Thông Tư Liên tịch 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
70
lượt xem
2
download

Thông Tư Liên tịch 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông Tư Liên tịch số 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định pháp luật về thi hành án do Bộ Tư pháp - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư Liên tịch 12/2001/TTLT-BTP-VKSTC

  1. B TƯ PHÁP-VI N KI M SÁT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NHÂN DÂN T I CAO VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2001/TTLT-BTP-VKSNDTC Hà N i , ngày 26 tháng 2 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TƯ PHÁP - VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO S 12/2001/TTLT- BTP-VKSTC NGÀY 26 THÁNG 2 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N M T S QUY NNH PHÁP LU T V THI HÀNH ÁN DÂN S Đ áp d ng m t s quy đ nh pháp lu t v thi hành án dân s ; đáp ng yêu c u c a th c ti n công tác thi hành án dân s , B Tư pháp - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao th ng nh t hư ng d n m t s quy đ nh pháp lu t v thi hành án dân s như sau: I. CÁCH XÁC NNH "VI C" THI HÀNH ÁN: 1. th ng nh t cách l p h sơ, th ng kê thi hành án, nay quy nh m i quy t nh thi hành án ư c coi là m t "vi c" thi hành án. i v i b n án, quy t nh có hi u l c thi hành c a Toà án (sau ây g i chung là b n án, quy t nh), Th trư ng cơ quan thi hành án có th ra m t ho c nhi u quy t nh thi hành án, c th là: a. i v i nh ng b n án, quy t nh có nhi u kho n, trong ó có m t ho c nhi u kho n thu c di n ch ng và m t ho c nhi u kho n thu c di n thi hành theo ơn yêu c u, thì Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án chung cho t t c các kho n thu c di n ch ng thi hành án, còn i v i các kho n thi hành theo ơn yêu c u, thì tuỳ t ng trư ng h p, căn c vào s lư ng ơn yêu c u thi hành án, Th trư ng cơ quan thi hành án có th ra m t ho c nhi u quy t nh thi hành án. b. i v i b n án, quy t nh theo ó có nhi u ngư i có quy n, nghĩa v liên i, thì Th trư ng cơ quan thi hành án ra m t quy t nh thi hành án chung cho nh ng ngư i có quy n, nghĩa v liên i, 2. Nh ng trư ng h p sau ư c xác nh là vi c chưa có i u ki n thi hành án: a. Ngư i ph i thi hành án không có tài s n, thu nh p h p pháp thi hành án; b. Ngư i ph i thi hành có tài s n nhưng có giá tr nh không áng k thi hành án; c. Ngư i ph i thi hành án ch có tài s n ã b kê biên, phát m i nhưng không bán ư c, mà ngư i ư c thi hành án không ng ý nh n thi hành án và ngư i ph i thi hành án không còn tài s n có giá tr nào khác;
  2. d. Ngư i ph i thi hành án có tài s n nhưng tài s n thu c di n không ư c kê biên ho c chưa ư c x lý theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p tài s n thu c di n chưa ư c x lý (như: di s n th a k chưa chia, tài s n thu c s h u chung, tài s n ang có s tranh ch p v quy n s h u...) mà cơ quan thi hành án ã hư ng d n cho ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n l i liên quan kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t nhưng ương s chưa kh i ki n ho c chưa có quy t nh c a Toà án v vi c x lý tài s n ó. . Ngư i ph i thi hành nghĩa v tr t nhưng trên t có b t ng s n ư c xây d ng h p l trư c khi có b n án, quy t nh c a Toà án mà trong b n án, quy t nh ó không c p n vi c x lý b t ng s n, khi n cơ quan thi hành án không th th c hi n vi c giao t úng theo n i dung b n án, quy t nh c a Toà án. Trong trư ng h p này, cơ quan thi hành án ph i có văn b n ki n ngh Vi n Ki m sát nhân dân, Toà án nhân dân có thNm quy n th c hi n vi c kháng ngh kh c ph c nh ng thi u sót trong b n án, quy t nh c a Toà án. e. Ngư i ph i thi hành nghĩa v giao v t c nh mà v t ó ã b m t, hư h ng mà hai bên không tho thu n ư c v phương th c thanh toán, cơ quan thi hành án ã hư ng d n các ương s kh i ki n yêu c u Toà án gi i quy t vi c b i thư ng, nhưng chưa có quy t nh gi i quy t c a Toà án. g. B n án, quy t nh c a Toà án tuyên không rõ, có sai sót v s li u ho c có sai l m nên không th thi hành ư c, cơ quan thi hành án ã có văn b n ki n ngh Vi n Ki m sát nhân dân, Toà án nhân dân có thNm quy n gi i thích ho c th c hi n vi c kháng ngh kh c ph c nh ng thi u sót trong b n án, quy t nh c a Toà án nhưng chưa có k t qu . h. Vi c thi hành nghĩa v g n li n v i nhân thân, n u do i u ki n khách quan ( m au, i công nư c ngoài t 1 năm tr lên...) mà ngư i ph i thi hành án không th t mình th c hi n ư c các nghĩa v ó ho c chưa xác nh ư c a ch c a ngư i ph i thi hành án; i. Các trư ng h p khác do nguyên nhân khách quan mà cơ quan thi hành án không th thi hành ư c. xác nh b n án, quy t nh c a Toà án là chưa có i u ki n thi hành, trong th i h n 2 tháng, k t ngày ra quy t nh thi hành án, cơ quan thi hành án ph i tr c ti p xác minh i u ki n thi hành án c a ngư i ph i thi hành án. Vi c xác minh ph i l p văn b n, có xác nh n c a chính quy n a phương, cơ quan, t ch c nơi ngư i ph i thi hành án cư trú, công tác ho c có tài s n. Khi xác nh ư c m t vi c là chưa có i u ki n thi hành án, thì tuỳ t ng trư ng h p mà cơ quan thi hành án ra các quy t nh phù h p: hoãn, t m ình ch , tr l i ơn yêu c u thi hành án. Trư ng h p ch ng thi hành án thì cơ quan thi hành án ph i l p s theo dõi riêng và ít nh t m i quý có m t l n xác minh i u ki n thi hành án c a ương s . II. TH I HI U THI HÀNH ÁN DÂN S :
  3. Khi áp d ng quy nh v th i hi u thi hành án dân s , cơ quan thi hành án c n lưu ý m t s i m sau: 1. Th i hi u thi hành án dân s ư c tính t ngày b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t. Trư ng h p b n án, quy t nh có ph n b kháng cáo, kháng ngh mà vi c xét kháng cáo, kháng ngh c a Toà án không nh hư ng n các ph n khác, thì th i hi u thi hành i v i các ph n không b kháng cáo, kháng ngh v n ư c tính t ngày b n án, quy t nh ó có hi u l c pháp lu t. i v i b n án, quy t nh tuy chưa có hi u l c pháp lu t nhưng ư c thi hành ngay, thì cơ quan thi hành án có quy n ra quy t nh thi hành án, ngư i ư c thi hành án có quy n làm ơn yêu c u trong th i gian án chưa có hi u l c pháp lu t, nhưng th i hi u thi hành án v n tính t ngày b n án, quy t nh ó có hi u l c pháp lu t. 2. Trư ng h p b n án, quy t nh quy nh c th th i i m ngư i ph i thi hành án th c hi n nghĩa v , thì th i hi u thi hành án ư c tính t ngày nghĩa v n h n th c hi n. i v i b n án, quy t nh ư c thi hành theo nh kỳ, thì th i hi u thi hành án ư c tính cho t ng kỳ h n. 3. Th i hi u thi hành b n án, quy t nh có hi u l c pháp lu t trư c ngày 1.1.1990 (ngày Pháp l nh thi hành án dân s năm 1989 có hi u l c) ư c th c hi n như sau: - N u chưa ư c thi hành thì th i hi u thi hành án ư c tính t ngày 1/1/1990. - N u trư c 1/1/1990, b n án, quy t nh ã ư c ưa ra thi hành nhưng chưa ư c thi hành ho c ư c thi hành m t ph n, thì cơ quan thi hành án ph i ti p t c t ch c thi hành; - N u sau ngày 1/1/1990 ơn yêu c u thi hành án ã ư c tr l i do ngư i ph i thi hành án không có i u ki n thi hành án, thì th i hi u thi hành án ư c tính t ngày ngư i ph i thi hành án có i u ki n thi hành. III. THO THU N VÀ T NGUY N THI HÀNH ÁN: 1. Trong quá trình thi hành án, ch các cá nhân ho c t ch c kinh t tư nhân m i có quy n tho thu n v i nhau v n i dung vi c thi hành án, nhưng vi c tho thu n không ư c trái pháp lu t và o c xã h i. Trư ng h p các bên ương s tho thu n v vi c không yêu c u cơ quan thi hành án thi hành m t ph n ho c toàn b b n án, quy t nh c a Toà án, thì cơ quan thi hành án l p biên b n v n i dung tho thu n và ra quy t nh ình ch thi hành v ph n ó. 2. Trong quá trình thi hành án, các bên ư c tho thu n v i nhau v th i gian, a i m và phương th c thi hành án. Cơ quan thi hành án ph i l p biên b n ghi rõ n i dung tho thu n và cho các ương s t nguy n thi hành tho thu n ó. N u các ương s không t nguy n thi hành theo úng n i dung tho thu n thì cơ quan thi hành án thi hành theo úng n i dung b n án, quy t nh c a Toà án. IV. KÊ BIÊN, GIAO B O QU N, X LÝ TÀI S N THI HÀNH ÁN: 1. Kê biên tài s n:
  4. a. i v i nh ng tài s n ph i làm th t c sang tên, ăng ký quy n s h u, quy n s d ng, n u có căn c xác nh ngư i ph i thi hành án ã mua ho c ã ư c t ng cho h p pháp (có gi y mua bán h p pháp, xác nh n c a ch s h u...) nhưng chưa hoàn t t th t c sang tên, ăng ký quy n s h u, quy n s d ng các tài s n ó thì Ch p hành viên v n có quy n kê biên b o m thi hành án. i v i các trư ng h p sau khi có b n án, quy t nh c a Toà án, ngư i ph i thi hành án ã chuy n như ng các tài s n thu c quy n s h u c a mình, thì Ch p hành viên có quy n kê biên tài s n ó và có văn b n ngh cơ quan có thNm quy n hu b giao d ch ó. Ngư i ư c thi hành án, ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan có quy n yêu c u cơ quan có thNm quy n ho c kh i ki n yêu c u Toà án hu b giao d ch ó. b. Vi c kê biên nhà ch th c hi n khi các tài s n khác không thi hành án và s ti n ph i thi hành án tương i l n òi h i ph i kê biên nhà, tr trư ng h p ngư i ph i thi hành án ngh kê biên nhà m b o thi hành án. Vi c xác nh s ti n ph i thi hành án là tương i l n c n căn c vào m c sinh ho t c a t ng a phương, tương quan gi a s ti n ph i thi hành án và giá tr nhà t i th i i m kê biên. Trong m t s trư ng h p c bi t, ngư i ph i thi thi hành án có nhà t tuy chưa ư c c p gi y ch ng nh n v quy n s h u nhà, quy n s d ng t nhưng n u có căn c xét th y căn nhà do ngư i ph i thi hành án ã t o d ng, s d ng n nh, không có tranh ch p, không n m trong khu quy ho ch, di d i và thu c di n ư c xét c p quy n s d ng t, quy n s h u nhà, thì cơ quan thi hành án ư c kê biên m b o thi hành án. c. Vi c xác nh công c lao ng, dùng sinh ho t thông thư ng không ư c kê biên, c n căn c vào i u ki n lao ng t i thi u theo t ng ngành ngh ho c i u ki n sinh ho t t i thi u hàng ngày t i a phương nơi ngư i ph i thi hành án sinh s ng và các tài s n này có giá tr không l n. Công c lao ng thông thư ng c n thi t là nh ng công c lao ng t i thi u ph c v s n xu t có giá tr không l n như: cày, b a, cu c, x ng, xe p th , xích lô .... Các công v lao ng có giá tr như: xe máy, ô tô, tàu thuy n, máy cày, máy xay xát..., thì Ch p hành viên v n kê biên, phát m i thi hành án và trích l i m t kho n ti n ngư i ph i thi hành án có th thay th b ng m t công c lao ng khác. dùng sinh ho t thông thư ng c n thi t là v t d ng ph c v i u ki n sinh ho t t i thi u hàng ngày c a ngư i ph i thi hành án và gia ình như: n i xoong, bát ĩa, gư ng, t , bàn gh và các v t d ng thông thư ng khác. Nh ng dùng sinh ho t hay tư trang có giá tr như: ti vi, t l nh, máy i u hoà, máy gi t, máy vi tính, nh n vàng..., thì cơ quan thi hành án v n kê biên m b o thi hành án. d. Vi c kê biên tài s n ã ư c th ch p, c m c : i v i tài s n c a ngư i ph i thi hành án ã ư c th ch p, c m c h p pháp trong các giao d ch dân s , n u không có tài s n nào khác và tài s n ó có giá tr l n hơn toàn b nghĩa v ã ư c b o m theo h p ng th ch p, c m c , k c các chi phí liên quan n tài s n th ch p, c m c c ng v i chi phí cho vi c kê biên, bán u giá
  5. tài s n, thì ch p hành viên có th kê biên tài s n b o m thi hành án m c dù h p ng th ch p, c m c chưa n h n, nhưng trư c khi kê biên tài s n Ch p hành viên ph i thông báo cho ngư i nh n th ch p, c m c bi t. Trong các trư ng h p kê biên tài s n, khi có tranh ch p phát sinh liên quan n tài s n kê biên, thì cơ quan thi hành án ph i gi i thích cho nh ng ngư i có quy n và l i ích liên quan n tài s n v quy n kh i ki n ra Toà án trong th i h n theo quy nh chung. N u v vi c ư c Toà án th lý, thì vi c x lý tài s n, ã kê biên ch ư c th c hi n sau khi quy t nh gi i quy t tranh ch p c a Toà án có hi u l c pháp lu t. 2. Giao b o qu n tài s n kê biên. a. Sau khi kê biên tài s n, Ch p hành viên giao tài s n cho ngư i ph i thi hành án, thân nhân c a h ho c ngư i ang qu n lý, s d ng tài s n ó b o qu n. N u ngư i ph i thi hành án, thân nhân c a ngư i ph i thi hành án, ngư i ang qu n lý, s d ng tài s n t ch i b o qu n tài s n ho c xét th y ương s có kh năng tNu tán, hu ho i tài s n, thì Ch p hành viên có th giao cho cơ quan ch c năng ho c thuê b o qu n tài s n. i v i các trư ng h p giao, thuê b o qu n tài s n nêu trên ph i ư c l p biên b n xác nh rõ tình tr ng tài s n. b. i v i lo i tài s n theo quy nh ph i do các cơ quan ch c năng khác qu n lý, b o qu n, như: vàng, b c, kim khí quý, á quý, tác phNm văn hoá, ngh thu t..., thì sau khi kê biên, cơ quan thi hành án giao các lo i tài s n ó cho các cơ quan ch c năng b o qu n theo quy nh c a pháp lu t. 3. X lý tài s n kê biên: a. Sau khi kê biên, nh giá, n u ngư i ph i thi hành án, ngư i ư c thi hành án tho thu n ư c v i nhau v vi c nh n tài s n kê biên thi hành án, thì cơ quan thi hành án giao tài s n ã kê biên cho ngư i ư c thi hành án nh n tr vào nghĩa v thi hành án. b. i v i tài s n thu c di n tươi s ng, mau h ng như: rau qu , th c phNm tươi s ng..., sau khi kê biên, cơ quan thi hành án t ch c bán ngay v i s tham gia c a i di n Vi n Ki m sát cùng c p, U ban nhân dân xã, phư ng nơi bán tài s n và ph i l p biên b n v vi c bán tài s n. c. Trong trư ng h p tr nhà, giao nhà cho ngư i mua theo th t c u giá ho c ngư i ư c thi hành án nh n nhà thi hành án, thì cơ quan thi hành án yêu c u ngư i ph i thi hành án và gia ình t chuy n tài s n ra kh i nhà. N u ngư i ph i thi hành án và gia ình h không t nguy n, thì cơ quan thi hành án l p biên b n li t kê chi ti t các lo i tài s n, cho chuy n tài s n ra kh i nhà và yêu c u ngư i ph i thi hành án và gia ình h nh n l i tài s n. N u ngư i ph i thi hành án và gia ình t ch i nh n tài s n thì cơ quan thi hành án thuê b o qu n tài s n, thông báo và n nh th i h n thích h p (ĩt nh t là ba tháng) ngư i ph i thi hành án và gia ình h n nh n l i tài s n. Sau th i h n n nh, ngư i ph i thi hành án và gia ình h không n nh n l i tài s n, thì cơ quan thi hành án x lý các tài s n ó như sau:
  6. - i v i các lo i tài s n có giá tr , cơ quan thi hành án t ch c bán u giá và g i s ti n bán tài s n vào ngân hàng ng th i thông báo cho ngư i ph i thi hành án nh n ti n bán tài s n. Sau th i h n m t năm, k t ngày thông báo mà ngư i ph i thi hành án không n nh n s ti n bán tài s n, thì cơ quan thi hành án n p s ti n ó vào Kho b c nhà nư c sung công. - i v i các lo i tài s n ã b hư h ng, cơ quan thi hành án ti n hành tiêu hu theo quy nh c a pháp lu t. Riêng nh ng lo i gi y t , tài li u, các lo i ch ng ch , văn b ng ho c v t có giá tr v tinh th n, cơ quan thi hành án ti p t c thuê b o qu n. Chi phí bán, b o qu n tài s n trong các trư ng h p trên do ngư i ph i thi hành án ch u. d. Trư c khi bán u giá tài s n thu c s h u chung c a ngư i ph i thi hành án v i ngư i khác, các ng s h u ư c quy n ưu tiên mua l i tài s n trong th i h n 3 tháng i v i b t ng s n, m t tháng i v i ng s n theo giá H i ng nh giá tài s n ã nh. H t th i h n ưu tiên mà các ng s h u không mua thì tài s n ư c bán u giá theo th t c chung. . i v i tài s n ã ưa ra bán u giá ít nh t là hai l n nhưng không bán ư c, thì cơ quan thi hành án yêu c u ngư i ư c thi hành án nh n thi hành án. Vi c nh n tài s n ph i m b o nguyên t c: ngư i nh n tài s n ch ư c hư ng ph n giá tr tài s n tương ng v i ph n mà h ư c nh n theo th t ưu tiên, t l chi tr ti n thi hành án ư c quy nh t i Pháp l nh thi hành án dân s và i m g M c 3 ph n IV c a Thông tư này, n u như tài s n bán ư c. e. Trư ng h p cơ quan thi hành án u quy n bán u giá tài s n cho Trung tâm bán u giá tài s n, thì cơ quan thi hành án có trách nhi m thông báo cho ương s bi t và theo dõi vi c th c hi n h p ng c a Trung tâm bán u giá tài s n. g. Thanh toán ti n bán tài s n: - Tính n th i i m chi tr ti n thi hành án, s ti n thu ư c t vi c bán tài s n c a ngư i ph i thi hành án ư c chi tr cho t t c nh ng ngư i ư c thi hành án ã có ơn yêu c u thi hành án theo th t , t l quy nh trong Pháp l nh thi hành án dân s , m c dù th i i m làm ơn yêu c u thi hành án c a các ương s là khác nhau. - Trư ng h p nhi u ngư i ư c thi hành án nhưng ch có m t s ngư i có ơn yêu c u thi hành án trong khi ngư i ph i thi hành án ch có duy nh t m t tài s n có giá tr (nhà, t...), thì s ti n thu ư c t vi c bán tài s n, cơ quan thi hành án t m th i g i vào Ngân hàng kho n ti n tương ng v i t l nh ng ngư i ư c thi hành án khác chưa làm ơn yêu c u s ư c nh n, ng th i thông báo và n nh th i h n không quá 3 tháng cho nh ng ngư i ư c thi hành án khác v quy n làm ơn yêu c u thi hành án. H t th i h n thông báo mà cơ quan thi hành án không nh n ư c ơn yêu c u thi hành án c a nh ng ngư i khác, thì s ti n còn l i ư c thanh toán ti p cho nh ng ngư i ã có ơn yêu c u thi hành án trư c ây. - S ti n thu ư c t vi c bán tài s n th ch p, c m c h p pháp ho c tài s n ã ư c Toà án tuyên kê biên m b o thi hành án cho m t nghĩa v c th , thì ư c ưu tiên thanh toán cho nghĩa v ó.
  7. - N u ngư i ph i thi hành án không có tài s n có giá tr nào khác ngoài nhà và ó là nơi duy nh t c a ngư i ph i thi hành án và gia ình, thì khi kê biên, bán u giá, tuỳ vào i u ki n c th c a ương s , sau khi th ng nh t v i Vi n Ki m sát cùng c p, cơ quan thi hành án có th trích l i m t kho n ti n t o i u ki n v ch cho ngư i ph i thi hành án và gia ình h . - Trư ng h p ch có v ho c ch ng là ngư i ph i thi hành án, n u v ho c ch ng không kh i ki n yêu c u Toà án phân chia kh i tài s n chung, thì khi bán tài s n, cơ quan thi hành án thanh toán l i cho v ho c ch ng s ti n thu ư c t vi c bán tài s n theo quy nh c a Lu t hôn nhân và gia ình (chưa tr i chi phí v kê biên, bán u giá). V. THI HÀNH NGHĨA V LIÊN I VÀ NGHĨA V C A NGƯ I PH I THI HÀNH ÁN Ã CH T: 1. Trư ng h p b n án, quy t nh c a Toà án mà theo ó nghĩa v liên i không xác nh rõ ph n nghĩa v c a t ng ngư i, thì cơ quan thi hành án yêu c u m t ho c m t s ngư i có i u ki n thi hành án th c hi n toàn b nghĩa v liên i. 2. Trư ng h p b n án, quy t nh c a Toà án mà theo ó nghĩa v liên i xác nh rõ ph n c a t ng ngư i và h u có i u ki n thi hành án, thì cơ quan thi hành án yêu c u m i ngư i th c hi n ph n nghĩa v c a mình. N u m t trong nh ng ngư i có nghĩa v liên i không có i u ki n thi hành án, thì cơ quan thi hành án yêu c u nh ng ngư i có i u ki n thi hành án th c hi n thay ph n nghĩa v c a ngư i ó. 3. Ngư i ã th c hi n thay ph n nghĩa v thi hành án c a ngư i khác có quy n yêu c u ngư i có nghĩa v liên i khác thanh toán l i ph n nghĩa v mà ngư i ó ã th c hi n thay cho h theo quy nh t i i u 304 c a B lu t dân s . 4. Vi c thi hành nghĩa v tài s n c a ngư i ph i thi hành án ã ch t ư c áp d ng theo quy nh t i i u 640 c a B lu t dân s . VI. KI M SÁT VI C TUÂN THEO PHÁP LU T, QUAN H PH I H P TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN: 1. Vi n ki m sát th c hi n ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c bán u giá tài s n thi hành án theo quy nh c a i u 19, i u 20, i u 21 Lu t T ch c vi n ki m sát nhân dân và quy nh c a Pháp l nh thi hành án dân s . Ch m nh t 7 ngày sau khi ký h p ng v i Trung tâm d ch v bán u giá tài s n thi hành án, cơ quan thi hành án ph i thông báo cho Vi n ki m sát cùng c p bi t th c hi n ki m sát theo ch c năng. 2. Ph i h p trong công tác thi hành án: a. Hàng năm, Lãnh o Vi n Ki m sát nhân dân t i cao và Lãnh o B Tư pháp t ch c h p ít nh t là 1 l n vào cu i tháng 9, u tháng 10 rút kinh nghi m, bàn bi n pháp kh c ph c thi u sót, th ng nh t ch o và bi n pháp th c hi n công tác thi hành án.
  8. b. Giao cho V Ki m sát thi hành án và C c qu n lý thi hành án dân s ph i h p ki m sát, ki m tra công tác thi hành án dân s a phương m i năm ít nh t m t l n. c. Giao cho V Ki m sát thi hành án và C c qu n lý thi hành án dân s th ng nh t m u th ng kê và s li u báo cáo k t qu n thi hành án dân s vào tháng 3 và tháng 10 hàng năm hai ngành báo cáo trư c Qu c h i. d. Lãnh o Vi n Ki m sát nhân dân, th trư ng cơ quan thi hành án t i các a phương ph i thư ng xuyên ph i h p th c hi n t t công tác thi hành án và ki m sát thi hành án. e. Trư ng h p Vi n Ki m sát nhân dân rút h sơ thi hành án th c hi n ch c năng ki m sát ph i th c hi n b ng văn b n. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n ư c h sơ, Vi n Ki m sát nhân dân ph i thông báo k t qu ki m sát i v i v vi c và tr l i h sơ cơ quan thi hành án có cơ s ti p t c vi c thi hành án. Trư ng h p v vi c có tính ch t ph c t p, c n ph i có s trao i th ng nh t ý ki n gi a các ngành h u quan, thì th i h n nói trên cũng không vư t quá 60 ngày. VII. T CH C TH C HI N: 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 2. Quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n k p th i báo cáo v B Tư pháp, Vi n Ki m sát nhân dân t i cao có bi n pháp gi i quy t. Nguy n Văn S n Tr n Thu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản