Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
45
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ về việc hướng dẫn về việc xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hoá do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ

  1. B THƯƠNG M I-T NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T C C H I QUAN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2000/TTLT-BTM- Hà N i , ngày 17 tháng 4 năm 2000 TCHQ THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B THƯƠNG M I -T NG C C H I QUAN S 09/2000/TTLT-BTM- TCHQ NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N V VI C XÁC NNH VÀ KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990; Căn c Ngh nh 94/1998/N -CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u; Căn c Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/03/1999 c a Chính ph quy nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; m b o th c hi n úng Lu t Thu xu t kh u, Thu nh p kh u, các lu t thu khác có liên quan và chính sách qu n lý m t hàng c a Nhà nư c; m b o th c hi n úng các i u ư c qu c t liên quan n ho t ng xu t nh p kh u mà Vi t Nam ã ký k t ho c công nh n; Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, B Tài chính, B Công nghi p và B K ho ch và u tư; B Thương m i và T ng c c H i quan hư ng d n c th v xác nh và ki m tra xu t x hàng hoá xu t kh u, nh p kh u như sau: I./ QUY NNH CHUNG 1. Xu t x c a hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c xác nh trên cơ s th c t hàng hoá, gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá, t khai h i quan và các ch ng t thu c b h sơ h i quan. 2. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá xu t khNu, nh p khNu (Certificate of Origin, dư i ây g i t t là C/O) quy nh t i Thông tư liên t ch này là ch ng t do cơ quan hay t ch c có thNm quy n c p xác nh n xu t x c a m t lô hàng xu t khNu hay nh p khNu. 3. Nư c xu t x hàng hoá là nư c mà t i ó hàng hoá ư c s n xu t ho c gia công, ch bi n phù h p v i quy nh v xu t x nêu t i Ph l c kèm theo. 4. Nư c th ba (nư c lai x ) là nư c mà t i ó hàng hoá i qua, t p k t, chuy n t i, chuy n khNu, chuy n n nư c nh p khNu (k c hàng hoá làm th t c nh p khNu vào nư c này sau ó l i ư c tái xu t khNu). Hàng hoá i qua nư c th ba không làm thay i xu t x n u t i nư c này ch th c hi n m t s ho t ng gi n ơn liên quan n vi c b o qu n hay óng gói hàng hoá (Ph l c kèm theo).
  2. 5. Trư ng h p i u ư c qu c t mà nư c CHXHCN Vi t Nam ký k t ho c tham gia ã có hi u l c có quy nh khác v i quy nh t i Thông tư liên t ch này thì áp d ng quy nh c a i u ư c qu c t ó. 6. Ngư i xu t khNu, ngư i nh p khNu ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p pháp, h p l c a C/O xu t trình. M i hành vi gian l n v C/O c a ngư i nh p khNu ho c ngư i xu t khNu s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. II./ KI M TRA XU T X I V I HÀNG HOÁ XU T KH U 1. Cơ quan có thNm quy n c p C/O c a Vi t Nam: a) C/O thông thư ng do Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam ho c các cơ quan có thNm quy n khác c p theo quy nh c a Pháp lu t. b) C/O i v i hàng hoá ư c hư ng ưu ãi theo các Hi p nh ho c tho thu n gi a Vi t Nam và các nư c, nhóm nư c ho c t ch c kinh t qu c t do B Thương m i ho c cơ quan ư c Chính ph ch nh c p. c) C/O c p cho hàng hóa s n xu t t i các Khu công nghi p, Khu ch xu t do Ban qu n lý Khu công nghi p ho c Khu ch xu t c p. 2. Yêu c u có C/O trong các trư ng h p sau: a) Hàng hóa xu t khNu có liên quan n các cam k t quy nh trong các i u ư c qu c t v i các nư c ho c các t ch c qu c t mà Vi t nam ã ký k t ho c tham gia. b) i v i hàng hóa khác, n u trong h p ng thương m i có i u kho n quy nh ph i có C/O. 3. Ki m tra C/O a) Cơ quan H i quan ch ki m tra C/O trong trư ng h p nghi ng tính trung th c c a C/O l i d ng ch ưu ãi i v i hàng hoá thu c các cam k t dành ưu ãi cho nhau mà Vi t Nam ký k t v i các nư c, nhóm nư c ho c các t ch c kinh t qu c t . b) Th t c ki m tra ư c ph i h p th c hi n gi a cơ quan H i quan và cơ quan có thNm quy n c p C/O. 4. Th i i m xu t trình C/O a) Th i i m xu t trình C/O là th i i m Cơ quan H i quan ti p nh n b h sơ hàng xu t khNu làm th t c ăng ký t khai h i quan. b) N u t i th i i m Cơ quan H i quan ti p nh n b h sơ hàng xu t khNu làm th t c ăng ký t khai h i quan mà ngư i xu t khNu chưa có C/O thì ch p nh n cho n C/O trong th i h n 60 ngày tính t ngày ăng ký t khai h i quan. Trong khi ngư i xu t khNu chưa có C/O xu t trình, cơ quan H i quan v n làm th t c xu t khNu trên cơ s ngư i xu t khNu có văn b n cam k t và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v xu t x c a lô hàng.
  3. III./ KI M TRA XU T X I V I HÀNG HÓA NH P KH U 1. C/O ph i n p cho Cơ quan H i quan trong các trư ng h p sau: a) Hàng hoá có xu t x t nh ng nư c ư c Vi t Nam cho hư ng các ưu ãi v thu nh p khNu hay v các ch qu n lý khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam ho c theo các Hi p nh, tho thu n qu c t ký k t gi a Vi t Nam v i các nư c, nhóm nư c ho c các t ch c kinh t qu c t mà ngư i nh p khNu mu n ư c hư ng các ch ưu ãi ó. b) Nh ng lo i hàng hoá thu c di n Nhà nư c ho c các T ch c qu c t thông báo ang trong th i i m có nguy cơ gây nguy h i n s c kho c a c ng ng ho c v sinh môi trư ng. 2. Nh ng trư ng h p sau không ph i n p C/O: a) Hàng hoá nh p khNu có xu t x t nh ng nư c không n m trong danh sách các nư c ư c hư ng ưu ãi v thu nh p khNu c a Vi t Nam. b) Hàng hoá nh p khNu mà ngư i nh p khNu không có yêu c u ư c hư ng ưu ãi v thu nh p khNu c a Vi t Nam. c) Hàng nh p khNu phi m u d ch; hàng nh p khNu ti u ng ch; hàng nh p khNu ã qua s d ng; m t s m t hàng nông s n là hoa, qu tươi nh p khNu t các nư c có biên gi i t li n chung v i Vi t Nam và nh ng lô hàng nh p khNu thương m i khác có t ng tr giá không vư t quá 60US$. Vi c xác nh xu t x hàng hóa i v i các trư ng h p này ư c căn c trên cơ s th c t hàng hóa, các ch ng t liên quan và T khai h i quan do ngư i nh p khNu t kê khai, nhưng cán b H i quan ph i ghi rõ căn c xác nh xu t x và nư c xu t x vào T khai h i quan, n u không căn c xác nh xu t x hàng hóa thì ti n hành làm th t c h i quan theo ch quy nh thông thư ng. d) Hàng hoá t i th i i m làm th t c h i quan có thu su t thu nh p khNu b ng không (0%) và ư c mi n thu giá tr gia tăng. e) Hàng quá c nh. 3. Th i i m n p C/O: a) Th i i m n p C/O cho Cơ quan H i quan là th i i m Cơ quan H i quan ti p nh n b h sơ hàng nh p khNu làm th t c ăng ký t khai h i quan. b) T i th i i m làm th t c ăng ký T khai h i quan n u ngư i nh p khNu chưa có C/O n p cho cơ quan H i quan thì ph i có văn b n ngh cho n p ch m C/O. Trong th i gian ch n p b sung C/O, Cơ quan H i quan s làm th t c h i quan theo ch thông thư ng. c) Th i i m n p văn b n ngh n p ch m C/O là lúc ăng ký t khai h i quan. Th i gian cho n C/O t i a là 60 ngày k t ngày ăng ký t khai h i quan.
  4. 4. Th th c và m u c a C/O. a) C/O n p cho cơ quan H i quan ph i là b n chính và có y các n i dung cơ b n như sau: - S phát hành C/O. - Tên, a ch ngư i xu t khNu; nư c xu t khNu. - Tên, a ch ngư i nh p khNu; nư c nh p khNu. - Thông tin v v n t i hàng hóa ( a i m x p hàng lên phương ti n v n chuy n, nơi n). - Nhãn, mác; s và lo i bao gói; mô t hàng hóa. - Tr ng lư ng. - Xu t x c a hàng hóa. - Doanh nghi p ngh xin c p C/O (tên, ngày, tháng, năm xin c p) - T ch c c p C/O (tên, ngày, tháng, năm c p, d u). b) Trư ng h p C/O không làm b ng ti ng Anh ho c ti ng Pháp thì ph i kèm theo b n d ch có công ch ng ho c do giám c công ty ký óng d u và ch u trách nhi m. N u trên C/O có s a ch a, tNy xoá thì cơ quan, t ch c c p C/O ph i óng d u xác nh n vi c s a ch a, tNy xóa này. c) C/O ph i do các cơ quan có thNm quy n c p theo quy nh c a nư c c p C/O (B Thương m i, B Công nghi p, B Tài chính, Cơ quan H i quan v.v..) ho c các t ch c khác ư c Nhà nư c quy nh (thông thư ng là Phòng Thương m i ho c Phòng Thương m i và Công nghi p). Trư ng h p C/O do nhà s n xu t c p thì ph i có xác nh n c a cơ quan ho c t ch c có thNm quy n c a nư c c p có liên quan. d) Ngày c p C/O có th trư c ho c sau ngày x p hàng lên phương ti n v n t i, nhưng ph i phù h p v i th i gian quy nh ư c phép n p ch m C/O. c) M t b n C/O có th ư c c p và xác nh n xu t x cho nhi u m t hàng thu c m t lô hàng nh p khNu và ch có giá tr i v i lô hàng này. f) C/O c p l i do m t mát, th t l c thì trên b n C/O ư c c p l i ph i có dòng ch " Sao y b n chính" b ng ti ng Anh " Certified true copy". g) C/O xu t trình không úng v i th i gian quy nh do các i u ki n b t kh kháng ho c có lý do xác áng, C c trư ng C c H i quan các T nh, Thành ph xem xét t ng trư ng h p c th ch o gi i quy t theo thNm quy n. h) C/O ã n p cho Cơ quan H i quan thì không ư c thay th ho c s a i n i dung. Vi c xem xét xu t x hàng hóa ư c căn c trên b n C/O ã n p này. Tr nh ng
  5. trư ng h p nh m l n có xác nh n c a t ch c c p C/O thì Cơ quan H i quan nơi làm th t c ch p nh n C/O n p b sung. 5. Ki m tra C/O: a) C/O ph i ư c ki m tra áp ng ư c các quy nh nêu t i i m 4 trên ây; n i dung trên C/O ph i phù h p v i các ch ng t i kèm lô hàng và th c t hàng hoá ã ư c ki m tra h i quan. N u n i dung ghi trong C/O có nh ng sai l ch v i các ch ng t khác mà Cơ quan H i quan xét th y nh ng sai l ch ó không làm nh hư ng n m c ích c a vi c xác nh xu t x hàng hóa và trên cơ s nh ng lý do h p lý thì ch p nh n C/O làm th t c h i quan. b) Trư ng h p nghi ng tính trung th c c a C/O thì cơ quan H i quan yêu c u ch hàng cung c p thêm các ch ng t ch ng minh. Th i gian cho phép ch hàng xu t trình thêm các ch ng t ch ng minh C/O là 90 ngày tính t ngày ăng ký t khai; Cơ quan H i quan ch làm th t c ưu ãi theo quy nh sau khi ch hàng xu t trình các ch ng t ch ng minh ư c là C/O h p l . c) i v i hàng hoá nh p khNu t các nư c và vùng lãnh th c a các nư c ư c hư ng quy ch ưu ãi t i hu qu c (MFN) khi làm th t c nh p khNu n u ch hàng xu t trình C/O m u thông thư ng do t ch c ho c cơ quan có thNm quy n c a nư c xu t khNu c p thì Cơ quan H i quan ch p nh n C/O ó và không ki m tra i chi u tên t ch c, m u d u, ch ký trên C/O. 6. Yêu c u v C/O i v i hàng hoá nh p khNu thông qua nư c th ba: a) i v i hàng hoá ư c s n xu t t i m t nư c thu c di n hư ng ưu ãi nhưng ư c nh p khNu t nư c th ba cũng là nư c ư c hư ng ưu ãi, Cơ quan H i quan ch p nh n C/O do nư c th ba c p. b) i v i hàng hoá có xu t x t m t nư c thu c di n hư ng ưu ãi nhưng ư c nh p khNu t nư c th ba không ư c hư ng ưu ãi, Cơ quan H i quan ch p nh n C/O c a nư c th ba c p kèm b n sao C/O c a nư c xu t x . c) Trư ng h p hàng hoá ư c bán qua nhi u nư c r i m i n nư c nh p khNu thì nư c cu i cùng t ó hàng hoá i n nư c nh p khNu ư c xem như là nư c th ba. d) Vi c mua bán thông qua nư c th ba làm trung gian nhưng hàng hoá ư c v n chuy n th ng (tr c ti p) t nư c s n xu t n Vi t nam không i qua nư c trung gian thì Cơ quan H i quan ch p nh n C/O c a nư c xu t x c p v i i u ki n ph i phù h p v i các ch ng t như v n ơn, lư c khai hàng hoá. 7. Các trư ng h p khác: a) Trư ng h p ngư i nh p khNu có C/O cho c m t lô hàng, trong ó ch nh p m t ph n c a lô hàng thì Cơ quan H i quan ch p thu n C/O c p cho c lô hàng ó i v i ph n hàng hoá nh p khNu. b) Trư ng h p xu t x c ng g p như các linh ki n, ph tùng s n xu t t i nhi u nư c khác nhau ư c l p ráp m t nư c thì Cơ quan H i quan ch p nh n C/O ư c c p t i
  6. nư c l p ráp hoàn ch nh s n phNm ó. Vi c công nh n nư c l p ráp là nư c xu t x hàng hóa n u ho t ng l p ráp ó không thu c các ho t ng gi n ơn như quy nh t i Ph l c kèm theo; c) Hàng tái nh p, hàng xu t khNu b tr v có xu t x t Vi t nam, n u ã xu t trình C/O khi làm th t c xu t khNu thì khi tái nh p, Cơ quan H i quan ch c n i chi u b ch ng t hàng th c xu t trư c ó v i hàng hoá th c nh p, n u úng tên hàng, ký mã hi u, quy cách phNm ch t thì H i quan ch p nh n làm th t c tái nh p khNu theo quy nh, không yêu c u ph i có C/O. 8. Cơ quan H i quan ch xem xét gi i quy t nh ng vư ng m c v xu t x hàng hóa trong th i gian 01 năm, tính t th i i m ăng ký T khai h i quan. IV./ T CH C TH C HI N 1. Thông tư liên t ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i văn b n hư ng d n trư c ây có liên quan n quy nh v xu t x hàng hoá xu t khNu, nh p khNu u bãi b (tr các văn b n quy nh xu t x hàng hóa thu c các hi p nh ho c th a thu n qu c t ã ư c Vi t Nam tham gia ký k t). 2. C c H i quan và S Thương m i các T nh, Thành ph căn c các quy nh trên th c hi n, n u có vư ng m c phát sinh thì th ng nh t báo cáo v T ng c c H i quan và B Thương m i có ch o gi i quy t. Lương Văn T Nguy n Ng c Túc ( ã ký) ( ã ký) PH L C QUY NNH XU T X HÀNG HOÁ 1. Hàng hoá có xu t x thu n tuý: Nh ng s n phNm có ngu n g c t nhiên ho c là nh ng s n phNm ư c gia công hay ch bi n không có s tham gia c a nguyên v t li u nh p khNu ho c không rõ xu t x ư c g i là hàng hoá có xu t x thu n tuý. ó là nh ng s n phNm sau: a) Các m t hàng khoáng s n ư c khai thác t lòng t, t trong vùng sông nư c c a nư c ó ho c trong lòng bi n ho c i dương. b) Các m t hàng có ngu n g c th c v t ư c tr ng tr t trong n ơc này. c) Các lo i ng v t ư c sinh ra và chăn nuôi t i nư c này. d) Các m t hàng ư c ch bi n t nh ng ng v t s ng trong nư c này. e) Các s n phNm t săn b n và chài lư i ư c ch bi n t nư c này.
  7. f) Các s n phNm t vi c ánh b t trên bi n và các s n phNm khác khai thác t bi n có ư c trên các con t u c a nư c này. g) Các m t hàng có ư c t bong c a các con t u có ch c năng ch bi n c a nư c này, ch i v i các s n phNm nêu m c (f). h) Các s n phNm khai thác t lòng t ho c dư i lòng bi n bên ngoài ph m vi lãnh h i c a m t nư c, ã quy nh r ng nư c ó có quy n duy nh t khai thác trên vùng t ho c n m sâu dư i lòng vùng t ó. i) Ph li u và ch t th i là k t qu c a các ho t ng ch bi n ho c gia công và các m t hàng không còn s d ng ư c thu lư m trong nư c này ch có th dùng tái ch làm v t li u ban u. j) Các hàng hoá ư c s n xu t trong nư c ó, ch t các s n phNm ư c nêu t m c (a) n (i) trên. 2. Hàng hóa có xu t x không thu n túy: - Hàng hoá có xu t x không thu n túy là hàng hoá trong quá trình s n xu t ho c gia công hay ch bi n có thành ph n nguyên v t li u ho c lao ng c a hai hay nhi u nư c tham gia vào ho t ng t o ra s n phNm này. - Hàng hoá có xu t x không thu n tuý ư c công nh n có xu t x c a nư c th c hi n gia công ho c ch bi n cu i cùng n u các s n phNm làm ra t i nư c ó không thu c các thao tác ơn gi n sau: a) Các công vi c b o qu n hàng hoá trong quá trình v n chuy n và lưu kho (thông gió, tr i ra, s y khô, làm l nh, ngâm trong mu i, xông lưu huỳnh ho c thêm các ph gia khác, lo i b các b ph n b hư h ng và các công vi c tương t ). b) Các công vi c ơn gi n như lau b i, sàng l c, ch n l a, phân lo i (bao g m c vi c x p thành b ) lau chùi, sơn, chia c t ra t ng ph n. c) i. Thay i bao bì óng gói và tháo d hay l p ghép các lô hàng; ii. Vi c óng chai, l , óng gói, bao, h p và các công vi c óng gói bao bì ơn gi n khác. d) Dán lên s n phNm ho c bao gói c a s n phNm các nhãn hi u, nhãn mác hay các d u hi u phân bi t tương t . e) Vi c tr n ơn gi n các s n phNm, k c các thành ph n khác nhau, n u m t hay nhi u thành ph n c u thành c a h n h p không áp ng i u ki n ã quy nh có th ư c coi như có xu t x t i nơi th c hi n vi c này. f) Vi c l p ráp ơn gi n các b ph n c a s n phNm t o nên m t s n phNm hoàn ch nh; g) K t h p c a hai hay nhi u công vi c ã li t kê t a n f;
  8. h) Gi t m ng v t.
Đồng bộ tài khoản