Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
70
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục và quản lý việc rút vốn đối với nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 81/1998/TTLT-BTC-NHNN của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t liªn t Þ ch B é  T µ i c h Ý n h  ­ N g © n  h µ n g  N h µ   íc    n s è 81/1998/TTLT­B T C­N H N N  n g µ y  17 th¸ng 06 n¨ m  1998 h í ng d É n  q u y  tr× nh, th ñ  ô c  µ  q u ¶ n  lý vi Ö c r ót  è n t v v ® è i  íi g u å n  h ç  trî h¸t  v  n  p tri Ó n ch Ý n h  thøc C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc ®∙  îc Quèc  éi níc CHXHCN   Öt  Nh n   ®   h    Vi Nam   th«ng  qua  µy  ng 20/3/1996; C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 87/CP  µy  ng 5/8/1997 cña  Ýnh  ñ    Ch ph ban  µnh  h Quy   chÕ   qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  èn  ç  î   iÓnchÝnh  l  s d ngu v h tr  ph¸ttr   thøc; Theo quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ ti  14,kho¶n    iÓ m   vµ    µ  Òu    3, ® b  e, v §i 15,kho¶n   4 cña NghÞ   nh  ®Þ 87/CP  µy  ng 5/8/1997,Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ   íc   T  v Ng h Nh n   híng  Én  d quy  ×nh,thñ  ôc vµ  tr   t   qu¶n  ýviÖc  ótvèn  i  íinguån  èn  ç  î l  r  ®è v   v h tr  ph¸ttr ÓnchÝnh   i   thøc nh    sau: I.  C¸c q u y  ® Þ n h  c h u n g Nguån  èn  ç  îph¸t tr Ón  Ýnh  v h tr    i ch thøc  (ODA)  µ m ét  ån  l  ngu thu  ña  c Ng ©n s¸ch Nhµ   íc,ph¶i® îch¹ch to¸nvµo  ©n    n        ng s¸ch nhµ  ícvµ    n   qu¶n  ýtheo  l  ®óng  quy  nh  ¹  Ët Ng ©n   ®Þ ti Lu   s¸ch Nhµ   íc vµ        n   c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  íiluËt h  d    kÌm theo. Bé   µi chÝnh  Þu  T  ch tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýtµichÝnh  i  íiviÖc  ótvèn, l    ®è v   r    thanh    to¸ncho  ù    ùc hiÖn  Öc  ¹ch to¸nthu chiNSNN   i víi   ån  d ¸n,th   vi h         ®è     ngu c¸c vèn ODA,  íng dÉn  µ  Óm    Öc  ùc hiÖn    Õ     h  v ki travi th   c¸cch ®é qu¶n  ýtµichÝnh, l      quyÕt  to¸n c¸c dù    íng  Én  µ  Óm       n  Þ  ùc hiÖn  Öc  µn      ¸n,h d v ki trac¸c ®¬ v th   vi b giao tµis¶n,vËtt  Òn vèn  ña    ù      Õt  óc.       ,ti   c c¸cd ¸n khik th Ng ©n   µng  µ   íc chØ   o    ©n  µng  ¬ng  ¹i phôc  ô  ù    h Nh n   ®¹ c¸c ng h th m  v d ¸n tæng  îp  h theo  nh  ú  µ  ®Þ k v th«ng  b¸o cho  é   µi chÝnh  µ    ¬  BT  v c¸c c quan  ªn li   quan  Ò   ×nh  ×nh  ótvèn, thanh  vt h r    to¸n cña    ¬ng  ×nh,dù  sö  ông    c¸c ch tr   ¸n  d vèn  ODA   th«ng qua  Ö   èng  ©n  µng. h th ng h Chñ   u    Þu  ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Öc  ùc hiÖn    ¬ng    tr   lu   vi th   c¸c ch tr×nh,dù      ¸n ODA   theo ®óng      c¸ccam   Õt  ∙  k ® quy  nh  ®Þ trong c¸c®iÒu  cquèc     í  tÕ,  Êp  µnh  ch h nghiªm chØnh  c¸c quy  nh   ña  µ   íc vÒ   ®Þ c nh n   qu¶n  ý tµi l    chÝnh, ph¸p  Önh  Õ     èng    ùc hiÖn  Õ     ¹ch    Õ       l k to¸nth kª,th   ch ®é h to¸nk to¸ntheo   c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ  íc.Chñ   u    µnh  Ëp    ®Þ hi h c nh n   ®Ç t th l Ban  qu¶n  ýdù  l  ¸n/ch ng  ×nh ODA   ¬ tr   (sau  y   äilµBan  ®© g     qu¶n  ýdù      ùc hiÖn  ù    l   ¸n)®Ó th   d ¸n, ch¬ng  ×nh.Trong  ÷ng  êng  îp kh«ng  Çn  Õtph¶ithµnh  Ëp Ban  tr   nh tr h  c thi     l  qu¶n  lýdù    ñ  u    ùctiÕp  ùc hiÖn    Ö m   ô  ña    ¸n,ch ®Ç t tr   th   c¸c nhi v c Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n nªu trong Th«ng   µy.   tn Th«ng   µy  tn chØ  íng dÉn    h  c¸cquy  ×nh,thñ tôcvµ  tr       qu¶n  ýviÖc  ótvèn  l  r  ODA.  èivíivèn  i øng  §   ®è   trong níc,viÖc  ótvèn  µ     r  v thanh    îcthùc hiÖn  to¸n®     phïhîp víi Õn ®é   ótvèn  ícngoµivµ  Õ              ti   r   n    ch ®é chitiªutrong níchiÖn  µnh.    h
 2. 2 II.  C¸c q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  h í ng d É n  q u y  tr × nh r ót v è n A. C¸c ® i Ò u ki Ö n c Ç n  thi Õt ® Ó   ót è n   r  v 1.§iÒu  Ön    ki chung: § Ó   ùc  Ön  ótvèn, c¸c dù  cÇn  th hi r       ¸n  ph¶i ®¸p    øng  îc c¸c ®iÒu  Ön  ®   ki sau: ­ Cã   ù      d ¸n kh¶    ∙  îcduyÖt  õkhicã  Õt  nh  thi® ®   (tr     quy ®Þ kh¸c cña  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ),   ph ­ C¸c  iÒu  c quèc  Õ  ý  ÷a  Öt Nam   µ  Ýa  íc ngoµi ®∙  îc phª   ® í  t k gi Vi   v ph n   ®   duyÖt/phªchuÈn    theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ã  Öu  ùc,   ®Þ hi h v c hi l ­ §èivíi   ù          d ¸n cho  c¸c vay  ¹  Çn  ã  îp ®ång  l ic c h   , vay  ¹ ®∙  ý  Õt  íi é  µi l  k k v   T   i B chÝnh hoÆc   íi ¬  v   quan  îcBé  µichÝnh  û  Òn  c ®  T  u quy cho vay  ¹ , li ­ Cã   îp ®ång    h  kinh tÕ  ©y  ¾p,mua   ¾ m,   Ên) ® îcký  µ    (x l   s tv     v phª  Öt duy   theo ®óng    quy  nh, ®Þ ­ Cã   Õ   ¹ch  ótvèn  µng    k ho r  h n¨m  îc lËp  µ  ¨ng  ý  ï hîp  íidù    ®  v® k ph   v   to¸n ng©n s¸ch cña  ù    ∙  îcduyÖt.   d ¸n ® ®   2.Ng ©n  µng  ôc  ô  ù    h ph v d ¸n: § Ó   ùc hiÖn  ótvèn  th   r  cho  ù    ©n   µng  µ   íc chÞu  d ¸n,Ng h Nh n   tr¸chnhiÖ m     chØ  nh  ©n  µng  ¬ng  ¹i phôc  ô  ù    ã  ®Þ ng h th m  v d ¸n,c tham kh¶o    Õn  ña  é   ý ki c B TµichÝnh,chñ  u    µ  ïhîp víi     ®Ç tv ph       quy  nh  ña  µ  µitrîTrong    ×nh ®Þ c nh t     . qu¸ tr   thùc hiÖn  ù    ©n  µng  ¬ng  ¹iphôc  ô  îchëng  Ý    d ¸n,ng h th m  v®  ph theo  quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  ©n  µng  µ   ícvÒ     Ý  Þch  Þ  h c Ng h Nh n   thu ph d v thanh    to¸nqua  ©n  ng hµng,®ång  êi, ©n  µng  ôc  ô  ã    th  ng h ph v c tr¸chnhiÖ m     th«ng  t×nh  ×nh  ót b¸o  h r  vèn  µ  ×nh  ×nh        µikho¶n  Æc   Ötcña  ù    vt h chitr¶c¸ct   ® bi   d ¸n cho  é  µichÝnh, BT    Ng ©n  µng  µ   ícvµ  ñ  u  . h Nh n   ch ®Ç t 3.LËp  µ  ¨ng  ý  Õ   ¹ch rótvèn    v® k k ho     cho  ù  d ¸n. ViÖc  ùc hiÖn  ótvèn  i víic¸c ch¬ng  ×nh,dù    ö  ông  èn  th   r  ®è       tr   ¸n s d v ODA   ph¶idùa      iÒu  cquèc  Õ  µ  ù    ©n    trªnc¸c ® í  t v d to¸nng s¸ch hµng    n¨m  ∙  îcphª ®®    duyÖt.Chñ  u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm  Ëp,b¶o  Ö   µ  iÓnkhaidù    ©n    l  v v tr     to¸nng s¸ch  hµng n¨m theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h C¨n  vµo  ù  cø  d to¸n ng©n    s¸ch    Õthµng  chi ti   n¨m  ña  ù  ®∙  îc c¬  c d ¸n  ®   quan  ñ  ch qu¶n  phª  Öt,Ban  duy   qu¶n  ýdù    Ëp  Õ   ¹ch  ótvèn  l   ¸n l k ho r  ODA.  éi N  dung  Õ   ¹ch rótvèn  k ho     ph¶i® îcchitiÕttheo  ý,theo  õng  ¹ng  ôc  µ       qu   t h m v theo   tõng  ån  èn  Ó   vèn  i øng, trong ®ã   ngu v k c¶  ®è       ph¶ilËp  Õ   ¹ch riªngcho      k ho     c¸c h¹ng  ôc  îc thanh    m ®  to¸ntheo  ×nh  h thøc  µikho¶n  Æc   Öt (nÕu  ù  t  ® bi   d ¸n/ch ­ ¬ng  ×nh  îc ¸p  ông  ×nh  tr ® d h thøc  ótvèn  µy).K Õ   ¹ch  µy  Çn  r  n   ho nc ph¶i ® îc    ®¨ng  ý  íiBé   µi chÝnh  µ  öicho    ¬  k v  T   vg  c¸c c quan  ªnquan  ©n  µng  ôc  li   (Ng h ph vô, c¬    quan  Çu   § t Ph¸ttr Ón).BiÓu  É u   ¨ng  ý  Õ   ¹ch  nh  Ìm   i   m ® k k ho ®Ý k theo   Phô  ôc1. l  B. C¸c th ñ tôc r ót v è n O D A  
 3. 3 1.M ë   µi   t  kho¶n: § Ó   Õn  µnh  ótvèn, thanh  ti h r    to¸n,Ban    qu¶n  ý dù  m ë     µikho¶n  l   ¸n  c¸c t   giao  Þch  Ých  îp  ¹  ©n   µng  ¬ng  ¹i phôc  ô  d th h t iNg h th m  v theo  c¸c quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh.Riªng ®èi víi   ù    ã  ö  ông  ×nh  h         d ¸n c s d c¸c h thøc thanh    µikho¶n    to¸nT   ® Æc   Öt,Ban  bi   qu¶n  ýdù    Çn  ë   l   ¸n c m thªm  µi kho¶n  Æc   Öt® øng    ù  T  ® bi   tªnd ¸n t¹ ng©n  µng  ¬ng  ¹iphôc  ô    Õp nhËn  èn  ¹m     i h th m  v ®Ó ti   v t øng  ña  µ  µi î c nh t   . tr 2.C¸c  ×nh    h thøc rótvèn     ODA: Tuú  éc vµo  thu   quy  nh  ®Þ trong §iÒu  cquèc  Õ,viÖc  ótvèn,thanh      í  t  r    to¸n ®èi  íinguån  èn  v  v ODA   îcthùc hiÖn  ®    th«ng qua  ét  m hoÆc   ét  è    ×nh  m s c¸c h thøc phæ   Õn  bi sau: thanh    to¸n trùc tiÕp,tµikho¶n  Æc   Öt,th       ® bi    cam   Õt, k  hoµn  èn  µ  ñ tôcchuyÓn  Òn.Quy  ×nh cô  Ó    v v th     ti   tr   th nh sau: 2.1.Thanh    ùctiÕp:   to¸ntr   § Ó   Õn  µnh  ótvèn  ti h r  theo  ×nh  h thøc thanh    ùctiÕp,Ban  to¸n tr     qu¶n  ý l  dù  chuÈn  Þ   n  ótvèn  µ    µiliÖu cÇn  Õtgöi Bé   µi chÝnh. C¸c  ¸n  b ®¬ r   v c¸c t     thi     T     tµiliÖu bao  å m:  n  ótvèn     g ®¬ r   theo m É u,    c«ng      Þ  ótvèn,hîp ®ång   v¨n ®Ò ngh r      kinh  Õ  ∙  îc duyÖt  t®®  (chØ  Çn  öi m ét  Çn  c g  l cho  çi  îp  ng), biªn b¶n  m h ®å     nghiÖ m       Þ  thu,®Ò ngh thanh    ña  µ  Çu.Riªng ®èi víi êng  îp thanh  to¸nc nh th        tr h  to¸nøng  íclÇn  u   × kh«ng  Çn    tr   ®Ç th   c chøng  õ trªnnhng  t    ph¶icã    B¶o    ¹m  l∙nht øng  (Bank  Guarantee)vµ    B¶o    ùc hiÖn  l∙nhth   (Performance  Bond)  ña  ©n  c ng hµng  µ  Çu. nh th §èivíi   êng  îp chung,trong thêigian tèi a  ngµy  µm  Öc,c¨n cø      tr c¸c h           5  ® l vi     vµo    iÒu   c quèc  Õ  ∙  ý, kÕt  ¹ch  ót vèn  ∙  îc ®¨ng  ý, Bé   µi c¸c ® í  t®k  ho r  ®®  k  T  chÝnh xem  Ðt,ký  n  ótvèn  µ  öicho  µ  µi î x   ®¬ r   vg  nh t   .tr §èi víic¸c  ù  vay  èn  ©n   µng  Õ   í   ©n   µng     d ¸n  v Ng h Th gi i Ng , h Ph¸t tr Ón  i  Ch ©u     ¸,trong  êigian  ngµy  µm  Öc  Ó   õ    Ën    å  ¬  é   µi th   5  l vi k t khi nh ®ñ h s B T   chÝnh  ã    Õn  c ý ki b»ng   v¨n b¶n  öiban  g  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô. l   ¸n v Ng h ph v   Trªn c¬  ë    Õn  ng      s ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  é   µi chÝnh, trong thêigian tèi c BT          ®a  ngµy  µm  Öc,ng©n  µng  ôc  ô  ý  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî 2  l vi   h ph v k ®¬ r   vg  t  . Th«ng b¸o  ña  µ  µitrîlµ c¨n  ®Ó   é   µi chÝnh  µm  ñ  ôc h¹ch  c nh t       cø  BT  l th t   to¸nng©n    s¸ch ®èi víi ù          ¸n.Quy  ×nh rótvèn  d tr     theo Phô  ôc2.   l  2.2.Thanh      to¸ntheo h×nh    thøc thcam  Õt:    k H×nh  thøc   cam   Õt  êng  îc sö  ông    th k th ® d ®Ó thanh  to¸n cho    îp   c¸c h   ®ång  Ëp  Èu  µng  nh kh h ho¸  Þch  ô  d v (sau  y   äi lµ hîp  ng  Ëp  Èu). ®© g     ®å nh kh   § Ó   Õn  µnh  ótvèn  ti h r  thanh    to¸ntheo  ×nh  h thøc    th cam   Õt.Ban  k  qu¶n  ýdù  l  ¸n göihîp ®ång  Ëp  Èu      nh kh cho  é   µi chÝnh. Trong  BT    vßng  ngµy  µm  Öc, 5  l vi   Bé   µi chÝnh  T  xem   Ðt,chÊp  Ën    iÒu  Ön  x  thu c¸c ® ki thanh  to¸n vµ    th«ng    b¸o cho  Ban qu¶n  ýdù    l   ¸n.C¨n  vµo    Õn  ña  é  µichÝnh,ng©n  µng  ôc  cø  ý ki c B T     h ph vô    ­ trong thêigian  ngµy  µm  Öc    µm  ñ  ôc m ë      2  l vi ­ l th t   L/C, ký  n    Þ    ®¬ ®Ò ngh ph¸thµnh      th cam   Õt  µ  k v chuyÓn  cho  µ  µitrî Quy  ×nh rótvèn  nh t    . tr     theo  ô  Ph lôc3.   Sau    khi ph¸thµnh   cam   Õt, c¨n  vµo  îp  ng  ∙  ý, nhµ  µitrî   th k  cø  h ®å ®k  t   thanh    to¸ncho  êi thô hëng. Th«ng  ng       b¸o  ña  µ  µitrî µ c¨n cø    é   µi c nh t         ®Ó B T   l chÝnh  µm  ñ tôch¹ch to¸nng©n  l th        s¸ch ®èi víi ù        ¸n. d 2.3.Thanh      to¸ntheo h×nh    thøc Tµikho¶n  Æc   Öt:    ® bi Theo  ×nh  h thøc  µy,nhµ  µitrî n  t   øng  ícm ét  è  Òn vµo  µikho¶n  Æc   tr   s ti   t  ® biÖtcña  ù      y    d ¸n ®Ó ®È nhanh    ×nh rótvèn. qu¸ tr    
 4. 4 a.Rót  èn  Ò   µikho¶n  Æc   Öt:   v v t  ® bi § Ó   ótvèn  Ò   µikho¶n  Æc   Öt,Ban  r  v t  ® bi   qu¶n  ýdù    öiBé   µi chÝnh  l   ¸n g   T   c¸ctµi Öu cÇn  Õtbao  å m:  n  ótvèn,c«ng      Þ  ótvèn.Trong       li thi   g ®¬ r     v¨n ®Ò ngh r     tr ng  îp rótvèn    ê h   bæ sung  µikho¶n  Æc   ÖtcÇn  ã  t  ® bi   c thªm  b¶ng          kª chitiªudo Ban  qu¶n  ý dù  lËp,c¸c chøng  õ thanh  l   ¸n     t  to¸n phï hîp  íichÕ        v  ®é qu¶n  ý l  ng©n  s¸ch hiÖn  µnh  µ    h v sao    µikho¶n  Æc   Ötdo  ©n  µng  ¬ng  ¹i kª t   ® bi   Ng h th m  lËp. §èi víic¸c tr ng  îp        ê h chung, c¨n  vµo    Òu  c quèc  Õ  ∙  ý, kÕ     cø  c¸c §i í   t®k  ho¹ch  ótvèn  ∙  îc duyÖt,trong thêigian  èi®a   ngµy  µm  Öc,Bé   µi r  ®®       t   5  l vi   T   chÝnh  ý  n  ótvèn  µ  öicho  µ  µitrî k ®¬ r   vg  nh t   . §èi víic¸c  ù  vay  èn  ©n   µng  Õ   í   ©n   µng     d ¸n  v Ng h Th gi i Ng , h ph¸t tr Ón  i  ch©u    ¸,trong vßng  ngµy  µm  Öc,Bé   µi chÝnh  ã    Õn  µ    5  l vi   T   c ý ki v th«ng    b¸o cho Ban  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô.Trªn c¬  ë    Õn  ng    l   ¸n v ng h ph v     s ý ki ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  é  µichÝnh,trong thêigian tèi a  ngµy  µm  Öc,ng©n  µng    c BT           2  ® l vi   h phôc  ô  ý  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî v k ®¬ r   vg  t  . Sau    Ën  îcth«ng    Òn ®∙  îcchuyÓn  µo  µikho¶n  Æc   Öt khinh ®   b¸o ti   ®   v t  ® bi   cña  ù     ©n   µng  ôc  ô  d ¸n, ng h ph v th«ng  b¸o ngay b»ng v¨n b¶n cho  é   µi B T  chÝnh    ®Ó theo dâivµ  ¹ch to¸nng©n    h     s¸ch.Quy  ×nh rótvèn    tr     theo Phô  ôc4.   l  b.Sö  ông  µi  d t  kho¶n  Æc   Öt: ® bi ­ §èivíichiXDCB:         C¨n  vµo  Õ   ¹ch  ∙  îcduyÖt  µ  èil ng c«ng  cø  k ho ®®  v kh  î   viÖc  ∙  µn  µnh  ña  ù    ® ho th c d ¸n,Ban  qu¶n  ýdù      Þ  ©n   µng  ôc  l   ¸n ®Ò ngh Ng h ph vô thanh  to¸n tõ tµikho¶n  Æc   Öt (ri   i  íic¸c kho¶n       ® bi   ªng®è v     thanh  to¸n lÇn    cuèicïng cña    îp ®ång      c¸ch   hoÆc   trongtr ng  îp hîp ®ång  îcthanh    ét   ê h     ®  to¸nm lÇn  ×  Çn  ã    Ën  íccña  ôc  th c c x¸c nh tr   C hoÆc   Tæng  ôc  Çu     iÓn). çi c§ tph¸ttr    M kho¶n  thanh    õ tµikho¶n  Æc   Öt ®Ò u   to¸nt     ® bi   ph¶itu©n  ñ theo  ng  û lÖ    th   ®ó t  vèn  íc ngoµi/vèn trong níc quy  nh  n       ®Þ trong ®iÒu  c quèc  Õ, n Õu    Ön    í  t  ph¸thi thanh    to¸nkh«ng  ng  ®ó theo  û lÖ  t   quy  nh, Bé  µichÝnh  Ï®×nh  ®Þ   T  s  chØ  Öc  vi rótvèn      bæ sung  cho  kho¶n    .  chi®ã Quy  ×nh rótvèn  tr     theo Phô  ôc5.   l  ­  èi víichi HCSN:  §     C¨n  vµo  ù  cø  d to¸n ng©n    s¸ch n¨m  ∙  îc duyÖt, ®®    hµng  ý  qu Ban  qu¶n  ýdù  göi cho  é   µi chÝnh  ù    ý    Õttheo  l   ¸n    BT  d to¸n qu chiti   M ôc  ôc ng©n  l  s¸ch  Ön  µnh  ∙  îc c¬  hi h ® ®   quan  ñ ch qu¶n  Öt.Sau  ngµy  duy   5  lµm  Öc  Ó   õ khi nhËn  îc ®Çy     å  ¬, Bé   µi chÝnh  vi k t     ®  ®ñ h s   T   xem   Ðt  µ  û  x vu nhiÖ m  cho  ©n  µng  ôc  ô  ótvèn  ng h ph v r   theo  Önh    ña  l chic Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n. Quy  ×nh rótvèn  tr     theo Phô  ôc6.   l  c.Hµng    th¸ng,ng©n  µng  ôc  ô  ã    h ph v c tr¸chnhiÖm     th«ng  cho  é   µi b¸o  BT  chÝnh  sao  chitiªutõ tµikho¶n  Æc   Öt ®Ó   µm  ñ  ôc ghi thu      kª          ® bi   l th t     ghi chi ng©n  s¸ch.B¸o  sao    µikho¶n  Æc   Öt cña  ©n   µng  ôc  ô  Ëp    c¸o  kª t   ® bi   Ng h ph v l vµ  öicho  é   µi chÝnh  µc¬  ë    é   µi chÝnh  ¹ch to¸nng©n  g  BT  l   s ®Ó B T   h   s¸ch cÊp    ph¸t vèn    cho  ù   (®èi víic¸c  ù  thuéc  i  îng  ©n   d ¸n     d ¸n  ®è t ng s¸ch  Êp  c ph¸t) . Th«ng  b¸o chuyÓn  èn  Ò   µikho¶n  Æc   Öt cña  µ  µitrî µ c¨n  ®Ó   v v t  ® bi   nh t       cø  l Bé  µichÝnh  ¹ch to¸nng©n  T  h   s¸ch vµ    î®èi víi   ù      ghin       d ¸n vay  ¹ . c¸c li d.L∙i Òn göikh«ng  ú  ¹n       ti     k h ph¸tsinh trªntµikho¶n  Æc   ÖtsÏ® îcxö  ý      ® bi       l   nh  sau: ­ §èi víic¸c dù  thuéc  Ön  ©n          ¸n  di ng s¸ch  µ  íc cÊp  nh n   ph¸t,vµo  µy      ng 5 hµng th¸ngNg ©n  µng  ¬ng  ¹iphôc  ô    h th m  v chuyÓn    Òn göiph¸tsinh trªntµi l∙ti       i      kho¶n  Æc   Öt vµo  ® bi   NSNN   µ  v th«ng b¸o b»ng    v¨n b¶n  ã  Ìm  c k theo  b¶n    sao
 5. 5 uû  Ö m     nhi chicho  é   µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)   ¹ch to¸nng©n   BT  (V T   ®è    ®Ó h     s¸ch. ­ §èivíi   ù          d ¸n vay  ¹ (thêi®iÓ m   Ýnh  î lµngµy  ótvèn  õ nícngoµi) c¸c l i   t n    r  t      th× l∙ph¸tsinh trªntµikho¶n  Æc   Öt® îcchuyÓn  µo  µikho¶n  ña       i      ® bi     v t  c doanh  nghiÖp  Ën  nh vay  ¹ . li 2.4.Thñ  ôchoµn  èn:   t  v Theo  ×nh  h thøc  µn  èn,chñ  u    ho v   ®Ç tøng  íctiÒn  õnguån  èn  ©n   tr   (t   v ng s¸ch nhµ  íchoÆc   õ nguån  èn  ù cã  ña  ñ  u  ) ®Ó     n  t  v t   c ch ®Ç t   thanh    to¸ncho  ­ ng êithô hëng,sau    µm  n  ótvèn    Þ  µ  µitrî µn  èn.      ®ã l ®¬ r   ®Ò ngh nh t     ho v § Ó   ùc hiÖn  ótvèn  th   r  theo  ñ tôc hoµn  èn,Ban  th     v  qu¶n  ýdù    ã  l   ¸n c tr¸ch   nhiÖ m   Ëp  îp c¸c tµiliÖu,chuÈn  Þ     n  ótvèn    öiBé   µi chÝnh. t h       b c¸c ®¬ r   ®Ó g   T     C¸c  µiliÖu gå m   ã:biªnb¶n  t    c    nghiÖm     Õu    thu,phi gi¸thanh  to¸n,c¸c chøng  õ    t  chøng  minh  Òn ®∙  îcthanh    ti   ®   to¸ncho  µ  Çu. nh th §èivíi   êng  îp chung,trong thêigian tèi a  ngµy  µm  Öc,c¨n cø      tr c¸c h           5  ® l vi     vµo    iÒu  cquèc  Õ  ∙  ý,kÕ   ¹ch rótvèn  ∙  îcduyÖt,Bé   µi chÝnh  c¸c ® í  t ® k   ho     ®®    T  ký  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî ®¬ r   vg  t  . §èi víic¸c  ù   vay  èn  ©n   µng  Õ  í   ©n   µng     d ¸n  v Ng h th gi i Ng , h Ph¸t tr Ón  i  ch©u    ¸,trong vßng  ngµy  µm  Öc  é   µi chÝnh  ã    Õn    5  l vi B T   c ý ki b»ng  v¨n    b¶n th«ng b¸o cho  Ban qu¶n  ýdù  vµ  ©n  µng  ôc  ô. Trªn c¬  ë    Õn  l   ¸n  ng h ph v     s ý ki ®ång    ý b»ng v¨n  b¶n  ña  é   µi chÝnh, trong  êigian  èi®a   ngµy  µm  c BT    th   t   2  l viÖc,ng©n  µng  ôc  ô  ý  n  ótvèn  µ  öicho  µ  µitrî   h ph v k ®¬ r   vg  nh t   . §èivíic¸c kho¶n  ótvèn  µn  èn       r  ho v cho    c¸c kho¶n  ng©n  do  s¸ch nhµ  íc   n  ®∙    chi(hoÆc  õ c¸c nguån  èn  ã  ån  èc  ©n  t    v c ngu g ng s¸ch),sè  Òn rótvÒ     ti     ph¶i   ® îcnép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc.   n §èi víic¸c kho¶n  ótvèn  µn  èn       r  ho v cho    c¸c kho¶n  chñ  ù  ®∙    do  d ¸n  chi b»ng  èn  ù cã  v t   (hoÆc  èn  v huy  ng, vèn  Ýn  ông  ®é   td kh«ng  ã  ån  èc  õ c ngu g t   ng©n  s¸ch), ñ  ù    îcsö  ông  è  Òn rótvèn   ch d ¸n ®   d s ti     theo    c¸cquy  nh  ®Þ qu¶n  ý l  tµichÝnh  Ön  µnh.   hi h Quy  ×nh rótvèn  tr     theo Phô  ôc7.   l  2.5.Thñ  ôcchuyÓn  Òn:   t  ti H×nh thøc chuyÓn  Òn lµh×nh    ti     thøc rótvèn  îc¸p dông       ®    ®Ó thanh    to¸n cho  êicung  Êp  µng    µ  Þch  ô  i víi Çn  îp ®ång  îcthanh    ng   ch ho¸ v d v ®è     ph h  ®  to¸n b»ng  ng  ÖtNam.  ô   Ó    ®å Vi   C th nh sau: Hîp  ng  ®å cung  Êp  µng    µ  Þch  ô  ch ho¸ v d v chØ  îcthùc hiÖn  ®    sau    é   khiB TµichÝnh    xem  Ðt vµ  Êp  Ën    iÒu  Ön  x   ch thu c¸c® ki thanh    ña  îp ®ång. to¸nc h   Khi cã    nhu  Çu  c thanh to¸n,Ban    qu¶n  ýdù    Çn  öic¸c chøng  õ sau  l   ¸n c g    t  cho  é  µichÝnh: BT  ­ Ho¸  n  Ëp  ÕtbÞ   µng    ®¬ nh thi   h ho¸,Chøng  õ x¸c nhËn  èi l ng    t    kh  î c«ng  viÖc  ∙  ùc  Ön. Riªng  i  íitr ng  îp  ® th hi   ®è v   ê h thanh  to¸n øng  íc lÇn  u   ×   tr   ®© th   kh«ng  Çn  c chøng  õ trªnnhng  t    ph¶icã    B¶o    ¹m  l∙nht øng  (Bank  Guarantee)vµ    B¶o    ùc hiÖn  l∙nhth   (Performance  Bond) cña  ©n  µng  µ  Çu.   Ng h nh th ­§¬n  ótvèn    r  theo m É u     quy  nh. ®Þ Trong  vßng  ngµy  µm  Öc, Bé   µi chÝnh  Õn  µnh  7  l vi   T   ti h xem   Ðt, ®èi x   chiÕu  íihîp ®ång  µ  Õ   ¹ch  Êp    v    v k ho c ph¸thoÆc  cho vay  ¹ vèn,x¸c nhËn    l i    c¸c
 6. 6 chøng  õ ®ã   åiký  n  ótvèn  µ  t   r   ®¬ r   v chuyÓn cho  µ  µitrî Sau    nh t     . khixem   Ðt, x  nhµ  µitrî Ïth«ng  t    s qua  Ö   èng  ©n  µng  h th ng h chuyÓn: ­  ång  Öt Nam   § Vi   cho  µ  Çu  Õu   ù  ®ã   éc  Ön  ©n   nh th n d ¸n  thu di Ng s¸ch  cÊp  ph¸t; ­ Chuy Ón  ¹itÖ  ∙  óttõ phÝa  ícngoµicho    ngo   ® r     n    Ban qu¶n  ýdù    Õu   l   ¸n n dù    éc diÖn  ¸n thu   cho vay  ¹   l iBan  . qu¶n  ýdù    ÏchuyÓn  æi  è  ¹itÖ  ót l   ¸n s   ® s ngo   r   ® îcsang  ng  ÖtNam       ®å Vi   ®Ó thanh    to¸ncho  µ  Çu. nh th S¬     ótvèn  ®å r   theo Phô  ôc8.2.6.Xö  ýchªnh  Öch  ûgi¸:   l       l  l t  Khihîp ®ång  ã     c quy  nh  ®Þ thanh    to¸nb»ng  ng  ÖtNam,  ã  Ó    ®å Vi   c th ph¸t sinhvÊn      ®Ò chªnh  Öch  ûgi¸, Ên    µy  îcgi¶i l t    v ®Ò n ®     Õt nh  quy   sau: a.§èivíi ù    éc diÖn  ©n        ¸n thu   d ng s¸ch cÊp    × viÖc    ph¸tth   chªnh  Öch  ûgi¸ l t    sÏ® îch¹ch to¸nvµo  ©n        ng s¸ch. b. §èi víidù  thuéc  Ön        ¸n  di cho vay  ¹ th×  li  chªnh  Öch  û gi¸sÏ do  ñ   l t       Ch ®Ç u    Þu. tch C.  h Õ  ® é  qu¶n lý b¸o c¸o, Ó m  tra vi Ö c rót è n c ñ a  C    ki    v c¸c  ¬ ng  ×nh, ù  ¸n O D A. ch tr  d Hµng  ý, Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i phôc  ô  qu   h th m  v b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  ót vèn  t h r  thanh  to¸n theo  õng  ù  cho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i)vµ    t d ¸n  BT  (V T   ®è ngo   Ng ©n   µng  µ   íc (Vô  h Nh n   Quan  Ö   èc  Õ).Tríc hoÆc   µo  µy  µm  Öc  h qu t     v ng l vi thø  hµng  5  th¸ng,ng©n  µng  ôc  ô  öi b¸o  diÔn  Õn  µikho¶n  Æc     h ph v g   c¸o  bi t   ® biÖtcña  ù      d ¸n trong th¸ng tr ccho  é   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹ivµ      í  BT  (V T   ®è     Tæng  ôc  Çu     iÓn)vµ  c§ tph¸ttr   Ban  qu¶n  ýdù    é  µichÝnh  l   ¸n.B T   tæng  îp t×nh  h  h×nh  ótvèn,thanh    µ    îODA   r    to¸nv tr¶n   th«ng    b¸o cho    ¬  c¸cc quan  ªnquan  µ  li   v b¸o  c¸o  ñ  íng  Ýnh  ñ. Ng ©n   µng  µ  íc cã  Th t Ch ph   h nh n   tr¸ch nhiÖm     tæng  îp h  hµng  ý  µ  µng  qu v h n¨m    èihîp kiÓm    ®Ó ph     tra,theo  âit×nh  ×nh  ùc tÕ  Ò   d  h th   v rót vèn, thanh      to¸n,..    .th«ng  qua  Ö   èng  µikho¶n  îc m ë   ¹    ©n   h th t  ®  t ic¸c Ng hµng  ôc  ô  ña    ¬ng  ×nh,dù    ö  ông  èn  ph v c c¸cch tr   ¸n s d v ODA. Chñ  u      ù    ¬ng  ×nh sö  ông  èn  ®Ç tc¸cd ¸n,ch tr   d v ODA   ph¶ilËp c¸cb¸o          c¸o kÕ     èn  u    ùc hiÖn  µng  to¸nv ®Ç tth   h n¨m  µ  c¸o quyÕt    èn  u    ù    v b¸o    to¸nv ®Ç td ¸n (c«ng  ×nh hoÆc   ¹ng  ôc  tr   h m c«ng  ×nh hoµn  µnh).B¸o    Õ     µ    tr   th   c¸o k to¸nv b¸o c¸o quyÕt to¸n ph¶i thùc  Ön      hi theo c¸c quy  nh   Ön  µnh  ña  é   µi ®Þ hi h c BT  chÝnh. Hµng  n¨m, c¸c dù    ¬ng  ×nh sö  ông  èn      ¸n,ch tr   d v ODA   ph¶i® îcm ét     c«ng  ty kiÓm     to¸n ®éc  Ëp  îc Bé   µi  Ýnh  Êp  Ën  Óm     l ®   T ch ch thu ki to¸n.Néi    dung  kiÓm   to¸nbao  å m   Óm    Ýnh  îp ph¸p  ña  Öc  u    ù    Óm    g ki to¸nt h  c vi ®Ç td ¸n,ki to¸n sè  èn  u    ùc hiÖn  µng  v ®Ç tth   h n¨m (bao  å m     Ý   Õn  Õtc¬  g chiph ki thi   b¶n  µn  ho thµnh,chiphÝ     mua  ¾ m   ÕtbÞ, chiphÝ  s thi       kh¸c,c¸c chiphÝ      kh«ng  Ýnh  µo  t v gi¸trÞ c«ng  ×nh),kiÓm       Þ tµis¶n  µn     tr   to¸ngi¸tr     b giao,t×nh  ×nh    h c«ng  î vµ  n  vËt t thiÕtbÞ   ån  ng,  Óm        t ®ä ki to¸n tµikho¶n  Æc   Öt.Trong  ÷ng  êng     ® bi   nh tr hîp  Æc   Öt,Bé   µi chÝnh  Ï quy  nh  ® bi   T   s  ®Þ thªm    éi dung  Çn  Õtkh¸c. c¸c n   c thi     § Ò   ¬ng  Óm  c ki to¸n,quyÕt  nh  ùa chän    ®Þ l  c«ng    Óm   tyki to¸n,hîp ®ång  Óm      ki to¸nph¶iphïhîp víi          quy  nh  ña  µ  µitrî µ  îcBé  µichÝnh    Öt. ®Þ c nh t     ®   T   v phª duy   B¸o    Óm     c¸o ki to¸nph¶i® îcgöicho  é   µi chÝnh  Ë m   Êt lµ 15  µy        BT  ch nh     ng sau khihoµn  µnh  ®èivíi   ù    WB   µ    th (     d ¸n do  c¸c v ADB   µitrî b¸o    Óm    îc t     c¸o ki , to¸n®   ®ång  öicho  ©n  µng  µ  íc(Vô  g  Ng h nh n   Quan  Ö   èc  Õ)). h qu t
 7. 7 Bé  µichÝnh  ÏtiÕn hµnh  Óm    T  s    ki tra,thanh    µichÝnh  nh  ú  trat   ®Þ k hoÆc   ®ét  Êt®èi víi   chøc,®¬n  Þ  ã  ö  ông  èn  xu       tæ  c¸c   vcsd v ODA,  Æc   ÖtlµkiÓm   ® bi     traviÖc  ö  ông  µikho¶n  Æc   Öt.   sd t  ® bi III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý  µ  µ híng  Én  t c hi l   15  k t ng k v l   d chung    ông  ¸p d cho  Êtc¶    ù    ¬ng  ×nh sö  ông  èn  t   c¸cd ¸n,ch tr   d v ODA.  èivíi   §   c¸c dù    ¬ng  ×nh  ã  Æc   ïriªng,Bé   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ  íc ¸n,ch tr c® th     T  v Ng h nh n   ViÖtNam   Ïcã  íng dÉn  ô  Ó.   s  h   c th C¸c quy  nh  íc ®©y   íng  Én  ®Þ tr   h d kh¸c víiTh«ng    ªntÞch  µy     t li   n kh«ng  cßn    Þthùc hiÖn. gi¸tr     Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  Ên    íng m ¾ c,    Þ    n   qu¸ tr     n c v ®Ò v   ®Ò ngh c¸c®¬ vÞ  ph¶n ¸nh  Þp  êi®Ó   é   µi chÝnh  µ  ©n   µng  µ  íc nghiªn cøu  k th   BT  v Ng h nh n     söa  æi,bæ   ®   sung.
 8. P h ô   ôc  l1 K Õ  h o ¹ ch r ót v è n O D A  n¨ m... Dù   ¸n: §¬n  Þ: v C¬   quan  ñ  ch qu¶n  u  : ®Ç t Dù     éc diÖn.. . .. C Êp  ¸n thu   . . .      ph¸t. . ..  Cho  . . ..   . . vay  ¹ . .... l i . .... §¬n  Þ  v chi/Néidung    c«ng  Öc vi Tæng Quý   1 Quý   2 Quý   3 Quý   4 1.Ban    qu¶n  ýdù   Trung  ng  Nguån  Nguån  Nguå l   ¸n   ¬ Nguån  Nguån  Nguån  Nguån  Nguå Nguån  Nguån     éi dung    ­N   1 vèn* vèn* n  vèn* vèn* vèn* vèn* n  èn* vèn* v vèn*    éi dung    ­N   2 vèn*    éi dung    ­N   3    éi dung  ­N   4 2.Ban    qu¶n  ýdù   tØnh    l   ¸n   A    éi dung    ­N   1    éi dung    ­N   2    éi dung    ­N   3    .  ..              3.Ban  Qu¶n  ý  ù    l  d ¸n tØnh B Céng X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ñ  ch qu¶n  ù    d ¸n Gi¸m  c  ®è Ban  qu¶n  ýdù  l   ¸n * Nguån  èn  Çn  Ó  Ön  â nguån  èn  i øng,nguån  èn  ícngoµi(cã thÓ    v c th hi r   v ®è     v n     bao  å m   Òu  ån  èn  ícngoµi). g nhi ngu v n  
 9. P h ô   ôc  l2 T h a n h  to¸n trù c ti Õ p N g© n  hµng h­ t B é  µichÝ nh T  (3) ¬ng  ¹  mi ( ô  µichÝ nh  èi VT  §  N hµ µitî t  r phôc  ô v ngo¹) i (4)        (2)                                                                 (1) N hµ hÇ u,ng­êi Ban  u¶n ý  ù n Q ld ¸ t     cung  Ê p c 1. Ban    qu¶n  ýdù    ý  îp ®ång  íinhµ  Çu.Nhµ   Çu  ùc hiÖn  îp l   ¸n k h   v  th   th th   h  ®ång  µ    Þ  v ®Ò ngh thanh  to¸n. 2. Ban    qu¶n  ýdù  xem   Ðt,chÊp  Ën  l   ¸n  x  thu thanh    to¸n cho  µ  Çu  µ  nh th v chuÈn  Þ    n  ótvèn  µ    b c¸c®¬ r   v c¸cchøng  õchuyÓn  é  µichÝnh  t  BT  xem   Ðt. x 3. Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i  ¹i)   T  (V T   ®è ngo  xem   Ðt,ký  n  ótvèn  öi x   ®¬ r   g  nhµ  µitrî Trong  êng  îp dù    t    . tr h   ¸n vay    WB hoÆc   ADB,  é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt, x  cã    Õn  ng      ©n   µng  ¬ng  ¹i phôc  ô  ý  n  ótvèn  öinhµ  ý ki ®å ý ®Ó Ng h th m  v k ®¬ r   g  tµitrî  . 4.Nhµ   µitrî   t   xem  Ðt ®¬n  ótvèn  µ  x  r  v thanh    to¸ncho  êithô hëng. ng    
 10. P h ô   ôc  l3 T h a n h  to¸n theo th ñ t ô c th ca m  k Õ t     B é      Ý nh       T         µich    V ô  µichÝ nh  èingo¹ T  §  i N hµ µitî t  r                                                   (5) (4) N g© n  µng  ­êib¸ N g© n  µng  ôc  ô h ph v h ng   n (4) (6) (5) (2) (3) B é  µichÝ nh T  B é  µichÝ nh T  V ô  µichÝ nh  èingo¹ T  §  i V ô  µichÝ nh  èingo¹ T  §  i (1)Ban    qu¶n  ýdù    ý  îp ®ång  íi µ  Çu. l   ¸n k h   v  nh th (2)Ban    qu¶n  ýdù    öihîp ®ång  l   ¸n g     cho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i BT  (V T   ®è   ngo¹i)    ®Ó phª  Öt.Bé   µi chÝnh  ô  µi chÝnh  i ngo¹i) duy   T   (V T   ®è    xem   Ðt,chÊp  x  thuËn  îp ®ång. h  (3) C¨n  vµo  îp  ng  ∙  îc duyÖt, Ban    cø  h ®å ®®    qu¶n  ý dù  ®Ò   l   ¸n  nghÞ  ng©n  µng  ôc  ô  ë   h ph v m L/C  µ  ý  n    Þ  v k ®¬ ®Ò ngh cam  Õt.k (4)Ng ©n  µng  ôc  ô  ë     h ph v m L/C  µ  ý  n    Þ  v k ®¬ ®Ò ngh cam  Õt. k (5)Nhµ   µitrî   t   xem   Ðt,ph¸thµnh    x    th cam   Õt  µ  k v th«ng b¸o cho  é   µi BT  chÝnh,Ban    qu¶n  ýdù    ©n  µng  êib¸n vµ  ©n  µng  ë   l   ¸n,Ng h ng     Ng h m L/C. (6)Nhµ   µitrî   t   chuyÓn  Òn cho  ©n   µng  ôc  ô    ti   Ng h ph v ®Ó thanh      to¸ncho ngêib¸n    theo ®iÒu  Ön  îp ®ång.   ki h  
 11. P h ô   ôc  l4 R ó t v è n b a n  ® Ç u  v µ  b æ  s u n g   µi h o ¶ n  ® Æ c  bi Ö t t  k N g© n  hµng  phôc  ô  v (2) B é  µichÝ nh  T  ( µi T  ( ô  µichÝ nh  èi VT  §  N hµ µitî t  r kho¶n  ngo¹) i (3) (1) Ban  u¶n ý  ù n Q ld ¸ 1. Ban    qu¶n  ýdù  tËp  îp  l   ¸n  h chøng  õ ®Ò   Þ  ótvèn  µo  µi kho¶n  t  ngh r   v T  ® Æc   Ötgöicho  é  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i) bi     BT  (V T   ®è   . 2. Bé   µi chÝnh    T  xem   Ðt,ký  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî Trong  êng  x   ®¬ r   vg  t    . tr hîp c¸c dù        ¸n vay    WB hoÆc   ADB,  é   µi chÝnh  BT  xem   Ðt cã    Õn  öiNg ©n   x   ý ki g   hµng  ôc  ô    ©n  µng  ôc  ô  ý  n  öinhµ  µitrî ph v ®Ó Ng h ph v k ®¬ g   t  . 3.  µ   µitrîxem   Ðt  µ  Nh t     x v chuyÓn  Òn  µo  µi  ti v T kho¶n  Æc   Öt (t¹ ® bi     i Ng ©n  µng  ôc  ô). h ph v
 12. P h ô   ôc  l5 T h a n h  to¸n t õ  µi h o ¶ n  ® Æ c  bi Ö t ch o   D C B t  k X       (b) B é  µichÝ nh T  C hñ  Ç u ­ ® t Tæ ng  ôc  Ç u ­ Ph¸  c§ t  t C ¬  quan  µichÝ nh  T  ti n  rÓ hoÆ c  ôc  C §TPT  cÊ p  I ® Þ a  ­¬ng ph (b) (2) N g© n  µng  ôc  ô h ph v Ban  u¶n ý  ù n Q ld ¸ (3) (1) N hµ hÇ u t (a)Ban    qu¶n  ýdù    Ëp  ù    ý    Õtc¨n cø  Õ   ¹ch  èil ng l   ¸n l d to¸nqu chiti     k ho kh  î   c«ng  Öc  µn  vi ho thanh  µ  û lÖ    v t   chib»ng  èn  µiníc/ rongníc ®èi  íitõng v ngo   t    v    h¹ng  ôc  öic¬  m g   quan  µichÝnh  Êp  (chñ ®Ç u  ). t  c 1    t (b)Chñ   u    Öt  ù    ý,®¨ng  ý  íiBé   µi chÝnh    ®Ç t duy d to¸nqu   k v  T   (Tæng  ôc  c §Çu     iÓnhoÆc   ôc  tph¸ttr   C §TPT  a  ¬ng) vµ  öing©n  µng  ôc  ô. ®Þ ph   g  h ph v (1)Nhµ   Çu  ùc hiÖn  îp ®ång  µ    Þ    th th   h  v ®Ò ngh thanh  to¸n. (2)Ban    qu¶n  ýdù      vµo  ù    ý  ∙  îc Bé   µi chÝnh    l   ¸n,c¨n cø  d to¸nqu ® ®   T   phª duyÖt,ph¸thµnh  û  Ö m       u nhi chicho  ©n  µng  ôc  ô. Ng h ph v (3)Ng ©n  µng  ôc  ô    h ph v thanh    to¸ncho  µ  Çu  nh th theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Ban   qu¶n  ýdù  l   ¸n.
 13. P h ô   ôc  l6 T h a n h  to¸n t õ  µi h o ¶ n  ® Æ c  bi Ö t ch o   t  k c¸c k h o ¶ n   hi s ù  n g hi Ö p c (b) B é  µichÝ nh T  C hñ  Ç u ­ ® t V ô  µnh  Ý nh  ù  H ch S C ¬  quan  µichÝ nh  T  nghi p Ö cÊ p  I (c) (a) (2) N g© n  µng  ôc  ô h ph v Ban  u¶n ý  ù n Q ld ¸ (3) (1) N hµ hÇ u t (a)Ban    qu¶n  ýdù  lËp  ù  l   ¸n  d to¸n quý    Õttheo  ôc  ôc ng©n    chiti   M l  s¸ch  hiÖn  µnh  öic¬  h g   quan  µichÝnh  Êp  (chñ ®Ç u  ). t  c 1    t (b)Chñ   u    Öt  ù    ý  µ  öiBé   µi chÝnh  ô  µnh  Ýnh    ®Ç tduy d to¸nqu v g   T   (V H ch sù  nghiÖp)®Ò   Þ    Öt.   ngh phª duy (c)Bé   µichÝnh  ô  µnh  Ýnh  ù    T  (V H ch s nghiÖp) xem   Ðt vµ  ã    Õn  öi   x   c ý ki g   Ban  qu¶n  ýdù    µ  ©n  µng  ôc  ô. l   ¸n v ng h ph v (1)Nhµ   Çu  ùc hiÖn  îp ®ång  µ    Þ    th th   h  v ®Ò ngh thanh  to¸n. (2)Ban    qu¶n  ýdù      vµo  ù    ý  ∙  îc Bé   µi chÝnh    l   ¸n,c¨n cø  d to¸nqu ® ®   T   phª duyÖt,ph¸thµnh  û  Ö m       u nhi chicho  ©n  µng  ôc  ô. Ng h ph v (3)Ng ©n  µng  ôc  ô    h ph v thanh    to¸ncho  µ  Çu  nh th theo ®Ò   Þ  ña    ngh c Ban   qu¶n  ýdù  l   ¸n.
 14. P h ô   ôc  l7 T h a n h  to¸n theo th ñ t ô c h o µ n  v è n N g© n  (6) Tæ ng  ôc  Ç u  (a) c§ hµng  B é  µichÝ nh T  N hµ µit î t  r ­ Ph¸  r Ó t­ t  tt i n h ¬ng  (5) m ¹  i (3) (2) (4) (1) Ban  u¶n ý  ù  Q ld N hµ hÇ u t ¸n (a)Bé   µi chÝnh    T  chuyÓn  Òn  ti theo  Õ   ¹ch  k ho cho Tæng  ôc  Çu     c§ t ph¸t tr Ón. i 1. Ban    qu¶n  ýdù    ý  îp ®ång  íinhµ  Çu.Nhµ   Çu  ùc hiÖn  îp l   ¸n k h   v  th   th th   h  ®ång  µ    Þ  v ®Ò ngh thanh  to¸n. 2. Ban    qu¶n  ýdù    Óm     Êp  Ën  µ    Þ  l   ¸n ki tra,ch thu v ®Ò ngh Tæng  ôc  Çu   c§ tph¸ttr Ónthanh       i   to¸ncho  µ  Çu  nh th b»ng  ån  èn  ngu v trong níc.   3. Tæng  ôc  Çu     iÓn thanh      c§ tph¸ttr   to¸ntheo    Þ  ña  ®Ò ngh c Ban  qu¶n  ý l  dù  ¸n. 4. Ban    qu¶n  ý dù  tËp  îp  l   ¸n  h chøng  õ róthoµn  èn  öi Bé   µi chÝnh  t    v g  T  (Vô  µichÝnh  i ngo¹i) T  ®è   . 5. Bé  µichÝnh  ô  µichÝnh  i ngo¹i)   T  (V T   ®è    xem   Ðt vµ  ý  n  ótvèn  µ  x   k ®¬ r   v göi nhµ  µitrî Trong  êng  îp  ù  vay      t    . tr h d ¸n  WB hoÆc  ADB,  é   µi chÝnh  ô  BT  (V TµichÝnh  i ngo¹i) ã    Õn  öiNg ©n  µng  ôc  ô    ©n  µng  ôc    ®è     ý ki g   c h ph v ®Ó Ng h ph vô  ý  n  öinhµ  µitrî k ®¬ g   t  .
 15. 6.Nhµ   µitrî   ©n    µn    µo  µikho¶n  ña  ©n    t   gi¶ing ®Ó ho tr¶v t   c ng s¸ch nhµ  ­   n íc. Ghi  ó:®èi víi   ù    éc diÖn  Ën  ch       d ¸n thu   c¸c nh vay  ¹   ñ  ù    l ich d ¸n ph¶itù c©n   ,    ®èi vèn      ®Ó thanh    íccho  µ  Çu.Sau    µm  ñ tôc hoµn  èn,sau  to¸ntr   nh th   ®ã l th     v  khinhµ  µitrî   ©n, sè  Òn chñ  ù    ∙    t   gi¶ing   ti   d ¸n ® øng  íc® îchoµn    tr     tr¶cho  ñ  ù  ch d ¸n. Ph ô   ôc  l8 T h ñ  t ô c r ót  è n c h u y Ó n  ti Ò n v B é  µi T  chÝ nh V ô  ( N hµ  µitî T  r TµichÝ nh    (3) §èingo¹)   i N g© n  µng  h Tæ ng  ôc  c phôc  ô v Ç u ­    t               §   t                   Ph¸                  ti n rÓ  (2) (4) (1) Ban  u¶n ý  ù  Q ld N hµ hÇ u t ¸n        (1)Nhµ   Çu  ùc hiÖn  îp ®ång  µ    Þ    th th   h  v ®Ò ngh thanh  to¸n. (2)Ban    qu¶n  ýdù  xem   Ðt,chÊp  Ën  µ    Þ  é   µi chÝnh  l   ¸n  x  thu v ®Ò ngh B T   ký  n  ótvèn  µ  öinhµ  µitrî ®¬ r   vg  t  . (3)Bé  µichÝnh  ý  n  ótvèn  µ  öinhµ  µi î   T  k ®¬ r   vg  t  .tr
 16. (4)Nhµ   µitrî   t   xem   Ðt vµ  x   thanh    to¸ncho  µ  Çu  nh th th«ng qua  Ö   èng  h th ng©n  µng  ôc  ô. h ph v

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản