Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
63
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT về việc hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế sửa chữa đường bộ do Bộ tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I- C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T B TÀI CHÍNH NAM c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 01/2001/TTLT/BTC-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 1 năm 2001 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B TÀI CHÍNH - GIAO THÔNG V N T I S 01/2000/TTLT/BTC-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 01 NĂM 2001 HƯ NG D N CH QU N LÝ, C P PHÁT, THANH QUY T TOÁN KINH PHÍ S NGHI P KINH T S A CH A Ư NG B tăng cư ng công tác qu n lý, c p phát kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b phù h p v i quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; Liên t ch B Tài chính - B Giao thông v n t i hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b do ngân sách Nhà nư c b o m như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b do ngân sách Nhà nư c c p s a ch a thư ng xuyên, s a ch a không thư ng xuyên c u, ư ng b (g i chung là ư ng b ); ư c qu n lý, c p phát, thanh quy t toán theo ơn giá và kh i lư ng s a ch a ư c c p có thNm quy n duy t. 2. Kinh phí b o m cho công tác qu n lý, s a ch a thư ng xuyên ư ng qu c l do ngân sách Trung ương b o m. Kinh phí b o m cho công tác qu n lý, s a ch a thư ng xuyên, s a ch a không thư ng xuyên ư ng a phương do ngân sách a phương b o m. 3. Kinh phí s nghi p kinh t ư ng b hàng năm ư c quy t toán theo quy nh hi n hành. II. NH NG QUY NNH C TH 1. N i dung chi: 1.1. Chi s a ch a thư ng xuyên: - Chi qu n lý, công tác an toàn ư ng b . - Chi duy tu, b o dư ng thư ng xuyên ư ng b . 1.2. Chi s a ch a không thư ng xuyên:
  2. - Chi s a ch a nh kỳ theo quy trình k thu t (bao g m: chi s a ch a v a và chi s a ch a l n ư ng b ). - Chi s a ch a t xu t kh c ph c h u qu thiên tai ho c các nguyên nhân khác b o m giao thông. 1.3. Các kho n chi khác g m: - Chi bù ho t ng c a các b n phà trong trư ng h p không chi. - Chi ho t ng c a các tr m cân xe, m xe; Chi ho t ng thanh tra giao thông; Chi ho t ng b máy c a các Khu qu n lý ư ng b , theo nh m c chi qu n lý hành chính và biên ch ư c B Giao thông v n t i giao và kinh phí qu n lý nghi p v c thù. - Chi mua s m thi t b duy tu và xây d ng nhà h t qu n lý ư ng b (m i năm b trí không quá 10% kinh phí duy tu, s a ch a thư ng xuyên ư ng b , trong th i gian 3 năm 2001, 2002, 2003). - Chi d phòng m b o giao thông theo quy t nh c a B trư ng B Giao thông v n t i. 2. L p d toán kinh phí s nghi p s a ch a ư ng b . Vi c l p d toán kinh phí s nghi p s a ch a ư ng b hàng năm th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách nhà nư c"; Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m như sau: 2.1. i v i ư ng qu c l do Trung ương qu n lý: Hàng năm căn c vào s ki m tra v d toán chi ngân sách Nhà nư c do B Tài chính thông báo, căn c vào s thông báo c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam giao s ki m tra cho các ơn v tr c thu c (Khu qu n lý ư ng b , Ban qu n lý d án ư ng b ) và các S giao thông v n t i ( i v i ư ng qu c l do B Giao thông v n t i u quy n cho a phương qu n lý - g i chung là ư ng u quy n qu n lý). Căn c vào tình tr ng ư ng; nh m c kinh t k thu t; n i dung chi quy nh t i i m 1, M c II c a Thông tư này; ơn giá, nh m c chi ư c c p có thNm quy n duy t; ch chi tiêu tài chính hi n hành và s ki m tra do c p trên giao, các ơn v tr c thu c C c ư ng b Vi t Nam và S Giao thông v n t i ( i v i ư ng u quy n qu n lý) l p d toán kinh phí chi s a ch a ư ng b , chi ti t theo m c chi c a m c l c ngân sách Nhà nư c, g i C c ư ng b Vi t Nam, xem xét t ng h p g i B Giao thông v n t i và B Tài chính theo quy nh. 2.2. i v i ư ng do a phương qu n lý: S Giao thông v n t i căn c vào s ki m tra v d toán chi ngân sách Nhà nư c ư c c p có thNm quy n giao. Căn c vào tình tr ng ư ng; nh m c kinh t k thu t, n i dung chi quy nh t i i m 1, M c II c a Thông tư này; ơn giá, nh m c chi ư c c p có thNm quy n duy t và ch chi tiêu tài chính hi n hành; l p d toán kinh phí chi s a ch a ư ng b , chi ti t theo m c chi c a m c l c ngân sách Nhà nư c g i S Tài chính - V t giá theo quy nh.
  3. D toán chi theo quy nh t i i m 2, M c II trên ây ph i kèm theo thuy t minh c th . i v i n i dung chi s a ch a không thư ng xuyên ph i chi ti t theo t ng công trình g n v i o n ư ng, tuy n ư ng, kh i lư ng, kinh phí, th i gian tri n khai th c hi n. Do c thù c a công tác qu n lý và s a ch a ư ng b , vi c l p d toán và c p phát kinh phí s a ch a ư ng b ư c th c hi n theo các m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c như sau: - M c 117: "S a ch a thư ng xuyên TSC ph c v công tác chuyên môn và duy tu, b o dư ng các công trình cơ s h t ng". Ph n ánh chi phí s a ch a thư ng xuyên ư ng b . Chi bù ho t ng các b n phà, trong trư ng h p thu không chi. - M c 118: "S a ch a l n TSC ph c v chuyên môn và các công trình cơ s h t ng": Ph n ánh chi phí s a ch a không thư ng xuyên ư ng b (bao g m: chi s a ch a nh kỳ và chi s a ch a t xu t). Chi xây d ng nhà h t qu n lý ư ng b . - M c 134 "Chi khác": Ph n ánh chi ho t ng c a các tr m cân xe, m xe; Chi ho t ng thanh tra giao thông; Chi ho t ng b máy các Khu qu n lý ư ng b . Khi chi và quy t toán theo m c chi tương ng c a M c l c ngân sách Nhà nư c. - M c 145 "Chi mua s m tài s n c nh": Ph n ánh chi mua s m thi t b duy tu s a ch a ư ng b . 3. Ch p hành d toán ngân sách Nhà nư c 3.1. Phân b d toán ngân sách ư c giao. Sau khi d toán ngân sách Nhà nư c năm ư c c p có thNm quy n giao, căn c vào s thông báo c a B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam phân b d toán theo n i dung chi, m c chi c a m c l c ngân sách Nhà nư c quy nh t i M c II nói trên cho các ơn v th c hi n (chi ti t theo quý và chia ra tháng); i v i n i dung chi s a ch a không thư ng xuyên ph i chi ti t theo t ng công trình g n v i o n ư ng, tuy n ư ng, kh i lư ng, kinh phí, th i gian tri n khai th c hi n g i cho B Tài chính và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch; g m: - Kinh phí s a ch a ư ng qu c l do các Khu qu n lý ư ng b th c hi n. - Kinh phí s a ch a ư ng qu c l do các Ban qu n lý d án ư ng b th c hi n. - Kinh phí s a ch a ư ng qu c l u quy n cho S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n. S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào d toán chi ngân sách Nhà nư c ư c c p có thNm quy n giao, phân b d toán theo n i dung chi, m c chi c a M c l c ngân sách Nhà nư c quy nh t i M c II nói trên cho các ơn v th c hi n (chi ti t theo quý và chia ra tháng); i v i n i dung chi s a ch a không thư ng xuyên ph i chi ti t theo t ng công trình g n v i o n ư ng, tuy n ư ng, kh i lư ng, kinh phí, th i gian tri n khai th c hi n g i cho S Tài chính - V t giá và Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch.
  4. Căn c vào d toán chi s a ch a ư ng b ư c c p có thNm quy n giao, các Khu qu n lý ư ng b th c hi n giao k ho ch, ký k t các h p ng ho c t hàng v i các doanh nghi p công ích ư ng b Trung ương qu n lý; Ban qu n lý d án ư ng b ký k t các h p ng ho c t hàng v i các doanh nghi p. S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c TW th c hi n giao k ho ch, ký h p ng ho c t hàng v i các doanh nghi p công ích ư ng b , ơn v s nghi p ư ng b thu c a phương qu n lý (bao g m c ph n kinh phí c a ngân sách Trung ương giao u quy n qu n lý ư ng qu c l ); làm căn c ki m tra, giám sát, nghi m thu thanh toán các kh i lư ng công tác s a ch a ư ng b . 3.2. C p phát, thanh toán kinh phí s a ch a ư ng b . - i v i ư ng qu c l : Hàng quý căn c vào kh năng c a ngân sách Trung ương và d toán chi s a ch a ư ng b trong kỳ có chi ti t theo m c l c ngân sách Nhà nư c do C c ư ng b Vi t Nam l p; B Tài chính c p phát b ng h n m c kinh phí tr c ti p cho C c ư ng b Vi t Nam, C c ư ng b Vi t Nam phân ph i h n m c kinh phí cho các Khu qu n lý ư ng b , Ban qu n lý d án ư ng b thanh toán theo h p ng ho c t hàng cho các ơn v s a ch a ư ng b . i v i các tuy n ư ng qu c l do B Giao thông V n t i u quy n cho a phương qu n lý; trên cơ s d toán chi s a ch a ư ng b trong kỳ có chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c do C c ư ng b Vi t Nam, B Tài chính c p phát b ng h n m c kinh phí v S Tài chính - V t giá a phương; ng th i thông báo cho B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) và u quy n cho S Tài chính - V t giá c p phát cho S Giao thông v n t i thanh toán theo h p ng ho c t hàng cho các ơn v s a ch a ư ng b . - i v i ư ng do a phương qu n lý: Hàng quý căn c vào kh năng c a ngân sách a phương và d toán chi s a ch a ư ng b trong kỳ có chi ti t theo M c l c ngân sách Nhà nư c do S Giao thông - V n t i l p; S Tài chính - V t giá c p phát b ng h n m c kinh phí cho S Giao thông - V n t i thanh toán theo h p ng ho c t hàng cho các ơn v s a ch a ư ng b . Căn c c p phát, thanh toán h p ng ho c t hàng công trình s a ch a ư ng b : + Trong danh m c, d toán công trình ư c c p có thNm quy n duy t. + Có kinh phí s a ch a ư ng b do cơ quan Tài chính c p. + Biên b n k t qu u th u theo quy nh hi n hành. ( i v i công vi c duy tu, s a ch a thư ng xuyên ư ng b , s a ch a t xu t kh c ph c h u qu bão lũ m b o giao thông, theo quy t nh c a cơ quan giao thông). + B n ký h p ng kinh t , ho c ơn t hàng gi a Khu qu n lý ư ng b , Ban qu n lý d án ư ng b ho c S Giao thông v n t i v i ơn v th c hi n s a ch a ư ng b . + Biên b n nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng, phi u giá công trình.
  5. + L nh chuNn chi c a Th trư ng ơn v ký h p ng ho c t hàng, cùng h sơ, ch ng t h p pháp h p l . Kho b c Nhà nư c nơi giao d ch ki m tra theo các căn c nói trên, th c hi n ch c năng ki m soát chi (trư c khi thanh toán theo l nh chuNn chi c a cơ quan giao thông) quy nh t i Thông tư s 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n thu chi ngân sách Nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c". Trư ng h p công vi c s a ch a chưa hoàn t t, m c t m ng t i a không quá 60% giá tr h p ng ã ký k t cho t ng công vi c s a ch a. 4. Báo cáo và quy t toán kinh phí. 4.1. Báo cáo quy t toán. Cu i quý, cu i năm Khu qu n lý ư ng b , Ban qu n lý d án ư ng b l p báo cáo quy t toán kinh phí s a ch a ư ng b g i C c ư ng b Vi t Nam t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i, B Tài chính theo úng m u bi u, th i h n n p quy nh t i Quy t nh s 999 TC/Q /C KT ngày 2/11/1996 c a B Tài chính v vi c ban hành h th ng ch k toán hành chính s nghi p và ch k toán c thù c a ngành. S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m l p báo cáo quy t toán quý, năm kinh phí s a ch a ư ng b c a a phương g i S Tài chính - V t giá theo úng quy nh v m u bi u, th i h n n p nói trên. Ngoài ra S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i l p báo cáo quy t toán quý, năm kinh phí s a ch a ư ng qu c l ư c u quy n qu n lý ư ng qu c l g i S Tài chính - V t giá, ng g i B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) theo quy nh hi n hành. 4.2. Xét duy t báo cáo quy t toán. C c ư ng b Vi t Nam có trách nhi m xét duy t quy t toán cho các Khu qu n lý ư ng b , Ban qu n lý d án ư ng b ; B Giao thông v n t i có trách nhi m xét duy t quy t toán cho C c ư ng b Vi t Nam; B Tài chính xét duy t quy t toán t ng h p năm c a B Giao thông v n t i. S Tài chính - V t giá xét duy t quy t toán t ng h p năm c a S Giao thông v n t i các t nh, thành ph tr c thu c TW. i v i kinh phí u quy n, S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c TW có trách nhi m xét duy t quy t toán theo úng quy nh t i Thông tư s 103/1998/TT- BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính "Hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c". B Tài chính ph i h p v i B Giao thông v n t i (C c ư ng b Vi t Nam) thNm tra, xem xét quy t toán kinh phí u quy n c a S Tài chính - V t giá các t nh, thành ph tr c thu c TW theo quy nh hi n hành. 5. Công tác ki m tra. b o m vi c s d ng kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b úng m c ích, có hi u qu ; B Giao thông v n t i, C c ư ng b Vi t Nam, S Giao thông
  6. v n t i các t nh, thành ph có trách nhi m ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình qu n lý, s d ng, thanh quy t toán kinh phí s nghi p kinh t s a ch a ư ng b t i các ơn v tr c thu c. Các kho n chi vư t nh m c, chi không có k ho ch và chi không úng ch , u ph i xu t toán thu h i n p ngân sách Nhà nư c; ng th i ngư i nào ra l nh chi sai ngư i ó ph i b i hoàn cho công qu và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2001 và thay th các Thông tư s 78 TT/LB ngày 26/12/1991, Thông tư s 03 TT/LB ngày 8/1/1993 c a Liên B Tài chính - Giao thông v n t i v hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh quy t toán v n qu n lý và s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n ư ng b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v Liên B s a i cho phù h p. Nguy n Th Kim Ngân Ph m Duy Anh ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản