intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin do Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Nội vụ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
50
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin do Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Nội vụ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin do Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/2003/TTLT-BTC-BVHTT-BNV về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu hoạt động trong lĩnh vực văn hoá - thông tin do Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá- Thông tin và Bộ Nội vụ ban hành

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B VĂN HOÁ-THÔNG TIN NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2003/TTLT-BTC- Hà N i , ngày 24 tháng 3 năm 2003 BVHTT-BNV THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B VĂN HOÁ THÔNG TIN - B N I V S 20/2003/TTLT/BTC-BVHTT-BNV NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I CÁC ƠN VN S NGHI P CÓ THU HO T NG TRONG LĨNH V C VĂN HOÁ - THÔNG TIN Th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu; B Tài chính ã ban hành Thông tư hư ng d n s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002. phù h p v i ho t ng c thù chuyên ngành Văn hoá thông tin, Liên t ch B Tài chính - B Văn hoá - Thông tin - B N i v hư ng d n thêm m t s n i dung v ch qu n lý tài chính i v i các ơn v s nghi p có thu trong lĩnh v c văn hoá thông tin công l p như sau: I- I TƯ NG: i tư ng áp d ng Thông tư này là các ơn v s nghi p văn hoá thông tin công l p ho t ng có thu ư c ngân sách Nhà nư c c p m t ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên ho c t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên (g i chung là cơ s Văn hoá thông tin có thu - vi t t t là CSVHTTCT), bao g m: - Các ơn v ngh thu t: Các nhà hát theo chuyên ngành (chèo, tu ng, c i lương, ca - múa - nh c, k ch, múa r i, xi c...), oàn ngh thu t t ng h p các c p (bao g m c Dàn nh c giao hư ng). - Các B o tàng, ơn v qu n lý di tích và các ơn v qu n lý danh lam th ng c nh. - Các cơ quan báo, t p chí. - Vi n Ngh thu t và lưu tr i n nh, Trung tâm K thu t i n nh, Trung tâm chi u phim Qu c gia. - Thư vi n công c ng. - Trung tâm Thông tin - tri n lãm, Nhà tri n lãm, Nhà văn hoá thông tin.
  2. - Các ơn v s nghi p có thu khác: Ban qu n lý Nhà hát l n, nhà sáng tác, Trung tâm h p tác báo chí và truy n thông qu c t . - Các ơn v s nghi p văn hoá thông tin c thù khác Trung ương và a phương thu c các lĩnh v c (n u có): i n nh, phát hành sách, thông tin tuyên truy n... Các ơn v s nghi p nêu trên thu c i tư ng th c hi n Ngh nh s 10/2002/N - CP khi có các i u ki n sau: - Có quy t nh thành l p ơn v b ng văn b n c a cơ quan có thNm quy n; - Có tư cách pháp nhân, có con d u riêng; - Có tài kho n t i Kho b c ho c Ngân hàng; - Có t ch c b máy tài chính, k toán; - Có ngu n thu h p pháp. Các cơ quan có thNm quy n có trách nhi m t o i u ki n thu n l i các cơ s văn hoá thông tin th c hi n Ngh nh s 10/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph . Nh ng ơn v d toán tr c thu c các CSVHTTCT như các Trung tâm ào t o, Trung tâm nghiên c u ng d ng khoa h c k thu t, các Vi n nghiên c u là i tư ng th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph , ư c áp d ng Thông tư này và các Thông tư hư ng d n phù h p v i các lĩnh v c ho t ng (giáo d c ào t o, nghiên c u khoa h c...). i v i các CSVHTTCT có nhi u ơn v tr c thu c h ch toán c l p ư c cơ quan có thNm quy n giao d toán n nh cho ơn v d toán c p 1 ho c c p 2 giao quy n t ch cho các ơn v d toán tr c thu c. i v i các cơ s văn hoá thông tin không có ngu n thu t ho t ng s nghi p, không thu c i tư ng áp d ng Thông tư này. Kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a các cơ s văn hoá thông tin không có thu do ngân sách Nhà nư c c p ( c trung ương và a phương) và ư c qu n lý theo cơ ch qu n lý tài chính hi n hành. II- NGU N THU S NGHI P C A CÁC CƠ S văn hoá thông tin công l p: Các cơ s Văn hoá thông tin công l p có nh ng ngu n thu s nghi p như sau: 1- Các lo i phí, l phí hi n hành theo quy nh: 1.1- Phí thư vi n, phí s d ng tài li u lưu tr trong thư vi n. 1.2- Phí thNm nh phim và k ch b n phim, l phí ăng ký b n quy n tác gi , l phí c p gi y phép ho t ng qu ng cáo, l phí giám nh n i dung và c p gi y phép xu t,
  3. nh p khNu văn hoá phNm, phí phát hành tem nhãn các chương trình ngh thu t (băng t , băng video, ĩa CD, VCD, DVD)... 2- Các kho n thu g n v i ho t ng c a ơn v : 2.1- Thu t bán vé các bu i bi u di n; vé xem phim; vé tham quan tri n lãm, tham quan b o tàng, di tích... 2.2- Thu t các h p ng bi u di n c a ơn v v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c; Thu do cán b , di n viên trong ơn v t ch c ho t ng d ch v , ho t ng bi u di n v i bên ngoài n p v ơn v theo cơ ch khoán. 2.3- Thu t các ho t ng cung ng d ch v g n v i ho t ng s nghi p c a ơn v : Khai thác cơ s v t ch t (r p, nhà xư ng, h i trư ng, trang thi t b ); cung ng d ch v in tráng, l ng ti ng, ph c h i phim, d ch v khai thác tư li u phim; khai thác tư li u b o tàng, thư vi n... 2.4- Các kho n thu ho t ng ăng, phát qu ng cáo trên báo, t p chí, xu t b n, t phát hành báo chí, t p chí và ho t ng thông tin c ng... 2.5- Các kho n thu h p pháp khác ư c l i s d ng theo quy nh c a Nhà nư c. M c thu i v i các kho n thu trên do Th trư ng ơn v tho thu n trong h p ng v i bên yêu c u d ch v , theo nguyên t c b o m bù p chi phí h p lý và có tích lu . 3- Thu t ơn v tr c thu c h tr ho t ng chung: Các ơn v d toán tr c thu c có th trích m t ph n t ngu n thu s nghi p c a ơn v h tr ơn v d toán c p trên th c hi n các ho t ng chung, t l trích do Th trư ng ơn v c p dư i quy t nh. 4- Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t như lãi ti n g i Ngân hàng t các kho n thu s n xu t, cung ng d ch v ... Ngoài các kho n thu s nghi p nêu trên, các CSVHTTCT ư c phép huy ng v n h p pháp t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c ph c v cho ho t ng s n xu t và cung ng d ch v theo quy nh hi n hành. III- N I DUNG CHI HO T NG THƯ NG XUYÊN: Các CSVHTTCT ư c s d ng ngu n ngân sách nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p c a ơn v chi cho các ho t ng thư ng xuyên theo nh ng n i dung sau: 1- Chi cho cán b , viên ch c và lao ng h p ng: Chi ti n lương; ti n công; ti n thư ng; ph c p lương; phúc l i t p th ; các kho n óng góp trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , kinh phí công oàn theo ch hi n hành. 2- Chi qu n lý hành chính: Chi ti n i n, nư c, xăng d u, v sinh môi trư ng, mua v t tư văn phòng, d ch v công c ng, công tác phí, h i ngh phí, thông tin liên l c, tuyên truy n, cư c phí i n tho i, fax...
  4. 3- Chi nghi p v chuyên môn tr c ti p cho ho t ng c a ơn v theo ch c năng, nhi m v ư c giao. 4- Chi nghiên c u các tài khoa h c, công ngh c p cơ s c a ơn v . 5- Chi ào t o, t p hu n nâng cao trình cho nh ng ngư i lao ng trong ơn v (không k chi ào t o l i theo ch tiêu c a Nhà nư c). 6- Chi phí thuê mư n: Thuê phương ti n v n chuy n, thuê nhà, t, thi t b các lo i; thuê chuyên gia trong và ngoài nư c, thuê lao ng, thuê ào cán b , thuê mư n khác. 7- Chi phí tr c ti p cho các ho t ng s n xu t, d ch v c a ơn v , bao g m: ti n công; nguyên nhiên v t li u; kh u hao TSC ; hoa h ng; n p thu (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 8- Các chi phí thư ng xuyên liên quan n công tác thu phí và l phí theo quy nh hi n hành. 9- Chi mua s m, s a ch a thư ng xuyên: Chi mua s m d ng c thay th , s a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình cơ s h t ng. 10- Chi h p tác qu c t : oàn ra, oàn vào. 11- Chi khác: Chi tr g c và lãi v n vay các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài (n u có); s d ng ngu n thu s nghi p óng góp t thi n xã h i, chi tr t t an ninh... Các kho n chi không thư ng xuyên th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. IV- CÁC CƠ S VĂN HOÁ THÔNG TIN CÔNG L P CÓ THU Ư C T CH TÀI CHÍNH, T QUY T NNH VÀ CHNU TRÁCH NHI M NHƯ SAU: 1- V s d ng ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c c p và ngu n thu s nghi p: 1.1- i v i CSVHTTCT t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên: ư c cơ quan có thNm quy n giao d toán n nh trong 3 năm cho ơn v tr c thu c như sau: a) Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i t ng lo i phí, l phí. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c.
  5. i v i nh ng lo i phí, l phí ư c l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có thNm quy n giao d toán thu i u ch nh cho phù h p v i ho t ng c a ơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v cho các CSVHTTCT, ơn v xây d ng k ho ch thu i u hành trong c năm. Riêng nh ng ơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có thNm quy n giao d toán thu s n xu t cung ng d ch v làm căn c i u hành thu, chi. b) Giao d toán chi: - Giao s t ng h p chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí ư c l i cho ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành; Chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí t hàng theo ch c a Nhà nư c; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí i ng các d án nư c ngoài; v n vi n tr , v n vay; v n u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c nh và các kho n chi không thư ng xuyên khác thì B ch qu n ( i v i các ơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), Cơ quan ch qu n a phương ( i v i các ơn v s nghi p có thu do a phương qu n lý) giao d toán cho ơn v s nghi p theo quy nh hi n hành . c) Trư ng h p ơn v th c hi n vư t thu phí và l phí ã ư c giao n nh thì ơn v ư c s d ng toàn b s thu vư t (ph n l i) nh m b sung qu ti n lương và kinh phí ho t ng c a ơn v theo quy nh. Trư ng h p ơn v th c hi n h t thu so v i d toán ư c giao thu phí và l phí (ph n l i) thì ơn v ph i i u ch nh gi m chi tương ng. i v i nh ng ơn v s nghi p ư c cơ quan có thNm quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì ơn v ư c s d ng toàn b s vư t thu tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu ơn v ph i gi m chi tương ng. 1.2- i v i CSVHTTCT t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên: ư c cơ quan có thNm quy n giao d toán thu t ngu n thu, d toán chi n nh trong 3 năm như sau: 1.2.1- Giao d toán thu phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c, bao g m: - T ng s thu phí, l phí. - S phí, l phí ư c l i ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. - S phí, l phí ph i n p ngân sách nhà nư c.
  6. i v i nh ng lo i phí, l phí ư c l i và n p ngân sách nhà nư c theo t l % thì hàng năm cơ quan có thNm quy n giao d toán thu i u ch nh cho phù h p v i ho t ng c a ơn v . Cơ quan ch qu n không giao s thu s n xu t, cung ng d ch v . ơn v xây d ng k ho ch thu i u hành trong c năm. Riêng nh ng ơn v s nghi p ch có ngu n thu s n xu t, cung ng d ch v , không có ngu n thu phí, l phí thì cơ quan có thNm quy n giao d toán thu s n xu t cung ng d ch v làm căn c i u hành thu, chi. 1.2.2- Giao d toán chi: a) Chi ho t ng thư ng xuyên: - Giao s t ng h p chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n thu phí, l phí ư c l i cho ơn v s d ng theo quy nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. - Giao s t ng h p chi ho t ng thư ng xuyên t ngu n ngân sách nhà nư c c p cho năm u c a th i kỳ n nh, hàng năm ư c tăng thêm theo t l do c p có thNm quy n quy t nh. b) Chi không thư ng xuyên t ngân sách nhà nư c: Kinh phí th c hi n các tài nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c, c p B , ngành; Chương trình m c tiêu qu c gia; kinh phí nhà nư c giao theo ch t hàng; kinh phí th c hi n tinh gi n biên ch ; kinh phí i ng các d án nư c ngoài; v n u tư xây d ng cơ b n; kinh phí mua s m, s a ch a l n tài s n c nh: B ch qu n ( i v i các ơn v s nghi p có thu do Trung ương qu n lý), Cơ quan ch qu n a phương ( i v i các ơn v s nghi p có thu do a phương qu n lý) giao d toán cho ơn v s nghi p theo quy nh hi n hành. 1.2.3- Trư ng h p ơn v ti t ki m chi kinh phí thư ng xuyên ho c tăng thu ph n phí và l phí ư c l i so v i d toán ư c giao thì ơn v ư c s d ng toàn b ngu n kinh phí ti t ki m và s tăng thu b sung qu ti n lương và kinh phí ho t ng c a ơn v . Trư ng h p h t thu so v i d toán ư c giao thì ơn v ph i i u ch nh gi m chi tương ng. i v i nh ng ơn v s nghi p ư c cơ quan có thNm quy n giao thu v s n xu t, cung ng d ch v , khi thu vư t thì ơn v ư c s d ng toàn b s vư t thu tăng thu nh p, tăng cư ng cơ s v t ch t và khi gi m thu ơn v ph i gi m chi tương ng. Sau th i gian n nh kinh phí 3 năm, các ơn v s nghi p có thu báo cáo t ng k t trình các cơ quan có thNm quy n xem xét quy t nh giao n nh kinh phí cho th i gian ti p theo. 2- Biên ch làm căn c xây d ng d toán chi qu ti n lương là s biên ch ư c cơ quan có thNm quy n giao n ngày 31/12 năm trư c li n k . Trong quá trình ho t ng, Th trư ng ơn v s nghi p có thu ư c quy t nh k ho ch s d ng lao ng như sau:
  7. 2.1- S p x p l i cán b , công ch c, viên ch c (k c nh ng ngư i ã ký h p ng lao ng trong ch tiêu biên ch ) ư c giao nâng cao hi u qu , ch t lư ng ho t ng c a ơn v . Nh ng ngư i trong di n gi m biên ch ư c hư ng chính sách ch theo quy nh hi n hành; 2.2- i v i ơn v s nghi p có thu t b o m toàn b chi phí ho t ng thư ng xuyên, căn c vào nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a ơn v , Th trư ng ư c ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng; nh ng ngư i ư c ký h p ng lao ng không xác nh th i h n ph i có tiêu chuNn, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và ư c x p theo b ng lương hành chính s nghi p quy nh t i Ngh nh s 25/N - CP ngày23/5/1993 c a Chính ph và ư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; 2.3- i v i ơn v s nghi p có thu t b o m m t ph n kinh phí ho t ng thư ng xuyên, căn c vào nhu c u công vi c và kh năng tài chính c a ơn v , Th trư ng ư c ký h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng nhưng ph i phù h p v i nh m c biên ch do cơ quan có thNm quy n ban hành; nh ng ngư i ư c ký h p ng không xác nh th i h n ph i có tiêu chuNn, cơ c u ch c danh nghi p v , chuyên môn theo quy nh c a cơ quan qu n lý ngành, lĩnh v c và ư c x p theo b ng lương hành chính s nghi p quy nh t i Ngh nh s 25/N -CP ngày23/5/1993 c a Chính ph và ư c hư ng các quy n l i và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t; 2.4- Th trư ng các CSVHTTCT ư c ch m d t h p ng lao ng i v i nh ng ngư i do ơn v ký h p ng lao ng. Trình t th t c ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 2.5- Th c hi n ch dân ch , công khai theo quy nh c a pháp lu t. 3- Qu ti n lương và thu nh p: Qu ti n lương và thu nh p c a CSVHTTCT ư c s d ng t hai ngu n: 3.1- Ngu n NSNN c p chi qu ti n lương, ti n công, các kho n ph c p theo lương c a cán b , công ch c, viên ch c trong biên ch và lao ng h p ng ( i v i ơn v t b o m m t ph n chi phí ho t ng thư ng xuyên) th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 25/N -CP ngày 23/05/1993 c a Chính ph và các văn b n hư ng d n hi n hành v lương và ph c p lương. 3.2- Căn c vào k t qu ho t ng tài chính (ngu n thu s nghi p và ti t ki m chi phí thư ng xuyên) và tình hình th c hi n nhi m v chuyên môn, qu ti n lương và thu nh p c a CSVHTTCT ư c xác nh theo quy nh t i i m 1 M c IV Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/1/2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. ơn v xây d ng quy ch chi tr ti n lương, ti n công và th o lu n công khai, th ng nh t trong H i ngh cán b , công ch c, viên ch c c a ơn v . Căn c vào quy ch chi tr ti n lương, ti n công c a ơn v và qu ti n lương ư c xác nh, Th trư ng ơn v quy t nh m c chi tr ti n lương, ti n công cho cán b , công ch c, viên ch c và lao ng h p ng theo hi u qu công vi c hàng tháng c a t ng ngư i.
  8. 3.3- Cu i năm các CSVHTTCT chi không h t ti n lương ư c ưa vào qu d phòng thu nh p và chuy n sang năm sau ti p t c chi. 4- Xây d ng ch chi tiêu n i b : - Trong ph m vi ngu n tài chính c a ơn v (bao g m ngu n ngân sách nhà nư c c p, ngu n thu s nghi p), Th trư ng ơn v CSVHTT CT xây d ng tiêu chuNn nh m c và ch chi tiêu n i b v chi qu n lý và nghi p v cao ho c th p hơn m c chi do Nhà nư c quy nh, phù h p v i ho t ng c thù c a ơn v . - Trong ch chi tiêu n i b , CSVHTTCT c n ưu tiên chi nghi p v mb os lư ng, ch t lư ng ho t ng chuyên môn văn hoá thông tin c a ơn v ; - Các tiêu chuNn, ch và nh m c chi tiêu nêu trên ư c th o lu n công khai trong ơn v , ch chi tiêu n i b là căn c Th trư ng ơn v i u hành vi c s d ng, quy t toán kinh phí t ngu n ngân sách Nhà nư c và ngu n thu s nghi p c a ơn v , là cơ s pháp lý Kho b c Nhà nư c th c hi n ki m soát chi. 5- C p phát kinh phí t ngân sách nhà nư c: Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c giao, cơ quan tài chính c p kinh phí thư ng xuyên ( i v i ơn v t m b o m t ph n chi phí) qua Kho b c Nhà nư c vào M c 134 "Chi khác" theo t ng lo i kho n tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c. Trư ng h p ã th c hi n c p phát theo các m c c a M c l c ngân sách nhà nư c, Th trư ng ơn v ã ư c giao quy n ch ng ư c quy n i u ch nh các m c chi trong t ng s kinh phí chi thư ng xuyên ã c p. i v i các kho n kinh phí chi không thư ng xuyên, cơ quan tài chính th c hi n vi c c p phát theo m c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. 6- V trích và s d ng kh u hao tài s n c nh: Các CSVHTTCT ho t ng d ch v theo yêu c u và các ho t ng s n xu t, cung ng d ch v , lao v ph i th c hi n trích kh u hao tài s n c nh d a theo quy nh t i Quy t nh s 166/199/Q -BTC ngày 30/12/1999 c a B trư ng B Tài chính v ban hành quy ch qu n lý s d ng và trích kh u hao tài s n c nh và các văn b n hư ng d n hi n hành c a Nhà nư c. Trư ng h p c bi t Th trư ng ơn v có th quy t nh vi c áp d ng t l kh u hao cao hơn quy nh nh m thu h i v n k p th i nhưng ph i phù h p v i th i gian, kh năng k thu t c a tài s n và kh năng chi tr c a ngư i hư ng d ch v . Toàn b s ti n kh u hao TSC ư c h ch toán vào chi phí d ch v trong các h p ng gi a CSVHTTCT v i các bên yêu c u s n xu t d ch v . 7- Các CSVHTTCT có nhu c u thanh lý tài s n: Thành l p H i ng thanh lý tài s n theo Quy t nh s 55/2000/Q -BTC ngày 19/4/2000 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành quy ch qu n lý vi c x lý tài s n Nhà nư c t i các cơ quan hành chính s nghi p. S ti n thu do thanh lý tài s n sau khi tr chi phí thanh lý (cân, ong, o, m, v n chuy n, xác nh các thông s k thu t, ti n công làm thêm gi (n u có)...), CSVHTTCT ư c ưa vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v . Trư ng
  9. h p thanh lý tài s n hình thành t ngu n v n vay, n u chưa tr h t v n vay, ơn v s d ng s ti n thu ư c do thanh lý (sau khi tr chi phí thanh lý) tr v n vay, trư ng h p tr h t v n vay thì ư c ưa vào qu phát tri n ho t ng s nghi p c a ơn v . 8- Cu i năm, kinh phí chi thư ng xuyên t NSNN c p và thu s nghi p c a CSVHTTCT n u chi không h t ư c chuy n sang năm sau ti p t c chi và quy t toán vào niên k toán năm sau. Trên cơ s i chi u gi a Kho B c Nhà nư c và ơn v n cu i ngày 31/12, Kho b c Nhà nư c làm th t c chuy n s kinh phí chưa chi h t sang năm sau cho CSVHTTCT theo Thông tư s 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 c a B Tài chính, ng th i thông báo b ng văn b n cho cơ quan tài chính ng c p bi t qu n lý. 9- Các ơn v CSVHTTCT th c hi n h ch toán k toán theo Thông tư s 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 c a B Tài chính hư ng d n k toán ơn v s nghi p có thu. V- I U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2003. Các n i dung khác v qu n lý tài chính th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 c a B Tài chính. ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, Thông t n xã Vi t Nam th c hi n cơ ch qu n lý tài chính riêng theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , không th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các CSVHTTCT ph n ánh v Liên B s a i, b sung cho phù h p. Nguy n Công Nghi p Tr n Chi n Th ng Nguy n Tr ng i u ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản