Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

54
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO CH VÀ Đ U TƯ-B Đ c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG M I ******** ******** S : 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT- Hà N i , ngày 12 tháng 8 năm 2002 BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ Đ U TƯ B CÔNG NGHI P S 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCNNGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯ NG D N VI C GIAO VÀ TH C HI N H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU, CANADA, TH NHĨ KỲ NĂM 2003 Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6228/KTTH ngày 05/12/1997; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ; Căn c tình hình th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may năm 2002; Liên t ch B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may năm 2003 như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. H n ng ch xu t kh u hàng d t may đư c phân thành 2 nhóm: 1.1- Nhóm I: g m các ch ng lo i m t hàng (Cat.) như sau: - Th trư ng EU: Cat. 9, 10,12,13, 14, 18, 20, 21, 26, 28, 39, 41, 68, 73, 76, 97, 118. - Th trư ng Th Nhĩ Kỳ: Cat. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 39, 68, 73, 76, 78, 83, 97, 118, 161. Các ch ng lo i m t hàng thu c nhóm I, thương nhân thu c m i thành ph n kinh t có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đã đăng ký mã s kinh doanh xu t nh p kh u ho c có gi y phép đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c xu t kh u và đư c c p gi y phép xu t kh u (Export Licence - E/L) t đ ng. Th t c c p gi y phép xu t kh u t đ ng th c hi n t i Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c c a B thương m i t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Đà N ng, Vũng T u và Đ ng Nai. Hàng tu n, B Thương m i s thông báo tình hình c p E/L t đ ng và s lư ng h n ng ch còn l i trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p, đ a ch Website c a B Thương m i (www.mot.gov.vn) và t i các Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c, đ ng th i có hư ng d n đ i v i nh ng ch ng lo i m t hàng có kh năng xu t kh u vư t h n ng ch đ doanh nghi p bi t và th c hi n, c th : Khi c p gi y phép xu t kh u (E/L) đ t m c 70% h n ng ch cơ s đ i v i m t ch ng lo i m t hàng (Cat.) s ng ng vi c c p gi y phép xu t kh u t đ ng. Ph n h n ng ch
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. còn l i sau khi ng ng c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng s đư c phân giao cho các U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng (ho c các cơ quan đư c U ban nhân dân các thành ph u quy n) và các doanh nghi p khác. Vi c phân giao h n ng ch đư c căn c vào m c th c hi n h n ng ch năm 2002 và đ n th i đi m thông báo ng ng c p E/L t đ ng năm 2003, trong đó ưu tiên theo th t các đơn v có hàng đã s n xu t ch xu t kh u, đã nh p kh u nguyên ph li u, đã mua nguyên ph li u đ s n xu t, đã ký h p đ ng xu t kh u. 1.2- Nhóm II: g m các ch ng lo i m t hàng (Cat.) như sau: - Th trư ng EU: các Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 35, 78, 83 và 161 (g m 12 Cat.). - Th trư ng Canada: các Item.Cat. 1/3a, 2a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 8c, 8d, 9a, 10a, 11a, 13, ItemB. - Th trư ng Th Nhĩ Kỳ: Các Cat. 6, 35 và 41. Vi c xu t kh u các m t hàng thu c nhóm II đư c th c hi n trên cơ s thông báo giao h n ng ch c a B Thương m i ho c các U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng (ho c các cơ quan đư c U ban nhân dân các thành ph u quy n). 2. H n ng ch công nghi p: Đ i v i th trư ng EU, dành 30% h n ng ch cơ s m t s ch ng lo i m t hàng (Cat.) sau đây 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 78, 83 và 161 đ giao cho các doanh nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban châu Âu gi i thi u. Vi c giao h n ng ch công nghi p cho các doanh nghi p trong c nư c đư c Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p xem xét đ i v i các doanh nghi p có h p đ ng ký trư c ngày 30/4/2003. 3. H n ng ch đ u th u: Dành 30 - 35% h n ng ch thương m i hàng d t may xu t kh u sang EU các ch ng lo i m t hàng (Cat.) 4, 5, 6, 15, và 31 đ các doanh nghi p trong c nư c đ u th u (theo Ph l c 3 đính kèm Thông tư liên t ch này). Vi c đ u th u h n ng ch th c hi n theo quy đ nh riêng. 4. Dành 15% h n ng ch thương m i c a các ch ng lo i m t hàng (Cat.): 5, 6, 7, 8 và 29 xu t kh u sang th trư ng EU thu c nhóm II đ phân giao b sung h tr cho các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may s d ng v i s n xu t trong nư c (riêng áo len - Cat.5, s d ng s i s n xu t trong nư c và các doanh nghi p chuyên d t và đan áo len). 5. Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p phân c p vi c phân giao h n ng ch đ U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân thành
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph H Chí Minh, U ban nhân dân thành ph H i Phòng và U ban nhân dân thành ph Đà N ng tr c ti p phân giao h n ng ch cho các doanh nghi p thu c U ban nhân dân thành ph qu n lý theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch này và Biên b n bàn giao gi a Liên b Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p v i U ban nhân dân các thành ph . II- QUY Đ NH VI C PHÂN GIAO H N NG CH CÁC M T HÀNG THU C NHÓM II 1. Căn c giao h n ng ch 1.1- Th trư ng EU - H n ng ch thương m i đư c phân giao cho thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng và thành ph Đà N ng và các doanh nghi p khác trên cơ s t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch năm 2001 và 8 tháng đ u năm 2002 c a các thành ph và doanh nghi p. - H n ng ch công nghi p đư c phân giao như Ph l c 1 kèm theo Thông tư liên t ch này. H sơ đ ngh giao h n ng ch g m: H p đ ng ký v i khách hàng là nhà công nghi p EU (trong h p đ ng c n nêu rõ s lư ng s d ng h n ng ch công nghi p t ng Cat.; th i gian giao hàng), báo cáo năng l c s n xu t và tình hình th c hi n h n ng ch công nghi p năm 2001 và 2002. Các doanh nghi p đư c phân giao h n ng ch công nghi p theo h p đ ng đã ký, nhưng không s d ng, do khách hàng t ch i thì doanh nghi p không đư c chuy n sang h n ng ch thương m i và ph i có văn b n tr l i B Thương m i. - H n ng ch dành cho các đơn hàng xu t kh u hàng d t may sang EU s d ng v i s n xu t trong nư c đư c phân giao như Ph l c 2 kèm theo Thông tư Liên t ch này. H sơ đ ngh giao h n ng ch g m: h p đ ng xu t kh u, h p đ ng mua v i s n xu t trong nư c, hoá đơn mua v i trong nư c. 1.2- Th trư ng Canada, Th Nhĩ Kỳ H n ng ch đư c phân giao trên cơ s t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch năm 2001 và 8 tháng đ u năm 2002 c a doanh nghi p. 1.3- H n ng ch u thác xu t kh u đư c tính vào s lư ng th c hi n h n ng ch c a doanh nghi p u thác. 2- Th i gian phân giao h n ng ch 2.1- Trong tháng 9 năm 2002 phân giao h n ng ch thương m i EU, h n ng ch Canada và Th Nhĩ Kỳ. 2.2- Đ i v i h n ng ch công nghi p, h n ng ch xu t kh u hàng may m c làm b ng v i s n xu t trong nư c.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T tháng 11 năm 2002 đ n ngày 15/5/2003, Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p m i tháng m t l n xem xét công b danh sách phân giao h n ng ch công nghi p cho các doanh nghi p trong c nư c. - T tháng 9/2002 đ n 30/5/2003 Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p ho c U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, U ban nhân dân thành ph H i Phòng và U ban nhân dân thành ph Đà N ng (đ i v i các doanh nghi p thu c U ban nhân dân các thành ph qu n lý) m i tháng m t l n xem xét công b danh sách phân giao h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang EU s d ng v i s n xu t trong nư c và h n ng ch đư c phân giao đ n khi h t ngu n h n ng ch quy đ nh t i Ph l c 2. III- TH T C ĐĂNG KÝ H N NG CH Các doanh nghi p tr c thu c U ban nhân dân các thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ các Cat. thu c nhóm II, đăng ký b ng văn b n (theo các m u đính kèm) g i v U ban nhân dân (s Thương m i) thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng và thành ph Đà N ng; các doanh nghi p khác g i v B Thương m i (V xu t nh p kh u - 21 Ngô Quy n - Hà N i). Th i gian đăng ký - H n ng ch thương m i: trư c ngày 15/9/2002. - H n ng ch xu t kh u s n ph m làm b ng v i s n xu t trong nư c: trư c ngày 30/5/2003. - H n ng ch công nghi p: trư c ngày 15/5/2003. IV- NH NG QUY Đ NH TH C HI N 1. H n ng ch có hi u l c t 01 tháng 01 năm 2003 đ n 31 tháng 12 năm 2003. 2. Hoàn tr Doanh nghi p không có kh năng th c hi n h n ng ch đư c giao, ph i hoàn tr B Thương m i ho c U ban nhân dân các thành ph đ phân giao cho doanh nghi p khác th c hi n. Doanh nghi p hoàn tr trư c ngày 30/9/2003 s đư c tính vào tiêu chu n th c hi n năm sau. 3. Phí h n ng ch M c thu phí h n ng ch t ng ch ng lo i m t hàng s có quy đ nh riêng. Các doanh nghi p n p phí h n ng ch cho t ng thông báo giao quy n s d ng h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t kh u. Khi làm th t c c p gi y phép xu t kh u (Export
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Licence), doanh nghi p ph i xu t trình cho Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c ch ng t đã n p phí h n ng ch vào tài kho n c a B Thương m i s 945-01-475 t i Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. 4. U thác và nh n u thác Các doanh nghi p đư c phân giao h n ng ch đư c u thác cho doanh nghi p khác xu t kh u theo nguyên t c hàng ph i đư c s n xu t t i doanh nghi p có h n ng ch. Vi c u thác và nh n u thác th c hi n theo quy đ nh hi n hành (Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998; Ngh đ nh c a Chính ph s 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001). V- ĐI U KHO N THI HÀNH B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p hư ng d n th c hi n các đi u kho n c a Hi p đ nh đã ký và các quy ch đã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. Các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Thông tư Liên t ch và các quy đ nh c a Hi p đ nh v buôn bán hàng d t may ký v i EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c đ s b x lý t thu h i h n ng ch đ n đình ch phân giao h n ng ch ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. T Đi u hành Liên B Thương m i, K ho ch và đ u tư, công nghi p có trách nhi m ki m tra, theo dõi, đ nh kỳ thông báo tình hình trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p và đ a ch Website c a B thương m i (www.mot.gov.vn) đ các doanh nghi p có nh ng thông tin c n thi t k p th i. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Thông tư Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s 25/2001/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 9/11/2001 và s 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 28/2/2002. Ph l c s 01 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) S LƯ NG H N NG CH CÔNG NGHI P T I ĐA PHÂN GIAO CHO M I DOANH NGHI P STT Cat. Đơn Doanh nghi p có Doanh nghi p có Doanh nghi p có v trên 2.000 thi t t 1000 đ n 2000 dư i 1.000 thi t b b thi t b 1 2 1 2 1 2 1 4 chi c 200.000 150.000 150.000 100.000 70.000 50.000
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 5 chi c 50.000 40.000 40.000 30.000 20.000 15.000 3 6 chi c 50.000 20.000 40.000 15.000 20.000 10.000 4 7 chi c 30.000 20.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5 8 chi c 300.000 150.000 200.000 100.000 100.000 50.000 6 15 chi c 15.000 10.000 8.000 5.000 5.000 3.000 7 29 b 20.000 10.000 15.000 7.000 5.000 3.000 8 31 chi c 800.000 200.000 800.000 200.000 400.000 100.000 9 78 t n 20 10 15 7 7 3 10 83 t n 20 10 15 8 10 3 11 161 t n 15 10 10 8 8 3 Ghi chú: (1) Các doanh nghi p đã th c hi n h n ng ch công nghi p ch ng lo i m t hàng tương ng năm 2001 và 2002; 2) Các doanh nghi p không th c hi n h n ng ch công nghi p ch ng lo i m t hàng tương ng năm 2001 và 2002. Ph l c s 02 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) S LƯ NG H N NG CH T I ĐA PHÂN GIAO CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U S N PH M S D NG V I S N XU T TRONG NƯ C STT Cat. Đơn T ng h n S lư ng h n ng ch t i đa phân giao cho v ng ch m i doanh nghi p (1) (2) 1 5 chi c 370.000 10.000 6.000 2 6 chi c 570.000 15.000 7.000 3 7 chi c 315.000 10.000 7.000 4 8 chi c 1.200.000 50.000 30.000 5 29 b 40.000 10.000 8.000 Ghi chú:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (1) Các doanh nghi p đã th c hi n h n ng ch m t hàng tương ng năm 2001 và 2002; 2) Doanh nghi p chưa th c hi n h n ng ch m t hàng tương ng năm 2001 và 2002. * Cat.6 ch gi i quy t cho các doanh nghi p xu t kh u qu n dài. Ph l c s 3 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) DANH M C H N NG CH CÁC M T HÀNG D T MAY XU T KH U SANG EU ĐƯ C ĐƯA RA Đ U TH U NĂM 2003 M t hàng Cat. Đơn v T ng s lư ng h n ng ch đ u th u năm tính 2003 % HNTM S lư ng 1. T.Shirt 4 chi c 35% 2.600.000 2. Áo len 5 chi c 30% 750.000 3. Qu n 6 chi c 30% 1.100.000 4. Áo khoác n 15 chi c 30% 100.000 5. Áo lót nh 31 chi c 35% 1.000.000 M u s 1: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: FAX 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------------------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i:...................................................................... V.v đăng ký s d ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may đi..... (EU, Canađa, Th Nhĩ Kỳ) năm 2003 - Căn c quy ch phân giao h n ng ch c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002; - Căn c năng l c s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p; - Căn c nhu c u th trư ng và khách hàng năm 2003, Công ty đ ngh Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và đ u tư (U ban nhân dân thành ph Hà N i/TP. H Chí Minh/H i Phòng/Đà N ng) phê duy t giao h n ng ch đ Công ty th c hi n các ch ng lo i hàng sau đây trong năm 2003. STT Tên Cat. S lư ng th c hi n năm H n ng ch Th trư ng hàng 2001 và 8 tháng đ u năm đăng ký s khách 2002 d ng năm 2003 hàng 01 02 03 Công ty cam k t th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp....
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M u s 2: Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) Gi y ch ng nh n đăng ký KD s : C p ngày Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): Đi n tho i: Fax: Email: Đ a ch giao d ch: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... V/v đăng ký h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2002 làm b ng v i s n xu t trong nư c Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002; Công ty........................... g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2003 làm b ng v i s n xu t trong nư c theo danh m c sau, đ ngh Liên b xem xét phân giao h n ng ch theo quy đ nh. STT Ch ng Đơn v SP làm b ng HĐ HĐ Hoá Ghi chú lo i hàng v i s n xu t xu t mua đơn (Cat.) tính trong nư c kh u v is mua (ghi rõ CT s v is s n xu t v i) S Tr lư ng giá USD
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp.... M u s 3: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1- Báo cáo v trang thi t b :
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Tên thi t b Đơn v S lư ng thi t b đ n th i đi m 9/2000 9/2001 9/2002 1 Máy 1 kim chi c 2 Máy 2 kim chi c 3 Máy v t s chi c 4 Thi t b là hơi chi c 5 Máy đánh bo chi c 6 Máy c t chi c 7 Máy thùa khuy chi c 8 Thi t b chuyên dùng khác chi c 2- Nơi đ t xư ng s n xu t: Ghi rõ đ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p. Ghi chú: ch báo cáo trang thi t b thu c s h u c a doanh nghi p. 3- Nh ng s n ph m chính do doanh nghi p s n xu t trong m t năm: STT Ch t li u Đơn v Bông Nhân Len Pha (nêu Th t o rõ % bông trư ng (cotton) (man- và % nhân xu t made) t o) kh u 1 S i t n 2 V i 2.1 V i dk m2 2.2 V i kdk m2 3 May m c 3.1 Gang tay nghìn đôi 3.2 Sơmi n dk nghìn chi c 3.3 Sơ mi n nghìn kdk chi c 3.4 Sơmi nam nghìn dk chi c 3.5 Sơ mi nam nghìn kdk chi c
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.6 Qu n n dk nghìn chi c 3.7 Qu n n nghìn kdk chi c 3.8 Qu n áo lót nghìn chi c 3.9 Qu n áo nghìn ng chi c/b 3.10 Qu n nam nghìn dk chi c 3.11 Áo khoác nghìn kd chi c 3.12 Áo khoác nghìn kdk chi c 3.13 Váy dk nghìn chi c 3.14 Váy kdk nghìn chi c 4 S n ph m khác dk: hàng d t kim kdk: hàng không ph i d t kim. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp....
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M u s 4: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T KH U HÀNG D T MAY NĂM 2001/2002 1- Th trư ng có h n ng ch STT Ch ng Cat. Đơnv H n Th c hi n Nư c lo i hàng ng ch NK S % Tr giá lư ng HN Gia FOB công 2- Th trư ng không h n ng ch STT Tên hàng Nư c Đơn v S lư ng Tr giá (USD)
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NK Gia công FOB 3- Xu t kh u u thác qua các doanh nghi p khác STT Tên hàng Cat. Nư c S Tr giá (USD) DN nh n u NK lư ng thác Gia FOB công Ghi chú: Tr giá quy ra USD Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi g i: - B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp.... Bùi Xuân Khu L i Quang Th c Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2