Thông tư liên tịch 2708-TT/LT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 2708-TT/LT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 2708-TT/LT về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc Phòng-Bộ Nội Vụ-Tổng Cục Địa Chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/CP ngày 12/2/1996 của Chính phủ về chế độ quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 2708-TT/LT

  1. B N I V -B QU C PHÒNG- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C NA CHÍNH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 2708-TT/LT Hà N i , ngày 14 tháng 10 năm THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B QU C PHÒNG - B B I V - T NG C C NA CHÍNH S 2708- TT/LT NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 1997 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 09-CP NGÀY 12-2-1996 C A CHÍNH PH V CH QU N LÝ, S D NG T QU C PHÒNG, AN NINH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12-11-1996; Căn c i u 65 c a Lu t t ai năm 1993; Căn c Ngh nh s 09/CP ngày 12-2-1996 c a Chính ph v ch qu n lý, s d ng t qu c phòng, an ninh; B Qu c phòng, B N i v và T ng c c a chính hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh 09/CP như sau: Ph n th nh t: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c th c hi n Ngh nh 09/CP ngày 12-2-1996 c a Chính ph v ch qu n lý, s d ng t qu c phòng, an ninh. 2. t qu c phòng, an ninh là t chuyên dùng, ư c Nhà nư c giao cho ơn v vũ trang nhân dân s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh quy nh t i kho n 1 i u 65 c a Lu t t ai và kho n 2 i u 2 c a Ngh nh 09/CP. 3. t s d ng làm các công trình công nghi p, khoa h c, k thu t ph c v qu c phòng, an ninh như s n xu t, s a ch a vũ khí, khí tài, trang thi t b và dùng chuyên d ng cho qu c phòng, an ninh ho c t thu c các công trình này có k t h p m t ph n ph c v kinh t xã h i do các ơn v , xí nghi p qu c phòng, an ninh s d ng là t qu c phòng, an ninh. 4. t s d ng c a các doanh nghi p qu c phòng, an ninh chuyên làm kinh t s n xu t, kinh doanh các s n phNm dân d ng ph c v dân sinh, làm nhà hàng, khách s n, t ã chuy n m c ích sang liên doanh v i nư c ngoài làm kinh t và t làm nhà gia ình quân nhân không ph i là t qu c phòng, an ninh. 5. ơn v vũ trang nhân dân ư c Nhà nư c giao t qui nh t i i u 4 c a Ngh nh 09/CP là ơn v ng tên trong quy t nh giao t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t, bao g m:
  2. a. i v i ơn v thu c B Qu c phòng g m: Các T ng c c, Quân khu, Quân oàn, Quân ch ng, Binh ch ng, B tư l nh Biên phòng, H c vi n, Nhà trư ng tr c thu c B Qu c phòng và các cơ quan, ơn v tr c thu c B Qu c phòng. Dư i ây g i chung là ơn v tr c thu c B Qu c phòng. B Ch huy Qu n s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cũng là ơn v ư c ng tên trong quy t nh giao t và gi y ch ng nh n quy n s d ng t. b. i v i ơn v thu c B N i v g m: Các T ng c c, Nhà trư ng, H c vi n tr c thu c B N i v , C c qu n lý và c i t o ph m nhân, Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Dư i ây g i chung là ơn v tr c thu c B N i v . Các ơn v ng tên trong quy t nh giao t ho c gi y ch ng nh n quy n s d ng t và ơn v tr c ti p s d ng t ph i th c hi n y các quy n và nghĩa v theo quy nh c a pháp lu t t ai. Ph n th hai: NH NG QUY NNH C TH I. VI C QUY HO CH, K HO CH S D NG T QU C PHÒNG, AN NINH. A. QUY HO CH, K HO CH CHUNG. 1. B Qu c phòng l p quy ho ch, k ho ch chung v s d ng t qu c phòng, trên ph m vi c nư c và trên a bàn t ng Quân khu trình Th tư ng Chính ph phê duy t. B N i v l p quy ho ch, k ho ch chung v s d ng t an ninh trên ph m vi c nư c và trên a bàn t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. N i dung quy ho ch, k ho ch chung bao g m: xác nh s a i m óng quân ho c a i m xây d ng công trình cho nhi m v qu c phòng, an ninh; xác nh t ng di n tích t qu c phòng, an ninh và phân rõ m c ích s d ng t ng lo i t c th theo quy nh t i kho n 1 i u 65 Lu t t ai và kho n 2 i u 2 Ngh nh 09/CP; xác nh s a i m s d ng t và di n tích chuy n giao cho a phương. 3. B Qu c phòng, B N i v làm vi c v i u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v n i dung quy ho ch, k ho ch s d ng t qu c phòng, an ninh trên t ng a phương. T ng c c a chính t ch c thNm nh trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. B. QUY HO CH, K HO CH CHI TI T. 1. Quy t nh óng quân, a i m công trình: a. ơn v s d ng t, ho c a i m xây d ng công trình qu c phòng, an ninh ph i có quy t nh óng quân ho c quy t nh a i m công trình c a c p có thNm quy n ư c quy nh t i i m 3 kho n B m c I Thông tư này.
  3. b. Quy t nh v trí óng quân, a i m công trình ghi rõ tên ơn v óng quân ho c tên công trình, a i m khu t, di n tích t và m c ích s d ng. c. B n v kèm theo quy t nh là sơ m t b ng và ranh gi i khu t có t l quy nh t i i m 3, m c II c a Thông tư này, có trích l c b n v trí khu t t l 1/25.000 n 1/50.000. Sơ m t b ng và ranh gi i khu t có th ư c can v t b n a chính ho c do các ơn v o c trong quân i, công an o v . 2. Căn c vào quy ho ch, k ho ch chung ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và quy t nh óng quân, a i m công trình c a c p có thNm quy n, ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v l p quy ho ch, k ho ch chi ti t v s d ng t thu c ph m vi mình qu n lý, s d ng. N i dung quy ho ch, k ho ch chi ti t g m: xác nh c th ranh gi i, di n tích và phân khu ch c năng s d ng t c a t ng ơn v s d ng t; d ki n bi n ng và i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t trong t ng th i kỳ cho phù h p v i nhi m v ư c giao. Quy ho ch, k ho ch chi ti t ư c th hi n trên b n a chính khu t có t l quy nh t i i m 3 m c II Thông tư này. Tên b n là "B n quy ho ch, phân khu ch c năng s d ng t". 3. ThNm quy n xét duy t quy ho ch, k ho ch chi ti t s d ng t và quy t nh óng quân, a i m công trình: a. B trư ng B Qu c phòng xét duy t quy ho ch, k ho ch chi ti t s d ng tc a các ơn v thu c B Qu c phòng. B T ng Tham mưu thu c B Qu c phòng quy t nh v trí óng quân, a i m công trình cho các ơn v t c p trung oàn b binh, c p ti u oàn binh khí k thu t và tương ương tr lên. Th trư ng các ơn v tr c thu c B Qu c phòng quy t nh v trí óng quân, a i m công trình cho các ơn v t c p ti u oàn b binh, c p i i binh khí k thu t và tương ương tr xu ng. b. B trư ng B N i v xét duy t quy ho ch, k ho ch chi ti t s d ng t và v trí óng quân, a i m công trình cho các ơn v trong toàn l c lư ng Công an nhân dân. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t c a các ơn v thu c Công an t nh, thành ph tr c thu c Trung ương sau khi ã tho thu n v i B N i v . II. VI C O C T QU C PHÒNG, AN NINH 1. Vi c o c t qu c phòng, an ninh ph i th c hi n theo úng quy trình, quy ph m k thu t do T ng c c a chính ban hành. i v i các công trình qu c phòng, an ninh c n b o m yêu c u bí m t thì ch o c ư ng ranh gi i và các i m m c c n thi t trong khu t có th ghép n i phù h p v i b n a chính c a a phương.
  4. Nh ng lo i t sau ây ư c phép o c toàn b hi n tr ng khu t: t s d ng cho các b nh vi n, nhà an dư ng, công trình văn hoá, th thao. 2. Vi c o c t qu c phòng, an ninh l p b n a chính khu t ph c v cho vi c giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho m c ích qu c phòng, an ninh do các cơ quan, ơn v có tư cách pháp nhân v kh o sát o c c a các B ngành c a Trung ương (k c c a quân i và công an) và a phương th c hi n và ph i ư c S a chính xác nh n. 3. T l b n a chính ph c v cho vi c giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t qu c phòng, an ninh ư c quy nh như sau: a. Di n tích khu t dư i 1 ha: t l 1/500. b. Di n tích khu t t 1 ha - 10 ha: t l 1/1.000. c. Di n tích khu t t 10ha - 200 ha: t l 1/2.000. d. Di n tích khu t t 200 ha - 500 ha: t l 1/5.000. e. Di n tích khu t trên 500 ha: t l 1/10.000. III. VI C C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T QU C PHÒNG, AN NINH 1. H sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t qu c phòng, an ninh g m có: - ơn xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch t qu c phòng trên a bàn Quân khu, t an ninh trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Quy t nh óng quân ho c a i m công trình c a c p có thNm quy n. -B n xác nh ranh gi i t thu c quy n s d ng t c a ơn v ã ư c U ban nhân c p xã, c p huy n s t i xác nh n. 2. Th t c xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t qu c phòng, an ninh như sau: a. ơn v s d ng t qu c phòng, an ninh sau khi l p xong h sơ quy nh t i i m 1 m c III Thông tư này thì g i cho S a chính 2 b h sơ. b. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n h sơ quy nh, S a chính có trách nhi m xem xét h sơ và trình U ban nhân c p t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ơn v . c. Trong th i h n 20 ngày, k t khi S a chính trình h sơ, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ký quy t nh. 3. Tên ch s d ng t trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c vi t như sau:
  5. - Vi t tên ơn v tr c thu c B Qu c phòng ho c B N i v trư c, sau ó vi t tên ơn v tr c ti p s d ng t trong ngo c ơn. - Ví d : Quân khu I ho c T ng C c H u c n/B N i v (Sư oàn.....) (Kho........) 4. Trư ng h p khu t có di n tích l n, không th hi n ư c y trong gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thì S a chính có trách nhi m trích l c b n (3 b n) kèm gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ơn v . 5. Trư ng h p các ơn v vũ trang nhân dân ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ng th i c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho ơn v ó. IV. VI C THU H I T QU C PHÒNG, AN NINH 1. Nhà nư c thu h i t qu c phòng, an ninh trong các trư ng h p sau: a. B Qu c phòng, B N i v sau khi rà soát l i quy ho ch ngh tr l i Nhà nư c di n tích t không còn nhu c u s d ng. b. t qu c phòng, an ninh ã ư c B Qu c phòng, B N i v có văn b n chuy n l i a phương th c hi n các d án phát tri n kinh t - xã h i. c. ơn v vũ trang nhân dân s d ng t vi ph m quy nh t i i u 26 c a Lu t t ai, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki n ngh v i Chính ph thu h i. 2. ThNm quy n quy t nh thu h i t qu c phòng, an ninh th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai năm 1993 và Ngh nh 09/CP ngày 12-2-1996 c a Chính ph . 3. C p có thNm quy n thu h i t qu c phòng, an ninh nêu t i i m 2 m c này là c p ra thông báo thu h i t, th i h n thông báo trư c khi ra quy t nh thu h i là 6 tháng. 4. Trình t , th t c thu h i t: a. B Qu c phòng, B N i v , UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có văn b n ngh c p có thNm quy n theo quy nh t i i m 2 m c IV c a Thông tư này ra quy t nh thu h i t. b. Khi có quy t nh thu h i và giao t c a c p có thNm quy n, t ch c ư c nh n t ó có trách nhi m làm vi c v i ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v ang qu n lý s d ng t b thu h i v vi c n bù tài s n, hoa màu trên t (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v có văn b n báo cáo B Qu c phòng, B N i v v vi c n bù nói trên. c. Căn c quy t nh thu h i t, B Qu c phòng, B N i v th c hi n chuy n giao t cho ngư i ư c nh n t, ti n hành bàn giao m c gi i trên th c a, có s ch ng ki n c a i di n các c p chính quy n a phương s t i.
  6. V. VI C CHUY N M C ÍCH S D NG T QU C PHÒNG, AN NINH VÀ XIN GIAO T M I. 1. Chuy n t qu c phòng, an ninh s d ng vào m c ích khác trong các trư ng h p sau ây: a. Chuy n sang làm kinh t ho c liên doanh, liên k t v i các t ch c trong nư c, nư c ngoài v i m c ích kinh doanh. b. Chuy n sang làm t . c. Tr t cho a phương. 2. Vi c chuy n t qu c phòng, an ninh s d ng vào m c ích nêu t i i m 1 nói trên và k ho ch xin t m i hàng năm ph i phù h p v i quy ho ch, k ho ch s d ng t, k ho ch phát tri n kinh t , xã h i và yêu c u qu c phòng, an ninh a phương và ư c ti n hành như sau: a. B Qu c phòng, B N i v l p k ho ch chuy n t qu c phòng, an ninh sang s d ng vào m c ích khác và k ho ch xin t m i g i UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. b. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có văn b n tr l i B Qu c phòng, B N i v ng báo cáo Th tư ng Chính ph v nh ng n i dung liên quan n k ho ch chuy n t qu c phòng, an ninh sang m c ích khác và k ho ch xin t m i c a B Qu c phòng, B N i v . c. B Qu c phòng, B N i v t ng h p k ho ch chuy n t qu c phòng, an ninh sang m c ích khác và k ho ch xin t m i trên ph m vi c nư c, báo cáo Th tư ng Chính ph và T ng c c a chính. d. Trong th i h n 60 ngày k t ngày nh n ư c báo cáo, T ng c c a chính t ch c thNm nh k ho ch chuy n t qu c phòng, an ninh sang m c ích khác và k ho ch xin t m i c a B Qu c phòng, B N i v trên ph m vi c nư c, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Căn c phê duy t c a Th tư ng Chính ph v k ho ch chuy n t qu c phòng, an ninh sang m c ích khác, ơn v vũ trang nhân dân ư c chuy n m c ích s d ng t l p h sơ xin chuy n m c ích cho t ng trư ng h p c th . H sơ bao g m: a. ơn xin chuy n m c ích s d ng t c a ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v g i U ban nhân dân c p t nh. b. D án và quy t nh u tư ho c gi y phép u tư c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ( i v i công trình ph i l p d án). c. B n a chính khu t xin chuy n m c ích 4. H sơ xin giao t m i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh:
  7. H sơ xin giao t m i s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh th c hi n theo quy nh t i i u 10 c a Ngh nh 09/CP, g m có: a. ơn xin giao t do ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v l p và g i cho U ban nhân c p t nh, ng g i B Qu c phòng, B N i v . b. Công văn ngh giao t c a B Qu c phòng ho c B N i v g i Th tư ng Chính ph , ng g i U ban nhân dân c p t nh và T ng c c a chính. c. ý ki n v vi c giao t c a U ban nhân dân c p t nh g i Th tư ng Chính ph , ng g i T ng c c a chính và B Qu c phòng, B N i v . d. Trích l c v a i m, di n tích t, di n tích xây d ng, nhu c u s d ng v h t ng k thu t, ánh giá tác ng môi trư ng, th i gian ti n thi công, v n u tư theo d án u tư ư c duy t. 5. ThNm quy n quy t nh chuy n m c ích s d ng t và quy t nh giao t qu c phòng, an ninh th c hi n theo quy nh c a Lu t t ai năm 1993 và Ngh nh 09/CP ngày 12-2-1996 c a Chính ph . VI. VI C ĂNG KÝ, TH NG KÊ T AI. 1. ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v có trách nhi m ăng ký t ai ang s d ng và t ai c a các ơn v thu c quy n v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n s t i. Trư ng h p ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v không có i u ki n tr c ti p ăng ký thì ư c u quy n cho ơn v ang tr c ti p s d ng t th c hi n vi c ăng ký. 2. N i dung ăng ký t ai g m: - Tên ơn v s d ng t: Ghi tên ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v trư c, ghi tên ơn v tr c ti p s d ng t sau. - Di n tích, ranh gi i khu t th hi n trên b n a chính c a a phương. 3. Hàng năm, các ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v ti n hành th ng kê tình hình s d ng và bi n ng v t ai c a các ơn v thu c quy n mình qu n lý báo cáo B Qu c phòng, B N i v . Khi Nhà nư c ti n hành các t ki m kê t ai, các ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v có trách nhi m báo cáo s li u v t ai nêu i m 2 m c VI c a Thông tư này. VII. VI C QU N LÝ H SƠ, TÀI LI U V T QU C PHÒNG, AN NINH 1. H sơ tài li u v t qu c phòng, an ninh ư c qu n lý theo ch b o m t. H sơ lưu tr g m có:
  8. a. Quy t nh v trí óng quân ho c a i m công trình. b. B n a hình có xác nh v trí óng quân, a i m công trình (c p trung oàn tr xu ng dùng b n t l 1/25.000 n 1/50.000; c p cao hơn dùng b n t l 1/100.000). c. B n quy ho ch phân khu ch c năng s d ng t và quy t nh xét duy t. d. B n a chính khu t ã có xác nh n c a: Th trư ng ơn v s d ng t, ơn v l p b n , UBND c p xã, UBND c p huy n, S a chính c p t nh. e. Quy t nh giao t, thu h i t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t. f. D án u tư và quy t nh phê duy t i v i khu t có công trình xây d ng m i. g. Các gi y t khác có liên quan n khu t. 2. Phân c p lưu tr h sơ tài li u t qu c phòng, an ninh như sau: a. B Qu c phòng, B N i v và ơn v tr c thu c B lưu tr toàn b h sơ tài li u nêu trên. b. ơn v tr c ti p s d ng t lưu tr : quy t nh giao t, thu h i t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t, b n a chính khu t. Nh ng tài li u ch có m t b n thì b n g c ư c lưu tr t i ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v , còn l i s d ng b n sao. c. Cơ quan a chính c p t nh lưu tr các h sơ tài li u sau: - H sơ xin giao t qu c phòng, an ninh và h sơ xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t qu c phòng, an ninh quy nh t i i u 10 và i u 13 c a Ngh nh 09/CP. - H sơ xin chuy n t qu c phòng, an ninh sang m c ích khác. - Quy t nh giao t, thu h i t, gi y ch ng nh n quy n s d ng t. -B n a chính khu t (không th hi n công trình bên trong khu t, i v i các công trình qu c phòng, an ninh c n b o m yêu c u bí m t). - Văn b n có liên quan n vi c thu h i t, chuy n giao t cho các t ch c cá nhân ngoài l c lư ng vũ trang nhân dân. - Quy t nh c a Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch, k ho ch s d ng t qu c phòng, an ninh. VIII. VI C THANH TRA T QU C PHÒNG, AN NINH. 1. Khi ti n hành thanh tra vi c ch p hành pháp lu t t ai c a các ơn v thu c B Qu c phòng, B N i v , cơ quan Thanh tra Nhà nư c, Thanh tra t ai Trung
  9. ương, a phương và c a B Qu c phòng, B N i v th c hi n theo quy nh t i i u 37 c a Lu t t ai, quy nh c a Pháp l nh Thanh tra và thông báo b ng văn b n cho ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v , ơn v tr c ti p s d ng t bi t v n i dung, m c ích yêu c u và th i gian thanh tra. Riêng i v i các t thanh tra do cơ quan Thanh tra c a Trung ương t ch c, văn b n thông báo g i cho B Qu c phòng, B N i v , và ơn v tr c thu c B . 2. Th trư ng ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v có trách nhi m báo cáo ho c u quy n cho ch huy ơn v tr c ti p s d ng t báo cáo nh ng n i dung mà oàn thanh tra yêu c u liên quan n vi c qu n lý s d ng t c a ơn v , nhưng ph i m b o ch bí m t qu c phòng, an ninh. 3. Tình hình và tài li u v khu t qu c phòng, an ninh ư c phép báo cáo, cung c p cho t ch c thanh tra g m: a. Quy t nh v trí óng quân ho c a i m công trình. b. Quy ho ch phân khu ch c năng s d ng t và quy t nh xét duy t. c. B n a chính khu t (không th hi n công trình bên trong khu t i v i các công trình qu c phòng, an ninh c n b o m yêu c u bí m t). d. Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy t nh giao t, thu h i t. e. Trích l c d án và quy t nh u tư quy nh t i kho n 4 i u 10 Ngh nh 09/CP. f. Các gi y t khác có liên quan n s d ng t. g. Các s li u v t ng di n tích t, phân lo i di n tích t theo t ng m c ích, tính ch t s d ng c th . Các tài li u nêu trên, n u có yêu c u giao n p thì ch huy ơn v tr c ti p s d ng t sao l c và giao cho cơ quan Thanh tra kèm theo biên b n bàn giao tài li u. Cơ quan Thanh tra ch u trách nhi m qu n lý các h sơ tài li u này theo ch b o m t c a Nhà nư c. 4. Sau t thanh tra, cơ quan Thanh tra có trách nhi m g i văn b n k t lu n ho c ki n ngh x lý n cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, B Qu c phòng, B N i v và ơn v tr c thu c B Qu c phòng, B N i v ch o gi i quy t. IX. VI C X LÝ T N T I V T QU C PHÒNG, AN NINH 1. t làm nhà gia ình quân nhân, công an nhân dân do các ơn v vũ trang nhân dân ang qu n lý, s d ng, nay không thu c t qu c phòng, an ninh ư c gi i quy t theo hư ng sau: a. B Qu c phòng, B N i v rà soát l i t ã chuy n sang làm nhà gia ình, t ng bư c bàn giao ra a phương qu n lý theo lãnh th .
  10. b. UBND c p t nh ch o vi c ti p nh n và qu n lý các khu t gia ình do B Qu c phòng, B N i v bàn giao và gi i quy t vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t , quy n s h u nhà theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. t s d ng c a các doanh nghi p qu c phòng, an ninh chuyên làm kinh t : a. B Qu c phòng, B N i v xác nh t c a các doanh nghi p qu c phòng, an ninh chuyên làm kinh t nêu t i i m 4 ph n th nh t c a Thông tư này. b. Các doanh nghi p qu c phòng, an ninh chuyên làm kinh t ang s d ng t ph i chuy n sang thuê t theo quy nh c a pháp lu t. Ph n th ba: T CH C TH C HI N 1. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o S a chính và UBND c p dư i th c hi n vi c qu n lý Nhà nư c i v i t s d ng cho qu c phòng, an ninh trong ph m vi a phương mình theo quy nh c a pháp lu t t ai, Ngh nh 09/CP và n i dung hư ng d n t i Thông tư này, ng th i Ny nhanh ti n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các ơn v vũ trang nhân dân. 2. Các ơn v vũ trang nhân dân s d ng t qu c phòng, an ninh có trách nhi m: a. Ph bi n, quán tri t, tuyên truy n pháp lu t t ai cho cán b , chi n s trong ơn v. b. Ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Lu t t ai, Ngh nh 09/CP và n i dung hư ng d n t i Thông tư này, s d ng t úng m c ích, ti t ki m và hi u qu . c. N u không còn nhu c u s d ng t, ph i báo cáo B Qu c phòng, B N i v i u ch nh cho ơn v khác theo quy ho ch ho c tr l i Nhà nư c. Không ư c t ti n chuy n t qu c phòng, an ninh sang s d ng vào m c ích khác. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có khó khăn vư ng m c các a phương và ơn v vũ trang nhân dân ph n ánh k p th i v i T ng c c a chính, B Qu c phòng, B N i v xem xét gi i quy t. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 11 năm 1997, nh ng văn b n hư ng d n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Chu Văn Th nh Tr n Hanh Hoàng Ng c Nh t ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản