Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
59
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Công nghiệp

  1. v¨n  quèc                   së  l       phßng  héi                c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   LAWDATA Th«ng t  cña  liªn  tÞch B é  th¬ n g   ¹i  m  ­ B é  K Õ  h o¹ch   § Ç u  t ­  & bé  c«n g  n g hi Ö p  S è  12 /2000/TTLT/BT M­B K H § T­B C N   n g µy  12 th¸ng 5 n¨ m  2000 b é  T h ¬ n g  m ¹i ­  B é  K Õ  h o¹ch vµ § Ç u  t ­  é   « n g  n g hi Ö p    Ò  viÖc  B C V thë n g  h¹n n g¹ch x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y C¨n  Th«ng   ªntÞch  Th¬ng    KÕ   cø  tli   Bé  m¹i­Bé  ho¹ch vµ    §Çu ­ Bé  t   C«ng  nghiÖp  29/1999/TTLT/BTM­BKH§T­BCN   sè  ngµy  th¸ng  n¨m   7  9  1999 quy  ®Þnh  viÖc giao h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xuÊt khÈu vµo thÞ  êng  quy  tr cã  ®Þnh    h¹n ng¹ch n¨m    2000; §Ó  khuyÕn khÝch  c¸c doanh nghiÖp  ®Èy  m¹nh xuÊt khÈu hµng dÖt  may lµm b»ng nguyªn liÖu s¶n      xuÊt trong nícvµ        xuÊt khÈu    vµo    tr c¸cthÞ  êng  kh«ng    ¸p dông    h¹n ng¹ch; Bé Th¬ng      KÕ   m¹i ­ Bé  ho¹ch    & §Çu    Bé  t vµ  C«ng nghiÖp thèng nhÊt  quy  ®Þnh  viÖc  ëng  ng¹ch hµng  th h¹n    dÖt may  sau: nh    I.­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g:  N ­ Thëng  ng¹ch hµng    h¹n    dÖt may xuÊt khÈu    cho    c¸c doanh nghiÖp  xuÊt  khÈu hµng dÖt may lµm b»ng    v¶is¶n xuÊt trong nícsang        thÞ  êng    tr EU n¨m  2000  ­ Thëng    h¹n ng¹ch hµng dÖt may xuÊt khÈu    cho    c¸c doanh nghiÖp ®∙  xuÊtkhÈu    hµng dÖt may  sang  tr thÞ  êng  kh«ng    ¸p dông    h¹n ng¹ch n¨m    1999. ­ Nguån  ng¹ch  ëng  îctrÝch trong tæng  ng¹ch hµng    h¹n  th ®       h¹n    dÖt may  xuÊtkhÈu    n¨m 2000.Sè îng cô    l   thÓ  ë    nªu  c¸cphÇn sau Th«ng   tnµy. II.­thë n g  h¹n n g¹ch c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p     x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  lµ m  b » n g  v ¶i s ¶ n x u Êt trong n íc s a n g  e u  n¨ m  2 00 0: ViÖc  áng  th cho    c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu    Æt   c¸c m hµng dÖt may  lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊttrongníc® îcquy          ®Þnh  sau: nh  a/ §èit   ëng:C¸c     îng th   doanh nghiÖp xuÊt khÈu    hµng dÖt may lµm b»ng  v¶i s¶n    xuÊt trong    níc sang  thÞ  êng    tr EU n¨m  2000    . Doanh nghiÖp xuÊt  khÈu  Æt   m hµng (cat.  )nµo  ® îc u    th×    tiªnCat.®ã   mçi    vµ  doanh nghiÖp chØ  ® îcu        tiªnmçi Cat.mét    lÇn b/H¹n    ng¹ch th   ëng  sau: nh  1/T.Shir    t (cat.4):   680.000  chiÕc 2/Ao      len(cat.5): 50.000  chiÕc 3/QuÇn      (cat.6): 250.000  chiÕc
  2. 2 4/S¬mi  (cat.7)   n÷  : 70.000  chiÕc 5/S¬mi    nam   (cat.8): 400.000  chiÕc 6/Ao    (Cat.26):   dµin÷  30.000  chiÕc 7/Bé    quÇn    (Cat.29): ¸o n÷  17.500  bé 8/QuÇn      ¸o thÓ  thao (cat.73)   : 20.000  bé 9/QuÇn      ¸o (cat.78): 20,0 tÊn   c/ Møc   ëng    th ®èi      víic¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu    c¸c s¶n phÈm  dÖt  may  lµm  b»ng    v¶is¶n  xuÊttrong nícsang  tr       thÞ  êng    EU n¨m  2000     lµ: ,tèi®a    1/Cat.4:   40.000 chiÕc ®èi víi  c¸c doanh nghiÖp thùc  hiÖn n¨m  1999    díi200.000 chiÕc.   60.000 chiÕc ®èi víi  c¸c doanh nghiÖp thùc  hiÖn n¨m  1999    tõ200.000 chiÕc      trëlªn 2/Cat.5,    6: 5.000  chiÕc 3/Cat.7,26:   10.000  chiÕc 4/Cat.8:   50.000  chiÕc 5/Cat.29,73:   5.000  bé 6/Cat.78):   2,0 tÊn    Ghi chó: ­    Cat.4 chØ   tiªnth   u    ëng cho    c¸c doanh nghiÖp  m¸y  cã  s¶n  xuÊtv¶i                           dÖt            kim.         ­ Cat.6chØ  tiªnth              u    ëng  cho    c¸c doanh  nghiÖp  s¶n  xuÊt quÇn     dµi   §èivíic¸c hîp ®ång  sè îng díimøc          cã  l     quy ®Þnh  ® îccÊp  th×    theo  l sè ­ îng ghitrong hîp ®ång; c¸c hîp ®ång  sè îng cao                cã  l   h¬n  îccÊp  ®   møc    tèi®a  theo quy    ®Þnh. d/Hå  xÐt th   s¬    ëng  gåm:    hîp ®ång xuÊtkhÈu,hîp ®ång        mua  v¶is¶n  b¸n    xuÊt trong níc,ho¸        ®¬n mua     v¶is¶n xuÊt trong níc.Hå  göi vÒ  th       s¬    Bé  ¬ng  m¹i(Vô    XuÊt nhËp    khÈu    ),chËm  nhÊt lµngµy      30/9/2000. III/thë n g  h¹n n g¹ch c h o  c¸c d o a n h  n g hi Ö p     x u Êt k h È u  h µ n g  d Öt m a y  s a n g  c¸c thÞ tr n g   ê k h « n g  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch n¨ m  1 99 9: a/ §èit   ëng:C¸c     îng th   doanh nghiÖp ®ãng    trªn®Þa bµn  Néi,TP.  Hµ    Hå  ChÝ  Minh  xuÊt khÈu    hµng dÖt may  sang    c¸c thÞ  êng  tr kh«ng  dông    ¸p  h¹n
  3. 3 ng¹ch        ®¹t trÞ gi¸F.O.B      iÖu USD,    tõ 2,0 tr   c¸c doanh nghiÖp      trªnc¸c ®Þa  bµn  kh¸c®¹t1,5 tr         iÖuUSD      trëlªn®Òu   îcth ®   ëng    h¹n ng¹ch.   b/H¹n    ng¹ch th   ëng  sau: nh  1/T.Shir     t Cat.4): ( 300.000  chiÕc 2/Ao       len(Cat.5): 112.500  chiÕc 3/S¬mi  (Cat.7):   n÷     67.500  chiÕc 4/S¬mi    nam    (Cat.8): 250.000  chiÕc 5/Ao    kho¸cn÷    (Cat.15):     23.750  chiÕc 6/Ao    (Cat.26):   dµin÷     27.500  chiÕc 7/   QuÇn   ¸o   thÓ   thao  30.000  bé (Cat.73): 8/QuÇn       ¸o (Cat.78):   40,0 tÊn   9/QuÇn       ¸o (Cat.83): 20,0 tÊn   c/ Tiªu chuÈn  ëng: xuÊt      th   khÈu 1.000 USD  vµo thÞ  êng  tr kh«ng h¹n  ng¹ch n¨m    1999  îcth ®   ëng ¬ng  ¬ng  chiÕc    t ® 2  ¸o s¬mi  nam     ( Cat.8)hoÆc       c¸c chñng  i lo¹ (Cat.)    kh¸cquy  æi    ® theo tûlÖ ¬ng      t øng. C¸c chñng  i lo¹ (Cat.)th   ëng  îc giao    víin¨ng    ®   phï hîp    lùc s¶n xuÊt,xuÊt     khÈu cña doanh  nghiÖp,cã    xem     tiªn®èi víi   xÐt u        doanh  c¸c nghiÖp  s¶n  xuÊt  chuyªn ngµnh, xuÊt khÈu        gi¸cao, thÞ  êng      tr míi,kh¸ch hµng míi.   . Trêng    . hîp kh«ng cßn  chñng  i lo¹ hµng    ®¸p øng  nhu cÇu, doanh    nghiÖp  thÓ  cã  nhËn  h¹n  ng¹ch chñng  i lo¹ kh¸c theo    quy    tû lÖ  ®æi ¬ng  t øng  quy  ®∙  ®Þnh  trong HiÖp    ®Þnh  gi÷a ViÖtnam   EU,  thÓ  phô         vµ  cô  nh  lôcI®Ýnh  kÌm Th«ng   tnµy. d/Hå  xÐt th   s¬    ëng: C¸c doanh nghiÖp  nhu  cã  cÇu  thö¬ng  h¹n ng¹ch hµng dÖt may  xó©t  khÈu sang  tr thÞ  êng      EU göic«ng    v¨n (theo mÉu     ®Ýnh  kÌm) vÒ  Th¬ng      Bé  m¹i tr   ícngµy 15/6/2000.  §Ó   viÖc    xÐt thö¬ng      phïhîp nhu  cÇu s¶n xuÊt vµ    kinh doanh,c¸cDoanh        nghiÖp    ghichñng  i lo¹ hµng    (Cat.) nhu   cã  cÇu theo thø    tiªn(1,2,3. . .   tùu    .) VI/ ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h:  h 1/ C¸c    doanh  nghiÖp  îcth ®   ëng  ng¹ch  h¹n  nÕu  kh«ng  thùc hiÖn    ph¶icã    th«ng  hoµn    b¸o  tr¶b»ng    v¨n b¶n    ®Ó cÊp cho  doanh nghiÖp kh¸cvµ    cuèin¨m    cã      b¸o c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn.   2/Bé    Th¬ng    KÕ   m¹i,Bé  ho¹ch &    §Çu   Bé  tvµ  C«ng  nghiÖp    ®Ò nghÞ   c¸c Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc ChÝnh  phñ, Uû     ban  nh©n  d©n    c¸c TØnh, Thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng cña    c¸c®oµn  thÓ th«ng  néidung  b¸o    Th«ng  t nµy cho    c¸c doanh nghiÖp  thuéc quyÒn qu¶n    lýcña m×nh  biÕt vµ   
  4. 4 thùc hiÖn,®ång        thêiph¶n  cho    nh÷ng  ¸nh  LiªnBé  vÊn      ®Ò ph¸tsinh trong qu¸      tr×nh thùc hiÖn        ®Ó kÞp    thêi®iÒu  chØnh      phïhîp. Th«ng   tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  sau  ngµy  tõngµy  15  kÓ    ký.
  5. 5 M É u  0 1 Tªn  doanh  nghiÖp         (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  KD                cÊp  ký  sè:              ngµy M∙  doanhnghiÖp  sè  XNK     H¶i quan): (M∙ sè    §iÖn  tho¹i                           Fax:                              : §Þa  chØ  giao dÞch:   Sè  c«ng                          .  v¨n:                      .. .ngµy   th¸ng  n¨m  ,         2000 KÝnh    XuÊt nhËp  göi:Vô    khÈu­ Bé    Th¬ng  m¹i v Ò  vi Ö c thë n g  h¹n n g¹ch x u Êt k h È u  h µ n g   d Öt m a y  s a n g  thÞ tr n g  E U  n¨ m  2 0 00 lµ m  b » n g   ê v ¶i s ¶ n x u Êt trong n íc                                                                 C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  Th¬ng  Bé    Bé  m¹i­ KÕ ho¹ch&§Çu  ­ C«ng  t Bé  nghiÖp  viÖc  tiªnvµ  ëng    vÒ  u    th h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt  may sè.. . . C«ng  . . ...................    s¬  ty. . ....................göihå  xó©t khÈu  ..   hµng dÖt  may  sang thÞ  êng    tr EU n¨m  2000 lµm b»ng    v¶is¶n  xuÊt trong níctheo        danh  môc  sau,®Ò     nghÞ    xem     LiªnBé  xÐt cÊp    h¹n ng¹ch u      tiªntheo quy    ®Þnh. Sp lµm b»ng    v¶i H§  Ho¸  Ghi chó    Sè  Chñnglo¹  §.vÞ i H¹n s¶n xuÊt trong n­ H§      xuÊt mua    ®¬n  (ghirâ Cty      íc mua    v¶i TT hµng  tÝnh ng¹ch Sè ­   l TrÞ    khÈu  gi¸ sè v¶i   sè SX   v¶i) (cat.) îng (USD) sè C«ng    ty cam  ®oan  liÖu  sè  khai trªn lµ ®óng,        nÕu     sai doang nghiÖp  hoµn  toµn  chÞu  tr¸chnhiÖm.   Gi¸m  ®èc  C«ng  ty       ®ãng  (kýtªnvµ  dÊu)
  6. 6 m É u  0 2 Tªn  doanh  nghiÖp         (ghirâ tªntiÕng ViÖt®Çy  vµ  tªnviÕtt¾t)     ®ñ  c¶      GiÊy  chøng  nhËn  ®¨ng  KD                cÊp  ký  sè:              ngµy M∙  doanhnghiÖp  sè  XNK     H¶i quan): (M∙ sè    §iÖn  tho¹i                           Fax:                              : §Þa  chØ  giao dÞch:   Sè  c«ng                          .  v¨n:                      .. .ngµy   th¸ng  n¨m  ,         2000 KÝnh    XuÊt nhËp  göi:Vô    khÈu­ Bé    Th¬ng  m¹i v Ò  vi Ö c thë n g  h¹n n g¹ch h µ n g  d Öt m a y   d o  x u Êt k h È u  s a n g  thÞ tr n g  k h « n g  ¸p d ô n g  h¹n n g¹ch n¨ m  ê 1 99 9 C¨n  Th«ng   li   cø  t ªntÞch  Th¬ng  Bé    Bé  m¹i­ KÕ ho¹ch&§Çu  ­ C«ng  t Bé  nghiÖp  viÖc  tiªnvµ  ëng    vÒ  u    th h¹n ng¹ch xuÊtkhÈu      hµng  dÖt  may sè.. . . N¨m  1999, C«ng  . . ..®∙    ty. . ... xuÊt khÈu      sang thÞ  êng  tr kh«ng  dông  ¸p  h¹n ng¹ch víi       tæng  kim  ng¹ch:.. . ...USD,thÞ  êng  thÓ  sau:(vÝ    . . ..   tr cô  nh     dô) 1/NhËt:   2/§µiloan:                            3/.. . .   .. .. . . Theo quy ®Þnh, C«ng    îc th ty ®   ëng  . . ... .. . .... l  (sè îng).   chiÕc  s¬mi .  . ¸o    nam    (Cat.8)  C«ng    . . .................   ty .. . ................  .®Ò nghÞ Liªn Bé    xem  xÐt  ëng    th h¹n ng¹ch hµng    dÖt  may  xuÊtkhÈu    sang    EU n¨m  2000    c¸cchñng  i lo¹ hµng     (Cat.)   sau:(vÝ     dô) 1/T.Shir    t (Cat.4)   .  chiÕc   :.. .   . 2/QuÇn       ¸o (Cat.78): .    .tÊn .. . 3/.. .   . C«ng    ty cam  kÕt thùc hiÖn    ®óng    c¸c quy ®Þnh cña Th«ng    t Liªn tÞch    Bé  Th¬ng    KÕ   m¹i­Bé  ho¹ch&  §Çu ­ C«ng  tBé  nghiÖp  sè.. . .    Gi¸m ®èc  C«ng  ty (kýtªnvµ      ®ãng  dÊu)               
  7. 7 P h ô  lôc I B ¶ n g  tû lÖ q ui ® æ i  gi÷a C at.8 vµ c¸c C at. h¸c   k (kÌm  theo Th«ng     2000/TTLT/BTM­BKH§T­BCN      t        ngµy        th¸ng5    n¨m  2000) Stt Cat §¬n  vÞ Träng îng  l Sè ­l theo HiÖp  îng/1chiÕc S¬       ®Þnh   mi nam   (Gram) (Cat.8) 1 4 ChiÕc 154 1,41 2 5 ChiÕc 221 0,98 3 6 ChiÕc 568 0,38 4 7 ChiÕc 180 1,21 5 8 ChiÕc 217 1,00 6 15 ChiÕc 1.190 0,18 7 26 ChiÕc 323 0,67 8 29 Bé 730 0,29 9 73 Bé 600 0,36 10 78 Kg 1.000 0,217 11 83 Kg 1.000 0,217

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản