Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT hướng dẫn tổ chức thực hiện chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến vùng đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn do Ủy Ban dân số, gia đình và trẻ em-Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-UBDSGĐTE-BYT

  1. U BAN DÂN S GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ÌNH VÀ TR EM-B Y c l p - T do - H nh phúc T ******** ****** S : 02/2006/TTLT- Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2006 UBDSG TE-BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH HƯ NG D N T CH C TH C HI N CHI N DNCH TĂNG CƯ NG TUYÊN TRUY N, V N NG L NG GHÉP DNCH V S C KH E SINH S N/K HO CH HÓA GIA ÌNH N VÙNG ÔNG DÂN, VÙNG CÓ M C SINH CAO VÀ VÙNG KHÓ KHĂN Th c hi n quy t nh s 09/2006/Q -TTg ngày 10/01/2006 c a Th tư ng Chính ph ban hành “Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 47/NQ/TW ngày 23 tháng 3 năm 2005 c a B Chính tr v ti p t c y m nh th c hi n chính sách dân s và k ho ch hóa gia ình”, nh m t ch c th c hi n có hi u qu Chi n d ch tăng cư ng tuyên truy n, v n ng l ng ghép d ch v s c kho sinh s n/k ho ch hóa gia ình n vùng ông dân, vùng có m c sinh cao và vùng khó khăn (sau ây g i t t là Chi n d ch), liên t ch: y ban dân s , Gia ình và Tr em và B Y t hư ng d n m t s i m trong t ch c th c hi n Chi n d ch như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c t ch c tri n khai và ph i h p ho t ng trong Chi n d ch, ư c áp d ng i v i các ngành, các c p, các ơn v , các t ch c tham gia th c hi n Chi n d ch có s d ng kinh phí nhà nư c t Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình hàng năm. 2. Nguyên t c chung a) Qu n lý, t ch c th c hi n Chi n d ch tuân theo các nguyên t c qu n lý Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình. b) T ch c th c hi n Chi n d ch trên cơ s tăng cư ng các ho t ng thư ng xuyên c a công tác dân s - k ho ch hóa gia ình m b o tính b n v ng c a chương trình.
  2. c) Ho t ng tuyên truy n, v n ng trong Chi n d ch ph i m b o tính hi u qu , phù h p v i t ng vùng, t ng nhóm i tư ng, ng b v i ho t ng cung ng d ch v s c kho sinh s n/k ho ch hóa gia ình. d) D ch v chăm sóc s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình ph i tuân th “Hư ng d n chuNn qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n” do B Y t ban hành. Danh m c và nh m c thu c thi t y u, v t tư tiêu hao cho các d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. ) Kinh phí t ch c th c hi n Chi n d ch ư c m b o t ngu n ngân sách nhà nư c thông qua ngân sách Chương trình m c tiêu qu c gia Dân s và K ho ch hóa gia ình và ngân sách a phương. II. CÁC HO T NG CH Y U C A PHÁP LU T 1. Tuyên truy n v n ng a) M c tiêu tuyên truy n, v n ng: t o môi trư ng thu n l i cho vi c cung c p các d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình trong Chi n d ch, góp ph n t o nhu c u và chuy n i hành vi c a các nhóm i tư ng trong th c hành chăm sóc s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình. b) N i dung tuyên truy n: khuy n khích ch p nh n mô hình gia ình m t ho c hai con, cung c p ki n th c v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình, v n ng i tư ng ch p nh n và th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa gia ình, ng h và tham gia các ho t ng c a Chi n d ch. c) i tư ng tuyên truy n: t p trung tuyên truy n, v n ng các c p v ch ng trong tu i sinh chưa th c hi n và chưa s n sàng ch p nh n th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa gia ình, i tư ng sinh con m t b , i tư ng có khó khăn trong vi c ti p c n thông tin và d ch v ; quan tâm cung c p ki n th c cho v thành niên và thanh niên. d) Hình th c tuyên truy n: s d ng kênh truy n thông, tài li u truy n thông thích h p v i nhóm i tư ng; k t h p truy n thông i chúng v i tuyên truy n tr c ti p thông qua sinh ho t nhóm, tư v n t i nhà, c p phát tài li u: l ng ghép các ho t ng tuyên truy n, v n ng vào sinh ho t văn hóa, chính tr c a c ng ng; phân b h p lý các ho t ng tuyên truy n, v n ng trư c, trong và sau chi n d ch. 2. Cung c p d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình trong chi n d ch a) Tư v n chăm sóc s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình Tri n khai th c hi n tư v n giúp khách hàng có y thông tin c n thi t, phù h p v các bi n pháp tránh thai, chăm sóc thai nghén, phòng ch ng các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n ch ng ch p nh n, th c hi n các bi n pháp k ho ch hóa gia ình, ti p c n và s d ng các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n. b) K ho ch hóa gia ình
  3. Cung c p d ch v k thu t các bi n pháp k ho ch hóa gia ình bao g m: tri t s n, t d ng c t cung, thu c tiêm, thu c c y tránh thai, bao cao su, thu c viên tránh thai và các bi n pháp tránh thai thông d ng khác. c) Phòng ch ng các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n Khám ph khoa, xét nghi m chNn oán m t s b nh thư ng g p, i u tr các b nh nhi m khuNn ư ng sinh s n thông thư ng nh m t o i u ki n thu n l i cho i tư ng ch p nh n các bi n pháp k ho ch hóa gia ình. III. T CH C TRI N KHAI CHI N DNCH 1. Nhi m v c a y ban Dân s , Gia ình và tr em các c p a) xu t thành l p Ban Ch o Chi n d ch hàng năm các c p t nh, huy n, xã, Thành ph n và quy ch ho t ng c a Ban Ch o do y ban nhân dân cùng c p quy t nh. Ban Ch o Chi n d ch có ch c năng giúp y ban Dân s , Gia ình và Tr em t ch c, ch o th c hi n các ho t ng c a Chi n d ch. b) Ch trì và ph i h p v i ngành Y t , các ban, ngành, oàn th liên quan xây d ng k ho ch Chi n d ch trình phê duy t theo quy nh. c) Ch trì qu n lý, i u ph i ho t ng gi a các ban, ngành, oàn th tham gia th c hi n Chi n d ch theo k ho ch ã ư c phê duy t. d) Ch trì, t ch c và ph i h p v i các ban, ngành, oàn th tăng cư ng th c hi n các ho t ng tuyên truy n, v n ng trong Chi n d ch. ) B o m ngu n l c, qu n lý vi c s d ng kinh phí Chi n d ch và t ch c cung c p các lo i phương ti n tránh thai, thu c, v t tư áp ng nhu c u c a Chi n d ch. e) T ch c ho t ng ki m tra, giám sát vi c th c hi n Chi n d ch. f) Ch o và t ch c thu th p, cung c p thông tin v ho t ng c a Chi n d ch. T ch c sơ k t, t ng k t vi c th c hi n Chi n d ch. 2. Nhi m v cơ quan Y t các c p a) Ph i h p v i y ban Dân s , Gia ình và Tr em xây d ng k ho ch Chi n d ch. b) Ch trì t ch c th c hi n các ho t ng cung c p d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình theo k ho ch Chi n d ch ã ư c phê duy t. c) Ch o hư ng d n v chuyên môn k thu t, b o m ch t lư ng d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình cung c p trong Chi n d ch theo hư ng d n chuNn qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n c a B Y t . B o m các i tư ng có nhu c u th c hi n d ch v ư c tư v n và cung c p d ch v phù h p. d) Ch o, huy ng các cơ s Y t trên a bàn và cán b y t có liên quan tham gia các ho t ng c a Chi n d ch; huy ng và b o m trang thi t b , v t tư, d ng c ,
  4. thu c thi t y u ph c v vi c cung c p d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình theo k ho ch Chi n d ch. ) Ch trì t ch c ki m tra, giám sát chuyên môn k thu t các d ch v s c kh e sinh s n/k ho ch hóa gia ình cung c p trong Chi n d ch. Các trư ng h p không tuân th úng quy nh trong hư ng d n chuNn qu c gia v các d ch v chăm sóc s c kh e sinh s n c n ư c x lý nghiêm túc và k p th i. e) Báo cáo nh kỳ, báo cáo nhanh k t qu cung c p các d ch v trong Chi n d ch theo hư ng d n. 3. Ph i h p ho t ng y ban Dân s , Gia ình và Tr em và cơ quan Y t th ng nh t k ho ch ho t ng và hư ng d n qu n lý, t ch c th c hi n Chi n d ch; ph i h p t ch c sơ k t, t ng k t ho t ng c a Chi n d ch; ph i h p ki m tra giám sát tình hình t ch c tri n khai th c hi n Chi n d ch. Trong quá trình tri n khai Chi n d ch, n u có khó khăn vư ng m c, các bên h u quan c n ch ng ph i h p gi i quy t, khi th y c n thi t, báo cáo y ban nhân dân cùng c p và liên ngành x lý k p th i. IV. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. y ban Dân s , Gia ình và Tr em, B Y t , y ban nhân dân các c p căn c ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình t ch c ch o, ki m tra, giám sát th c hi n Chi n d ch theo úng quy nh t i Thông tư này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c ngh ph n ánh v y ban Dân s Gia ình và Tr em và B Y t nghiên c u s a i b sung./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Y BAN DÂN S , KT. B TRƯ NG B GIA ÌNH VÀ TR EM YT PHÓ CH NHI M TH TRƯ NG Nguy n Bá Th y Tr n Chí Liêm
Đồng bộ tài khoản