Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
37
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN về việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003 do Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B CÔNG NGHI P-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM HO CH VÀ Đ U TƯ-B Đ c l p - T do - H nh phúc THƯƠNG M I ******** ******** S : 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT- Hà N i , ngày 12 tháng 8 năm 2002 BCN THÔNG TƯ LIÊN T CH C A B THƯƠNG M I - B K HO CH VÀ Đ U TƯ B CÔNG NGHI P S 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCNNGÀY 12 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯ NG D N VI C GIAO VÀ TH C HI N H N NG CH XU T KH U HÀNG D T MAY VÀO TH TRƯ NG EU, CANADA, TH NHĨ KỲ NĂM 2003 Th c hi n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 6228/KTTH ngày 05/12/1997; Căn c Hi p đ nh buôn bán hàng d t may v i các nư c EU, Canada và Th Nhĩ Kỳ; Căn c tình hình th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may năm 2002; Liên t ch B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p hư ng d n vi c giao và th c hi n h n ng ch xu t kh u hàng d t may năm 2003 như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1. H n ng ch xu t kh u hàng d t may đư c phân thành 2 nhóm: 1.1- Nhóm I: g m các ch ng lo i m t hàng (Cat.) như sau: - Th trư ng EU: Cat. 9, 10,12,13, 14, 18, 20, 21, 26, 28, 39, 41, 68, 73, 76, 97, 118. - Th trư ng Th Nhĩ Kỳ: Cat. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 28, 29, 31, 39, 68, 73, 76, 78, 83, 97, 118, 161. Các ch ng lo i m t hàng thu c nhóm I, thương nhân thu c m i thành ph n kinh t có gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh đã đăng ký mã s kinh doanh xu t nh p kh u ho c có gi y phép đ u tư theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c xu t kh u và đư c c p gi y phép xu t kh u (Export Licence - E/L) t đ ng. Th t c c p gi y phép xu t kh u t đ ng th c hi n t i Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c c a B thương m i t i Hà N i, thành ph H Chí Minh, H i Phòng, Đà N ng, Vũng T u và Đ ng Nai. Hàng tu n, B Thương m i s thông báo tình hình c p E/L t đ ng và s lư ng h n ng ch còn l i trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p, đ a ch Website c a B Thương m i (www.mot.gov.vn) và t i các Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c, đ ng th i có hư ng d n đ i v i nh ng ch ng lo i m t hàng có kh năng xu t kh u vư t h n ng ch đ doanh nghi p bi t và th c hi n, c th : Khi c p gi y phép xu t kh u (E/L) đ t m c 70% h n ng ch cơ s đ i v i m t ch ng lo i m t hàng (Cat.) s ng ng vi c c p gi y phép xu t kh u t đ ng. Ph n h n ng ch
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. còn l i sau khi ng ng c p gi y phép xu t kh u (E/L) t đ ng s đư c phân giao cho các U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng (ho c các cơ quan đư c U ban nhân dân các thành ph u quy n) và các doanh nghi p khác. Vi c phân giao h n ng ch đư c căn c vào m c th c hi n h n ng ch năm 2002 và đ n th i đi m thông báo ng ng c p E/L t đ ng năm 2003, trong đó ưu tiên theo th t các đơn v có hàng đã s n xu t ch xu t kh u, đã nh p kh u nguyên ph li u, đã mua nguyên ph li u đ s n xu t, đã ký h p đ ng xu t kh u. 1.2- Nhóm II: g m các ch ng lo i m t hàng (Cat.) như sau: - Th trư ng EU: các Cat. 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 35, 78, 83 và 161 (g m 12 Cat.). - Th trư ng Canada: các Item.Cat. 1/3a, 2a, 3c, 4a, 4c, 5a, 5b, 8c, 8d, 9a, 10a, 11a, 13, ItemB. - Th trư ng Th Nhĩ Kỳ: Các Cat. 6, 35 và 41. Vi c xu t kh u các m t hàng thu c nhóm II đư c th c hi n trên cơ s thông báo giao h n ng ch c a B Thương m i ho c các U ban nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng (ho c các cơ quan đư c U ban nhân dân các thành ph u quy n). 2. H n ng ch công nghi p: Đ i v i th trư ng EU, dành 30% h n ng ch cơ s m t s ch ng lo i m t hàng (Cat.) sau đây 4, 5, 6, 7, 8, 15, 29, 31, 78, 83 và 161 đ giao cho các doanh nghi p ký h p đ ng tr c ti p v i khách hàng là nhà công nghi p châu Âu, do U ban châu Âu gi i thi u. Vi c giao h n ng ch công nghi p cho các doanh nghi p trong c nư c đư c Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p xem xét đ i v i các doanh nghi p có h p đ ng ký trư c ngày 30/4/2003. 3. H n ng ch đ u th u: Dành 30 - 35% h n ng ch thương m i hàng d t may xu t kh u sang EU các ch ng lo i m t hàng (Cat.) 4, 5, 6, 15, và 31 đ các doanh nghi p trong c nư c đ u th u (theo Ph l c 3 đính kèm Thông tư liên t ch này). Vi c đ u th u h n ng ch th c hi n theo quy đ nh riêng. 4. Dành 15% h n ng ch thương m i c a các ch ng lo i m t hàng (Cat.): 5, 6, 7, 8 và 29 xu t kh u sang th trư ng EU thu c nhóm II đ phân giao b sung h tr cho các doanh nghi p xu t kh u hàng d t may s d ng v i s n xu t trong nư c (riêng áo len - Cat.5, s d ng s i s n xu t trong nư c và các doanh nghi p chuyên d t và đan áo len). 5. Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p phân c p vi c phân giao h n ng ch đ U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân thành
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ph H Chí Minh, U ban nhân dân thành ph H i Phòng và U ban nhân dân thành ph Đà N ng tr c ti p phân giao h n ng ch cho các doanh nghi p thu c U ban nhân dân thành ph qu n lý theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch này và Biên b n bàn giao gi a Liên b Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p v i U ban nhân dân các thành ph . II- QUY Đ NH VI C PHÂN GIAO H N NG CH CÁC M T HÀNG THU C NHÓM II 1. Căn c giao h n ng ch 1.1- Th trư ng EU - H n ng ch thương m i đư c phân giao cho thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng và thành ph Đà N ng và các doanh nghi p khác trên cơ s t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch năm 2001 và 8 tháng đ u năm 2002 c a các thành ph và doanh nghi p. - H n ng ch công nghi p đư c phân giao như Ph l c 1 kèm theo Thông tư liên t ch này. H sơ đ ngh giao h n ng ch g m: H p đ ng ký v i khách hàng là nhà công nghi p EU (trong h p đ ng c n nêu rõ s lư ng s d ng h n ng ch công nghi p t ng Cat.; th i gian giao hàng), báo cáo năng l c s n xu t và tình hình th c hi n h n ng ch công nghi p năm 2001 và 2002. Các doanh nghi p đư c phân giao h n ng ch công nghi p theo h p đ ng đã ký, nhưng không s d ng, do khách hàng t ch i thì doanh nghi p không đư c chuy n sang h n ng ch thương m i và ph i có văn b n tr l i B Thương m i. - H n ng ch dành cho các đơn hàng xu t kh u hàng d t may sang EU s d ng v i s n xu t trong nư c đư c phân giao như Ph l c 2 kèm theo Thông tư Liên t ch này. H sơ đ ngh giao h n ng ch g m: h p đ ng xu t kh u, h p đ ng mua v i s n xu t trong nư c, hoá đơn mua v i trong nư c. 1.2- Th trư ng Canada, Th Nhĩ Kỳ H n ng ch đư c phân giao trên cơ s t l ph n trăm s lư ng th c hi n h n ng ch năm 2001 và 8 tháng đ u năm 2002 c a doanh nghi p. 1.3- H n ng ch u thác xu t kh u đư c tính vào s lư ng th c hi n h n ng ch c a doanh nghi p u thác. 2- Th i gian phân giao h n ng ch 2.1- Trong tháng 9 năm 2002 phân giao h n ng ch thương m i EU, h n ng ch Canada và Th Nhĩ Kỳ. 2.2- Đ i v i h n ng ch công nghi p, h n ng ch xu t kh u hàng may m c làm b ng v i s n xu t trong nư c.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T tháng 11 năm 2002 đ n ngày 15/5/2003, Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p m i tháng m t l n xem xét công b danh sách phân giao h n ng ch công nghi p cho các doanh nghi p trong c nư c. - T tháng 9/2002 đ n 30/5/2003 Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p ho c U ban nhân dân thành ph Hà N i, U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, U ban nhân dân thành ph H i Phòng và U ban nhân dân thành ph Đà N ng (đ i v i các doanh nghi p thu c U ban nhân dân các thành ph qu n lý) m i tháng m t l n xem xét công b danh sách phân giao h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang EU s d ng v i s n xu t trong nư c và h n ng ch đư c phân giao đ n khi h t ngu n h n ng ch quy đ nh t i Ph l c 2. III- TH T C ĐĂNG KÝ H N NG CH Các doanh nghi p tr c thu c U ban nhân dân các thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng, thành ph Đà N ng có nhu c u s d ng h n ng ch hàng d t may xu t kh u vào th trư ng EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ các Cat. thu c nhóm II, đăng ký b ng văn b n (theo các m u đính kèm) g i v U ban nhân dân (s Thương m i) thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, thành ph H i Phòng và thành ph Đà N ng; các doanh nghi p khác g i v B Thương m i (V xu t nh p kh u - 21 Ngô Quy n - Hà N i). Th i gian đăng ký - H n ng ch thương m i: trư c ngày 15/9/2002. - H n ng ch xu t kh u s n ph m làm b ng v i s n xu t trong nư c: trư c ngày 30/5/2003. - H n ng ch công nghi p: trư c ngày 15/5/2003. IV- NH NG QUY Đ NH TH C HI N 1. H n ng ch có hi u l c t 01 tháng 01 năm 2003 đ n 31 tháng 12 năm 2003. 2. Hoàn tr Doanh nghi p không có kh năng th c hi n h n ng ch đư c giao, ph i hoàn tr B Thương m i ho c U ban nhân dân các thành ph đ phân giao cho doanh nghi p khác th c hi n. Doanh nghi p hoàn tr trư c ngày 30/9/2003 s đư c tính vào tiêu chu n th c hi n năm sau. 3. Phí h n ng ch M c thu phí h n ng ch t ng ch ng lo i m t hàng s có quy đ nh riêng. Các doanh nghi p n p phí h n ng ch cho t ng thông báo giao quy n s d ng h n ng ch ho c t ng lô hàng xu t kh u. Khi làm th t c c p gi y phép xu t kh u (Export
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Licence), doanh nghi p ph i xu t trình cho Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c ch ng t đã n p phí h n ng ch vào tài kho n c a B Thương m i s 945-01-475 t i Kho b c Nhà nư c thành ph Hà N i. 4. U thác và nh n u thác Các doanh nghi p đư c phân giao h n ng ch đư c u thác cho doanh nghi p khác xu t kh u theo nguyên t c hàng ph i đư c s n xu t t i doanh nghi p có h n ng ch. Vi c u thác và nh n u thác th c hi n theo quy đ nh hi n hành (Ngh đ nh c a Chính ph s 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998; Ngh đ nh c a Chính ph s 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001). V- ĐI U KHO N THI HÀNH B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư, B Công nghi p hư ng d n th c hi n các đi u kho n c a Hi p đ nh đã ký và các quy ch đã ban hành, ph i h p v i các cơ quan h u quan trong nư c và nư c ngoài x lý k p th i nh ng phát sinh trong quá trình th c hi n. Các doanh nghi p th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Thông tư Liên t ch và các quy đ nh c a Hi p đ nh v buôn bán hàng d t may ký v i EU, Canada, Th Nhĩ Kỳ. Trư ng h p vi ph m, tuỳ theo m c đ s b x lý t thu h i h n ng ch đ n đình ch phân giao h n ng ch ho c theo quy đ nh c a pháp lu t. T Đi u hành Liên B Thương m i, K ho ch và đ u tư, công nghi p có trách nhi m ki m tra, theo dõi, đ nh kỳ thông báo tình hình trên các báo Thương m i, Đ u tư, Công nghi p và đ a ch Website c a B thương m i (www.mot.gov.vn) đ các doanh nghi p có nh ng thông tin c n thi t k p th i. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Thông tư Liên B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - Công nghi p s 25/2001/TTLT-BTM- BKHĐT-BCN ngày 9/11/2001 và s 02/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 28/2/2002. Ph l c s 01 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) S LƯ NG H N NG CH CÔNG NGHI P T I ĐA PHÂN GIAO CHO M I DOANH NGHI P STT Cat. Đơn Doanh nghi p có Doanh nghi p có Doanh nghi p có v trên 2.000 thi t t 1000 đ n 2000 dư i 1.000 thi t b b thi t b 1 2 1 2 1 2 1 4 chi c 200.000 150.000 150.000 100.000 70.000 50.000
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 5 chi c 50.000 40.000 40.000 30.000 20.000 15.000 3 6 chi c 50.000 20.000 40.000 15.000 20.000 10.000 4 7 chi c 30.000 20.000 25.000 15.000 15.000 10.000 5 8 chi c 300.000 150.000 200.000 100.000 100.000 50.000 6 15 chi c 15.000 10.000 8.000 5.000 5.000 3.000 7 29 b 20.000 10.000 15.000 7.000 5.000 3.000 8 31 chi c 800.000 200.000 800.000 200.000 400.000 100.000 9 78 t n 20 10 15 7 7 3 10 83 t n 20 10 15 8 10 3 11 161 t n 15 10 10 8 8 3 Ghi chú: (1) Các doanh nghi p đã th c hi n h n ng ch công nghi p ch ng lo i m t hàng tương ng năm 2001 và 2002; 2) Các doanh nghi p không th c hi n h n ng ch công nghi p ch ng lo i m t hàng tương ng năm 2001 và 2002. Ph l c s 02 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) S LƯ NG H N NG CH T I ĐA PHÂN GIAO CHO CÁC DOANH NGHI P XU T KH U S N PH M S D NG V I S N XU T TRONG NƯ C STT Cat. Đơn T ng h n S lư ng h n ng ch t i đa phân giao cho v ng ch m i doanh nghi p (1) (2) 1 5 chi c 370.000 10.000 6.000 2 6 chi c 570.000 15.000 7.000 3 7 chi c 315.000 10.000 7.000 4 8 chi c 1.200.000 50.000 30.000 5 29 b 40.000 10.000 8.000 Ghi chú:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (1) Các doanh nghi p đã th c hi n h n ng ch m t hàng tương ng năm 2001 và 2002; 2) Doanh nghi p chưa th c hi n h n ng ch m t hàng tương ng năm 2001 và 2002. * Cat.6 ch gi i quy t cho các doanh nghi p xu t kh u qu n dài. Ph l c s 3 (Kèm theo Thông tư Liên t ch s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002) DANH M C H N NG CH CÁC M T HÀNG D T MAY XU T KH U SANG EU ĐƯ C ĐƯA RA Đ U TH U NĂM 2003 M t hàng Cat. Đơn v T ng s lư ng h n ng ch đ u th u năm tính 2003 % HNTM S lư ng 1. T.Shirt 4 chi c 35% 2.600.000 2. Áo len 5 chi c 30% 750.000 3. Qu n 6 chi c 30% 1.100.000 4. Áo khoác n 15 chi c 30% 100.000 5. Áo lót nh 31 chi c 35% 1.000.000 M u s 1: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: FAX 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc --------------------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i:...................................................................... V.v đăng ký s d ng h n ng ch xu t kh u hàng d t may đi..... (EU, Canađa, Th Nhĩ Kỳ) năm 2003 - Căn c quy ch phân giao h n ng ch c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002; - Căn c năng l c s n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u c a doanh nghi p; - Căn c nhu c u th trư ng và khách hàng năm 2003, Công ty đ ngh Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và đ u tư (U ban nhân dân thành ph Hà N i/TP. H Chí Minh/H i Phòng/Đà N ng) phê duy t giao h n ng ch đ Công ty th c hi n các ch ng lo i hàng sau đây trong năm 2003. STT Tên Cat. S lư ng th c hi n năm H n ng ch Th trư ng hàng 2001 và 8 tháng đ u năm đăng ký s khách 2002 d ng năm 2003 hàng 01 02 03 Công ty cam k t th c hi n nghiêm ch nh các quy đ nh c a Liên B Thương m i - Công nghi p - K ho ch và Đ u tư. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp....
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M u s 2: Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) Gi y ch ng nh n đăng ký KD s : C p ngày Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): Đi n tho i: Fax: Email: Đ a ch giao d ch: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... V/v đăng ký h n ng ch xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2002 làm b ng v i s n xu t trong nư c Căn c Thông tư liên t ch B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p s 08/2002/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002; Công ty........................... g i h sơ xu t kh u hàng d t may sang th trư ng EU năm 2003 làm b ng v i s n xu t trong nư c theo danh m c sau, đ ngh Liên b xem xét phân giao h n ng ch theo quy đ nh. STT Ch ng Đơn v SP làm b ng HĐ HĐ Hoá Ghi chú lo i hàng v i s n xu t xu t mua đơn (Cat.) tính trong nư c kh u v is mua (ghi rõ CT s v is s n xu t v i) S Tr lư ng giá USD
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Công ty cam đoan s li u khai trên là đúng, n u sai doanh nghi p hoàn toàn ch u trách nhi m. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp.... M u s 3: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t) 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... BÁO CÁO NĂNG L C S N XU T 1- Báo cáo v trang thi t b :
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. STT Tên thi t b Đơn v S lư ng thi t b đ n th i đi m 9/2000 9/2001 9/2002 1 Máy 1 kim chi c 2 Máy 2 kim chi c 3 Máy v t s chi c 4 Thi t b là hơi chi c 5 Máy đánh bo chi c 6 Máy c t chi c 7 Máy thùa khuy chi c 8 Thi t b chuyên dùng khác chi c 2- Nơi đ t xư ng s n xu t: Ghi rõ đ a ch t ng xư ng s n xu t thu c tài s n doanh nghi p. Ghi chú: ch báo cáo trang thi t b thu c s h u c a doanh nghi p. 3- Nh ng s n ph m chính do doanh nghi p s n xu t trong m t năm: STT Ch t li u Đơn v Bông Nhân Len Pha (nêu Th t o rõ % bông trư ng (cotton) (man- và % nhân xu t made) t o) kh u 1 S i t n 2 V i 2.1 V i dk m2 2.2 V i kdk m2 3 May m c 3.1 Gang tay nghìn đôi 3.2 Sơmi n dk nghìn chi c 3.3 Sơ mi n nghìn kdk chi c 3.4 Sơmi nam nghìn dk chi c 3.5 Sơ mi nam nghìn kdk chi c
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.6 Qu n n dk nghìn chi c 3.7 Qu n n nghìn kdk chi c 3.8 Qu n áo lót nghìn chi c 3.9 Qu n áo nghìn ng chi c/b 3.10 Qu n nam nghìn dk chi c 3.11 Áo khoác nghìn kd chi c 3.12 Áo khoác nghìn kdk chi c 3.13 Váy dk nghìn chi c 3.14 Váy kdk nghìn chi c 4 S n ph m khác dk: hàng d t kim kdk: hàng không ph i d t kim. Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi nh n: - B thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp....
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. M u s 4: 1. Tên doanh nghi p (ghi rõ tên ti ng Vi t đ y đ và c tên vi t t t): 2. Gi y đăng ký kinh doanh s : C p ngày: 3. Mã s doanh nghi p XNK (mã s h i quan): 4. Đi n tho i: Fax: 5. Email: 6. Đ a ch giao d ch: 7. Đ a ch cơ s s n xu t chính: 8. T ng s thi t b hi n có: 9. T ng s lao đ ng: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ---------------------------------------- S công văn ... ngày.... tháng... năm... Kính g i: ...................................................................... BÁO CÁO TÌNH HÌNH XU T KH U HÀNG D T MAY NĂM 2001/2002 1- Th trư ng có h n ng ch STT Ch ng Cat. Đơnv H n Th c hi n Nư c lo i hàng ng ch NK S % Tr giá lư ng HN Gia FOB công 2- Th trư ng không h n ng ch STT Tên hàng Nư c Đơn v S lư ng Tr giá (USD)
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NK Gia công FOB 3- Xu t kh u u thác qua các doanh nghi p khác STT Tên hàng Cat. Nư c S Tr giá (USD) DN nh n u NK lư ng thác Gia FOB công Ghi chú: Tr giá quy ra USD Giám đ c Công ty (ký tên và đóng d u) Nơi g i: - B Thương m i - B K ho ch và Đ u tư - B Công nghi p - U ban nhân dân tp.... Bùi Xuân Khu L i Quang Th c Mai Văn Dâu (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản