intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
86
lượt xem
3
download

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC về việc hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC

  1. B K HO CH VÀ U C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TƯ-B TÀI CHÍNH NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/TTLT-BKH-BTC Hà N i , ngày 17 tháng 3 năm 2003 THÔNG TƯ LIÊN TNCH C A B K HO CH VÀ UTƯ - B TÀI CHÍNH S 02/2003/TTLT-BKH- BTC NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯ NG D N L P K HO CH TÀI CHÍNH I V I CÁC CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Căn c Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); Liên t ch B K ho ch và u tư và B Tài chính hư ng d n quy trình l p k ho ch tài chính i v i các chương trình, d án s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (sau ây g i t t là chương trình, d án ODA) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh: Thông tư này bao g m các quy nh hư ng d n vi c l p k ho ch tài chính i v i các chương trình, d án ODA trong các giai o n v n ng ODA; l p, thNm nh phê duy t chương trình, d án ODA và chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án ODA 2. Nguyên t c l p k ho ch tài chính i v i các chương trình, d án ODA: Vi c l p k ho ch tài chính cho các chương trình, d án ODA ph i b o m: - Tuân th các quy nh hi n hành c a Lu t pháp Vi t Nam, các cam k t gi a Chính ph Vi t Nam và các nhà tài tr nư c ngoài trong vi c th c hi n các chương trình, d án ODA. - Huy ng v n ODA và b trí v n i ng m t cách có hi u qu , tránh lãng phí, phù h p v i ti n và kh năng th c t tri n khai c a chương trình, d án ODA. 3. N i dung k ho ch tài chính c a chương trình, d án ODA: Bao g m k ho ch v n ODA (v n vay n , v n vi n tr không hoàn l i, phân theo t ng nư c ho c t ch c tài tr ); v n trong nư c (v n ngân sách trung ương, v n ngân sách a phương, v n tín d ng trong nư c, v n t có c a ch u tư, v n óng góp
  2. c a ngư i th hư ng d án và các ngu n v n khác theo quy nh c a lu t pháp Vi t Nam). 4. Phương th c l p k ho ch tài chính các chương trình, d án ODA: 4.1. Phù h p v i cơ ch tài chính trong nư c, các chương trình, d án ODA ư c phân thành các d ng sau: - Chương trình, d án ODA ư c Nhà nư c c p phát t Ngân sách Nhà nư c. - Chương trình, d án ODA ư c Nhà nư c cho vay l i. - Chương trình, d án ODA ư c Nhà nư c c p phát m t ph n và cho vay l i m t ph n. 4.2. Vi c l p k ho ch tài chính cho toàn b ho c cho m t ph n chương trình, d án ODA ư c Nhà nư c c p phát t Ngân sách nhà nư c ư c th c hi n theo các hình th c như sau: a. Các d án chi u tư xây d ng cơ b n ph i l p k ho ch tài chính theo ngu n v n xây d ng cơ b n. b. Các d án có tính ch t chi hành chính s nghi p ph i l p k ho ch tài chính theo ngu n v n chi hành chính s nghi p, c th theo t ng lĩnh v c chi. c. Trư ng h p chương trình, d án ODA có n i dung chi h n h p c c u ph n chi xây d ng cơ b n và c u ph n chi hành chính s nghi p (sau ây g i t t là d án h n h p) thì vi c l p và th c hi n k ho ch tài chính theo nguyên t c c u ph n d án có hình th c chi u tư xây d ng cơ b n thì l p k ho ch, qu n lý chi tiêu và quy t toán ngu n v n theo lo i d án u tư xây d ng cơ b n (XDCB), c u ph n d án có hình th c chi hành chính s nghi p (HCSN) thì l p k ho ch, qu n lý chi tiêu và quy t toán ngu n v n theo lo i d án có tính ch t hành chính s nghi p. Trong m t s trư ng h p c bi t n u m t trong hai c u ph n c a d án h n h p là quá nh và ch d án ho c cơ quan ch qu n d án có yêu c u l p k ho ch tài chính th ng nh t theo m t trong hai lo i d án (XDCB ho c HCSN), thì B K ho ch và u tư s ch trì ph i h p cùng B Tài chính xem xét và quy t nh. 4.3. Trong quy t nh u tư chương trình, d án ODA ph i quy nh rõ chương trình, d án ODA thu c hình th c chi XDCB, chi HCSN hay h n h p theo quy nh t i m c 4.2 trên. 5. V n i ng: V n i ng ư c b trí theo các n i dung qui nh t i kho n 12, i u 5 Quy ch Qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . C th như sau: 5.1. T t c các chương trình, d án ODA có yêu c u v v n i ng hàng năm u ph i l p k ho ch v n i ng. Các cơ quan ch qu n ch u trách nhi m t ng h p yêu
  3. c u và l p k ho ch v v n i ng c a các chương trình, d án ODA do mình tr c ti p qu n lý. 5.2. V n i ng không áp d ng i v i các chương trình, d án ODA mà trong i u ư c qu c t ký k t không quy nh c th phía Vi t Nam ph i óng góp , k c v n góp b ng ti n, b ng hi n v t hay b ng các trách nhi m khác. 5.3. Các chương trình, d án ODA thu c di n Ngân sách nhà nư c cho vay l i ho c chương trình, d án ODA m t ph n c p phát, m t ph n cho vay l i thì Ch d án ph i t b trí toàn b v n i ng và ph i gi i trình y trong quá trình l p và phê duy t d án v kh năng m b o v n i ng. i v i các d án thu c lo i trên, ch d án ư c ưu tiên vay v n i ng t các ngu n tín d ng c a Nhà nư c và có trách nhi m hoàn tr v n vay (g c và lãi) theo úng h p ng tín d ng. 5.4. i v i các d án thu c di n Ngân sách Nhà nư c c p phát thì v n i ng do Ngân sách Nhà nư c m b o, ư c b trí trong d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm theo ngu n v n xây d ng cơ b n ho c hành chính s nghi p tương ng và phân c p c th như sau: - Ngân sách Trung ương m b o v n i ng cho các chương trình, d án ODA do các B , cơ quan Trung ương là ch d án tr c ti p qu n lý và th c hi n. - Ngân sách a phương m b o v n i ng cho các d án do a phương là ch d án và tr c ti p qu n lý (bao g m c các d án thành ph n ho c ti u d án do các a phương th c hi n thu c các chương trình, d án ODA do các B , cơ quan trung ương là ch d án). 5.5. V n i ng ư c b trí trong k ho ch hàng năm cho các d án có các i u ki n sau: - i u ư c qu c t v d án ã có hi u l c. - ã hoàn thành các th t c u tư trong nư c. 5.6. i v i nh ng chương trình, d án ODA mà i u ư c qu c t v d án ã ký nhưng chưa có hi u l c ho c ã có hi u l c, nhưng chưa hoàn thành các th t c u tư trong nư c thì cơ quan ch qu n d án có trách nhi m báo cáo B K ho ch và u tư, B Tài chính (trong th i gian l p d toán ngân sách) b trí trong d phòng chi XDCB ho c t ng lĩnh v c chi HCSN (theo tính ch t v n i ng), trình c p có thNm quy n quy t nh (n u là trư ng h p Ngân sách Trung ương ch u trách nhi m b trí v n i ng) ho c ch d án có trách nhi m báo cáo cơ quan ch qu n d án (trong th i gian l p d toán ngân sách) b trí trong d phòng Ngân sách a phương, trình c p có thNm quy n quy t nh (n u là trư ng h p Ngân sách a phương ch u trách nhi m b trí v n i ng) 5.7. Các cơ quan ch qu n ph i ưu tiên b trí v n i ng trong d toán ngân sách hàng năm nh m th c hi n các cam k t t i các i u ư c qu c t ODA ã ký và phù h p v i kh năng gi i ngân th c t hàng năm c a chương trình, d án ODA.
  4. Các ch d án có trách nhi m s d ng ngu n v n i ng úng m c ích và có hi u qu . II. NH NG QUY NNH C TH 1. D ki n v ngu n v n và cơ ch tài chính i v i các chương trình, d án trong giai o n v n ng ODA: 1.1. Khi xây d ng cương chương trình, d án ODA, các cơ quan ch qu n ph i nêu rõ các xu t v tài chính bao g m d ki n m c v n ODA (v n vay n , v n vi n tr không hoàn l i), v n i ng và d ki n cơ ch tài chính trong nư c (m u cương chi ti t chương trình, d án t i Ph l c 3, Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c). 1.2. Danh m c chương trình, d án ODA ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t và ý ki n ch p thu n c a nhà tài tr nư c ngoài là cơ s xây d ng báo cáo nghiên c u kh thi i v i chương trình, d án ODA và cơ ch tài chính trong nư c. 1.3. V n chuNn b chương trình, d án: Căn c vào danh m c chương trình, d án ODA do B K ho ch và u tư thông báo, cơ quan ch qu n l p k ho ch v n chuNn b chương trình, d án ODA theo cùng quy trình l p, phê duy t k ho ch tài chính quy nh t i m c 3 và 4 dư i ây, trong ó phân chia c th ph n v n ư c các nhà tài tr cung c p, v n t b trí và v n ngh ngân sách h tr ) g i B K ho ch và u tư và B Tài chính. i v i các chương trình, d án ODA do nhà tài tr cung c p riêng l không n m trong k ho ch (hay danh m c ưu tiên v n ng ODA) và không ký i u ư c qu c t khung v ODA, sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t ch trương ti p nh n, cơ quan ch qu n l p k ho ch v n chuNn b chương trình, d án g i B K ho ch và u tư và B Tài chính. 2. D ki n v n u tư và cơ ch tài chính i v i các chương trình, d án trong giai o n xây d ng, th m nh, phê duy t các văn ki n d án: Căn c vào thông báo b ng văn b n c a B K ho ch và u tư v các chương trình, d án ODA ã ư c nhà tài tr ng ý xem xét tài tr trong t ng th i kỳ, các cơ quan ch qu n ch o các ch d án l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và kh thi ho c văn ki n chương trình, d án trình c p có thNm quy n phê duy t. 2.1. N i dung Báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a chương trình, d án ODA: Trong báo cáo nghiên c u ti n kh thi c a các chương trình, d án ODA ư c l p theo các quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ODA, c n ph i th hi n rõ các n i dung sau: - D ki n cơ c u và hình th c tài tr hay ng tài tr c a các nhà tài tr c th cho các c u ph n c a chương trình, d án ODA.
  5. - Kh năng m b o v n i ng t các ngu n: t cân i c a ch d án, ngu n v n tín d ng, v n óng góp c a i tư ng th hư ng và các ngu n v n khác. Trư ng h p áp d ng cơ ch cho vay l i, các ch d án ph i căn c vào các i u ki n cho vay l i khung quy nh t i Quy ch cho vay l i v n vay nư c ngoài c a Chính ph ban hành theo Quy t nh s 02/2000/Q -BTC ngày 6 tháng1 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính l p phương án hoàn v n sơ b c a d án. 2.2. Báo cáo nghiên c u kh thi c a chương trình, d án ODA: Trong Báo cáo nghiên c u kh thi c a các chương trình, d án ODA l p theo các quy nh t i Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph v Qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v ban hành Quy ch Qu n lý và s d ng ODA, c n ph i th hi n rõ các n i dung sau: - i u ki n c th i v i các ngu n v n trong và ngoài nư c tài tr cho chương trình, d án (như th i h n vay, th i gian ân h n, lãi su t, các lo i phí vay và các i u ki n khác...). - Cơ ch tài chính trong nư c áp d ng i v i chương trình, d án (c p phát hay cho vay l i). Trư ng h p áp d ng cơ ch cho vay l i, ch d án ph i có phương án hoàn v n chi ti t (theo th i kỳ tr n , ngu n thu...) căn c vào các i u ki n cho vay l i khung qui nh t i Quy ch cho vay l i v n vay nư c ngoài c a Chính ph ban hành theo Quy t nh s 02/2000/Q -BTC ngày 6 tháng 1 năm 2000 c a B trư ng B Tài chính. Trư ng h p d án không th áp d ng ư c theo các i u ki n khung này ph i có gi i trình lý do c th , xu t các i u ki n cho vay l i phù h p v i t ng lo i d án và ngu n tài tr , B Tài chính ch trì cùng các cơ quan có liên quan xem xét trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2.3. Trong quy t nh phê duy t báo cáo kh thi ph i ghi rõ toàn b các n i dung c th nêu t i m c 2.2 trên ây, quy nh rõ cơ ch tài chính trong nư c i v i chương trình, d án k c v hình th c và phương th c giao v n gi a các bên liên quan i v i chương trình, d án; chi ti t t ng c u ph n chi xây d ng cơ b n, chi hành chính s nghi p và phân c p rõ nhi m v chi gi a các c p ngân sách trong vi c b trí v n i ng. 2.4. Căn c báo cáo nghiên c u kh thi, văn ki n d án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, ch d án l p và g i cho cơ quan ch qu n, B K ho ch và u tư và B Tài chính k ho ch s d ng v n theo ti n tri n khai th c hi n d án có phân chia theo năm t năm u n năm hoàn thành toàn b d án ưa vào s d ng, chia ra c th v n ODA (theo t ng nhà tài tr ), v n i ng; theo các hình th c Ngân sách nhà nư c c p phát (xây d ng cơ b n, hành chính s nghi p), cho vay l i và các hình th c khác (theo m u bi u t i Ph l c s 1 c a Thông tư này). 3. Quy trình l p, phê duy t và giao k ho ch tài chính hàng năm i v i các chương trình d án s d ng v n ODA:
  6. 3.1. Quy trình l p, phê duy t, giao k ho ch v n chuNn b chương trình, d án, v n chuNn b th c hi n và th c hi n chương trình, d án ODA ư c ti n hành theo úng trình t l p và phê duy t Ngân sách nhà nư c quy nh t i Lu t Ngân sách nhà nư c và các văn b n pháp lu t qui nh v qu n lý u tư và xây d ng. 3.2. Căn c l p k ho ch tài chính i v i chương trình, d án ODA: - i u ư c qu c t ã ký v i nhà tài tr nư c ngoài; - Các quy nh v xây d ng k ho ch và d toán Ngân sách nhà nư c, các ch và nh m c chi tiêu tài chính hi n hành; - Ti n và kh năng th c t tri n khai d án; Hàng năm, phù h p v i th i gian l p d toán Ngân sách nhà nư c, căn c vào các quy nh, tình hình nói trên, Ch d án l p k ho ch tài chính chương trình, d án ODA g i cơ qu n ch qu n c p trên t ng h p. N u là d án có s d ng v n cho vay l i thì các k ho ch này ph i g i cho c Cơ quan cho vay l i. Các k ho ch tài chính ph i ư c l p theo úng quy nh v m u bi u t i Ph l c s 2 c a Thông tư này, kèm theo các báo cáo thuy t minh nêu rõ cơ s , căn c tính toán, phân tích ánh giá tình hình th c hi n, các v n vư ng m c, t n t i c th và ki n ngh bi n pháp gi i quy t; và ph i ư c g i theo úng quy nh v th i gian mà cơ quan ch qu n quy nh b o m th i gian t ng h p d toán Ngân sách nhà nư c hàng năm. 3.3. Các cơ quan ch qu n t ng h p tình hình th c hi n c năm, và d ki n k ho ch tài chính năm sau i v i v n ODA và v n i ng c a các chương trình, d án ODA thu c lĩnh v c ph trách g i B K ho ch và u tư và B Tài chính (theo m u bi u t i Ph l c s 3 c a Thông tư này). 3.4. Căn c vào các k ho ch tài chính cho các chương trình, d án ODA do các cơ quan ch qu n g i, B K ho ch và u tư, B Tài chính ch trì xem xét và t ng h p k ho ch tài chính c a các chương trình, d án ODA hàng năm, trên cơ s ó t ng h p chung vào d toán Ngân sách Nhà nư c hàng năm, theo phân công như sau: - B K ho ch và u tư ch trì i v i các d án u tư xây d ng cơ b n ho c c u ph n u tư xây d ng cơ b n trong các d án h n h p. - B Tài chính ch trì i v i các d án có tính ch t hành chính s nghi p ho c c u ph n có tính ch t hành chính s nghi p trong các d án h n h p. Sau khi d toán Ngân sách nhà nư c ư c c p có thNm quy n quy t nh, B K ho ch và u tư và B Tài chính giao d toán Ngân sách nhà nư c cho các cơ quan ch qu n theo úng quy nh hi n hành, trong ó ghi rõ v n ngoài nư c c a các chương trình, d án ODA. Căn c d toán Ngân sách nhà nư c ư c cơ quan có thNm quy n giao ho c quy t nh, cơ quan ch qu n giao k ho ch phân b v n (g m c v n ODA và v n i ng)
  7. chi ti t cho các chương trình, d án ODA, ng th i thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan kho b c ng c p. 3.5. Căn c thông báo v n c a cơ quan có thNm quy n, Kho b c nhà nư c th c hi n vi c ki m soát và thanh toán v n i ng theo ch c p phát Ngân sách nhà nư c hi n hành (v n u tư XDCB ki m soát và thanh toán theo ch u tư XDCB, v n HCSN ki m soát và thanh toán theo ch kinh phí HCSN). 4. i u ch nh k ho ch tài chính, i u chuy n v n i ng và x lý các trư ng h p t xu t ngoài k ho ch: 4.1. Cơ quan ch qu n, căn c vào tình hình th c hi n c a các chương trình, d án ODA i u ch nh ho c trình cơ quan có thNm quy n i u ch nh k ho ch tài chính hàng năm i v i chương trình, d án theo qui nh hi n hành, trên cơ s ó b trí i u chuy n ph n v n i ng thu c ngân sách c p phát t các chương trình, d án không có kh năng th c hi n h t sang các chương trình, d án ODA khác có y th t c và kh năng th c hi n vư t k ho ch trong năm, ng th i thông báo cho cơ quan tài chính và cơ quan kho b c ng c p. Căn c thông báo i u ch nh v n c a cơ quan có thNm quy n, Kho b c nhà nư c th c hi n th t c thanh toán. Trư ng h p g p khó khăn t xu t v v n i ng Ch d án ph i báo cáo Cơ quan ch qu n có bi n pháp gi i quy t. Vi c i u chuy n v n i ng t d án th a sang d án thi u ch ư c th c hi n trong cùng m t lĩnh v c chi. Không i u chuy n v n i ng c a các d án thu c lĩnh v c chi u tư XDCB sang các d án thu c lĩnh v c chi thư ng xuyên và ngư c l i; không ư c i u chuy n v n t lĩnh v c y t sang lĩnh v c giáo d c- ào t o và ngư c l i... 4.2. i v i các chương trình, d án ODA không k p b trí v n i ng trong k ho ch ngân sách hàng năm ho c có nhu c u t xu t v v n i ng (các d án do Ngân sách Nhà nư c m b o v n i ng), các Cơ quan ch qu n ph i t s p x p trong ph m vi ngân sách ư c giao. Trư ng h p không th t s p x p ư c thì ư c phép s d ng ngu n v n d phòng nói i m 5.6. Ph n I c a Thông tư này. 5. S d ng và hoàn tr v n ng trư c (theo quy nh t i i u 27 Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph ): 5.1. V n ng trư c là v n Ngân sách nhà nư c ng trư c theo k ho ch hàng năm cho các chương trình, d án ODA thu c di n ư c c p phát t Ngân sách nhà nư c th c hi n m t s h ng m c c a chương trình, d án ã ư c cam k t tài tr t ngu n v n ODA và ã ư c ghi k ho ch nhưng chưa rút ư c v n ODA, nên ch d án không có ngu n v n tri n khai các công vi c. C p ngân sách nào ch u trách nhi m b trí v n i ng (nói i m 5.4 ph n I) cũng ng th i ch u trách nhi m b trí ngu n v n ng trư c này. 5.2. V n ng trư c ch ư c áp d ng i v i các d án ho c c u ph n d án ư c áp d ng phương th c rút v n "hoàn v n" ư c quy nh c th trong các i u ư c qu c t v ODA.
  8. B t u t năm k ho ch có phát sinh phương th c rút v n này, căn c vào m c chi tiêu và th i gian c n thi t rút v n t nhà tài tr , d án ph i xác nh và ghi vào k ho ch v n i ng c a năm ó ư c b trí m t kho n v n ng trư c t Ngân sách nhà nư c. 5.3. Cơ quan tài chính các c p ph i h p v i cơ quan k ho ch và u tư ng c p xem xét, quy t nh b trí v n cho chương trình, d án có nhu c u v n ng trư c. Vi c hoàn v n ng trư c ph i ư c quy t toán hàng năm và Kho b c nhà nư c các c p ch u trách nhi m thu h i cho Ngân sách Nhà nư c (tuỳ thu c c p Ngân sách nào ã b trí v n i ng cho d án) vào cu i năm k ho ch. Cơ quan tài chính các c p ch u trách nhi m b trí ti p ngu n v n ng trư c theo k ho ch năm sau (n u có nhu c u) b o m tính liên t c th c hi n d án. 6. Báo cáo th c hi n k ho ch tài chính: Ch d án và cơ quan ch qu n có trách nhi m báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n k ho ch tài chính theo quy nh t i Thông tư s 06/2001/TT-BKH ngày 30 tháng 9 năm 2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy ch Qu n lý và s d ng Ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) ban hành kèm theo Ngh nh s 17/2001/N -CP ngày 4 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph . Báo cáo nh kỳ v tình hình th c hi n k ho ch tài chính c a các chương trình d án ODA là cơ s v n ng v n ODA và l p k ho ch tài chính i v i các chương trình d án. III. I U KHO N THI HÀNH Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành và thay th Thông tư liên t ch s 6/1998/TTLT-BKH-BTC ngày 14 tháng 8 năm 1998 c a B K ho ch và u tư và B Tài chính v Hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình, d án ODA. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này không còn hi u l c thi hành. Trong quá trình th c hi n, có nh ng v n phát sinh, ngh ph n ánh v B K ho ch và u tư và B Tài chính nghiên c u s a i và b sung Nguy n Sinh Hùng Võ H ng Phúc ( ã ký) ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản