Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 104/2004/TTLT-BTC-BXD về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD

  1. B TÀI CHÍNH-B XÂY C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T D NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 104/2004/TTLT-BTC-BXD Hà N i , ngày 08 tháng 11 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH-B XÂY D NG S 104/2004/TTLT-BTC-BXD NGÀY 8 THÁNG 11 NĂM 2004 HƯ NG D N NGUYÊN T C, PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH VÀ TH M QUY N QUY T NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH T I CÁC Ô THN, KHU CÔNG NGHI P, C M DÂN CƯ NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 170/2003/ N - CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh giá; Căn c Ch th s 04/2004/ CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v y m nh công tác qu n lý c p nư c và tiêu th nư c s ch; Liên t ch B Tài chính - B Xây d ng hư ng d n nguyên t c, phương pháp xác nh và th m quy n quy t nh giá tiêu th nư c s ch t i các khu ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn như sau: I - NGUYÊN T C XÁC NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH Giá tiêu th nư c s ch ư c xác nh trên các nguyên t c sau: 1. Giá tiêu th nư c s ch ph i ư c tính úng, tính các y u t chi phí c a giá thành toàn b và l i nhu n nh m c h p lý trong quá trình s n xu t, phân ph i, tiêu th các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh nư c s ch duy trì và phát tri n. Giá tiêu th nư c s ch có tác d ng khuy n khích ơn v c p nư c s ch nâng cao ch t lư ng v nư c s ch, nâng cao ch t lư ng d ch v áp ng nhu c u c a khách hàng và ph n u gi m chi phí, gi m th t thoát nư c; có tác d ng khuy n khích khách hàng s d ng nư c ti t ki m. 2. Giá tiêu th nư c s ch ư c xác nh theo kh i lư ng tiêu th và m c ích s d ng nư c như: nư c dùng cho sinh ho t c a dân cư, cơ quan hành chính, t ch c s nghi p, nư c dùng cho s n xu t, kinh doanh, d ch v , phù h p v i c i m tiêu dùng nư c, ngu n nư c và i u ki n s n xu t nư c c a t ng a phương, khu v c; giá tiêu th nư c s ch ư c quy nh không phân bi t theo thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam hay ngư i nư c ngoài s ng t i Vi t Nam. 3. Giá tiêu th nư c s ch ư c quy nh th ng nh t v nguyên t c, phương pháp xác nh giá. Các m c giá tiêu th nư c s ch ư c xem xét i u ch nh khi có bi n ng
  2. v chi phí s n xu t nư c s ch, s thay i v ch , chính sách có liên quan c a Nhà nư c. Giá tiêu th nư c s ch sinh ho t do Nhà nư c ch o theo khung giá phù h p v i a phương, khu v c. II - PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH GIÁ THÀNH TOÀN B VÀ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH 1. Phương pháp xác nh giá thành toàn b c a s n ph m nư c s ch: Giá thành toàn b c a s n phNm nư c s ch bao g m các chi phí sau: STT N i dung chi phí Ký hi u 1 Chi phí v t tư tr c ti p Cvt 2 Chi phí nhân công tr c ti p CNC 3 Chi phí s n xu t chung CSXC 4 C ng giá thành s n xu t (1+2+3) CP 5 Chi phí qu n lý doanh nghi p Cq 6 Chi phí bán hàng Cưb Giá thành toàn b (4+5+6) GTtb N i dung t ng kho n chi phí trên ư c xác nh như sau: a. Chi phí v t tư tr c ti p là chi phí nguyên nhiên v t li u, ng l c s d ng tr c ti p t o ra s n phNm như: ti n nư c thô ( i v i các doanh nghi p ph i mua nư c thô), i n, phèn, clo và các v t liêu ph cho công tác x lý nư c. Chi phí v t tư tr c ti p ư c xác nh b ng t ng kh i lư ng v t tư s d ng nhân (x) v i giá v t tư tương ng: - Kh i lư ng v t tư ch y u s d ng xác nh theo nh m c s n xu t nư c s ch do B Xây d ng ban hành; - Giá v t tư là giá mua th c t theo giá do Nhà nư c quy nh ho c thông báo và giá th trư ng h p lý t i th i i m tính toán ( i v i nh ng v t tư không thu c danh m c giá do Nhà nư c quy nh ho c thông báo). b. Chi phí nhân công tr c ti p là các kho n ph i tr cho ngư i lao ng tr c ti p s n xu t như: ti n lương, ti n công và các kho n ph c p có tính ch t lương, chi ăn ca, chi b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a công nhân tr c ti p s n xu t nư c:
  3. - Chi phí ti n lương, ti n công ư c xác nh b ng s lư ng ngày công theo nh m c s n xu t nư c s ch do B Xây d ng ban hành nhân (x) v i ơn giá ngày công tương ng ( ơn giá ngày công bao g m: ti n lương cơ b n, các kho n ph c p lương theo quy nh c a Nhà nư c); - Chi phí ti n ăn gi a ca( n u có) cho ngư i lao ng tham gia vào ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p theo quy nh hi n hành; - Chi phí b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a công nhân tr c ti p s n xu t theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. c. Chi phí s n xu t chung là các kho n chi phí chung phát sinh các phân xư ng, b ph n kinh doanh c a doanh nghi p như: kh u hao tài s n c nh; ti n lương, ph c p lương, ti n ăn gi a ca( n u có) tr cho nhân viên phân xư ng; chi phí v t li u, công c , d ng c dùng cho phân xư ng; b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a cán b nhân viên phân xư ng; chi phí d ch v mua ngoài và các chi phí b ng ti n khác. Riêng chi phí kh u hao tài s n c nh (TSC ) ư c tính toán theo nguyên t c sau: - i v i nh ng TSC ư c hình thành t ngu n v n ngân sách nhà nư c và v n t b sung c a doanh nghi p: th c hi n vi c qu n lý, s d ng và trích kh u hao TSC theo quy nh c a B Tài chính và các văn b n pháp lý khác có liên quan. - i v i nh ng TSC ư c hình thành t ngu n v n vay: vi c trích kh u hao TSC ư c tính trên cơ s th i h n vay v n u tư c a d án c p nư c. . Chi phí qu n lý doanh nghi p là các chi phí chi cho b máy qu n lý và i u hành doanh nghi p, các kho n chi phí có tính ch t chung c a toàn doanh nghi p như: kh u hao TSC ph c v b máy qu n lý và i u hành trong doanh nghi p (theo nguyên t c như m c chi phí s n xu t chung); chi phí ti n lương, ti n công và các kho n ph c p, ti n ăn gi a ca( n u có) tr cho ban giám c và nhân viên qu n lý các phòng ban; b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a b máy qu n lý doanh nghi p; chi phí v t li u, dùng cho văn phòng, các kho n thu , phí và l phí, chi phí d ch v mua ngoài thu c văn phòng doanh nghi p; các chi phí khác chung cho toàn doanh nghi p như: chi tr lãi vay, các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, chi phí ti p tân, giao d ch, trích n p c p trên, chi phí nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh , chi sáng ki n, c i ti n, chi b o v môi trư ng, chi phí giáo d c, ào t o, chi y t cho ngư i lao ng c a doanh nghi p, chi phí cho lao ng n , các kho n chi phí khác theo ch quy nh hi n hành. d. Chi phí bán hàng là toàn b các chi phí liên quan t i vi c tiêu th s n phNm, d ch v như: kh u hao ư ng ng nư c t nơi s n xu t n các h tiêu th , ti n lương, các kho n ph c p lương, ti n ăn gi a ca( n u có), b o hi m xã h i, b o hi m y t và kinh phí công oàn c a nhân viên bán hàng; chi phí qu ng cáo, chi phí d ch v mua ngoài, các kho n chi phí khác theo ch quy nh hi n hành. 2 . Giá tiêu th nư c s ch
  4. 2.1. S n lư ng nư c thương phNm: S n lư ng nư c thương phNm ư c xác nh như sau: SLtp =S Lsx - KLhh Trong ó: - SLtp là s n lư ng nư c thương phNm ( ơn v tính m3/ năm); - SLsx là s n lư ng nư c s n xu t ư c tính theo k ho ch khai thác trong năm c a t ng nhà máy nư c do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch p thu n( ơn v tính m3/năm); - KLhh là kh i lư ng nư c hao h t, th t thoát, th t thu so v i s n lư ng nư c s n xu t ( ơn v tính m3); s n lư ng nư c hao h t ư c xác nh b ng t l ph n trăm (%) so v i s n lư ng nư c s n xu t, tuỳ theo t ng i u ki n th c t v th c tr ng k thu t và trình qu n lý trong quá trình s n xu t và phân ph i c a m i a phương mà có t l hao h t khác nhau. T l nư c hao h t c th do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh và ư c ưa vào m c khoán trong giá tiêu th nư c s ch v i t l sau: a. i v i toàn b m ng c p nư c tiêu th ã ưa vào s d ng dư i 10 năm thì t l hao h t t i a không vư t quá 25%. b. i v i toàn b m ng c p nư c tiêu th ã ưa vào s d ng t 10 năm tr lên, thì t l hao h t t i a không vư t quá 35%. Trư ng h p m ng tiêu th c p nư c ư c ưa vào s d ng có th i gian xen l n i m a, b nêu trên thì t l hao h t t i a không vư t quá 30%. T l hao h t này ph i ư c theo dõi và i u ch nh hàng năm theo hư ng gi m d n t ư c t l hao h t m c th p nh t. Trư ng h p c thù, t l hao h t nư c do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Xây d ng. 2.2. Giá tiêu th nư c s ch bình quân Giá tiêu th nư c s ch bình quân (chưa có thu giá tr gia tăng) ư c xác nh theo công th c sau: GTtb Gttbq = ( 1 + P m) SLtp Trong ó: - Gttbq là giá tiêu th bình quân ( ơn v tính: ng/m3).
  5. - GTtb là giá thành toàn b nư c s ch ( ơn v tính: ng/năm). - SLtp là s n lư ng nư c thương phNm ( ơn v tính: m3/năm). - P m là l i nhu n nh m c ư c quy nh t l là 3% trên giá thành toàn b nư c s ch. 2. 3. Giá tiêu th nư c s ch cho t ng m c ích s d ng: Căn c vào giá tiêu th nư c s ch bình quân ã xác nh, căn c vào khung giá tiêu th nư c s ch sinh ho t theo quy nh c a B Tài chính và căn c vào cơ c u i tư ng tiêu th nư c s ch a phương xác nh h s tính giá tiêu th nư c s ch cho phù h p, theo nguyên t c t ng các m c giá nư c bình quân gia quy n cho các i tư ng b ng m c giá nư c tiêu th bình quân. H s tính giá tiêu th nư c s ch ư c xác nh theo b ng sau: Lư ng nư c s ch s d ng/ tháng H s tính giá t i a so v i M c ích s d ng M c Ký hi u giá bình quân nư c Sinh ho t các h dân - M c 10 m3 u tiên (h /tháng) SH1 0,8 cư - T trên 10 m3 - 20 m3 (h / tháng) SH2 1,0 - T trên 20 m3 - 30 m3 (h /tháng) SH3 1,2 -Trên 30 m3 (h tháng) SH4 2,0 Cơ quan hành chính Theo th c t s d ng HC 1,0 ơn v s nghi p Theo th c t s d ng SN 1,2 Ph c v m c ích Theo th c t s d ng CC 1,0 công c ng Ho t ng s n xu t Theo th c t s d ng SX 1,5 v t ch t Kinh doanh d ch v Theo th c t s d ng DV 3,0 Bình quân t ng s n lư ng nư c thương phNm 1,0 Trư ng h p xác nh ư c s lư ng ngư i s d ng nư c s nh ho t trong m t h gia ình (k c nhà t p th ) thì có th áp d ng tính h s giá theo nh m c s d ng nư c theo (m3/ ngư i/ tháng) như sau: - M c 2,5 m3/ngư i/tháng SH1 0,8 - Trên 2,5 m3 - 5 m3/ngư i/tháng SH2 1,0
  6. - Trên 5 m3 - 7,5 m3/ngư i/tháng SH3 1,2 - Trên 7,5 m3/ngư i/tháng SH4 2,0 Trư ng h p nh ng nơi có ngu n nư c và công su t c p nư c dư th a so v i tiêu dùng thì có th chưa th c hi n m c giá lũy ti n, nh m khuy n khích ngư i tiêu dùng s d ng nư c s ch, an toàn v sinh; m t khác, cũng t o i u ki n các doanh nghi p c p nư c phát tri n m ng phân ph i nư c, nâng cao hi u qu s n xu t. i v i h dân cư tiêu th nư c s ch mà chưa l p ư c ng h o lư ng nư c tiêu th thì t m th i áp d ng m c thu khoán theo m c tiêu th cho m t h dân cư s d ng là 16 m3/ tháng theo giá tiêu th m c SH2. Trư ng h p c bi t i v i a phương có s n lư ng nư c s n xu t ra tiêu th ch y u cho sinh ho t các h dân cư mà khi tính giá tiêu th nư c s ch không tho mãn h s tính giá t i a theo quy nh thì ư c phép i u ch nh h s tính giá vư t h s t i a áp d ng cho SH1 u tiên, b o m h s giá tiêu th nư c s ch bình quân b ng 1. i v i các i tư ng s d ng nư c s ch khác như: cơ quan hành chính, s nghi p, doanh nghi p ho t ng s n xu t, kinh doanh d ch v ..... giá tiêu th nư c s ch do doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch quy nh, nhưng không vư t h s tính giá t i a quy nh t i Thông tư này. Căn c b ng h s tính giá t i a so v i giá bình quân, tuỳ theo c i m tiêu th nư c s ch, t l s d ng nư c s ch gi a các m c ích khác nhau t i a phương mà xác nh h s tính giá cho phù h p. III - TH M QUY N QUY T NNH GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH VÀ QU N LÝ GIÁ TIÊU TH NƯ C S CH 1. B Tài chính quy nh khung giá tiêu th nư c s ch sinh ho t áp d ng trong c nư c, phù h p v i c i m s n xu t và tiêu th nư c s ch t i các a phương, khu v c. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh giá tiêu th nư c s ch sinh ho t t i a phương, phù h p v i khung giá nư c s ch sinh ho t theo quy nh c a B Tài chính. Trư ng h p c thù, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c quy t nh giá tiêu th nư c s ch tăng thêm 20% m c t i a c a khung giá tiêu th nư c s ch sinh ho t, trư ng h p tăng thêm trên 20% m c t i a c a khung giá tiêu th nư c s ch sinh ho t ph i có ý ki n th ng nh t c a B Tài chính. 3. Giám c doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch căn c n i dung Thông tư này có trách nhi m l p và trình phương án giá tiêu th nư c s ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét quy t nh giá tiêu th nư c s ch sinh ho t t i a phương sau khi có ý ki n c a S qu n lý chuyên ngành và ý ki n thNm nh c a S Tài chính; Căn c phương án giá tiêu th nư c s ch và giá nư c s ch sinh ho t do Ch t ch y ban nhân dân t nh quy nh, giám c doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch
  7. quy nh giá tiêu th nư c s ch cho các i tư ng khác b o m nguyên t c không vư t h s tính giá t i a c a Thông tư này. Trư ng h p khách hàng không ch p nh n m c giá tiêu th nư c s ch do doanh nghi p s n xu t kinh doanh nư c s ch quy nh thì m t trong hai bên (ho c c hai bên) có quy n yêu c u t ch c hi p thương giá theo quy nh hi n hành. IV - T CH C TH C HI N 1. B Tài chính và B Xây d ng nh kỳ ho c t xu t th c hi n ki m tra vi c xây d ng, ban hành và qu n lý giá tiêu th nư c s ch theo n i dung t i Thông tư này. 2. S Tài chính ch trì ph i h p v i S Xây d ng (ho c S Giao thông Công chính) và các s có liên quan ki m tra vi c ch p hành th c hi n quy t nh giá tiêu th nư c s ch sinh ho t, ki m tra vi c xây d ng, quy t nh và th c hi n giá tiêu th nư c s ch áp d ng cho các i tư ng s d ng nư c t i a phương; ng th i t ng h p báo cáo B Tài chính, B Xây d ng theo dõi và i u ch nh khi c n thi t. 3. Các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh nư c s ch ph i có k ho ch phát tri n ngu n và m ng phân ph i nư c áp ng nhu c u tiêu dùng, nâng cao ch t lư ng d ch v c p nư c; ng th i ph i thư ng xuyên theo dõi, ki m tra tình hình tiêu th nư c s ch, thu ti n nư c úng giá và phù h p v i t ng i tư ng; k p th i có bi n pháp kh c ph c tình tr ng th t thoát nư c và ch ng th t thu ti n nư c. 4. Tuỳ theo tình hình th c t c a vi c s n xu t và tiêu th nư c s ch t i các ô th , khu công nghi p, c m dân cư nông thôn trong t ng th i kỳ, B Tài chính ph i h p cùng B Xây d ng nghiên c u, s a i, b sung phương pháp nh giá tiêu th nư c s ch cho phù h p. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo và thay th Thông tư s 03/1999/TTLB/BXD-BVGCP, ngày 16/6/1999 c a B Xây d ng và Ban v t giá Chính ph . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các a phương ph n ánh k p th i v B Tài chính, B Xây d ng xem xét, b sung và s a i cho phù h p. inh Ti n Dũng Tr n Văn Tá ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản