Thông tư liên tịch 20/TTLB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
63
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 20/TTLB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 20/TTLB về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 20/TTLB

 1. BAN V T GIÁ CHÍNH PH -B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA LAO NG, THƯƠNG BINH VÀ VI T NAM XÃ H I-B TÀI CHÍNH-B Y c l p - T do - H nh phúc T ******** ******** S : 20/TTLB Hà N i , ngày 23 tháng 11 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B Y T - TÀI CHÍNH - LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - BAN V T GIÁ CHÍNH PH S 20/TTLB NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1994 HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 95/CP NGÀY 27/8/1994 C A CHÍNH PH V VI C THU M T PH N VI N PHÍ Ngày 27 tháng 8 năm 1994 Chính ph ã ban ngành Ngh nh s 95/CP v vi c thu m t ph n vi n phí. Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph hư ng d n vi c th c hi n như sau: I- N I DUNG THU M t ph n vi n phí là m t ph n trong t ng chi phí cho vi c khám, ch a b nh. M t ph n vi n phí ch tính ti n thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u và d ch v khám, ch a b nh; không tính khâu hao tài s nc nh, chi phí s a ch a thư ng xuyên, chi phí hành chính, ào t o, nghiên c u khoa h c, u tư xây d ng cơ b n v t ch t và trang thi t b l n. Bi u giá thu m t ph n vi n phí ư c tính theo d ch v i v i ngư i b nh ngo i trú và theo ngày giư ng i u tr i v i ngư i b nh n i trú. II- I TƯ NG PH I N P VÀ MI N N P M T PH N VI N PHÍ 1. i tư ng ph i n p m t ph n vi n phí: a. Ngư i không có th b o hi m y t (BHYT), ngư i không thu c i tư ng mi n n p m t ph n vi n phí. b. Ngư i có th b o hi m y t nhưng mu n khám b nh, ch a b nh theo yêu c u riêng. c. Ngư i thu c i tư ng mi n n p m t ph n vi n phí nhưng mu n khám b nh, ch a b nh theo yêu c u riêng. 2. i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí: a. Tr em dư i 6 tu i: b. Ngư i b b nh tâm th n phân li t, ng kinh, b nh phong, b nh lao ph i có BK dương tính.
 2. c. Ngư i b nh các xã ư c U ban dân t c và mi n núi công nh n là vùng cao. d. ng bào i khai hoang, xây d ng vùng kinh t m i trong th i gian 3 năm k t khi n. e. Ngư i tàn t t, tr m coi, ngư i già y u không nơi nương t a và ngư i b nh thu c di n quá nghèo ư c Phòng Lao ng - Thương binh và Xã h i c a qu n, huy n c p gi y ch ng nh n. Gi y ch ng nh n có giá tr trong 2 năm k t ngày c p. 3. Ngư i b nh có th b o hi m y t khi khám b nh, ch a b nh ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán m t ph n vi n phí v i các cơ s khám, ch a b nh. 4. Các i tư ng không hư ng lương, không hư ng lương hưu ho c tr c p m t s c lao ng sau ây ư c Nhà nư c c p kinh phí cơ quan Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý tr c ti p mua th b o hi m y t , khi khám b nh, ch a b nh ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán m t ph n vi n phí v i các cơ s khám, ch a b nh. - Cán b ho t ng Cách m ng trư c năm 1945 ang hư ng sinh ho t phí hàng tháng: - Thương binh h ng 1 n h ng 4 (m t s c lao ng do thương t t t 21% tr lên); - B nh binh h ng 1 n h ng 3 (m t s c lao ng do b nh t t t 41% tr lên); - B , m , v (ho c ch ng), con c a li t s ang hư ng tr c p hàng tháng; - Ngư i có công giúp cách m ng trư c 19/8/1945 ư c hư ng tr c p hàng tháng; - Ngư i b ch b t k t án tù do ho t ng cách m ng có gi y ch ng nh n theo quy nh: - Anh hùng l c lư ng vũ trang, Anh hùng lao ng; - Ngư i ph c v và con th nh t, th hai dư i 18 tu i c a thương binh h ng I, b nh binh h ng I; - Nh ng ngư i b tai n n lao ng ho c b nh ngh nghi p, m t s c lao ng ang hư ng tr c p hàng tháng; - Công nhân cao su ngh vi c hư ng tr c p hàng tháng theo Quy t nh s 206/CP ngày 30/5/1971 c a H i ng Chính ph quy nh v tr c p i v i công nhân cao su ngh vi c. 5. M c óng b o hi m y t c a các i tư ng theo quy nh t i i m 4 m c II c a Thông tư này là 3% m c lương t i thi u hi n hành. III- GIÁ M T PH N VI N PHÍ VÀ HÌNH TH C THU M T PH N VI N PHÍ 1. i v i ngư i b nh n i trú:
 3. a. Giá m t ph n vi n phí ư c tính theo ngày i u tr n i trú c a t ng chuyên khoa theo phân lo i b nh vi n. Các cơ s khám b nh, ch a b nh (g i chung là B nh vi n) có trách nhi m b o m chi phí v thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, xét nghi m, phim X quang, v t tư tiêu hao thi t y u khác theo danh m c c a B Y t quy nh trong khi i u tr , theo dõi và chăm sóc ngư i b nh. Khi th c hi n thu m t ph n vi n phí theo ngày i u tr n i trú, các b nh vi n không ư c phép thu thêm b t kỳ m t kho n thu nào khác. b. Ngày i u tr n i trú ư c quy nh như sau: - Ngày i u tr h i s c c p c u: Là ngày n m i u tr c a ngư i b nh t i các khoa H i s c tăng cư ng. - Ngày i u tr ngo i khoa - b ng: Là ngày n m i u tr c a ngư i b nh t i các khoa: Ngo i, B ng, S n ph ( và m ), và các chuyên khoa M t, Răng - hàm m t, Tai mũi - h ng n u có m , ư c tính t ngày m n khi ra vi n. - Ngày i u tr n i khoa: Là ngày n m i u tr c a ngư i b nh t i các khoa: N i, Nhi, Truy n nhi m, Da li u, Th n kinh, Tâm th n, N i ti t, ông y và ngày n m i u tr ch m ho c sau ó không m c a ngư i b nh t i khoa Ngo i, S n ph , M t, Răng hàm m t, Tai mũi h ng, Ung thư c. Ngư i b nh thu c di n mi n n p m t ph n vi n phí trong khi i u tr n i trú t i b nh vi n s không ph i tr ti n khám và i u tr ngo i trú các chuyên khoa khác c a cùng m t b nh vi n. d. Trư ng h p ngư i b nh sau ph u thu t ph i n m i u tr trên m t tháng thì k t ngày th 31 tr i thu theo bi u giá c a ngày i u tr ngo i khoa không m . e. Trư ng h p ngư i b nh c n khám và i u tr ngo i trú t i các b nh vi n khác theo ch nh c a bác sĩ i u tr thì th c hi n như sau: - Ngư i b nh thu c di n n p m t ph n vi n phí: thì s thanh toán tr c ti p cho b nh vi n nơi n khám và i u tr ngo i trú. - Ngư i b nh có th b o hi m y t ư c cơ quan b o hi m y t thanh toán cho b nh vi n nơi n khám và i u tr ngo i trú. - Ngư i b nh thu c di n mi n n p m t ph n vi n phí quy nh t i i m 2 m c II c a Thông tư này thì không ph i tr ti n. f. Trư ng h p t nguy n xin i u tr b ng các thu c ngo i t ti n ngoài danh m c thu c thi t y u do B Y t quy nh thì ngư i b nh ph i t tr ti n. 2. i v i ngư i b nh ngo i trú: Thu theo bi u giá quy nh cho m t l n khám b nh và t ng lo i d ch v k thu t, xét nghi m, chi u, ch p X quang, th thu t i u tr , ti n thu c mà ngư i b nh ã ư c ph c v .
 4. 3. Giá thu c th : Liên B ban hành t m th i Khung giá m t ph n vi n phí kèm theo Thông tư này áp d ng cho các cơ s khám b nh, ch a b nh c a Nhà nư c. a. phù h p v i tình hình kinh t xã h i và m c thu nh p bình quân hi n nay c a t ng vùng có s khác nhau. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành bi u giá c a a phương mình; B trư ng B Y t ban hành bi u giá cho các b nh vi n và Vi n nghiên c u có giư ng b nh tr c thu c B Y t và b nh vi n thu c các B , các ngành khác nhưng m c giá ph i n m trong khung giá do Liên B ban hành kèm theo Thông tư này. b. i v i nh ng d ch v khám, ch a b nh c th chưa ư c quy nh khung giá như trong ph n A "Khám b nh và ki m tra s c kho " và ph n C "Khung giá theo các d ch v áp d ng cho ngư i b nh ngo i trú" c a khung giá ban hành kèm Thông tư này thì căn c vào khung giá c a nh ng d ch v tương ương. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và B trư ng B Y t t m th i quy nh, sau ó B Y t ph i t p h p danh m c các d ch v này ngh Liên B xem xét b sung. c. Trong trư ng h p ch s giá c bi n ng trên 30%, Liên b u quy n cho B Y t hư ng d n l i bi u giá thu m t ph n vi n phí sau khi có s tho thu n c a B Tài chính và Ban V t giá Chính ph . 4. Hình th c thu m t ph n vi n phí: a. Ngư i b nh thu c i tư ng ph i n p m t ph n vi n phí s n p tr c ti p ti n vi n phí cho b nh vi n. b. Ngư i b nh có th b o hi m y t , ti n vi n phí s do cơ quan b o hi m y t thanh toán v i b nh vi n theo bi u giá m t ph n vi n phí. IV- PH I H P VÀ S D NG TI N VI N PHÍ THU Ư C 1. Kho n thu m t ph n vi n phí (bao g m ti n vi n phí do ngư i b nh tr c ti p n p và do cơ quan b o hi m y t thanh toán cho b nh vi n) là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c, ư c l i cho ơn v s d ng theo quy nh sau: a. 85% t ng s ti n vi n phí ư c dùng ph c v tr c ti p cho ngư i b nh, trong ó 70% dùng mua thu c, d ch truy n, máu, hoá ch t, phim X quang; 15% dùng mua qu n áo, chăn, màn, giư ng, chi u cho ngư i b nh và mua v t tư tiêu hao y t thu c nhóm v t tư r ti n, mau h ng. b. 15% còn l i dùng khen thư ng cho nh ng CBCNV có tinh th n trách nhi m cao, hoàn thành t t nhi m v chuyên môn, ph c v ngư i b nh t n tình. B Y t hư ng d n c th v vi c khen thư ng này. V- T CH C TH C HI N
 5. 1. Các b nh vi n ph i t ch c b ph n thu ti n vi n phí riêng do Phòng tài chính k toán th c hi n. T i nơi thu vi n phí ph i treo bi n và niêm y t giá m t ph n vi n phí ngư i b nh bi t. Các khoa, phòng khác c a b nh vi n không ư c t ch c thu ti n c a ngư i b nh dư i b t kỳ hình th c nào. 2. Các khoa, phòng c a b nh vi n ph i t ch c theo dõi, ghi chép y , chính xác các chi phí và ngày n m i u tr c a t ng ngư i b nh t i khoa, phòng làm cơ s thanh toán khi ra vi n. 3. Giao cho Giám c b nh vi n quy nh vi c th c hi n thu t m ng trư c ti n vi n phí khi ngư i b nh vào i u tr n i trú theo các m c phù h p v i t ng nhóm b nh, nhưng không ư c vì kho n thu này mà trì hoãn vi c ti p nh n, c p c u hay i u tr cho ngư i b nh. 4. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m xem xét, gi i quy t cho mi n vi n phí i v i t ng trư ng h p c th cho ngư i b nh thu c i tư ng ư c mi n n p m t ph n vi n phí theo quy nh t i Thông tư này và nh ng ngư i b nh không n m trong di n ư c mi n nhưng th c s nghèo, không có kh năng óng vi n phí, căn c vào nh ng gi y t h p l (như nêu trong ti t e, i m 2, m c II) và k t h p v i th c t sinh ho t c a ngư i b nh và gia ình h t i b nh vi n quy t nh. 5. H ch toán k toán - báo cáo th ng kê: S ti n thu m t ph n vi n phí ư c h ch toán vào m c 13 "Thu vi n phí". Các kho n chi ư c h ch toán như sau: kho n chi 85% ư c h ch toán vào m c 75 "chi nghi p v phí"; kho n chi 15% ư c h ch toán vào m c 69 "Chi khen thư ng" theo m c l c ngân sách Nhà nư c hi n hành. Vi c thu ti n vi n phí ph i s d ng hoá ơn, biên lai theo m u do B Tài chính ban hành. Ph i m s sách theo dõi y , chính xác, k p th i s ti n vi n phí thu ư c. Các b nh vi n ph i m tài kho n vi n phí t i kho b c Nhà nư c cùng c p. ít nh t 5 ngày m t l n, các b nh vi n ph i n p s dư vư t m c t n qu quy nh vào tài kho n vi n phí khi c n l i rút ra chi ti p. M c t n qu cho b nh vi n tuy n trung ương là 20 tri u ng. M c t n qu cho b nh vi n tuy n t nh là 15 tri u ng. M c t n qu cho b nh vi n tuy n huy n là 10 tri u ng. Các trư ng h p c bi t c n có m c t n qu cao hơn s do B trư ng B Y t quy t nh sau khi có ý ki n tho thu n c a B trư ng B Tài chính. Hàng quý, năm các b nh vi n ph i l p báo cáo s thu vi n phí g i cơ quan ch qu n và cơ quan tài chính cùng c p. Cơ quan tài chính các c p có trách nhi m ki m tra l i s thu, s chi vi n phí c a ơn v , ng th i làm th t c ghi thu - ghi chi ngân sách qua h th ng Kho b c Nhà nư c s thu vi n phí cho b nh vi n. VI- I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Thông tư s 14/TTLB c a Liên B Y t - Tài chính ngày 15/6/1989, nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u bãi b . Ngư i vi ph m các quy nh v thu m t ph n vi n phí quy nh t i Ngh nh s 95/CP và t i Thông tư này thì tuỳ m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t.
 6. KHUNG GIÁ M T PH N VI N PHÍ Ban hành t m th i theo Thông tư Liên B Y t - Tài chính - Lao ng - Thương binh và Xã h i - Ban V t giá Chính ph s : 20/TTLB ngày 23 tháng 11 năm 1994. Khung giá này bao g m các ph n sau: Ph n A: Khám b nh và ki m tra s c kho Ph n B: Khung giá theo ngày i u tr n i trú áp d ng cho ngư i b nh n i trú. Ph n C: Khung giá theo các d ch v áp d ng cho ngư i b nh ngo i trú. C.1. Các th thu t, ti u th thu t, n i soi, i u tr b ng tia s C.2. Các ph u thu t, th thu t theo chuyên khoa C.2.1. Ngo i khoa C.2.2. S n - ph khoa C.2.3. M t C.2.4. Tai - Mũi - H ng C.2.5. Răng - Hàm - M t C.3. Các xét nghi m, thăm dò ch c năng C.3.1. Xét nghi m máu C.3.2. Xét nghi m nư c ti u C.3.3. Xét nghi m phân C.3.4. Xét nghi m các ch t d ch khác c a cơ th C.3.5. Xét nghi m gi i ph u b nh lý C.3.6. M t s thăm dò ch c năng và thăm dò c bi t C.3.7. Thăm dò b ng ng v phóng x . C.4. ChuNn oán b ng hình nh C.4.1. Siêu âm C.4.2. X quang C.4.2.1. Soi, chi u Xq
 7. C.4.2.2. Ch p Xq các chi C.4.2.3. Ch p Xq vùng u C.4.2.4. Ch p Xq c t s ng C.4.2.5. Ch p Xq vùng ng c C.4.2.6. Ch p Xq h ti t ni u, ư ng tiêu hoá, ư ng m t C.4.2.7. M t s k thu t ch p Xq v i ch t c n quang. Ph n A: KHÁM B NH VÀ KI M TRA S C KHO TT N i dung B nh B nh B nh B nh vi n vi n vi n vi n h ng 4 và h ng 1 h ng 2 h ng 3 PK K khu v c 1 Khám lâm sàng chung/khám 2.000- 1.500- 1.000- 500-1.000 chuyên khoa 3000 3.000 2.000 2 Khám b nh theo yêu c u riêng 10.000- 10.000- 10.000- (ch n th y thu c) 30.000 20.000 20.000 3 Khám, c p gi y ch ng thương, 15.000- 15.000- 10.000- giám nh Y khoa (không k xét 35.000 30.000 20.000 nghi m, X quang) 4 Khám s c kho toàn di n tuy n 25.000- 25.000- 18.000- lao ng, lái xe (không k xét 50.000 40.000 35.000 nghi m X quang) (*) Phân h ng b nh vi n áp d ng theo Thông tư s 13-BYT-TT ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a B Y t hư ng d n t m th i vi c x p h ng b nh vi n. Ph n B: KHUNG GIÁ THEO NGÀY I U TRN ÁP D NG CHO NGƯ I B NH N I TRÚ TT Ngày i u tr Khung giá m t ngày i u tr BV h ng BV h ng BV h ng BV h ng 1 2 3 4 1 M t ngày i u tr h i s c c p 50.000- 30.000- 15.000- 10.000- c u 120.000 86.000 30.000 20.000 2 M t ngày i u tr n i khoa 25.000- 20.000- 50.000 50.000
 8. 2.1 Lo i 1 g m: Các b nh v máu, ung thư 2.2 Lo i 2 g m: Nhi truy n nhi m, hô h p, lão 15.000- 15.000- 10.000- 2.000- khoa, tim m ch, tiêu hoá, ti t 40.000 40.000 20.000 10.000 ni u, d ng, xương kh p, tâm th n, th n kinh, da li u và nh ng b nh không m v ngo i, ph s n, m t, răng-hàm- m t, tai-mũi-h ng 2.3 Lo i 3: Ngày i u tr ông y 15.000- 10.000- 8.000- 5.000- 30.000 20.000 15.000 10.000 3 M t ngày i u tr ngo i khoa b ng 3.1 Sau ph u thu t lo i 2 (*) 25.000- 20.000- 15.000- 10.000- thư ng - b ng I, b ng II 60.000 50.000 30.000 20.000 dư i 30%, b ng III, IV dư i 25% 3.2 Sau ph u thu t lo i II - b ng 30.000- 20.000- 15.000- 10.000- II, trên 30% 70.000 60.000 40.000 25.000 3.3 Sau ph u thu t lo i I, b ng 30.000- 80.000- 20.000- III, IV trên 25% 80.000 40.000 60.000 3.4 Sau ph u thu t c bi t 50.000- 40.000- 120.000 100.000 (*) Phân h ng b nh vi n áp d ng theo Thông tư s 13-BYT-TT ngày 27 tháng 11 năm 1993 c a B Y t hư ng d n t m th i vi c x p h ng b nh vi n. (**) Phân lo i ph u thu t I, II, III, IV và c bi t ư c áp d ng theo Thông tư s 21- BYT ngày 28-7-1981 c a B Y t . Ph n C: KHUNG GIÁ THEO CÁC DNCH V I U TRN ÁP D NG CHO B NH NHÂN NGO I TRÚ: C.1. Các th thu t, ti u th thu t, n i soi, i u tr b ng tia x . TT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i thi u Giá t i a 1 Thông ái 2.000 6.000 2 Th t tháo phân 2.000 6.000
 9. 3 Ch c hút h ch 3.500 10.500 4 Ch c hút tuy n giáp 4.000 12.000 5 Ch c dò màng b ng/màng ph i 3.500 10.500 6 Ch c r a màng ph i/hút khí màng ph i 15.000 45.000 7 R a bàng quang 7.000 21.000 8 Nong ni u o, t sonde ni u o 5.000 15.000 9 Bóc móng/ngâm tNm/ t s i mào gà 5.000 15.000 10 Ch y th n nhân t o (m t l n) 50.000 150.000 11 ThNm phân phúc m c 50.000 150.000 12 Sinh thi t da 5.000 15.000 13 Sinh thi t h ch, cơ 5.000 15.000 14 Sinh thi t tu xương 10.000 30.000 15 Sinh thi t màng ph i, màng ho t d ch 10.000 30.000 16 Sinh thi t ru t 10.000 30.000 17 Sinh thi t ti n li t tuy n qua soi bàng quang 15.000 45.000 18 Soi b ng +/-sinh thi t 10.000 30.000 19 Soi d dày+/-sinh thi t 10.000 30.000 20 N i soi i tràng +/-sinh thi t 15.000 45.000 21 N i soi tr c tr ng +/-sinh thi t 10.000 30.000 22 Soi bàng quang +/-sinh thi t u bàng quang 20.000 60.000 23 Soi bàng quang tán s i, l y d v t hay iub m t bàng quang 25.000 75.000 24 Soi th c qu n +/- nong hay sinh thi t 15.000 45.000 25 Soi ph qu n +/- l y d v t hay sinh thi t 25.000 75.000 26 Soi thanh qu n +/- l y d v t 20.000 60.000 27 i u tr tia x Cobalt và Rx (m t l n, nhưng không thu quá 30 l n trong m t t i u tr ) y h c dân t c - ph c h i ch c năng 5.000 15.000 28 Châm c u 1.000 5.000 29 i n châm 1.500 10.000
 10. 30 Thu châm (không k ti n thu c) 1.500 10.000 31 Chôn ch 4.000 15.000 32 Xoa bóp, b m huy t kéo n n c t s ng kéo các 6.000 15.000 kh p C.2. Các ph u thu t, th thu t theo chuyên khoa C.2.1. Ngo i khoa TT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i Giá t i a thi u 1 Thay băng, c t ch , tháo b t 3.000 10.000 2 C t l c v t thương ph n m m t n thương nông 15.000 45.000 3 C t l c v t thương ph n m m t n thương sâu 20.000 50.000 4 C t b nh ng u nh , cyst, s o c a da, t ch c 15.000 45.000 dư i da 5 Chích r ch nh t, apxe nh d n lưu 5.000 15.000 6 Tháo l ng ru t b ng hơi hay baryte 25.000 60.000 7 C t polype tr c tràng 25.000 50.000 8 C t phymosis 25.000 50.000 9 Th t các búi trĩ h u môn 20.000 50.000 10 N n tr t kh p hàm/kh p xương òn (*) 20.000 40.000 11 N n tr t kh p vai 25.000 50.000 12 N n tr t kh p khu u/kh p c chân/kh p g i 15.000 40.000 13 N n tr t kh p háng 30.000 75.000 14 N n, bó b t xương ùi/ch u, c t s ng 40.000 80.000 15 N n, bó b t xương c ng chân 25.000 50.000 16 N n, bó b t xương cánh tay 25.000 50.000 17 N n, bó b t gãy xương c ng tay 20.000 40.000 18 N n, bó b t bàn chân/bàn tay 20.000 40.000 19 N n, bó b t tr t kh p háng bNm sinh 30.000 60.000 20 N n có gây mê, bó b t t t bàn chân ng a veo 25.000 50.000 vào/bàn chân b t/t t g i cong lõm trong hay
 11. lõm ngoài (*) Không k ti n ch p film XQ khi n n bó b t C.2.2. S n - Ph khoa TT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i thi u Giá t i a 1 Hút i u hoà kinh nguy t 10.000 20.000 2 N o sót rau/n o bu ng t cung XN GPBL 20.000 40.000 3 t vòng, tháo vòng 5.000 10.000 4 Soi c t cung 3.000 6.000 5 Soi i 3.000 6.000 6 Bơm hơi, bơm thu c vòi tr ng (không k ti n 5.000 10.000 thu c) 7 t i n c t cung 10.000 20.000 8 Ap l nh c t cung 10.000 20.000 9 Th tinh nhân t o IAM, IAD (không k tinh 15.000 30.000 ch t) 10 Trích apxe tuy n vú 25.000 50.000 11 C t b các polype âm h , âm o 25.000 50.000 C.2.3. M t TT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i Giá t i a thi u 1 Th th l c ơn gi n 2.000 5.000 2 o nhãn áp 2.000 4.000 3 o Javal 2.000 5.000 4 o th trư ng, ám i m 2.000 5.000 5 Th kính lo n th 2.000 5.000 6 Soi áy m t 5.000 10.000 7 Tiêm h u nhãn c u, m t m t 5.000 10.000 8 Tiêm dư i k t m c, 1 m t 5.000 10.000
 12. 9 Thông l om tm t 5.000 10.000 10 Thông l o hai m t 7.000 15.000 11 L y d v t k t m c, 1 m t 5.000 10.000 12 L y d v t giác m c nông, 1 m t 10.000 20.000 13 L y d v t giác m c sâu, 1 m t 10.000 20.000 14 M m ng ơn 1 m t 20.000 40.000 15 M m ng kép 1 m t 25.000 60.000 16 Khâu da mi, k t m c mi b rách 20.000 50.000 17 Chích ch p/l o 10.000 20.000 18 M qu m 1 mi 15.000 25.000 19 M qu m 2 mi 20.000 30.000 20 M qu m 3 mi 25.000 40.000 21 M qu m 4 mi 30.000 50.000 C.2.4. Tai mũi h ng STT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i Giá t i a thi u 1 Trích r ch apxe Amidan 15.000 30.000 2 Trích r ch apxe thành sau h ng 20.000 40.000 3 C t Amidan 20.000 40.000 4 Ch c r a xoang hàm (m t l n) 5.000 15.000 5 Ch c thông xoang trán/xong bư m 10.000 20.000 6 L y d v t trong tai 10.000 20.000 7 L y d v t trong mũi không gây mê 10.000 20.000 8 L y d v t trong mũi có gây mê 20.000 30.000 9 L y d v t th c qu n ơn gi n 25.000 50.000 10 L y d v t thanh qu n 30.000 60.000 11 t i n cu n mũi/c t cu n mũi 15.000 30.000 12 C t Polype mũi 20.000 40.000 13 M c t b u bã u vùng um tc 20.000 40.000
 13. C.2.5. Răng - hàm - m t STT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i thi u Giá t i a 1 Nh răng s a/chân răng s a 1.500 3.000 2 Nh răng vĩnh vi n lung lay 2.000 4.000 3 Nh răng vĩnh vi n khó, nhi u chân 4.000 8.000 4 C t l i chùm răng s 8 10.000 20.000 5 Nh răng s 8 bình thư ng 10.000 20.000 6 Nh răng s 8 có bi n ch ng khít hàm 15.000 30.000 7 Nh răng s 8 m c ng m có m xương 20.000 40.000 8 C t cu ng chân răng 10.000 20.000 9 B m gai xương răng 10.000 20.000 10 L y cao răng và ánh bóng m t vùng/1 hàm 10.000 20.000 11 L y cao răng và ánh bóng 2 hàm 15.000 30.000 12 N o túi l i i u tr viêm quanh răng 1 vùng/1 10.000 20.000 hàm 13 N o túi l i i u tr viêm quanh răng 1 vùng/1 15.000 30.000 hàm 14 Trích apxe viêm quanh răng 10.000 20.000 15 C t l i i u tr viêm quanh răng 1 vùng/1 hàm 20.000 40.000 16 R a ch m thu c i u tr viêm loét niêm m c 10.000 20.000 (1 l n) i u tr răng mi ng Ch a răng sâu ngà, tu răng h i ph c 17 Hàn xi măng 5.000 50.000 18 Hàn Amalgame 7.000 25.000 19 Nh a hoá trùng h p 15.000 30.000 20 Nh a quang trùng h p 20.000 40.000 Ch a răng viêm tu không h i ph c 21 Hàn xi măng 8.000 20.000 22 Hàn Amalgame 10.000 30.000 23 Nh a hoá trùng h p 20.000 40.000
 14. 24 Nh a quang trùng h p 30.000 60.000 Ch a răng viêm tu ch t và viêm quanh cu ng răng nhi u chân 25 Hàn xi măng 12.000 25.000 26 Hàn Amalgame 15.000 40.000 27 Nh a hoá trùng h p 30.000 50.000 28 Nh a quang trùng h p 40.000 70.000 Răng gi tháo l p 29 M t răng 30.000 60.000 30 Hai răng 45.000 80.000 31 Ba răng 60.000 100.000 32 B n răng 75.000 110.000 33 Năm răng 90.000 120.000 34 Sáu răng 100.000 130.000 35 B y răng 110.000 140.000 36 Tám răng 120.000 150.000 37 Chín n 12 răng 135.000 180.000 38 T 13 răng n 1 hàm toàn b 150.000 250.000 39 C 2 hàm 300.000 600.000 Răng gi c nh 40 Răng ch t ơn gi n 30.000 60.000 41 Răng ch t úc 40.000 80.000 42 Mũ ch p nh a 30.000 60.000 43 Mũ ch p kim lo i 40.000 100.000 44 Mũ vàng (vàng c a b nh nhân) 50.000 150.000 45 C u răng m i thành ph n 40.000 80.000 46 C u răng vàng (vàng c a b nh nhân) 50.000 150.000 47 i u ch nh c n khít răng 8.000 20.000 48 Tháo, c t c u răng 7.000 20.000 49 Hàn khung kim lo i 300.000 600.000 S a l i hàm cũ
 15. 50 Vá hàm gãy 15.000 30.000 51 m hàm toàn b 30.000 60.000 52 G n thêm 1 răng 15.000 30.000 53 Thêm 1 móc 8.000 15.000 54 G n thêm m t răng b s t 1.000 5.000 55 Thay n n hàm trên 60.000 90.000 56 Thay n n hàm dư i 50.000 70.000 Các ph u thu t hàm m t 57 V t thương ph n m m nông < 5 cm 15.000 40.000 58 V t thương ph n m m nông > 5 cm 20.000 50.000 59 V t thương ph n m m sâu < 5 cm 25.000 50.000 60 V t thương ph n m m sâu > 5 cm 30.000 70.000 C.3. Xét nghi m và thăm dò ch c năng STT Các th thu t, ph u thu t Khung giá m t ph n vi n phí Giá t i thi u Giá t i a C.3.1. Xét nghi m máu 1 Huy t 3.000 9.000 2 nh lư ng Hemoglobin 2.000 6.000 3 Công th c máu 3.000 9.000 4 H ng c u lư i 4.000 12.000 5 Hematocrit 2.000 6.000 6 Máu l ng 2.000 6.000 7 Th nghi m s c b n h ng c u 4.000 12.000 8 S lư ng ti u c u 2.000 6.000 9 Test ngưng k t t ti u c u 5.000 15.000 10 Test k t dính ti u c u 5.000 15.000 11 nh nhóm máu ABO 2.000 6.000 12 RhD 5.000 15.000 13 Rh dư i nhóm 10.000 30.000 14 Nhóm b ch c u 10.000 30.000
 16. 15 Nghi m pháp Coombs 3.000 10.000 16 Tìm t bào Hargraves 5.000 15.000 17 Th i gian máu ch y 1.000 3.000 18 Th i gian máu ông (Milan/Lee-White) 1.000 3.000 19 Co c c máu 2.000 6.000 20 Th i gian Quik 2.000 6.000 21 Th i gian Howel 2.000 6.000 22 T.E.G 10.000 30.000 23 nh lư ng FIBRINOGEN 10.000 30.000 24 nh lư ng PROTHROMBIN 10.000 30.000 25 Tiêu th PROTHROMBIN 10.000 30.000 26 Y u t VIII/y u t IX 10.000 30.000 27 Các th Barr 10.000 30.000 28 Nhi m s c th 20.000 60.000 29 T bào c n nư c ti u/c n AIDS 2.000 6.000 30 Tu 10.000 30.000 31 H ch 5.000 15.000 32 Hoá h c t bào (m t phương pháp) 10.000 30.000 33 Xác nh n ng c n trong máu 10.000 30.000 34 Xác nh BACTURATE trong máu 10.000 30.000 35 i n gi i (Na+K+, Ca+ +, Cl...) 4.000 12.000 36 nh lư ng các ch t: ALBUMINE; CREATINE; GLOBULINE; Glucose; Phospho; protein toàn ph n; URE; AXIT URIC... 4.000 12.000 37 pH máu, pCO2 + thông s thăng b ng ki m toán 5.000 15.000 38 nh lư ng s t huy t thanh /Mg++ 2.000 6.000 39 Các xét nghi m ch c năng gan (BILIR toàn ph n, tr c ti p, gián ti p, các Enxym: PHOSPHATAZA ki m, TRASAMINAZA
 17. 5.000 15.000 40 nh lư ng THYROXIN 6.000 18.000 41 nh lư ng TRYGLYCERIDES/PHOSPHOLIPIT/LIPIT toàn ph n/ Cholestron toàn ph n HDL Cholestron/LDL Cholestron 5.000 15.000 42 Xác nh các y u t vi lư ng ( ng, chì, 15.000 45.000 k m...) 43 Tìm KST s t rét trong máu 2.000 6.000 44 C y máu + kháng sinh 10.000 30.000 45 Xét nghi m HBsAg 10.000 30.000 46 Xét nghi m HIV (SIDA)-ELIZA Test 15.000 45.000 47 nh lư ng b th trong huy t thanh 10.000 30.000 48 Ph n ng c nh b th 10.000 30.000 49 Các ph n ng lên bông 5.000 30.000 50 TEST ROSE - WALLER 10.000 30.000 51 Các ph n ng c nh b th chNn oán 10.000 30.000 52 Các ph n ng lên bông chNn oán Sypilis (Kahn, Kline, VDRL) 8.000 24.000 53 Test kháng th huỳnh quang chNn oán 10.000 30.000 Sypilis 54 i n di huy t thanh/Plasma (Protein, Lipoprotein, các hemoglobine b t thư ng hay các ch t khác) 10.000 30.000 C.3.2. Các xét nghi m nư c ti u 1 Xác nh n ng c n trong nư c ti u 10.000 30.000 2 nh lư ng ALDOSTERON 15.000 45.000 3 nh lư ng BACBITURATE 10.000 30.000 4 nh lư ng CATECHOLAMIN 10.000 30.000
 18. 5 Các test xác nh: Ca + +, P-, Na +, K +, Cl- 2.000 6.000 6 Protein/ ư ng ni u 1.000 3.000 7 T bào c n nư c ti u/c n Adis Ure/Axit Uric/Creatinin/Amilaza 2.000 6.000 8 Các ch t Xentonic/s c t m t/mu i m t/urobilinogen 2.000 6.000 9 i n di Protein ni u 10.000 30.000 10 Xác nh GONADOTROPHIN chNn oán thai nghén: * Phương pháp hoá h c - mi n d ch 6.000 18.000 * Phương pháp tiêm ng v t 10.000 30.000 11 nh lư ng GONADOTTROPHIN rau thai 10.000 30.000 12 nh lư ng HYDROCORTICOSTEROID 10.000 30.000 13 nh lư ng OESTOGEN toàn ph n 10.000 30.000 14 nh lư ng HYDROCORTICOSTEROID 12.000 36.000 15 nh lư ng PREGNANEDIOL, 10.000 30.000 PREGNANETRIOL 16 PORPHYRIN: nh lư ng 10.000 30.000 17 PORPHYRIN: nh tính 5.000 15.000 18 nh lư ng chì/Asen/Thu ngân... 10.000 30.000 19 Xác nh t bào/tr hay các tinh th khác 1.000 3.000 20 Xác nh t tr ng trong nư c ti u/pH 1.500 4.500 21 Soi tươi tìm vi khuNn 3.000 9.000 22 Nuôi c y phân l p 5.000 15.000 23 Tiêm truy n ng v t 10.000 30.000 24 Kháng sinh 5.000 15.000 C.3.3. Xét nghi m phân 1 Tìm BILIRUBIN 2.000 6.000 2 Xác nh Canxi, Phospho 2.000 6.000 3 Xác nh các men: Amilase/Trypsin/Mucinase 3.000 9.000 4 Xác nh m trong phân 10.000 30.000
 19. 5 Xác nh máu trong phân 2.000 6.000 6 Urobilin, Urobilinogen: nh tính 2.000 6.000 7 Soi tươi 3.000 9.000 8 Soi tìm KST hay tr ng KST sau khi làm k thu t phong phú 4.000 12.000 9 Nuôi c y phân l p 5.000 15.000 10 Kháng sinh 5.000 15.000 C.3.4. Xét nghi m các ch t d ch khác c a cơ th (D ch r viêm, m, m , nư c i, d ch não tu , d ch màng ph i, màng tim, màng b ng, tinh d ch, d ch kh p, d ch âm o...) Vi khuNn - ký sinh trùng: 1 Soi tươi 3.000 9.000 2 Soi có nhu m tiêu b n 4.000 12.000 3 Nuôi c y 5.000 15.000 4 Tiêm truy n ng v t chNn oán 10.000 30.000 5 Kháng sinh 5.000 15.000 T bào: 6 m t bào, phân lo i 2.000 6.000 7 Nuôi c y làm nhi m s c th 10.000 30.000 Hoá h c: 8 nh lư ng 1 ch t (Protein, ư ng clorua... 2.000 6.000 ph n ng thu c tím, ph n ng Pandy...) C.3.5. Xét nghi m gi i ph u b nh lý 9 X lý và c các tiêu b n sinh thi t 3.000 9.000 10 Xét nghi m c ch t 10.000 30.000 C.3.6. M t s thăm dò ch c năng và thăm dò c bi t 1 i n tâm 5.000 15.000 2 i n não 10.000 20.000 3 Lưu huy t não 20.000 50.000
 20. 4 Ch c năng hô h p 5.000 15.000 5 o chuy n hoá cơ b n 5.000 15.000 6 Th nghi m ng m BROMSULPHTALEIN 10.000 30.000 trong thăm dò ch c năng gan 7 Th nghi m dung n p CACBONHYDRATE 10.000 30.000 (glucoza, fructoza, galactoxa, lactoza) 8 Nghi m pháp Conggo 10.000 30.000 9 Test thanh th i Creatinine 10.000 30.000 10 Test thanh th i Ure 10.000 30.000 11 Test dung n p Tolbutamit 12.000 35.000 12 Test dung n p Glucagon 12.000 35.000 13 Test thanh th i Phenolsufophthaleine 15.000 45.000 C.3.7. Các thăm dò b ng ng v phóng x 1 i s ng h ng c u 15.000 45.000 2 t p trung I131 tuy n giáp 20.000 60.000 3 i u tr b nh Basedow b ng I131 50.000 50.000 4 Th nghi m mi n d ch Hormone b ng phương pháp phóng x 15.000 45.000 5 Ghi hình não 30.000 90.000 6 Ghi hình tuy n giáp 20.000 60.000 7 Ghi hình ph i 30.000 90.000 8 Ghi hình th n 25.000 75.000 9 Ghi hình gan 30.000 90.000 10 Ghi hình lách 20.000 60.000 11 Ghi hình tu s ng 20.000 60.000 12 Ghi hình tuy n c n giáp 30.000 90.000 13 Ghi hình tim 40.000 120.000 14 Ghi hình xương s 25.000 75.000 15 Ghi hình xương ch u 30.000 90.000 16 Ghi hình bánh rau thai 30.000 90.000 17 Ghi hình tu 40.000 120.000
Đồng bộ tài khoản