intTypePromotion=3

Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
84
lượt xem
7
download

Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban Dân tộc - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD- NNPTNT

 1. U BAN DÂN T C-B K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA HO CH VÀ U TƯ-B TÀI VI T NAM CHÍNH-B XÂY D NG-B NÔNG c l p - T do - H nh phúc NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG ****** THÔN ******** S : 676/2006/TTLT-UBDT-KH T- Hà N i, ngày 30 tháng 8 năm 2006 TC-XD-NNPTNT THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 676/2006/TTLT-UBDT-KH T-TC-XD-NNPTNT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2006 HƯ NG D N TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 – 2010 Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010 (sau ây g i chung là Chương trình 135 giai o n II); liên B : U ban Dân t c, K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n th c hi n như sau: Ph n 1: QUY NNH CHUNG 1.Thông tư này hư ng d n th c hi n các nhi m v c a Chương trình 135 giai o n II theo Quy t nh s 07/2006/Q -TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph (sau ây g i chung là Quy t nh 07/2006/Q -TTg) và ư c th c hi n trên a bàn xã và thôn, b n, buôn, làng, xóm, p (sau ây g i là thôn b n) theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph . 2. Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n: Ngân sách trung ương, ngân sách a phư ơng, huy ng óng góp, trong ó Ngân sách Trung ương là h tr . Phát huy vai trò t l c, t cư ng c a các h nghèo và toàn th c ng ng vươn lên thoát nghèo, g n quy n l i, trách nhi m c a ng bào các dân t c vào vi c tham gia th c hi n chương trình. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là UBND t nh) có trách nhi m huy ng ngu n l c c a a phương, c a các ơn v , t ch c, các t ng l p dân cư trong và ngoài t nh và l ng ghép các chương trình, d án khác trên a bàn th c hi n; 3. Các ngu n v n ph i ưa vào k ho ch qu n lý th ng nh t. Vi c phân b v n Ngân sách Trung ương (NSTW) h tr cho a phương hàng năm ph i b o m t t c các xã, thôn, b n thu c chương trình u ư c th hư ng, thông báo n t ng xã, u tư úng m c ích, úng i tư ng, có hi u qu , không th t thoát. Trung ương phân b
 2. v n h tr cho t nh bình quân theo xã, thôn b n c a t nh; a phương, vi c phân b v n ph i th c hi n theo tiêu chí. UBND t nh xây d ng tiêu chí theo i u ki n v v trí a lý, di n tích, s dân, t l h nghèo và i u ki n c thù c a t ng xã, thôn b n trình H i ng nhân dân (H ND) t nh quy t nh làm cơ s phân b v n c th cho xã, thôn b n, không bình quân chia u; 4.Th c hi n chương trình ph i công khai, dân ch t cơ s , phát huy m nh m s tham gia c a ngư i dân trong quá trình th c hi n. UBND t nh ch o t ch c th c hi n công khai theo quy nh hi n hành; 5. Tăng cư ng phân c p cho c p xã qu n lý t ng d án c a chương trình. UBND t nh và U ban nhân dân huy n, th xã (sau ây g i là UBND huy n) có trách nhi m hư ng d n và tăng cư ng cán b giúp các xã xã tr c ti p qu n lý. 6. Th c hi n chương trình xã ph i t ư c các l i ích: Xã ư c h tr u tư phát tri n kinh t - xã h i; i ngũ cán b xã, thôn b n và c ng ng ư c ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c; ngư i dân có vi c làm, tăng thêm thu nh p t vi c tham gia th c hi n chương trình c a xã. 7. T năm 2008 tr i, hàng năm th c hi n rà soát các xã, thôn b n hoàn thành m c tiêu ưa ra kh i di n u tư chương trình. Ph n 2: QUY NNH C TH I. TH C HI N CÁC D ÁN VÀ CHÍNH SÁCH Chương trình 135 giai o n II có b n nhi m v , các nhi m v c a chương trình ư c th c hi n b ng các d án và chính sách, c th như sau: 1. D án H tr phát tri n s n xu t và chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao trình s n xu t c a ng bào các dân t c (g i t t là d án h tr phát tri n s n xu t). 2. D án Phát tri n cơ s h t ng thi t y u. 3. D án ào t o,b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn b n và c ng ng 4. Chính sách H tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t Sau ây là nh ng quy nh c th v th c hi n các d án, chính sách c a Chương trình 135 giai o n II. 1. D án H tr phát tri n s n xu t 1.1 i tư ng
 3. a) H nghèo (theo chuNn nghèo t i Quy t nh s 170/2005/Q -TTg ngày 8/7/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành chuNn nghèo áp d ng cho giai o n 2006 - 2010) ư c ưu tiên h tr thêm các ho t ng mang tính d ch v c a d án; b) Nhóm h ang sinh s ng trên a bàn các xã, thôn b n thu c ph m vi chương trình ư c h tr m t ph n cho u tư phát tri n c a d án. Nh ng h ư c th hư ng chính sách ph i ư c bình ch n công khai, dân ch t cơ s , UBND xã l p thành danh sách thông qua thư ng tr c H ND xã trình UBND huy n phê duy t. 1.2. N i dung u tư D án h tr phát tri n s n xu t g m các n i dung ho t ng sau: 1.2.1. H tr các ho t ng khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n công; 1.2.2. H tr xây d ng và ph bi n nhân r ng mô hình s n xu t; 1.2.3. H tr gi ng cây tr ng, v t nuôi, v t tư s n xu t (áp d ng v i h nghèo); 1.2.4. H tr mua s m trang thi t b , máy móc, công c ch bi n b o qu n s n phNm sau thu ho ch. Khung m c h tr và các lo i trang thi t b , máy móc c th do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n; 1.3. Quy trình l p, th m nh, phê duy t d án và k ho ch u tư 1.3.1 Quy trình l p, thNm nh, phê duy t d án do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n 1.3.2 L p k ho ch u tư: S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan hư ng d n các n i dung u tư phù h p v i i u ki n c a i phương.T ng n i dung u tư ph i ư c xây d ng t thôn b n, do dân bàn b c l a ch n. Căn c vào n i dung u tư do dân l a ch n và s h ư c th hư ng, UBND xã l p k ho ch trình UBND huy n thNm nh, phê duy t và t ng h p báo cáo UBND t nh; Trên cơ s t ng h p báo cáo c a các huy n, UBND t nh phê duy t k ho ch v n t ng năm, c giai o n và k ho ch huy ng các ngu n v n. 1.3.3 Căn c k ho ch v n cho d án ã ư c H ND t nh quy t nh, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì xây d ng m c h tr c th cho t ng n i dung, i tư ng th hư ng trình UBND t nh quy t nh làm cơ s phê duy t d toán và thanh quy t toán. 1.3.4.Trên cơ s k ho ch v n th c hi n d án c a huy n ư c UBND t nh giao và nh m c h tr , UBND huy n phê duy t d toán c a t ng xã, t ng h p báo cáo S Nông nghi p & Phát tri n nông thôn, S K ho ch và u tư và Cơ quan thư ng tr c chương trình bi t theo dõi, giám sát th c hi n.
 4. 1.3.5. Ngu n v n xây d ng mô hình, mua s m trang thi t b máy móc ch bi n, b o qu n sau thu ho ch b trí t ngu n v n u tư phát tri n, các n i dung còn l i c a d án b trí t ngu n v n s nghi p c a d toán ngân sách năm k ho ch. 1.4. T ch c th c hi n 1.4.1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giúp UBND t nh làm nhi m v qu n lý nhà nư c i v i d án trên a bàn t nh, nhi m v c th theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 1.4.2. UBND huy n giao cho m t ơn v c a huy n qu n lý th c hi n d án; căn c vào năng l c i ngũ cán b xã và i u ki n c th c a d án, UBND huy n có th giao cho c p xã qu n lý th c hi n m t s n i dung ho c toàn b d án. UBND huy n có trách nhi m ch o, hư ng d n, ki m tra giám sát th c hi n d án trên a bàn. 1.4.3. N i dung ho t ng c th , quy trình th c hi n, nghi m thu, bàn giao…theo hư ng d n c a B Nông nghi p & Phát tri n nông thôn; 2. D án phát tri n cơ s h t ng 2.1. i tư ng công trình u tư 2.1.1. Công trình u tư t i xã: a) Công trình giao thông t xã n thôn b n, liên thôn b n. Không s d ng ngu n v n c a Chương trình 135 u tư ư ng ô tô n trung tâm xã; b) Công trình thu l i nh ph c v trong ph m vi xã ho c liên thôn b n; c) Công trình i n t xã n thôn b n. Không s d ng v n c a Chương trình 135 u tư xây d ng công trình i n n trung tâm xã; d) Xây d ng m i, nâng c p trư ng, l p h c t i trung tâm xã, ng b c i n, nư c sinh ho t, trang b bàn gh h c t p, công trình ph c v cho h c sinh bán trú, nhà giáo viên; xây d ng l p ti u h c, l p m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên công trình ph t i thôn b n nơi c n thi t; e) Xây d ng m i, nâng c p tr m y t xã ng b c công trình ph tr i n, nư c sinh ho t, mua s m trang thi t b thi t y u theo chuNn hoá cơ s y t c p xã; f) Ch : ch h tr u tư công trình nhà l ng ch và san t o m t b ng ban u dư i 5000 m2; g) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn b n có t 50 h tr lên; h) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung. 2.1.2. Công trình u tư t i thôn, b n thu c xã khu v c II:
 5. a) Công trình giao thông t thôn, b n n trung tâm xã; b) Công trình thu l i nh : xây d ng c ng, p, tr m bơm, kênh mương và công trình trên kênh mương trong ph m vi thôn b n...công trình thu l i khác có m c v n dư i 500 tri u ng; c) Công trình i n t xã n thôn b n; d) Xây d ng l p ti u h c, m u giáo, nhà tr , nhà giáo viên, c trang b bàn gh , i n, nư c sinh ho t; e) Nhà sinh ho t c ng ng t i thôn b n có t 50 h tr lên; f) Công trình c p nư c sinh ho t t p trung; 2.2. Ch u tư 2.2.1.Công trình h t ng Chương trình 135 là công trình có quy mô nh , xây d ng trong ph m vi xã, thôn b n; UBND t nh u quy n cho UBND huy n quy t nh u tư công trình h t ng thu c chương trình trên a bàn huy n. 2.2.2.Tuỳ theo quy mô, tính ch t công trình, UBND t nh quy t nh huy n ho c xã làm ch u tư. Công trình do huy n qu n lý thì UBND huy n làm ch u tư, do xã qu n lý thì UBND xã làm ch u tư: a) Nh ng công trình h t ng có quy mô nh , k thu t ơn gi n giao cho xã làm ch u tư như: - ư ng giao thông n thôn b n thi công b ng phương pháp th công; - Công trình thu l i: ch y u là ào, p kênh mương; - L p ti u h c, l p m u giáo, m m non thôn b n; - Nhà sinh ho t c ng ng; - Công trình c p nư c sinh ho t cho thôn b n; - Công trình khác có m c v n u tư dư i 300 tri u ng; - Công trình xây d ng t i thôn b n BKK thu c xã KV II. b) Nh ng công trình ngoài quy nh trên do huy n làm ch u tư. Trong quá trình i u hành, tuỳ theo quy mô và tính ch t c a t ng công trình c th và i u ki n năng l c c a i ngũ cán b xã, UBND huy n có th phân c p cho xã làm ch u tư nh ng công trình có tính ch t, quy mô l n hơn m c quy nh trên. 2.3. Ban qu n lý d án 2.3.1. C p làm ch u tư quy t nh vi c thành l p ban qu n lý d án.
 6. Vi c thành l p ban qu n lý d án th c hi n như sau: a) C p huy n là ch u tư: UBND huy n thành l p ban qu n lý d án ho c giao cho ban qu n lý d án ã có th c hi n. Ch t ch ho c phó Ch t ch UBND huy n không kiêm nhi m trư ng ban qu n lý d án. Ban qu n lý d án huy n ư c m tài kho n t i KBNN huy n và có con d u riêng. b) Xã là ch u tư: s d ng Ban qu n lý d án chung c a xã th c hi n, Ban qu n lý d án c a xã có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i KBNN huy n và s d ng con d u c a xã giao d ch. 2.3.2. Nhi m v c a Ban qu n lý d án: a) Th c hi n các th t c v giao nh n t, chuNn b m t b ng xây d ng và các công vi c khác ph c v cho vi c xây d ng công trình; b) ChuNn b h sơ thi t k , d toán xây d ng công trình ch u tư t ch c thNm nh, phê duy t theo quy nh; c) L p h sơ m i th u (n u có), t ch c l a ch n nhà th u; d) àm phán, ký h p ng v i các nhà th u theo u quy n c a ch u tư; ) Th c hi n nhi m v giám sát khi có năng l c và ph i h p ban giám sát xã giám sát thi công xây d ng công trình; báo cáo ti n ; e) Nghi m thu, thanh toán, quy t toán theo h p ng ký k t; g) Qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n , chi phí xây d ng, an toàn và v sinh môi trư ng c a công trình xây d ng; h) Nghi m thu, bàn giao công trình; i) L p báo cáo k t qu th c hi n, v n u tư hàng năm, báo cáo quy t toán khi d án hoàn thành ưa vào khai thác, s d ng; k) Th c hi n các nhi m v khác do Ch u tư u quy n và ch u trách nhi m trư c Ch u tư. Trong các nhi m v trên, n u Ban qu n lý d án chưa có năng l c th c hi n thì ph i thuê tư v n; trư ng h p không có tư v n theo yêu c u, UBND huy n c cán b có năng l c áp ng giúp ban qu n lý d án th c hi n. 2.4. Ban Giám sát xã 2.4.1. Ban giám sát c a xã có nhi m v giám sát xây d ng công trình th c hi n trên a bàn xã t giai o n l p kh o sát xây d ng n thi công, nghi m thu, bàn giao ưa công trình vào s d ng và thanh quy t toán công trình.
 7. 2.4.2. Trong quá trình thi công công trình, Ban giám sát xã ph i h p v i giám sát c a ch u tư (giám sát c a ban qu n lý d án, tư v n giám sát), giám sát tác gi có nhi m v giám sát ch t lư ng, kh i lư ng, giá v t li u, ti n thi công, là thành viên nghi m thu công trình các giai o n. 2.5. Quy ho ch xây d ng công trình cơ s h t ng 2.5.1. Các xã m i ư c b sung vào chương trình ph i t ch c l p quy ho ch xây d ng trư c khi tri n khai các ho t ng xây d ng. Các xã chuy n ti p vào di n u tư chương trình ph i t ch c rà soát, i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i quy ho ch s n xu t và b trí dân cư xã, thôn b n. Các công trình h t ng ph i tính toán u tư có hi u qu , ph c v cho nhi u h dân s ng t p trung, không ư c u tư xây d ng các công trình h t ng nơi dân cư s ng quá phân tán, nh l . 2.5.2.UBND xã l a ch n ơn v tư v n có năng l c l p quy ho ch xây d ng, thông qua H ND xã trình UBND huy n phê duy t. V n l p quy ho ch ư c b trí trong k ho ch t ngu n v n ngân sách u tư cho Chương trình 135. 2.6. K ho ch u tư 2.6.1.Trên cơ s i tư ng ư c u tư quy nh t i i m 2.1 và danh m c công trình trong quy ho ch xây d ng c a xã; t quý 2 hàng năm, UBND xã thông báo và t ch c l y ý ki n tham gia c a nhân dân có s tham gia c a các t ch c oàn th xã h i l a ch n danh m c, quy mô công trình trong quy ho ch theo th t ưu tiên ưa vào k ho ch th c hi n năm sau, t ng h p thông qua H i ng nhân dân xã báo cáo UBND huy n t ng h p trình UBND t nh. 2.6.2. Theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư v xây d ng k ho ch hàng năm và danh m c công trình u tư k ho ch năm sau, UBND t nh phê duy t k ho ch chuNn b u tư làm cơ s các ch u tư t ch c l p báo cáo kinh t k thu t. V n l p báo cáo kinh t k thu t ư c b trí trong k ho ch t ngu n v n Ngân sách u tư cho d án thu c Chương trình 135. 2.7 L p, th m nh, phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình 2.7.1. D án u tư cơ s h t ng t i các xã, thôn b n bao g m công trình quy mô nh không ph i l p d án u tư, ch l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình và ph i u tư hoàn thành d t i m không quá 2 năm. Nh ng công trình có m c v n dư i 500 tri u ng ã n m trong quy ho ch thì báo cáo kinh t k thu t ch ph i nêu: tên công trình, tên ch u tư, a i m xây d ng, quy mô công trình, ngu n v n, th i gian thi công, th i gian hoàn thành và thi t k b n v thi công, d toán. 2.7.2.Báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình do ch u tư l a ch n ơn v có tư cách pháp nhân, năng l c th c hi n và trình UBND huy n thNm nh theo quy nh trư c khi phê duy t. 2.7.3 Qu n lý chi phí u tư công trình h t ng th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 01/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006 c a B Xây d ng hư ng d n l p và qu n lý
 8. chi phí u tư xây d ng Chương trình phát tri n kinh t - xã h i các xã BKK vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 2.8. Th c hi n u tư xây d ng công trình Vi c th c hi n u tư xây d ng công trình tuân theo Lu t Xây d ng, Lu t u th u, các Ngh nh s 209/2004/N -CP (N 209/2004/N -CP), ngày 16/12/2004 c a Chính ph v Qu n lý ch t lư ng công trình, Ngh nh s 16/2005/N -CP (N 16/2005/N -CP) ngày 7/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng và các văn b n hư ng d n th c hi n. i v i các công trình h t ng thu c Chương trình 135, do tính c thù, m t s quy nh c th th c hi n như sau: 2.8.1. L a ch n nhà th u xây d ng a) Ch nh th u xây d ng: Khuy n khích hình th c u th u i v i t t c các ho t ng xây d ng. Các trư ng h p sau ây ư c áp d ng hình th c ch nh th u: Gói th u v d ch v tư v n xây d ng có giá dư i 500 tri u ng; gói th u mua s m hàng hoá, xây l p có giá dư i 1 t ng thu c d án u tư phát tri n; gói th u mua s m hàng hoá có giá dư i 100 tri u ng thu c d án ho c d toán mua s m thư ng xuyên; các trư ng h p trên n u th y c n thi t thì t ch c u th u. b) Vi c ch n nhà th u xây l p là các doanh nghi p, Ban qu n lý d án ph i thông báo công khai t i nơi công c ng, trên ài, báo và truy n hình a phương, g i thư cho các nhà th u trư c 10 ngày v các thông tin c a công trình và i u ki n tuy n ch n. M i công trình ph i có ít nh t 3 nhà th u tham gia tuy n ch n, Ban qu n lý d án l a ch n nhà th u phù h p nh t trình Ch t ch UBND huy n quy t nh. UBND t nh quy nh c th v quy trình, hình th c ch n nhà th u và h p ng xây d ng. c) i v i kh i lư ng công vi c ch y u s d ng lao ng th công, xã có th làm ư c thì Ch u tư giao cho xã t t ch c thi công và t ch u trách nhi m. Ch u tư tr c ti p ký h p ng v i dân thông qua t , i thi công c a xã t o i u ki n nhân dân tham gia lao ng, tăng thêm thu nh p, ưu tiên nh ng h nghèo, ph n tham gia, vi c th c hi n h p ng và thanh toán cho dân có s giám sát c a Ban giám sát xã; Ch u tư t o i u ki n nhân dân trong xã và các l c lư ng lao ng khác như b i biên phòng, b i óng quân t i a bàn ư c tham gia xây d ng công trình h t ng và phát tri n kinh t các xã thu c Chương trình 135. d) Công trình do nhân dân trong xã t làm ư c t m ng t i a 50% k ho ch v n hàng năm c a công trình; công trình do các doanh nghi p thi công ư c t m ng t i a 30% k ho ch v n hàng năm c a công trình. 2.8.2. Giám sát ho t ng xây d ng.
 9. a) T ch c giám sát thi công công trình xây d ng bao g m: ch u tư, tư v n giám sát, giám sát tác gi và ban giám sát xã. Ch u tư l a ch n ơn v tư v n có năng l c giám sát thi công. Trư ng h p không có t ch c tư v n giám sát thi công theo quy nh, tuỳ theo i u ki n c th , Ch u tư t ch c th c hi n giám sát thi công và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. b) Giám sát c a ch u tư th c hi n theo i u 21 c a Ngh nh s 209/2004/N - CP. 2.8.3. Nghi m thu, bàn giao, qu n lý khai thác công trình a) Nghi m thu công trình: Ch u tư t ch c nghi m thu công trình hoàn thành; thành ph n nghi m thu g m: - i di n ban Qu n lý d án; - i di n các ơn v : Tư v n thi t k , t ch c thi công xây d ng, tư v n giám sát; - i di n giám sát c a ch u tư, i di n Ban giám sát c a xã và i di n t ch c, cá nhân qu n lý s d ng công trình; Tuỳ trư ng h p c th , ch u tư m i thêm thành ph n có liên quan tham gia nghi m thu. b) Bàn giao qu n lý, khai thác công trình - Sau khi nghi m thu, ch u tư ph i bàn giao công trình cho UBND xã giao cho thôn b n, ơn v , cá nhân có trách nhi m qu n lý s d ng, b o trì và bàn giao toàn b h sơ, tài li u có liên quan n công trình cho UBND xã. - Nh ng công trình h t ng ph c v l i ích chung trong ph m vi xã, thôn ư c s d ng v n h tr t NS P và các ngu n huy ng khác duy tu b o dư ng; - Nh ng công trình và h ng m c công trình ph c v kinh doanh d ch v ho c ph c v l i ích cho h và nhóm h do ngư i s d ng qu n lý, t duy tu b o dư ng; - Trên cơ s Ngh nh s 209/2004/N -CP và Thông tư này, UBND t nh c th hoá hư ng d n th c hi n công tác duy tu b o dư ng. 3. D án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b xã, thôn và c ng ng 3.1 i tư ng ư c ào t o, b i dư ng: 3.1.1. Công ch c c p xã, cán b chuyên trách và không chuyên trách c p xã, cán b không chuyên trách c p thôn, b n theo quy nh t i Ngh nh s 121/2003/N -CP, ngày 21/10/2003 c a Chính ph v ch , chính sách i v i cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n. 3.1.2. Cán b ư c c p trên tăng cư ng v giúp xã.
 10. 3.1.3. Các thành viên trong Ban qu n lý và ban giám sát xã; 3.1.4. Ngư i có uy tín trong c ng ng c a thôn, b n; 3.1.5. Nh ng ngư i s n xu t gi i có vai trò tích c c trong công tác xoá ói gi m nghèo, phát tri n nông thôn c a xã và thôn b n; 3.1.6 Cán b ngu n trong di n quy ho ch c a xã; 3.1.7. C ng tác viên tr giúp pháp lý c p xã, thành viên câu l c b tr giúp pháp lý xã. 3.1.8.Thanh niên ngư i dân t c thi u s trong tu i 16 - 25. Trong các i tư ng trên ưu tiên cán b là ngư i dân t c thi u s , cán b n . 3.2. N i dung ào t o, b i dư ng a) Các chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi; b) Cơ ch qu n lý, t ch c th c hi n Chương trình 135: ki n th c v qu n lý d án u tư, giám sát ánh giá, báo cáo t ng h p, thanh quy t toán v n…c a các d án và chính sách thu c Chương trình 135 giai o n II; c) Ki n th c khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ng ư, khuy n công, tín d ng cho ngư i nghèo, mô hình xoá ói gi m nghèo có hi u qu nâng cao k năng phát tri n s n xu t xoá ói, gi m nghèo; d) Quy ch dân ch cơ s và s tham gia c a c ng ng trong vi c tham gia th c hi n chương trình: l p k ho ch, giám sát u tư; e) H tr d y ngh cho ng bào ngư i dân t c thi u s (th c hi n l ng ghép v i th c hi n Quy t nh s 81/2005/Q -TTg ngày 18/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr d y ngh ng n h n cho lao ng nông thôn, ch áp d ng i v i thanh niên trong tu i 16 - 25); g) Ki n th c pháp lu t có liên quan. 3.3. Tài li u ào t o, b i dư ng Tài li u ào t o, b i dư ng do U ban Dân t c ch trì ph i h p các b , ngành liên quan t ch c biên so n và xu t b n; tài li u c thù c a a phương do UBND t nh ch o biên so n, s d ng th ng nh t t i a phương. 3.4. Hình th c ào t o, b i dư ng. 3.4.1. T p trung ng n h n t i các cơ s ào t o c a huy n, t nh; 3.4.2. B i dư ng t i ch : ph bi n t i cu c h p, tuyên truy n trên h th ng truy n thanh thôn b n…Phát tài li u, t p hu n tham quan h c t p trong và ngoài t nh;
 11. 3.5. K ho ch ào t o, b i dư ng 3.5.1.Căn c n i dung và i tư ng ào t o, b i dư ng, UBND xã th ng kê, phân lo i trình , năng l c chuyên môn, l a ch n nh ng i tư ng và nguy n v ng ào t o, b i dư ng t ng h p báo cáo UBND huy n; 3.5.2. UBND huy n phân lo i i tư ng, t ng h p nhu c u ào t o, b i dư ng nhu c u v n, l p k ho ch ào t o, báo cáo UBND t nh. 3.5.3. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì t ch c l p k ho ch ào t o, b i dư ng hàng năm và dài h n trình UBND t nh phê duy t. 3.5.4.Căn c k ho ch v n th c hi n d án ã giao, Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh ch trì ph i h p S K ho ch và u tư, S Tài chính xây d ng k ho ch phân b v n, báo cáo UBND t nh, trình H i ng nhân dân t nh quy t nh và ghi theo c t m c riêng. 3.5.5. Kinh phí th c hi n d án b trí t ngu n kinh phí s nghi p c a ngân sách nhà nư c. Vi c s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng ư c v n d ng theo m t s n i dung chi phù h p v i lo i hình ào t o, b i dư ng quy nh t i Thông tư s 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 c a B Tài chính hư ng d n qu n lý và s d ng kinh phí ào t o, b i dư ng cán b công ch c Nhà nư c. i v i công ch c c p xã và cán b không chuyên trách xã, thôn, b n ư c c p toàn b chi phí h c t p, ăn , i l i t ngu n kinh phí ào t o, b i dư ng c a chương trình; m c chi phí ư c v n d ng theo m t s n i dung chi phù h p theo quy nh t i Thông tư s 118/2004/TT- BTC, ngày 8/12/2004 c a B Tài chính v quy nh ch công tác phí, ch chi h i ngh i v i các cơ quan hành chính s nghi p và ơn v s nghi p công l p trong c nư c. 4. Chính sách h tr các d ch v , c i thi n và nâng cao i s ng nhân dân, tr giúp pháp lý nâng cao nh n th c pháp lu t. U ban Dân t c ch trì ph i h p v i các B , ngành xây d ng chính sách h tr trình Chính ph phê duy t và hư ng d n th c hi n sau. II. S D NG NGU N V N U TƯ: 1.V n u tư : Chương trình 135 giai o n II ư c u tư b ng nhi u ngu n v n quy nh t i Quy t nh 07/2006/Q -TTg: 1.1. Ngân sách Trung ương (bao g m c v n vay và v n vi n tr ngoài nư c) u tư tr c ti p cho Chương trình 135; 1.2. Ngân sách a phương u tư tr c ti p cho Chương trình 135; 1.3. Ngu n v n huy ng h p pháp t i a phương; ngu n h tr c a các ngành, ơn v kinh t , các t ch c xã h i và các a phương khác óng góp b ng ti n, v t tư,
 12. lao ng; ngu n l c huy ng t i ch c a dân, ch y u là v t tư, lao ng, không huy ng b ng ti n m t i v i h nghèo. 2.Phân b ngu n v n các d án, chính sách 2.1. Vi c l p d toán, phân b , qu n lý v n ngân sách th c hi n theo lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n; 2.2 i v i các xã BKK, thôn b n th c hi n nhi m v c a chương trình t NS P theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph , UBND t nh b trí v n th c hi n m b o ít nh t m c tương ương v i nh m c v n c a NSTW. 3. S d ng ngu n v n NSTW 3.1. Ngu n v n NSTW ch ư c s d ng chi h tr cho các d án, chính sách theo các n i dung t i m c I, ph n II c a Thông tư này. 3.2. Kinh phí ho t ng c a cơ quan ch o chương trình các c p a phương ư c m b o t ngân sách a phương và các ngu n v n h p pháp khác th c hi n. i v i các t nh ư c nh n b sung cân i t NSTW ư c s d ng kinh phí c a Chương trình chi cho ho t ng ban ch o; m c h tr hàng năm không quá 0,5% t ng kinh phí NSTW h tr cho chương trình v i m c t i thi u m i t nh 50 tri u ng/năm, t i a 500 tri u ng/năm và ư c th c hi n t năm 2007. UBND t nh quy nh m c c th i v i t ng c p a phương. 3.3.Ngu n v n u tư th c hi n Chương trình 135 t ngân sách u ph i qu n lý và thanh toán t p trung, th ng nh t qua KBNN. i v i các ngu n óng góp b ng v t tư, tài tr b ng hi n v t, lao ng ho c b ng công trình hoàn thành; căn c ơn giá hi n v t và giá tr ngày công lao ng, cơ quan tài chính quy i ra ng Vi t Nam làm l nh thu ngân sách, ng th i làm l nh chi ngân sách g i KBNN nơi giao d ch h ch toán vào giá tr công trình và t ng h p vào thu, chi NSNN; 3.4. Căn c d toán chi b sung có m c tiêu t NSTW cho ngân sách a phương ư c Th tư ng Chính ph giao u năm, căn c quy t nh b sung có m c tiêu t NSTW cho NS P ư c c p có thNm quy n quy t nh trong quá trình t ch c th c hi n ngân sách (n u có) và k t qu th c hi n nh kỳ, B Tài chính chuy n v n cho a phương theo ti n th c hi n m c tiêu, nhi m v ư c quy nh. III. QUY TRÌNH T NG H P, GIAO VÀ BÁO CÁO K HO CH 1. Quy trình xây d ng, t ng h p và giao k ho ch hàng năm ư c ti n hành ng th i v i quy trình l p k ho ch chung theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, nhưng ư c báo cáo và giao thành m t m c riêng trong k ho ch hàng năm; 2. Theo hư ng d n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính; hàng năm UBND các c p l p k ho ch u tư và d toán chi th c hi n chương trình cùng th i gian l p d toán NSNN hàng năm g i U ban Dân t c, B K ho ch và u tư, B Tài chính t ng h p trình Th tư ng Chính ph . 3. Giao k ho ch: K ho ch hàng năm ư c giao như sau:
 13. 3.1.Th c hi n u quy n c a Th tư ng Chính ph , B K ho ch và u tư thông báo t ng m c v n các d án, chính sách c a chương trình cho các t nh; 3.2. Căn c d toán ngân sách ư c Th tư ng Chính ph giao và hư ng d n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính; UBND t nh ch o S K ho ch và u tư, S Tài chính th c hi n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn, l p k ho ch phân b v n chi ti t cho các ơn v và c p dư i theo phân c p qu n lý ngân sách, báo cáo Ban Ch o các chương trình m c tiêu c a t nh trư c khi trình UBND t nh. 3.3.UBND t nh trình H ND t nh quy t nh phân b v n th c hi n chương trình và giao cho các ơn v và c p dư i th c hi n; IV. QUY TRÌNH GIÁM SÁT ÁNH GIÁ VÀ BÁO CÁO T NG H P 1. Giám sát ánh giá 1.1.UBND t nh ch u trách nhi m tr c ti p, toàn di n v ch t lư ng, ti n , hi u qu chương trình trên a bàn t nh. Căn c m c tiêu c a Chương trình 135 và i u ki n th c t c a t nh, UBND t nh ch o các huy n xây d ng các ch tiêu t ư c theo ti n t ng năm, t ng giai o n và k t thúc chương trình làm cơ s giám sát ánh giá k t qu chương trình trên a bàn toàn t nh. 1.2 UBND t nh ch o các ơn v , các huy n thư ng xuyên t ch c ki m tra th c hi n chương trình. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh ch trì xu t k ho ch, n i dung ki m tra, giúp UBND t nh t ng h p, báo cáo k t qu ánh giá v Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 trung ương (U ban Dân t c). 1.3. UBND t nh ch o các s , ban, ngành, UBND các huy n, các ơn v liên quan t o i u ki n H ND các c p a phương, M t tr n T qu c và cơ quan oàn th xã h i các c p, c ng ng tham gia giám sát và ph i h p giám sát th c hi n chương trình. 1.4.U ban Dân t c: - Ch trì ph i h p các b , ngành liên quan xu t k ho ch và t ch c ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n chương trình hàng năm, gi a kỳ và khi k t thúc chương trình; - xu t k ho ch ki m toán th c hi n chương trình hàng năm trình Chính ph quy t nh. 2. Báo cáo t ng h p 2.1. UBND t nh có trách nhi m ch o t ch c th c hi n thu th p báo cáo các c p a phương t ng h p báo cáo g i Ban Ch o Chương trình Trung ương. Cơ quan qu n lý chương trình m i c p a phương ph i có cán b chuyên trách v công tác báo cáo t ng h p. Trư c khi g i báo cáo, yêu c u các Ch u tư ph i i chi u s li u có xác nh n c a KBNN t i nơi m tài kho n.
 14. 2.2. UBND t nh báo cáo v U ban Dân t c, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Văn phòng Chính ph theo ch nh kỳ hàng quý. N i dung, m u bi u, quy trình báo cáo và ch tiêu giám sát ánh giá theo hư ng d n c a U ban Dân t c. Ngoài báo cáo chung, các cơ quan chuyên môn c a t nh báo cáo cơ quan c p trên theo quy nh. 2.3. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 trung ương t ng h p g i báo cáo Ban Ch o TW theo kỳ 6 tháng và c năm; Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Căn c Thông tư liên t ch này và theo ch c năng nhi m v ; các B , ngành trung ương hư ng d n, c th hoá nh ng n i dung c n thi t. 2. UBND t nh c th hoá, hư ng d n cho phù h p v i i u ki n c i mc a a phương. 3. UBND t nh giao cơ quan làm công tác dân t c c a t nh làm cơ quan thư ng tr c chương trình. Cơ quan thư ng tr c chương trình ch trì ph i h p các S , ngành c a t nh tham mưu giúp UBND t nh qu n lý chương trình và có nhi m v : 3.1. Th ng nh t v i S K ho ch và u tư, S Tài chính t nh, hư ng d n các huy n l p k ho ch hàng năm, t ng h p k ho ch v n th c hi n t ng năm trên a bàn báo cáo UBND t nh; 3.2. Ch trì xây d ng k ho ch v n th c hi n các d án, chính sách thu c Chương trình 135 cho t ng huy n g i S K ho ch và u tư, S Tài chính th c hi n l ng ghép các ngu n v n trên a bàn; 3.3. Trên cơ s hư ng d n c a các B , ngành trung ương; ch trì ph i h p các ơn v liên quan tham mưu xu t UBND t nh ban hành hư ng d n phù h p v i i u ki n a phương; 3.4. Th c hi n m t s n i dung c a d án ào t o, b i dư ng nâng cao năng l c cán b cơ s và c ng ng khi ư c UBND t nh giao 3.5. Ch trì giúp Ban Ch o các chương trình m c tiêu c a t nh t ch c ki m tra, theo dõi, ánh giá, t ng h p báo cáo theo quy nh c a t nh và Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 trung ương 3.6. Th c hi n các nhi m v khác do UBND t nh phân công 4. UBND t nh quy t nh thành l p cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c p huy n. Cơ quan thư ng tr c huy n tham mưu giúp UNBD huy n qu n lý, ch o, ki m tra và t ng h p báo cáo th c hi n chương trình t ơn v qu n lý th c hi n và các xã có d án trên toàn a bàn huy n.
 15. Căn c vào s phân c p th c hi n các d án và i u ki n c th , UBND huy n có th giao trách nhi m cho m t ơn v qu n lý chung các d án, chính sách ho c giao t ng ơn v qu n lý theo chuyên ngành. C p xã có m t Ban qu n lý d án do UBND huy n quy t nh thành l p theo ngh c a UBND xã. Thành ph n Ban Qu n lý d án c p xã bao g m thành viên c nh: Lãnh o UBND xã, k toán, các cán b chuyên môn c a xã ph trách theo dõi t ng d án, thành viên khác theo nhi m kỳ (trư ng ho c phó thôn b n…) có công trình, d án t i thôn và i di n ơn v , ngư i hư ng l i. Ban qu n lý d án xã có tư cách pháp nhân, ư c m tài kho n t i KBNN huy n và ư c s d ng con d u c a xã giao d ch. Ban qu n lý d án làm nhi m v qu n lý chung các d án, chính sách trên a bàn ư c UBND huy n giao. UBND t nh hư ng d n c th t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý d án c p xã và Ban giám sát xã. 5. Các ngành, các c p trên cơ s ch c năng nhi m v có trách nhi m ch o, ki m tra giám sát, ôn c th c hi n úng thông tư liên t ch này. 6. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, các văn b n trư c ây trái v i Thông tư liên t ch này u bãi b . Trong quá trình th c hi n có nh ng v n chưa phù h p, ngh ph n ánh v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 TW nghiên c u, s a i, b sung hoàn thi n./. KT. B TRƯ NG B NN&PTNT KT. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN TH TRƯ NG DÂN T C TH TRƯ NG H a c Nh Hoàng Công Dung KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B KT. B TRƯ NG B XÂY D NG TÀI CHÍNH KH& T TH TRƯ NG TH TRƯ NG TH TRƯ NG inh Ti n Dũng Hoàng Anh Nguy n cHòa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản