intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
107
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 22 (SEA Games 22)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 23/2003/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Ủy ban Thể dục Thể thao

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  t µi h Ý n h­u û  ba n  T D T T    c Sè  23/2003/TTLT/BT C­U B T D T T  n g µ y  25 th¸ng  03 n¨ m  2003  H í ng d É n   n g    q u ¶ n  lý t µi c h Ý n h  ® è i víi c« t¸c     § ¹i é i th Ó  thao §« n g  N a m  ¸  Ç n   h l thø 22 (Sea G a m e s   22)   ­ C¨n  LuËt  ©n     cø  Ng s¸ch  µ   íc ngµy  Nh n   19/12/1997  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 87/CP  µy  ng 19/12/1997 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v quy  nh    ÕtviÖc  ©n  Êp   ®Þ chiti   ph c qu¶n  ý, Ëp,chÊp  µnh  µ  Õt to¸nng©n  l   l h v quy     s¸ch Nhµ   íc;   n ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 86/2002/N§­   µy  CP ng 5/11/2002  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô, quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é,    v  h v c c tæ  cb c¬  quan  ngang  é; b ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 93/2000/Q§­TTg  µy  ng 9/8/2000  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  ph v vi th l Ban  ChØ   o  èc    Èn  Þ   ¹ihéiTh Ó   ®¹ Qu gia chu b §     thao §«ng    Nam    Çn  22; ¸l thø  ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 46/2002/Q§­TTg  µy  ng 3/4/2002  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp Ban    ph v vi th l  Tæ chøc  SeaGames  Çn  22  l thø  n¨m  2003  t¹ ViÖtNam;   i   ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 447/2002/Q§­TTg  µy  ng 10/6/2002  ña  ñ ­ c Th t íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ©n  Ch ph v vi ph c«ng  Ö m   ô    µnh    nhi v c¸c th viªn Ban    Tæ chøc  SeaGames  Çn  22; l thø    ­ C¨n  th«ng  Ö    ú    cø  l c¸c k SEAGames   µ  ÷ng  v nh quy  nh  ña    ®Þ c c¸c Liªn  ®oµn  Ó   Th thao Quèc  Õ;   t LiªntÞch  é   µi chÝnh    û     BT  ­ U ban  Ó   ôc  Ó   Th d Th thao  íng dÉn  Õ     h  ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è     SEAGames  nh  22  sau:   P h Ç n  I ­ N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1­ SEAGames  ® îctæ    22    chøc  theo nghithøc lÔ  éiV¨n      Ó       h  ho¸ ­ Th thao  Quèc  Õ, kÕt  îp  íitruyÒn  èng  t  h v  th v¨n ho¸  Öt  Vi Nam,  b¶o  ¶m   Öu    ® hi qu¶ chuyªn m«n,  Ó  Ön    Çn  oµn  Õt,hiÓu  Õt lÉn  th hi tinh th ® k  bi   nhau  ÷a    íc gi c¸c n   trongkhu  ùc    v §«ng  Nam   ¸. 2­  èi t ng  ùc hiÖn  §  î th   Th«ng   µy  µ c¸c c¬  t n l     quan, ®¬n  Þ, tæ    v   chøc, c¸    nh©n  ö  ông  sd kinhphÝ  ña    c SEAGames  22. 3­ Kinh  Ý  chøc    ph tæ  SEAGames  bao  å m   ©n  22  g ng s¸ch nhµ  íccÊp  µ    n  v c¸c nguån    huy  ng  ®é kh¸c tõ c¸c tæ        chøc  kinh tÕ,x∙héi,c¸ nh©n          trong nícvµ     ngoµiníc.   4­  ö   ông  µ  Sd v qu¶n  ý kinh  Ý,  µis¶n  ôc  ô  l  ph t   ph v SEAGames   theo  22  LuËt  ©n  ng s¸ch  µ   íc vµ    Nh n   c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  Ò   h d v qu¶n  ý tµichÝnh, tµi l       s¶n  Ön  µnh  ña  µ   íc. hi h c Nh n   II  ­ N h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó
  2. 2 1­ Nguån    kinhphÝ:   SEAGames  cã  ÷ng  ån  22  nh ngu kinhphÝ      nh sau:    ­Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¸c    kho¶n  ng  ãp,ñng  é,tµitrî ña    chøc,doanh  ®ã g   h      c c¸ctæ    nghiÖp,c¸    nh©n trongvµ  µiníc.   ngo   ­ Thu  Ö  Ý       ña    oµn  Ën  ng    ícngoµitheo    l ph ¨n ë c c¸c ® v ®é viªnn     th«ng  Ö  l Quèc  Õ  USD/ngêi/ngµy.Riªng  oµn  µo, C¨m­pu­ t 30    ® L  chia vµ    §«ng Timo    15 USD/ngêi/ngµy. ­ Thu  Òn b¸n  Ð   µo    ti   v v xem     ¹t®éng    u,  Óu  Ôn,khaim¹c, c¸c ho   thi®Ê bi di       b Õ   ¹c,b¶n  Òn  Óu  ng,biÓu îng SEAGames  m  quy bi tr   t  22. ­Thu    kh¸c. 2­ Néi dung     chi: 2.1­Chi cho     c«ng    Èn  Þ: t¸cchu b   ­ Chi    tuyªn truyÒn    ng,    cæ ®é Qu¶ng  c¸o    (inPan«, ¸p  Ých, giÊy  êi,   ph   m  phï hiÖu, quay      phim, chôp    ¶nh, b¨ng  ê, khÈu  Öu, in Ên  µiliÖu    c  hi     t   kh¸c)vµ    tuyªntruyÒn      ¬ng  Ön th«ng    ichóng    trªnc¸cph ti   tin®¹   (ph¸t  thanh,truyÒn  ×nh,   h   b¸o chÝ... .   ) ­Thuª      c¸p quang  truyÒn  ×nh,nèim¹ng  ña  h    c trung t©m  iÒu  µnh.   ® h ­ Chi mua  s ¾ m  hoÆc  thuª trang thiÕt Þ, ®Þa  ®iÓ m  phôc vô   b SEAGames  theo yªu cÇu  ña    Óu  22     c c¸cTi ban  chuyªn m«n  ®êng    ( truyÒn  Én  d phôc  ô  v trung  ©m   t b¸o  Ý,  ch trang  ôc, ®¹o  ô, y  Õ, an  ph   c   t   ninh, v¨n    phßng  phÈ m...). ­ Chi  ôc  ô  Ô    ph v l khaim¹c, b Õ   ¹c, chicho  o  Ôn, dµn  ùng, kÞch      m    ®¹ di   d   b¶n, båi dìng  Ëp  Ön     t luy cho  èinghithøc,diÔu  µnh, ®ång  Ôn, ca  óa   kh       h   di   m nh¹c,trang trÝ..       . ­Chi invÐ, giÊy m êi,lµm  Îcho    µnh               th  c¸cth viªntham  ù  d SEAGames  22. ­ Chi  µm  l huy  ¬ng,  û  Ö m   ¬ng, huy  Öu  ch k ni ch   hi SEAGames  22,    huy hiÖu  Olympicvµ    ËtphÈ m,  û  Ö m     c¸cv   k ni kh¸c.    ­Chi cho    éinghÞ, héith¶o,häp    ña     c¸ch        b¸o c Ban  chøc. tæ    ­Chi tËp  Ên  äng tµi  íng dÉn      hu tr   , h  viªn, ×nh   t nguyÖn  viªn. . . ­ Chi  åi dìng  Ëp  Ön  ùc  Ön    ¬ng  cña  ùc l ng  ninh, b  t luy th hi c¸c ph ¸n  l  î an    phßng ch¸ych÷a    ch¸y,y  Õ..  t . ­Chi cña     Ban  ChØ   o,Ban    ®¹   Tæ chøc  µ    Óu  v c¸cTi ban  chuyªn m«n.   ­Chi kh¸c.      2.2­Chi cho  ¹t®éng     ho   SEAGames    22:
  3. 3 ­Chi lÔ      khaim¹c.   ­Chi c¸cgi¶i   u,  Óu  Ôn            ®Ê bi di c¸cm«n  Ó  thi th thao. ­ Chi  Òn    , ®i  ¹   åi dìng  µm  Öm   ô    ti ¨n,ë   l ib   , l nhi v cho    c¸c kh¸ch  êi,träng m    tµi  , gi¸m    Ên  Ön  s¸t,hu luy viªn, Ën  ng   v ®é viªn,   Ban ChØ   o,Ban    ®¹   Tæ chøc. ­Chi phÝ     cho  Öc  Êym É u,    Óm    «ping. vi l   thuªki tra® ­Chi héith¶o,héinghÞ  èc  Õ         Qu t trongthêigian tæ       chøc  SEAGames.  ­Chi khen  ëng.    th   ­Chi c«ng       t¸cb¶o  Ö,  ninh,trËttù,vÖ   v an        sinh,y  Õ,phôc  ô.  t   v ­Chi b Õ   ¹c,tæng  Õt    m  k SEAGames. ­Chi kh¸c.      3­ Møc    chi: 3.1­§èivíi      kh¸ch m êi  µ    oµn  Ën  ng    v c¸c® v ®é viªn:  ­ Chi ¨n,ë,®i  ¹ vµ  µm  Öc  i víi         l   l vi ®è     i kh¸ch m êi  µngêinícngoµitheo quy    l         ®Þnh  ¹ Th«ng   è  ti  ts 100/2000/TT­ BTC   µy  ng 6/10/2000  ña  é  µichÝnh  Ò  c BT  "v chÕ         Õp kh¸ch nícngoµi"vµ  ®é chitiªuti        th«ng  Ö  èc  Õ.  l Qu t   ­ §èivíic¸c ®oµn  Ën  ng    íc ngoµichitiÒn    , ®i  ¹ theo  îp        v ®é viªnn      ¨n,ë   l  i h  ®ång  íi n  Þ  v  ®¬ v cung  Êp  Þch  ô. cd v ­ C¸c  i thÓ    ®é   thao  Öt Nam     ¹ kh¸ch s¹n ® îcthanh    Òn ¨n,ë, ®i  Vi   ëti       to¸nti       l¹ theo  îp ®ång  ùc tÕ;ë  ¹ c¸cTrung  ©m  Ên  Ön  Ó     i h  th     t     i t hu luy Th thao ® îcthanh     to¸nmøc  Òn ¨n 150.000  ng/ngêi/ngµy.   ti     ®å 3.2­§èivíi   é  µ  ©n    ôc  ô        b v nh c¸n viªnph v SEAGames: TiÒn  ïlao lµm  Öm   ô  ña    th     nhi v c c¸c c¸n  é  µ  ©n    ôc  ô  b v nh viªn ph v (bao  gå m   ngµy  Ô  µ  µy  ñ  Ët)® îchëng  c¶  l v ng ch nh     theo c¸cmøc     sau: ­ Trëng    Ban ChØ   o, tr ng  ®¹   ë Ban    Tæ chøc  µ    µnh    v c¸c th viªnBan ChØ   ®¹o:150.000  ng/ngµy/ng i.   ®å ê ­Thµnh      viªnban  chøc,Trëng  ã    Óu ban: tæ    ph c¸cti     120.000  ®ång/ngµy/ng i. ê ­Thµnh      Óu ban:   viªnc¸cti     100.000  ng/ngµy/ng ®å ­ êi. ­Nh ©n    ôc  ô:   viªnph v  50.000  ng/ngµy/ng ®å ­ êi. ­§èit ng tham    ng  Ôn,diÔu  µnh,xÕp  ÷:    î   gia®å di   h   ch
  4. 4 +  Ëp  Ön: T luy    15.000  ng/buæi/ng i.   ®å ê +  Tæng  Öt: duy    20.000  ng/buæi/ng i.   ®å ê +  Ýnh  Ch thøc:    30.000  ng/buæi/ng i.   ®å ê ­ §èit ng tham    Óu  Ôn    Ö   îcthanh       î   gia bi di v¨n ngh ®   to¸ntheo  îp ®ång  ý  h  k kÕt  ÷a Ban  chøc  íi   oµn  Ö   Ët. gi   tæ  v  ® c¸c ngh thu ­Båidìng t×nh       nguyÖn    ttiªuchuÈn:50.000  ng/ngµy/ng i. viªn®¹       ®å ê Sè   µy  îc hëng  Òn  ïlao cña    µnh    ng ®   ti th     c¸c th viªn Ban    Tæ chøc, TiÓu    ban  µ  ©n    ôc  ô  µsè  µy  Ýnh  v nh viªnph v l   ng ch thøc tæ    chøc  SEAGames    ­ 22.Tr êng  îp do  h   c«ng  Öc  vi ph¶itr Ónkhaisím   i     hoÆc   Õt  óc muén  Ï® îcBan    k th   s    Tæ chøc xem   Ðt,quyÕt  nh  µ  îchëng  ïlao theo  x  ®Þ v®  th     møc  quy  nh  ®Þ trªn, ­  nh ng  êigian kÐo  µikh«ng    ngµy. th     d  qu¸ 5  Trêng  îp m ét  êilµm  Òu  Ö m   ô  h  ng   nhi nhi v kh¸cnhau    trong m ét  µy,chØ     ng   ® îchëng  ét    m møc  ïlaocao  Êt. th    nh Nh÷ng  c¸n  é    b viªn chøc  µ  íc ®∙  îc hëng  nh n   ®   kho¶n  åi dìng  µy  × b  n th   kh«ng  thanh  to¸n tiÒn  ô  Êp    ph c c«ng    Ý,  ng  îc thanh  t¸cph nh ®   to¸n tiÒn    thuª   chç  ñ  ng theo  Th«ng   è  ts 94/1998/TT­ BTC   µy  ng 30/6/1998  ña  é   µi chÝnh  c BT  "Quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é c«ng    Ý   t¸cph cho  bé, c«ng  c¸n    chøc  µ  íc ®i  nh n   c«ng    t¸c trongníc".     TiÒn  µu xe  i  ¹cña  äng tµilµngêië    a  ¬ng  îcBan  chøc  t   ® l  i tr         c¸c®Þ ph ®  tæ  m êi  µm  Öm   ô  ¹    a   iÓ m     u   îc thanh  l nhi v t i ®Þ ® c¸c thi®Ê ®   to¸n theo    Èn    tiªuchu quy  nh  Ön  µnh.Träng  µivµ  ©n    ôc  ô  îchëng  ®Þ hi h   t   nh viªnph v ®   møc  åidìng b    theo ngµy  ùc tÕ  µm  Öc.   th   l vi Riªng c¸n bé      Ban  chøc  µ    Óu  tæ  v c¸c Ti ban,träng tµilµngêi®Þa   ¬ng           ph n¬itæ    chøc  SEAGames  kh«ng nghØ   ¹  µ  ti nh kh¸ch (hoÆc    kh¸ch s¹n)do        Ban tæ  chøc  è  Ýth× kh«ng  b tr     ®ù¬c thanh    Òn ngñ,n Õu  ùtócph¬ng  Ön ®i  to¸nti     t    ti   l¹cña    ©n  îcthanh      i c¸nh ®  to¸ntheo møc    kho¸n lµ10.000  ng/ngµy/ngêi.    ®å   ­ Chi c¸c cuéc  äp  ña      h c Ban  ChØ   o,Ban    ®¹   Tæ chøc:50.000  ng/cuéc    ®å häp/ng i,cña    Óu ban:30.000  ng/cuéc häp/ng i. ê  c¸cti     ®å   ê ­ Chi tËp  Ên  äng tµi      hu tr   : 30.000  ng/ngµy/ng i;tËp  Ên  ña    Óu  ®å ê   hu c c¸cTi ban  chuyªn m«n:    15.000  ng/ngµy/ng i. ®å ê  ­Chi invÐ, giÊy m êi:            2.000  ng/chiÕc. ®å ­Chi lµm     huy  ¬ng: ch   tèi a    200.000  ng/chiÕc. ® ®å ­Chi lµm  û  Ö m  ¬ng:    k ni ch   tèi a    150.000  ng/chiÕc. ® ®å   3.3­§èivíi ängtµi ban  chøc    u  õng m«n  õm«n  ãng  ¸):      tr   ,   tæ  thi®Ê t   (tr   b ®
  5. 5 ST §èit ng ® îchëng  î     Møc  ïlao th    T (®ång/ngµy) 1 Tæng  äng tµi  ëng  tr   , Tr ban  gi¸m  s¸t 750.000 2 Tæ   ëng  äng  µi    äng  µichÝnh, Trëng    tr tr t ,c¸c tr t    ban 400.000 thký   3 C¸c  äng tµikh¸c,thµnh    tr       viªnban  gi¸m      ý s¸t, k th 400.000
  6. 6 4 Nh ©n    ôc  ô viªnph v 50.000
  7. 7 3.4­§èivíi ängtµi ban  chøc    u       tr   ,   tæ  thi®Ê m«n  ãng  ¸: b ®
  8. 8 ST §èit ng ® îchëng  î     Møc  ïlao(®ång/ngµy) th    T Ng êiViÖtNam     Ng êinícngoµi    1 Gi¸m    Ën ®Êu,  s¸ttr   gi¸m    äng tµi s¸ttr   1.500.000 1.500.000 Träng  µi    î ýträng tµi  äng tµithø  t , tr    c¸c l  , tr     4 2 Trëng,Phã    Ban  chøc  tæ  500.000 1.500.000
  9. 9 3 C¸c  û    u viªnban  chøc  tæ  gi¶i 400.000 1.500.000 3.5­ Møc     khen  ëng  th cho  Ën  ng    Öt  v ®é viªn Vi Nam   t Huy  ¬ng  ¹ ®¹   ch t  i SEAGames:  Thùc  hiÖn  theo quyÕt ®Þnh  sè  49/1998/Q§­TTg  ngµy  28/2/1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   ét  è  Õ     i  íihuÊn  Ön  c Th t Ch ph v m s ch ®é ®è v   luy viªn, Ën  ng    Ó   v ®é viªnth thao. 3.6­C¸c    møc    chikh¸c: ­ D Þch  µiliÖu:Thùc  Ön    t    hi theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 112/2001/ Q§­BTC   µy  ng 9/11/2001  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  Ò   Öc  c B tr BT  v vi ban  µnh  ét  h m sè  nh  ®Þ møc        ông  chitiªu¸p d cho    ù    ã  ö  ông  ån  èn  ç  î c¸c d ¸n c s d ngu v h tr    ph¸t tr ÓnchÝnh  i  thøc (ODA)    vay  î,víi   n     møc  c¸c sau: +  Þch  õtiÕng  ícngoµisang  Õng ViÖt:35.000  ng/trang(300  ÷/ D t  n    ti     ®å   ch trang). +  Þch  õtiÕng  Ötsang  Õng nícngoµi: D t  Vi   ti      40.000  ng/trang(300  ÷/ ®å   ch trang). ­Thuª    phiªndÞch:200.000  ng/buæi/ng i.     ®å ê ­ C¸c  kho¶n    a  îc quy  nh     y   ×  chi ch ®   ®Þ trªn ®© th thanh to¸n theo  îp   h  ®ång giao kho¸n hoÆc   ùc tÕ        th   ph¸tsinh. Bé   Ën  µo  ph n kho¸n gän    kinh phÝ  ×  ã    th c tr¸chnhiÖ m     ïlao cho      chith     c¸n bé  ña  é  Ën  . c b ph ®ã ­ §èivíic¸n bé          Ban  chøc,huÊn  Ön  tæ    luy viªn,vËn  ng    ®é viªn,träng tµi     , diÔn  viªn,nh¹c c«ng,nh©n    ôc  ô        viªnph v trong thêigian  chøc     tæ  SEAGames   lµ c¸n  é    b c«ng  chøc,viªnchøc,hîp ®ång  µi h¹n  ang  ëng ¬ng, häc        d  ® h l   sinh,  sinh viªn ®ang  hëng häc bæng, sinh ho¹t Ý  trong thêi    ph  gian phôc vô  SEAGames   vÉn  îc hëng  22  ®  nguyªn ¬ng, häc  l   bæng, sinh ho¹tphÝ   ®¬n      do  vÞ  qu¶n  ýc¸c®èi t ng nµy    l      î   chitr¶. 4­ LËp  ù    d to¸n, Êp    µ  Õt to¸nkinh phÝ:  c ph¸tv quy       4.1­LËp  ù    d to¸n: C¨n  vµo    cø  c¸c møc       îc quy  nh  ¹  Çn    thu,chi®   ®Þ tiph IInªu trªn,Ban      Tæ chøc  SEAGames  phèihîp víi û   22        ban  Ó   ôc  Ó   U Th d Th thao  ©y  ùng  ù    xd d to¸n thu,chitõng  é,  µnh, ®Þa   ¬ng  µ     B ng   ph v tæng  îp  öiBé   µi chÝnh  h g  T  xem   Ðt x  tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt      t  ph phª duy ®Ó giao cho    é, ngµnh,®Þa  ¬ng    c¸cB     ph thùc hiÖn.   4.2­C Êp      ph¸tkinh phÝ:     C¨n  vµo  ù    îcgiao cña  cø  d to¸n®     SEAGames    é   µi chÝnh  Êp    22, B T   c ph¸t kinh phÝ    cho    é, ngµnh  µ    a  ¬ng  ùctiÕp thùc hiÖn    Ö m   c¸c B   v c¸c ®Þ ph tr       c¸c nhi vô theo sù  ©n    ph c«ng  ña  c Ban    Tæ chøc SEAGames. 4.3­H¹ch    to¸n,   Õt to¸nc¸ckho¶n      ña  quy       thu chic SEAGames    22: Kinh  Ý   ña  ph c SEAGames  ®ù¬c  ¹ch    µo  ¹  11  ù  22  h to¸nv lo i 16­ (s nghiÖp  Th Ó   ôc  Ó  d th thao) theo    ôc ¬ng    c¸c m t øng  ña  ôc  ôc ng©n  cm l  s¸ch  µ  íc. nh n   K Õt  óc  th SEAGames       é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ã  22, c¸c B ng   ph c tr¸ch nhiÖ m   Õt    quy to¸n kinh  Ý   chøc    ph tæ  SEAGames   íiBé   µi chÝnh  v  T   theo quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh,®ång  öiBan      g  Tæ chøc  SEAGames 22.
  10. 10 P h Ç n  III  ­ §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy  t n c hi l     t  1/1/2003  i  íiSEAGames   ®è v   22  µ  îc¸p dông  v ®    cho  ¹ihéithÓ  §    thao §«ng    Nam     µnh  ¸ gi cho  êikhuyÕt tËt ng      lÇn  haitæ  thø    chøc  ¹ ViÖtNam   t  i   n¨m 2003 (ASEAN   ­ParaGames 2). Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu    qu¸ tr     n ph¸tsinh víng m ¾ c,    Þ      ®Ò ngh ph¶n    ¸nh kÞp  êivÒ  li   é    th     ªnB ®Ó nghiªncøu,söa  æi,bæ       ®   sung  cho  ïhîp. ph  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2