Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
61
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban Tổ chức,cán bộ Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động, thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09/07/2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/2002/TTLT-BGD&ĐT-BTCCBCP-BTC-BLĐTB&XH

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BAN T CH C-CÁN B NAM CHÍNH PH c l p-T Do-H nh Phúc S : 11/2002/TTLT-BGD T- Hà N i, ngày 09/07/2001 BTCCBCP-BTC-BL TBXHLT THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O - BAN T CH C - CÁN B CHÍNH PH - B TÀI CHÍNH - B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 11/2002/TTLT-BGD& T-BTCCBCP-BTC-BL TB&XH NGÀY 27 THÁNG 03 NĂM 2002 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 35/2001/NĐ-CP NGÀY 09/07/2001C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH Đ I V I NHÀ GIÁO, CÁN B QU N LÝ GIÁO D C ĐANG CÔNG TÁC CÁC TRƯ NG CHUYÊN BI T, VÙNG CÓ ĐI U KI N KINH T - XÃ H I Đ C BI T KHÓ KHĂN Thi hành Ngh đ nh s 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2001 c a Chính ph v chính sách đ i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c đang công tác trư ng chuyên bi t, vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn, sau khi trao đ i v i các B , ngành có liên quan, Liên t ch B Giáo d c và Đào t o - Ban T ch c - Cán b Chính ph - B Tài chính - B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n chính sách đ i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo đ c đang công tác trư ng chuyên bi t, vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn như sau: A. NH NG QUY NNH CHUNG I. I TƯ NG ÁP D NG 1. Nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c (CBQLGD) trong biên ch , ngư i trong th i gian t p s ho c ang h p ng trong ch tiêu biên ch , hư ng lương t ngân sách Nhà nư c (nhà giáo, CBQLGD hư ng lương t ngân sách Nhà nư c) hi n ang công tác các trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. Nhà giáo, CBQLGD không thu c biên ch Nhà nư c, ngư i trong th i gian t p s ho c h p ng hư ng lương t ngu n thu h p pháp c a ơn v không thu c ngân sách Nhà nư c (nhà giáo, CBQLGD không hư ng lương t ngân sách Nhà nư c) hi n ang công tác trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 3. Cán b qu n lý giáo d c quy nh t i i m 1 và i m 2 trên ây bao g m: a. Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, Giám c, Phó Giám c các trung tâm, cơ s giáo d c và ào t o;
 2. b. Các cán b nguyên là nhà giáo, Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, Giám c, Phó Giám c các cơ s giáo d c và dào t o dư c phân công làm nhi m v t i các phòng, ban chuyên môn, nghi p v c a các cơ s giáo d c và ào t o; c. Các cán b nguyên là nhà giáo, Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, Giám c, Phó Giám c các cơ s giáo d c và ào tào ư c i u ng v công tác Phòng Giáo d c và ào t o mà cơ quan phòng Giáo d c và ào t o óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. II. PH M VI ÁP D NG 1. Các trư ng chuyên bi t bao g m: a. Trư ng ph thông dân t c n i trú; b. Trư ng ph thông dân t c bán trú; c. Trư ng d b i h c; d. Trư ng trung h c ph thông chuyên; . Trư ng giáo dư ng; e. Trư ng, l p dành cho ngư i tàn t t; g. Trư ng năng khi u ngh thu t, th d c, th thao ư c thành l p nh m phát tri n tài năng c a h c sinh trong các lĩnh v c này và ho t d ng theo quy nh c a Lu t Giáo c. 2. Vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn bao g m: vùng dân t c thi u s , mi n núi, h i o và nh ng vùng khó khăn khác. Danh m c c a nh ng vùng này ư c ban hành kèm theo các Quy t nh s 1232/Q -TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999, Quy t nh s 647/Q -TTg ngày 12 tháng 07 năm 2000, Quy t nh s 42/Q -TTg ngày 26 tháng 03 năm 2001 và các quy t nh b sung khác c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh sách các xã c bi t khó khán và xã biên gi i, h i o thu c ph m vi chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi, vùng sâu, vùng xa. 3. "Cơ s giáo c và ào t o" bao g m: nhà tr , nhóm tr , l p m u giáo, trư ng m u giáo, m m non, ph thông, b túc văn hoá, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , cao ng, i h c; các trung tâm: k thu t t ng h p - hư ng nghi p, d y ngh , giáo d c thư ng xuyên, nuôi d y tr tàn t t. III. NGUYÊN T C ÁP D NG 1. Nhà giáo, CBQLGD ngoài vi c hư ng các chính sách như cán b , công ch c công tác trong ngành giáo d c còn ư c hư ng thêm các ch ph c p tr c p, ưu ãi quy nh t i Thông tư này.
 3. 2. Nhà giáo, CBQLGD khi ngh hưu ho c thôi vi c không hư ng các ch ph c p tr c p, ưu ãi quy nh trong Thông tư này. Các ch ph c p, tr c p, ưu ãi quy nh trong Thông tư này không s d ng tính các ch d ph c p khác, ch d b o hi m xã h i, b o hi m y t , tr c p thôi vi c; Riêng ph c p thu hút, ph c p trách nhi m, ph c p lưu ng ư c tính trích n p 2% kinh phí Công oàn. 3. Nhà giáo, CBQLGD công tác trư ng chuyên bi t không óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ch hư ng các ch ph c p, tr c p ưu ãi quy nh cho các trư ng chuyên bi t hư ng d n t i các m c I, II và m c III ph n B c a Thông tư này; - Nhà giáo, CBQLGD công tác trư ng chuyên bi t mà trư ng chuyên bi t óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì hư ng các ch ph c p, tr c p, ưu ãi quy nh t m c I n m c XI t i ph n B c a Thông tư này; - Nhà giáo, CBQLGD công tác các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ch hư ng các ch ph c p, tr c p, ưu ãi quy nh cho vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn t m c I n m c XI (tr m c III) ph n B c a Thông tư này. 4. Nhà giáo, CBQLGD hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ư c hư ng các ch ph c p, tr c p, ưu ãi quy nh t i Thông tư này do ngu n kinh phí thu c ngân sách Nhà nư c chi tr ; Ngân sách Trung ương chi tr cho các Nhà giáo, CBQLGD công tác các trư ng chuyên bi t, các cơ s giáo d c và ào t o thu c các B , ngành Trung ương qu n lý. Ngân sách a phương chi tr cho các Nhà giáo, CBQLGD công tác trư ng chuyên bi t, t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c a phương qu n lý; Nhà giáo, CBQLGD không hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ư c cơ s giáo d c và ào t o v n d ng, th c hi n các ch d tr c p, ph c p, ưu dãi quy nh t i Thông tư này t ngu n thu h p pháp c a ơn v . (Thi u) Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này hi n ang công tác t i trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. Th i gian không ư c tính tr ph c p ưu ãi cho các i tư ng nêu trên g m có: - i h c t p dài h n, i công tác trên 3 tháng, ngh v vi c riêng 1 tháng (liên t c); - Ngh thai s n vư t quá tiêu chuNn quy nh trong B lu t Lao ng và ngh m theo quy nh t i i u l B o hi m Xã h i;
 4. - Trong th i gian ch p hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. 2. M c ph c p 2.1. M c ph c p 2.1.1. M c ph c p 70% lương theo ng ch, b c hi n hư ng và ph c p ch c v lãnh o (n u có) áp d ng i v i các nhà giáo, CBQLGD ang công tác t i: a. Các cơ s giáo d c và ào t o óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; b. Các trư ng chuyên bi t sau: - Trư ng trung h c ph thông chuyên; - Trư ng ph thông dân t c n i trú; - Trư ng, l p dành cho ngư i tàn t t; - Riêng i v i nhà giáo, CBQLGD ang công tác t i các trư ng giáo dư ng i u ki n ư c hư ng ph c p ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này mà có m c ph c p qu c phòng, an ninh và ph c p thâm niên hi n hư ng th p hơn m c 70% lương theo ng ch, b c hi n hư ng và ph c p ch c v lãnh o (n u có) thì ư c hư ng thêm s t l ph n trăm (%) chênh l ch t m c ph c p b ng 70%. 2.1.2. M c ph c p 50% lương theo ng ch, b c hi n hư ng và ph c p ch c v lãnh o (n u có) áp d ng i v i các nhà giáo, CBQLGD ang công tác t i các trư ng chuyên bi t không óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn bao g m: - Trư ng ph thông dân t c bán trú; - Trư ng d b i h c; - Trư ng năng khi u ngh thu t, th d c, th thao. 2.1.3. Cách tính Ti n ph c p ưu ãi ư c hư ng trong 1 tháng = M c lương t i thi u x (h s lương hi n hư ng + h s ph c p ch c v lãnh d o (n u có)) x 70% ho c (50%). Ví d 1: M t Hi u trư ng trư ng ti u h c công tác vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, h s 2,59, hư ng ph c p ch c v lãnh o 0,25 ư c hư ng ph c p ưu ãi m c 70%. Ti n ph c p ưu ãi i v i trư ng h p này trong 1 tháng dư c tính như sau: Ti n ph c p ưu ãi 1 tháng = 210.000 x (2,59 + 0,25) x 70% = 417.480
 5. Ví d 2: Nhà giáo Nguy n Văn A, hi n ang công tác trư ng giáo dư ng, c p b c i uý, có h s lương 4,15, hư ng ph c p thâm niên 20%. M c ph c p ưu ãi nhà giáo Nguy n Văn A ư c hư ng thêm như sau: M c ph c p ưu dãi ư c hư ng = 70% (ph c p ưu ãi theo quy nh) - 20% (ph c p thâm niên) = 50%. Ti n ph c p ưu ãi 1 tháng = 210.000 x 4,15 x 50% = 435.750 . 3. Phương th c chi tr 3.1. Ph c p này ư c tr cùng kỳ lương hàng tháng (k c th i gian ngh hè). 3.2. Nhà giáo, CBQLGD ã ư c hư ng ph c p ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này thì không hư ng ph c p ưu ãi theo quy nh t i Thông tư s 147/1998/TTLT- BTCCBCP-BTC-BL TB&XH-BGD& T ngày 05 tháng 03 năm 1998 c a Liên t ch Ban T ch c Cán b Chính ph - B Tài chính - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Giáo d c và ào t o hư ng d n th c hi n Quy t nh s 973/1997/Q -TTg ngày 17 tháng 11 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v ch ph c p ưu ãi i v i giáo viên ang tr c ti p gi ng d y trong các trư ng công l p c a Nhà nư c. 3.3. Kho n ph c p này ư c h ch toán vào m c 102 ti u m c 08 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. III. PH C P TRÁCH NHI M 1. Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này công tác t i trư ng chuyên bi t ư c hư ng ph c p trách nhi m m c 0,3 so v i lương t i thi u và không hư ng ph c p trách nhi m theo hư ng d n t i Thông tư s 17/ BL TB&XH-TT ngày 02 tháng 06 năm 1993 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ph c p trách nhi m. 2. Cách tính Ti n ph c p trách nhi m ư c hư ng trong 1 tháng = m c lương t i thi u x 0,3. 3. Phương th c chi tr 3.1. Ph c p trách nhi m ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng. 3.2. Kho n ph c p này ư c h ch toán vào m c 102 ti u m c 03 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. IV. PH C P THU HÚT 1. i tư ng ư c hư ng Nhà giáo, CBQLCD k c nh ng ngư i m i t t nghi p ư c c p có th m quy n tuy n d ng và b trí công tác (bao g m c ngư i a phương và ngư i t a phương khác
 6. n) ư c cơ quan qu n lý giáo d c có thNm quy n i u ng t nơi không thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn n công tác t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 2. M c ph c p và th i gian ư c hư ng - M c ph c p b ng 70% lương theo ng ch, b c hi n hư ng và ph c p ch c v lãnh o (n u có). - Ph c p thu hút tr cho th i gian công tác th c t c a Nhà giáo, CBQLGD t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn nhưng t i a không quá 5 năm, k t ngày nh n quy t nh i u ng công tác. 3. Cách tính hư ng ph c p 3.1. Ti n ph c p thu hút ư c hư ng trong 1 tháng = M c lương t i thi u x (h s lương hi n hư ng + ph c p ch c v lãnh d o (n u có)) x 70%. 3.2. M c th i gian tính tr ph c p thu hút i v i nh ng ngư i ư c i u ng trư c ngày 25 tháng 07 năm 2001 ư c tính t ngày 25 tháng 07 năm 2001 tr v sau. Trong nh ng trư ng h p này, ph c p thu hút cũng ư c tr theo th i gian th c t còn ti p t c công tác t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn nhưng t i a cũng không quá 5 năm, k t ngày quy t nh i u ng có hi u l c. i v i nh ng ngư i ư c i u ng t ngày 25 tháng 07 năm 2001 tr v sau thì m c th i gian ư c tính t ngày nh n quy t nh c a c p có thNm quy n i u ng cho n ngày hoàn thành th i h n ư c i u ng. Ví d 1: Ông Nguy n Văn A, t t nghi p trư ng trung h c sư ph m, ngày 31/12/1996 ư c S Giáo d c và ào t o i u ng n công tác t i trư ng ti u h c thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. n 31/12/2002 có quy t nh thuyên chuy n v vùng không có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. ông Nguy n Văn A ư c hư ng ph c p thu hút m c 70% tính t ngày 25/07/2001 cho n ngày 31/12/2002 (th i gian còn l i c a 5 năm, k t ngày nh n quy t nh i u ng- t c là ông A ư c nh n ph c p thu hút 1 năm 5 tháng). Ví d 2. Bà hi u trư ng Nguy n Th B công tác trư ng ti u h c ư c x p lương mã ng ch 15114, b c 7, h s 2,59, hư ng ph c p ch c v lãnh o 0,35. Ngày 15/08/2001 nh n Quy t nh i u ng c a Phòng Giáo d c và ào t o n công tác t i Trư ng ti u h c óng trên a bàn thu c xã có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn v i th i h n 3 năm n ngày 15/08/2004 h t h n ph c v , ư c hư ng ph c p thu hút 70%. Ti n ph c p thu hút ư c hư ng trong 1 tháng tính cho trư ng h p này = 210.000 x (2,59 + 0,35) x 70% = 432.180 và ư c tr trong th i gian 3 năm (36 tháng). H t 3 năm, Bà Nguy n Th B l i ti p t c công tác t i cơ s giáo d c óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn theo quy t nh c a c p có thNm quy n thêm 3 năm n a và ti p t c ư c hư ng ph c p thu hút thêm 2 năm.
 7. 4- Cách tr 4.1. Ph c p này ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng (k c th i gian ngh hè); 4.2. Ph c p này ch ư c tr trong th i gian công tác th c t vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 4.3. Ph c p này ư c h ch toán vào m c 102, ti u m c 02 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. V. TH I H N LUÂN CHUY N NHÀ GIÁO VÀ TR C P CHUY N VÙNG 1- i tư ng 1.1. Nhà giáo hư ng lương t ngân sách Nhà nư c ư c cơ quan qu n lý giáo d c - ào t o có thNm quy n quy t nh luân chuy n t a bàn không thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i d c bi t khó khăn n nh n công tác t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn k t ngày 25 tháng 07 năm 2001 tr i; 1.2. Ngư i m i t t nghi p các trư ng ào t o ư c c p có thNm quy n tuy n d ng m i và b trí công tác t i các cơ s giáo d c và ào t o óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn k t ngày 25 tháng 07 năm 2001 tr i. 2. Th i h n luân chuy n nhà giáo và ch ư c hư ng 2.1. Th i h n luân chuy n nhà giáo công tác t i vùng có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn là 5 năm i v i nam, 3 năm i v i n . Trong th i gian công tác theo th i h n luân chuy n quy nh mà nhà giáo b k lu t (khi n trách; c nh cáo; h b c lương; h ng ch) thì chưa ư c gi i quy t luân chuy n. Ch sau khi ch m d t hi u l c k lu t thì nhà giáo m i ư c luân chuy n và th i gian b k lu t không dư c tính vào th i gian ph c v trong th i h n luân chuy n. 2.2. Sau khi hoàn thành th i h n ph c v nêu trên, nhà giáo ư c cơ quan qu n lý giáo d c - ào t o có thNm quy n s p x p luân chuy n công tác n nơi không thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn theo nh ng nguyên t c dư i ây: a) i v i nhà giáo ư c i u ng luân chuy n n công tác t i cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thì ư c luân chuy n tr v nơi và làm vi c cu i cùng trư c khi ư c i u ng n vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; b. i v i nh ng ngư i m i t t nghi p các trư ng ào t o ư c cơ quan có thNm quy n tuy n d ng m i b trí công tác theo th i h n luân chuy n t i các cơ s giáo d c và ào t o thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (tr nh ng trư ng h p khi tuy n sinh i h c t i các trư ng ào t o ã có h khNu thư ng trú t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn), ư c cơ quan qu n lý giáo d c -
 8. ào t o có thNm quy n b trí, s p x p n công tác cơ s giáo d c và ào t o không thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. c. Nhà giáo có nguy n v ng thuyên chuy n công tác i nơi khác, ư c cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o có thNm quy n t o i u ki n i liên h thuyên chuy n công tác và gi i quy t thuyên chuy n theo nguy n v ng; d. Khi ã ư c quy t nh luân chuy n v a phương m i, nhà giáo ph i ph c tùng s phân công công tác c a cơ quan qu n lý giáo d c a phương m i chuy n n, n u không ch p hành vi c b trí công tác thì tuỳ theo m c b x lý k lu t theo quy nh hi n hành. 2.3. Nh ng nhà giáo không thu c i tư ng hư ng ch th i h n luân chuy n và nh ng nhà giáo nh n công tác vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn t ngày 24 tháng 07 năm 2001 tr v trư c thì không gi i quy t vi c luân chuy n theo th i h n như nói trên. Nh ng nhà giáo này, n u có nguy n v ng thuyên chuy n s ư c cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o có thNm quy n ưu tiên s p x p gi i quy t thuyên chuy n theo quy nh hi n hành c a ngành giáo d c và ào t o. 2.4. Cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o, a phương nơi nhà giáo chuy n tr v có trách nhi m ti p nh n, s p x p và b trí vi c làm. N u khó khăn v biên ch và qu lương thì UBND c p t nh quy t nh i u ch nh biên ch và qu lương trong t ng s biên ch và qu lương c a t nh cho cơ s ti p nh n nhà giáo luân chuy n tr v . Trong trư ng h p cơ s giáo d c và ào t o có nhà giáo chuy n i c n ngư i n thay th thì cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o có thNm quy n luân chuy n ngư i khác n thay th . 2.5. H t th i h n ph c v theo quy nh vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn, n u nhà giáo tình nguy n l i ti p t c công tác và n nh cu c s ng lâu dài thì ư c UBND c p huy n căn c i u ki n c th c a huy n xét c p t làm nhà, làm kinh t trang tr i, kinh t gia ình và ư c vay v n làm nhà, làm kinh t v i lãi su t ưu ãi tr d n trong 10 năm. 2.6. Khi th c hi n quy t nh luân chuy n (k c trư ng h p chuy n i và chuy n n vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn), n u nhà giáo có gia ình (cha; m ; v ho c ch ng; con) chuy n i theo thì ư c tr c p ti n t u, xe, cư c hành lý (theo giá vé và hoá ơn tài chính phát hành) cho các thành viên i cùng và ư c hư ng tr c p chuy n vùng b ng 5.000.000 (năm tri u ng) cho m t h (c gia ình). 3. Cách tr tr c p chuy n vùng 3.1. Kho n ti n tr c p chuy n vùng và kho n tr c p ti n vé t u, xe, cư c hành lý cho nhà giáo và các thành viên i cùng do cơ s giáo d c và ào t o vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (có nhà giáo luân chuy n i và nh n n) chi tr 1 l n.
 9. 3.2. Kho n chi tr c p ti n vé t u, xe, cư c hành lý, tr c p chuy n vùng ư c h ch toán vào m c 105 ti u m c 99 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. VI- TR C PL N U 1. i tư ng và i u ki n ư c hư ng Nhà giáo k c nh ng ngư i m i t t nghi p ư c c p có thNm quy n tuy n d ng và b trí công tác ư c cơ quan qu n lý giáo d c và ào t o có thNm quy n luân chuy n n công tác t i các cơ s giáo d c và ào t o óng trên a bàn thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn k t ngày 25 tháng 07 năm 2001 tr v sau. 2. M c tr c p và gi i quy t ch - Nhà giáo i u ki n trên ây ư c hư ng m t kho n tr c p l n d u 3.000.000 (ba tri u ng) cho m t ngư i h tr mua s m nh ng v t d ng c n thi t s m n nh cu c s ng c a b n thân và gia ình. Nhà giáo luân chuy n n công tác cơ s giáo d c và ào t o ư c U ban nhân dân c p huy n nơi ti p nh n gi i quy t ch . Căn c vào s lư ng nhà giáo công tác t i cơ s giáo d c và ào t o có nhu c u nhà và tình hình th c t c a a phương, U ban nhân dân huy n ch o các cơ quan ch c năng trong huy n xây d ng nhà t p th (nhà công v ) giáo viên ho c xây thêm phòng t i khu t p th giáo viên cho phù h p i u ki n th c t a phương. 3. Cách tr 3.1. Tr c p này ư c cơ s giáo d c và ào t o nơi ti p nh n nhà giáo chi tr sau khi nhà giáo ã nh n công tác. 3.2. Kho n tr c p này ư c h ch toán vào m c 105 ti u m c 99 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. VII. PH C P TI N MUA VÀ V N CHUY N NƯ C NG T VÀ S CH 1. i tư ng và i u ki n ư c hư ng Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này ang công tác và s ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn mà t i nơi ang sinh s ng có vùng th c s thi u nư c ng t và nư c s ch theo mùa (g i chung là vùng thi u nư c ng t). 2. Xác nh vùng thi u nư c ng t, th i gian và m c ư c ph c p vùng thi u nư c ng t và nư c s ch theo mùa là vùng do i u ki n t nhiên không có nư c ho c có nhưng không th dùng ph c v cho sinh ho t t 1 tháng liên t c tr lên trong năm. UBND c p t nh căn c i u ki n c th c a vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn thu c quy n qu n lý d quy nh vùng thi u nư c ng t và nư c s ch, th i
 10. gian và m c hư ng ph c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và nư c s ch cho phù h p. 3. Cách tính 3.1- Th trư ng các cơ s giáo d c và ào t o tính chi phí ph c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t theo hư ng d n sau: - Căn c tính chi phí th c t cho m t ngư i bao g m: + nh m c tiêu chuNn: 6 mét kh i/ ngư i/ tháng (a). + S tháng th c t thi u nư c ng t trong 1 năm (b). + Ti n chi phí mua và v n chuy n 1 mét kh i nư c ng t n nơi và làm vi c c a nhà giáo, CBQLGD do U ban nhân dân c p t nh quy nh (c). + Ti n nư c sinh ho t ã ư c tính trong ti n lương là: 600 /1 mét kh i. - M c ph c p ti n mua nư c ng t là ph n chênh l ch gi a chi phí th c t v i ph n ti n ã ư c tính trong ti n lương (600 /m3 x 6 m3 = 3.600 ). M c ph c p ư c hư ng trong 1 tháng = (a) x (c) - 3.600 3.2. Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này công tác các trư ng thu c Trung ương qu n lý óng trên a bàn ư c hư ng ph c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch thì ư c hư ng theo m c quy nh c a a phương có trư ng óng. 4. Cách tr Kho n ph c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch ư c tr b ng ti n cùng kỳ lương hàng tháng; - Kho n chi ph c p ti n mua và v n chuy n nư c ng t và s ch ư c h ch toán vào m c 105 ti u m c 99 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. VIII. PH C P LƯU NG 1- i tư ng và i u ki n ư c hư ng Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này công tác t i vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ang làm chuyên trách v xoá mù ch và ph c p giáo d c mà trong tháng có t 15 ngày tr lên i n các thôn, b n, phum, sóc. 2- M c ph c p và cách tính tr M c ph c p 0,2 so v i m c lương t i thi u.
 11. Cách tính tr ph c p th c hi n theo hư ng d n t i m c IV, Thông tư s 19/L TB&XH-TT ngày 02 tháng 06 n m 1993 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch ph c p lưu ng. Kho n ph c p này ư c h ch toán vào m c 102 ti u m c 06 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. IX. PH C P D Y B NG TI NG VÀ CH VI T C A NGƯ I DÂN T C ÍT NGƯ I 1. i tư ng và i u ki n ư c hư ng Nhà giáo, CBQLGD thu c i tư ng áp ng t i m c I ph n A Thông tư này hi n ang công tác vùng có i u ki n kinh t - xã h i d c bi t khó khăn ư c ngư i ng u ơn v , cơ s giáo d c phân công trách nhi m và ang tr c ti p d y b ng ti ng và ch vi t c a dân t c ít ngư i theo chương trình, tài li u d y h c do ngành giáo d c và ào t o ban hành, làm công tác qu n lý, ch o không phân bi t hình th c d y thu n ti ng dân t c hay d y song ng (ti ng dân t c - ti ng Vi t). 2. Th i gian ư c hư ng 2.1. N u nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c tr c ti p d y b ng ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i 2 h c kỳ trong 1 năm h c thì ư c hư ng ph c p 9 tháng trong 1 năm h c; 2.2. N u nhà giáo, CBQLGD tr c ti p d y b ng ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i 1 h c kỳ trong 1 năm h c thì ư c hư ng ph c p 4,5 tháng trong 1 năm h c; 2.3. N u d y không 1 h c kỳ trong 1 năm h c thì d y tháng nào ư c tr ph c p trong tháng ó. 3. M c ph c p và cách tính Ti n ph c p d y b ng ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i b ng 50% lương theo ng ch, b c hi n hư ng và ph c p ch c v (n u có ). M c ph c p ư c hư ng trong 1 tháng = M c lương t i thi u x (h s lương hi n hư ng + ph c p ch c v lãnh o( n u có )) x 50% . 4. Cách tr 4. 1 . Ph c p này ư c tính tr cùng kỳ lương hàng tháng. 4.2. Ph c p này ch ư c tr trong th i gian nhà giáo, CBQLGD công tác vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn và tr c ti p d y b ng ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i. 4.3. Kho n ph c p này ư c h ch toán vào m c 102, ti u m c 99 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c.
 12. X. CHÊ TR C PT H C TI NG DÂN T C ÍT NGƯ I PH C V CÔNG TÁC (quy nh t i kho n 2, i u 14 c a Ngh nh 35/2001/N -CP) 1. i tư ng và i u ki n ư c hư ng Nhà giáo, CBQLCD thu c i tư ng áp d ng t i m c I ph n A Thông tư này ang công tác (bao g m c ngư i dân t c thi u s t h c và s d ng ti ng dân t c ít ngư i khác) t i các vùng dân t c ít ngư i thu c vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ph i th c s t h c và s d ng ư c thành th o ch vi t và ti ng nói c a ngư i dân t c ít ngư i a phương vào công tác gi ng d y, giáo d c h c sinh ư c cơ quan qu n lý giáo d c có thNm quy n xác nh n t chuNn quy nh. 2. Ch ư c hư ng . 2.1. ư c thanh toán ti n mua tài li u h c t p ph c v cho vi c t h c (không tính tài li u tham kh o) ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i (n u có) theo hoá ơn tài chính. 2.2. ư c tr c p ti n b i dư ng cho vi c t h c ti ng và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i. M c hư ng c th do U ban nhân dân c p t nh quy t nh theo ngh c a S Giáo d c và ào t o nhưng không vư t quá 5 tri u ng cho m t ngư i. . 3. Cách tr 3.1. Ti n mua tài li u h c t p (không tính ti n mua tài li u tham kh o) ư c c p m i năm 1 l n theo hoá ơn tài chính th c mua và ư c tr không quá 3 năm. 3.2. Ti n b i dư ng t h c ư c c p 1 l n khi nhà giáo, CBQLGD t h c t ư c trình s d ng thành th o ti ng nói và ch vi t c a ngư i dân t c ít ngư i vào công tác gi ng d y, giáo d c h c sinh và ư c cơ quan qu n lý giáo d c có thNm quy n xác nh n. 3.3. Kho n ti n mua tài li u và ti n b i dư ng t h c ư c h ch toán vào các ti u m c thích h p thu c m c 119 c a chương, lo i, kho n tương ng theo m c l c ngân sách Nhà nư c. XI. KHEN THƯ NG Nhà giáo, CBQLGD ang công tác trư ng chuyên bi t, vùng có di u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn ư c tính th i gian quy i ư c xét phong t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, ư c xét t ng huy chương Vì S nghi p Giáo d c và các chính sách khen thư ng khác c a Nhà n ư c . C. T CH C TH C HI N 1. D toán kinh phí chi tr các ch d ph c p, tr c p ưu ãi theo hư ng d n t i Thông tư này cho nhà giáo, CBQLGD công tác các cơ s giáo d c và ào t o (theo
 13. bi u 1, bi u 2.a, 2.b kèm theo) ư c l p cùng kỳ v i d toán ngân sách chi thư ng xuyên t i m i c p, m i ơn v trình c p có thNm quy n phê duy t th c hi n. 2. Th trư ng các cơ s giáo d c và ào t o công l p ch u trách nhi m xét duy t và l p d toán chi tr theo năm cho i tư ng hư ng lương t ngân sách Nhà nư c (trong ó có phân tích chi ti t vi c chi tr các ch ph c p, tr c p cho nhà giáo, CBQLGD c a ơn v mình) g i cơ quan ch qu n c p trên tr c ti p trư c ngày 30/04/2002 xét duy t theo bi u m u kèm theo Thông tư này. 3. Các B , ngành trung ương, có trách nhi m t ng h p i v i các trư ng, cơ s do B , ngành qu n lý (theo bi u s 3, 4.a, 4.b và 5 kèm theo) g i báo cáo v Liên B (B Giáo d c và ào t o, Ban T ch c - Cán b Chính ph , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh -và Xã h i) trư c ngày 3l/05/2002 làm căn c c p phát kinh phí. S Tài chính - V t giá có trách nhi m t ng h p i v i các trư ng, cơ s do a phương qu n lý (theo bi u s 3, 4.a, 4.b và 5 kèm theo) v d toán kinh phí th c hi n các ch ph c p, tr c p t i Thông tư này báo cáo U ban nhân dân các t nh, thành ph quy t nh. U ban nhân dân t nh, thành ph t ng h p báo cáo Liên B Giáo d c và ào t o, Ban t ch c - Cán b Chính ph , B tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i trư c ngày 31/05/2002 v tình hình th c hi n a phương. T năm 2003 tr i, vi c xét duy t b sung các i tư ng ư c hư ng ch ph c p, tr c p theo Ngh nh s 35/2001/N -CP nêu trên do U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh vi c phân công, phân c p cho các ơn v ch c năng c p dư i tr c thu c gi i quy t. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 07 năm 2001. Trong quá trình th c hi n, n u c ó gì vư ng m c, các ơn v ph n ánh k p th i Liên B xem xét, b sung cho phù h p. Lê Duy ng Lê Vũ Hùng ( ã ký) ( ã ký) Nguy n Th Kim Ngân Nguy n Tr ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản