intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
89
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động có thu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 22/2003/TTLT-BTC-BKHCN-BNV của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Nội vụ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch B é  T µ i c h Ý n h  ­ B é  K h o a  h ä c   C « n g  n g h Ö  ­ B é  n é i v ô  S è    & 22/2003/TTLT/BT C­B K H & C N ­ B N V  n g µ y  24 th¸ng  n¨ m  2003 H í ng d É n   3  c ¬  c h Õ  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  ® è i víi c¸c t æ  ch øc  kh oa  h ä c  µ  c«n g  n g h Ö   v c« n g  l Ë p  o ¹t ® é n g   ã  thu h c Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu,Bé   µi   T chÝnh  ∙  ® ban  µnh  h Th«ng   íng dÉn  è  th   s 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/03/2002. § Ó   ï hîp  íi® Æc   ïchuyªn  µnh  ph   v   th   ng khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,    é   ngh Liªn B Tµi chÝnh    é     ­ B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö     é   éi vô  íng  Én  ngh ­ B N   h d thªm  ét  è  ms néidung  Ò   Õ       v ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi   n  Þ  ù  l    ®è     ®¬ v s nghiÖp  c¸c c«ng  Ëp  l ho¹t®éng  ã      c thu tronglÜnh  ùc    v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö     ngh nh sau: I­ è i tî ng:  § §èi t ng  dông   î ¸p  Th«ng  nµy  µ c¸c tæ  t l     chøc  khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   c«ng  Ëp  ¹t®éng  ã  l ho   c thu  îc ng©n  ®  s¸ch  µ   íc cÊp  ét  Çn  Nh n   m ph kinh phÝ    ho¹t®éng  êng    th xuyªn hoÆc   ù ®¶m   t  b¶o  µn  é    Ý   ¹t®éng  êng  to b chiph ho   th xuyªn  äichung  µ tæ  (g   l   chøc  khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   ã  c thu  viÕt t¾t lµ ­       TCKH&CN   CT),bao  å m:   g ­ViÖn    nghiªncøu  µ    iÓn.   v ph¸ttr ­Trung  ©m    t nghiªncøu  µ    iÓn.   v ph¸ttr ­Phßng  Ý    th nghiÖm. ­Tr¹m    nghiªncøu,thö nghiÖ m.      ­  C¸c    Tæ chøc  Þch  ô  d v khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   Óm  nh,  Óm   (ki ®Þ ki nghiÖ m, c«ng  Ën, chøng  Ën; øng  ông, chuyÓn  nh   nh   d   giao  Õn  é  ti b khoa  äc  h vµ  c«ng  Ö;   Ên,th«ng    o  ¹ovÒ   ngh tv   tin,®µ t   khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö...)  ngh   . C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  nªu    éc ®èi t ng thùc hiÖn  trªnthu    î     NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­     ã      iÒu  Ön  CP khic ®ñ c¸c® ki sau: * Cã   Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ    quy ®Þ th l ®¬ v b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. * Cã      tc¸ch ph¸p nh©n, cã        con  Êu  d riªng. * Cã   µikho¶n  ¹ Kho  ¹c hoÆc   ©n  µng.   t  t  i b  Ng h * Cã   chøc  é    tæ  b m¸y  µichÝnh,kÕ   t    to¸n. * Cã   ån    îp ph¸p.   ngu thu h   C¸c  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ã  c th quy c tr¸chnhiÖ m   ¹o®iÒu  Ön  Ën  î      t  ki thu l  ®Ó i c¸c tæ    chøc  ù s nghiÖp khoa  äc  µ  h v c«ng  nghÖ   ùc  Ön  th hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Nh÷ng  n  Þ  ù  ®¬ v d to¸n trùc thuéc       c¸c TCKH&CN         CT nh c¸c Trung  ©m   t ®µo  ¹o,t¹pchÝ  . µ®èi t ng thùc hiÖn  t   ..     î   l   NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng
  2. 2 16/01/2002 cña  Ýnh  ñ,lµ®èi t ng ¸p dông    Ch ph      î     Th«ng   µy  µ    tn v c¸cTh«ng   ­ th íng dÉn    cho    Ünh  ùc  ¹t®éng  c¸cl v ho   (gi¸odôc   o  ¹o,        ­®µ t   ho¸ ­th«ng  . ) v¨n tin. . . §èivíi       TCKH&CN     ã  Òu  n  Þ  ùcthuéc h¹ch to¸n®éc  Ëp, c¸c CT c nhi ®¬ v tr        l  th× c¬    quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      nh    to¸næn ®Þ cho  n  Þ  ù    Êp   ®¬ v d to¸nc I hoÆc   Êp      c II®Ó giao quyÒn  ùchñ    t  cho    n  Þ  ù    ùcthuéc. c¸c®¬ v d to¸ntr   §èivíic¸c TCKH&CN   kh«ng  ã  ån    ù         c ngu thu s nghiÖp,kh«ng  éc  i   thu ®è   t ng ¸p dông  î    Th«ng   µy.Kinh  Ý  ¹t®éng  êng  tn   ph ho   th xuyªn cña      c¸cTCKH&CN   kh«ng  ã  ån  c ngu thu  ù  s nghiÖp  ng©n   do  s¸ch  µ   íc cÊp  µ  nh n   v qu¶n  ý tµi l    chÝnh  theo c¬  Õ   Ön  µnh.   ch hi h II­ g u å n  thu s ù  n g hi Ö p  trong c¸c t æ  c h ø c    N k h o a h ä c v µ  c « n g  n g h Ö  c « n g  l Ë p: C¸c  TCKH&CN     ã  ÷ng  ån    ù  CT c nh ngu thu s nghiÖp    nh sau: 1­ Thu    ¹  Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹ ®¬n  Þ  ö  ông  c¸c lo iph l ph ®   li  vsd theo    nh   qui ®Þ cña  Ph¸p  Önh  Ý  µ  Ö  Ý  µ      l ph v l ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  ña  µ   íc. h  c Nh n 2­ Thu  õ c¸c hîp  ng  t    ®å nghiªn cøu    khoa  äc  µ  h v ph¸ttr Ón c«ng   i   nghÖ,  hîp ®ång    chuyÓn  giao c«ng  Ö   íi   chøc,c¸ nh©n    ngh v   tæ  c¸c    trong vµ  µin­   ngo   íc.   3­ Thu  õc¸cho¹t®éng  Þch  ô    t      d v khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,    Èn,®o   ngh tiªuchu   l ng,chÊtl ng,bao  å m: ê   î   g ­   vÊn, híng  Én  µ  Èm   nh   ü  Ët,chuyÓn  T   d v th ®Þ k thu   giao c«ng nghÖ,  hiÖu  Èn  ¬ng  Ön  o,  ö  chu ph ti ® th nghiÖm   É u   m s¶n  È m,  É u   µng  ph m h ho¸  µ  v c«ng  ×nh,híng dÉn  ©y  ùng  Ö   èng    Èn  tr     xd h th tiªuchu qu¶n  ý. l ­ §µo  ¹o,tvÊn, cung  Êp    t      c th«ng    Ò   tinv khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö,  ë  ÷u  ngh s h c«ng  nghiÖp,tiªuchuÈn  o êng  µ     ®l v qu¶n  ýchÊtl ng. l   î ­C¸c  ¹t®éng  Þch  ô    ho   d v kh¸c. Møc    i víi   thu ®è     kho¶n      Thñ  ëng  n  Þ  c¸c thu trªndo  tr ®¬ v tho¶ thuËn    trong  hîp ®ång  íi   v   yªu cÇu  Þch  ô  bªn    d v theo nguyªn t¾c      TCKH&CN     ¶m   CT ® b¶o  ï b  ®¾ p     Ý  µ  ã  ét  Çn  Ých  ü. chiph v c m ph t lu 4­ Thu  õ c¸c ho¹t®éng  t      s¶n  Êt hoÆc   ªnkÕt  xu   li   s¶n  Êt s¶n  È m   íi xu   ph v  c¸ctæ    chøc  éc c¸cthµnh  Çn  thu     ph kinh tÕ.   5­    Thu  õc¸c®¬n  Þ  ùcthuéc ®Ó   ç  î ¹t®éng  t    v tr     h tr    ho chung:C¸c  n  Þ    ®¬ v dù    ùcthuéc cã  Ó  Ých m ét  Çn  õnguån    ù  to¸ntr     th tr   ph t   thu s nghiÖp  ña  n  Þ  c ®¬ v ®Ó   ç  î n  Þ  ù    Êp    ùc hiÖn    ¹t®éng  h tr  ®¬ v d to¸nc trªnth   c¸cho   chung,tû lÖ  Ých      tr do  ñ  ëng  n  Þ  Êp  íi Th tr ®¬ v c d   Õt ®Þnh. quy   6­ C¸c    kho¶n    thu kh¸ctheo    nh  ña    qui®Þ c ph¸p luËt:     Òn göiNg ©n       l∙ti     Nh i hµng  õc¸ckho¶n    t    thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô.. d v. Ngoµi c¸c kho¶n     thu  ù  s nghiÖp nªu trªn,c¸c TCKH&CN     îc phÐp     CT ®   huy  ng  èn  îp  ®é v h ph¸p  õ c¸c tæ  t     chøc,c¸ nh©n     trong vµ  µiníc ®Ó   ôc    ngo     ph vô cho  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt vµ  xu   cung  øng  Þch  ô  d v theo  ng  ®ó quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  ña  c ph¸p luËt.    
  3. 3 III­N é i d u n g  c hi h o ¹t ® é n g  thê n g  x u yªn:     C¸c  TCKH&CN     îcsö  ông  ån  ©n  CT ®   d ngu ng s¸ch nhµ  íccÊp  µ nguån    n  v  thu sù    nghiÖp  ña  n  Þ      c ®¬ v ®Ó chicho    ¹t®éng  êng  c¸cho   th xuyªn theo  ÷ng    nh néidung    sau:   1­ Chi cho    é,c«ng     c¸n b   chøc,viªnchøc  µ    ng  îp ®ång: Chi tiÒn     v lao ®é h      l ng, tiÒn  ¬  c«ng, tiÒn  ëng, phô  Êp ¬ng, phóc  î tËp  Ó, c¸c kho¶n  ng    th   cl   l i th     ®ã gãp  Ých nép  tr   b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinhphÝ  hi y      c«ng  oµn  ® theo chÕ     ®é   Ön  µnh. hi h 2­    Chi qu¶n  ýhµnh  Ýnh: chitiÒn  iÖn, níc,nhiªnliÖu x¨ng  Çu,  Ö   l  ch    ®        d v sinh m«i  êng, mua   Ët  v¨n  tr   vt phßng, dÞch  ô    v c«ng  éng, th«ng    ªnl¹c, c   tinli     tuyªntruyÒn,c«ng    Ý, héinghÞ  Ý,   ícphÝ  iÖn  ¹iFax,.. .     t¸cph     ph  c   ® tho  ,  .   3­ Chi nghiÖp  ô     v chuyªn m«n   ùctiÕp cho  ¹t®éng  ña  n  Þ    tr     ho   c ®¬ v theo  chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao.   v®  4­ Chi nghiªncøu  khoa  äc  µ         h v c«ng  Ö   êng  ngh th xuyªn theo    chøc n¨ng  cña  n  Þ. ®¬ v 5­ Chi  o  ¹o,tËp  Ên  êng  ®µ t   hu th xuyªn,n©ng    cao  ×nh    tr ®é cho  bé, c¸n    c«ng chøc, viªn chøc     trong ®¬n  Þ      v ( kh«ng  Ó     o  ¹ol¹ theo  k chi®µ t   i   chØ     tiªu cña  µ   íc). Nh n 6­ Chi thuª m ín:Chi      thuª ph¬ng  Ön  Ën    ti v chuyÓn, thuª nhµ, ®Êt, thiÕt           bÞ    ¹     c¸clo ithuªchuyªn giatrongvµ  µiníc,thuªlao®éng, thuªm ínkh¸c. ,      ngo               7­ Chi  Ý    ùc  Ön    îp  ng  ph th hi c¸c h ®å nghiªn cøu    khoa  äc  µ  h v chuyÓn  giao  c«ng    nghÖ;  îp  ng  ¹t®éng  h ®å ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  ña  n  Þ, bao  xu   v c ®¬ v   gå m:  Òn ¬ng, tiÒn  ti l   c«ng, nguyªn  Ët liÖu,khÊu    v    hao  µis¶n  è  nh,    t  c ®Þ hoa hång,nép  Õ  Õu  ã)theo qui®Þnh  ña    thu (n c      c ph¸p luËt.   8­ C¸c    Ý  êng    chiph th xuyªn li     ªnquan  n   ®Õ c«ng      Ý, lÖ  Ý  t¸cthu ph   ph theo  quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 9­ Chi mua   ¾ m   öa  ÷a  êng  s s ch th xuyªn: Chi    mua   ¾ m   ông  ô  s d c thay   thÕ,söa  ÷a  êng    ch th xuyªn TSC§  ôc  ô    ph v c«ng    t¸cchuyªn m«n  µ    v duy      tu b¶o dìng c¸cc«ng  ×nh c¬  ë h¹ tÇng.    tr   s     10­ Chi hîp t¸cquèc  Õ:®oµn    oµn  µo.        t  ra,® v 11­ Chi kh¸c:tr¶gèc  µ    èn        v l∙v vay    chøc  Ýn  ông  i c¸c tæ  td trong vµ  µi   ngo   níc(nÕu  ã);sö  ông  ån    ù    c d ngu thu s nghiÖp  ng  ãp  õ thiÖn    éi,chivÖ   ®ã g t  x∙h     sinhm«i  êng,chian    tr     ninh trËttù,..  .       .  . C¸c kho¶n    chi kh«ng  êng  th xuyªn  ùc  Ön  th hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh   è 10/2002/N§­  ngµy  s CP 16/2/2002 cña  Ýnh  phñ   µ  Th«ng   sè  Ch v t 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  IV­ C¸c t æ  c h ø c k h o a  h ä c v µ  c « n g  n g h Ö  c « n g  l Ë p  c ã  thu ® î c t ù c h ñ  t µi h Ý n h, t ù q u y Õ t ® Þ n h    c v µ  c h Þ u  tr¸ch n hi Ö m  n h  s a u:
  4. 4 1­ V Ò   ö  ông  ån    sd ngu kinh phÝ  õ ng©n    t  s¸ch nhµ  íccÊp  µ  ån      n  v ngu thu sù  nghiÖp: 1.1­§èivíi      TCKH&CN   tùb¶o  ¶m   µn  é    Ý  êng  CT    ® to b chiph th xuyªn: §îc c¬    quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao  ù  d to¸n æn   nh     ®Þ trong  n¨m    3  cho ®¬n  Þ  ùcthuéc nh  v tr     sau: a) Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  i víi õng lo¹ phÝ, lÖ  Ý. nh n   th quy ®è     t  i     ph ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ    ×  µng    % th h n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù    iÒu    to¸n® chØnh    cho phïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ.        ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng  giao  è  s¶n  Êt,cung  s thu  xu   øng  Þch  ô    d v cho TCKH&CN   CT,  n  Þ  ©y  ùng  Õ   ¹ch      iÒu  µnh  ®¬ v x d k ho thu ®Ó ® h trong c¶    n¨m.   Riªng nh÷ng ®¬n  Þ  ù      v s nghiÖp  chØ  ã  ån    c ngu thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  d vô,kh«ng  ã  ån    Ý, lÖ  Ý  × c¬    c ngu thu ph   ph th   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      to¸n thu s¶n  Êtcung    xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. b) Giao  ù      d to¸nchi: Giao  è  s tæng  îp    ¹t®éng  êng  h chiho   th xuyªn tõ nguån  phÝ, lÖ  Ý     thu    ph ® îc®Ó   ¹cho  n  Þ  ö  ông    l  i ®¬ v s d theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan cã  Èm  Òn.   th quy §èivíic¸c kho¶n         chikh«ng  êng  th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:kinh phÝ    n    thùc hiÖn      µinghiªncøu    c¸c ®Ò t     khoa  äc  Êp  µ  íc,cÊp  é, ngµnh; Ch ­ h c nh n   b    ¬ng  ×nh m ôc    èc    tr   tiªuqu gia;kinh phÝ   Æt  µng    ® h theo  Õ     ña  µ   íc; ch ®é c Nh n   kinh phÝ  ùc hiÖn      th   tinhgi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    ícngoµi;   ®è   c¸c d ¸n n     vèn  Ön  î vèn  vi tr   , vay,vèn  u    ©y  ùng  ¬    ®Ç t x d c b¶n; kinh phÝ       mua   ¾ m,  öa  s s ch÷a  íntµis¶n  è  nh  µ    l    c ®Þ v c¸c kho¶n    chikh«ng  êng  th xuyªn  kh¸c.. th×  é    .B chñ qu¶n  ®èi víic¸c ®¬n   Þ   ù  (      v s nghiÖp  ã  c thu  Trung  ng  do  ¬ qu¶n  ý)  ¬  l ,c quan  ñ  ch qu¶n  a  ¬ng  ®èivíic¸c ®¬n  Þ  ù  ®Þ ph (      v s nghiÖp  ã    ®Þa   ­ c thu do  ph ¬ng qu¶n  ý)giao dù    l    to¸ncho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h c) Trêng  îp ®¬n  Þ  ùc hiÖn  îtthu phÝ  µ  Ö  Ý  ∙    h  v th   v    v l ph ® giao æn   nh     ®Þ th×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  è    îtcña  Çn    ¹ chibæ   ®¬ v ®   d to b s thu v   ph ®Ó l     sung  ü  i qu tiÒn l ng  µ   ¬ v kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ    ho   c ®¬ v theo quy  nh;   ®Þ   Trêng  îp  n   Þ   ùc  Ön  ôt  h ®¬ v th hi h thu  víidù   so    to¸n thu  Ý,  Ö  Ý    ph l ph (phÇn    ¹  th× ®¬n  Þ ph¶i®iÒu  ®Ó l i    ) v    chØnh  gi¶m   ¬ng  chit øng. §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  d v         ®¬ v ®   d to b sè  îtthu ®Ó       Ëp, t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ    v     t¨ngthu nh     csv    khigi¶m    n  Þ  thu ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng. 1.2­§èivíiTCKH&CN     ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng  ­      CT t   ® m ph chiph ho   th êng xuyªn  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao  ù  d to¸n æn   nh    ®Þ trong  n¨m   3  nh  sau: 1.2.1­Giao  ù      Ý, lÖ  Ý  éc ng©n    d to¸nthu ph   ph thu   s¸ch nhµ  íc,bao  å m:   n  g ­Tæng  è    Ý, lÖ  Ý.   s thu ph   ph
  5. 5 ­  è   Ý,  Ö  Ý   îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông  S ph l ph ®   li ®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­Sè  Ý, lÖ  Ý    ph   ph ph¶inép  ©n    ng s¸ch nhµ  íc.   n §èivíi ÷ng  ¹  Ý, lÖ  Ý  îc®Ó   ¹ vµ  ép  ©n     nh lo iph   ph ®   l   n ng i s¸ch nhµ  íctheo   n    tû lÖ    ×  µng    % th h n¨m  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      iÒu    to¸nthu ® chØnh  cho  ïhîp víi ¹t®éng  ña  n  Þ. ph        ho c ®¬ v C¬  quan  ñ  ch qu¶n kh«ng giao  è  s¶n  Êt,cung  s thu  xu   øng  Þch  ô    d v cho TCKH&CN   CT;  n  Þ  ©y  ùng  Õ   ¹ch      iÒu  µnh  ®¬ v x d k ho thu ®Ó ® h trong c¶    n¨m.   Riªng nh÷ng  n  Þ  ù    ®¬ v s nghiÖp  chØ  ã  ån      c ngu thu s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  d vô,kh«ng  ã  ån    Ý, lÖ  Ý  × c¬    c ngu thu ph   ph th   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao dù      to¸n thu s¶n  Êt,cung    xu   øng  Þch  ô    µm    ®iÒu  µnh    d v ®Ó l c¨n cø  h thu,chi. 1.2.2­Giao  ù      d to¸nchi: a) Chi ho¹t®éng  êng      th xuyªn: ­ Giao  è    s tæng  îp chiho¹t®éng  êng  h     th xuyªn tõ nguån    Ý, lÖ  Ý     thu ph   ph ® îc ®Ó   ¹  n   Þ   ö  ông    li®¬ v s d theo quy  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn. ­ Chi ho¹t®éng  êng       th xuyªn  õ nguån  ©n  t  ng s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   cho    n¨m ®Ç u   ña  êikú    nh, hµng  c th   æn ®Þ   n¨m  îct¨ngthªm  ®    theo  û lÖ  c¬  t   do  quan  ã  c thÈm  Òn  Õt ®Þnh. quy quy   b) Chi kh«ng  êng     th xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íc:kinh phÝ  ùc hiÖn      n    th   c¸c ®Ò   µinghiªncøu  t    khoa  äc  µ  h v c«ng  Ö   Êp  µ  íc,cÊp  é, ngµnh; ch­ ngh c nh n   b    ¬ng  ×nh m ôc    èc    tr   tiªuqu gia;kinh phÝ   Æt   µng    ® h theo  Õ     ña  µ  íc; ch ®é c nh n   kinh phÝ  ùc hiÖn      th   tinhgi¶n biªnchÕ;     kinh phÝ  i øng    ù    ícngoµi;   ®è   c¸c d ¸n n     vèn  u    x©y  ùng  ¬  ®Ç t d c b¶n; kinh  Ý     ph mua   ¾ m,  öa  ÷a  íntµis¶n  è  s s ch l     c ®Þnh  µ    v c¸ckho¶n   chikh«ng  êng  th xuyªn kh¸c..th× Bé  ñ        ch qu¶n  ®èivíi   . (    c¸c ®¬n  Þ  ù  v s nghiÖp  ã    Trung  ng  c thu do  ¬ qu¶n  ý), ¬  l   quan  ñ  c ch qu¶n  a   ­ ®Þ ph ¬ng  ®èivíi   n  Þ  ù  (     ®¬ v s nghiÖp  ã    ®Þa  ¬ng  c¸c c thu do  ph qu¶n  ý)giao dù    l    to¸n cho  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 1.2.3­ Trêng  îp ®¬n  Þ  ÕtkiÖm    êng     h  v ti   chith xuyªn hoÆc       Çn    t¨ngthu ph phÝ  µ  Ö  Ý  îc®Ó   ¹ so  íi ù    v l ph ®   l   v   to¸ngiao th× ®¬n  Þ  îcsö  ông  µn  é  i d    v® d to b nguån  kinh phÝ   ÕtkiÖm   µ  è    ®Ó       ti   v s t¨ng thu  bæ sung cho  ü  Òn ¬ng  µ  qu ti l v kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ.   ho   c ®¬ v   Trêng  îp  ôt thu  víidù    îc giao  ×  n  Þ  h h   so    to¸n ®   th ®¬ v ph¶i®iÒu    chØnh  gi¶m   ¬ng  chit øng.  §èi víinh÷ng  n  Þ  ù     ®¬ v s nghiÖp  îc c¬  ®   quan  ã  Èm   Òn  c th quy giao    thu vÒ  s¶n  Êt,cung  xu   øng  Þch  ô,khithu vîtth×  n  Þ  îcsö  ông  µn  é  d v         ®¬ v ®   d to b sè  îtthu ®Ó       Ëp, t¨ngcêng  ¬  ë  Ët chÊt vµ    v     t¨ngthu nh     csv    khigi¶m    n  Þ  thu ®¬ v ph¶igi¶m   ¬ng    chit øng. Sau  êigian    nh  th   æn ®Þ kinh phÝ   n¨m,    n  Þ  ù    3  c¸c ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu b¸o c¸o tæng  Õt  ×nh    ¬  k tr c¸c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy xem   Ðt  x quyÕt  nh   ®Þ giao æn   nh    ®Þ kinhphÝ    cho  êigian tiÕp theo. th       2­  Biªn chÕ     µm  cø  Ëp  ù      ü  Òn ¬ng  ùc hiÖn      ®Ó l c¨n  l d to¸nchiqu ti l th   æn ®Þnh  trong 3    n¨m  µsè    Õ   îcc¬  l   biªnch ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao ®Õ n   µy    ng 31/12 n¨m  ícliÒn kÒ.   tr    
  6. 6 Trong qu¸  ×nh  ¹t ®éng,  ñ   ëng  n   Þ   ù  tr ho   Th tr ®¬ v s nghiÖp  ã  c thu  îc ®  quyÕt ®Þnh  Õ   ¹ch sö  ông    ng      k ho   d lao®é nh sau: 2.1­S ¾ p   Õp  ¹ c¸n bé, c«ng    x l      i chøc,viªnchøc  Ó  nh÷ng  êi ®∙  ý     (k c¶  ng   k hîp ®ång    ng    lao ®é trong chØ      Õ)  îcgiao ®Ó   ©ng    tiªubiªnch ®     n cao  Öu  hi qu¶,  chÊt l ng ho¹t®éng  ña  n  Þ. Nh÷ng  êitrong diÖn   î     c ®¬ v   ng     gi¶m    Õ   îch­ biªnch ®   ëng  Ýnh  ch s¸ch chÕ       ®é theo quy  nh  Ön  µnh;   ®Þ hi h 2.2­§èi víi®¬n  Þ  ù       v s nghiÖp  ã  tù b¶o  ¶m   µn  é    Ý   ¹t c thu    ® to b chiph ho   ®éng  êng  th xuyªn,c¨n cø      nhu  Çu  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  n   t  c ®¬ vÞ, Thñ  ëng  îcký  îp ®ång    ng    tr ® h  lao ®é theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ     lu   lao ®éng; Nh÷ng  êi® îcký  îp ®ång    ng    ng     h   lao ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c®Þ th   ph¶icã    ®ñ     Èn,c¬  Êu  tiªuchu   c chøc  danh nghiÖp  ô,chuyªn m«n  v    theo quy  nh  ña  ®Þ c c¬ quan  qu¶n  ý ngµnh,  Ünh  ùc  µ  îc xÕp  ¬ng  l  l v v®  l theo b¶ng ¬ng  µnh  l h chÝnh  ù  s nghiÖp  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 25/N§­   µy  CP ng 23/5/1993 cña    ChÝnh  ñ  µ  îc hëng    Òn  î vµ  Üa  ô  ph v ®   c¸c quy l   ngh i v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 2.3­§èivíic¸c TCKH&CN     ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t®éng         CT t   ® m ph chiph ho   th ng  ê xuyªn,c¨n  nhu  Çu    cø  c c«ng  Öc  µ  vi v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  n  Þ, t  c ®¬ v   Thñ   ëng  îc ký  îp  ng  tr ®   h ®å lao  ng  ®é theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ     lu   lao ®éng, nhng    ph¶iphï hîp víi®Þnh         møc     Õ   c¬  biªnch do  quan  ã  Èm  Òn   c th quy ban  µnh. Nh÷ng  êi ® îc ký  îp  ng    ng  h   ng     h ®å lao ®é kh«ng    nh  êih¹n x¸c ®Þ th     ph¶i cã      Èn, c¬  Êu    ®ñ tiªuchu   c chøc  danh  nghiÖp  ô, chuyªn  v  m«n  theo    quy ®Þnh  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc  µ  îcxÕp ¬ng  l    v v®  l theo b¶ng ¬ng  l hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  25/N§­  ngµy  i CP 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  µ  îc hëng    Òn  î vµ  Üa  ô  c Ch ph v ®   c¸c quy l   ngh i v theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;   2.4­Thñ  ëng    tr TCKH&CN     îc chÊ m     îp  ng    ng  i  íi CT ®   døt h ®å lao ®é ®è v   nh÷ng  êido  n  Þ  ý  îp ®ång    ng. Tr×nh  ù thñ tôc chÊ m     îp  ng   ®¬ v k h   lao ®é   t      døt h ®ång    ng  lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ     ng.     lao®é 2.5­ Thùc  Ön  Õ     ©n  ñ, c«ng    hi ch ®é d ch   khai theo    quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 3­ Quü   Òn l ng  µ    Ëp:   ti  ¬ v thu nh Quü   Òn l ng  µ    Ëp  ña  ti  ¬ v thu nh c TCKH&CN   ® îcsö  ông  õhainguån: CT    d t    3.1­Nguån  ng©n      s¸ch  µ  íc ®Ó     Òn ¬ng, tiÒn  nh n   chiti l   c«ng, c¸c kho¶n     phô  Êp  c theo ¬ng  ña  l c c¸n  é,   b   c«ng  chøc, viªnchøc     trong biªn chÕ   µ        v lao ®éng  îp  ng  ®èi víiTCKH&CN     ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý   ¹t h ®å (    CT t   ® m ph chi ph ho   ®éng  êng  th xuyªn) thùc  Ön    hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/N§­  CP ngµy 23/05/1993  ña  Ýnh  ñ  µ      c Ch ph v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  Ön  µnh  Ò  ¬ng  h  hi h vl vµ  ô  Êp ¬ng. ph c l 3.2­C¨n  vµo  Õt    cø  k qu¶  ¹t®éng  µichÝnh  ho   t  (nguån  sù  thu  nghiÖp  µ  v tiÕtkiÖm     Ý   êng    chi ph th xuyªn) vµ  ×nh  ×nh  ùc  Ön  Ö m   ô     t h th hi nhi v chuyªn   m«n,  ü  Òn ¬ng  µ  qu ti l v thu  Ëp  ña  nh c TCKH&CN     îc x¸c ®Þnh  CT ®     theo    quy ®Þnh  ¹  Ó m   M ôc  Th«ng   è  ti §i 1  IV  ts 25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/3/2002  ña  é  cB Tµi chÝnh  híng dÉn  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh  sè  10/2002/N§­  ngµy  CP 16/01/2002  ña  Ýnh  ñ  Ò   Õ     µichÝnh  dông  c Ch ph v ch ®é t   ¸p  cho  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ¬n  Þ  ©y  ùng  c thu.§ v x d quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  µ  ch chitr¶ti  ¬     v th¶o   luËn c«ng  khai, èng  Êt trong héinghÞ    é,viªnchøc  ña  n  Þ.  th nh      c¸n b     c ®¬ v
  7. 7 C¨n  vµo  cø  quy  Õ       Òn l ng,tiÒn c«ng  ña  n  Þ  µ  ü  Òn  ch chitr¶ti  ¬     c ®¬ v v qu ti l ng  îc x¸c ®Þnh,  ñ  ëng  n  Þ  Õt  nh  møc     Òn ¬ng, tiÒn ¬ ®   Th tr ®¬ v quy ®Þ   chiti l     c«ng cho    é,   c¸n b  c«ng  chøc,viªnchøc  µ    ng  îp ®ång     v lao ®é h  theo  Öu    hi qu¶ c«ng  Öc  µnh  vi h th¸ngcña  õng ngêi.   t  3.3­  èi n¨m      Cu   c¸c TCKH&CN       kh«ng  Õt  Òn ¬ng  îc ® a  µo  CT chi   h ti l ®  v quü  ù  d phßng    Ëp  µ  thu nh v chuyÓn  sang n¨m  sau  Õp tôcchi. ti     4­ X ©y  ùng  Õ         éibé:   d ch ®é chitiªun   ­ Trong  ¹m    ån  µichÝnh  ña  n   Þ   ph vi ngu t   c ®¬ v (bao  å m   ån  ©n   g ngu ng s¸ch nhµ  íc cÊp  µ  ån    ù    n  v ngu thu s nghiÖp),Thñ  ëng  n  Þ    tr ®¬ v TCKH&CNCT   x©y  ùng    Èn, ®Þnh  d tiªuchu   møc  µ  Õ         éibé  Ò     v ch ®é chitiªun   v chiqu¶n  ývµ  l  nghiÖp  ô  v cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h møc    Nhµ   ícqui®Þnh,  ï hîp víi chido  n    ph       ho¹t®éng  Æc   ïcña  n  Þ.   ® th  ®¬ v ­ Trong  Õ         éi bé, TCKH&CN     tiªnchinghiÖp  ô      ch ®é chitiªun     CT u      v ®Ó ®¶m   b¶o  è îng,chÊt l ng ho¹t®éng  sl    î     nghiªncøu    khoa  äc  µ  h v øng  ông  d c«ng  nghÖ   ña  n  Þ. c ®¬ v ­ C¸c    Èn, chÕ     µ  nh    tiªuchu   ®é v ®Þ møc       chitiªunªu    îc th¶o  Ën  trªn®   lu c«ng  khaitrong ®¬n  Þ. Ch Õ         éibé  µ c¨n cø    ñ  ëng  n       v  ®é chitiªun   l     ®Ó Th tr ®¬ vÞ  iÒu  µnh  Öc  ö  ông,quyÕt to¸nkinh phÝ  õnguån  ©n  ® h vi s d        t  ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ  ån  sù  ngu thu  nghiÖp  ña  n  Þ, lµ c¬  ë  ph¸p  ý®Ó   c ®¬ v     s   l  Kho  ¹c  µ  íc b nh n   thùc hiÖn  Óm      ki so¸tchi. 5­ C Êp      ph¸tkinhphÝ tõng©n       s¸ch nhµ  íc:   n C¨n  vµo  ù    ©n  cø  d to¸nng s¸ch nhµ  ícgiao,c¬    n    quan  µichÝnh  Êp  t  c kinh   phÝ    êng  chith xuyªn (®èivíi n  Þ  ù b¶o  ¶m   ét  Çn    Ý)       ®¬ v t   ® m ph chiph qua    Kho b¹c nhµ  íc vµo  ôc    n  M 134 "Chikh¸c"theo  õng  ¹       t lo i kho¶n ¬ng  , t øng  ña  ôc   cM lôcng©n    s¸ch nhµ  íc.   n  Trêng  îp  ∙  ùc  Ön  Êp  h ® th hi c ph¸ttheo    ôc  ña  ôc  ôc ng©n    c¸c m cM l  s¸ch  nhµ  íc,Thñ  ëng  n  Þ  ∙  îcgiao quyÒn  ù chñ  îcquyÒn  iÒu  n  tr ®¬ v ® ®     t  ®  ® chØnh  c¸cm ôc      chitrong tæng  è    s kinhphÝ    êng    chith xuyªn ® îccÊp.      §èi víic¸c kho¶n       kinh phÝ     kh«ng  êng  th xuyªn,c¬    quan  µichÝnh  ùc t  th   hiÖn  Öc  Êp    vi c ph¸ttheo M ôc  ôcng©n    l  s¸ch nhµ  íchiÖn  µnh.   n  h 6­  Ò   Ých vµ  ö  ông  Êu  V tr   s d kh hao  µis¶n  è  nh:  t  c ®Þ C¸c TCKH&CN    CT cã  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,dÞch  ô  ã  ö  ông  µis¶n  è  nh  xu   vcsd t  c ®Þ ph¶ithùc hiÖn      trÝch khÊu    hao  µis¶n  è  nh  t  c ®Þ theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 166/1999/ Q§­BTC   µy  ng 30/12/1999  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   c B tr BT  v ban  µnh  Õ     h ch ®é qu¶n  ý, ö  ông  µ  Ých khÊu  l  d s v tr   hao  µis¶n  è  nh  µ      t  c ®Þ v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  h  hiÖn  µnh  ña  µ   íc. h c Nh n   Trêng  îp  Æc   Öt,Thñ   ëng  n   Þ   ã  Ó  h® bi   tr ®¬ v c th quyÕt  nh   Öc    ®Þ vi ¸p dông  ûlÖ  Êu  t   kh hao  cao  ¬n  h quy  nh  ®Þ nh»m     åivèn  Þp  êi, ng  thu h   k th   nh ph¶i  phïhîp víi êigian vµ  æi  íikü  Ëtcña  µis¶n,kh¶         th  ® m   thu   t    n¨ng      ña  êi chitr¶c ng   hëng  Þch  ô. d v Toµn  é  è  Òn  Êu  b s ti kh hao  µis¶n  è  nh  îc h¹ch    µo    µnh  t  c ®Þ ®  to¸nv gi¸th s¶n  È m   Þch  ô  ph d v trong c¸chîp ®ång  ÷a TCKH&CN     íi   yªu cÇu      gi   CT v   bªn    c¸c s¶n  ÊtdÞch  ô. xu   v 7­ C¸c TCKH&CN     ã  CT c nhu  Çu  c thanh  ýtµis¶n:Thµnh  Ëp  éi®ång   l      l h  thanh  ý tµis¶n  l    theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 55/2000/Q§­ BTC   µy  ng 19/4/2000  ña  c Bé   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  tr BT  v vi ban  µnh  h quy  Õ   ch qu¶n  ýviÖc  ö  ýtµis¶n  l  x l   
  8. 8 nhµ  íc t¹    ¬  n   i c quan  µnh  Ýnh, sù  c¸c h ch   nghiÖp. Sè   Òn  ® îc do    ti thu    thanh  ý l  tµis¶n  îc h×nh  µnh  õ nguån  ©n    ®  th t  ng s¸ch  µ  íc hoÆc   ã  ån  èc  õ nh n   c ngu g t   ng©n  s¸ch  µ  íc sau    õ chiphÝ   nh n   khi tr     thanh  ý(c©n, ®o,  ong,  m,  Ën  l    ® ®Õ v chuyÓn, x¸c ®Þnh       c¸c th«ng  è  ü  Ët,tiÒn c«ng  µm  s k thu     l thªm  ê ­ n Õu  ã..   gi     c. ) ® îc® a  µo  ü    iÓn ho¹t®éng  ù    v qu ph¸ttr     s nghiÖp  ña  n  Þ. Trêng  îp thanh  c ®¬ v   h  lýtµis¶n  ×nh  µnh  õ nguån  èn     h th t  v vay,®¬n  Þ  îcsö  ông  è  Òn thu ® îc   v® d s ti       do  thanh  ýsau    õchiphÝ   l  khitr     thanh  ý®Ó     èn  l  tr¶v vay;sau      Õt  èn    khitr¶h v vay  ×   îc® a  µo  ü    iÓnho¹t®éng  ù  th  ®   v qu ph¸ttr     s nghiÖp  ña  n  Þ. c ®¬ v 8­ Cuèi n¨m, kinh phÝ    êng          chith xuyªn tõ ng©n     s¸ch nhµ  íccÊp  µ      n  v thu sù nghiÖp  ña  c TCKH&CN     Õu    CT n chikh«ng  Õt  îcchuyÓn  h ®  sang n¨m    sau tiÕp tôc chivµ  Õt    µo      Õ           quy to¸nv niªn®é k to¸nn¨m  sau.Trªn c¬  ë  i chiÕu      s ®è   gi÷a Kho  ¹c nhµ  íc vµ  n  Þ  n   èingµy    b  n   ®¬ v ®Õ cu   31/12,Kho  ¹c nhµ  íc lµm    b  n  thñ  ôc chuyÓn  è  t  s kinh  Ý   a    Õt  ph ch chi h sang  n¨m sau cho TCKH&CN     CT theo quy  nh  ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 81/2002/TT­BTC   µy  ng 16/9/2002  ña  é   µi c BT  chÝnh, ®ång  êith«ng    th   b¸o b»ng  b¶n  v¨n  cho  ¬  c quan  µichÝnh  ng  Êp  t  ®å c biÕt®Ó     qu¶n  ý. l  9­ C¸c TCKH&CN     ùc  Ön  ¹ch  CT th hi h to¸n kÕ  to¸n theo      Th«ng   sè  t 121/2002/TT­BTC   µy  ng 31/12/2002  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Õ     n   c BT  h  k to¸n®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã  c thu. V­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õ  µy  tn c hi l     h t  ng 01/01/2003.   C¸c  éi dung  n  kh¸c vÒ     qu¶n  ý tµichÝnh  ùc  Ön  l    th hi theo  quy  nh   ¹  ®Þ ti Th«ng   è  ts 25/2002/TT­BTC   µy  ng 21/3/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    é, c¬  qu¸ tr     n cv   c¸cB   quan  ngang  é, B  c¬ quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¸c®Þa  ¬ng  µ    thu   ph     ph v c¸cTCKH&CN     CT ph¶n  vÒ   ¸nh  LiªnBé    öa  æi,bæ     ®Ó s ®   sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2