Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của nhà nước do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT

  1. B TÀI CHÍNH - B TÀI NGUYÊN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ MÔI TRƯ NG Đ c l p – T do – H nh phúc ----------- ------------------- S : 186/2009/TTLT-BTC-BTN&MT Hà N i, ngày 28 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN T CH HƯ NG D N PHƯƠNG PHÁP XÁC Đ NH GIÁ TR , PHƯƠNG TH C, TH T C THANH TOÁN TI N S D NG S LI U, THÔNG TIN V K T QU ĐI U TRA, THĂM DÒ KHOÁNG S N C A NHÀ NƯ C Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph Quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Khoáng s n; Liên B Tài chính – B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n phương pháp xác đ nh, phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c như sau: Đi u 1. Quy đ nh chung 1. Thông tư này hư ng d n phương pháp xác đ nh giá tr , phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c (sau đây g i chung là hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n). 2. T ch c, cá nhân đư c phép s d ng s li u, thông tin v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c ph c v cho khai thác khoáng s n ph i hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n theo quy đ nh t i Thông tư này. Vi c hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n nh m hoàn l i m t ph n v n t ngân sách Nhà nư c đã đ u tư cho công tác đi u tra, thăm dò khoáng s n. 3. S li u, thông tin v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n là toàn b các s li u, d li u, b n đ đ a ch t khoáng s n đã thu th p và t ng h p đư c trong quá trình đi u tra, thăm dò các lo i khoáng s n th r n, th khí, nư c khoáng, nư c nóng thiên nhiên (tr d u khí và các lo i nư c thiên nhiên khác) đư c th hi n trong các báo cáo k t qu công tác thăm dò. 4. Chi phí thăm dò khoáng s n, bao g m chi phí các h ng m c công trình đ a ch t và chi phí khác trong công tác thăm dò. 5. Tr lư ng khoáng s n đư c s d ng đ xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n, bao g m các c p tr lư ng A, B, C1, C2 ho c các c p tr lư ng 121, 122 (đ i v i tr lư ng xác đ nh theo Quy t đ nh s 06/2006/QĐ-BTNMT ngày 7 tháng 6 năm 2006 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng Ban hành Quy đ nh v phân c p tr lư ng và tài nguyên khoáng s n r n). 6. Vi c s d ng thông tin, s li u v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n th c hi n theo các quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n và quy đ nh c a Thông tư này. Các trư ng h p s d ng s li u vào m c đích nghiên c u khoa h c, đào t o ho c xây d ng quy ho ch, chi n lư c theo nhi m v c a Nhà nư c giao thì không ph i thanh toán theo quy đ nh c a Thông tư này. 7. Các d ch v v in n, sao chép s li u th c hi n theo quy đ nh riêng và không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Thông tư này. Đi u 2. Phương pháp xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò 1. Đ i v i m khoáng s n chưa khai thác, ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n đư c xác đ nh theo công th c sau:
  2. Qcp G=Px (đ ng) Q td Trong đó: G: Là ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n. P: Là t ng chi phí nhà nư c đã đ u tư cho công tác tra thăm dò khoáng s n. n P= ∑ (K i x Zh ) + C x H (đ ng) i =1 Trong đó: - Ki: Là h ng m c công vi c đ a ch t th i. - Zh: Là đơn giá c a h ng m c công vi c đ a ch t th i t i th i đi m xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò do cơ quan nhà nư c có th m quy n ban hành (đơn giá hi n hành). - C: Là chi phí khác cho công tác thăm dò khoáng s n t i th i đi m thăm dò. - H: Là h s chi phí khác, đư c xác đ nh như sau: K x Zh H= ∑ i ∑ K i x Znt Trong đó: Znt là đơn giá c a h ng m c công vi c đ a ch t th i t i th i đi m thăm dò khoáng s n trong báo cáo k t qu công tác đi u tra, thăm dò khoáng s n (đơn giá nguyên th y). Qcp: Là ph n tr lư ng khoáng s n s d ng đ xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n đư c c p phép khai thác cho t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ghi trong gi y phép khai thác khoáng s n, đư c xác đ nh như sau: Qcp = (Acp + Bcp + C1cp + 0,5C2cp) ho c (121cp + 122cp). Qtd: Là tr lư ng khoáng s n thăm dò ghi trong báo cáo thăm dò đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t, đư c xác đ nh như sau: Qtd = (Atd + Btd + C1td + C2td) ho c (121td + 122td). 2. Trư ng h p m khoáng s n đang khai thác thì ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n đư c xác đ nh theo công th c sau: Qcl G=Px (đ ng) Q td Trong đó: Qcl là ph n tr lư ng khoáng s n còn l i đư c c p gi y phép khai thác nhưng chưa khai thác Đi u 3. Phương th c và th t c thanh toán 1. Đ i v i trư ng h p quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2, t ch c, cá nhân xin gi y phép khai thác khoáng s n ph i tr chi phí thăm dò khoáng s n cho Nhà nư c t i Kho b c đ a phương, nơi ti n hành khai thác khoáng s n theo phương th c thanh toán g n m t l n trư c khi nh n gi y phép khai thác. 2. Đ i v i trư ng h p quy đ nh t i kho n 2 Đi u 2, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n cho Nhà nư c t i Kho b c đ a phương, nơi ti n hành khai thác khoáng s n theo phương th c thanh toán g n m t l n ch m nh t sau sáu mươi (60) ngày k t ngày nh n đư c thông báo b ng văn b n c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n. 3. Ti n s d ng s li u c a Nhà nư c là kho n chi phí h p lý đư c tính tr khi xác đ nh thu nh p ch u thu và h ch toán d n trong th i gian khai thác.
  3. Đi u 4. T ch c th c hi n 1. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì t ch c xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n; thành l p H i đ ng th m đ nh có s tham gia c a B Tài chính, B Công thương (ho c B Xây d ng), đ i di n y ban nhân dân t nh nơi có khoáng s n khai thác đ th m đ nh k t qu xác đ nh ti n chi phí thăm dò mà t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i hoàn tr cho Nhà nư c trư c khi thông báo b ng văn b n; theo dõi, đôn đ c các t ch c, cá nhân hoàn tr chi phí thăm dò theo quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n. 2. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n có trách nhi m kê khai, báo cáo đ y đ s li u, thông tin v vi c s d ng k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c ph c v ho t đ ng khai thác khoáng s n c a mình theo yêu c u c a B Tài nguyên và Môi trư ng; th c hi n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n cho nhà nư c theo quy đ nh t i Đi u 2 và Đi u 3 c a Thông tư này. Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n không kê khai, báo cáo đ y đ s li u, thông tin v vi c s d ng k t qu đi u tra, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c ho c không hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n theo quy đ nh t i Thông tư này s b x ph t hành chính ho c thu h i gi y phép khai thác khoáng s n theo quy đ nh c a pháp lu t v khoáng s n. 3. Kinh phí t ch c xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n. B Tài nguyên và Môi trư ng đư c ngân sách nhà nư c c p b ng 5% s thu t ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n đ th c hi n t ch c xác đ nh giá tr ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n. Vi c qu n lý, s d ng, quy t toán ngu n thu này như sau: 3.1. Chi phí xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n. a) Chi phí kh o sát, thu th p và x lý s li u, thông tin đ xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n, bao g m c ti n lương, ti n công theo ch đ hi n hành cho lao đ ng tr c ti p (không bao g m chi phí ti n lương cho cán b công ch c đã đư c hư ng ti n lương theo ch đ quy đ nh hi n hành), ti n công tác phí, lưu trú, thuê xe, b i dư ng làm thêm gi ; b) Chi h i ngh , h i th o, h p k thu t đ xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n; c) Chi phí mua s m thi t b , phương ti n, v t tư văn phòng ph m; d) Chi phí ki m tra, th m đ nh k t qu xác đ nh ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n; đ) Các kho n chi khác liên quan tr c ti p đ n vi c t ch c xác đ nh giá tr ti n s d ng s li u, thông tin v khoáng s n; 3.2. B Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m qu n lý, s d ng và quy t toán kinh phí t ch c xác đ nh giá tr ti n hoàn tr chi phí thăm dò khoáng s n theo đúng ch đ và quy đ nh hi n hành; trư ng h p s d ng không h t thì đư c chuy n sang năm sau đ ti p t c chi theo quy đ nh hi n hành. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư Liên t ch s 46/TTLT-BTC-BCN ngày 21 tháng 5 năm 2002 c a liên B Tài chính - B Công nghi p hư ng d n phương pháp xác đ nh, phương th c, th t c thanh toán ti n s d ng s li u, thông tin v k t qu kh o sát, thăm dò khoáng s n c a Nhà nư c. 5. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c đ ngh các t ch c, cá nhân có liên quan ph n ánh v B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng đ nghiên c u, gi i quy t. KT. B TRƯ NG KT. B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG B TÀI CHÍNH TH TRƯ NG TH TRƯ NG
  4. Nguy n Xuân Cư ng Đ Hoàng Anh Tu n Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H i đ ng nhân dân, y ban nhân dân, S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, C c Thu , Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng; - Website B Tài chính; Website B Tài nguyên và Môi trư ng; - Lưu: B Tài chính, B Tài nguyên và Môi trư ng.
Đồng bộ tài khoản