Thông tư liên tịch 08/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 08/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT về việc giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm bị rủi ro do Bộ Lao động,thương binh và xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/1999/TT-LTBLĐTBXH-BTC-BKHĐT

  1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B LAO NG, THƯƠNG c l p - T do - H nh phúc BINH VÀ XÃ H I-B TÀI ******** CHÍNH ******** S : 08/1999/TTLT-BL TBXH- Hà N i , ngày 15 tháng 3 năm 1999 BTC-BKH T THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I, B TÀI CHÍNH, B K HO CH VÀ U TƯ S 08/1999/TT-LTBL TBXH-BTC-BKH T NGÀY 15 THÁNG 3 NĂM 1999 HƯ NG D N GI I QUY T CÁC D ÁN VAY V N T QU QU C GIA H TR VI C LÀM (QU QU C GIA GI I QUY T VI C LÀM) BN R I RO Th c hi n Ngh quy t s 120/H BT ngày 11/4/1992 c a H i ng B trư ng (nay là Chính ph ) v ch trương, phương hư ng và bi n pháp gi i quy t vi c làm trong các năm t i; Thi hành Quy t nh s 126/1998/ Q -TTg ngày 11/7/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình m c tiêu Qu c gia v vi c làm n năm 2000; tăng cư ng công tác qu n lý cho vay, thu h i và gi i quy t các kho n r i ro trong t ch c vay Qu Qu c gia h tr vi c làm, sau khi có ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn 4513/VPCP-VX ngày 06/11/1998, Liên B Lao ng-Thương binh và Xã h i-Tài chính-K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n như sau: I - NH NG QUY NNH CHUNG : 1- Các d án vay v n t Qu Qu c gia h tr vi c làm và các d án vay t ngu n v n vi n tr c a Chính ph Ti p kh c (cũ) n u b r i ro do các nguyên nhân khách quan, m t m t ph n ho c toàn b v n, ngư i vay v n hay ch d án (sau ây g i chung là ngư i vay v n) có khó khăn v tài chính ho c b ch t, b m t tích, ngư i th a k th c s không có kh năng tr n , có th ư c xem xét cho gi m, mi n m t ph n lãi, khoanh n ho c xoá n . 2-Các d án ư c xem xét gi m, mi n lãi, khoanh n ho c xoá n ph i có y h sơ pháp lý, các căn c ch ng minh nh ng thi t h i r i ro do nh ng nguyên nhân b t kh kháng d n n khó khăn, không còn kh năng tr n . 3- ThNm quy n gi i quy t d án r i ro: U quy n cho Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là t nh), B Trư ng các B và Th trư ng cơ quan TW T ch c oàn th , H i qu n chúng quy t nh phê duy t gi m, mi n lãi, khoanh n . i v i các d án ph i xoá n do Liên B Lao ng-Thương binh và Xã
  2. h i-Tài chính-K ho ch và u tư t ng h p, thNm nh và ngh Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4- Ngu n v n gi i quy t các d án b r i ro l y t qu d phòng r i ro ư c hình thành t m t ph n lãi su t theo quy nh t i kho n c, i u 1, Quy t nh s 950 TC/HCSN, ngày 17/10/1996 c a B Tài chính. II - NH NG QUY NNH C TH : 1- i tư ng và ph m vi áp d ng: - Các d án s d ng v n vay úng m c ích ã ư c duy t, b thi t h i do các nguyên nhân khách quan không ph thu c vào ý mu n c a ngư i vay v n ( g i là nguyên nhân b t kh kháng ) bao g m: bão, lũ l t, ho ho n, h n hán, ng t, d ch b nh x y ra trong ph m vi 1 xã, phư ng, th tr n ( sau ây g i chung là xã ) tr lên. - Ngư i vay v n b ch t, b m t tích, không có ngư i th a k ho c ngư i th a k th c s không có kh năng tr n thay cho ngư i vay v n. 2- Các trư ng h p ư c xem xét gi m, mi n lãi, khoanh n ho c xoá n : a. Gi m ho c mi n lãi: Các d án b thi t h i m t ph n do các nguyên nhân b t kh kháng ư c xét gi m m t ph n lãi ho c mi n toàn b lãi tuỳ thu c vào m c thi t h i. Ph n v n g c và ph n lãi không ư c mi n, gi m thì ch d án có trách nhi m hoàn tr cho Nhà nư c úng th i h n. b. Khoanh n : Các d án b thi t h i m t ph n hay toàn b do các nguyên nhân b t kh kháng ư c xem xét khoanh n . Th i h n khoanh n tuỳ thu c vào kh năng c a ngư i vay, t i a không quá 36 tháng. Trong th i gian ư c khoanh n , ngư i vay v n không ph i tr lãi ti n vay, nhưng ph i có phương án tr n khi h t th i h n khoanh n . c. Xoá n : i v i các d án mà ngư i vay v n b ch t, b m t tích không có ngư i th a k ho c ngư i th a k th c s không có kh năng tr n thay cho ngư i vay v n thì ư c xem xét xoá n m t ph n ho c toàn b , căn c vào m c thi t h i và tài s n c a ngư i ch t, m t tích l i. 3 - H sơ pháp lý xem xét gi m, mi n lãi, khoanh n ho c xoá n : - ơn xin gi m, mi n lãi, khoanh n c a ngư i vay v n ho c ơn xin xoá n c a ngư i th a k ( nêu rõ m c thi t h i, nguyên nhân thi t h i, kh năng tr n , s ti n xin gi m, mi n lãi, khoanh n và nêu phương án tr n , s ti n xin xoá n ) có xác nh n c a UBND xã. Các d án c a ngư i kinh doanh ( có gi y ăng ký kinh doanh) ngoài xác nh n c a UBND xã nơi th c hi n d án ph i có thêm xác nh n c a Th trư ng cơ quan tài chính c p huy n, qu n, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là huy n); Trư ng h p ngư i vay v n b ch t, b m t tích ph i có gi y ch ng t ho c gi y xác nh n m t tích c a cơ quan có thNm quy n kèm theo h sơ. i v i d án c a Doanh nghi p Nhà nư c ph i có xác nh n c a Th trư ng C c qu n lý v n và tài s n Nhà nư c t i doanh nghi p;
  3. - Biên b n ki m tra v tài s n thi t h i do cơ quan Lao ng- Thương binh và Xã h i, Kho b c Nhà nư c huy n l p, có lãnh o UBND xã, tham gia ( bi u m u s 1 kèm theo thông tư này). - B n sao kh ư c vay v n v i Kho b c Nhà nư c; - B n sao Quy t nh duy t cho vay c a c p có thNm quy n. 4 - ThNm quy n xét duy t và trình t th c hi n các c p: i v i ngư i vay v n và cơ quan tr c ti p qu n lý ngư i vay v n : Khi d án b thi t h i do các nguyên nhân quy nh t i i m 1, M c II Thông tư này thì ngư i vay v n (hay ngư i th a k ) làm ơn nêu rõ nguyên nhân, s v n thi t h i và các ngh g i UBND xã. Sau khi nh n ơn, UBND xã t ch c xem xét, gi i quy t : - i v i ơn c a ngư i vay v n phát tri n kinh t h gia ình: T p th UBND xã xem xét, xác nh n i tư ng trên a bàn qu n lý, th i gian có nguyên nhân b t kh kháng x y ra, m c thi t h i và g i Ban ch o gi i quy t vi c làm huy n, (qua Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i). - i v i ơn c a d án ngư i kinh doanh: T p th UBND xã xem xét, xác nh n ngư i vay v n ang th c hi n d án trên a bàn xã, th i gian có nguyên nhân b t kh kháng x y ra, chuy n ơn c a ngư i vay v n v cơ quan tài chính c p huy n xin ý ki n xác nh n m c thi t h i c a d án. Cơ quan tài chính c p huy n sau khi nh n ư c ơn c a ngư i vay v n, t ch c xem xét, ánh giá m c thi t h i c a d án, xác nh n và g i v Ban ch o gi i quy t vi c làm huy n, (qua Phòng Lao ng-Thương binh và Xã h i). i v i Ban ch o gi i quy t vi c làm c p huy n: Sau khi nh n ư c ơn xin gi m, mi n lãi, khoanh n , xoá n c a ngư i vay v n ( hay ngư i th a k ), Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i huy n ch trì cùng Kho b c Nhà nư c huy n ki m tra, xác minh và l p biên b n t ng trư ng h p c th . Biên b n ph i ư c l p k p th i, ph n ánh úng th c tr ng, phân tích rõ s thi t h i (trong ó v n c a ch d án, v n vay ngân hàng, v n vay c a Qu Qu c gia h tr vi c làm, các ngu n khác); Ki n ngh m c gi i quy t, phân lo i và t ng h p theo bi u (2a,2b,2c) kèm theo thông tư này; Báo cáo Ch t ch UBND huy n xem xét và ngh UBND t nh (qua Ban ch o gi i quy t vi c làm t nh). * H sơ g i Ban ch o gi i quy t vi c làm t nh, g m: - Các văn b n quy nh t i i m 3, M c II Thông tư này. - Bi u t ng h p theo m u 2a,2b,2c (kèm theo Thông tư này). - Công văn ngh c a UBND huy n g i UBND t nh.
  4. c. i v i Ban ch o gi i quy t vi c làm t nh: S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng v i Kho b c Nhà nư c, S Tài chính-v t giá, S K ho ch và u tư căn c t ng h sơ các d án b r i ro, ti n hành t ng h p thNm tra, phân lo i, ngh Ch t ch U ban nhân dân t nh xem xét gi i quy t, c th : - i v i các d án ngh gi m, mi n lãi, khoanh n : Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh, sau ó g i Quy t nh và bi u t ng h p theo m u 3a, 3b kèm theo Thông tư này v Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính - K ho ch và u tư. - i v i các d án ngh xoá n : Ch t ch U ban nhân dân t nh, xem xét thNm nh và có công văn ngh ( kèm theo bi u t ng h p m u 3c kèm theo Thông tư này) và h sơ pháp lý c a t ng d án quy nh t i i m 3, M c II Thông tư này g i v Liên B Lao ng-Thương binh và Xã h i-Tài chính-K ho ch và u tư ki m tra, n u các i u ki n quy nh t i M c II Thông tư này, t ng h p trình Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. d. i v i các d án vay v n do Th trư ng cơ quan Trung ương T ch c oàn th , H i qu n chúng ho c B trư ng các B quy t nh cho vay: Vi c x lý các d án b r i ro cũng th c hi n theo quy trình như i v i các d án do Ch t ch U ban nhân dân t nh quy t nh cho vay, nhưng thành ph n tham gia l p biên b n thi t h i ph i có i di n H i, oàn th c p huy n. T nh h i t ng h p và xem xét ngh Th trư ng cơ quan Trung ương T ch c oàn th , H i qu n chúng gi i quy t. Các d án vay v n b r i ro c a các B do Ban ch o gi i quy t vi c làm c a B xem xét, ngh B trư ng gi i quy t. e. i v i Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i-Tài chính-K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c TW và Kho b c Nhà nư c t nh: - B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p và t ch c thNm nh t ng d án xoá n do Ch t ch UBND các t nh; Th trư ng cơ quan Trung ương T ch c oàn th , H i qu n chúng, B trư ng các B ngh . Trên cơ s ý ki n th ng nh t c a Liên B , B Lao ng-Thương binh và Xã h i trình Th Tư ng Chính ph xem xét ra quy t nh xoá n . - Kho b c Nhà nư c t nh, căn c Quy t nh gi m, mi n lãi, khoanh n c a Ch t ch UBND t nh, B trư ng các B , Th trư ng cơ quan Trung ương T ch c oàn th , H i qu n chúng ti n hành làm th t c gi m, mi n lãi, khoanh n cho ch d án và t ng h p k t qu g i v Kho b c Nhà nư c TW. - Kho b c Nhà nư c TW căn c Quy t nh xoá n c a Th tư ng Chính ph , làm th t c c p v n cho Kho b c Nhà nư c t nh t ngu n Qu d phòng r i ro bù p s v n ư c xoá n và hư ng d n Kho b c Nhà nư c t nh, làm th t c xoá n ph n v n g c và lãi i v i ch d án. III-T CH C TH C HI N:
  5. 1- U ban nhân dân các t nh, cơ quan TW c a các oàn th và các cơ quan u m i qu n lý v n h tr vi c làm khác tri n khai và ch o rà soát l i các d án n quá h n, do các nguyên nhân quy nh t i i m 1, M c II Thông tư này, b sung y h sơ theo úng hư ng d n c a Thông tư này và ch u trách nhi m v tính xác th c c a h sơ, g i v Liên B xem xét gi i quy t. 2- Các kho n n quá h n và nh ng thi t h i c a d án vay v n t Qu Qu c gia h tr vi c làm mà không thu c i tương quy nh t i i m 1, M c II Thông tư này thì không ư c gi i quy t gi m, mi n lãi, khoanh n , xoá n . Kho b c Nhà nư c t nh ch trì cùng v i S Lao ng-Thương binh và Xã h i, ph i h p v i cơ quan công an, cơ quan pháp lu t t ch c thu h i n , nh ng trư ng h p c tình không tr Qu vay theo quy nh thì ngh x lý theo pháp lu t . 3- Kho b c Nhà nư c Trung ương hư ng d n, ch o Kho b c Nhà nư c a phương th c hi n úng quy nh t i Thông tư này. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v Liên B nghiên c u gi i quy t. Nguy n Lương Trào Nguy n Th Kim Ngân Phan Quang Trung ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký) M US 01 T nh.......... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Huy n........ c l p - T do - H nh phúc Xã............. ........., ngày........ tháng..... năm.... BIÊN B N XÁC NH N D án vay v n Qu qu c gia h tr vi c làm b thi t h i do nguyên nhân b t kh kháng Tên D án:............................ Ch d án:............................ a i m th c hi n d án:.......... T ng s v n vay:................... ng. Th i h n vay..... tháng M c ích s d ng v n vay........................................................ ..................................................................................................
  6. .................................................................................................. THÀNH PH N TH M TRA, XÁC MINH 1- Ông (bà).............. Ch c v ........................... i di n 2- ông (bà)............... Ch c v ........................... i di n 3- Ông (bà).............. Ch c v ........................... i di n N I DUNG TH M TRA 1- Nguyên nhân thi t h i, th i gian xNy ra:.................................................. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 2- V tình hình thi t h i, m c thi t h i chung c a ch d án và riêng v v n vay t Qu qu c gia h tr vi c làm:..................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 3- Tình hình tài s n, tài chính c a ch d án (ho c ngư i th a k ) còn l i sau khi d án b r i ro:.................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... 4- Kh năng tr n c a ch d án (ho c ngư i th a k ): ......................................................................................................................
  7. ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... ...................................................................................................................... KI N NGHN X LÝ 1- N u x lý khoanh n : S ti n............ ng, th i h n.... tháng (S ti n b ng ch :.....................................) 2- N u x lý gi m, mi n lãi: S ti n............. ng (S ti n b ng ch :.....................................) 3- N u x lý xoá n : S ti n..................... ng (S ti n b ng ch :.....................................) CAM K T Chúng tôi, nh ng ngư i ký tên i di n cho các cơ quan dư i ây ã ki m tra th c t và cam k t nh ng i u ghi trong biên b n này là úng s th c. N u sai, t ng cá nhân s ch u trách nhi m trư c pháp lu t. Ch d án i di n oàn th i di n i di n ho c chính quy n Ký, ghi rõ h tên a phương Cơ quan L TB- Kho b c nhà XH nư c (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h (Ký và ghi rõ h tên) tên)
Đồng bộ tài khoản