Thông tư liên tịch 203/TT-LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 203/TT-LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 203/TT-LB về việc quy định mối quan hệ chỉ đạo và tổ chức đảm bảo đối với công tác y tế trong ngành công an nhân dân do Bộ Nội vụ; Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 203/TT-LB

  1. B N I V -B Y T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 203/TT-LB Hà N i , ngày 16 tháng 7 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN B C A B N I V -Y T S 203/TT-LB NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 1992 QUY NNH M I QUAN H CH O VÀ T CH C MB O I V I CÔNG TÁC Y T TRONG NGÀNH CÔNG AN NHÂN DÂN tăng cư ng qu n lý Nhà nư c v công tác y t nâng cao ch t lư ng công tác y t Công an nhân dân m b o s c kho cán b chi n sĩ, c u ch a thương binh, b nh binh, áp ng yêu c u chi n u và xây d ng l c lư ng công an nhân dân. Liên B N i v Y t ra Thông tư quy nh m i quan h ch o và t ch c m b o i v i công tác y t trong ngành Công an nhân dân như sau: I. V T CH C Y T : H th ng t ch c c a y t công an nhân dân ư c t ch c phù h p v i c i m, tình hình, nhi m v c a ngành Công an do B N i v quy t nh có s tham gia góp ý c a B Yt . C c Y t B N i v là cơ quan chuyên môn, giúp lãnh o B N i v ch o v công tác y t trong ngành công an và ch u s ch o v m t chuyên môn c a B Y t . Các k ho ch phát tri n h th ng y t qu c gia do B N i v ngh có s tham gia c a B Y t và c a U ban k ho ch Nhà nư c trư c khi trình H i ng B trư ng. C cYt B N iv m b o các ch báo cáo v nghi p v chuyên môn v i B Y t theo quy nh. B Y t g i các văn b n pháp quy c a B v công tác y t cho C c Yt B N iv C c Y t B N i v có trách nhi m báo cáo lãnh o B N i v và t ch c tri n khai th c hi n trong l c lư ng Công an nhân dân. V các ch chính sách, tiêu chuNn, nh m c v v t tư tài chính lao ng v.v.. i v i y t c a ngành Công an do B N i v nghiên c u xu t v i Nhà nư c và có quy nh riêng phù h p v i c i m, tình hình nhi m v và yêu c u c a ngành Công an. C c Y t B N i v ư c quan h tr c ti p v i các V , C c chuyên ngành c a B Y t và là m t u m i trong s ch o c a V , Vi n u ngành và các trung tâm k thu t tr c thu c B Y t v chuyên môn nghi p v cũng như v ào t o và nghiên c u khoa h c k thu t, ư c d các h i ngh chuyên có liên quan do B Y t t ch c. Các S y t và y t các qu n, huy n có trách nhi m hư ng d n, giúp các t ch c y t Công an a phương cùng c p, v m t công tác chuyên môn nghi p v c n thi t ho c trong các tình hu ng t xu t. II. V CÔNG TÁC V SINH PHÒNG CH NG DNCH B NH:
  2. Các ơn v y t Công an nhân dân có nhi m v b o m v sinh môi trư ng, tham gia phòng ch ng d ch b nh cho nhân dân nh ng nơi Công an óng quân, giám sát và phát hi n k p th i d ch b nh, th c hi n các bi n pháp x lý d ch. Các cơ s y t Công an ch u s ch o c a y t a phương v công tác phòng và ch ng d ch. Khi có d ch b nh thiên tai t i nơi Công an nhân dân óng quân. Các t ch c v sinh phòng d ch c a ngành y t có trách nhi m hư ng d n, giúp các t ch c v sinh phòng d ch c a Công an t i a phương khi các ơn v Công an nhân dân x y ra d ch n m trong t nh nào thì S y t t nh ó có trách nhi m giúp chi vi n l c lư ng, v t tư, phương ti n k thu t cho các ơn v Công an nhân dân, các ơn v Công an nhân dân thanh toán phí t n hoàn tr S y t . i v i thu c và hoá ch t phòng ch ng d ch Công an các t nh thành ph ph i làm d trù k ho ch xin lĩnh ho c như ng v i y t các t nh. III. V KHÁM VÀ CH A B NH: Các cơ s y t dân y ho c y t Công an n u có trư ng h p c p c u là Công an ho c nhân dân ph i ti p nh n c p c u cho n khi ngư i b nh i u ki n m i chuy n v cơ s c a m i bên. Các b nh vi n c a Công an ho c dân y óng trên m t a bàn có trách nhi m giúp nhau gi i quy t các trư ng h p b nh nhân n ng ho c chuyên khoa sâu vư t kh năng chuyên môn k thu t c a m i bên. Nh ng trư ng h p vư t quá kh năng c a b nh xá, b nh vi n ngành Công an thì ư c chuy n sang khám và ch a b nh các b nh vi n huy n, t nh và b nh vi n Trung ương c a B Y t . Nh ng cán b có tiêu chuNn khám, ch a b nh B nh vi n Vi t Xô, b nh vi n Th ng Nh t th c hi n theo công văn s 832 TC /TW ngày 19 -8 -1986 c a Ban T ch c Trung ương ng. Trong trư ng h p có thiên tai, tai n n l n, c hai t ch c y t Công an nhân dân và dân y cùng ph i h p t ch c c p c u i u tr nh ng ngư i b n n và gi i quy t các h u qu trư c m t. i v i ph m nhân khi b b nh n ng ư c g i i u tr các b nh vi n dân y, các ơn v Công an qu n lý ph m nhân ch u trách nhi m canh gi ph m nhân, b nh vi n dân y ch ch u trách nhi m v m t chuyên môn. Vi c thanh toán vi n phí khi b nh nhân i u tr t i b nh vi n Công an nhân dân ho c b nh vi n dân y theo ch quy nh c a Nhà nư c. IV. V M B O THU C MEN, TRANG THI T BN V T TƯ Y T Căn c vào nhu c u th c t hàng năm, C c Y t B N i v làm d trù c th các m t hàng, s lư ng t ng lo i thu c và phương ti n, d ng c chuyên môn B Y t phân b k ho ch mua t i các Công ty, xí nghi p dư c và trang thi t b c a B Y t . i v i hàng vi n tr y t nhân o mà B Y t ư c quy n phân ph i, B Y t s gi i quy t h tr b sung m t ph n thu c men và trang thi t b y t nâng cao kh năng m b o chăm sóc s c kho cán b chi n sĩ công an nhân dân, ng th i gi i quy t v n nhân o i v i ph m nhân.
  3. Khi có tình hu ng t xu t, C c trư ng C c Y t B N i v báo cáo lãnh o B N i v ngh lãnh o B Y t gi i quy t nh ng nhu c u khNn c p và có nh ng h tr c bi t theo kh năng c a B Y t . V phân ph i thu c men và d ng c chuyên môn thông thư ng Công an các t nh, thành ph mua và l y thu c ngay các Công ty dư c phNm các t nh theo k ho ch d trù hàng năm. Y t Công an nhân dân ư c t ch c các cơ s s n xu t thu c m b o m t ph n thu c ch a b nh và b i dư ng s c kho dùng trong ngành công an. Vi c s n xu t và lưu hành các lo i thu c do y t Công an s n xu t ph i ch p hành y m i th t c nguyên t c quy ch chung do B Y t quy nh. V. V CÔNG TÁC HU N LUY N, ÀO T O CÁN B VÀ NGHIÊN C U KHOA H C: B N i v cùng h p tác v i B Y t trong công tác nghiên c u và ào t o cán b chuyên môn trong m t s lĩnh v c mà B N i v có kinh nghi m như pháp y v.v.. khi c n thi t có th dành m t s ch tiêu ào t o ngoài nư c cho cán b dân y. Trong công tác ào t o, b túc cho cán b nhân viên y t , B Y t dành cho y t Công an m t s ch tiêu nh m giúp cho y t Công an có i u ki n nâng cao thêm trình chuyên môn, nghi p v trong ngành. B Y t phân ph i t l h p lý cho cán b y t Công an i h c, tham quan, d h i ngh khoa h c k thu t nư c ngoài khi có n i dung liên quan n y t Công an trong ph m vi quy n h n c a B . Y t công an nhân dân ư c c cán b tham gia H i ng khoa h c k thu t c a B Y t , các h i khoa h c c a ngành Trung ương và a phương nhưng ph i m b o y tiêu chuNn c a m t thành viên theo quy nh, ư c tham gia các chương trình nghiên c u khoa h c k thu t c p Nhà nư c, c p B có liên quan. VI. T CH C TH C HI N: Các cơ quan ch c năng c a B Y t có trách nhi m hư ng d n các cơ s ngành y t th c hi n. C c Y t B N i v giúp B trư ng hư ng d n các cơ s y t ngành Công an nhân dân th c hi n. Trong quá trình th c hi n c n thư ng xuyên rút kinh nghi m báo cáo lãnh o hai b N i v -Y t hoàn ch nh b sung cho các m i quan h công tác ngày càng hoàn thi n. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy nh trong Thông tư này u bãi b . Quang Trung Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản