intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
72
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính quỹ bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 151/1998/TTLT-BTC-BYT của Bộ tài chính và Bộ Y tế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    T c ñ a Liªn T Þ c h  T µ i c h Ý n h  ­ Y  t Õ  s è  151/1998/TTLT­B T C­B Y T   n g µ y 20 th¸ng 11 n¨ m   1998 H í ng d É n  c h Õ  ® é  q u ¶ n  lý  t µi h Ý n h   u ü   ¶ o  hi Ó m  y t Õ  c q b   C¨n  vµo  cø  NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/1998/N§­   µy  th¸ng 8  CP ng 13    n¨m  1998   cña  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  Òu  Ö  h §i l B¶o  Ó m   tÕ,li   é  µichÝnh    tÕ  ­ hi y    ªnB T   ­ Y  h íng dÉn  Õ       ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ü  l    qu b¶o  Ó m   tÕ    hi y  nh sau:    N h ÷ n g  Q u y  § Þ n h  C h u n g I. 1. Ch Õ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh  ü  l    qu b¶o  Ó m   tÕ  hi y  (BHYT)  quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   µy    ông  i víi Ö   èng  tn ¸p d ®è     th h B¶o  Ó m   tÕ  ÖtNam,  hi y  Vi   bao  å m: g ­B¶o  Ó m  tÕ  ÖtNam.   hi y  Vi   ­ B¶o  Ó m   tÕ    hi y  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (BHYT tØnh),   B¶o  Ó m   tÕ  µnh  ùcthuéc BHYT   ÖtNam. hi y  ng tr     Vi   ­ Chi nh¸nh     b¶o  Ó m   tÕ  Ën, huyÖn, thµnh  è, thÞ    éc tØnh, hi y  qu     ph   x∙thu     thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ (sau ®©y  äichung  µChi nh¸nh    g  l    B¶o  Ó m     hi y tÕ  Ön). huy 2. Quü     BHYT   îch×nh  µnh  õ c¸c nguån:tiÒn ®ãng  ®  th t        BHYT,  ét  Çn   m ph tiÒn sinh lêi õho¹t®éng           t b¶o  µn,t¨ngtr ng  ü  µ    to     ë qu v thu kh¸c.Quü     BHYT   îc ®  qu¶n  ýtËp  l  trung,thèng  Êt trong toµn  Ö   èng    nh     h th B¶o  Ó m   tÕ  Öt Nam,  hi y  Vi   h¹ch to¸n®éc  Ëp víi ©n     l   Ng s¸ch Nhµ   ícvµ  îcNhµ   ícb¶o  é.   n  ®  n  h 3. Quü     BHYT   ïng    d ®Ó thanh      Ý  to¸nchiph kh¸m, ch÷a  Önh    b cho  êicã  ng   thÎBHYT,      chiqu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th B¶o  Ó m   tÕ  ÖtNam. hi y  Vi   4. Trong    o¹n  u,  Ö   èng    giai® ®Ç h th BHYT   Öt Nam   îc ng©n  Vi   ®  s¸ch Nhµ     níc cÊp    kinh phÝ     ©y  ùng  ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët theo  ù    ®Ó x d csv    thu   d to¸n ng©n     s¸ch Nhµ   íchµng    n  n¨m  îcduyÖt. ®  5. H Ö   èng    th BHYT   Öt Nam   ë   µikho¶n  Òn  öi quü  Vi   m t  ti g   BHYT   ¹    tic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  h Th m  doanh. Sè   Òn        µikho¶n  öitiÒn  ña    ti d trªnc¸c t   g  c h Ö   èng  th BHYT     ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  ë ng h Th m  doanh  îchëng    ®  l∙theo  i møc    l∙i suÊttiÒn göiquy  nh.      ®Þ 6. TiÒn  ¹m  êinhµn  çi(nÕu  ã) cña  ü    t th   r  c  qu BHYT   îc mua   Ýn  Õu, ®  t phi   tr¸ phiÕu  Kho  ¹c  µ   íc,c¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc    i do  b Nh n     h Th m  doanh    ph¸t hµnh  µ  îc thùc  Ön    Ön  v®  hi c¸c bi ph¸p  kh¸c nh»m     b¶o  µn, t¨ng tr ng  ü  to    ë qu BHYT   ng  nh ph¶i®¶m     b¶o  ån        Çn  Õt. ngu chitr¶khic thi II. u ¶ n  L ý  B H Y T  B ¾ t  B u é c  Q A. N g u å n  h × n h  th µ nh q u ü Quü   BHYT   ¾t  éc  îch×nh  µnh  õc¸cnguån  b bu ®   th t    sau  y: ®©
  2. 2 ­ TiÒn  ng    ®ã BHYT   ña    i îng  ¾t  éc  c c¸c ®è t b bu quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 2  §iÒu  Ö  l B¶o  Ó m   tÕ  hi y  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 58/1998/N§­   CP ngµy  13/8/1998 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ M ét  Çn  Òn    ph ti sinh lêitõ ho¹t®éng        b¶o  µn  µ  to v t¨ng tr ng  ü    ë qu (bao  gå m   l∙tiÒn göiNg ©n  µng). c¶    i    h ­Thu  õtµitrîviÖn  î ña  chøc,c¸nh©n    t      , tr c tæ     trong vµ  µiníc.   ngo   ­L∙i ña  è  Òn chË m   ép     c s ti   n BHYT. ­Thu    kh¸c(nÕu  ã).   c B. T h u  b¶ o  hi Ó m  y t Õ 1. Thu    BHYT   ¾t  éc  b bu theo  Òu    Òu  cña  Òu  Ö  §i 12, §i 13  §i l B¶o  Ó m     hi y tÕ ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 58/1998/N§­   µy  CP ng 13/8/1998  ña  c ChÝnh  ñ. ph 2. C¬     quan,®¬n  Þ, ngêisö  ông    ng  µ    ¬    v   d lao ®é v c¸cc quan  qu¶n  ýkinh l    phÝ   ña  i îng  c ®è t tham    gia BHYT   ã  c tr¸chnhiÖ m   Ých tr c tiÒn  ng    tr   í   ®ã BHYT   phÇn  c¬  do  quan, ®¬n  Þ  ng  µ  tiÒn  ng    v ®ã v thu  ®ã BHYT   ña  êi lao ®éng  c ng     ®Ó   ép  µo  ü  n v qu BHYT   y   ,  Þp  êi®óng  ®Ç ®ñ k th   quy  nh  ®Þ theo  nh  ú  t  ®Þ kÝ nhÊt  th¸ng m ét  Çn.C¬   3    l   quan  BHYT   ã  Ó  ý  îp  ng  ê  BHYT   íi c th k h ®å nh thu  v  c¬ quan  µi chÝnh, c¬  T    quan  Õ  µ    ¬  thu v c¸c c quan  ã  ªnquan. BHYT   Öt c li     Vi   Nam   îc h¹ch  ®  to¸n vµo    Ý     chiph qu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT       ®Ó chi tr¶ lÖ  Ý     ph thu  BHYT   b»ng 0,1%  n   ®Õ 0,5%  tæng  è  Òn  s ti thu  BHYT. Tæng   gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   Õt  nh  û lÖ      Ö  Ý    Vi   quy ®Þ t   chitr¶l ph thu BHYT   i víi ®è     tõng  i îng,khu  ùc  ô  Ó. C¬   ®è t   v c th   quan  BHYT   µ  ¬  v c quan, ®¬n  Þ, ngêi sö    v    dông    ng  ã  Ó  ý  îp ®ång  Ò   Öc  ép  Òn vµ  Êp  ÎBHYT   µih¹n  lao ®é c th k h   v vi n ti   c th  d  nhng  ph¶i®¶m     b¶o kh«ng    Êttho¸t ån  ®Ó th    ngu thu. 3. B¶o  Ó m   tÕ    Êp  ã    hi y  c¸c c c tr¸chnhiÖm   íng dÉn, tæ    h    chøc    thu BHYT   cña  Êtc¶    i îng  t   c¸c ®è t tham    gia BHYT   ng  ú, ®ñ   è îng  ®ó k   s l theo  ng    ®ó quy ®Þnh.   4. Trêng  îp c¬    h   quan, ®¬n  Þ    v qu¶n  ýkinh phÝ, ngêisö  ông    ng  l       d lao ®é chË m   ép  Òn BHYT   × ph¶inép: n ti   th     ­ Sè   Òn  ng    ti ®ã BHYT   µ   ¬  m c quan, ®¬n  Þ    v qu¶n  ý kinh phÝ,  êi sö  l    ng   dông    ng  µ  êi lao ®éng  a  ép. Sè   Òn    nµy  îc chuyÓn  lao ®é v ng     ch n   ti truy thu  ®  vµo  ü  qu BHYT.  Trong  êigian  Ë m   ép  ñ  ëng  n   Þ   th   ch n th tr ®¬ v ph¶i cã   tr¸ch  nhiÖ m  ïng kinh phÝ  ña  ¬  d    c c quan  n  Þ  × nh    ®¬ v m ®Ó thanh      Ý  to¸nchiph kh¸m,   ch÷a  Önh  b cho  êib Önh  éc c¬  ng   thu   quan  n  Þ  ×nh  ®¬ v m qu¶n  ýtheo    Ön  l  gi¸vi phÝ. ­ L∙icña  è  Òn  Ë m   ép  Ýnh     s ti ch nt theo    Êt tiÒn  l∙ su   i vay    ¹n  qu¸ h theo    quy ®Þnh  ña  ©n   µng  ¬ng  ¹i quèc  c Ng h Th m  doanh  ¹  êi®iÓ m     ép. Sè   Òn ti   th truyn   ti   l∙nµy  îcchuyÓn  µo  ü  ù    i ®  v qu d phßng  kh¸m,ch÷a  Önh.   b 5. B¶o  Ó m   tÕ  Öt Nam   èng  Êt    hi y  Vi   th nh qu¶n  ý thu  l  BHYT  trong  µn  to ngµnh. Tæng     Gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   ã  Vi   c tr¸ch nhiÖ m     quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th viÖc  qu¶n  ýthu BHYT   l    trongtoµn  µnh.   ng
  3. 3 C . P h © n  p h èi v µ  s ö  d ô n g  ti Ò n thu B H Y T   ¾ t b u é c: b TiÒn    thu BHYT   ña  i t ng tham    c ®è  î   gia BHYT   ¾t  éc  îcph©n  èivµ  b bu ®   ph   sö  ông    d nh sau: 1. Chi kh¸m,  ÷a  Önh  ch b b»ng 91,5%   è  Òn  s ti thu BHYT   îc sö  ông  ® d hµng  n¨m, trong®ã:     ­  ü   Qu kh¸m,  ÷a  Önh    ch b ®Ó thanh to¸n chi phÝ      kh¸m,  ÷a  Önh    ch b cho ngêicã  ÎBHYT     th  b»ng  86,5%. ­Quü   ù    d phßng  kh¸m,ch÷a  Önh  ¹ BHYT   ÖtNam     b t  i Vi   b»ng  5%. 2. Chi cho  ¹t ®éng  ho   qu¶n  ý bé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT   Öt  Vi Nam   b»ng  8,5%  è  Òn thu BHYT   îcsö  ông  µng  s ti     ® d h n¨m. D. N é i d u n g  c hi q u ü  b ¶ o  hi Ó m  y t Õ  b ¾ t b u é c b a o  g å m : 1.Chi quü     kh¸m,ch÷a  Önh.   b a) B¶o  Ó m   tÕ    hi y  tØnh,ngµnh  îcsö  ông    ® d 86,5%  è  Òn thu BHYT   îc s ti     ®  sö  ông  d trong n¨m      ®Ó thanh  to¸n chiphÝ      kh¸m, ch÷a  Önh    b cho  êi cã  Î ng   th  BHYT   tØnh, ngµnh  do    qu¶n  ý vµ  Þu  l   ch tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý,sö  ông  ü  l  d qu kh¸m, ch÷a  Önh  ng  ôc  ch, ®óng  Õ   ,  ¶m     b ®ó m ®Ý   ch ®é ® b¶o  ©n  i thu chi c ®è       quü kh¸m,ch÷a    bªnh BHYT. § Õn  èin¨m, n Õu  ü  cu     qu kh¸m, ch÷a  Önh  ã  Õt    ×  îcchuyÓn  µo    b c k d th ®   v quü  ù  d phßng  kh¸m, ch÷a  Önh  ña    b c BHYT   tØnh, ngµnh. Trêng  îp    Ý      h chiph kh¸m, ch÷a  Önh    b trong n¨m  îtqu¸ kh¶    v    n¨ng thanh    ña  ü  to¸n c qu kh¸m, ch÷a    b Önh  ¹  ti BHYT  tØnh, ngµnh  ×  îc bæ     th ®   xung  õ quü  ù  t  d phßng  kh¸m, ch÷a    b Önh. b) Chi  Ý   ph kh¸m,  ÷a  Önh  ña  êi cã  ÎBHYT   îc thanh  ch b c ng   th   ®  to¸n nh    sau: ­ C¬     quan  BHYT       chitr¶100%     Ý   chiph kh¸m, ch÷a  Önh    b theo    Ön  gi¸vi phÝ   i víi®èi t ng  ®∙ix∙ héiquy  nh  ¹  ®è      î u        ®Þ ti ph¸p  Önh  ®∙ingêi ho¹t®éng  l u       c¸ch  ¹ng,  ÖtsÜ   µ  m li   v gia  nh  ÖtsÜ,  ¬ng  ®× li   th binh, b Önh    binh, ngêi ho¹t       ®éng  kh¸ng chiÕn,ngêicã        c«ng  óp ®ì  gi   c¸ch m¹ng.   ­  ¬   C quan  BHYT       chi tr¶ 80%     Ý   chi ph kh¸m,  ÷a  Önh  ch b theo    Ön  gi¸vi phÝ,  20%     Ý   chiph kh¸m, ch÷a  Önh    b theo    Ön  Ý   gi¸vi ph cßn  ¹   êi b Önh  ù l ing   , t  tr¶cho  ¬  ë    c s kh¸m  ÷a  Önh  i víic¸c ®èi t ng kh«ng  éc diÖn  ®∙ix∙ ch b ®è         î   thu   u      héi nh    quy  nh  ®Þ trªn.Sè   Òn    ti 20%     Ý   chiph kh¸m, ch÷a  Önh    b theo    Ön  gi¸vi phÝ  êib Önh  ù tr¶cho  ¬  ë  ng   t    c s kh¸m, ch÷a  Önh    b trong n¨m  èi®a    t   chØ  b»ng  6 th¸ngl ng  èithiÓu.N Õ u   îtqu¸ 6   ¬ t     v     th¸ngl ng  èithiÓu th× c¸cchiphÝ   ¬ t        kh¸m,  ch÷a  Önh  Õp theo trongn¨m  Ï® îcc¬  b ti       s     quan  BHYT  thanh    µn  é. to¸nto b V Ý   ô:¤ng  d  NguyÔn  V¨n  lµngêicã  ÎBHYT,  A      th  trong n¨m    «ng  ®i  A  kh¸m  ch÷a  Önh  lÇn  µ  b 3  v kh¸m  ÷a  Önh  ch b theo  ng  Õ     ®ó ch ®é BHYT;  møc ¬ng  èi l t  thiÓu theo  quy  nh  Ön  µnh  µ 144.000®/th¸ng.Tæng   è  Òn  ®Þ hi h l    s ti 20%  theo  gi¸viÖn  Ý  µ     ph m «ng  ph¶itr¶tèi a  A        trong n¨m  µ: ®   l 144.000  /th¸ngx  th¸ng=  ®   6    864.000  . ®
  4. 4 LÇn  kh¸m,ch÷a  Önh  nhÊt:   b thø  Chi phÝ    kh¸m,ch÷a  Önh  ña    b c «ng  theo gi¸viÖn  Ý  µ:2.500.000 ® A     ph l     +  ¤ng  ph¶ithanh    A    to¸ncho  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh  µ:   b l   20%   2.500.000 ®   500.000  x    =  ® +  ¬   C quan  BHYT   thanh    to¸ncho  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh  µ:   b l   80%   2.500.000 ®   2.000.000 ® x    =    LÇn  kh¸m  ÷a  Önh  hai: ch b thø  Chi phÝ    kh¸m,ch÷a  Önh  ña    b c «ng  theo gi¸viÖn  Ý  µ:3.000.000 ® A     ph l     +  20%     Ý  chiph kh¸m,ch÷a  Önh    b theo gi¸viÖn  Ý  µ:    ph l 20%   3.000.000 =  x    600.000  ® Nh ng lÇn kh¸m, ch÷a b Önh  thø nhÊt, «ng A  ®∙ ph¶i ù thanh to¸n  t   500.000® nªn  Çn  l kh¸m,  ÷a  Önh  ch b thø  nµy  2  «ng    A chØ  ph¶i tr¶ chi phÝ       kh¸m,ch÷a  Önh    b theo gi¸viÖn  Ý  èi a  µ:    ph t   l® 864.000     ® ­500.000    364.000  ® =  ® +  ¬   C quan BHYT  thanh to¸n cho  ¬  ë    c s kh¸m, ch÷a  Önh    b 80%     Ý  chiph kh¸m,ch÷a  Önh  µ:   b l 80%   3.000.000®  2.400.000 ® x  =    §ång  êi,c¬  th   quan  BHYT  ph¶i thanh    to¸n cho  ¬  ë    c s kh¸m, ch÷a  Önh    b phÇn cßn  ¹ trong  li   kho¶n 20%     Ý   chi ph kh¸m,  ÷a  Önh  ch b theo    Ön  Ý  gi¸vi ph lÇn  m µ   2  «ng  kh«ng  A  ph¶itr¶lµ:    600.000     ® ­364.000    236.000  ® =  ® Nh   Ëy  v tæng  è  Òn m µ   ¬  s ti   c quan  BHYT   ph¶ithanh      to¸ncho  ¬  ë  c s kh¸m,  ch÷a  Önh  Çn  2  µ: b l thø  l 2.400.000 +    236.000    2.636.000 ® ® =    LÇn  kh¸m,ch÷a  Önh  ba:   b thø  Chi phÝ    kh¸m  ÷a  Önh  ña  ch b c «ng  theo gi¸viÖn  Ý  µ:5.000.000 ® A     ph l     +  ¤ng  kh«ng  A  ph¶ithanh      to¸ncho  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh   b +  ¬   C quan  BHYT   thanh    to¸ncho  ¬  ë  c s kh¸m,ch÷a  Önh: 5.000.000 ®   b     ­Ng êicã  ÎBHYT       th  chØ  îchëng  Õ     ®  ch ®é BHYT   theo quy  nh      ®Þ trªnkhi: +  Kh¸m, ch÷a  Önh  ¹ c¬  ë  tÕ  ∙  ¨ng  ý    Î®Ó     b t   s y  ® ® i k trªnth  qu¶n  ývµ  l   ch¨m  sãc  søc  Î. kho +  Kh¸m,  ÷a  Önh  ¹  ¬  ë  tÕ  ch b t i s y  kh¸c theo  í thiÖu  c   gi i   chuyÓn  Ön  ï vi ph   hîp víi Õn     tuy chuyªn m«n  ü  Ëttheo quy  nh  ña  é  tÕ.   k thu     ®Þ c B Y  +  Kh¸m, ch÷a  Önh  ¹ bÊt kú  ¬  ë  tÕ  µo  ña  µ   íctrong tr ng  îp   b t     c s y  n c Nh n   i  ê h   cÊp  cøu. c) Trêng  îp    h kh¸m,  ÷a  Önh  ch b theo yªu  Çu  c riªng cña  Önh  ©n:  ù   b nh t  chän  Çy  èc,tù chän  ång  Önh,  ù chän  ¬  ë  th thu     bu b t  c s kh¸m,  ÷a  Önh,  ù ch b t  chän    Þch  ô  tÕ;kh¸m, ch÷a  Önh  îttuyÕn  c¸c d v y      b v  chuyªn m«n  ü  Ëttheo    k thu  
  5. 5 quy  nh  ña  é   tÕ  µ   ®Þ c B Y  m kh«ng  ã  Êy gií thiÖu  c gi     i chuyÓn  Ön;kh¸m, ch÷a  vi     b Önh  ¹    ¬  ë  tÕ  t i c s y  kh«ng  ã  îp  ng  íic¬  c¸c c h ®å v   quan  BHYT   õtr ng  îp (tr   ê h   cÊp  cøu) th×  ¬    c quan BHYT  chØ thanh to¸n chiphÝ      kh¸m, ch÷a  Önh    b theo  gi¸viÖn  Ý  ¹  Õn    ph t ituy chuyªn m«n   ü  Ëtphï hîp theo    k thu       quy  nh  ña  é     ®Þ c BY tÕ  µ  v theo quy  nh  ¹ ®iÓ m       ®Þ t i b,kho¶n    Çn    µy.Ph Çn  1,Ph Dn   chªnh  Öch    l t¨ng thªm  Õu  ã)do  êicã  ÎBHYT   ùtr¶cho  ¬  ë  (n c   ng   th  t    c s kh¸m,ch÷a  Önh.   b 2.Qu¶n  ývµ  ö  ông  ü  ù    l  s d qu d phßng  kh¸m,ch÷a  Önh.   b B¶o  Ó m   tÕ  Öt Nam   èng  Êt qu¶n  ýquü  ù  hi y  Vi   th nh   l  d phßng  kh¸m, ch÷a    b Önh (sau  y   äi t¾t lµ quü  ù  ®© g       d phßng) bao  å m   ü  ù  g qu d phßng  ¹  ti BHYT   tØnh,ngµnh  µ  ü  ù    v qu d phßng  ¹ BHYT   ÖtNam. t i Vi   a) Nguån  ×nh  µnh  ü  ù    h th qu d phßng. ­Quü   ù    d phßng  ¹ BHYT   t  i tØnh,ngµnh  îch×nh  µnh  õc¸cnguån    ®  th t    sau: +  è  Õt    ü  S k d qu kh¸m,ch÷a  Önh  µng    b h n¨m. +  ét  Çn  ña  è    Òn göiNg ©n   µng  µ  Òn sinh lêi ho¹t®éng  M ph c s l∙ti     i h v ti      do    b¶o  µn,t¨ngtr ng  ü  to     ë qu BHYT. +    ña  è  Òn chË m   ép        L∙ic s ti   n khitruythu BHYT. ­Quü   ù    d phßng  ¹ BHYT   ÖtNam   îch×nh  µnh  õc¸cnguån  t  i Vi   ®  th t    sau: +    è  Òn thu BHYT   ña  µn  Ö   èng  5% s ti     c to h th b¶o  Ó m   tÕ. hi Y  +  ét  Çn  ña  è    Òn göing©n  µng  µ  Òn  M ph c s l∙ti     i h v ti sinh lêido  ¹t®éng      ho   b¶o  µn,t¨ngtr ng  ü  to     ë qu BHYT. +  Òn  iÒu  Õttõ quü  ù  Ti ® ti     d phßng  ¹ BHYT   ti   tØnh,ngµnh    trong tr ng  îp  ê h   cÇn  Õt. thi +  ét  Çn  Õt    Õu  ã) cña  M ph k d (n c   kinh phÝ    qu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT. b) Qu¶n  ývµ  ö  ông  ü  ù    l  s d qu d phßng. Trong  êng  îp    Ý   tr h chi ph kh¸m,  ÷a  Önh  ch b trong  n¨m  ña  c BHYT   tØnh,   ngµnh  nguyªn nh©n  do    kh¸ch quan  îtqu¸ quü    v    kh¸m, ch÷a  Önh    b (86,5%) th×    BHYT   tØnh, ngµnh  îc sö  ông  ü  ù    ® d qu d phßng  ¹ ti BHYT   tØnh, ngµnh    ï   ®Ó b   ®¾ p  sau    ã    Õn  khic ý ki b»ng  b¶n  ña  v¨n  c BHYT   Öt Nam.  êng  îp  ∙  ö  Vi   Tr h ®s dông  Õt  ü  ù  h qu d phßng  ¹  ti BHYT  tØnh,ngµnh  µ   Én  a    ï ®¾ p   Õu   m v ch ®ñ b   thi   hôtth× ® îcxem   Ðt cÊp        x  bæ sung  õ quü  ù  t  d phßng  ¹ BHYT   Öt Nam,  ng  ti  Vi   nh møc  èi®a  t   chØ  b»ng    5% tæng  è  Òn thu BHYT   ña  s ti     c tØnh,ngµnh  µ     m BHYT   tØnh, ngµnh    ∙  ép  Ò   ü  ù    ®ã ® n v qu d phßng  ña  c BHYT   Öt Nam.  êng  îp Vi   Tr h  ® Æc   Ötn Õu  ü  ù  bi   qu d phßng  ¹ BHYT   Öt Nam   ∙  ö  ông  Õt  µ     Ý  ti  Vi   ®sd h m chiph kh¸m, ch÷a  Önh  Én  îtqu¸ kh¶    b v v    n¨ng thanh    ×  to¸nth BHYT   Öt Nam   Ëp  ê Vi   l t  tr×nh b¸o c¸o li   é  tÕ  µ  µichÝnh      Õt.       ªnB Y  v T   ®Ó gi¶iquy c) Tæng     Gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   Vi   quy  nh  ®Þ nguyªn  ¾c, thñ  ôc vµ  t  t  quyÕt  nh  Öc  ö  ông  ü  ù  ®Þ vi s d qu d phßng. Trêng  îp  Çn    hc ph¶i®iÒu  Õtquü    ti   dù phßng  ÷a    gi c¸c BHYT  tØnh, ngµnh  µ  iÒu  Õtquü  ù    v® ti   d phßng  õ BHYT   t  tØnh, ngµnh  Ò     v BHYT   Öt Nam   ×  Vi   th ph¶i® îc Héi ®ång      qu¶n  ýBHYT   Öt l  Vi   Nam  th«ng qua. 3.Chi phÝ     qu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT   ÖtNam. Vi   a)  Ö   èng  H th BHYT   Öt Nam   îc trÝch 8,5%  è  Òn  BHYT   îc sö  Vi   ®    s ti thu  ®  dông  µng  h n¨m      ®Ó chi cho  ¹t®éng  ho   qu¶n  ý bé  l   m¸y  ña  µn  Ö   èng  c to h th
  6. 6 B HYT, BHYT   ÖtNam   Vi   qu¶n  ýtËp  l   trung,c©n  i vµ  iÒu  ÕtviÖc  ö  ông    ®è   ® ti   sd quü  µy  n trong h Ö   èng    th BHYT.  èi n¨m,  Õu  ü  Cu   n qu qu¶n  ýcã  Õt    ×  è  l   k d th s kÕt    îcph©n      d®   bæ nh sau: ­M ét  Çn    ph chuyÓn  µo  ü  v qu khen  ëng,phóc  î®Ó   ¶m   th   l  ® i b¶o  ü  qu khen  th ng, phóc  î b»ng  th¸ng quü  Òn ¬ng  ùc tÕ  ña  µn  Ö   èng  ë  l i 3    ti l th   c to h th BHYT   (Tr ng  îp quü  ê h  khen  ëng,phóc  îkh«ng  ). th   l  i ®ñ ­  Çn   Ph cßn  ¹  l ichuyÓn  µo  ü  ù  v qu d phßng kh¸m  ÷a  Önh  ¹  ch b t iBHYT   ViÖtNam.   b)  C¨n  vµo  Õ   ¹ch  cø  k ho thu BHYT   îc Héi  ng  ®  ®å Qu¶n  ý BHYT   Öt l  Vi   Nam   th«ng qua  µ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ùc hiÖn, hµng  ý  vt h th   th     qu BHYT   Öt Nam   Vi   ® îct¹m  Ých quü    tr   qu¶n  ýBHYT     ©n    µ  Êp    l  ®Ó ph bæ v c ph¸tkinh phÝ     cho    c¸c ®¬n  Þ  ¹t®éng  v ho   theo dù    ∙  îcduyÖt.ViÖc  ©n      to¸n® ®     ph bæ kinh phÝ    cho    c¸c ®¬n  Þ  ïythuéc vµo  Ýnh  ÊtnhiÖ m  ô,quy    chøc  é  v t    t ch   v  m« tæ  b m¸y  ∙  îcphª ®®     duyÖt,®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  t tæng  kinh phÝ     qu¶n  ýph©n    l  bæ kh«ng  îtqu¸ v    tæng  ü  qu qu¶n  ýcña  Ö   èng  l  h th BHYT   Öt Nam   µ  Vi   v khuyÕn  Ých  ©ng    kh n cao hiÖu  qu¶  ¹t®éng  ña  õng  n  Þ  ùcthuéc.K Õt  óc n¨m, c¨n cø  è  Öu ho   ct ®¬ v tr     th       s li   quyÕt to¸nthu BHYT       nh  Ýnh       ®Ó x¸c®Þ ch thøc sè  îctrÝch quü   ®    qu¶n  ý; Õu   l  n sè  ∙  Ých vît   ® tr     møc  îctrÝch th× ph¶itrõvµo  Õ   ¹ch cña  qu¸ ®        k ho   n¨m sau;n Õu     sè  ∙  Ých nhá  ¬n  è  îc trÝch  ×  Ï ® îc trÝch  ® tr   h s®  th s     thªm. Sè   Ých thªm  ïng    tr   d ®Ó: ­ Chuy Ón   ét  Çn  µo  ü  m ph v qu khen  ëng, phóc  î ®Ó   ¶m   th   li   ® b¶o  ü  qu khen  ëng, phóc  î b»ng  th¸ng quü  Òn ¬ng  ùc  Õ  ña  µn  Ö   èng  th   l  i 3    ti l th t c to h th BHYT   êng  îp quü  (Tr h  khen  ëng,phóc  îkh«ng  ). th   l i ®ñ ­ ChuyÓn  ét  Çn  µo  ü  m ph v qu qu¶n  ý n¨m  l  sau  ¬ng  t øng  íinhiÖ m   ô  v  v qu¶n  ýcña  l  n¨m  ícm µ   tr   ph¶ithùc hiÖn  µo      v n¨m  sau. ­  Çn   Ph cßn  ¹  l ichuyÓn  µo  ü  ù  v qu d phßng kh¸m  ÷a  Önh  ¹  ch b t iBHYT   ViÖtNam.   c) C¨n  vµo  Õ   ¹ch      cø  k ho chiqu¶n  ýbé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT,  BHYT   ViÖt Nam   Ðt  Öt  ù    x duy d to¸n chiqu¶n  ýbé     l   m¸y  ña  c BHYT    c¸c tØnh, ngµnh    th«ng b¸o  µ  Êp  vc ph¸ttrùc tiÕp      kinh  Ý   ph qu¶n  ý bé  l   m¸y  cho  BHYT   tØnh,  ngµnh. d)  éi  N dung   chi qu¶n  ý bé  l   m¸y  ña  Ö   èng  c h th BHYT   Öt  Vi Nam  theo  ®Þnh  møc,    Èn  Ön  µnh  ña  µ   íc quy  nh.  ÷ng  tiªuchu hi h c Nh n   ®Þ Nh kho¶n    chi ® Æc   ïcña  Ö   èng  th  h th BHYT,  B¶o  Ó m   tÕ  Öt Nam   Ïb¸o    é  tÕ  µ  hi y  Vi   s   c¸o B Y  v c¸cc¬    quan  ã  Èm  Òn    Õt. c th quy gi¶i quy e) Tæng  Gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   Vi   quy  nh  ô  Ó  Öc  Ëp,xÐt  ù  ®Þ c th vi l   d to¸n,ph©n    ù    îcduyÖt,cÊp    µ  Õt      bæ d to¸n®     ph¸tv quy to¸nkinh phÝ    qu¶n  ýbé  l  m¸y cho    n  Þ  ùcthuéc trong h Ö   èng  c¸c®¬ v tr       th BHYT. 4.Chi ®Ç u    ¬  ë  ËtchÊt.    tc s v   a) Kinh  Ý    u    ¬  ë  Ët chÊt cho  Ö   èng    ph chi®Ç tc s v     h th BHYT   ÖtNam   îc Vi   ®  ng©n  s¸ch Nhµ   íc®Ç u      n  ttheo  ù    µng  d to¸nh n¨m. Ngoµi ra trong m ét  è           s n¨m ®Ç u   îctrÝch 50%   è    Òn göiNg ©n  µng  µ  ®    s l∙ti     i h v 50%   è  Òn sinh lêi ho¹t s ti      do    ®éng  b¶o  µn  µ    ëng  ü  to v t¨ngtr qu BHYT   em   ¹ ®Ó     ® l i bæ sung  ån  èn  u   ngu v ®Ç tx©y  ùng  ¬  ë  ËtchÊttoµn  µnh.   d csv    ng b) KhitiÕn hµnh  u    ©y  ùng       ®Ç tx d b»ng  ån  èn  ng©n  ngu v do  s¸ch Nhµ   íc   n  cÊp  µ  v b»ng  ån  èn  Ých  õ kho¶n  Òn    µ  Òn  ngu v tr t  ti l∙ v ti sinh  êi  i l, BHYT   Öt Vi  
  7. 7 Nam   ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ña  µ   íc. c Nh n E. H o ¹t  é n g  b¶ o   µ n v µ  t¨ng tr n g  q u ü  b¶ o   Ó m   t Õ: ® to ë hi y  1.H Ö   èng    th BHYT   ÖtNam   îcsö  ông  Òn t¹m  êinhµn  çi   ùc Vi   ® d ti   th   r   th   ®Ó hiÖn    Ön  c¸cbi ph¸p b¶o  µn,t¨ngtr ng  ü    to     ë qu BHYT   theo nguyªn t¾c:     ­§¶m     b¶o  ån      ngu ®Ó chikh¸m,ch÷a  Önh    b cho  êicã  ÎBHYT ng   th  ­§¶m     b¶o  toµn  µ  ¹n chÕ   ñiro ®Õ n   an  vh  r   møc  Êp  Êt. th nh ­§¶m     b¶o  Öu  hi qu¶  kinhtÕ    éi.   x∙h 2.C¸c  ×nh    h thøc b¶o  µn  µ    ëng  ü:   to v t¨ngtr qu ­ Mua   Ýn  Õu,tr¸ phiÕu,kú  Õu  Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    ©n     t phi     i   phi do  b  n   c¸c Ng hµng  ¬ng  ¹iquèc  Th m  doanh    µnh. ph¸th ­Cho    ©n  µng  ¬ng  ¹ivay.   c¸cNg h Th m  ­ §Çu   ã    åicho    ¬  ë    tc thu h   c¸c c s kh¸m  ÷a  Önh,  ¬  ë  ch b c s s¶n  Êt,kinh xu     doanh  îc vµ  d   trang thiÕtbÞ   tÕ  ña  µ   íc.ViÖc  u        y  c Nh n   ®Ç tph¶ilËp  ù  vµ    d ¸n  ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy 3.  éi  ng  H ®å qu¶n  ý BHYT   Öt Nam   Õt  nh     Ön  l  Vi   quy ®Þ c¸c bi ph¸p    b¶o toµn  µ    ëng  ü  v t¨ngtr qu BHYT. 4. Sè     Òn  öi Ng ©n   µng  µ  Òn    l∙ ti g   i h v ti sinh lêithu  îc tõ ho¹t®éng       ®      b¶o toµn  µ    ëng  ü  v t¨ngtr qu BHYT   îcph©n  èicho    ü    ®  ph   c¸cqu nh sau: ­ Trong  ét  è    m s n¨m  u,  Ých 50%     u    ¬  ë  Ët chÊt kü  Ët ®Ç tr   ®Ó ®Ç tc s v     thu   cña  µn  Ö   èng  to h th BHYT. ­ TrÝch  Ëp quü    l  khen  ëng  µ  óc  î  th v ph l itæng  ; møc  Ých 2  ü  µng    tr   qu h n¨m tèi®a    kh«ng    th¸ngquü  Òn l ng  ùc tÕ  ña  µn  Ö   èng  qu¸ 3    ti  ¬ th   c to h th BHYT   Öt Vi   Nam. ­Ph Çn    cßn  ¹bæ   l   sung  µo  ü  ù  i v qu d phßng  kh¸m,ch÷a  Önh.   b F. Q u ¶ n  lý v µ  s ö  d ô n g  q u ü  k he n  thë n g,  u ü   h ó c  lîi: q p 1.Quü   óc  îdïng ®Ó:   ph l   i   ­ T¨ng  êng  ¬  ë  Ët  Êt,söa  ÷a    c c s v ch   ch c¸c c«ng  ×nh  óc  î cña  Ö   tr ph l  i h thèng BHYT. ­ Chi cho    ¹t®éng  óc  î c«ng  éng  ña  Ëp  Ó  c¸c ho   ph l   i c c t th c¸n  é, nh©n  b  viªntrongtoµn  Ö   èng,phóc  îx∙héi.     h th   l    i ­ Ngoµi ra  ã  Ó  ö  ông  ét  Çn    ç  î®êi  èng    c th s d m ph ®Ó h tr  s cho  c¸n  é, b  nh©n    ña  Ö   èng  viªn c h th BHYT,  Ó   nh÷ng  êng  îp  Ò   u, vÒ   Êt    k c¶  tr h vh  m søc hoÆc   µm  l c«ng    õthiÖn x∙héi. t¸ct      ViÖc  ö  ông  ü  óc  î t¹  sd qu ph l i iBHYT     tØnh, ngµnh  Gi¸m  c    do  ®è BHYT   tØnh, ngµnh  Õt  nh    quy ®Þ sau    khi tham kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ® BHYT   tØnh, ngµnh. ViÖc  ö  ông  ü  óc  î t¹      sd qu ph l   ii BHYT   Öt Nam   Tæng   Vi   do  Gi¸m 
  8. 8 ®èc BHYT   Öt Nam   Õt  nh  Vi   quy ®Þ sau    khitham kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ® BHYT   ÖtNam. Vi   2.Quü     khen  ëng  ïng ®Ó: th d  ­Thëng  êng  ú,cuèin¨m    th k    cho    é,nh©n    µn  µnh. c¸n b   viªnto ng ­ Thëng    cho    ©n,  Ëp  Ó  c¸ nh t th trong  Ö   èng  h th BHYT   ã  c s¸ng  Õn    ki c¶i tiÕn kü  Ët.   thu ViÖc  ö  ông  ü  sd qu khen  ëng  ¹ BHYT   th ti  tØnh,ngµnh  Gi¸m  c    do  ®è BHYT   tØnh, ngµnh  Õt  nh    quy ®Þ sau    khi tham  kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ® BHYT   tØnh,ngµnh.ViÖc  ö  ông  ü      sd qu khen  ëng  ¹ BHYT   Öt Nam       ëng  th ti  Vi   ®Ó chith cho c¸n  é, nh©n    ¬  b  viªn c quan  BHYT   Öt Nam   Tæng   Vi   do  Gi¸m  c  ®è BHYT   ViÖt Nam   Õt  nh    quy ®Þ sau    khitham  kh¶o    Õn  ña  ý ki c C«ng  oµn  ® BHYT   Öt Vi   Nam. 3. Tæng    Gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   ×nh héi®ång  Vi   tr     qu¶n  ýBHYT   Öt l  Vi   Nam  quyÕt  nh   Öc  ©n   ®Þ vi ph bæ,  iÒu  Õt quü  ® ti   khen  ëng, phóc  î cho  th   li  BHYT     c¸ctØnh,ngµnh  µ  ö  ông    vsd trong c¸ctr ng  îp kh¸c.    ê h   G. C « n g    l Ë p k Õ  h o ¹ ch thu c hi, t¸c  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n,  x Ð t  u y Ö t ki Ó m  tra q u y Õ t  d to¸n thu  hi q u ü  B H Y T: c 1.LËp  Õ   ¹ch thu chiquü    k ho       BHYT. Hµng n¨m, c¨n cø          c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  Ëp  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ  h  l k ho ph¸ttr     x∙héivµ  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón cña  µnh  tÕ,h Ö   èng      k ho     i   ng Y    th BHYT   Öt Nam   Õn  Vi   ti hµnh  Ëp  Õ   ¹ch  l k ho thu    chi BHYT   µng  h n¨m  ã    (c chi theo  ý) theo  ×nh  ù qu   tr t  sau: ­ Chi nh¸nh BHYT  huyÖn  c¨n  híng  Én  ña  cø  d c BHYT   Öt  Vi Nam   µ  v BHYT   tØnh,ngµnh    Ëp kÕ   ¹ch thu chiBHYT   öiBHYT     ®Ó l   ho       g  tØnh,ngµnh.   ­ BHYT  tØnh, ngµnh    tæng  îp  Õ   ¹ch  h k ho thu    chi BHYT   ña    c chi nh¸nh  BHYT   Ön,  Ëp  Õ   ¹ch  huy l k ho thu    chi BHYT   m × nh  do  qu¶n  ý göi BHYT   Öt l    Vi   Nam. ­ BHYT   Öt Nam   Èm    Ðt duyÖt  Õ   ¹ch thu chiBHYT   BHYT     Vi   th tra,   x k ho       do  tØnh, ngµnh  öi;lËp  Õ   ¹ch    g  k ho thu    chi BHYT   µn  µnh  ×nh  éi  ng  to ng tr H ®å qu¶n  ýBHYT   Öt Nam   l  Vi   th«ng qua,b¸o    é   tÕ    é     c¸o B Y  ®Ó B tæng  îp b¸o    h   c¸o Bé   µi chÝnh. Bé   tÕ  T    Y  giao kÕ   ¹ch        ho thu chicho BHYT   Öt Nam   µ  öiBé   Vi   vg  TµichÝnh.   Sau    îcBé   tÕ  khi®   Y  phª  Öt  µ  duy v giao kÕ   ¹ch,BHYT   Öt Nam     ho   Vi   giao  kÕ   ¹ch cho  ho   BHYT   tØnh,ngµnh.BHYT       tØnh,ngµnh    vµo    c¨n cø  chØ    îc tiªu®   BHYT   ÖtNam   Vi   giao th«ng    Õ   ¹ch cho      b¸o k ho   chinh¸nh  BHYT   Ön. huy K Õ   ¹ch  chinh¸nh  ho do    BHYT   Ön, BHYT   huy   tØnh,ngµnh  µ    v BHYT   Öt Vi   Nam   Ëp  l ph¶i thÓ   Ön  y       hi ®Ç ®ñ c¸c  ¹t ®éng  : kÕ   ¹ch  ho   nh   ho thu, ph¸t thÎ      BHYT;  Õ   ¹ch    ü  k ho chiqu kh¸m, ch÷a  Önh;  Õ   ¹ch      b k ho chiqu¶n  ý;kÕ   ¹ch  l   ho b¶o  µn  µ    ëng  ü  to v t¨ngtr qu BHYT.  Tæng  Gi¸m  c  ®è BHYT   Öt Nam   íng dÉn  Vi   h  chitiÕtvÒ   ×nh tù,néidung  Õ   ¹ch n¨m, kÕ   ¹ch  ý      ông  èng      tr       k ho     ho qu ®Ó ¸p d th nhÊt trongtoµn  µnh.     ng 2.V Ò   Õ     µ      Õ     µichÝnh.   k to¸nv b¸o c¸o k to¸nt  
  9. 9 ­ BHYT   ÖtNam,    Vi   BHYT  tØnh,  µnh  ùc hiÖn  ¹ch to¸n,kÕ    ng th   h    to¸n,b¸o    c¸o kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh  t¹ Quy Õt ®Þnh  sè  999  Q§­C§KT  ngµy  i 02/11/1996  ña  é   µi chÝnh, Quy Õt  nh  è  c BT    ®Þ s 144/BYT­   µy  Q§ ng 31/1/1997   cña  é  tÕ  µ    B Y  v c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h ­ BHYT     tØnh,ngµnh  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   c«ng    Õ   t¸ck to¸n,lËp  µ  c¸o   v b¸o    quyÕt    µng  ý,n¨m  to¸nh qu   theo  Õ     ch ®é quy  nh  öiBHYT   ÖtNam.  ®Þ g  Vi   BHYT   ViÖt Nam   ã    c tr¸ch nhiÖ m   Ðt  Öt  Õt    x duy quy to¸n cña   BHYT  tØnh, ngµnh  µ    v tæng  îp quyÕt    µn  Ö   èng  ×nh Héi ®ång  h  to¸nto h th tr     qu¶n  ýth«ng  l  qua      ®Ó b¸o c¸o Bé   tÕ    Öt  µ    Y  phª duy v th«ng  quyÕt    b¸o  to¸ncho  BHYT   Öt Nam.  Vi   Sau    khi quyÕt  to¸n cña  Ö   èng    h th BHYT   Öt  Vi Nam   îc duyÖt, BHYT   Öt  ®    Vi Nam   ã c tr¸chnhiÖ m     th«ng  duyÖt  Õt    b¸o  quy to¸ncho  BHYT   tØnh,ngµnh  µ  íng dÉn    vh   BHYT   tØnh,ngµnh  iÒu    ® chØnh  ÷ng  iÓ m   Çn  Õt(nÕu  ã) theo  ng  nh ® c thi   c  ®ó quyÕt to¸n®∙  îcduyÖt.    ®  III.Q u ¶ n  L ý  Q u ü  B H Y T  T ù  N g u y Ö n   Nguån  thu  BHYT   ù nguyÖn  îc h¹ch  t  ®  to¸n riªng vµ  îc qu¶n  ý thèng     ®  l  nhÊt.Liªn Bé     Õ, Tµi chÝnh      Yt     quy  nh    Õtvµ  íng  Én  ö  ông  ü  ®Þ chi ti   h d sd qu BHYT   cho  õng lo¹ h×nh  t  i   BHYT   ùnguyÖn. t  IV. æ  C h ø c  T h ù c  Hi Ö n  T 1. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  t c hi l     01/01/1999, nh÷ng    quy  nh   íc ®Þ tr   ®©y    íi tr¸v   i quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b 2. B¶o  Ó m   tÕ  Öt Nam   ã    hi y  Vi   c tr¸ch nhiÖm   íng  Én  ¬    h d c quan  BHYT   cÊp  íithùc  Ön  ng    d  hi ®ó c¸c quy  nh    ®Þ ë Th«ng    µy. Trong  tn   qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  ã  iÒu  ×  íng  ¾ c     Þ   c® gv m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh  Ò   ªnBé     v li   ®Ó xem   Ðt    x gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2