Thông tư liên tịch 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/200/TTLT-BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 100/2003/N§-CP ngµy 29 th¸ng 8 n¨m 2003 VÒ viÖc ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh vµ thµnh lËp x· tbuéc c¸c huyÖn Ea H'Leo, Kr«ng N¨ng, Kr«ng Ana, Kr«ng N« vµ §¾k R'LÊp, tØnh §¾k L¾k CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Néi vô vµ Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh §¾k L¾k, N ghÞ ®Þnh: § iÒu 1. Nay ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh vµ thµnh lËp x· thuéc c¸c huyÖn Ea H'Leo, Kr«ng N¨ng, Kr«ng Ana, Kr«ng N« vµ §¾k R'LÊp, tØnh §¾k L¾k nh sau: 1. ChuyÓn 713 ha diÖn tÝch tù nhiªn cña x· Ea Hiao, huyÖn Ea H'Leo vÒ x· Dliª Ya, huyÖn Kr«ng N¨ng qu¶n lý. Sau khi ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh: - HuyÖn Kr«ng N¨ng cã 62.033 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 103.708 nh©n khÈu. - X· Dliª Ya thuéc huyÖn Krèng N¨ng cã 18.253 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 17.829 nh©n khÈu. - HuyÖn Ea H'Leo cßn l¹i 132.894 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 99.351 nh©n khÈu. - X· Ea Hiao thuéc huyÖn Ea H'Leo cßn l¹i 12.887 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 10.449 nh©n khÈu. 2. Thµnh lËp x· C Kl«ng thuéc huyÖn Kr«ng N¨ng trªn c¬ së 3.945 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 705 nh©n khÈu cña x· Dliª Ya; 3.738 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 3.331 nh©n khÈu cña x· Ea Tam. X· C Kl«ng cã 7.683 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 4.036 nh©n khÈu. §Þa giíi hµnh chÝnh x· C Kl«ng: §«ng gi¸p tØnh Gia Lai; T©y gi¸p x· Dliª Ya; Nam gi¸p x· Ea Tam; B¾c gi¸p huyÖn Ea H'Leo. 3. Thµnh lËp x· Ea T©n trªn c¬ së 5.353 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 8.681 nh©n khÈu cña x· Dliª Ya. X· Ea T©n cã 5.353 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 8.681 nh©n khÈu. §Þa giíi hµnh chÝnh x· Ea T©n: §«ng gi¸p x· Dliª Ya; T©y gi¸p huyÖn Kr«ng Bók; Nam gi¸p x· Ea Tãh; B¾c gi¸p huyÖn Ea H'Leo.
  2. 2 Sau khi ®iÒu chØnh ®Þa giíi hµnh chÝnh thµnh lËp c¸c x· C Kl«ng vµ Ea T©n: - X· Dliª Ya cßn l¹i 8.955 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 8.443 nh©n khÈu. - X· Ea Tam cßn l¹i 8.624 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 9.236 nh©n khÈu. 4. Thµnh lËp x· Dray S¸p thuéc huyÖn Kr«ng Ana trªn c¬ së 3.950 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 8.049 nh©n khÈu cña x· Ea Na. §Þa giíi hµnh chÝnh x· Dray S¸p: §«ng gi¸p x· Ea B«ng; T©y gi¸p c¸c huyÖn Kr«ng N«, C Jót; Nam gi¸p x· Ea Na; B¾c gi¸p huyÖn C Jót vµ thµnh phè Bu«n Ma Thuét. Sau khi thµnh lËp x· Dray S¸p, x· Ea Na cßn l¹i 4.262 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 11.971 nh©n khÈu. 5. Thµnh lËp x· N©m N'§ir thuéc huyÖn Kr«ng N« trªn c¬ së 14.409 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 5.154 nh©n khÈu cña x· Nam Nung. §Þa giíi hµnh chÝnh x· N©m N'§ir: §«ng gi¸p c¸c x· Ea R'Bin, §øc Xuyªn vµ huyÖn Kr«ng Ana; T©y gi¸p x· N©m Nung vµ huyÖn §¾k Song; Nam gi¸p x· §øc Xuyªn vµ huyÖn §¾k N«ng; B¾c gi¸p x· §¾k Rå. Sau khi thµnh lËp x· N©m N'§ir, x· Nam Nung cßn l¹i 7.726 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 3.586 nh©n khÈu. §æi tªn thµnh x· Nam Nung thµnh x· N©m Nung. 6. Thµnh lËp x· §¾k Ru thuéc huyÖn §¾k RLÊp trªn c¬ së 8.969 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 6.537 nh©n khÈu cña x· Qu¶ng TÝn. §Þa giíi hµnh chÝnh x· §¾k Ru: §«ng gi¸p x· §¾k Sin: T©y gi¸p tØnh B×nh Phíc; Nam gi¸p x· §¾k Sin vµ tØnh B×nh Phíc; B¾c gi¸p x· Qu¶ng TÝn. Sau khi thµnh lËp x· §¾k Ru, x· Qu¶ng TÝn cßn l¹i 19.566 ha diÖn tÝch tù nhiªn vµ 8.410 nh©n khÈu. §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Mäi quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh §¾k L¾k, Bé trëng Bé Néi vô vµ Thñ trëng c¸c c¬ quan cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản