Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BYT-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BYT-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BYT-BNN về việc phân công phối hợp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩmdo Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BYT-BNN

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B NÔNG NGHI P c l p - T do - H nh phúc VÀ PHÁT TRI N NÔNG ******** THÔN ****** S : 01/2006/TTLT-BYT- Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2006 BNN THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N PHÂN CÔNG PH I H P TH C HI N CH C NĂNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M thi hành Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c phNm, liên t ch B Y t - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hư ng d n phân công ph i h p th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v v sinh, an toàn th c phNm như sau: I. TRÁCH NHI M CHUNG TRONG QU N LÝ NHÀ NƯ C V V SINH AN TOÀN TH C PH M 1. B Y t có trách nhi m a) Ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xây d ng và t ch c th c hi n chi n lư c, chính sách, k ho ch v v sinh, an toàn th c phNm ư c phê duy t; b) Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy nh, quy trình, quy ph m v v sinh, an toàn i v i th c phNm ã qua ch bi n lưu thông trên th trư ng; c) Quy nh dư lư ng t i a cho phép v hoá ch t c h i, ph gia th c phNm, gi i h n t i a ô nhi m vi sinh v t i v i th c phNm ã qua ch bi n; d) Quy nh chung v i u ki n v sinh, an toàn i v i các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm ã qua ch bi n bao g m i u ki n cơ s s n xu t, trang thi t b , d ng c ; yêu c u v s c kho , ki n th c, th c hành v sinh, an toàn th c phNm c a ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm; ) T ch c th c hi n xác nh n công b tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm iv i s n phNm th c phNm tiêu th trong nư c; e) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch v công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t, ki n th c pháp lu t; nghiên c u khoa h c, công
  2. ngh , ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c và h p tác qu c t v v sinh, an toàn th c phNm; t ch c xác nh n n i dung thông tin qu ng cáo i v i th c phNm; g) T ch c th c hi n qu n lý nhà nư c v v sinh, an toàn th c phNm i v i th c phNm ã qua ch bi n s n xu t, lưu thông trong nư c cho tiêu th n i a; h) T ch c th c hi n ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t c h i (bao g m c ph gia th c phNm) i v i th c phNm tr s n phNm có ngu n g c ng v t d ng tươi s ng và sơ ch lưu thông trên th trư ng. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m a) Hư ng d n chi ti t vi c th c hi n chi n lư c, chính sách, quy ho ch, k ho ch v v sinh, an toàn th c phNm c a ngành nông nghi p; b) Ban hành và t ch c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, tiêu chuNn, quy nh, quy trình, quy ph m b o m v sinh, an toàn th c phNm i v i: - Quá trình s n xu t t nuôi tr ng, khai thác, thu hái, s n xu t, gi t m , sơ ch , b o qu n, v n chuy n nông s n th c phNm cho n khi ư c ưa ra lưu thông trên th trư ng; - S n phNm th c phNm có ngu n g c ng v t d ng tươi s ng, sơ ch lưu thông trên th trư ng; - Nông s n th c phNm xu t khNu và nh p khNu; c) Qu n lý v sinh an toàn i v i th c phNm có ngu n g c ng v t tươi s ng và sơ ch lưu thông trên th trư ng, xu t khNu và nh p khNu; d) Quy nh c th v i u ki n v sinh, an toàn i v i cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có ngu n g c ng v t d ng tươi s ng và sơ ch ; ) Xây d ng và t ch c th c hi n vi c thông tin, tuyên truy n, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t, ki n th c pháp lu t; nghiên c u khoa h c, công ngh , ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c và h p tác qu c t v v sinh, an toàn th c phNm i v i th c phNm có ngu n g c ng v t; e) T ch c th c hi n ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t ch i iv i th c phNm quy nh t i i m b, c kho n 2, M c 1 c a Thông tư này. II. TRÁCH NHI M TRONG PHÒNG NG A, KH C PH C NG C TH C PH M VÀ B NH TRUY N QUA TH C PH M 1. B Y t có trách nhi m a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm; i u tra xác nh cơ s nguyên nhân, b a ăn nguyên nhân, th c ăn nguyên nhân và căn nguyên;
  3. b) Tri n khai các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm; c) T ch c ch o vi c x lý, i u tr ng c th c phNm và các b nh d ch truy n qua th c phNm; d) Hư ng d n và ch o th c hi n vi c phân tích nguy cơ ô nhi m th c phNm; i u tra, kh o sát và lưu tr các s li u v công tác phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm; ) Công b nguy cơ b nh d ch có th truy n qua th c phNm; e) Hư ng d n và ch o th c hi n vi c tuyên truy n, ph bi n ki n th c và th c hành v phòng, ng a ng c th c phNm cho ngư i s n xu t, kinh doanh và ngư i tiêu dùng; g) Quy nh ch báo cáo v công tác phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và b nh truy n qua th c phNm. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch tuyên truy n, ph bi n ki n th c và th c hành v phòng ng a ng c th c phNm cho ngư i s n xu t, kinh doanh th c phNm d ng tươi s ng, sơ ch ; b) T ch c qu n lý và ch o th c hi n t t quy trình s n xu t b o m v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm trư c khi ưa ra lưu thông trên th trư ng; c) Công b d ch b nh ng v t ph i h p liên ngành, t ch c ki m soát d ch b nh trong ph m vi ư c phân công; d) Qu n lý và ch o vi c s n xu t b o m v sinh an toàn i v i: - Nông s n th c phNm t nuôi tr ng, khai thác, thu hái, s n xu t, gi t m , sơ ch , b o qu n, v n chuy n trư c khi lưu thông ra th trư ng; - Nông s n th c phNm nh p khNu, xu t khNu; ) Ph i h p v i B Y t và các b , ngành có liên quan trong vi c xác nh nguyên nhân gây ra ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm khi x y ra ng c th c phNm; e) Khi x y ra ng c th c phNm có trách nhi m ph i h p v i U ban nhân dân các c p, B Y t và các b , ngành liên quan kh c ph c và gi i quy t h u qu . III. TRÁCH NHI M PH I H P TRONG THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M VI C TH C HI N CÁC QUY NNH V V SINH AN TOÀN TH C PH M 1. B Y t có trách nhi m
  4. a) Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch thanh tra, ki m tra v v sinh, an toàn th c phNm trên ph m vi toàn qu c và x lý các vi ph m theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch trì thNm nh, ki m tra các cơ s ch bi n th c phNm có nguy cơ cao; c) Ch trì x lý, thu h i, xác nh ngu n g c i v i s n phNm nông s n th c phNm không m b o v sinh, an toàn th c phNm lưu thông trên th trư ng; d) Th c hi n thanh tra, ki m tra, x lý các vi ph m pháp lu t v v sinh, an toàn th c phNm. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m a) T ch c và ch o vi c thanh tra, ki m tra v v sinh, an toàn nông s n th c phNm và x lý vi ph m i v i s n phNm nông s n th c phNm trong ph m vi ư c phân công; b) Thanh tra, ki m tra v v sinh, an toàn i v i nông s n th c phNm trong quá trình tr ng tr t, chăn nuôi, khai thác, thu hái, gi t m d ng tươi s ng, sơ ch , b o qu n, v n chuy n, lưu thông ra th trư ng và xu t khNu; c) Thanh tra, ki m tra vi c x lý th c phNm nguyên li u không b o m tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm chưa qua ki m d ch thú y ã ưa vào lưu thông, s d ng trong ch bi n th c phNm; d) Ph i h p v i B Y t thanh tra, ki m tra vi c x lý, thu h i, truy xu t ngu n g c các s n phNm nông s n th c phNm, th c phNm có ngu n g c ng v t b nhi m các tác nhân vi sinh v t gây b nh, gây d ch. IV. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n a) B Y t giao cho C c An toàn v sinh th c phNm là cơ quan u m i giúp B tri n khai th c hi n Thông tư này; b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao cho V Khoa h c Công ngh là ơn v u m i giúp B tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh các cơ quan, ơn v ph n ánh k p th i v B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn hai B ph i h p gi i quy t theo thNm quy n ho c trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n xem xét, quy t nh. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P KT. B TRƯ NG VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B YT TH TRƯ NG TH TRƯ NG
  5. Bùi Bá B ng Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản