Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn nội dung và mức chi tổ chức Hội nghị thi tay nghề ASEAN lần thứ V tại Việt Nam năm 2004 do Bộ Tài chính và Bộ lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 27/2004/TTLT-BTC-BLĐTBXH

  1. B LAO NG THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 27/2004/TTLT-BTC-BL TBXH Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2004 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - B LAO NG THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 27/2004/TTLT/BTC-BL TBXH NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2004 HƯ NG D N N I DUNG VÀ M C CHI T CH C H I THI TAY NGH ASEAN L N TH V T I VI T NAM NĂM 2004 Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn b n hi n hành hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh 86/2002/N -CP ngày 5/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang b ; Căn c Công văn s 5564/VPCP-VX ngày 12/11/2003 c a Văn phòng Chính ph thông báo ý ki n c a Th tư ng Chính ph v án ăng cai t ch c H i thi tay ngh ASEAN l n th V; Liên B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n như sau: I- QUY NNH CHUNG 1. i tư ng th c hi n Thông tư này là các B , ngành, cơ quan, ơn v , t ch c và cá nhân s d ng kinh phí ph c v H i thi tay ngh ASEAN l n th V t ch c t i Vi t Nam. 2. Kinh phí t ch c H i thi tay ngh ASEAN l n th V bao g m ngân sách Nhà nư c c p, huy ng t các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c và các ngu n thu khác. 3. Vi c s d ng và qu n lý kinh phí, tài s n ph c v H i thi tay ngh ASEAN l n th V ư c th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n qu n lý tài chính, tài s n hi n hành c a Nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. II- N I DUNG VÀ M C CHI Chi t ch c H i thi tay ngh ASEAN t i Vi t Nam bao g m các n i dung và m c chi c th như sau: 1. Chi cho công tác tuyên truy n, c ng, qu ng cáo h i thi g m: In, v Panô, áp phích, tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng; m c chi theo th c t phát sinh, ho c h p ng kinh t .
  2. 2. Chi ph c v l khai m c, b m c, t ng k t; m c chi theo th c t phát sinh. 3. Chi làm th cho các thí sinh, cán b coi thi, ch m thi, ban t ch c các nư c tham gia h i thi; m c chi theo phát sinh th c t . 4. Chi khen thư ng cho thí sinh o t gi i, giáo viên tr c ti p b i dư ng cho thí sinh o t gi i, m c chi th c hi n theo Thông tư liên t ch s 109/2003/TTLT-BTC- L TBXH ngày 10/11/2003 c a liên B Tài chính- Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n qu n lý tài chính ho t ng H i thi tay ngh . i v i cán b , giáo viên, thí sinh ư c c p có thNm quy n khen thư ng dư i các hình th c khác (ngoài 2 i tư ng nêu trên), tuỳ theo hình th c, c p quy t nh khen thư ng, m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 25/2001/TT-BTC ngày 16/04/2001 c a B Tài chính hư ng d n công tác qu n lý tài chính th c hi n ch khen thư ng thành tích xu t s c th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và b o v t qu c. 5. Chi cho công tác xây d ng k ho ch t ng th H i thi, quy ch d thi, v n d ng theo m c chi quy nh t i Thông tư s 45/2001/TTLT-BTC-BKHCNMT ngày 18/6/2001 hư ng d n m t s ch chi tiêu i v i các nhi m v khoa h c và công ngh ( tài, D án c p B , t nh, thành ph ). 6. Chi t ch c h i ngh , h i th o (trong nư c và qu c t ). 6.1. T ch c h i ngh , h i th o, h p trong nư c c a Ban ch o, Ban t ch c Vi t Nam: Ngoài chi phí t ch c chung, ư c chi b i dư ng cho các i bi u tham d m c 50.000 ng/ngư i/bu i. 6.2. T ch c h i ngh , h i th o, h p Qu c t gi a các nư c tham gia H i thi, căn c vào i u l quy nh c a H i thi, i tư ng tham gia c th , th c hi n theo m c chi quy nh t i Thông tư 100/2000/TT/BTC ngày 16/10/2000 c a B Tài chính quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c ngoài vào làm vi c t i Vi t Nam và chi tiêu t ch c h i ngh , h i th o Qu c t t i Vi t Nam; ngoài ra th c hi n các n i dung chi sau: - Chi ăn trưa trong th i gian h p; m c chi không quá 100.000 ng/ngư i. - Chi chiêu ãi, m i cơm thân m t không quá 2 l n cho m i kỳ h p, m c chi t i a 150.000 ng/ ngư i/l n (áp d ng c i bi u là ngư i Vi t Nam). 7. Chi thù lao làm nhi m v c a cán b , nhân viên ph c v , b o v , y t , lái xe,... trong th i gian t ch c H i thi (c ngày l và ch nh t) như sau: - Trư ng, phó Ban ch o, Ban t ch c và các thành viên c a Ban ch o, u viên thư ng tr c Ban t ch c, ch t ch, phó ch t ch, thư ký H i ng thi, chuyên gia k thu t: 150.000 ng/ ngày/ngư i. - Thành viên Ban t ch c, trư ng, phó các Ti u ban, thành viên H i ng thi, giám th : 120.000 ng/ngày/ngư i. - Thành viên các Ti u ban (k c thanh tra, ki m tra): 100.000 ng/ngày/ ngư i.
  3. - Nhân viên ph c v (k c b o v , y t , lái xe...): 50.000 ng/ngày/ ngư i. Trư ng h p m t ngư i làm nhi u nhi m v khác nhau trong m t ngày ch ư c hư ng m c thù lao cao nh t. 8. Chi ăn, , i l i cho Ban ch o, Ban t ch c, Ti u ban chuyên môn, thành viên tham gia h i thi: - Chi t ch c ăn trưa t i nơi t ch c H i thi cho t t c thí sinh, Ban t ch c, cán b , nhân viên ph c v nh ng ngày H i thi, m c chi 70.000 ng/ngư i. - H tr ti n ăn, cho cán b qu n lý và thí sinh Vi t Nam trong su t th i gian di n ra H i thi, ư c Ban t ch c H i thi thanh toán theo m c quy nh t i Thông tư Liên t ch s 109/2003/TTLT/BTC-B L TBXH ngày 23/10/2003 c a liên B Tài chính và B Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n qu n lý tài chính ho t ng H i thi tay ngh . - Chi phí i, v m t l n cho cán b , chuyên gia và thí sinh thu c các a phương ngoài Hà N i tham gia h i thi ư c Ban T ch c h i thi tay ngh thanh toán theo ch công tác phí hi n hành. - Chi phí thuê xe ưa ón cán b , thí sinh các nư c tham gia h i thi t nơi n a i m thi; xe ô tô con cho oàn trư ng các nư c d thi, do Ban t ch c chi theo h p ng thanh toán th c t . Nh ng ngư i ã ư c ban t ch c H i thi thanh toán các kho n h tr trên, s không ư c thanh toán ch công tác phí cơ quan, ơn v c i. 9. Chi b i dư ng th c hi n nhi m v ra thi, chi ch m thi, t ng h p, báo cáo k t qu thi: 9.1. Ra thi: - Biên so n thi theo các mô un, bao g m c hư ng d n ch m và bi u i m, m c chi không quá 500.000 ng/mô un. - L y ý ki n 03 chuyên gia (k c ngoài H i ng thi n u c n) b ng văn b n cho m t thi, m c chi không quá 300.000 ng/ngư i/ thi. - Chi cho H i ng duy t thi (không quá 3 l n), m c chi 50.000 ng/ngư i/bu i. - Chi phí in n, g i thi theo cư c phí th c t . 9.2. Chi cho cán b Vi t Nam coi thi, ch m thi, xét công b k t qu thi và t ng h p báo cáo: - Ch m thi, m c chi t i a không quá 20.000 ng/mô un/thí sinh/ngư i ch m thi . - Chi xét k t qu thi và xét thư ng, m c chi 50.000 ng/ngư i/bu i.
  4. - Chi công tác t ng h p, báo cáo k t qu kỳ thi, m c chi không quá 300.000 ng/ngh . 10. Chi thuê a i m và trang thi t b ph c v H i thi, theo h p ng th c t phù h p v i yêu c u c a H i thi. 11. Chi mua nguyên, nhiên, v t li u ph c v H i thi, theo tiêu chuNn quy nh c a t ng ngh , do Trư ng Ban t ch c H i thi quy t nh. 12. Chi mua s m trang thi t b c n thi t ph c v H i thi, th c hi n theo quy nh t i Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n u th u mua s m dùng,v t tư, trang thi t b t ngu n ngân sách Nhà nư c và Thông tư 94/2001/TT-BTC ngày 22/11/2001 c a B Tài chính hư ng d n b sung quy nh t i Thông tư 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000. 13. Chi làm huy chương, ch ng nh n cho các thí sinh o t gi i, theo th c t phát sinh. 14. Phiên d ch, d ch tài li u thanh toán theo quy nh t i Quy t nh 112/2001/Q - BTC ngày 09/11/2001 c a B trư ng B Tài chính. 15. Các kho n chi khác phát sinh (n u có) trong quá trình di n ra H i thi chưa có quy nh t i các m c trên thì th c hi n theo quy nh hi n hành; N u quy nh hi n hành chưa có thì do Trư ng ban t ch c H i thi xem xét quy t nh. III- T CH C TH C HI N 1. Căn c n i dung công vi c tri n khai và các m c chi ư c quy nh t i ph n II Thông tư này, Trư ng Ban t ch c H i thi tay ngh ASEAN l n th V duy t d toán chi ti t, th c hi n và quy t toán kinh phí theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Lu t k toán và các văn b n quy nh hi n hành. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các B , cơ quan, ơn v ph n ánh v liên B hư ng d n b sung, s a i cho phù h p. Huỳnh Th Nhân Nguy n Lương Trào ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản