Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
169
lượt xem
9
download

Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 01/2004/ttlt-bvhtt-byt', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BVHTT-BYT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TIN c l p - T do - H nh phúc B YT ******** ****** S : 01/2004/TTLT-BVHTT- Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2004 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N V HO T NG QU NG CÁO TRONG LĨNH V C Y T Căn c Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Căn c Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 c a B Văn hóa - Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo; Liên t ch B Văn hóa - Thông tin và B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư liên t ch này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau ây g i chung là t ch c, cá nhân) ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t t i Vi t Nam. 2. Thông tư liên t ch này quy nh v i u ki n qu ng cáo; h sơ, th t c ăng ký qu ng cáo; thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t bao g m: a) Khám b nh, ch a b nh (bao g m c khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n, gi i ph u thNm m và ph c h i ch c năng); b) Thu c dùng cho ngư i; c) M phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i; d) V c xin, sinh phNm y t ; ) Trang thi t b y t ; e) Th c phNm; g) Hóa ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t . 3. Các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t ph i tuân th các quy nh t i Pháp l nh Qu ng cáo s 39/2001/PL-UBTVQH ngày 16/11/2001 (sau ây g i t t là Pháp l nh Qu ng cáo), Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13/3/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo (sau ây g i t t là Ngh nh s 24/2003/N -CP); Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 c a B Văn hóa - Thông tin hư ng d n th c hi n Ngh nh s 24/2003/N -CP (sau ây g i t t là Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT) và các quy nh t i Thông tư liên t ch này. 4. Các cơ s y t , th y thu c, nhân viên y t không ư c các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo s d ng hình nh, danh nghĩa c a mình qu ng cáo trong lĩnh v c y t .
  2. II. HO T NG QU NG CÁO 1. N i dung qu ng cáo. a) N i dung qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - Chính xác, trung th c, rõ ràng, có căn c khoa h c xác áng, phù h p v i kh năng trình chuyên môn và ph m vi hành ngh ã ư c B Y t ho c S Y t cho phép; - Tên, a ch , i n tho i (n u có) c a t ch c ho c cá nhân th c hi n d ch v khám b nh, ch a b nh; - N u n i dung qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh có n i dung qu ng cáo v thu c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t thì các n i dung này ph i tuân theo các quy nh v i u ki n qu ng cáo v thu c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t . b) N i dung qu ng cáo thu c dùng cho ngư i ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - Tên thu c, tên bi t dư c (do nhà s n xu t t), tên ho t ch t ho c tên g c (tên gerenic); - Cách dùng, ch nh, ch ng ch nh, nh ng khuy n cáo c bi t và nh ng i u c n tránh, lưu ý khi s d ng thu c; - Tên, a ch c a nhà s n xu t, kinh doanh thu c; - L i d n " c k hư ng d n s d ng trư c khi dùng"; - Các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t . c) N i dung qu ng cáo m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - Tên m phNm (do nhà s n xu t t); - Tác d ng (nêu các tác d ng ch y u c a m phNm) và nh ng i u c n lưu ý khi s d ng m phNm; - Tên, a ch c a nhà s n xu t m phNm; - Các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t . d) N i dung qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: + Tên v c xin, sinh phNm y t ; + Cách dùng, li u dùng, ch nh, ch ng ch nh, các tác d ng ph và nh ng trư ng h p c n lưu ý khi s d ng v c xin, sinh phNm y t ; + Tên, a ch c a nhà s n xu t, kinh doanh v c xin, sinh phNm y t ; + L i d n "S d ng v i s hư ng d n c a cán b y t "; + Các i u ki n c n thi t khác theo quy nh c a B Y t . ) N i dung qu ng cáo trang thi t b y t ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - Tên thi t b y t , nơi s n xu t, s ăng ký lưu hành (n u là thi t b y t s n xu t trong nư c) ho c s gi y phép nh p khNu (n u là thi t b y t nh p khNu); - Tính năng, tác d ng và cách s d ng; - Tên, a ch cơ s s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t , b o hành, b o trì, s a ch a trang thi t b y t . e) N i dung qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - úng ch t lư ng, v sinh an toàn cho ngư i s d ng như ã công b ho c ã ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm; - Tác d ng; - Hư ng d n s d ng và b o qu n ( i v i th c phNm c n ph i có s hư ng d n s d ng và b o qu n); - Tên, a ch c a nhà s n xu t, kinh doanh th c phNm, ph gia th c phNm;
  3. - i v i vi c qu ng cáo các s n phNm thay th s a m th c hi n theo pháp lu t v kinh doanh và s d ng các s n phNm thay th s a m . g) N i dung qu ng cáo hóa ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ph i m b o các thông tin và i u ki n sau: - Tên hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; s ăng ký lưu hành s n phNm; - Tên, a ch c a nhà s n xu t, kinh doanh hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; - Thành ph n c u t o, tác d ng; - Hư ng d n s d ng và b o qu n; - X trí sơ c u, c p c u khi b ng c. 2. Các hành vi qu ng cáo trong lĩnh v c y t b c m: a) Qu ng cáo khám b nh, ch a b nh vư t quá kh năng trình chuyên môn và ph m vi ư c hành ngh ; b) Qu ng cáo các phương pháp ch a b nh chưa ư c B Y t cho phép; c) Qu ng cáo thu c, v c xin, sinh phNm y t , trang thi t b y t , hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t chưa ư c phép lưu hành t i Vi t Nam; qu ng cáo các lo i thu c c, thu c gây nghi n, thu c hư ng th n, thu c ph i kê ơn, thu c ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v y t khuy n cáo không ư c phép s d ng ho c ư c s d ng nhưng ph i có s giám sát c a th y thu c; d) Qu ng cáo th c phNm, ph gia th c phNm chưa công b ho c chưa ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn; th c phNm, ph gia th c phNm kém ch t lư ng, không m b o v sinh an toàn; qu ng cáo sai v i n i dung ã công b ho c ã ăng ký; qu ng cáo th c phNm có tác d ng như m t lo i thu c; ) Qu ng cáo hóa ch t, ch phNm di t côn trùng c m s d ng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; e) Qu ng cáo thu c lá dư i m i hình th c theo quy nh t i Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 c a Chính ph v Chính sách qu c gia v phòng ch ng tác h i c a thu c lá trong giai o n 2000 - 2010. III. H SƠ, TH T C ĂNG KÝ QU NG CÁO VÀ H SƠ, TH T C XIN GI Y PHÉP TH C HI N QU NG CÁO I V I QU NG CÁO TRÊN CÁC PHƯƠNG TI N QU NG CÁO PH I XIN PHÉP I. H sơ ăng ký qu ng cáo. a) H sơ ăng ký qu ng cáo khám b nh, ch a b nh, trang thi t b y t , th c phNm, hóa ch t ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t g m: - Gi y ăng ký qu ng cáo (theo m u Ph l c 1); - i v i cơ s khám b nh, ch a b nh tư nhân, cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n tư nhân, doanh nghi p s n xu t trang thi t b y t tư nhân thì ph i có b n sao h p pháp Gi y ch ng nh n i u ki n hành ngh do B Y t ho c S Y t c p; - i v i th c phNm ph i công b tiêu chuNn thì ph i có b n sao h p pháp tiêu chuNn cơ s và gi y ti p nh n h sơ công b tiêu chuNn ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm c a cơ quan y t có thNm quy n; - i v i th c phNm ph i ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn thì ph i có b n sao h p pháp gi y ch ng nh n ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn; - i v i trang thi t b y t ph i có tài li u xác minh n i dung qu ng cáo (n u là tài li u b ng ti ng nư c ngoài thì ph i ư c d ch ra ti ng Vi t) bao g m các tài li u v k
  4. thu t do nhà s n xu t ban hành ã ư c cơ quan qu n lý trang thi t b y t c a nư c s n xu t ch p nh n ho c các cơ s lâm sàng, các vi n nghiên c u ư c B Y t Vi t Nam y quy n th nghi m ch p nh n; - Gi y y quy n c a ơn v s h u b n công b tiêu chuNn ch t lư ng c a s n phNm qu ng cáo ( i v i ơn v ư c y quy n th c hi n qu ng cáo); - S n phNm qu ng cáo ghi trong băng hình, ĩa hình; băng âm thanh, ĩa âm thanh, ĩa m m ho c các v t li u khác, makét qu ng cáo. b) H sơ ăng ký qu ng cáo thu c dùng cho ngư i g m: - Gi y ăng ký qu ng cáo (theo m u Ph l c 2); - Hình th c, n i dung qu ng cáo thu c dùng cho ngư i. N u qu ng cáo trên ài truy n hình, ài phát thanh thì ph i g i băng hình, ĩa hình; băng âm thanh, ĩa âm thanh. N u qu ng cáo trên báo in, báo i n t thì ph i g i makét qu ng cáo; - Tài li u xác minh n i dung qu ng cáo; - Trư ng h p t ch c, cá nhân ngh qu ng cáo s n phNm thu c c a công ty s h u s ăng ký lưu hành thu c do B Y t c p thì ph i có văn b n y quy n ho c văn b n ng ý cho phép qu ng cáo c a công ty ó; - T hư ng d n s d ng thu c ã ư c B Y t phê duy t; - Các tài li u tham kh o (n u có). c) H sơ ăng ký qu ng cáo m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i g m: - Gi y ăng ký qu ng cáo (theo m u Ph l c 2); - Hình th c, n i dung qu ng cáo m phNm. N u qu ng cáo trên ài truy n hình, ài phát thanh thì ph i g i băng hình, ĩa hình; băng âm thanh, ĩa âm thanh. N u qu ng cáo trên báo in, báo i n t thì ph i g i makét qu ng cáo; - Tài li u xác minh n i dung qu ng cáo. d) H sơ ăng ký qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t g m: - Gi y ăng ký qu ng cáo (theo m u Ph l c 1); - Hình th c, n i dung qu ng cáo v c xin, sinh phNm y t . N u qu ng cáo trên ài truy n hình, ài phát thanh thì ph i g i băng hình, ĩa hình; băng âm thanh, ĩa âm thanh. N u qu ng cáo trên báo in, báo i n t thì ph i g i makét qu ng cáo; - B n sao h p pháp gi y ch ng nh n ăng ký lưu hành i v i v c xin, sinh phNm d nh qu ng cáo do B Y t c p; - Tài li u xác minh n i dung qu ng cáo. ) Toàn b các tài li u có trong h sơ theo quy nh t i các i m a, b, c, d c a kho n này ph i có d u giáp lai c a ơn v l p h sơ. 2. Th t c xem xét h sơ ăng ký qu ng cáo. T ch c, cá nhân trư c khi th c hi n qu ng cáo ph i g i h sơ ăng ký qu ng cáo n B Y t ho c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là S Y t ). a) B Y t u quy n cho các ơn v ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo như sau: - V i u tr ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh c a các cơ s khám b nh, ch a b nh có v n u tư nư c ngoài và các cơ s khám b nh, ch a b nh có ngư i nư c ngoài tr c ti p khám b nh, ch a b nh b ng phương pháp y h c hi n i; - V Y h c c truy n ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n i các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n có v n u tư nư c ngoài và các cơ s khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n có ngư i nư c ngoài tr c ti p khám b nh, ch a b nh; - V Trang thi t b và công trình y t ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo
  5. i v i thi t b y t c a các cơ s kinh doanh thi t b y t có v n u tư nư c ngoài, trang thi t b y t nh p khNu; - C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo v v c xin, sinh phNm y t , hóa ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn dùng trong lĩnh v c gia d ng và y t ; - C c Qu n lý Dư c Vi t Nam ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo v thu c dùng cho ngư i; - C c An toàn v sinh th c phNm ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo v th c phNm i v i các lo i th c phNm, ph gia th c phNm do C c ti p nh n công b ch t lư ng, c p ăng ký ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm. b) S Y t ti p nh n, gi i quy t h sơ ăng ký qu ng cáo như sau: - Qu ng cáo v khám b nh, ch a b nh (bao g m c khám b nh, ch a b nh b ng y h c c truy n, gi i ph u thNm m , ph c h i ch c năng) c a các cơ s khám b nh, ch a b nh có tr s trên a bàn tr các trư ng h p thu c thNm quy n c a V i u tr và V Y h c c truy n - B Y t theo quy nh t i i m a m c 2 Ph n III c a Thông tư liên t ch này. - Qu ng cáo thi t b y t c a các cơ s s n xu t, kinh doanh thi t b y t có tr s trên a bàn tr trư ng h p thu c thNm quy n c a V Trang thi t b và công trình y t - B Y t theo quy nh t i i m a m c 2 Ph n III c a Thông tư liên t ch này. - Qu ng cáo v th c phNm, ph gia th c phNm c a các cơ s s n xu t , kinh doanh th c phNm có tr s trên a bàn tr trư ng h p thu c thNm quy n c a C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t theo quy nh t i i m a m c 2 Ph n III c a Thông tư liên t ch này. - Qu ng cáo v m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i c a các cơ s s n xu t, kinh doanh m phNm có tr s trên a bàn. 3. Trình t xem xét vi c ăng ký qu ng cáo. a) Sau khi nh n ư c h sơ ăng ký qu ng cáo h p l , cơ quan ti p nh n h sơ g i cho ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo gi y ti p nh n h sơ (theo m u Ph l c 3). Sau 10 ngày làm vi c, k t ngày ghi trên Gi y ti p nh n h sơ, n u cơ quan ti p nh n h sơ không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo ư c quy n qu ng cáo theo úng n i dung ã ăng ký. b) Trư ng h p cơ quan ti p nh n h sơ th y h sơ ăng ký qu ng cáo chưa h p l thì thông báo cho ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo b sung ho c hoàn ch nh h sơ. c) Trư ng h p cơ quan ti p nh n h sơ có văn b n yêu c u s a i, b sung thì trong văn b n ph i nêu c th là b sung thêm nh ng tài li u nào, s a i n i dung gì. d) Khi nh n ư c văn b n yêu c u s a i, b sung, ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo ph i s a i, b sung theo úng nh ng n i dung ư c nêu trong văn b n ó và g i v cơ quan ti p nh n h sơ n i dung qu ng cáo ã ư c s a i, b sung. Sau khi nh n ư c h sơ s a i, b sung, cơ quan ti p nh n h sơ g i cho ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo Gi y ti p nh n h sơ (theo m u Ph l c 3). Sau 10 ngày làm vi c, k t ngày ghi trên Gi y ti p nh n h sơ, n u cơ quan ti p nh n h sơ không có văn b n yêu c u s a i, b sung thì ơn v , cá nhân ư c qu ng cáo như n i dung ã s a i. ) Trư ng h p ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo có s a i, b sung nhưng không úng v i nh ng n i dung ư c ghi trong văn b n yêu c u s a i, b sung c a cơ quan ti p nh n h sơ thì cơ quan ti p nh n h sơ s thông báo cho ơn v , cá nhân ăng ký qu ng cáo không ư c qu ng cáo theo n i dung ã ăng ký. 4. H sơ, th t c xin gi y phép th c hi n qu ng cáo i v i qu ng cáo trong lĩnh v c y t trên các phương ti n qu ng cáo ph i xin phép. Vi c xin gi y phép th c hi n qu ng cáo i v i qu ng cáo trong lĩnh v c y t trên các
  6. phương ti n qu ng cáo ph i xin phép th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 43/2003/TT-BVHTT. 5. Các ơn v ăng ký qu ng cáo ph i n p phí, l phí ăng ký qu ng cáo theo quy nh hi n hành. IV. I U KHO N THI HÀNH I. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m. a) Thanh tra, ki m tra Thanh tra Y t và Thanh tra Văn hóa - Thông tin trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m c l p ho c ph i h p v i nhau t ch c ki m tra, thanh tra v qu ng cáo trong lĩnh v c y t và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. b) X lý vi ph m: T ch c, cá nhân có vi ph m các quy nh c a Thông tư liên t ch này, tùy theo m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c th c hi n. a) B Văn hóa Thông tin trong ph m vi ch c năng, nhi m v có trách nhi m ch trì ph i h p v i B Y t th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v qu ng cáo trong lĩnh v cyt . b) B Y t có trách nhi m hư ng d n các C c, V ch c năng, các S Y t th c hi n vi c ti p nh n h sơ và c p Gi y ti p nh n ăng ký qu ng cáo. 3. Hi u l c c a Thông tư. Thông tư liên t ch này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây c a B Y t và c a B Văn hóa - Thông tin v qu ng cáo trong lĩnh v c y t trái v i Thông tư liên t ch này u bãi b . B Y t có trách nhi m nghiên c u s a i, b sung Quy ch thông tin qu ng cáo thu c dùng cho ngư i, m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i ban hành kèm theo Quy t nh s 2557/2002/Q -BYT ngày 04/7/2002 c a B trư ng B Y t và Thông tư s 12/2002/TT-BYT ngày 23/8/2002 c a B Y t hư ng d n qu ng cáo vi c kinh doanh v c xin, sinh phNm y t cho phù h p v i quy nh c a Pháp l nh Qu ng cáo, Ngh nh s 24/2003/N -CP, Thông tư s 43/2003/TT- BVHTT và hư ng d n c a Thông tư liên t ch này. Lê Ng c Tr ng Vy Tr ng Toán ( ã ký) ( ã ký) PH L C 1 M U GI Y ĂNG KÝ QU NG CÁO DNCH V KHÁM B NH, CH A B NH; DNCH V KHÁM B NH, CH A B NH B NG Y H C C TRUY N; KINH DOANH TRANG THI T BN Y T ; KINH DOANH TH C PH M; KINH DOANH HÓA CH T CH PH M DI T CÔN TRÙNG, DI T KHU N DÙNG TRONG LĨNH V C GIA D NG VÀ Y T C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  7. c l p - T do - H nh phúc GI Y ĂNG KÝ H SƠ QU NG CÁO S :............................. Kính g i: 1. Tên ơn v ăng ký h sơ: 2. a ch : 3. S i n tho i, Fax, Email: 4. S gi y phép ho t ng: 5. Tên, s i n tho i c a ngư i ho c b ph n ch u trách nhi m ăng ký h sơ: 6. D ch v ho c d ki n qu ng cáo: 7. Tài li u g i kèm theo h sơ: - - - 8. Cam k t c a ơn v ăng ký qu ng cáo: Chúng tôi ã nghiên c u k Thông tư liên t ch s …./2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày… tháng… năm 2004 c a liên B : B Văn hóa - Thông tin và B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t và cam k t s tuân th các quy nh c a Thông tư trên và các quy nh khác c a pháp lu t v qu ng cáo. Tên t nh/thành ph , ngày… tháng… năm…. Th trư ng ơn v (Ghi rõ ch c danh) (Ký tên và óng d u) H và tên c a ngư i ký PH L C 2
  8. M U GI Y ĂNG KÝ QU NG CÁO THU C, M PH M NH HƯ NG TR C TI P N S C KH E CON NGƯ I VÀ V C XIN, SINH PH M Y T DÙNG CHO NGƯ I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y ĂNG KÝ H SƠ QU NG CÁO S :............................. Kính g i: 1. Tên ơn v ăng ký h sơ: 2. a ch : 3. S i n tho i, Fax, Email: 4. S gi y phép ho t ng: 5. Tên, s i n tho i c a ngư i ho c b ph n ch u trách nhi m ăng ký h sơ: 6. Danh m c s n phNm d ki n qu ng cáo: STT Tên S ăng ký ho c s gi y ti p nh n b n công b Hình th c L n s n tiêu chuNn ch t lư ng hàng hóa c a s n phNm qu ng cáo th phNm 1. 2. 7. Tài li u g i kèm theo h sơ: - - 8. Cam k t c a ơn v ăng ký qu ng cáo: Chúng tôi ã nghiên c u k Thông tư liên t ch s ……/2004/TTLT-BVHTT-BYT ngày…. tháng…. năm 2004 c a liên b : B Văn hóa - Thông tin và B Y t hư ng d n v ho t ng qu ng cáo trong lĩnh v c y t và Quy t nh s 2557/2002/Q -BYT ngày 04/7/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành Quy ch thông tin, qu ng cáo thu c, m phNm nh hư ng tr c ti p n s c kh e con ngư i (ho c Thông tư s 12/2002/TT-BYT ngày 23/8/2002 c a B Y t hư ng d n qu ng cáo v c xin, sinh
  9. phNm mi n d ch dùng cho ngư i và cam k t s tuân th quy nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t trên và các quy nh khác c a pháp lu t v qu ng cáo. Tên t nh/thành ph , ngày tháng năm Th trư ng ơn v (Ghi rõ ch c danh) (Ký tên và óng d u) H và tên c a ngư i ký PH L C 3 M U GI Y ĂNG KÝ QU NG CÁO TRANG THI T BN Y T B y t /s y t C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc GI Y TI P NH N H SƠ QU NG CÁO B Y t /S Y t ã ti p nh n H sơ ăng ký qu ng cáo ...............(ghi rõ lĩnh v c ăng ký qu ng cáo) s ................(ghi s gi y ăng ký qu ng cáo c a ơn v ăng ký qu ng cáo) C a.................... (ghi tên y c a ơn v ăng ký qu ng cáo) a ch :........................ (ghi y a ch c a ơn v ăng ký qu ng cáo) i n tho i:......................... (ghi s i n tho i c a ơn v ăng ký qu ng cáo) ã nh n h sơ ăng ký qu ng cáo h p l .................... (ghi rõ lĩnh v c ăng ký qu ng cáo): ngày/tháng/năm S gi y ti p nh n:.............../hai s cu i c a năm nh n h sơ/ký hi u c a ơn v ti p nh n qu ng cáo. Tên t nh/thành ph , ngày…tháng…năm… Th trư ng ơn v (Ghi rõ ch c danh) (Ký tên và óng d u) H và tên c a ngư i ký
Đồng bộ tài khoản