intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXHBCA-VKSNDTC-TANDTC

Chia sẻ: Minh Tri | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
28
lượt xem
1
download

Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXHBCA-VKSNDTC-TANDTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT Để phục vụ công tác phòng ngừa, xử lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT/BLĐTBXHBCA-VKSNDTC-TANDTC

 1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG AN - VIỆN KIỂM --------------- SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- Số: Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013 02/2013/TTLT/BLĐTBXH- BCA-VKSNDTC-TANDTC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC THU THẬP, QUẢN LÝ, CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG SỐ LIỆU VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT Để phục vụ công tác phòng ngừa, xử lý, giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này hướng dẫn việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu thống kê về người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; bị xử lý hình sự; tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt tù có thời hạn hoặc biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng (gọi chung là số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật). 2. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu thống kê số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án, Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật.
 2. Điều 3. Mục đích, yêu cầu thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật 1. Từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật phục vụ công tác nghiên cứu, tham mưu, hoạch định chính sách, nhằm hạn chế tình trạng người chưa thành niên vi phạm pháp luật, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm và trở thành công dân có ích cho xã hội. 2. Thu thập đầy đủ, kịp thời và chính xác số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; bị xử lý hình sự; tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong hình phạt tù có thời hạn hoặc biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Điều 4. Nguyên tắc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật 1. Bảo đảm tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. 2. Bảo đảm tính thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, phương pháp tính, bảng phân loại, đơn vị tính, thời hạn và kỳ hạn thống kê. 3. Không trùng lặp, chồng chéo các số liệu, báo cáo thống kê số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật. 4. Tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm bí mật nhà nước. Điều 5. Kinh phí thực hiện 1. Kinh phí thực hiện việc thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các bộ, ngành theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 2. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH & ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chương 2. THU THẬP, QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG SỐ LIỆU VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT
 3. Điều 6. Trách nhiệm thu thập, quản lý, cung cấp và sử dụng số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ vào Phụ lục Hệ thống chỉ tiêu thống kê số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật ban hành kèm theo Thông tư này tổ chức thực hiện việc thu thập số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật và cung cấp số liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý. Điều 7. Chế độ thu thập, cung cấp và quản lý số liệu người chưa thành niên vi phạm pháp luật 1. Việc thu thập số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật được thực hiện theo hai kỳ thống kê như sau: a) Kỳ sáu tháng (từ 01 tháng 01 đến hết 30 tháng 6); b) Kỳ một năm (từ 01 tháng 01 đến hết 31 tháng 12). 2. Chậm nhất là sau 30 ngày khi kết thúc kỳ thống kê, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao có trách nhiệm cung cấp số liệu về người chưa thành niên vi phạm pháp luật cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp. 3. Số liệu người chưa thành niên vi phạm pháp luật do ngành nào thu thập, thì ngành đó có trách nhiệm quản lý. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm quản lý số liệu chung của hệ thống và là cơ quan đầu mối cung cấp số liệu của hệ thống cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 8. Hiệu lực thi hành Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 03 năm 2013. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao để có hướng dẫn kịp thời. Điều 9. Trách nhiệm thi hành Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này./.
 4. KT. VIỆN TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ CAO XÃ HỘI PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG THỨ TRƯỞNG TRỰC Doãn Mậu Diệp Hoàng Nghĩa Mai KT. CHÁNH ÁN KT. BỘ TRƯỞNG TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ CÔNG AN PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Đặng Quang Phương Thượng tướng Đặng Văn Hiếu Nơi nhận: - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Bộ Công an; - Bộ LĐTBXH; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Công an tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; - Sở LĐTBXH tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; - Tòa án nhân dân các tỉnh, Tp trực thuộc Trung ương; - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; - Lưu VT: BLĐTBXH, BCA, VKSNDTC, TANDTC. PHỤ LỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN VI PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số: 02/2013/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC- TANDTC ngày 04 tháng 02 năm 2013) CƠ CHỈ TIÊU QUAN ĐƠN KHÁI NIỆM/ĐỊNH PHÂN GHI STT THỐNG CHỊU VỊ NGHĨA TỔ/NHÓM CHÚ KÊ TRÁCH NHIỆM
 5. CHÍNH Thống kê chung về người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật 1. NCTN bị Người Số NCTN phạm tội đã Giới tính, Viện kiểm khởi tố hình bị khởi tố bị can và nhóm tuổi[1], sát nhân sự quyết định khởi tố đã nhóm dân dân tối được Viện kiểm sát phê tộc[2], cao chuẩn tỉnh/thành phố, tội danh theo Chương của Bộ luật Hình sự, trình độ văn hóa[3] 2. NCTN bị Người Số NCTN phạm tội đã Giới tính, Viện kiểm truy tố bị Viện Kiểm sát ra nhóm tuổi, sát nhân quyết định truy tố nhóm dân tộc, dân tối tỉnh/thành phố, cao tội danh theo Chương của Bộ luật Hình sự, trình độ văn hóa 3. NCTN bị xét Người Số NCTN phạm tội đã Giới tính, Tòa án xử sơ thẩm bị xét xử sơ thẩm nhóm tuổi, nhân dân nhóm dân tộc, tối cao tội danh theo Chương của Bộ luật Hình sự, tỉnh/thành phố Miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với NCTN vi phạm pháp luật để giao cho gia đình, tổ chức giám sát giáo dục 4. Bị can là Người Số bị can là NCTN Tỉnh/thành phố Viện NCTN được được cơ quan điều tra Kiểm sát cơ quan điều ra quyết định đình chỉ nhân dân tra ra quyết điều tra và miễn truy tối cao định miễn cứu trách nhiệm hình sự truy cứu theo quy định tại khoản trách nhiệm 2 Điều 69 BLHS và hình sự Điều 164 BLTTHS để giao cho gia đình, tổ chức giám sát, giáo dục 5. Bị can là Người Số bị can chưa thành Tỉnh/thành phố Viện kiểm NCTN được niên được Viện Kiểm sát nhân
 6. Viện Kiểm sát ra quyết định đình dân tối sát miễn truy chỉ vụ án và miễn truy cao cứu trách cứu trách nhiệm hình sự nhiệm hình theo quy định tại khoản sự 2 Điều 69 BLHS và Điều 169 BLTTHS để giao cho gia đình, tổ chức giám sát, giáo dục 6. NCTN được Người Số bị cáo là NCTN Tỉnh/thành phố Tòa án Tòa án miễn được Tòa án tuyên nhân dân trách nhiệm miễn trách nhiệm hình tối cao hình sự sự theo quy định tại khoản 2 Điều 69 BLHS 7. NCTN được Người Số bị cáo là NCTN Tỉnh/thành phố Viện kiểm Tòa án ra đuợc Tòa án ra quyết sát nhân quyết định định đình chỉ vụ án do dân tối đình chỉ vụ Viện Kiểm sát rút quyết cao án do Viện định truy tố trong Kiểm sát rút trường hợp quy định tại quyết định khoản 2 Điều 69 BLHS truy tố vì có căn cứ được miễn trách nhiệm hình sự Tạm giữ, Tạm giam 8. NCTN bị Người Số NCTN vi phạm pháp Tỉnh/thành phố Viện kiểm tạm giam luật bị cơ quan điều tra sát nhân trong giai tạm giam trong giai dân tối đoạn điều tra đoạn điều tra cao 9. NCTN bị Người Số NCTN vi phạm pháp Tỉnh/thành phố Viện kiểm tạm giam luật bị Viện kiểm sát sát nhân trong giai tạm giam trong giai dân tối đoạn truy tố đoạn truy tố cao 10. NCTN bị Người Số NCTN vi phạm pháp Tỉnh/thành phố Tòa án tạm giam luật bị Tòa án tạm giam nhân dân trong giai trong giai đoạn xét xử tối cao đoạn xét xử sơ thẩm sơ thẩm Nhân thân của người chưa thành niên phạm tội 11. NCTN tái Người Số bị cáo là NCTN bị Giới tính, Tòa án phạm hoặc Tòa án cấp sơ thẩm xác tỉnh/thành phố nhân dân
 7. tái phạm định thuộc trường hợp tối cao nguy hiểm tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm 12. NCTN phạm Người Những NCTN cùng Tỉnh/thành phố Viện kiểm tội cùng thực hiện tội phạm với sát nhân đồng phạm người đã thành niên dân tối là người đã cao thành niên Áp dụng chế tài 13. NCTN bị áp Người Tổng số NCTN vi phạm Giới tính, Tòa án dụng biện pháp luật bị áp dụng nhóm dân tộc, nhân dân pháp xử lý biện pháp xử lý hành tỉnh/thành phố, tối cao hành chính chính đưa vào trường hành vi vi đưa vào giáo dưỡng theo quy phạm, trình độ trường giáo định của pháp luật về văn hóa, thời dưỡng xử lý vi phạm hành hạn áp dụng. chính. 14. NCTN bị áp Người Số NCTN bị áp dụng Giới tính, Bộ Công dụng biện biện pháp xử lý hành nhóm dân tộc, an pháp xử lý chính giáo dục tại xã, tỉnh/thành phố, hành chính phường, thị trấn hành vi vi giáo dục tại phạm, trình độ xã, phường, văn hóa thị trấn 15. Bị cáo là Người Số bị cáo là NCTN bị Tỉnh/thành phố Tòa án NCTN bị áp Tòa án sơ thẩm quyết nhân dân dụng biện định áp dụng biện pháp tối cao pháp tư pháp tư pháp giáo dục tại xã, giáo dục tại phường, thị trấn hoặc xã, phường, một trong các hình thị trấn hoặc phạt: cảnh cáo, phạt một trong tiền, cải tạo không giam các hình giữ phạt: cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ 16. Bị cáo là Người Số bị cáo là NCTN bị Tỉnh/thành phố Tòa án NCTN bị áp Tòa án sơ thẩm quyết nhân dân dụng biện định áp dụng biện pháp tối cao pháp tư pháp tư pháp đưa vào trường đưa vào giáo dưỡng
 8. trường giáo dưỡng 17. Bị cáo là Người Số bị cáo là NCTN bị Tỉnh/thành phố Tòa án NCTN bị kết kết án tù có thời hạn nhân dân án tù có thời nhưng được hưởng án tối cao hạn nhưng treo được hưởng án treo 18. Bị cáo là Người Số bị cáo là NCTN bị Tỉnh/thành phố Tòa án NCTN bị kết kết án tù có thời hạn, nhân dân án tù có thời không kể những người tối cao hạn đuợc hưởng án treo 19. Bị cáo là Người Số bị cáo là NCTN Tỉnh/thành phố Tòa án NCTN được được tuyên là không có nhân dân tuyên là tội tối cao không có tội Tái hòa nhập cộng đồng 20. NCTN vi Nguời Tổng số NCTN vi phạm Giới tính, Bộ Công phạm pháp pháp luật trở về địa nhóm tuổi, an luật trở về phương sau khi chấp nhóm dân tộc, cộng đồng hành xong hình phạt tù tỉnh/thành phố, sau khi chấp có thời hạn hoặc biện trình độ văn hành xong pháp tư pháp đưa vào hóa, hoàn cảnh hình phạt tù trường giáo dưỡng gia đình có thời hạn hoặc biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng 21. NCTN vi Người Tổng số NCTN vi phạm Giới tính, Bộ Lao phạm pháp pháp luật sau khi chấp nhóm tuổi, động - luật tái hòa hành xong hình phạt tù nhóm dân tộc, Thương nhập cộng có thời hạn hoặc biện tỉnh/thành phố, binh và đồng sau khi pháp tư pháp đưa vào trình độ văn Xã hội chấp hành trường giáo dưỡng trở hóa, hoàn cảnh xong hình về địa phương được gia đình phạt tù có tiếp tục (hoặc không thời hạn tiếp tục) học văn hóa hoặc biện hoặc học nghề, tạo việc pháp tư pháp làm nhằm phòng ngừa đưa vào tái vi phạm pháp luật trường giáo
 9. dưỡng [1] Người chưa thành niên vi phạm pháp luật bị xử lý vi phạm hành chính: NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; NCTN từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người chưa thành niên vi phạm pháp luật hình sự: NCTN bị khởi tố hình sự [2] Nhóm dân tộc gồm: dân tộc Kinh và dân tộc thiểu số [3] Trình độ văn hóa gồm: Mù chữ; Tiểu học; Trung học cơ sở; Trung học phổ thông

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản