Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
282
lượt xem
73
download

Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD về việc hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn do Bộ khoa Học, công nghệ và môi trường - Bộ xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD

 1. B KHOA H C, CÔNG NGH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ MÔI TRƯ NG-B XÂY NAM D NG c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/2001/TTLT-BKHCNMT- Hà N i , ngày 18 tháng 1 năm 2001 BXD THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG - B XÂY D NG S 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD NGÀY 18 THÁNG 1 NĂM 2001 HƯ NG D N CÁC QUY NNH V B O V MÔI TRƯ NG I V I VI C L A CH N NA I M, XÂY D NG VÀ V N HÀNH BÃI CHÔN L P CH T TH I R N Th c hi n ch c năng, nhi m v c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy nh t i Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 05 năm 1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và c a B Xây d ng quy nh t i Ngh nh s 15/CP ngày 04 tháng 03 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; áp ng nhu c u b c thi t trong tình hình hi n nay v v n chôn l p ch t th i r n ô th và khu công nghi p, h n ch ô nhi m, b o v môi trư ng. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Xây d ng hư ng d n các quy nh v b o v môi trư ng i v i vi c l a ch n a i m, xây d ng và v n hành bãi chôn l p ch t th i r n như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng: 1.1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này hư ng d n th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng trong l a ch n a i m, xây d ng và v n hành bãi chôn l p ch t th i r n. 1.2. Các lo i ch t th i r n không thu c ph m vi i u ch nh c a Thông tư này bao g m: ch t th i r n thu c danh m c ch t th i nguy h i ư c quy nh t i Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i ban hành kèm theo Quy t nh s 155/1999/Q -TTg ngày 16/7/1999 c a Th tư ng Chính ph và nh ng lo i ch t th i r n nguy h i khác ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh theo quy nh t i Quy ch qu n lý ch t th i nguy h i. 1.3. i tư ng áp d ng:
 2. Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan Qu n lý Nhà nư c v u tư và xây d ng, và các Cơ quan qu n lý nhà nư c v B o v môi trư ng (sau ây vi t t t là CQQLNNMT); các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài làm công tác d ch v môi trư ng, xây d ng và v n hành bãi chôn l p ch t th i r n (k c các bãi chôn l p ch t th i r n do các cơ s s n xu t t qu n lý). 2. Gi i thích thu t ng : Trong Thông tư này, các thu t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. Bãi chôn l p ch t th i r n (sau ây vi t t t là BCL): là m t di n tích ho c m t khu t ã ư c quy ho ch, ư c l a ch n, thi t k , xây d ng chôn l p ch t th i r n nh m gi m t i a các tác ng tiêu c c c a BCL t i môi trư ng. BCL bao g m các ô chôn l p ch t th i, vùng m và các công trình ph tr khác như tr m x lý nư c, khí th i, cung c p i n, nư c và văn phòng i u hành. 2.2. Ch t th i r n (sau ây vi t t t là CTR): là ch t th i r n phát sinh t các ho t ng các ô th và khu công nghi p, bao g m ch t th i khu dân cư, ch t th i t các ho t ng thương m i, d ch v ô th , b nh vi n, ch t th i công nghi p, ch t th i do ho t ng xây d ng. 2.3. Nư c rác: là nư c phát sinh do quá trình phân hu t nhiên ch t th i r n, có ch a các ch t gây ô nhi m. 2.4. Khí th i t ô chôn l p ch t th i: là h n h p khí sinh ra t ô chôn l p ch t th i do quá trình phân hu t nhiên CTR. 2.5. Vùng m: là d i t bao quanh BCL nh m m c ích ngăn cách, gi m thi u tác ng x u c a BCL n môi trư ng. 2.6. L p lót: là các l p v t li u ư c tr i trên toàn b di n tích áy và thành bao quanh ô chôn l p ch t th i nh m ngăn ng a, gi m thi u s ng m, thNm th u nư c rác vào t ng nư c ng m. 2.7. L p che ph : là l p v t li u ph trên toàn b BCL trong khi v n hành và khi óng BCL nh m ngăn ng a, gi m thi u tác ng t ô chôn l p t i môi trư ng xung quanh và t bên ngoài vào ô chôn l p CTR. 2.8. H th ng thu gom khí th i: là h th ng các công trình, thi t b thu gom khí th i sinh ra t BCL nh m ngăn ng a, gi m thi u ô nhi m không khí và nguy cơ gây cháy, n . 2.9. H th ng thu gom nư c rác: là h th ng các công trình bao g m t ng thu gom, ư ng ng d n, mương d n thu gom nư c rác v h t p trung ho c t i tr m x lý. 2.10. Hàng rào b o v : là h th ng tư ng, rào ch n, vành ai cây xanh ho c v t c n có chi u cao nh t nh bao quanh BCL nh m h n ch tác ng t các ho t ng chôn l p CTR n môi trư ng xung quanh.
 3. 2.11. Th i gian ho t ng c a BCL: là toàn b kho ng th i gian t khi b t u chôn l p CTR n khi óng BCL. 2.12. óng BCL: là vi c ng ng hoàn toàn ho t ng chôn l p CTR t i BCL. 2.13. H th ng thoát nư c m t và nư c mưa là h th ng thu gom nư c m t và nư c mưa d n v nơi quy nh nh m ngăn ng a nư c m t t bên ngoài xâm nh p vào các ô chôn l p. 2.14. Ch u tư BCL: là t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam ho c t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ch u trách nhi m qu n lý v n/cung c p v n u tư xây d ng BCL. 2.15. Ch v n hành BCL: là t ch c, cá nhân Vi t Nam ho c t ch c, cá nhân nư c ngoài ch u trách nhi m trư c ch u tư v qu n lý khai thác và s d ng BCL. 2.16. T ch c chuyên môn ki m tra BCL: là t ch c có tư cách pháp nhân th c hi n giám sát, ki m nh, l y m u, phân tích các h ng m c và các ch tiêu liên quan t i ho t ng c a BCL. II. L A CH N NA I M, U TƯ VÀ XÂY D NG BÃI CHÔN L P CH T TH I R N 1. Nguyên t c chung: Công tác chuNn b u tư, th c hi n u tư, xây d ng BCL ph i tuân theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng (g i t t là Ngh nh 52/CP), Ngh nh 12/CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i m t s i u c a Ngh nh s 52/CP (g i t t là Ngh nh 12/CP), theo các quy nh t i Thông tư này và các văn b n quy ph m pháp lu t v u tư và xây d ng. Khi phê duy t d án u tư BCL ph i có phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng (theo Ph l c II, Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29/4/1998 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n l p và thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng i v i các d án u tư). 2. Yêu c u l a ch n a i m BCL 2.1. a i m BCL ph i ư c xác nh căn c theo quy nh xây d ng ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. 2.2. Kho ng cách xây d ng t BCL t i các i m dân cư, khu ô th ư c quy nh trong Ph l c 1 c a Thông tư này. 2.3. Vi c l a ch n a i m ph i căn c vào các y u t t nhiên, kinh t , xã h i, h h ng h t ng k thu t t i khu v c d ki n xây d ng BCL (quy nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này). 3. L a ch n các mô hình BCL
 4. Tuỳ thu c vào các c tính c a t ng lo i ch t th i ư c chôn l p và c i m a hình t ng khu v c, có th l a ch n các mô hình BCL sau: bãi chôn l p khô, bãi chôn l p ư t, bãi chôn l p h n h p khô-ư t, bãi chôn l p n i, bãi chôn l p chìm, bãi chôn l p k t h p chìm n i và bãi chôn l p các khe núi ( ư c quy nh c th t i Ph l c s 3). 4. Quy mô di n tích BCL: 4.1. Quy mô di n tích BCL ư c xác nh trên cơ s : a. Dân s và lư ng ch t th i hi n t i, t l tăng dân s và tăng lư ng ch t th i trong su t th i gian v n hành c a BCL. b. Kh năng tăng trư ng kinh t và nh hư ng phát tri n c a ô th . 4.2. Vi c thi t k BCL ph i m b o sao cho t ng chi u dày c a bãi k t áy n nh có th t 15 m n 25 m, tuỳ thu c vào lo i hình BCL và i u ki n c nh quan xung quanh BCL. 4.3. T l di n tích xây d ng các công trình ph tr : ư ng, ê kè, h th ng thoát nư c, d n nư c, nhà kho, sân bãi, xư ng, h l ng nư c rác, h x lý nư c, h th ng hàng rào cây xanh và các công trình ph tr khác trong BCL chi m kho ng 20% t ng di n tích bãi. Căn c vào các c i m trên xác l p quy mô các BCL theo B ng 2 t i Ph l c 4 kèm theo Thông tư này. 5. Quy trình l a ch n BCL. Vi c l a ch n a i m BCL ư c th c hi n theo 4 bư c sau: - Bư c 1: Thu th p các tài li u liên quan n yêu c u c a BCL, kh i lư ng ch t th i c n chôn l p và d ki n trong tương lai. Quy nh v m c i u tra khi l p d án xây d ng BCL ư c quy nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này. - Bư c 2: Xác nh phương án các a i m có kh năng xây d ng BCL. Các v trí này có th ư c xem xét và xu t trên cơ s nghiên c u phân tích các b n a hình, a ch t, a ch t thu văn, b n hi n tr ng s d ng t ã có, hi n tr ng phân b dân cư. T ch c các chuy n kh o sát th c a. - Bư c 3: So sánh và l a ch n phương án v i các ch tiêu c a BCL và lo i b b t m t s a i md nh. L a ch n chính th c, trong bư c này so sánh ánh giá chi ti t các a i m còn l i trên cơ s phân tích ánh giá d a theo các ch tiêu: k thu t, kinh t và xã h i, l a ch n t i ưu, áp d ng các phương pháp ch p b n , tính i m các ch tiêu. th c hi n ư c bư c này c n ph i có y các tài li u i u tra hi n tr ng môi trư ng, c i m t nhiên, kinh t - xã h i c a t t c các a i m d nh. T ó, cho i m t ng y u t i v i t ng a i m và l a ch n a i m thích h p nh t. - Bư c 4: Sơ phác, mô ph ng phương án a i m l a ch n
 5. V các công trình xây d ng cơ b n c a BCL ư c quy nh t i Ph l c 6 kèm theo Thông tư này. III- V N HÀNH BÃI CHÔN L P CH T TH I R N 1. Giai o n ho t ng c a BCL 1.1. Ch t th i ư c ch n BCL ph i ư c ki m tra phân lo i (qua tr m cân) và ti n hành chôn l p ngay, không quá 24 gi . Ch t th i ph i ư c chôn l p theo úng các ô quy nh cho t ng lo i ch t th i tương ng. i v i các BCL ti p nh n trên 20.000 t n (ho c 50.000 m3) ch t th i/năm nh t thi t ph i trang b h th ng cân i n t ki m soát nh lư ng ch t th i. 1.2. Ch v n hành BCL ph i xác nh úng các lo i ch t th i ư c phép chôn l p khi ti p nh n vào BCL và ph i l p s ăng ký theo dõi nh kỳ hàng năm theo các m c sau: a. Tên ngư i lái xe v n t i ch t th i. b. Tính ch t c a ch t th i, n u là bùn s t ph i ghi rõ hàm lư ng c n. c. Lư ng ch t th i. d. Th i gian (ngày, tháng, năm) v n chuy n ch t th i. e. Ngu n phát sinh ch t th i, n u là ch t th i công nghi p thì ph i ghi rõ tên nhà máy, xí nghi p. S sách ghi chép và các tài li u có liên quan ph i ư c lưu gi và b o qu n t i Ban Qu n lý BCL trong th i gian v n hành và sau ít nh t là 5 năm k t ngày óng BCL. 1.3. Ch t th i ph i ư c chôn l p thành các l p riêng r và ngăn cách nhau b ng các l p t ph . a. Ch t th i sau khi ư c ch p nh n chôn l p ph i ư c san u và m nén k (b ng máy m nén 6 á 8 l n) thành nh ng l p có chi u dày t i a 60 cm m b o t tr ng ch t th i t i thi u sau m nén 0,52 t n á 0,8 t n/m3. b. Ph i ti n hành ph l p t trung gian trên b m t rác khi rác ã ư c m ch t (theo các l p) có cao t i a t 2,0 m - 2,2 m. Chi u dày l p t ph ph i t 20 cm. T l l p t ph chi m kho ng 10% á 15% t ng th tích rác th i và t ph . c. t ph ph i có thành ph n h t sét > 30%, Nm d m nén. L p t ph ph i ư c tr i u kh p và kín l p ch t th i và sau khi m nén k thì có b dày kho ng 15cm á 20 cm. 1.4. Ngoài t ph , v t li u các i u ki n sau ây cũng ư c s d ng làm v t li u ph trung gian gi a các l p ch t th i:
 6. a. Có h s th m Ê 1 x 10-4cm/s và có ít nh t 20% kh i lư ng có kích thư c Ê 0,08 mm. b. Có các c tính: - Có kh năng ngăn mùi. - Không gây cháy, n . - Có kh năng ngăn ch n các lo i côn trùng, ng v t ào b i. - Có kh năng ngăn ch n s phát tán các ch t th i là v t li u nh . 1.5. CTR c a các nhà máy nhi t i n ư c chôn l p theo hư ng d n k thu t chuyên ngành. 1.6. Các ô chôn l p ph i ư c phun thu c di t côn trùng (không ư c d ng dung d ch). S l n phun s căn c vào m c phát tri n c a các lo i côn trùng mà phun cho thích h p nh m h n ch t i a s phát tri n c a côn trùng. 1.7. Các phương ti n v n chuy n CTR sau khi ch t th i vào BCL c n ph i ư c r a s ch trư c khi ra kh i ph m vi BCL. 1.8. H th ng thu gom và x lý nư c th i ph i thư ng xuyên ho t ng và ư c ki m tra, duy tu, s a ch a và thau r a nh kỳ m b o công su t thi t k . Các h l ng ph i ư c n o vét bùn và ưa bùn n khu x lý thích h p. Nư c rác không ư c phép th i tr c ti p ra môi trư ng n u hàm lư ng các ch t ô nhi m vư t quá các tiêu chuNn quy nh (TCVN). 1.9. Cho phép s d ng tu n hoàn nư c rác nguyên ch t t h th ng thu gom c a BCL, ho c bùn s t phát sinh ra t h th ng x lý nư c rác tr l i tư i lên BCL tăng cư ng quá trình phân hu ch t th i trong nh ng i u ki n sau: a. Chi u d y l p rác ang chôn l p ph i l p hơn 4 m. b. Ph i áp d ng k thu t tư i u trên b m t. c. Không áp d ng cho nh ng vùng c a ô chôn l p khi ã ti n hành ph l p cu i cùng. 2. Giai o n óng BCL 2.1. Vi c óng BCL ư c th c hi n khi: a. Lư ng ch t th i ã ư c chôn l p trong BCL ã t ư c dung tích l n nh t như thi t k k thu t. b. Ch v n hành BCL không có kh năng ti p t c v n hành BCL. c. óng BCL vì các lý do khác.
 7. Trong m i trư ng h p ch v n hành BCL ph i g i công văn t i CQQLNNMT thông báo th i gian óng BCL. 2.2. Trình t óng BCL: a. L p t ph trên cùng có hàm lư ng sét > 30%, m b o Nm tiêu chuNn và ư c m nén cNn th n, chi u dày l n hơn ho c b ng 60 cm. d c t chân n nh bãi tăng d n t 3 á 5%, luôn m b o thoát nư c t t và không trư t l , s t lún, sau ó c n: - Ph l p m b ng t có thành ph n ph bi n là cát dày t 50 cm á 60 cm. - Ph l p t tr ng (l p t th như ng) dày t 20 cm á 30 cm. - Tr ng c và cây xanh. b. Trong các BCL l n, c n ph i ti n hành song song vi c v n hành BCL v i vi c xây d ng các ô chôn l p m i, óng các ô y. Vì v y, các công vi c u ph i tuân th các quy nh cho t ng công o n nêu trên. 2.3. Trong th i h n 6 tháng k t ngày óng BCL, ch v n hành BCL ph i báo cáo CQQLNNMT v hi n tr ng c a BCL. Báo cáo này ph i do m t t ch c chuyên môn c l p v môi trư ng th c hi n, bao g m các n i dung sau: a. Tình tr ng ho t ng, hi u qu và kh năng v n hành c a t t c các công trình trong BCL bao g m: h th ng ch ng th m c a BCL, h th ng thu gom và x lý nư c rác, h th ng qu n lý nư c m t, nư c ng m, h th ng thu gom khí th i cũng như toàn b h th ng giám sát ch t lư ng nư c ng m v.v... b. Tình hình quan tr c ch t lư ng nư c th i t BCL ra môi trư ng, v ch t lư ng nư c ng m cũng như v phát th i khí th i. c. Vi c tuân th nh ng quy nh hi n hành c a Thông tư này cũng như ph c h i và c i thi n c nh quan khu v c BCL. Báo cáo ph i ch rõ các trư ng h p không tuân th các quy nh c a Thông tư này và ph i nêu các bi n pháp kh c ph c. 2.4. Sau khi óng BCL, v n không ư c phép cho ngư i và súc v t vào t do, c bi t trên nh bãi nơi t p trung khí gas. Ph i có các bi n báo, ch d n an toàn trong BCL. 3. Quan tr c môi trư ng BCL 3.1. Quy nh chung B t kỳ m t BCL nào, quy mô l n hay nh , ng b ng hay mi n núi u ph i quan tr c v môi trư ng và t ch c theo dõi bi n ng môi trư ng. a. Quan tr c môi trư ng bao g m vi c quan tr c môi trư ng không khí, môi trư ng nư c, môi trư ng t và h sinh thái, môi trư ng lao ng, s c kho c ng ng khu v c ph c n.
 8. b. V trí các tr m quan tr c c n t các i m c trưng có th xác nh ư c các di n bi n c a môi trư ng do nh hư ng c a bãi chôn l p t o nên. c. i v i các BCl. c n ph i b trí các tr m quan tr c t ng. 3.2. Các tr m quan tr c môi trư ng nư c a. Nư c m t: - Trong m i BCL ph i b trí ít nh t 2 tr m quan tr c nư c m t dòng ch y nh n nư c th i c a BCL. + Tr m th nh t n m thư ng lưu c a x nư c th i c a BCL t 15 m á 20 m. + Tr m th hai n m h lưu c a x nư c th i c a BCL t 15m á 20 m. - N u trong chu vi 1000 m có các h ch a nư c ph i b trí thêm m t tr m t i h ch a nư c. b. Nư c ng m: - Tr m quan tr c ng m b trí theo hư ng dòng ch y t phía thư ng lưu n phía h lưu BCL, c n ít nh t là 4 l khoan quan tr c (1 l khoan phía thư ng lưu và 3 l khoan phía H lưu). Quan tr c c trong i thông khí và i bão hoà nư c. - ng v i m i i m dân cư quanh BCL b trí ít nh t m t tr m quan tr c (gi ng khơi hay l khoan). c. Nư c th i: V trí các tr m quan tr c ư c b trí m b o sao cho quan tr c toàn di n ch t lư ng nư c th i u vào và u ra kh i khu x lý. C th là: - M t tr m t t i v trí trư c khi vào h th ng x lý. - M t tr m t t i v trí sau x lý, trư c khi th i ra môi trư ng xung quanh. 3.5. Chu kỳ quan tr c: i v i các tr m t ng ph i ti n hành quan tr c và c p nh t s li u hàng ngày. Khi chưa có tr m quan tr c t ng thì tuỳ thu c vào th i kỳ ho t ng hay óng bãi mà thi t k v trí và t n su t quan tr c cho h p lý, m b o theo dõi ư c toàn b các di n bi n môi trư ng do ho t ng c a BCL, c th như sau: a. i v i th i kỳ v n hành c n quan tr c: - Lưu lư ng (nư c m t, nư c th i): 2 tháng/l n. - Thành ph n hoá h c: 4 tháng/l n. b. i v i th i kỳ óng BCL:
 9. - Trong năm u: 3 tháng/l n - T các năm sau: 2 á 3 l n/năm Chú ý khi l y m u t i các l khoan quan tr c nư c ng m, trư c khi l y m u ph i bơm cho nư c lưu thông ít nh t 30 phút. c. Ch tiêu phân tích và i sánh thành ph n hoá h c: Theo tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng (TCVN). d. Có th m i năm vào u mùa mưa l y và phân tích m u nư c mưa. 3.4. Các tr m quan tr c môi trư ng không khí a. V trí các tr m quan tr c: Các tr m theo dõi môi trư ng không khí ư c b trí như sau: Bên trong các công trình và nhà làm vi c trong ph m vi c a BCL c n b trí m ng lư i t i thi u 4 i m giám sát không khí bên ngoài các công trình và nhà làm vi c trong ph m vi c a BCL. b. Ch quan tr c (khi chưa có tr m quan tr c t ng): 3 tháng/l n c. Thông s o: b i, ti ng n, nhi t , khí phát th i theo Tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN). 3.5. Theo dõi s c kho công nhân viên Cán b công nhân làm vi c t i BCL c n ph i ư c theo dõi và ki m tra s c kho nh kỳ, ít nh t là 6 tháng/l n. 3.6. Các v trí o (các tr m): các v trí o (các tr m) ph i c nh, nên có m c ánh d u. i v i tr m quan tr c nư c ng m ph i có thi t k chi ti t, có th tham kh o sơ (xem Hình v trong ph n Ph l c 7 kèm theo). 3.7. Quan tr c ki m tra d c, s t lún l p ph và th m th c v t: Khi chưa có tr m quan tr c t ng: 2 l n/năm. N u có v n thì ph i hi u ch nh ngay. 3.8. Ch báo cáo: Hàng năm ơn v qu n lý BCL ph i có báo cáo v hi n tr ng môi trư ng c a bãi cho các CQQLNNMT. 3.9. Tài li u báo cáo: Ngoài tài li u các k t qu o c, quan tr c ph i có các báo cáo v a ch t thu văn, a ch t công trình, thuy t minh chi ti t ho t ng các h th ng thu gom nư c, rác, khí, d c... 3.10. Các chi phí: Chi phí cho vi c xây d ng, m ng quan tr c môi trư ng ư c tính vào giá thành xây d ng và v n hành BCL. 3.11. Th i gian ho t ng: th i gian ho t ng c a m ng quan tr c ư c b t u t khí BCL b t u v n hành n khi óng BCL. Sau khi óng BCL thì vi c l y m u
 10. phân tích ph i ti p t c trong vòng 5 năm, n u ch t lư ng m u phân tích t dư i TCVN thì s ch m d t vi c l y m u phân tích và ng ng ho t ng c a tr m quan tr c. 3.12. Thi t b o và phương pháp o: Thi t b o và phương pháp o ph i th ng nh t, tuỳ theo s ti n b c a khoa h c k thu t các tr m o có th ư c trang b t ng hoá và n i m ng chung v i phòng i u hành c a bãi. 4. Ki m tra ch t lư ng công trình v m t môi trư ng. 4.1. Công tác ki m tra môi trư ng trong xây d ng, v n hành và óng BCL ph i ư c ti n hành thư ng xuyên. 4.2. Trong s các h ng m c ph i ki m tra ch t lư ng v môi trư ng c n c bi t chú ý ki m tra các h th ng ch ng th m, h th ng thu gom và x lý nư c rác, h th ng thu gom, ánh giá và kh biogas cũng như h th ng gi ng quan tr c nư c dư i t, các tr m quan tr c nư c m t. Công tác ki m tra ph i ư c ti n hành c hi n trư ng và trong phòng thí nghi m, úng h ng m c và phù h p v i t ng th i i m c n thi t nh m m b o sao cho nh ng v t li u và thi t b s d ng trong BCL áp ng các tiêu chuNn Vi t Nam v môi trư ng (TCVN). 4.3. T t c các v t li u và thi t b s d ng trong vi c xây d ng các BCL ch ng th m ho c l p t các h th ng nêu trong Ph n II c n ph i ư c cán b chuyên môn ki m tra khách quan áp ng các yêu c u v môi trư ng. 4.4. Các cán b chuyên môn ph trách công tác ki m tra và giám sát ch t lư ng môi trư ng ph i n p báo cáo k t qu sau m i giai o n, h ng m c u tư xây d ng nêu trong Ph n II cho CQQLNNMT nh m k p th i phát hi n nh ng trư ng h p vi ph m tiêu chuNn môi trư ng trong vi c thi t k , xây d ng, v n hành BCLvà ra nh ng bi n pháp kh c ph c. 4.5. Các trang thi t b s d ng ki m tra ch t lư ng môi trư ng ph i m b o quy chuNn qu c gia và qu c t . 5. Tái s d ng di n tích BCL 5.1. Khi quy ho ch s d ng và thi t k BCL ph i tính n kh năng tái s d ng m t b ng chôn l p sau khi BCL óng c a như: gi nguyên tr ng thái BCL, làm công viên, khu vui chơi gi i trí, sân th thao, bãi u xe, hay tr ng cây xanh. 5.2. Mu n tái s d ng BCL ph i ti n hành kh o sát, ánh giá các y u t môi trư ng có liên quan, n u m b o m i ti n hành tái s d ng. 5.3. Trong su t th i gian ch s d ng l i di n tích BCL, vi c x lý nư c rác, khí gas v n ph i ti p t c ho t ng bình thư ng. 5.4. Sau khi óng BCL v n ph i ti n hành theo dõi s bi n ng c a môi trư ng t i các tr m quan tr c.
 11. 5.5. Sau khi óng BCL ph i thành l p l i b n a hình c a khu v c BCL. 5.6. Sau khi óng BCL ph i có báo cáo y v quy trình ho t ng c a BCL, xu t các bi n pháp tích c c ki m soát môi trư ng trong nh ng năm ti p theo. 5.7. Làm th t c bàn giao cho các cơ quan và ơn v có thNm quy n ti p t c qu n lý, s d ng l i m t b ng c a BCL. 5.8. Khi tái s d ng ph i ti n hành ki m tra ch t ch các l khoan thu h i khí gas. Khi áp su t c a các l khoan khí không còn chênh l ch v i áp su t khí quy n và n ng khí gas không l n hơn 5% m i ư c phép san i l i. IV- T CH C TH C HI N 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: 1.1. Ch trì ph i h p v i B Xây d ng, U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ph bi n hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 1.2. Ch o S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các vi c sau: a. T ch c i u tra kh o sát các i u ki n a ch t thu văn, a ch t công trình và môi trư ng c a khu v c ư c quy ho ch làm cơ s cho vi c thi t k xây d ng BCL, theo dõi ôn c ch u tư xây d ng báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng BCL trình CQQLNNMT có thNm quy n phê duy t. b. Ph i h p v i S Xây d ng, S Giao thông Công chính hư ng d n th c hi n các quy nh, tiêu chuNn môi trư ng hi n hành c a Vi t Nam trong vi c thi t k xây d ng và v n hành BCL. 2. B Xây d ng: 2.1. Ch trì và ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n l p quy ho ch a i m xây d ng cho BCL t i các a phương, xây d ng ban hành các tiêu chuNn thi t k và thi công BCL m b o v sinh môi trư ng. 2.2. Ch o S Xây d ng, S Giao thông Công chính ph i h p v i S Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n các quy nh, tiêu chuNn môi trư ng hi n hành c a Vi t Nam trong vi c l a ch n a i m, thi t k xây d ng và v n hành BCL. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Theo ch c năng và quy n h n c a mình ch o vi c t ch c, th c hi n các quy nh t i Thông tư này trong ph m vi a phương. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 12. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u phát sinh nh ng khó khăn, vư ng m c, các a phương, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B Xây d ng nghiên c u, s a i, b sung cho phù h p. Nguy n Văn Liên Ph m Khôi Nguyên ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1: B NG 1- KHO NG CÁCH THÍCH H P KHI L A CH N BÃI CHÔN L P Các công trình c i m và Kho ng cách t i thi u t vành ai công trình quy mô công t i các bãi chôn l p (m) trình Bãi chôn l p Bãi chôn Bãi chôn l p nh và v a l pl n r tl n 1 2 3 4 5 ô th Các thành ph , 3000-5000 5000-15000 15000-30000 th xã, th tr n, th t ... Sân bay, các khu T quy mô nh 1000-2000 2000-3000 3000-5000 công nghi p, h i nl n c nh. C m dân cư ³ 15 h ng b ng và trung du Cu i hư ng gió ³ 1000 ³ 1000 ³ 1000 chính Các hư ng khác ³ 300 ³ 300 ³ 300 C m dân cư Theo khe núi 3000.5000 >5000 > 5000 mi n núi (có dòng ch y xu ng). Không cùng khe Không quy Không quy Không quy núi nh nh nh Công trình khai Công su t < 100 50-100 >100 >500 thác nư c ng m m3/ng Q < 10.000 > 100 > 500 > 1000 m3/ng Q > 10.000 > 500 > 1000 > 5000
 13. m3/ng Lưu ý: Không nên quy ho ch BCL nh ng vùng có t ng ch a nư c ng m v i tr lư ng l n, không k nư c ng m n m nông hay sâu, nh ng vùng có á vôi (Karst). Tuy nhiên n u không có cách l a ch n nào khác thì bãi chôn l p ph i m b o t t c các ô rác, các h ch a và x lý nư c th i, các kênh d n nư c th i (k c áy và b ) u ph i xây d ng l p ch ng th m, ho c ph i gia c áy các công trình trên t h s th m nh hơn ho c b ng 1x10-7 cm/s v i b dày không nh hơn 1m và ph i có h th ng thu gom và x lý nư c rác, nư c th i. PH L C 2 L A CH N NA I M BÃI CHÔN L P CH T TH I R N Khi l a ch n a i m xây d ng BCL, c n ph i căn c vào quy ho ch t ng th c a t ng vùng, t nh ho c thành ph và ph i m b o ư c s phát tri n b n v ng và ph i xem xét toàn di n các y u t sau: 1. Các y u t t nhiên (môi trư ng t nhiên): - a hình. - Khí h u. - Thu văn. - Y u t thu văn. - a ch t công trình. - Y u t tài nguyên, khoáng s n. - C nh quan sinh thái. 2. Các y u t kinh t - xã h i: - S phân b dân cư c a khu v c. - Hi n tr ng kinh t và kh năng tăng trư ng kinh t . - H th ng qu n lý hành chính. - Di tích l ch s . - An ninh và qu c phòng.
 14. 3. Các y u t v cơ s h t ng: - Giao thông và các d ch v khác. - Hi n tr ng s d ng t. - Phân b các cơ s s n xu t công nghi p, khai khoáng hi n t i và tương lai. - H th ng c p thoát nư c và m ng lư i i n. 4. Kho ng cách thích h p khi l a ch n bãi chôn l p: Khi l a ch n v trí BCL c n ph i xác nh rõ: - Kho ng cách t BCL n các ô th . - Kho ng cách t bãi chôn l p n các c m dân cư. - Kho ng cách t bãi chôn l p n các sân bay. - Kho ng cách t bãi chôn l p n các công trình văn hoá, khu du l ch. - Kho ng cách t bãi chôn l p n các công trình khai thác nư c ng m. - Kho ng cách t rìa bãi chôn l p n ư ng giao thông chính. Các kho ng cách này ư c qui nh c th trong B ng 1 t i Ph l c 1 c a Thông tư này. PH L C 3 CÁC MÔ HÌNH BÃI CHÔN L P CH T TH I THƯ NG Ư C S D NG 1. Bãi chôn l p khô: là bãi chôn l p các ch t th i thông thư ng (rác sinh ho t, rác ư ng ph và rác công nghi p). 2. Bãi chôn l p ư t: là bãi chôn l p dùng chôn l p ch t th i dư i d ng bùn nhão. 3. Bãi chôn l p h n h p khô, ư t: là nơi dùng chôn l p ch t th i thông thư ng và c bùn nhão. i v i các ô dành chôn l p ư t và h n h p b t bu c ph i tăng kh năng h p th nư c rác c a h th ng thu nư c rác, không cho nư c rác th m n nư c ng m. 4. Bãi chôn l p n i: là bãi chôn l p xây n i trên m t t nh ng nơi có a hình b ng ph ng, ho c không d c l m (vùng i gò). Ch t th i ư c ch t thành ng cao n 15m. Trong trư ng h p này xung quanh bãi ph i có các ê và ê ph i không th m ngăn ch n quan h nư c rác v i nư c m t xung quanh. (Hình 1).
 15. 5. Bãi chôn l p chìm: là lo i bãi chìm dư i m t t ho c t n d ng các h t nhiên, moong khai thác cũ, hào, mương, rãnh (Hình 2). 6. Bãi chôn l p k t h p chìm n i: là lo i bãi xây d ng n a chìm, n a n i. Ch t th i không ch ư c chôn l p y h mà sau ó ti p t c ư c ch t ng lên trên. (Hình 3). 7. Bãi chôn l p các khe núi: là lo i bãi ư c hình thành b ng cách t n d ng khe núi các vùng núi, i cao. (Hình 4). Hình 1 -Bãi chôn l p n i Hình 2- Bãi chôn l p chìm Hình 3- Bãi chôn l p k t h p chìm - n i Hình 4- Bãi chôn l p các khe núi. PH L C 4 B NG 2- PHÂN LO I QUI MÔ BÃI CHÔN L P CH T TH I R N STT Lo i bãi Dân s ô th hi n t i Lư ng rác Di n tích bãi 1 Nh Ê 100.000 20.000 t n/năm Ê 10 ha 2 V a 100.000 - 300.000 65.000 t n/năm 10 - 30 ha 3 L n 300.000 - 1.000.000 200.000 t n/năm 30 - 50 ha 4 R tl n ³ 1.000.000 > 200.000 t n/năm ³ 50 ha Lưu ý: Th i gian ho t ng i v i BCL ít nh t là 5 năm; Hi u qu nh t là t 25 năm tr lên. PH L C 5 QUY NNH V I U TRA (M C I U TRA) 1. i u tra v a hình: i v i t t c các BCL ph i ti n hành o c a hình v i t l 1: 5000; 1: 2000, ngoài ra ph i có b n a hình khu v c, t l ³ 1: 25.000 i v i ng b ng và ³ 1:50.000 i v i trung du và mi n núi. T t c các i m o a v t lý, khoan a ch t thu văn, khoan a ch t công trình ph i ư c xác nh to , cao và ưa lên b n a hình. 2. i u tra v th i ti t, khí h u:
 16. Ph i thu th p tài li u khí h u các tr m khí tư ng g n nh t, các yéu t c n thu th p bao g m: a. Lư ng mưa trung bình các tháng năm, lư ng mưa ngày l n nh t, ngày nh nh t. b. b c hơi trung bình và l n nh t trong tháng. c. Hư ng gió và t c gió trong năm. d. Nhi t trung bình, l n nh t, nh nh t trong tháng v.v... 3. i u tra v thu văn: Ngoài vi c thu th p các tài li u thu văn khu v c (m ng sông su i, giá tr m c nư c trung bình, l n nh t, nh nh t, lưu lư ng trung bình, l n nh t, nh nh t các tr m thu văn g n nh t, ch thu tri u i v i các vùng nh hư ng tri u), còn ph i ti n hành i u tra kh o sát th c a và ph i làm sáng t các v n cơ b n sau: a. M ng lư i sông su i c a khu v c và c bi t là các dòng ch y ch y qua khu v c BCL (dòng ch y liên t c ho c t m th i i v i dòng ch y theo mùa). b. Quy mô c a các dòng ch y: r ng, sâu, hư ng ch y... c. Lưu v c các dòng ch y: di n tích, d c, kh năng t p trung nư c. d. Lưu lư ng dòng ch y, c bi t chú ý lưu lư ng lũ. e. M c nư c cao nh t, nh nh t c a các dòng ch y. f. Ch t lư ng nư c. g. Hi n tr ng s d ng nư c. h. Các ao h , kích thư c, ch t lư ng và hi n tr ng s d ng. i. Bi n ng m c nư c các h . k. Kho ng cách t BCL én các h , các dòng ch y. l. K t qu phân tích m t s m u nư c. Vi c c p nh p các s li u trên v i chu i th i gian càng dài càng có giá tr , t i thi u không nh hơn 5 năm 4. i u tra v a ch t, a ch t thu văn, a ch t công trình: 4.1. M c i u tra ph i tr l i ư c các v n cơ b n sau: a. Di n phân b c a các l p t á trong khu v c BCL, di n tích, b dày, sâu phân b .
 17. b. Thành ph n th ch h c c a các l p. c. H s th m nư c c a các l p. d. Thành ph n hoá h c c a nư c, tính ch t cơ lý c a các l p t, thành ph n h t. e. M c nư c c a các l p. f. Vùng xây d ng bãi có các t gãy ch y qua không? Quy mô, tính ch t c a t gãy. g. M c ng t. h. Kh năng tr và ch t lư ng t ph c v vi c ph và óng c a bãi chôn l p. sâu nghiên c u i v i vùng trung du ph i t i chi u sâu á g c, ng b ng ph i h t sâu t ng ch a nư c trên cùng và m t s vùng như Hà N i ph i n sâu c a t ng ch a nư c ch y u ang khai thác. 4.2 th c hi n ư c các yêu c u trên ph i: a. Ti n hành o a v t lý xác nh t gãy. b. Khoan và thí nghi m ít nh t m t l khoan a ch t thu văn. sâu l khoan a ch t thu văn ph i vào t ng ch a nư c có ý nghĩa c p nư c. Ví d l khoan có th b trí ngoài di n tích bãi chôn l p n 50 m (sau này n u c n có th s d ng làm l khoan c p nư c cho bãi chôn l p ho c làm tr m quan tr c nư c ng m). c. Hi n tr ng khai thác s d ng nư c ng m c a khu v c. d. a ch t công trình: m ng lư i khoan các l khoan a ch t công trình có th 30m x 30m n 50m x 50 m tuỳ theo bãi l n hay nh . - Chi u sâu các l khoan a ch t công trình Ê 15m. - S m u l y trong m i l p ít nh t là 1 m u. - Ch tiêu phân tích: h s th m, thành ph n h t, tính ch t cơ lý c a t á. - T t c các l khoan ph i o m c nư c. - Sau khi k t thúc công tác kh o sát, các l khoan c n ư c l p m b o úng yêu c u k thu t, tuy t i không nư c th m r xu ng dư i và ch l i các l khoan dùng quan tr c ( o m c nư c, l y m u phân tích...). - Phân tích hoá h c m t s m u t (m i l p t i thi u 1 m u). 5. i u tra h sinh thái khu v c: a. H th c v t, ng v t ch yéu và ý nghĩa kinh t c a nó.
 18. b. H thu sinh. c. Các loài th c v t và ng v t quý hi m có trong sách c a khu v c BCL và vùng ph c n. 6. i u tra v tình hình kinh t - xã h i: a. Hi n tr ng s d ng t, c bi t khu d ki n ch n BCL: năng su t s n xu t, giá tr kinh t hi n t i. b. Cơ s h t ng quanh BCL (giao thông, i n nư c...). c. Cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v . d. Các khu dân cư g n nh t (s dân, t l sinh s n, b nh t t hi n t i... phong t c t p quán). e. Các khu du l ch, di tích l ch s văn hoá, danh lam th ng c nh và các y u t khác.
Đồng bộ tài khoản