intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
104
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA về việc khuyến khích đầu tư­ trong nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành, để hướng dẫn việc người Việt Nam định c­ư ở nước ngoài, người nước ngoài thư­ờng trú tại Việt Nam đầu t­ư theo Nghị định số 51/1999/NĐ/CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư­ trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA

 1. B K HO CH VÀ U TƯ- C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T B TƯ PHÁP-B NGO I NAM GIAO-B CÔNG AN c l p - T do - H nh phúc S :02/2005/TTLT-BKH-BTP- Hà N i, ngày 25 tháng 5 năm 2005 BNG-BCA THÔNG TƯ LIÊN TNCH V HƯ NG D N VI C NGƯ I VI T NAM NNH CƯ NƯ C NGOÀI, NGƯ I NƯ C NGOÀI THƯ NG TRÚ T I VI T NAM U TƯ THEO NGHN NNH S 51/1999/N /CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH LU T KHUY N KHÍCH U TƯ TRONG NƯ C (S A I) S 03/1998/QH10 Căn c Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10ngày 20 tháng 5 năm 1998; Căn c Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03 /1998 / QH10 (dư i ây g i t t là Ngh nh s 51); Căn c Quy t nh s 36/2003/ Q -TTg ngày 11 tháng 3 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch góp v n, mua c ph n c a ngư i nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam (d i ây g i t t là Quy t nh s 36); Liên B Kê ho ch và u tư – Tư pháp - Ngo i giao - Công an hư ng d n vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, ngư i nư c ngoài thư ng trú Vi t Nam u tư theo Ngh nh s 51 như sau: I. B O M, H TR VÀ ƯU ÃI U TƯ 1. i tư ng áp d ng 1.1. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài bao g m: a) Ngư i có qu c t ch Vi t Nam cư trú, làm ăn sinh s ng lâu dài nư c ngoài; b) Ngư i có g c Vi t Nam cư trú, làm ăn sinh s ng lâu dài nư c ngoài; c) Ngư i có cha , m , ho c ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i hi n nay có ho c ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. 1.2. Ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam, bao g m: a) Công dân nư c ngoài cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài t i Vi t Nam ã ư c cơ quan có thNm quy n Vi t Nam c p Th thư ng trú; b) Ngư i không qu c t ch cư trú, làm ăn, sinh s ng lâu dài t i Vi t Nam ã ư c cơ quan có thNm quy n Vi t Nam c p Th thư ng trú.
 2. 1.3. i tư ng nêu t i i m 1.1 và 1.2 có d án u tư theo Ngh nh s 51, dư i ây g i t t là nhà u tư. 1.4. Thông tư này không áp d ng i v i nhà u tư là ngư i nư c ngoài không th- ư ng trú t i Vi t Nam. 2. Thành l p doanh nghi p và mua c ph n, góp v n vào các doanh nghi p Vi t Nam 2.1. th c hi n d án u tư theo quy nh c a Ngh nh s 51 , nhà u tư có th nhân danh cá nhân tr c ti p u tư v n thành l p doanh nghi p ho c cùng v i công dân Vi t Nam u tư thông qua hình th c mua c ph n, góp v n thành l p doanh nghi p theo Lu t Doanh nghi p, Lu t H p tác xã. 2.2. Nhà u tư ư c mua c ph n, ư c góp v n trong các doanh nghi p nhà nư c thu c Danh m c do Th tư ng Chính ph phê duy t theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, theo quy nh như sau: a) ư c mua c ph n phát hành l n u c a các doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa; mua c ph n phát hành thêm c a doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hóa ho c mua l i c ph n c a các c ông trong doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hóa. b) ư c góp v n vào doanh nghi p, mua l i ph n v n góp c a các thành viên tr thành thành viên c a doanh nghi p. c) T ng giá tr c ph n, v n góp c a các nhà u tư theo các hình th c trên không ư- c quá 30% v n i u l c a doanh nghi p nhà nư c th c hi n c ph n hóa ho c ã c ph n hóa. d) ThNm quy n quy t nh bán c ph n, nh n v n góp, hình th c giá tr góp v n ho c mua c ph n c a nhà u tư ư c th c hi n theo i u 6 và i u 7 c a Quy ch góp v n, mua c ph n c a nhà u tư nư c ngoài trong các doanh nghi p Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 36. 2.3. Nhà u tư ư c mua c ph n ho c góp v n không h n ch t l và có quy n tham gia qu n lý, i u hành trong các doanh nghi p Vi t Nam không thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Vi c nhà u tư mua c ph n ho c góp v n b ng ngo i t , máy móc thi t b , nguyên li u, hàng hóa, chuy n giao công ngh , quy n s h u trí tu ch ng khoán có giá ho c các tài s n khác ư c th c hi n theo h p ng ký k t gi a nhà u tư và doanh nghi p có liên quan. 2.4. Quy n l i và nghĩa v c a doanh nghi p và nhà u tư trong vi c mua c ph n, góp v n: a) Doanh nghi p bán c ph n, nh n v n góp ph i thông báo b ng văn b n cho cơ quan c p có thNm quy n quy t nh c ph n hóa doanh nghi p, cơ quan quy t nh thành l p doanh nghi p ho c cơ quan c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p ch m nh t 15 ngày sau khi th c hi n vi c nh n v n góp ho c bán c ph n cho nhà u tư.
 3. b) Nhà u tư mua c ph n, góp v n trong các doanh nghi p ho t ng theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam ư c th c hi n các quy n l i và nghĩa v theo quy nh t i các i u 15 và 16 c a Quy t nh s 36. 3. Chuy n tên ch u tư, thay i thành viên góp v n Nhà u tư trư c ây ã chuy n giao v n, tài s n c a mình cho công dân Vi t Nam ho c cho cơ s s n xu t, kinh doanh Vi t Nam và mư n danh nghĩa c a cá nhân ho c t ch c ó u tư, kinh doanh t i Vi t Nam, n u có nhu c u và i u ki n thì - ư c làm th t c chuy n tên ch u tư ho c thay i thành viên góp v n theo hư ng d n t i Ph n V Thông tư này. 4. Ngành, ngh , lĩnh v c và a bàn khuy n khích u tư 4.1. Nhà u tư ư c u tư, kinh doanh t t c các ngành, ngh , lĩnh v c và a bàn theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, tr nh ng ngành, ngh quy nh t i kho n 1 i u 3 Ngh nh s 08/2000/N -CP ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p, kho n 2, 3 i u 2 c a Ngh nh s 14/2001/N -CP ngày 5/4/2001 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh d ch v b o v và kho n 2 i u 1 c a Ngh nh s 125/2004/N -CP ngày 19/5/2004 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 03/2000/N -CP ngày 03/02/2000 quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Doanh nghi p. 4.2. Nhà u tư ư c khuy n khích u tư kinh doanh vào ngành, ngh lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ban hành kèm theo Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c A, B và C ban hành t i Ph l c kèm theo Ngh nh s 51 (dư i ây g i t t là Ngh nh s 35) và Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p (dư i ây g i t t là Ngh nh s 164). 4.3. Nhà u tư ư c khuy n khích u tư kinh doanh t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn quy nh t i Danh m c B và a bàn có i u ki n kinh t xã h i c bi t khó khăn quy nh t i Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 35 và Ngh nh s 164. 5. H tr m t b ng s n xu t, kinh doanh 5.1. Nhà u tư có d án u tư theo Ngh nh s 51 , n u có nhu c u thuê t làm m t b ng th c hi n d án u tư thì ư c t o i u ki n cho thuê t. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho thuê t căn c vào m c ích s d ng t ư c l p trong d án kh thi, căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương gi i quy t i v i t ng d án. 5.2. Th i gian mi n n p ti n thuê t cho d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c quy nh t i Danh m c A ho c d án u tư t i a bàn quy nh t i Danh m c B ho c Danh m c C c a Ngh nh s 35 ư c th c hi n như i v i doanh nghi p trong nư c cùng lo i quy nh t i i u 18 Ngh nh s 51. 6. Quy n iv i t thuê, nhà g n v i quy n s d ng t
 4. 6.1. Nhà u tư ư c Nhà nư c cho thuê ho c ư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh hi n hành c a Lu t t ai s a i (2003) ư c th c hi n các quy n và nghĩa v theo quy nh t i Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph . 6.2. Nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài v u tư lâu dài t i Vi t Nam ư c mua nhà g n li n v i quy n s d ng t t i Vi t Nam theo quy nh t i Ngh nh s 81/2001/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v vi c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài mua nhà t i Vi t Nam. 7. Vay v n t Qu H tr phát tri n Nhà u tư có d án u tư thu c Danh m c A ho c th c hi n d án u tư t i a bàn thu c Danh m c B ho c Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 35 ư c Qu H tr phát tri n xem xét h tr u tư thông qua các hình th c cho vay u tư, b o lãnh tín d ng u tư ho c h tr lãi su t sau u tư theo quy nh t i Ngh nh s l06/2004/N -CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c. 8. Mi n, gi m thu 8.1. Nhà u tư có d án u tư áp ng i u ki n quy nh t i kho n 2 i u 33 c a Ngh nh s 164, d án thu c Danh m c A ho c th c hi n d án u tư t i a bàn thu c Danh m c B ho c Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 164 ư c áp d ng các m c ưu ãi v thu su t thu thu nh p doanh nghi p, th i h n mi n, gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i các i u 35, i u 36, i u 37 và i u 38 c a Ngh nh s 164; 8.2. Nhà u tư kinh doanh hàng xu t khNu quy nh t i M c III Ph l c ban hành kèm theo Ngh nh s 164 ngoài vi c ư c hư ng ưu ãi thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 36, i u 37, i u 38 c a Ngh nh s 164 còn ư c gi m thu thu nh p doanh nghi p theo quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 164; 8.3. Nhà u tư có d án ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51 ư c mi n thu nh p khNu thi t b , máy móc t o tài s n c nh như i v i d án c a nhà u tư trong nư c cùng lo i quy nh t i i u 26 c a Ngh nh s 51; 8.4. Mi n thu thu nh p doanh nghi p cho nhà u tư góp v n d i các hình th c: b ng sáng ch , bí quy t k thu t, quy trình công ngh , d ch v k thu t. 9. Th c hi n nguyên t c m t giá 9.1. D án c a nhà u tư nói t i Thông tư này u tư theo quy nh c a Ngh nh s 51 ư c hư ng cùng m c giá u vào như các d án u tư trong nư c cùng lo i i v i t ai, hàng hóa, nguyên li u, nhiên li u, v t li u, v t tư và d ch v do Nhà nư c nh giá, ch u cùng m t m c thu . 9.2. Nhà u tư có d án u tư theo quy nh t i i u 1 Ngh nh s 51 ư c áp d ng giá d ch v v nhà , khách s n, i n, nư c, d ch v y t , cư c phí i l i trong
 5. nư c b ng ư ng th y, ư ng b , ư ng hàng không, cư c phí bưu chính vi n thông, phí giáo d c và ào t o như áp d ng i v i công dân Vi t Nam trong nư c. 9.3. Các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c, các cơ s s n xu t, kinh doanh ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam th ng nh t th c hi n Quy nh này. II. TH T C XÁC NH N CÓ G C VI T NAM 10. i v i ngư i mang h chi u Vi t Nam Ngư i mang h chi u Vi t Nam h p l ang cư trú, làm ăn sinh s ng nư c ngoài ương nhiên thu c i tư ng quy nh t i i m 1.1.a Thông tư này và không c n có gi y xác nh n nêu t i i m 11 c a Thông tư này. 11. i v i ngư i mang h chi u nư c ngoài 11.1. Ngư i mang h chi u nư c ngoài thu c i tư ng quy nh t i i m 11 Thông tư này, n u có m t trong các gi y t sau ây: - Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam; - Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; - Gi y xác nh n ăng ký công dân; - Gi y xác nh n có g c Vi t Nam. 11.2. Vi c c p Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 17, 18 và 19 Ngh nh s 104/1998/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 1998 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Qu c t ch Vi t Nam (sau ây g i t t là Ngh nh s l04). 11.3. Vi c c p Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam ư c th c hi n theo quy nh t i các i u 25 và i u 26 Ngh nh s 104. 11.4. Vi c c p Gi y xác nh n ăng ký công dân ư c th c hi n theo Quy t nh s 713/NG-Q ngày 17 tháng 5 năm 1997 c a B Ngo i giao quy nh t m th i v th t c ăng ký công dân Vi t Nam nư c ngoài. 11.5. Gi y xác nh n có g c Vi t Nam (M u gi y ư c ban hành kèm theo Thông tư này) do m t trong các cơ quan có thNm quy n sau ây c p: a) Cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài; b) y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thu c B Ngo i giao; c) y ban nhân dân t nh/thành ph tr c thu c Trung ương, nơi cha , m ho c ông n i, bà n i, ông ngo i, bà ngo i c a ngư i xin xác nh n ã sinh ra ó; ho c t nh/thành ph tr c thu c Trung ương nơi ngư i xin xác nh n ã t ng sinh s ng.
 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh/thành ph tr c thu c Trung ương có th y quy n cho S chuyên ngành xem xét quy t nh c p ho c t ch i c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam. 11.6. Ngư i ngh c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam t i các cơ quan quy nh t i i m 11.5 Thông tư này c n có ơn ngh (m u ơn ban hành kèm theo Thông tư này) và H chi u nư c ngoài h p l ho c gi y t h p l có giá tr thay th h chi u nư c ngoài. Kèm theo ơn ph i có m t trong các gi y t sau ây (k c gi y do chính quy n cũ c p trư c ngày 30 tháng 4 năm 1975): a) Gi y t ch ng minh qu c t ch Vi t Nam c a cha , m , ông n i, bà n i, ông ngo i ho c bà ngo i; trong trư ng h p nh ng ngư i này ã m t qu c t ch Vi t Nam thì ph i có Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; b) Gi y t ch ng minh ngư i làm ơn là con , cháu n i ho c cháu ngo i c a nh ng ngư i thu c i tư ng nói t i i m 11.6.a Thông tư này. 11.7. Gi y xác nh n có g c Vi t Nam do cơ quan i di n c a Vi t Nam ã c p cho ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài theo hư ng d n t i Thông tư liên B s 11/BKH-NG ngày 31 tháng 12 năm 1996 c a B K ho ch và u tư, B Ngo i giao; Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam ã ư c c p theo hư ng d n t i Thông tư liên t ch s 10/2000/ TTLT- BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2000 c a B K ho ch và u tư, Tư pháp, Ngo i giao và B Công an v n có giá tr s d ng làm th t c ăng ký kinh doanh. 12. i v i ngư i không còn gi gi y t liên quan n g c Vi t Nam 12.1. Gi y xác nh n có g c Vi t Nam ư c c p cho ngư i không còn gi gi y t liên quan n g c Vi t Nam trong các trư ng h p sau ây: a) i v i trư ng h p xin Gi y xác nh n có g c Vi t Nam t i các cơ quan i di n c a Vi t Nam nư c ngoài c n ph i có: B n lý l ch t thu t c a ngư i ngh c p gi y xác nh n t th i gian trư c cho n th i i m xin xác nh n có g c Vi t Nam. - Gi y c a t p th c ng ng ngư i Vi t Nam a phương nơi ngư i ó sinh s ng xác nh n có quan h huy t th ng v i ngư i ang có ho c ã có qu c t ch Vi t Nam (có th là H i ngư i Vi t Nam có quan h v i các t ch c, cơ quan h p pháp trong nư c ho c cơ quan i di n Vi t Nam nư c ó). b) i v i trư ng h p xin Gi y xác nh n có g c Vi t Nam t i cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam trong nư c ư c quy nh t i i m 11.5.b ho c 11.5.c Thông tư này, c n ph i có: B n lý l ch t thu t c a ngư i ngh c p gi y xác nh n t th i gian trư c cho n th i i m xin xác nh n có g c Vi t Nam. - Văn b n c a ít nh t hai công dân Vi t Nam thư ng trú trong nư c có năng l c hành vi dân s y xác nh n có quan h huy t th ng v i ngư i có qu c t ch Vi t
 7. Nam ho c v i ngư i ã t ng có qu c t ch Vi t Nam. Gi y xác nh n ghi rõ h tên, a ch c a ngư i ư c xác nh n và nh ng ngư i làm gi y xác nh n; vi c ký gi y xác nh n ư c th c hi n t i cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam và ư c cơ quan ó xác nh n ch ký c a ngư i làm ch ng. 13. Th i h n xét, c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét, c p Gi y xác nh n có g c Vi t Nam; trư ng h p t ch i ph i tr l i ương s b ng văn b n và nêu rõ lý do. III. VI C NH P C NH, XU T C NH, CƯ TRÚ C A NHÀ U TƯ 14. Nh p c nh, xu t c nh c a nhà u tư 14.1. Nhà u tư có H chi u Vi t Nam ho c gi y t có giá tr thay th h chi u ư c nh p xu t c nh Vi t Nam không c n th th c. 14.2. Nhà u tư mang h chi u nư c ngoài ho c gi y t có giá tr thay th h chi u ư c xét c p th th c Vi t Nam có giá tr nhi u l n ho c ư c xét c p th t m trú phù h p v i th i gian chuNn b và ho t ng theo gi y phép kinh doanh do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. 15. Cư trú, c p, i, thay i n i dung, thu h i Th thư ng trú 15.1. Vi c cư trú c a nhà u tư là i tư ng nêu t i i m 1.1.a , 1.1. b và 1.2 Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh t i i u 11, 12 Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2000. 15.2. Vi c c p, i, thay i n i dung ho c thu h i Th thư ng trú c a nhà u tư - ư c th c hi n t i cơ quan qu n lý xu t nh p c nh thu c B Công an theo quy nh t i các i u 13 và 14 Pháp l nh Nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 28 tháng 4 năm 2000. IV. TH T C ĂNG KÝ KINH DOANH VÀ C P CH NG NH N ƯU ÃI U TƯ 16. H sơ ăng ký kinh doanh 16.1. Ngoài h sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i nhà u tư là công dân Vi t Nam và gi y t ch ng ch liên quan n trình chuyên môn c a ngư i i u hành i v i m t s ngành, ngh mà pháp lu t Vi t Nam quy nh ph i có, nhà u tư là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ph i n p m t trong các gi y t sau ây: - B n sao H chi u h p l c a Vi t Nam; - Gi y có giá tr thay th H chi u c a Vi t Nam; - Gi y ch ng nh n có qu c t ch Vi t Nam;
 8. - Gi y xác nh n m t qu c t ch Vi t Nam; - Gi y xác nh n ăng ký công dân; - Gi y xác nh n g c Vi t Nam; - Gi y xác nh n có g c Vi t Nam ư c c p theo hư ng d n c a Thông tư liên B s 11/BKH-BNG ngày 31 tháng 12 năm 1996 c a B K ho ch và u tư, B Ngo i giao; - Gi y xác nh n có quan h huy t th ng Vi t Nam ư c c p theo hư ng d n c a Thông tư liên t ch s 10/2000/ TTLT-BKH-BTP-BNG-BCA. 16.2. Ngoài h sơ ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t áp d ng i v i nhà u tư là công dân Vi t Nam và gi y t , ch ng ch liên quan n trình chuyên môn c a ngư i i u hành i v i m t s ngành, ngh mà pháp lu t Vi t Nam quy nh ph i có, nhà u tư là ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam ph i xu t trình Th thư ng trú do cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam c p. 16.3. Gi y t , ch ng ch , ch ng nh n, ch ng th c, b ng c p liên quan n trình chuyên môn c a nhà u tư do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c cơ quan công ch ng Vi t Nam công ch ng. 17. Trình t , th i h n xem xét vi c ăng ký kinh doanh 17.1. Nhà u tư ăng ký kinh doanh tr c ti p ho c y quy n cho ngư i khác n S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi t tr s giao d ch n p h sơ. Khi n p h sơ, nhà u tư (ho c ngư i ư c y quy n) ph i xu t trình H chi u ho c Th thư ng trú c a mình, b n g c gi y t có giá tr thay th h chi u Vi t Nam và b n g c các gi y t c n thi t ki m tra, i chi u. S K ho ch và u tư ti p nh n h sơ, ki m tra H chi u và tính h p l c a h sơ, ng th i vi t phi u h n tr l i cho nhà u tư theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 17.2. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l , S K ho ch và u tư có trách nhi m xem xét th c hi n vi c ăng ký kinh doanh cho nhà u tư. 18. Th t c ngh ư c hư ng ưu ãi u tư và nghĩa v báo cáo th c hi n ưu ãi u tư 18.1. ư c hư ng ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51 , nhà u tư có d án u tư thu c ngành, ngh , lĩnh v c ưu ãi u tư quy nh t i Danh m c A ho c th c hi n d án u tư t i a bàn quy nh Danh m c B ho c Danh m c C ban hành kèm theo Ngh nh s 85 ph i th c hi n các th t c c n thi t quy nh t i Thông tư s 02/1999-TT-BKH ngày 24 tháng 9 năm 1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n trình t , th t c c p ưu ãi u tư theo Ngh nh s 51 . 18.2. nh kỳ 6 tháng m t l n (vào cu i tháng 6 và tháng 12 hàng năm) doanh nghi p ư c hư ng ưu ãi u tư có trách nhi m báo cáo tình hình vi c th c hi n các bi n pháp ưu ãi ã và ang ư c hư ng t i doanh nghi p v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo B K ho ch và u tư.
 9. 18.3. Trong trư ng h p doanh nghi p ho c nhà u tư vi ph m pháp lu t Vi t Nam, không th c hi n y các i u ki n hư ng ưu ãi u tư, nhà u tư là ngư i nư c ngoài thư ng trú t i Vi t Nam i nh cư nư c khác, ho c vi ph m vào các quy nh ư c nêu t i kho n 3 i u 121 Lu t Doanh nghi p, i m 18.2 Thông tư này, thì S K ho ch và u tư ki n ngh y ban nhân dân t nh/thành ph tr c thu c Trung ương i u ch nh m t ph n ho c rút b toàn b ưu ãi ã ư c ch p thu n, ho c thu h i Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. V. TH T C CHUY N TÊN CH U TƯ, THAY I THÀNH VIÊN GÓP V N, CHUY N V N U TƯ TRƯ C ÂY TRONG DOANH NGHI P THÀNH V N GÓP C A NHÀ U TƯ 19. i u ki n chuy n tên ch u tư thay i thành viên c a doanh nghi p ang ho t ng 19.1. Nhà u tư quy nh t i i m 3 Thông tư này khi làm th t c chuy n tên ch u tư, thay i thành viên góp v n c n có các gi y t sau ây: a) Văn b n ng ý trao tr l i cho nhà u tư tài s n và v n c a doanh nghi p mà ngư i (ho c nh ng ngư i) ng danh nghĩa cho nhà u tư ang qu n lý; b) Văn b n c a ngư i (ho c nh ng ngư i) ng danh nghĩa cho nhà u tư t nguy n chuy n v n ho c chuy n v n và quy n qu n lý doanh nghi p cho nhà u tư; c) Văn b n nh t trí c a các sáng l p viên, thành viên góp v n c a doanh nghi p v vi c ch p nh n chuy n i ch u tư, thay i thành viên góp v n, chuy n v n u tư. d) ơn c a nhà u tư ngh ư c chuy n ch u tư, thay i thành viên góp v n, chuy n v n u tư trong ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p. Trong ó có cam k t th c hi n i u l doanh nghi p và ti p t c th c hi n các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p. 19.2. Ch u tư m i, thành viên góp v n m i có trách nhi m ti n hành làm th t c h p th c hóa quy n s h u, quy n s d ng ho c các quy n khác có liên quan n tài s n nh n l i theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. 20. i u ki n chuy n v n ã u tư vào doanh nghi p trong nư c trư c ây dư i danh nghĩa công dân Vi t Nam thành ph n v n góp c a nhà u tư Nhà u tư quy nh t i i m 3 Thông tư này ã chuy n giao v n, tài s n c a mình cho công dân Vi t Nam ho c cho cơ s s n xu t, kinh doanh Vi t Nam và mư n danh nghĩa c a cá nhân ho c t ch c ó u tư, kinh doanh t i Vi t Nam, khi làm th t c ng tên ph n v n góp c a mình trong doanh nghi p c n có văn b n c a công dân Vi t Nam ho c c a cơ s s n xu t kinh doanh ng ý tr l i cho nhà u tư ph n tài s n, v n mà công dân Vi t Nam ho c cơ s s n xu t kinh doanh ang qu n lý và s d ng. 21. Trình t , th t c, th i h n xem xét vi c i tên nhà u tư
 10. 21.1. S K ho ch và u tư giúp Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương gi i quy t vi c i tên ch u tư, thay i thành viên góp v n. S K ho ch và u tư ti p nh n, xem xét h sơ và hư ng d n nhà u tư b sung y các gi y t c n thi t. 21.2. i tên ch c a doanh nghi p ang ho t ng, thay i thành viên góp v n nhà u tư g i h sơ n S K ho ch và u tư nơi ã c p ăng ký kinh doanh tr- ư c ây c a doanh nghi p, h sơ g m các gi y t như quy nh t i i m 16.1 và các gi y t quy nh t i i m 19.1 Thông tư này. 21.3. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày n p h sơ h p l , ch u tư ph i thông báo ít nh t là 5 l n trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương nơi doanh nghi p ho t ng v vi c i tên ch u tư. Trong th i gian này, các cá nhân, t ch c có quy n và l i ích trong doanh nghi p ph i n doanh nghi p gi i quy t quy n l i h p pháp c a mình. 21.4. Sau 20 ngày, k t ngày thông báo, n u không có tranh ch p, khi u n i i v i doanh nghi p ngh chuy n tên ch u tư, thay i thành viên góp v n, S K ho ch và u tư th c hi n th t c chuy n i tên ch u tư, thay i thành viên góp v n trình Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh. 22. Các quy nh khác liên quan n vi c i tên ch u tư, thay i thành viên góp v n 22.1. Vi c i tên ch u tư, thay i thành viên góp v n ch ư c th c hi n iv i các doanh nghi p không có tranh ch p, khi u ki n: 22.2. Không x ph t vi ph m hành chính v vi c u tư không ng tên trư c ây c a nhà u tư. VI. T CH C TH C HI N 23. Hi u l c thi hành và t ch c th c hi n 23.1. Thông tư này thay th Thông tư liên t ch s 10/2000/TTLT-BKH-BTP- BNG- BCA ngày 15 tháng 8 năm 2000 c a B K ho ch và u tư, B Tư pháp, B Ngo i giao và B Công an và có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 23.2. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, các cơ quan qu n lý nhà nư c, các doanh nghi p n u có khó khăn vư ng m c ngh ph n ánh k p th i b ng văn b n n B K ho ch và u tư. B K ho ch và u tư có trách nhi m ph i h p v i các B Tư pháp, B Ngo i giao, B Công an gi i quy t các v n phát sinh./. B TRƯ NG B K HO CH VÀ B TRƯ NG B TƯ PHÁP U TƯ Uông Chu Lưu
 11. Võ H ng Phúc B TRƯ NG B NGO I GIAO B TRƯ NG B CÔNG AN Nguy n Dy Niên Lê H ng Anh C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p T do - H nh phúc (nơi vi t ơn), ngày. . . . tháng. . . . . năm . . . . . ƠN NGHN XÁC NH N CÓ G C VI T NAM Kính g i: (ghi tên cơ quan mà nhà u tư ngh c p gi y xác nh n) - Tôi là (tên Vi t Nam vi t ch in hoa, d u): - H và tên trong h chi u/gi y có giá tr thay th (vi t ch in hoa d u): - Sinh ngày tháng năm Sinh t i: - a ch thư ng trú nư c ngoài: - a ch thư ng trú ho c t m trú t i Vi t Nam (n u có): -S i n tho i t i Vi t Nam (n u có): fax: - Qu c t ch hi n nay: - S h chi u/gi y có giá tr thay th : Ngày c p: Có giá tr n ngày:......... tháng........ năm......... - Nư c c p h chi u/gi y có giá tr thay th : - Ngh nghi p: ngh : (ghi tên cơ quan mà nhà u tư ngh c p gi y xác nh n) xác nh n cho tôi là ngư i có g c Vi t Nam hoàn thành h sơ ăng ký u tư t i Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10.
 12. Tôi xin cam oan toàn b nh ng l i khai trong ơn này là úng s th t và tôi hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam v nh ng i u ã khai. Ngư i vi t ơn (Ký và ghi rõ h , tên) Gi y t kèm theo: 1. 2. 3. (tên cơ quan xác nh n) C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S …../….. c l p - T do - H nh phúc ( a i m xác nh n), ngày..... tháng..... năm.... GI Y XÁC NH N CÓ G C VI T NAM Ông/bà: Sinh ngày……tháng…..năm…….; sinh t i:…………………………… a ch thư ng trú hi n nay: Qu c t ch: Mang h chi u s : Nư c c p: Ngày c p: Có giá tr n ngày: là ngư i có g c Vi t Nam ang nh cư t i (ghi rõ nư c nh cư): Gi y này ư c s d ng hoàn thành h sơ ăng ký u tư t i Vi t Nam theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) s 03/1998/QH10. Tên cơ quan xác nh n
 13. Ch c v ngư i ký xác nh n (Ký tên và óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản