Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành Thuỷ sản, Khí tượng thuỷ văn do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 30/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  1. B LAO NG, THƯƠNG BINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VÀ XÃ H I-B TÀI CHÍNH VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 30/2000/TTLT-BL TBXH-BTC Hà N i , ngày 29 tháng 12 năm 2000 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B TÀI CHÍNH S 30/2000/TTLT-BL TBXH-BTC NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2000 HƯ NG D N CH B I DƯ NG KHI I BI N I V I CÔNG NHÂN, VIÊN CH C CÁC ƠN VN S NGHI P C A NGÀNH THU S N, KHÍ TƯ NG - THU VĂN Căn c Quy t nh s 611/TTg ngày 04/9/1996 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 854/CP-VX ngày 14/8/1999 c a Chính ph v ch b i dư ng khi làm vi c trên bi n i v i công nhân, viên ch c các ơn v s nghi p, sau khi trao i ý ki n v i các B , ngành liên quan, Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n th c hi n ch b i dư ng khi i bi n i v i công nhân, viên ch c m t s ngh , công vi c c bi t trong các ơn v s nghi p c a ngành Th y s n, Khí tư ng - Thu văn như sau: I. I TƯ NG ÁP D NG 1. i tư ng áp d ng ch b i dư ng khi i bi n theo quy nh t i Thông tư này là công nhân, viên ch c thu c biên ch trên tàu nghiên c u bi n thu c các ơn v s nghi p c a ngành Thu s n, Khí tư ng - Thu văn. 2. Các quy nh t i Thông tư này không áp d ng i v i các i tư ng sau: - Cán b , công ch c o c s li u và nghiên c u bi n c a ngành Khí tư ng - Th y văn (hư ng ch theo quy nh t i Quy t nh 819/TTg ngày 14/12/1995 c a Th tư ng Chính ph ); - Thanh tra viên, Ki m soát viên b o v ngu n l i thu s n; Cán b , thuy n viên thu c biên ch làm vi c trên tàu thanh tra ngu n l i thu s n (g i t t là tàu ki m ngư) c a ngành Thu s n (hư ng ch theo quy nh t i Quy t nh 913/1997/Q -TTg ngày 25/10/1997 c a Th tư ng Chính ph ). II. CÁC CH Ư C HƯ NG 1. Ch ăn nh lư ng: a. Các i tư ng m c I nêu trên ư c áp d ng ch ăn nh lư ng m c II trong ph l c kèm theo Quy t nh s 611/TTg ngày 04/9/1996 c a Th tư ng Chính ph .
  2. b. Cách tính hư ng nh lư ng theo quy nh t i i m 3, m c I, Thông tư s 06/LB- TT ngày 28/02/1997 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Tài chính hư ng d n Quy t nh s 611/TTg ngày 04/9/1996 c a Th tư ng Chính ph . c. Các ơn v s nghi p không ư c chi tr b ng ti n mà ph i t ch c ăn, m b o tiêu chuNn nh lư ng b ng hi n v t cho các i tư ng theo quy nh. Trư ng h p c bi t ( i tư ng làm vi c phân tán), không th t ch c ăn thì ư c c p tiêu chuNn nh lư ng b ng ti n cho công nhân, viên ch c t t ch c ăn. d. i tư ng ư c hư ng ch ăn nh lư ng ph i óng 30% m c ti n ăn nh lư ng theo quy nh trên, 70% chi phí ch ăn nh lư ng còn l i do ơn v tr , ngu n chi tr t nhi m v chi thư ng xuyên hàng năm c a ơn v ( i v i các ơn v d toán ngân sách) ho c h ch toán vào giá tr công trình. e. i tư ng ư c hư ng ch ăn nh lư ng thì không hư ng ch b i dư ng c h i, nguy hi m b ng hi n v t; ăn gi a ca; ch công tác phí theo quy nh hi n hành; không ư c tính vào ơn giá ti n lương. 2. Ch thi u nư c ng t: a. Các i tư ng nêu trên ư c áp d ng ch thi u nư c ng t quy nh t i i m 2, i u 1, Quy t nh s 611/TTg ngày 4/9/1996 c a Th tư ng Chính ph . b. Cách xác nh vùng thi u nư c ng t và cách tính chi phí mua, v n chuy n nư c ng t theo quy nh t i Thông tư liên t ch s 06/LB-TT ngày 28/02/1997 c a Liên b Lao ng - Thương binh và Xã h i - Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh 611/TTg ngày 04/9/1996 c a Th tư ng Chính ph . c. Các ơn v s nghi p có trách nhi m b o m cung c p nư c s ch sinh ho t cho công nhân, viên ch c theo quy nh, không ư c chi tr b ng ti n cho công nhân, viên ch c t lo. d. Ph n chênh l ch gi a th c t mua và v n chuy n nư c sinh ho t theo tiêu chuNn và ti n nư c sinh ho t ã tính trong ti n lương ư c chi tr t nhi m v chi thư ng xuyên hàng năm c a ơn v ( i v i các ơn v d toán ngân sách) ho c h ch toán vào giá tr công trình. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/2000. Trong quá trình th c hi n, n u có gì vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng - Thương binh và Xã h i và B Tài chính nghiên c u, gi i quy t. Lê Duy ng Nguy n Th Kim Ngân ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản