Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
110
lượt xem
14
download

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN về hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN

 1. B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B Y T - T NG LIÊN ĐOÀN LAO Đ NG VI T Đ c L p - T Do - H nh Phúc NAM S : 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN Hà N i, ngày 08 tháng 03 năm 2005 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N VI C KHAI BÁO, ĐI U TRA, L P BIÊN B N, TH NG KÊ VÀ BÁO CÁO Đ NH KỲ TAI N N LAO Đ NG. Thi hành Ngh đ nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy đ nh chi ti t m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v an toàn lao đ ng, v sinh lao đ ng và Ngh đ nh s 110/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 c a Chính ph v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph , liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam hư ng d n vi c khai báo, đi u tra, l p biên b n, thông kê và báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c, cá nhân có s d ng lao đ ng bao g m: 1.1. Công ty thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p Nhà nư c; 1.2. Công ty thành l p, ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p; 1.3. Doanh nghi p thành l p, ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; 1.4. Doanh nghi p c a t ch c chính tr , t ch c chính tr xã h i; 1.5. H s n xu t, kinh doanh cá th , t h p tác; 1.6. H p tác xã thành l p, ho t đ ng theo Lu t H p tác xã; 1.7. Các cơ quan hành chính, s nghi p, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c chính tr - xã h i ngh nghi p, t ch c xã h i khác; k c các t ch c, đơn v đư c phép ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v thu c cơ quan hành chính, s nghi p, Đ ng, đoàn th , các h i qu n chúng t trang tr i v tài chính; 1.8. Cơ s bán công, tư nhân thu c các ngành văn hóa, y t , giáo d c, đào t o, khoa h c, th d c th thao và các ngành s nghi p khác; 1.9. Tr m y t xã, phư ng, th tr n; 1.10. Cơ quan, t ch c, cá nhân nư c ngoài ho c t ch c qu c t đóng trên lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam tr trư ng h p đi u ư c qu c t mà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa vi t Nam ký k t ho c tham gia có quy đ nh khác; Các đ i tư ng nêu trên sau đây g i t t là cơ s . 2. Tai n n lao đ ng và phân lo i tai n n lao đ ng 2.1. Tai n n lao đ ng a) Tai n n lao đ ng là tai n n x y ra do tác đ ng b i các y u t nguy hi m, đ c h i trong lao đ ng gây t n thương cho b t kỳ b ph n, ch c năng nào c a cơ th Ngư i lao đ ng ho c gây t vong trong quá trình lao đ ng g n li n v i vi c th c hi n công vi c, nhi m v lao đ ng k c trong th i gian khác theo quy đ nh c a B lu t Lao đ ng như: ngh gi i lao, ăn gi a ca, ăn b i dư ng hi n v t, v sinh kinh nguy t, t m r a, cho con bú, đi v sinh, th i gian chu n b , k t thúc công vi c t i nơi làm vi c. b) Nh ng trư ng h p sau đư c coi là tai n n lao đ ng: Tai n n x y ra đ i v i Ngư i lao đ ng khi đi t nơi đ n nơi làm vi c t nơi làm vi c v nơi vào th i gian và t i đ a đi m h p lý (trên tuy n đư ng đi và v thư ng xuyên hàng ngày) ho c tai n n do nh ng nguyên nhân khách quan như thiên tai, h a ho n và các trư ng h p r i ro khác g n li n v i vi c th c hi n các công vi c, nhi m v lao đ ng. 2.2. Phân lo i tai n n lao đ ng a) Tai n n lao đ ng ch t Ngư i: Ngư i b tai n n ch t ngay t i nơi x y ra tai n n; ch t trên đư ng đi c p c u; ch t trong th i gian c p c u; ch t trong th i gian đang đi u tr ; ch t do tái phát c a chính v t thương do tai n n lao đ ng gây ra trong th i gian đư c quy đ nh t i ti t i đi m 3.1 M c II c a Thông tư này. b) Tai n n lao đ ng n ng: Ngư i b tai n n b ít nh t m t trong nh ng ch n thương đư c quy đ nh t i Ph l c ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. c) Tai n n lao đ ng nh : Ngư i b tai n n không thu c 2 lo i tai n n lao đ ng nói trên. II. NH NG QUY Đ NH C TH 1. Khai báo tai n n lao đ ng 1.1. T t c các v tai n n lao đ ng x y ra, Ngư i b tai n n lao đ ng ho c Ngư i cùng làm vi c (ngư i lao đ ng, ngư i qu n lý), ngư i bi t s vi c ph i báo ngay cho Ngư i s d ng lao đ ng c a cơ s bi t đ k p th i khai báo theo quy đ nh c a Thông tư này. 1.2. Khi x y ra tai n n lao đ ng ch t ngư i, tai n n lao đ ng n ng thì cơ s đ x y ra tai n n lao đ ng (tr các cơ s có các lĩnh v c nêu đi m 1.3 dư i đây) ph i khai báo b ng cách nhanh nh t (đi n tho i, fax, công đi n...) v i Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, cơ quan Công an c p huy n nơi x y ra tai n n lao đ ng và cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p (n u có). Tai n n lao đ ng x y ra đ a phương nào thì khai báo t i đ a phương đó. Trư ng h p Ngư i b tai n n lao đ ng ch t trong th i gian đi u tr ho c ch t do tái phát c a chính v t thương do tai n n lao đ ng (theo k t lu n c a biên b n khám nghi m t thi) thì cơ s ph i khai báo v i Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i ngay sau khi Ngư i b tai n n lao đ ng ch t đ gi i quy t ch đ theo quy đ nh c a pháp lu t. 1.3. Tai n n lao đ ng x y ra trong các lĩnh v c: Phóng x , thăm dò, khai thác d u khí; trên các phương ti n v n t i đư ng s t, đư ng th y, đư ng b , đư ng hàng không; các doanh nghi p thu c l c lư ng vũ trang thì cơ s ph i khai báo v i cơ quan qu n lý lĩnh v c đó. 1.4. N i dung khai báo theo M u s 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Đi u tra và l p biên b n đi u tra tai n n lao đ ng . 2.1. Thành ph n đoàn đi u tra a) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p cơ s , bao g m: - Ngư i s d ng lao đ ng (ch cơ s ) ho c ngư i đư c y quy n làm trư ng đoàn; - Đ i di n Ban ch p hành công đoàn cơ s ho c Ban ch p hành công đoàn lâm th i ho c là ngư i đư c t p th Ngư i lao đ ng ch n c làm thành viên khi cơ s chưa có đ đi u ki n thành l p công đoàn; - Ngư i làm công tác an toàn, v sinh lao đ ng c a cơ s làm thành viên. b) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh do Giám đ c S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i quy t đ nh thành l p theo đ ngh c a Chánh Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương (theo M u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này), bao g m: - Đ i di n Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương làm trư ng đoàn; - Đ i di n Liên đoàn Lao đ ng t nh làm thành viên; trư ng h p Ngư i b tai n n lao đ ng làm thuê trong nông nghi p thì m i thêm đ i di n H i Nông dân t nh làm thành viên; - Đ i di n S Y t làm thành viên. c) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p Trung ương do B trư ng B Lao đ ng- Thương binh và Xã h i quy t đ nh thành l p theo đ ngh c a Chánh Thanh tra B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (theo M u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này), bao g m: - Đ i di n Thanh tra B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i làm trư ng đoàn; Đ i di n T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam làm thành viên; trư ng h p Ngư i b tai n n lao đ ng làm thuê trong nông nghi p thì m i thêm đ i di n H i Nông dân Vi t Nam làm thành viên; - Đ i di n B Y t làm thành viên. 2.2. Th m quy n đi u tra a) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p cơ s có trách nhi m đi u tra, l p biên b n đ i v i các v tai n n lao đ ng nh , tai n n lao đ ng n ng x y ra t i nơi làm vi c thu c quy n qu n lý c a cơ s (tr các trư ng h p quy đ nh ti t b, c dư i đây) b) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh có trách nhi m đi u tra, l p biên b n đ i v i các v tai n n lao đ ng ch t ngư i x y ra trên đ a bàn đ a phương (tr các trư ng h p quy đ nh ti t c, e và g dư i đây); riêng tai n n lao đ ng n ng ch đi u tra khi ngư i ra quy t đ nh thành l p đoàn đi u tra xét th y c n thi t; đi u tra l i theo quy đ nh t i đi m 2.7 kho n 2 M c II c a Thông tư này các v tai n n lao đ ng đã đư c đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p cơ s đi u tra. c) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p Trung ương có trách nhi m đi u tra, l p biên b n đ i v i các v tai n n lao đ ng ch t Ngư i khi Ngư i ra quy t đ nh thành l p đoàn đi u tra xét th y c n thi t; trong quá trình đi u tra c n ph i h p v i các cơ quan thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh; đi u tra l i theo quy đ nh t i đi m 2.7 kho n 2 M c II c a Thông tư này các v tai n n lao đ ng đã đư c đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh đi u tra.
 3. d) Trư ng h p cơ quan Y t , t ch c Công đoàn, H i Nông dân không c đư c Ngư i tham gia đoàn đi u tra thì đoàn đi u tra v n ti n hành đi u tra đ đ m b o vi c đi u tra đư c k p th i. e) Các v tai n n giao thông đư c coi là tai n n lao đ ng do cơ quan Công an nơi x y ra tai n n đi u tra, l p biên b n, tr các trư ng h p x y ra trên các tuy n đư ng thu c n i b cơ s . g) Tai n n lao đ ng x y ra trong các lĩnh v c nêu t i đi m 1.3 kho n 1 M c II c a Thông tư này do các cơ quan qu n lý lĩnh v c đó ra quy t đ nh thành l p đoàn đi u tra và th c hi n vi c đi u tra, l p biên b n theo quy đ nh t i Thông tư này. h) Ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng do cơ s khác gây ra thì cơ s đ x y ra tai n n lao đ ng ph i th c hi n vi c đi u tra, l p biên b n theo quy đ nh c a Thông tư này và trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày đi u tra, l p biên b n xong, ph i sao g i h sơ v tai n n lao đ ng cho cơ s qu n lý ngư i b tai n n lao đ ng đ ph i h p gi i quy t h u qu c a v tai n n lao đ ng và th c hi n th ng kê, Lưu gi , báo cáo đ nh kỳ theo quy đ nh t i kho n 4 M c II c a Thông tư này. 2.3. Trách nhi m c a các thành viên đoàn đi u tra a) Trư ng đoàn đi u tra tai n n lao đ ng ch u trách nhi m: - Các ho t đ ng c a đoàn đi u tra, phân công nhi m v cho các thành viên trong đoàn đi u tra; - T ch c th o lu n trong đoàn đ đi đ n th ng nh t khi các thành viên trong đoàn đi u tra còn có nh ng v n đ chưa th ng nh t. N u không đ t đư c s th ng nh t thì Trư ng đoàn quy t đ nh và ch u trách nhi m v quy t đ nh c a mình; - Công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng. b) Các thành viên có trách nhi m: - Th c hi n các nhi m v do Trư ng đoàn phân công; - Đóng góp vào ho t đ ng chung c a đoàn đi u tra, có quy n b o Lưu ý ki n và báo cáo lãnh đ o cơ quan tr c ti p qu n lý mình. c) Không đư c ti t l các thông tin, tài li u trong quá trình đi u tra khi chưa công b biên b n đi u tra. 2.4. Th i h n đi u tra và l p biên b n a) T t c các v tai n n lao đ ng đ u ph i đư c đi u tra và l p biên b n k t khi x y ra theo th i h n sau: - Không quá 24 gi đ i v i v tai n n lao đ ng nh ; - Không quá 48 gi đ i v i v tai n n lao đ ng n ng; - Không quá 10 ngày làm vi c đ i v i v tai n n lao đ ng n ng làm b thương t 02 ngư i tr lên; - Không quá 20 ngày làm vi c đ i v i v tai n n lao đ ng ch t ngư i; - Không quá 40 ngày làm vi c đ i v i v tai n n lao đ ng c n ph i giám đ nh k thu t. b) Đ i v i v tai n n lao đ ng ch t ngư i, tai n n lao đ ng n ng c n gia h n đi u tra, thì trư c khi h t h n đi u tra 05 ngày làm vi c, Trư ng đoàn đi u tra tai n n lao đ ng ph i báo cáo và xin phép ngư i ra quy t đ nh thành l p đoàn đi u tra. Th i h n gia h n đi u tra không vư t quá th i h n quy đ nh t i ti t a đi m 2.4 này. 2.5. Trình t đi u tra và l p biên b n a) Khi nh n đư c tin báo có tai n n lao đ ng thì Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương thông báo ngay cho các cơ quan thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh đ c Ngư i tham gia đoàn đi u tra tai n n lao đ ng. b) Đoàn đi u tra kh n trương đ n nơi x y ra tai n n lao đ ng, ti n hành đi u tra, l p biên b n theo trình t sau: - Xem xét hi n trư ng; - Thu th p v t ch ng, tài li u có liên quan đ n v tai n n lao đ ng; - L y l i khai c a n n nhân, nhân ch ng và nh ng ngư i có liên quan theo M u s 04 ban hành kèm theo Thông tư này; - Trưng c u giám đ nh k thu t (khi c n thi t); - Trên cơ s các l i khai, ch ng c đã thu th p đư c, ti n hành x lý, phân tích đ xác đ nh các v n đ cơ b n sau: + Di n bi n c a v tai n n lao đ ng; + Nguyên nhân gây ra tai n n lao đ ng; + M c đ vi ph m, l i, trách nhi m c a ngư i có l i và đ ngh hình th c x lý; + Các bi n pháp kh c ph c và phòng ng a tai n n lao đ ng tái di n.
 4. - L p biên b n đi u tra theo M u s 05 (đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p cơ s ) và M u s 06 (đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh ho c c p Trung ương) kèm theo Thông tư này. c) Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh ch trì và ph i h p v i cơ quan Công an c p huy n ti n hành đi u tra t i ch đ l p biên b n khám nghi m hi n trư ng, khám nghi m t thi, khám nghi m thương tích, thu th p v t ch ng đ i v i các v tai n n lao đ ng ch t ngư i, tai n n lao đ ng n ng. d) Trong quá trình đi u tra n u xét th y v tai n n lao đ ng có d u hi u t i ph m thì đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh ho c c p Trung ương ki n ngh cơ quan Công an c p huy n ho c c p t nh xem xét, kh i t v án hình s v gây tai n n lao đ ng nghiêm tr ng. Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng có trách nhi m cung c p theo yêu c u c a cơ quan Công an nh ng tài li u có liên quan đ n v tai n n lao đ ng đ đi u tra và x lý. e) Công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng - Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p cơ s t ch c công b biên b n đi u tra ngay sau khi hoàn thành đi u tra đ i v i các v tai n n lao đ ng thu c th m quy n đi u tra cho Ngư i b n n và nh ng Ngư i liên quan đ n v tai n n lao đ ng. - Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh, c p Trung ương t ch c cu c h p ngay sau khi hoàn thành đi u tra đ công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng ch t ngư i, tai n n lao đ ng n ng t i cơ s đ x y ra tai n n lao đ ng, thành ph n cu c h p bao g m: + Trư ng đoàn đi u tra, ch trì cu c h p; + Các thành viên đoàn đi u tra; + Ngư i s d ng lao đ ng ho c ngư i đư c y quy n b ng văn b n + Đ i di n Ban ch p hành công đoàn cơ s ho c Ban ch p hành công đoàn lâm th i ho c là Ngư i đư c t p th ngư i lao đ ng ch n c khi cơ s chưa có đ đi u ki n thành l p công đoàn; + Ngư i b n n, đ i di n thân nhân ngư i ch t, ngư i làm ch ng và ngư i có trách nhi m, quy n l i liên quan đ n v tai n n lao đ ng; + Đ i di n cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a cơ s (n u có). - N u ngư i s d ng lao đ ng có ý ki n chưa nh t trí v i n i dung biên b n đi u tra tai n n lao đ ng thì ngư i s d ng lao đ ng đư c ghi ý ki n c a mình vào biên b n đi u tra, nhưng v n ph i ký tên và đóng d u (n u có) vào biên b n đi u tra và th c hi n các ki n ngh c a đoàn đi u tra tai n n lao đ ng. - L p biên b n cu c h p theo M u s 07 ban hành kèm theo Thông tư này. Biên b n cu c h p ph i có ch ký c a nh ng ngư i đã tham d . - Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh ph i g i biên b n đi u tra tai n n lao đ ng và biên b n cu c h p công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng t i các cơ quan thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh, B Lao đ ng - Th- ương binh và Xã h i, cơ quan B o hi m xã h i đ a phương, cơ s có tai n n lao đ ng và các n n nh n ho c thân nhân ngư i ch t, trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày công b biên b n đi u tra. 2.6. H sơ v tai n n lao đ ng a) H sơ v tai n n lao đ ng bao g m: - Biên b n khám nghi m hi n trư ng; - Sơ đ hi n trư ng; - nh hi n trư ng, nh n n nhân (n u có); - Biên b n khám nghi m t thi ho c khám nghi m thương tích; . - Biên b n giám đ nh k thu t (n u có); - Biên b n l y l i khai c a n n nhân, ngư i làm ch ng và nh ng ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan đ n v tai n n lao đ ng; - Biên b n đi u tra tai n n lao đ ng; - Biên b n cu c h p công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng; - Nh ng tài li u khác có liên quan đ n v tai n n lao đ ng. b) Trong m t v tai n n lao đ ng, m i ngư i b tai n n lao đ ng có m t h sơ riêng c) Th i gian lưu gi h sơ tai n n lao đ ng t i cơ s x y ra tai n n lao đ ng và các cơ quan thành viên đoàn đi u tra đư c quy đinh t i ti t i đi m 3.1 kho n 3 M c II c a Thông tư này. 2.7. Đi u tra l i tai n n lao đ ng
 5. a) Trong th i gian quy đ nh t i ti t i đi m 3.1 kho n 3 M c II c a Thông tư này n u có khi u n i ho c, t cáo, thì sau 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c đơn khi u n i, t cáo, cơ quan có th m quy n ph i ti n hành xem xét, đi u tra l i và thông báo b ng văn b n k t qu đi u tra l i cho ngư i khi u n i ho c t cáo bi t; trư ng h p không ti n hành đi u tra l i thì ph i nêu rõ lý do. b) Cơ s đ x y ra tai n n lao đ ng, đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh có trách nhi m cung c p đ y đ h sơ v tai n n lao đ ng và v t ch ng cho đoàn đi u tra l i. c) Biên b n đi u tra tai n n lao đ ng trư c s h t hi u l c pháp lý khi biên b n đi u tra l i đư c công b . d) Th i h n đi u tra l i không quá 20 ngày làm vi c, k t ngày công b quy t đ nh đi u tra l i. 3. Trách nhi m c a cơ s x y ra tai n n lao đ ng. 3.1. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao đ ng: a) K p th i sơ c u, c p c u ngư i b n n; b) Khai báo tai n n lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 1 M c II c a Thông tư này. c) Gi nguyên hi n trư ng nh ng v tai n n lao đ ng ch t Ngư i, tai n n lao đ ng n ng; Trư ng h p ph i c p c u ngư i b n n, ngăn ch n nh ng r i ro, thi t h i có th x y ra cho ngư i lao đ ng mà làm xáo tr n hi n trư ng thì cơ s ph i v sơ đ hi n trư ng, l p biên b n khám nghi m hi n trư ng theo quy đ nh hi n hành, ch p nh, quay phim hi n trư ng (n u có th ); Ch đư c xóa b hi n trư ng và mai táng t thi (n u có) sau khi đã hoàn thành bư c đi u tra t i ch và đư c s nh t trí b ng văn b n c a đoàn đi u tra tai n n lao đ ng; d) Cung c p ngay v t ch ng, tài li u. Có liên quan đ n v tai n n lao đ ng theo yêu c u c a đoàn đi u tra tai n n lao đ ng và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng v t ch ng, tài li u đó; e) T o đi u ki n cho ngư i làm ch ng và nh ng ngư i có liên quan đ n v tai n n lao đ ng cung c p tình hình cho đoàn đi u tra tai n n lao đ ng khi đư c yêu c u; f) T ch c đi u tra, l p biên b n các v tai n n lao đ ng theo quy t đ nh t i kho n 2 M c II c a Thông tư này; g) G i biên b n đi u tra tai n n lao đ ng do cơ s l p cho nh ng ngư i b tai n n lao đ ng, cơ quan B o hi m xã h i và các cơ quan thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng; h) Thông báo đ y đ v v tai n n lao đ ng t i ngư i lao đ ng thu c cơ s c a mình nh m ngăn ch n nh ng tai n n lao đ ng tương t ho c tái di n x y ra; i) Lưu gi h sơ các v tai n n lao đ ng ch t ngư i trong th i gian 15 năm và Lưu gi h sơ các v tai n n lao đ ng khác cho đ n khi ngư i b tai n n lao đ ng ngh hưu; k) Tr các kho n chi phí cho vi c đi u tra tai n n lao đ ng k c vi c đi u tra l i tai n n lao đ ng, bao g m: - D ng l i hi n trư ng; - Ch p, in, phóng nh hi n trư ng và n n nhân; - In n các tài li u liên quan đ n v tai n n lao đ ng; - Giám đ nh k thu t (n u có); - Khám nghi m t thi; - T ch c cu c h p công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng. Các kho n chi phí này đư c h ch toán vào giá thành s n ph m ho c phí lưu thông c a cơ s . Đ i v i các cơ quan hành chính, s nghi p đư c tính vào kinh phí thư ng xuyên c a cơ quan. Đ i v i h gia đình và cá nhân thì có trách nhi m tr các kho n chi phí nêu trên; l) Th c hi n các bi n pháp kh c ph c và gi i quy t h u qu do tai n n lao đ ng gây ra; t ch c rút kinh nghi m; th c hi n và báo cáo vi c th c hi n các ki n ngh ghi trong biên b n đi u tra tai n n lao đ ng; x lý theo th m quy n nh ng ngư i có l i đ x y ra tai n n lao đ ng. 3.2. trách nhi m c a ngư i b n n, ngư i làm ch ng và nh ng ngư i có quy n l i nghĩa v liên quan đ n v tai n n lao đ ng Ngư i b tai n n, ngư i làm ch ng và nh ng ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan đ n v tai n n lao đ ng có trách nhi m khai trung th c, đ y đ t t c nh ng tình ti t mà mình bi t v nhũng v n đ liên quan đ n v tai n n lao đ ng theo yêu c u c a đoàn đi u tra tai n n lao đ ng và ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng đi u đã khai báo ho c che d u.
 6. 4. Th ng kê và báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng 4.1. Trong th i h n 5 ngày làm vi c, k t ngày công b biên b n đi u tra tai n n lao đ ng, cơ s ph i th ng kê t t c nh ng v tai n n lao đ ng làm ngư i lao đ ng thu c quy n qu n lý ph i ngh vi c t m t ngày tr lên vào S th ng kê tai n n lao đ ng theo M u s 08 ban hành kèm theo Thông tư này; Ngư i lao đ ng b tai n n lao đ ng nhi u l n trong th i đi m th ng kê, thì ph i đư c th ng kê riêng t ng trư ng h p. 4.2. Cơ s có tr s chính đóng trên đ a bàn c a đ a phương nào thì ngư i s d ng lao đ ng ph i báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng v i S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ a phương đó và các cơ quan khác thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p t nh. 4.3. Cơ quan Công an sao g i h sơ v tai n n giao thông đư c coi là tai n n lao đ ng cho cơ s có ngư i b tai n n đ th c hi n vi c th ng kê báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng. Khi có đ ngh c a cơ s ho c c a Ngư i b tai n n, thân nhân Ngư i b tai n n thì vi c sao g i h sơ đư c th c hi n trong th i h n 20 ngày làm vi c. 4.4. Đ i v i tai n n lao đ ng x y ra trong các lĩnh v c nêu t i đi m 1.3 kho n 1 M c II c a Thông tư này, cơ s ph i th ng kê, báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng theo quy đ nh t i kho n 4 M c II c a Thông tư này. 4.5. Cơ s ph i t ng h p và báo cáo đ nh kỳ 6 tháng và m t năm tình hình tai n n lao đ ng theo M u s 09 ban hành kèm theo Thông tư này, g i v S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các cơ quan khác thu c thành ph n đoàn đi u tra tai n n Lao đ ng c p t nh trư c ngày 05 tháng 7 đ i v i báo cáo 6 tháng đ u năm và trư c ngày 10 tháng 01 năm sau đ i v i báo cáo c năm. N u không có tai n n lao đ ng thì cơ s ghi rõ là "không tai n n lao đ ng”. 4.6. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t ng h p và báo cáo tình hình tai n n lao đ ng c a 6 tháng và c năm theo M u s 10 ban hành kèm theo Thông tư này, g i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i (C c An toàn lao đ ng và Thanh tra B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) và C c Th ng kê các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trư c ngày 15 tháng 7 đ i v i báo cáo 6 tháng đ u năm và trư c ngày 20 tháng 01 năm sau đ i v i báo cáo c năm. III. T CH C TH C HI N 1. Các cơ s ph i th c hi n nghiêm túc nh ng quy đ nh t i Thông tư này, đ ng th i tăng cư ng các bi n pháp c i thi n đi u ki n lao đ ng, bi n pháp phòng ng a tai n n lao đ ng; rà soát l i các n i quy quy trình an toàn v sinh Lao đ ng c a cơ s ; tuyên truy n, giáo d c nâng cao nh n th c c a ngư i s d ng lao đ ng và ngư i lao đ ng đ h n ch t i đa tai n n lao đ ng. 2. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, S Y t , Liên đoàn Lao đ ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ph bi n, hư ng d n, th c hi n Thông tư này đ n t t c các cơ s đóng đ a phương. 3. Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o, ki m tra, đôn đ c các cơ s thu c quy n qu n lý th c hi n các quy đ nh t i Thông tư này. 4. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ nh kỳ 6 tháng, m t năm thông báo tình hình tai n n lao đ ng trong ph m vi c nư c. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. 2. Bãi b các Thông tư s 23/LĐTBXH-TT ngày18 tháng 11 năm 1996 c a B Lao đ ng Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch đ th ng kê, báo cáo đ nh kỳ v tai n n lao đ ng và Thông tư liên t ch s 03/1998/TTLT-BLĐTBXH- BYT-TLĐLĐVN ngày 26 tháng 3 năn 1998 c a Liên t ch B Lao đ ng - thương binh và xã h i, B Y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam hư ng d n v khai báo và đi u tra tai n n lao đ ng. 3. Trong quá trình th c hi n nêu có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG B LAO Đ NG B TRƯ NG B YT TM. ĐOÀN CH T CHT NG LIÊN THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I ĐOÀN LAO Đ NG VI T NAM CH T CH Nguy n Th H ng Tr n Th Trung Chi n Cù Th H u PH L C DANH M C CÁC CH N THƯƠNG Đ XÁC Đ NH LO I TAI N N LAO Đ NG N NG
 7. (Ban hành kèm theo Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005). MÃ S TÊN CH N THƯƠNG 01 Đ u, m t, c 011. Các ch n thương s não h ho c kín; 012. D p não; 013. Máu t trong s ; 014. V s 015. B l t da đ u; 016. T n thương đ ng t m t; 017. V và d p các xương cu n c a s ; 018. V các xương hàm m t; 019. T n thương ph n m m r ng m t; 0110. B thương vào c , tác h i đ n thanh qu n và th c qu n. 02 Ng c, b ng 021 . T n thương l ng ng c tác h i đ n cơ quan bên trong; 022. H i ch ng chèn ép trung th t; 023. D p l ng ng c hay l ng ng c b ép n ng; 024. Gãy xương sư n; 025. T n thương ph n m m r ng b ng; 026. B thương và d p m nh b ng tác b i t i các cơ quan bên trong; 027. Th ng, v t ng tr ng b ng; 028. Đ ng, d p, nh hư ng t i v n đ ng c a xương s ng; 029. V , tr t xương s ng; 0210. V xương ch u; 0211. T n thương xương ch u nh hư ng l n t i v n đ ng c a thân và chi dư i; 0212. T n thương cơ quan sinh d c. 03 Ph n chi trên 031. T n thương xương, th n kinh, m ch máu nh hư ng t i v n đ ng c a chi trên; 032. T n thương ph n m m r ng kh p các chi trên; 033. T n thương vai, cánh táy, b n tay, c tay làm h i đ n các gân; 034. D p, g y, v nát các xương đòn, b vai, cánh tay, c ng tay, c tay, bàn tay, đ t ngón tay; 035. Tr t, tr o các kh p xương l n. 04 Ph n chi dư i 041. Ch n thương các chi dư i gây t n thương m ch máu, th n kinh, xương nh hư ng t i v n đ ng c a các chi dư i; 042. B thương r ng kh p chi dư i; 048. G y và d p xương hông, kh p hông, đùi, đ u g i, ng, c chân, bàn chân và các ngón. 05 B ng 051. B ng đ 3; 052. B ng do nhi t r ng kh p đ 2, đ 3; 053. B ng n ng do hóa ch t đ 2, đ 3; 054. B ng đi n n ng;
 8. 055. B b ng l nh đ 3; 056. B b ng l nh r ng kh p đ 2, đ 3. 06 Nhi m đ c các ch t sau m c đ n ng 061. Ô xít các-bon: b ng t, mê s ng, r i lo n dinh dư ng c a da, sưng ph i, tr ng thái trong ngư i bàng hoàng, tâm lý m t m i, u o i, suy gi m trí nh , có nh ng bi n đ i rõ r t trong b ph n tu n hoàn; 062. Ô xít ni-tơ: hình th c sưng ph i hoàn toàn, bi n ch ng ho c không bi n ch ng thành viêm ph qu n; 063. Hydro sunfua: kích thích m nh, tr ng thái đ ng kinh, có th sưng ph i, mê s ng; 064. Ô xít các bon níc n ng đ cao: t t th , sau đó th ch m ch p, ch y máu mũi, m m và ru t, suy như c, ng t; 065. Nhi m đ c c p các lo i hóa ch t b o v th c v t; 066. Các lo i hóa ch t đ c khác thu c danh m c ph i khai báo, đăng ký. M US 01 ….., ngày...., tháng...... năm....... KHAI BÁO TAI N N LAO Đ NG Kính g i: - Thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i 1 ……… ……… 2 - Công an huy n ............ .......... l. Thông tin v cơ s : Tên, đ a ch c a cơ s x y ra tai n n lao đ ng: ………………………………………………………………………………………. - S đi n tho i: .................. ; Fax: ..... ; Email: .......................................................... - Tên, đ a ch c a Cơ quan qu n lý c p trên (n u có): ……………………………………………………………………………………… 2. Thông tin v v t i n n lao đ ng: - Th i gian x y ra tai n n lao đ ng:.... gi .... phút..... ngày...... tháng..... năm..........; - Nơi x y ra tai n n lao đ ng: ……………………………………………………… - Tóm t t di n bi n v tai n n lao đ ng: …………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Xác đ nh bư c đ u nguyên nhân tai n n lao đ ng: 3. Thông tin v các n n nhân: 3 S th t H và tên n n Năm sinh Gi i tính Ngh nghi p Tình tr ng tai nhân n n (ch t/b thương n ng/nh ) 1 2 3 4 NGƯ I KHAI BÁO (Ký, ghi rõ h tên, ch c v ) 1 Ghi tên đơn v hành chính c p t nh. 2 Ghi tên đơn v hành chính c p huy n. 3 Ghi theo b ng danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2.
 9. M US 02 4 UBND T NH (THÀNH PH )… … C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S LAO Đ NG THƯƠNG BINH Đ cl p–T do - H nh phúc VÀ XÃ H I ----------------- ….., ngày ….. tháng …….. năm........ S : . . . . . . . . . /QĐ - LĐTBXH QUY T Đ NH C A GIÁM Đ C S LAO Đ NG THƯƠNG BINH VÀ H I. V/v thành l p Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng. GIÁM Đ C S LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam hư ng d n khai báo, đi u tra, l p biên b n, th ng kê và báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng; Theo đ ngh c a ông Chánh thanh tra S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c a t nh (thành ph ) . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ……………………………………… ………………………………………………………… G m các ông, bà có tên dư i đây: 1. ………………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………………. 3. ……………………………………………………………………………………… Đi u 2. Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng có trách nhi m ti n hành đi u tra v tai n n lao đ ng x y ra t i ……………………………………………………………………….. h i . . . . . gi . . . . . . phút , ngày . . . . . . tháng . . . . . . . năm . . . . . . . . . theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Đi u 3. Chánh thanh tra S , các ông, bà có tên t i Đi u 1, các cơ s và cá nhân có liên quan đ n v tai n n lao đ ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: GIÁM Đ C - Như Đi u 3; S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I -S Yt , (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - LĐLĐ t nh, thành ph ; - Lưu HC, Thanh tra S LĐ - TBXH. 4, 5 Ghi tên đơn v hành chính c p t nh. M US 03 B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ cl p-T do - H nh phúc ------------ ------------------------- S :……/ QĐ-LĐTBXH Hà N i, ngày....... tháng.......năm........ QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I . V/v thành l p Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng. B TRƯ NG B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I
 10. Căn c Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam hư ng d n khai báo, đi u tra, l p biên b n, th ng kê và báo cáo đ nh kỳ tai n n lao đ ng; Theo đ ngh c a ông Chánh thanh tra B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, QUY T Đ NH: Đi u 1. Thành l p đoàn đi u tra tai n n lao đ ng c p Trung ương, g m các ông, bà có tên dư i đây: 1. …………………………………………………………………………………. 2. …………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………. Đi u 2. Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng có trách nhi m ti n hành đi u tra v tai n n lao đ ng x y ra t i ................................................................................................... h i........ gi ........ phút, ngày........ tháng....... năm.......... theo quy đ nh t i Thông tư liên t ch s 14/2005/TTLT/BLĐTBXH- BYT-TLĐLĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2005 c a liên t ch B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, B Y t và T ng Liên đoàn Lao đ ng Vi t Nam. Đi u 3. Chánh thanh tra B , các ông, bà có tên t i Đi u 1, các cơ s và cá nhân có liên quan đ n v tai n n lao đ ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như Đi u 3; B LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I -B Yt ; (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u) - TLĐLĐ Vi t Nam; - Lưu VP, Thanh tra B LĐ - TBXH. M u s 04 Đoàn đi u tra TNLĐ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 6 ……... ……… Đ c l p - T do H nh phúc BIÊN B N L Y L I KHAI H i.......... gi .......... ngày.......... tháng.......... năm............. T i .............................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………… Tôi......................................................; Ch c v : ....................................................... và ông/bà:...........................................; Ch c v : ....................................................... Ti n hành l y l i khai c a: Ông/bà: ...............................................................................................; Nam/n Tên g i khác: ............................................................................................................. Sinh ngày........ tháng........ năm..........t i: .................................................................. Nơi đăng ký nhân kh u thư ng trú:........................................................................... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ch : ........................................................................................................................ ……………………………………………………………………………………… Ngh nghi p: ............................................................................................................. Làm vi c t i: .............................................................................................................. ………………………………………………………………………………………. Gi y ch ng minh nhân dân (ho c h chi u) s . ........................................................, c p ngày........ tháng........ năm.......... Nơi c p: ..........................................................
 11. M i quan h v i Ngư i b tai n n:.............................................................................. ……………………………………………………………………………………… Tư cách ngư i khai: Ngư i b n n/ngư i làm ch ng/ngư i có liên quan đ n v tai n n lao đ ng Ông/bà: ................................................... đã đư c gi i thích quy n và nghĩa v c a mình theo tư quy như c a pháp lu t và ký tên xác nh n dư i đây : .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. H I VÀ ĐÁP …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Vi c l y l i khai k t thúc h i........... gi .......... ngày........ tháng........ năm ................ Biên b n này đã đư c đ c l i cho ngư i khai nghe, công nh n đúng và ký tên xác nh n dư i đây. NGƯ I KHAI Đ I DI N NGƯ I L Y L I KHAI (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên và ch c v ) 6 Ghi Trung ương ho c ghi tên đơn v hành chính c p t nh ho c tên cơ s . M US 05 ……(Tên cơ s ) . . . . C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S : …… / Đ cl p-T do - H nh phúc ------------------------ ….., ngày....... tháng........ năm........ BIÊN B N ĐI U TRA T I LAO Đ NG 7 …… …… (Nh ho c n ng).......... 1. Cơ s và ngư i s d ng lao đ ng: - Tên, đ a ch cơ s x y ra tai n n lao đ ng: …………………………………………………………………………………. - S đi n tho i, Fax, E-mail: - Tên, đ a ch ngư i s d ng lao đ ng: …………………………………………………………………………………. - Lĩnh v c ho t đ ng kinh t c a cơ s : - T ng s lao đ ng (quy mô s n xu t c a cơ s ): 8 - Lo i hình cơ s : ……………….. ................................................................ - Tên, đ a ch c a Cơ quan qu n lý c p tên tr c ti p (n u có): 2. Đ a phương: ..................................................................................................... 3. Thành ph n đoàn đi u tra (h tên, ch c v c a t ng ngư i): …………………………………………………………………………………. 4. Nh ng ngư i tham d đi u tra (h tên, ch c v , đơn v công tác c a t ng ngư i):
 12. …………………………………………………………………………………. 5. Sơ lư c lý l ch nh ng ngư i b n n: - H tên:..............................................................................................................; Gi i tính: Nam/n ; Năm sinh: ....................................... 9 - Ngh nghi p ...................... .......................................................................... - Th i gian làm vi c cho ngư i s d ng lao đ ng: ........................................ (năm) Tu i ngh :……… (năm); M c lương:.................. (đ ng); B c th (n u có): .......... - Lo i lao đ ng: l0 Có H p đ ng lao đ ng:......................... ..................................../không có h p đ ng. - Nơi làm vi c: ........................................................................................................... - Nơi thư ng trú: ........................................................................................................ - Quê quán:................................................................................................................... - Hoàn c nh gia đình (b , m đ , v ho c ch ng, con): - Hu n luy n ATVSLĐ: (có hay không) 6. Thông tin v v tai n n: - Ngày, gi x y ra tai n n: ngày........ tháng........ năm........... , ........ gi ........ phút; - Gi b t đ u làm vi c/S gi đã làm vi c cho đ n khi tai n n x y ra: .......... /......... - Nơi x y ra tai n n lao đ ng: ...................................................................................... 7. Tình tr ng thương tích: - V trí v t thương: ...................................................................................................... 8. Nơi đi u tr và bi n pháp x lý ban đ u: 9. Di n bi n c a v tai n n lao đ ng: …………………………………………………………………………………. 10. Nguyên nhân gây ra tai n n lao đ ng: 11. Bi n pháp ngăn ng a tai n n lao đ ng tương t ho c tái di n: N i dung công vi c/Ngư i có trách nhi m thi hành/th i gian hoàn thành: …………………………………………………………………………………. 12. K t lu n v nh ng ngư i có l i, đ ngh hình th c x lý: 13. Thi t h i do tai n n lao đ ng và chi phí đã th c hi n: - Chi phí do Ngư i s d ng lao đ ng tr : T ng s .................. đ ng, trong đó: + Chi phí y t : .................................................................... đ ng; + Tr lương trong th i gian đi u tr :................................. đ ng; + B i thư ng ho c tr c p: ................................................ đ ng; - Thi t h i tài s n: .............................................................. đ ng. CÁC THÀNH VIÊN KHÁC C A TRƯ NG ĐOÀN ĐI U TRA ĐOÀN ĐI U TRA TAI N N LAO Đ NG (Ký, ghi rõ h tên) (Ngư i s d ng lao đ ng ho c Ngư i đư c y quy n b ng văn b n) (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u (n u có) NH NG NGƯ I THAM D ĐI U TRA (Ký, ghi rõ h tên)
 13. 7 Ghi theo b ng Danh m c y u gây ch n thương, th ng nh t ghi c p 2. 8 Ghi theo b ng Danh m c các đơn v kinh t , hành chính s nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành. 9 Ghi theo b ng Danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2. 10 Ghi rõ: Không xác đ nh th i h n; Xác đ nh th i h n t đ 12 tháng đ n 36 tháng; Theo mùa, v ho c theo m t công vi c nh t đ nh th i h n dư i 12 tháng. M US 06 ĐOÀN ĐI U TRA TNLĐ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 11 …. …. Đ c l p - T do - H nh phúc S : …./ --------------------- …., ngày … tháng....... năm........ BIÊN B N ĐI U TRA TAI N N LAO Đ NG l2 …… ....... (ch t ngư i ho c n ng)............. 1. Cơ s x y ra tai n n lao đ ng: - Tên, đ a ch cơ s x y ra tai n n lao đ ng: …………………………………………………………………………………. - S đi n tho i, Fax, E-mail: - Lĩnh v c ho t đ ng kinh t c a cơ s : - T ng s lao đ ng (quy mô s n xu t c a cơ s ): l3 - Lo i hình cơ s : ............................ ............................................................. - Tên, đ a ch c a Cơ quan qu n lý c p trên: …………………………………………………………………………………. 2. Đ a phương: ................................................................................................... 3. Thành ph n đoàn đi u tra (h tên, ch c v , cơ quan c a t ng ngư i): …………………………………………………………………………………. 4. Nh ng ngư i tham d đi u tra (h tên, ch c v , đơn v công tác c a t ng ngư i): ………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………. 5. Sơ lư c lý l ch nh ng ngư i b n n: - H tên:.......................................................................................................................; Gi i tính: Nam/n ; Năm sinh: ............................................ 14 - Ngh nghi p: ...................... ......................................................................... -Th i gian làm vi c cho ngư i s d ng lao đ ng: ............................................. (năm) Tu i ngh : ............. (năm); M c lương:................. (đ ng); B c th (n u có):............ - Lo i lao đ ng: l5 Có h p đ ng lao đ ng: ...................... ................................../Không có h p đ ng. - Nơi làm vi c: .................................................................................................... - Quê quán ho c nơi thư ng trú: - Hoàn c nh gia đình (b , m đ , v ho c ch ng, con): - Hu n luy n ATVSLĐ: (có hay không) - Tên, đ a ch c a cơ s , đ a phương qu n lý ngư i b n n: S đi n tho i, Fat, E-mail: - Tên, đ a ch c a Cơ quan qu n lý c p trên:
 14. 6. Thông tin v tai n n: - Ngày, gi x y ra tai n n: ngày........ tháng........ năm........... ,.........gi ........ phút; - Ca/gi b t đ u làm vi c/S gi đã làm vi c cho đ n khi tai n n x y ra: - Nơi x y ra tai n n lao đ ng: ................................................................................... 7. Tình tr ng thương tích: - Ch t ho c b thương (ghi v trí v t thương theo danh m c t i ph l c) 8. Nơi đi u tr và bi n pháp x lý ban đ u: 9. Di n bi n c a v tai n n lao đ ng: …………………………………………………………………………………. 10. Nguyên nhân gâyra tai n n lao đ ng: 11. Bi n pháp ngăn ng a tai n n lao đ ng tương t ho c tái di n: - N i dung công vi c: …………………………………………………………… - Th i gian hoàn thành: ......................................................................................... 12. K t lu n nh ng ngư i có l i, đ ngh hình th c x lý: l3. Thi t h i do tai n n lao đ ng và chi phí đã th c hi n: - Chi phí do ngư i s d ng lao đ ng tr : T ng s :. . . . . . . . . . . . . . đ ng, trong đó: + Chi phí y t . ............................................................. đ ng; + Tr lương trong th i gian đi u tr : ........................... đ ng; + B i thư ng ho c tr c p:.......................................... đ ng; - Thi t h i tài s n: ..................................................... đ ng. NGƯ I S D NG LAO Đ NG TRU NG ĐOÀN ĐI U TRA TNLĐ (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u (n u có)) (n u có)) 11 Ghi Trung ương ho c theo danh m c đơn vi hành chính Vi t Nam hi n hành do Th tư ng Chính ph ban hành. 12 Ghi theo b ng danh m c y u t gây ch n thương, th ng nh t ghi c p 2. 13 Ghi theo b ng danh m c các đơn v kinh t , hành chính s nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành. l4 Ghi theo b ng danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2. l5 Ghi rõ: Không xác đ nh th i h n; Xác đ nh th i h n t đ 12 tháng đ n 36 tháng: Theo mùa, v ho c theo m t công vi c nh t đ nh th i h n dư i 12 tháng. M US 07 ĐOÀN ĐI U TRA TNLĐ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 16 ……. …… Đ c l p - T do - H nh phúc -------------------- BIÊN B N CU C H P CÔNG B BIÊN B N ĐI U TRA TAI N N LAO Đ NG Vào lúc…… gi ...... phút, ngày....... tháng........ năm........ T i.................................... ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. đoàn đi u tra tai n n lao đ ng t ch c cu c h p công b biên b n đi u tra v tai n n lao đ ng x y ra ngày........ tháng.......... năm........... t i .................................................. ………………………………………………………………………………………. Thành ph n tham d cu c h p g m có:
 15. 1. Đoàn đi u tra tai n n lao đ ng: 17 …………………………………………… ………………………………………. 2. Cơ s đ x y ra tai n n lao đ ng: 18 …………………………………………… ………………………………………. 3. Cơ quan qu n lý c p trên (n u có): 19 ……………………………………………… ……………………………………. 4. Cơ s (ho c cá nhân) có liên quan: 20 ……………………………………………… ……………………………………. N i dung cu c h p ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………. Cu c h p k t thúc vào lúc....... gi ...... phút cùng ngày, biên b n đã đư c đ c l i cho các thành ph n d h p cùng nghe và cùng ký tên dư i đây./. Ngư i s d ng lao đ ng Trư ng đoàn đi u tra (Ký, ghi rõ h tên và đóng d u (n u có)) tai n n lao đ ng (Ký, ghi rõ h tên) Các thành viên đoàn đi u tra (Ký, ghi rõ h tên) Cơ s (ho c cá nhân) có liên quan khác Ngư i ghi biên b n (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) 16 Ghi Trung ương ho c tên đơn v hành chính c p t nh. 17, 19, 20 Ghi h tên, ch c v , cơ quan c a t ng ngư i tham d . 18 Ghi h tên c a: + Ngư i s d ng lao đ ng (ch cơ s ) ho c ngư i đư c y quy n; + Đ i di n Công đoàn ho c h i Nông dân ho c là Ngư i đư c t p th Ngư i lao đ ng ch n c ; + Nh ng n n nhân, ngư i làm ch ng và ngư i có quy n l i, nghĩa v liên quan đ n v tai n n lao đ ng. M u s 08 S TH NG KÊ TAI N N LAO Đ NG NĂM...................... - Tên cơ s : .................................................................................................................................. - Cơ quan qu n lý c p trên: ......................................................................................................... - T ng s lao đ ng bình quân trong năm:……………….ngư i; trong đó n :……………..ngư i - T ng qu lương:.....................................................................................................................
 16. Tình tr ng Thi t h i S th t H và tên Gi i tính Năm sinh Ngh nghi p Tu i ngh (năm) M c lương (1.000 đ ng) B c th Lo i lao đ ng Nơi x y ra tai n n lao đ ng cho đ n khi tai n n x y ra Ngày, Gi , S gi đã làm vi c gây ch n thương) Lo i tai n n lao đ ng (y u t Đã hu n luy n ATVSLĐ đ ng Nguyên nhân gây tai n n lao thương tích 24 Chi phí tính Ch t B thương ngày ngh ch đ ) tai n n lao đ ng (k c T ng s ngày ngh vì (1.000 đ ng Kkho 21 N ng Nh T ng s 22 th Yt 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 T ng s 21 Ghi theo b ng danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2. 22 Ghi Có h p đ ng lao đ ng (ghi rõ: Không xác đ nh th i h n; Xác đ nh th i h n t đ 12 tháng đ n 36 tháng; Theo mùa, v ho c theo m t công vi c nh t đ nh th i h n dư i 12 tháng) ho c không có h p đ ng. 23 Ghi theo B ng danh m c y u t gây ch n thương, th ng nh t ghi c p 2. 24 Ghi nguyên nhân chính gây tai n n lao đ ng. 25 Tính theo dương l ch.
 17. M u s 09 Bi u m u s 01/TNLĐ-CS BÁO CÁO TAI N N LAO Đ NG THEO Y U T Đơn v báo: (ghi tên cơ s )……… Ban hành kèm theo GÂY TAI N N LAO Đ NG, NGH NHI P, M C ....................................................... TTLT s 14/2005/ Đ THƯƠNG T T, NGUYÊN NHÂN GÂY TAI N N Đ a ch :.......................................... 26 TTLT/BLĐTBXH- LAO Đ NG, TU I Đ I VÀ TU L NGH C A Thu c lo i hình cơ s : 27 BYT-TLĐLĐVN NGƯ I B TAI N N LAO Đ NG Mã huy n, qu n: 28 Ngày 08 tháng 3 KỲ BÁO CÁO..... NĂM..... Đơn v nh n báo cáo:………. ………. năm 2005 Ngày báo cáo: Ngày 05/7 hho c 10/01 Cơ quan quan lý c p trên: ................................................................ I. T ng s lao đ ng bình quân c a cơ s trong kỳ báo cáo: ........... ngư i; - Trong đó n : ........... ngư i. – T ng. qu lương: …………. tri u đ ng II. T ng h p tình hình tai n n lao đ ng: Phân lo i Phân lo i TNLĐ Phân lo i TNLĐ theo m c đ TNLĐ theo Phânlo i TNLĐ theo nguyên nhân gây tai n n lao đ ng (s v ) theo Tu i ngh thương t t Tu i đ i (s (s ngư i) ngư i) Ch tiêu Mã S v S ngư i b tai n n toànS ngư i đ m b o an toàn Thi t b không thi t b an nhân Không có b o v cá b o v cá n phương ti phươn gti n nhân ho c ATVSLĐ an n luy hu toàn n pháp ho vi luy n làm c c trình ho cbi n đ ng T ch c lao pháp làm vi c quy trình, bi n quy ph m, n toàn ann vi ph m pháp làm vi c trình, bi n ph m, quy ph m quy vi c không t t Đi u ki n làm khó tránh Khách quan chưa k đ n Nguyên nhân < 18 18 đ n 30 tu i 31 đ n 45 tu i lên T 46 tu i tr < 1 năm 1 đ n 5 năm 6 đ n 10 năm năm 11 đ n 20 Trên 20 năm th ng kê s T ng s ch t ngư i S nvtr có n ngư i b t 2 T ng s S LĐ n ch t n ngư i S ng b thương nh ngư i S b thương 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 19 20 21 22 24 0 1 2 3 4 5 6 3 5 6 7 8 9 0 1 T ng s 1- Chia theo y u t gây ch n thương ….29…. 29
 18. 2- Chia theo ngh nghi p 30 …30…. 26 Ghi mã s theo B ng danh m c và mã s các đơn v kinh t , hành chính s nghi p do T ng c c Th ng kê ban hành. 27 Ghi mã s theo B ng danh m c và mã s các đơn v hành chính Vi t Nam hi n hành do Th tư ng Chính ph ban hành. 28 Ghi tên các cơ quan: S Lao đ ng – Thươngbinh và Xã h i, S y t , Liên đoàn Lao đ ng t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương. 29 Ghi tên và mã s B ng theo danh m c y u t ch n thương, th ng nh t ghi c p 2. 30 Ghi tên và mã s theo b ng danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2. BÁO CÁO TAI N N LAO Đ NG THEO Y U T GÂY TAI N N LAO Đ NG, NGH NGHI P, M C Đ THƯƠNG T T, NGUYÊN NHÂN GÂY TAI N N LAO Đ NG, TU I Đ I VÀ TU I NGH C A NGƯ I B TAI N N LAO Đ NG Ti p Bi u s 01/TNLĐ-chính sách Phân lo i TNLĐ theo lo i lao đ ng (s Thi t h i Ngư i) Có h p đ ng S ngư i Chi phí tính b ng ti n (1.000 đ ng) T ng s Không đã hu n ngày ngh Kho ng chi c th t cơ s vì tai n n Thi t h i Ghi chú xác H nt Dư i Không có luy n 12 tháng lao đ ng tài s n đ nh 12 h p đ ng T ng s B i đ n 36 ATVSLĐ (k c Tr (1.000 đ) ngày ngh Yt thư ng/ th i tháng tháng lương ch đ ) 31 tr c p h n 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 …..,ngày ......... tháng ........ năm ....... Ngư i l p bi u báo cáo Ngư i s d ng lao đ ng (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u (n u có)) 31 Tính theo dương l ch. M u s 10-a
 19. Bi u s 01/TNLĐ-T BÁO CÁO TAI N N LAO Đ NG Đơn v báo cáo: S Lao đ ng – TBXH 32 Ban hành kèm theo TTLT s THEO Y U T GÂY TAI N N LAO Đ NG, T NH/THÀNH …………. ………….. 33 14/2005/ PH , LO I THƯƠNG T T VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY TAI Mã t nh: TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN N N LAO Đ NG Đơn v nh n báo cáo: ngày 08 tháng 3 năm 2005 KỲ BÁO CÁO …. NĂM ….. - B Lao đ ng – Thương binh và Ngày báo cáo: Ngày 15/7 ho c 20/01 Xã h i 32 - C c th ng kê …. ….. Phânlo i TNLĐ theo m c đ thương t t Phân lo i TNLĐ theo nguyên nhân gây tai n n lao đ ng (s v ) Thi t h i Ch tiêu th ng kê Mã s T ng Chi phí tính b ng ti n S v S ngư i b n n Thi t b không đ m b o an toàn Không có thi t b an toàn nhân Không có phương ti n b o v cá v cá nhân không t t v cá nhân ho c phương ti n b o Không s d ng phương ti n b o ATVSLĐ chưa đ y đ Chưa hu n luy n ho c hu n lu ên làm vi c an toàn Không có quy trình ho c bi n pháp T ch c lao đ ng toàn quy trình, bi n pháp làm vi c an Ngư i b n n vi ph m quy ph m, toàn quy trình, bi n pháp làm vi c an Ngư i khác vi ph m quy ph m, Đi u ki n làm vi c không t t Khách quan khó tránh Nguyên nhân chưa k đ n Thi t h i tài s n (1.000 đ ng) s (1.000 đ ng) ngày ngh Kho n chi c th T ng s S v có ngư i ch t tr lên S v có t 2 ngư i b n n T ng s S LĐ n S ngư i ch t S ngư i b thương n ng S ngư i b thương nh T ng s vì tai Yt Tr lương B i thư ng/Tr c p n n lao đ ng (k c ngày ngh ch 34 đ ) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ng Chia eo ut y n ương 5 … 35 Chia eo h hi p 6 36 ..
 20. …..,ngày…. tháng......năm ...... NGƯ I L P BI U BÁO CÁO GIÁM Đ C S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u (n u có)) 32, 33 Ghi tên và mã s theo b ng danh m c và mã s đơn v hành chính Vi t Nam hi n hành do th tư ng Chính ph ban hành. 34 Tính theo dương l ch. 35 Ghi tên và mã s theo b ng danh m c ngh nghi p hi n hành do T ng c c Th ng kê ban hành, th ng nh t ghi c p 2. 36 Ghi tên và mã s theo b ng danh m c y u t ch n thương, th ng nh t ghi c p 2. M u s 10- b Bi u s 02/TNLĐ-T BÁO CÁO TAI N N LAO ĐÔNG THEO LO I Đơ v báo cáo: S Lao đ ng – TBXH 37 Ban hành kèm theo TTLT s HÌNH DOANH NGI P, NGH NGH P, THEO …………. ………….. 38 14/2005/TTLT/BLĐTBXH- TU I Đ I VÀ TU I NGH C A NGƯ I Mã t nh: BYT-TLĐLĐVN ngày 08 B TAI N N LAO Đ NG Đơ v nh n báo cáo: Tháng 3 năm 2005 KỲ BÁO CÁO … NĂM ….. - B lao đ ng – Thương binh và Ngày báo cáo: Ngày 15/7 Xã h i 37 Ho c 20/01 - C c th ng kê ….. ….. L c Phânlo i theo tu i đ i Phânlo i theo tu i ngh (s Phânlo i theo lo i lao ATVSLĐ S ngư i đã hu n luy n Ghi chú Cơ s lư ng lao T ng s TNLĐ (s ngư i) ngư i) đ ng (s ngư i) đ ng Lo i S S ngư i S T ng s gia báo cáo S cơ s tham T ng s cáo tham gia báo S lao đ ng < 18 tu i 18 đ n 30 tu i 31 đ n 45 tu i lên T 46 tu i tr < 1 năm 1 đ n 5 năm 6 đ n 10 năm 11 đ n 20 năm Trên 20 năm hình Mã Có h p đ ng th v cơ s Không t có s T ng s b S n b S th i h n xác đ nh Không 36 tháng tháng đ n H n t 12 tháng Dư i 12 h p ch t thương ng ngư i ngư i đ ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T ng s 39 1 ... .. 39 2 …..,ngày ….tháng …..năm...... NGƯ I L P BI U BÁO CÁO GIÁM Đ C S LAO Đ NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên, ch c v và đóng d u) 37, 38 Ghi tên và mã s theo b ng danh m c và mã s đơn v hành chính Vi t Nam hi n hành do Th tư ng Chính ph ban hành.
Đồng bộ tài khoản