Thông tư liên tịch 5-TT/LB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 5-TT/LB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 5-TT/LBvề việc hướng dẫn thực hiện chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với thương binh, những người bị thương được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh và cán bộ, công nhân, viên chức, quân nhân về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ y tế- Bộ nội vụ- Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 5-TT/LB

  1. B N I V -B TÀI CHÍNH- VI T NAM DÂN CH C NG HÒA B YT c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 5-TT/LB Hà N i , ngày 07 tháng 2 năm 1975 THÔNG TƯ LIÊN B C A B Y T - B N I V - B TÀI CHÍNH S 5-TT/LB NGÀY 7 THÁNG 2 NĂM 1975 HƯ NG D N TH C HI N CH KHÁM B NH, CH A B NH I V I THƯƠNG BINH, NH NG NGƯ I BN THƯƠNG Ư C HƯ NG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH, B NH BINH VÀ CÁN B , CÔNG NHÂN, VIÊN CH C, QUÂN NHÂN V HƯU HO C NGH VI C VÌ M T S C LAO NG H i ng Chính ph , trong Ngh quy t s 3524-NC ngày 17-10-1961 và m t s văn b n khác ã quy nh ch khám b nh, ch a b nh cho thương binh, b nh binh; và trong Thông tư s 84-TTg ngày 25-8-1963 ã quy nh ch khám b nh, ch a b nh i v i công nhân, viên ch c, quân nhân v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng. Căn c vào các quy nh c a H i ng Chính ph , Liên B Y t - N i v - Tài chính ã ra Thông tư s 19-TT/LB ngày 19-3-1962, Thông tư s 25TT/LB ngày 12-8-1969 hư ng d n c th v ch khám b nh, ch a b nh i v i các i tư ng nói trên. Ngày 25-4-1974, Th tư ng Chính ph ã ra quy t nh s 91-TTg v vi c ch n ch nh t ch c khám b nh, ch a b nh và quy nh m c y dư c phí cho công nhân, viên ch c Nhà nư c, thương binh và công nhân, viên ch c Nhà nư c, thương binh và công nhân, viên ch c, quân nhân v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng. Liên B Y t - Tài chính ã ra Thông tư s 32-TT/LB ngày 24-12-1974 hư ng d n th c hi n ngh quy t nói trên. Riêng i v i vi c khám b nh, ch a b nh và qu n lý, s d ng kinh phí v vi c này cho thương binh, nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh và cán b , công nhân, viên ch c, quân nhân v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng, Liên B Y t - N i v - Tài chính hư ng d n thêm m t s i m như sau: I- NH NG I TƯ NG Ư C HƯ NG CH KHÁM B NH, CH A B NH NHƯ CÔNG NHÂN, VIÊN CH C T I CH C 1. Thương binh ( ã ư c x p h ng thương t t và c p s tr c p hàng tháng); 2. Nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh ( ã ư c x p h ng thương t t và c p s tr c p hàng tháng); 3. Cán b , công nhân, viên ch c, quân nhân ã v ngh hư ng tr c p hưu trí ho c tr c p m t s c lao ng hàng tháng;
  2. 4. Quân nhân m t s c lao ng 60% tr lên ã v gia ình, ang ư c hư ng ch tr cáp hàng tháng theo Ngh nh s 500-ND/LB c a Liên B C u t xã h i - Tài chính - Qu c phòng ngày 12-11-1958 ho c Ngh nh s 523-TTg c a Th tư ng Chính ph ngày 6-12-1958; 5. B nh binh và quân nhân ph c viên b v t thương, b nh cũ trong th i gian t i ngũ tái phát ( ã ư c ơn v cũ c p gi y ch ng nh n ph c viên, ch ng nhân thương t t, b nh t t rõ ràng). ính kèm theo Thông tư này có b n t ng h p các ch c th v vi c khám b nh, ch a b nh cho các i tư ng nói trên. II. QUY NNH V T CH C VI C KHÁM B NH, CH A B NH - i v i nh ng i tư ng nói trên v a phương. A. QUY NNH T CH C KHÁM BÊNH, CH A B NH VÀ QU N LÝ S D NG NNH M C Y DƯ C PHÍ 24 NG: 1. Tuy n i u tr : a) Các i tư ng nói trên cư trú a phương nào, khi m au ư c khám b nh, ch a b nh t i cơ s y t a phương ó. b) B nh nhân n khám b nh t i b nh vi n huy n, khu ph , th xã, khu v c do tr m y t xã, ti u khu gi i thi u; n b nh vi n t nh, thành ph ho c b nh vi n chuyên khoa do phòng khám b nh viên huy n, khu ph , th xã, khu v c gi i thi u; n vi n,. b nh vi n trung ương do b nh vi n t nh, thành ph gi i thi u. Khi i khám b nh c n mang theo: - Gi y gi i thi u c a y t , - S s c kho , - S tr c p thương binh ho c s tr c p hưu trí, s tr c p m t s c lao ng, gi y ch ng nh n quân nhân ph c viên... Nh ng ngư i m c b nh lao ph i, phong hay tâm th n, ngoài s s c kho còn có s i u tr ngo i trú do b nh vi n chuyên khoa c p ti n vi c c p thu c và theo dõi i u tr . (B Y t s hư ng d n riêng v m u s s c kho cho các i tư ng nói trên). c) M t s trư ng h p ngo i l : - N u là trư ng h p c p c u thì b nh nhân thu c các i tư ng nói trên ư c ưa n b nh viên g n nh t (k c b nh vi n huy n, t nh khác ho c b nh vi n trung ương). B nh vi n có trách nhi m th c hi n y các ch ã quy nh như i v i các i tư ng thu c a phương mình qu n lý.
  3. - N u b nh nhân là cán b v hưu ho c m t s c lao ng thu c tiêu chuNn b nh vi n Vi t - Xô v cư trú a phương, khi m âu thì n phòng khám b nh vi n huy n, khu ph , th xã nơi mình cư trú khám b nh và ch a bênh. Trư ng h p vư t kh năng chNn oán và i u tr c a tuy n huy n, khu ph , th xã thì gi i thi u lên phòng khám b nh vi n t nh, thành ph ; vư t kh năng c a tuy n t nh, thành ph m i gi i thi u lên b nh vi n Vi t - Xô. Riêng nh ng ngư i thu c cơ quan trung ương v cư trú t i Hà N i v n n phòng khám b nh vi n Vi t - Xô khám b nh, ch a b nh. 2. Quy nh qu n lý s d ng kinh phí 24 ng: a) Tr m y t xã, ti u khu: Tr m y t xã, ti u khu có trách nhi m qu n lý s c kho và khám b nh, ch a b nh thông thư ng cho các i tư ng nói trên. Tr m ý t xã, ti u khu ư c l p 1 t thu c riêng do b nh vi n huy n, khu ph ho c phòng y t (nơi không có b nh vi n) c p kinh phí theo tiêu chuNn 6 ng bình quân m t ngư i m t năm (trong nh m c y dư c phí 24 ng). Thu c c p phát t i ch không ư c ghi ơn cho b nh nhân; tr m y t xã, ti u khu không qu n lý các i tư ng thu c di n khám b nh, ch a b nh theo tiêu chuNn b nh vi n Vi t - Xô (tr nh ng xã quá xa b nh vi n huy n). b) Các phòng khám ch a b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c: 1. Các phòng khám b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c có trách nhi m qu n lý, s d ng s ti n 18 ng bình quân m t ngư i m t năm (trong nh m c y dư c phí 24 ng). Kho n kinh phí này dùng ch a b nh cho các i tư ng nói trên khi m c các b nh c p tính mà chưa n m c ph i vào n m b nh vi n, m c b nh ph khoa, m c m t s b nh mãn tính không quy nh trong Thông tư s 32-TT/LB ngày 24-12-1974 c a Liên B Y t - Tài chính và khi m c nh ng b nh xã h i, b nh mãn tính tuy có quy nh trong thông tư Liên B nói trên nhưng chưa ư c chuNn oán rõ ràng v lâm sàng và c n lâm sàng. Sau khi khám b nh xong, b nh nhân ư c c p phát thu c ngay t i ch , không b i dư ng b ng ti n và không ư c c p các lo i rư u b , các lo i cao, sâm, nhung, qu , các s n phNm s a ong, m t ong, v.v... t ti n. Trư ng h p vư t kh năng chNn oán và i u tr tuy n huy n, th xã, khu ph , khu v c g i b nh nhân lên phòng khám b nh tuy n trên (theo tuy n i u tr ã quy nh i m 1 ph n A). 2. Các phòng khám b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c còn có trách nhi m qu n lý và s d ng toàn b nh m c y dư c phí 24 ng chi v thóc thông thư ng, thu c ph khoa và thu c phòng khám b nh i v i i tư ng ư c hư ng tiêu chuNn khám b nh, ch a b nh b nh viên Vi t - Xô hi n v cư trú a phương. c) Các phòng khám b nh vi n t nh, thành ph , trung ương: Các phòng khám b nh vi n t nh, thành ph , trung ương có trách nhi m khám b nh, chNn oán xác minh v tuy n dư i th c hi n theo phác ban hành trong a phương.
  4. B. QUY NNH VI C CH A B NH NGO I TRÙ I V I CÁC B NH XÃ H I, MÃN TÍNH T I PHÒNG KHÁM B NH VI N: Vi c ch a b nh ngo i trú i v i các b nh xã h i, mãn tính t i phòng khám b nh vi n cho các i tư ng nói trên ư c áp d ng theo n i dung thông tư s 32-TT/LB ngày 24-12-1974 c a Liên B Y t - Tài chính i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. Kinh phí ch a b nh xã h i và kinh niên mãn tính ư c quy nh ngoài nh m c y dư c phí 24 ng nói trên. C. QUY NNH VI C CH A B NH T I B NH VI N: a) B nh nhân do m au n ng ư c gi i thi u n b nh vi n huy n, t nh, thành ph , các b nh vi n chuyên khoa trong t nh, thành ph ho c các vi n, b nh vi n Trung ương thì các b nh vi n c n t o i u ki n thu n l i khám b nh và thu nh n các i tư ng nói trên vào ch a b nh t i b nh vi n, b nh binh b v t thương, b nh cũ trong th i gian t i ngũ tái phát. b) i v i nh ng ngư i b b nh tâm th n ư c gi i thi u n b nh vi n t nh, b nh vi n tâm th n trung ương, n u b nh vi n chưa có i u ki n thu nh n thì các bác sĩ, y sĩ c n khám và nh b nh chu áo, hư ng d n cho các b nh vi n tuy n dư i cách i u tr . Riêng i v i thương binh, b nh binh thì c n gi i thi u v các S , Ty thương binh xã h i thành ph , t nh gi i quy t cho anh ch em ư c hư ng tr c p theo ch hi n hành i v i thương b nh binh b b nh tâm th n ang a phương. - i v i nh ng i tư ng nói trên v các khu v c khác. 1. Thương binh, nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh, n u là công nhân, viên ch c Nhà nư c: áp d ng như i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. 2. Thương binh, nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh ang theo h c các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p và các trư ng chuyên môn, nghi p v khác: theo quy nh như i v i cán b , công nhân, viên ch c ang công tác nhà trư ng. 3. Nh ng ngư i v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng cư trú các nông trư ng trung ương và a phương: theo quy nh như i v i công nhân viên ch c ang công tác và s n xu t nông trư ng. 4. i v i thương binh, b nh binh các tr i trư ng thương binh và nh ng ngư i v hưu, m t s c lao ng các tr i an dư ng: Liên B s quy nh riêng nh m c y dư c phí và t ch c khám b nh, ch a b nh cho phù h p v i tình hình s c kho c a các i tư ng nói trên. Trong lúc ch i quy nh m i, vi c khám b nh, ch a b nh và nh m c y t phí cho các i tư ng nói trên t m th i v n áp d ng như cũ, nhưng ph i th c hi n m t cách úng n. III. CH D TRÙ VÀ THANH TOÁN CÁC LO I KINH PHÍ - i v i nh ng i tư ng nói trên v a phương.
  5. 1. Hàng quý, hàng năm các S , Ty thương binh và xã h i có trách nhi m thông báo cho các S , Ty y t , tài chính s lư ng các i tư ng nói trên (s hi n có và s d ki n s p v ). Riêng i v i quân nhân ph c viên v a phương b v t thương ho c b nh cũ trong th i gian t i ngũ tái phát thì căn c vào s ngư i ã ch a b nh c a năm trư c mà ư c tính s lư ng cho sát. 2. Các S , Ty y t căn c vào s lư ng các i tư ng nói trên ã ư c thông báo mà l p d trù kinh phí theo nh m c bình quân cho m t ngư i m t năm là 24 ng. Khi l p d trù xong, các S , Ty y t cùng v i S , Ty thương binh và xã h i, tài chính trình U ban hành chính t nh, thành ph xét duy t và quy t nh. 3. Các S , Ty tài chính căn c vào m c kinh phí ã ư c U ban hành chính t nh, thành ph quy t nh, c p phát y và k p th i s kinh phí ó cho các S , Ty y t . 4. Các S , Ty y t có trách nhi m phân ph kinh phí này cho phòng khám b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c ho c phòng y t (nơi không có b nh vi n) theo úng s lư ng các i tư ng nói trên hi n ang cư trú t i a phương. 5. Phòng thương binh và xã h i huy n, th xã, khu ph có trách nhi m thông báo s lư ng các i tư ng nói trên ang cư trú t i t ng xã, ti u khu cho phòng khám b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c ho c phòng y t (nơi không có b nh vi n) bi t phân ph i nh m c kinh phí bình quân 24 ng m t ngư i m t năm như sau: - 6 ng bình quân m t ngư i m t năm cho tr m y t xã, ti u khu th c hi n ch c năng nhi m v c a mình ã quy nh i m 2 ph n B m c II nói trên. - 18 ng bình quân m t ngư i m t năm cho phòng khám b nh vi n huy n, th xã, khu ph , khu v c ho c phòng y t (nơi không có b nh vi n) th c hi n ch c năng nhi m v c a mình ã quy nh i m 3 ph n B m c II nói trên. Riêng các i tư ng khám ch a b nh theo tiêu chuNn b nh vi n Vi t - Xô v a phương ư c d trù 24 ng bình quân m t ngư i m t năm (tr các xã quá xa huy n). 6. nh m c y dư c phí 24 ng nói trên do ngân sách a phương ài th và do ngành ý t tr c ti p qu n lý. 7. Hàng quý, hàng năm, ngành y t quy t toán v i ngành tài chính theo th c chi căn c vào s lư ng i tư ng th c t . 8. Các kho n chi v tàu xe, ph c p lưu trú, ti n tr c p cho các i tư ng nói trên khi i khám b nh, ch a b nh (k c ngo i trú, n i trú), chi v ti n tr c p cho thương binh, bênh binh b b nh tâm th n a phương, chi v tr c p chôn c t u do ngành thương binh và xã h i ph trách. Hàng năm các S , Ty thương binh và xã h i l p d trù kinh phí v các kho n chi nói trên trình U ban hành chính, thành ph xét duy t. - i v i nh ng i tư ng nói trên v các khu v c khác.
  6. 1. Các cơ s có các i tư ng nói trên mà kinh phí do ngân sách trung ương ài th (trư ng i h c và trung h c chuyên nghi p và các trư ng chuyên môn nghi p v khác do trung ương tr c ti p qu n lý có thương binh, b nh binh ang theo h c) óng a phương nào thì ph i trích n p vào ngân sách a phương ó s ti n y dư c phí 24 ng bình quân m t ngư i m t năm ư c phân ph i thu c và ư c khám b nh, ch a b nh như i v i công nhân, viên ch c Nhà nư c. Riêng kho n kinh phí ch a ngo i trú thì do ngân sách trung ương tr c p cho ngân sách a phương. 2. Các cơ s có các i tư ng nói trên mà kinh phí do ngân sách a phương ài th (bao g m c nh ng ngư i cư trú các công, nông, lâm trư ng, xí nghi p) thì d trù y dư c phí 24 ng bình quân m t ngư i m t năm theo quy nh trong Thông tư s 32- TT/LB ngày 24-12-1974 c a Liên B Y t - Tài chính. IV. TRÁCH NHI M C A CÁC C P CÁC NGÀNH giúp U ban hành chính a phương lãnh o và t ch c th c hi n t t công tác khám b nh, ch a b nh cho các i tư ng nói trên, các S , Ty y t , thương binh và xã h i, tài chính c n ph i h p ch t ch ch o ngành d c c a mình th c hi n y nh ng quy nh trong thông tư này theo ch c năng, nhi m v c a t ng ngành như sau: 1. Y t : Qu n lý s c kho , th c hi n công tác khám b nh ch a b nh; qu n lý kinh phí thu c men và b i dư ng cho các i tư ng nói trên. th c hi n các nhi m v trên ây, c n làm cho các bác sĩ, y sĩ tr c ti p làm công tác khám bênh, ch a b nh n m v ng ch trương chính sách c a ng, Chính ph và các ch khám b nh, ch a b nh cho các i tư ng nói trên, nâng cao ý th c trách nhi m ph c v c a ngư i th y thu c. 2. Thương binh và xã h i: N m s lư ng các i tư ng cung c p cho cơ qua y t l p d trù hàng quý, hàng năm. Ngoài ra, cơ quan thương binh và xã h i c n ph i h p ch t ch v i cơ quan y t , tài chính ki m tra, ôn c, rút kinh nghi m vi c th c hi n ch ; ph bi n ch khám b nh, ch a b nh trong các i tư ng nói trên góp ph n th c hi n úng ch . 3. Tài chính: Hư ng d n, giúp các cơ quan y t và thương binh xã h i qu n lý các kho n kinh phí ã quy nh; duy t c p kinh phí y và k p th i theo quy nh trên ây, ng th i ph i h p v i cơ quan y t , thương binh và xã h i ki m tra vi c s d ng kinh phí b o m thi hành úng chính sách, úng ch , ch ng tham ô lãng phí. Công tác khám b nh, ch a b nh là m t khâu r t quan tr ng trong chính sách c a ng, Chính ph i v i thương binh, b nh binh, nh ng ngư i b thương ư c hư ng chính sách như thương binh, cán b , công nhân, viên ch c, quân nhân v hưu ho c ngh vi c vì m t s c lao ng. Liên B yêu c u U ban hành chính các c p, các ngành tăng cư ng hơn n a vi c lãnh o, ch o t t công tác này. Vi c khám b nh và ch a b nh cho các gia nh li t sĩ và gia ình thương binh có thương t t n ng v n áp d ng theo các quy nh hi n hành. Hoàng Văn Di m Nguy n Văn Tín Lê ình Hi p
  7. ( ã ký) ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản