 247/CT c p toán ti p 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Các d án ã hoàn thành còn n v n .......... II Các d án xây d ng d dang
  5. .......... III Các d án kh i công m i Ghi chú: (1) - V n u tư c a các d án ã hoàn thành c t 7 là s quy t toán công trình ã ư c c p có thNm quy n phê duy t ( ngh g i kèm theo ph l c, b n t ng h p quy t toán c a các d án này). - V n u tư c a các d án xây d ng d dang và kh i công m i c t 7 là v n theo quy t nh phê duy t t ng d tán. - V n ã ư c c p theo Quy t nh 247/VT c t 8: Ghi s th c c p, có xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p c p trên và cơ quan c p phát v n. - Ph l c này g i v BTC-QT-TW: 1 b n; B K ho ch và u tư: 2 b n, trong ó: 1 b n cho V T ng h p KTQD, 1 cho V a phương và lãnh th ; B Tài chính: 1 b n. Chu Văn Ry Lê c Thúy ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Sinh Hùng Tr n Xuân Giá ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản